Download - Panduan guru bm thn 2 sjk

Transcript
Page 1: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 2: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 3: Panduan guru bm thn 2 sjk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN)

TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Page 4: Panduan guru bm thn 2 sjk

Cetakan Pertama 2011

© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian

artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara

apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain

sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan

Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Page 5: Panduan guru bm thn 2 sjk

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU

Pendahuluan 3 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia 4 Matlamat 5 Objektif Umum 5 Fokus 6 Kandungan Standard 7 Struktur Modul 13 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 14 Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan 18 Pengisian Kurikulum 19 Tema 22 BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur 27 Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca 29 Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis 31 Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa 33 Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 35

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

Pemetaan Rancangan Tahunan Tahun 2 39

Tema Kebudayaan, Keseniaan dan Estetika

Modul Mendengar dan Bertutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa

45 55 67 79 87

KANDUNGAN

Page 6: Panduan guru bm thn 2 sjk

Tema Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

Modul Mendengar dan Bertutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa

97 107 117 131 137

Tema Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan

Modul Mendengar dan Bertutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa

147 155 165 177 187

BAHAGIAN 4

Peribahasa 199 Glosari 203

Page 7: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 8: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 9: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

3

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua ini disediakan sebagai bahan rujukan

untuk membantu guru menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti

pengajaran dan pembelajaran. Buku ini sebagai panduan kepada guru untuk

mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah dalam pengajaran

dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua juga mencadangkan

pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi

peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dengan

sokongan pelbagai bahan media.

Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru untuk menterjemahkan Standard

Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan

modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular

ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan

bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan

tatabahasa. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu

dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran

bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malahan

menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua

urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi

penekanan kepada aspek pentaksiran, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek

penting dalam pengajaran dan pembelajaran.

Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan

tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua dan Struktur Pendekatan Modular,

Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bahagian 3

memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan. Bahagian 4 pula

mengandungi peribahasa dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Dua.

Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah

cadangan. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti

tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap

pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan

pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Buku

Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang

mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak

kementerian.

PENDAHULUAN

Page 10: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

4

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang

Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi;

Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain

utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis,

kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang

seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penamahbaikan telah dibuat

dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan

aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek

Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam

bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam

standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid

berkomunikasi.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua, lebih mementingkan penguasaan

kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid

serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan

mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard

kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk

insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi,

rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran dan

pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu

merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan.

Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid

sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Rajah 1: Standard Kurikulum

Berasaskan Enam Tunjang

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA

Page 11: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

5

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid

berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri,

memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial

dalam kehidupan harian.

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk :

i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul;

ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa

dan ayat dengan betul;

iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;

iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila;

v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila;

vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

sumber secara bertatasusila; viii. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

MATLAMAT

OBJEKTIF UMUM

Page 12: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

6

ix. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

bahan untuk memberi respons dengan betul;

x. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

xi. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk

memupuk minat membaca; xii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;

xiii. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; xiv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; xv. menulis imlak dengan tepat.

xvi. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan bahasa yang santun; xvii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;

xviii. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; xix. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xx. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan

penulisan; dan xxi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan

kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

Pada akhir pembelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat memperkaya kosa

kata, mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta

berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalam

pelbagai situasi pembelajaran, hubungan sosial dan kehidupan harian.

FOKUS

Page 13: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

7

Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan dan juga di sekolah jenis kebangsaan. Standard ini terdiri daripada modul mendengar dan bertutur, membaca, menulis, seni bahasa dan tatabahasa. Setiap modul ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai murni. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.

A. Kemahiran Bahasa

Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran bahasa,

seni bahasa dan tatabahasa. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran

bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa merupakan teras

penguasaan bahasa baku. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti

yang berikut:

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan

murid mendengar dengan teliti dan memahami

perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

pengucapan seperti bersoal jawab, ucapan, lakonan

dan perbincangan. Murid juga perlu menghayati

dan memberi respons yang betul kepada perkara

yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujuk

kepada keupayaan murid berbicara secara lisan

untuk hubungan sosial, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang

kritis dan kreatif. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta

pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul.

KANDUNGAN STANDARD

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Page 14: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

8

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui

dan berkeupayaan:

i. mendengar, memahami , menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan

betul dan tepat;

ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku

terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis

larangan dengan betul;

iii. mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku

berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul;

iv. bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan frasa yang betul. Ayat

yang mengandungi kata penggilan bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata

ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;

v. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan

tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

vi. berbicara untuk mendapat dan menyamnpaikan maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi

perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila;dan

vii. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur

i. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa.

ii. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas.

iii. Bahan ransangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran

mendengar dan bertutur.

iv. Memberi peluang kepada murid terlibat secara aktif dapat mempercepat

penguasaan kemahiran.

v. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa;

vi. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.

Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan

murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan

kelancaran yang betul dengan menggunakan

pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga

diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan

pelbagai bahan ilmu, dan bahan sastera dan bukan

sastera secara kritis.

Kemahiran Membaca

Page 15: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

9

Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan

berkeupayaan:

i. membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat majmuk yang mengandungi

perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan

bergabung dengan sebutan yang betul;

ii. membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, berjeda, sebutan yang jelas, mengikut

tanda baca dan intonasi yang betul;

iii. membaca dan memahami maklumat tersurat daripada bahan multimedia untuk

mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan

betul;

iv. membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik bertujuan

menyatakan maksud dan memindahkan maklumat dengan betul;dan

v. membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan,

memperkaya kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

Prinsip Kemahiran Membaca i. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca.

ii. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami.

iii. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian.

iv. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju.

v. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan

bacaan.

vi. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian.

vii. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan

murid menulis perkataan dan ayat, serta

mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan

kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan ilmu

pengetahuan dan pengalaman peribadi. Penekanan

juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat

yang gramatis, tanda baca dan tatabahasa serta

ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan

kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan

penulisan.

Kemahiran Menulis

Page 16: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

10

Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:

i. Menulis secara mekanis pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi

perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan

bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas dan cantik.

ii. Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berabgkai dengan

betul dan kemas;

iii. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan

diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan betul serta tuisan

yang kemas dan cantik;

iv. Membina dan menulis jawapan berpandukan gambar dengan betul dan tulisan yang

kemas.

v. Membina dan menulis ayat tunggal dan yat majmuk berdasarkan bahan grafik

dengan betul;

vi. Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebh suku

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan

tepat;

vii. Mencatat maklumat yang betul untuk membanding beza dan menghubung kait

maklumat daripada sesuatu sumber ;

viii. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang berbentuk prosa menggunakan

perkataan, diksi , frasa , ayat serta menegaskan kesantunan berbahasa;;

ix. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal

dengan betul; dan

x. Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda

baca.

Prinsip Pengajaran Kemahiran Menulis

i. Kemahiran menulis menulis mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis.

ii. Melahirkan idea dalam bentuk penulisan dan perlu mengamalkan prinsip ansur maju.

iii. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan.

iv. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan.

v. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja.

vi. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik.

Page 17: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

11

B. Aspek Seni Bahasa

Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi

keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang

menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. Murid juga dapat

menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. Seni

bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui

teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita,

berlakon dan berpuisi. Pembentukan ayat yang menggunakan simile, peribahasa,

bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga

menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. Keindahan bahasa yang

digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi

kemahiran berbahasa mereka.

Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan erkeupayaan:

i. menyebut dan memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian dan gerak

laku secara didik hibur;

ii. mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta

menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui penceritaan secara didik hibur;

iii. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang

sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara

didik hibur; dan

iv. melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang

betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.

Prinsip Pengajaran Seni Bahasa i. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan

kehalusan dan keindahan bahasa.

ii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik.

iii. Penglibatan murid secara aktif dan

menyeluruh.

iv. Guru bertindak sebagai penggerak atau

pembimbing yang sentiasa kreatif dan

imaginatif.

C. Aspek Tatabahasa

Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam

pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang

betul semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta

Aspek Seni Bahasa

Page 18: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

12

penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan.

Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan

kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran.

Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:

i. memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia, nama khas hidup

manusia dan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks;

ii. memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dan kata adjektif pancaindera

dengan betul mengikut konteks;

iii. memahami dan menggunakan kata hubung dan kata tanya dengan betul mengikut

konteks;

iv. memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul

mengikut konteks;

v. memahami dan membina ayat dasar dengan betul mengikut konteks;dan

vi. memahami dan membina ayat penyata menggunakan tanda baca yang betul

mengikut konteks

Prinsip Pengajaran Aspek Tatabahasa

i. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa

mengikut konteks berdasarkan teks petikan

yang digunakan.

ii. Memulakan proses pengajaran daripada yang

mudah kepada lebih kompleks.

iii. Tidak menggalakkan pelajar menghafalkan

rumus atau hukum bahasa.

iv. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa.

v. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan.

vi. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan

rangsangan yang menarik dan berkesan.

vii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk

simulasi secara berkesan.

viii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok

tatabahasa yang hendak disampaikan.

ix. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu.

x. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks.

xi. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan

kefahaman.

Aspek Tatabahasa

Page 19: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

13

Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam

pengajaran merangkumi fokus utama, fokus sampingan, objektif, aktiviti, pentaksiran,

pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubahsuai mengikut kreativiti guru

dan kebolehan murid.

Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut;

Tema

Tajuk

Fokus Utama

Fokus Sampingan

Objektif

Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa

Media

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada

pencapaian objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran

yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategi

pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran, pengayaan dan

pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini

dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan.

Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif

pengajaran atau pembelajaran tercapai. Oleh itu, pentaksiran perlulah dijalankan berterusan

dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan

guru dapat memastikan tindakan susul yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama

ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan.

Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran

agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan

bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan untuk program ini terdiri

daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan

STRUKTUR MODUL

Page 20: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

14

secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu

mengikut kemampuan murid dan kadar masa untuk mereka menguasai sesuatu kemahiran.

Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

Sekolah Rendah mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan,

bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah

menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah

diberikan bahan yang berbeza daripada murid pemulihan. Bahan yang digunakan perlu

lebih mencabar minda dan digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru

yang paling minima. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad permainan bahasa dan

bahan-bahan untuk aktiviti boleh diberikan kepada murid.

Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu

memberi penjelasan cara melakukan latihan pengayaan dan memberi ruang untuk murid

tersebut membuat latihan yang diberi secara sendiri. Pada masa yang sama guru perlu

memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan

strategi penggajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai

akitviti di luar dan di dalam bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa

Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti. Pendekatan wujud

berasaskan teori yang menjadi pegangan guru dalam menyampaikan pengajarannya.

Kaedah pula cara guru mencapai objektif pengajaran dengan berdasarkan langkah-langkah

penyampaian yang sistematik. Teknik ialah cara guru melaksanakan langkah-langkah yang

telah disusun bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran kepada

murid. Aktiviti pembelajaran interaktif boleh diaplikasikan kepada murid melalui ruang dan

peluang mengikuti proses pembelajaran yang menyeronokkan dalam suasana yang

kondusif secara menarik dan berkesan. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam

memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam

kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik

boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya

tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran

untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu

pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang

dikuasai oleh setiap murid.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Page 21: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

15

Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai

kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan

berbahasa. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu, pendekatan

pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan

sebagainya. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan

lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru.

Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-

bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah

sejajar dengan kaedah dan pendekatan yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum

Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar.

Guru boleh memilih pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada

pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat

merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan

berinteraksi.

Antara teknik-teknik pengajaran bahasa ialah:

i. Teknik main peranan

Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa

yang dianggap penting.

ii. Teknik permainan bahasa

Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik

permainan.

iii. Teknik latih tubi

Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang

dipelajari.

iv. Teknik bercerita

Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan

berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian

murid.

Page 22: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

16

v. Teknik inkuiri penemuan

Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal

selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah.

vi. Teknik perbahasan

Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas serta dapat berkomunikasi dengan

berkesan.

vii. Teknik kuiz

Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid

tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan

bahasa yang tepat melalui pertandingan.

viii. Teknik sumbang saran

Dikenali sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang memerlukan setiap murid

menyumbangkan pendapat dan idea.

ix. Teknik soal jawab

Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang

berkaitan dengan isi pelajaran.

x. Teknik simulasi

Teknik di ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan

sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan

masing-masing.

xi. Teknik drama

Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan

induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.

xii. Teknik perbincangan

Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti

pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar

dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.

xiii. Teknik forum

Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi

pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan

jelas.

Page 23: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

17

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan

pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku

rujukan, kamus, Internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan

dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif.

Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan

tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru

perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh

penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di

dalam atau di luar bilik darjah.

Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk

sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan

luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahan-

bahan ilmiah dan sastera.

Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep

penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan

usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

a. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan

pembelajaran. Dalam amalan biasa, strategi penggabungjalinan dapat dibahagikan kepada

penggabungjalinan kemahiran, penggabungjalinan bahan dan penggabungjalinan aktiviti.

Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat

mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan,

sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada

mata pelajaran lain.

b. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti

kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan.

Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran.

Page 24: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

18

c. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana

latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid

hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau

dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan

aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa

yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

d. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang

belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri

daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan

secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan

program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.

e. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi

menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian

perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui

proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke

atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan

setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang

sesuai bagi murid.

Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina atau Tamil (SJK C atau SJK T) turut

diajar sebagai bahasa kebangsaan seperti yang dipelajari oleh murid-murid di Sekolah

Kebangsaan. Namun begitu, pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa

Malaysia di SJK menggunakan kaedah pengajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa

kedua berbeza dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama (bahasa ibunda), kerana

penguasaan bahasa pertama diperoleh secara semulajadi, sebaliknya pemerolehan bahasa

kedua melalui pembelajaran, sama ada secara formal atau pun tidak formal. Begitulah yang

berlaku dalam kalangan murid-murid Cina dan Tamil di SJK. Walau bagaimanapun,

seseorang yang mempelajari bahasa kedua sebenarnya telah melalui kemahiran

Bahasa Malaysia Di Sekolah Jenis Kebangsaan

Page 25: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

19

berkomunikasi dalam bahasa pertamanya. Justeru, menjadi tugas seorang pengajar untuk

memindahkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa pertama kepada berkomunikasi

dalam bahasa kedua.

Pelbagai kaedah pengajaran bahasa kedua digunakan. Antaranya melalui kaedah

tatabahasa terjemahan. Kaedah Terjemahan dianggap sebagai satu cara yang penting

dalam mempelajari perbendaharaan kata. Melalui kaedah ini, perbendaharaan kata diberi

pada peringkat awal pembelajaran. Kaedah ini juga memberi penekanan terhadap latihan

tatabahasa dengan menggunakan terjemahan dalam bahasa ibunda. Kaedah ini memberi

ruang kepada guru menterjemahkan bahasa asing kepada bahasa ibunda dan sebaliknya

bagi tujuan pemahaman terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu,

penguasaan terhadap perbendaharaan kata yang luas membolehkan seseorang itu lebih

yakin ketika aktiviti berbahasa atau berkomuniksi.

Kaedah Terus pula member tumpuan terhadap penggunaan bahasa kedua yang dipelajari

secara terus. Segala penjelasan makna juga dilakukan menggunakan bahasa kedua tanpa

melibatkan pengguna bahasa pertama. Begitu juga melalui kaedah dengar dan sebut. Selain

itu, terdapat pelbagai kaedah yang lain yang sesuai digunakan. Antaranya seperti kaedah

ajuk hafaz, kaedah linguistik dan kaedah gerak balas fizikal atau kaedah-kaedah lain yang

sesuai digunakan oleh guru di dalam bilik darjah.

Oleh itu, menjadi tugas guru menggunakan pelbagai wacana yang tidak asing bagi murid

untuk menarik minat mempelajari bahasa kedua tersebut. Langkah ini memberi ruang

kepada guru untuk merancang secara bersistem dan formal dalam pengajaran dan

pembelajaran di dalam bilik darjah.

Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan

sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen

dijelaskan selanjutnya.

Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan

geografi dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu

lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam

pengajaran dan pembelajaran.

PENGISIAN KURIKULUM

Page 26: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

20

Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan

insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan

amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian

luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus

dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat.

Nilai murni ini ialah:

Baik hati Kejujuran

Berdikari Kerajinan

Hemah tinggi Kerjasama

Hormat-menghormati Kesederhanaan

Kasih sayang Kesyukuran

Keadilan Patriotisme

Kebebasan Rasional

Keberanian Semangat bermasyarakat

Kebersihan fizikal dan mental

Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan bahasa Malaysia

mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Di samping itu,

pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri,

cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara.

Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi

kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan

masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian

masyarakat Malaysia.

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat

diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran bernilai tambah yang

dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi,

Kemahiran Belajar Cara Belajar, Kajian Masa Depan, Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran

Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran

bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut;

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan

pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau

Page 27: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

21

membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa

depan.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya

mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan

perisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar dan

berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan

ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan.

Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap

teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid

meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah,

dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih

prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan

masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta

menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan

kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang

berbeza.

Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang

berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri

berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin,

dan seronok belajar sepanjang hayat mereka.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan

pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila

murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati

kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

Kreativiti dan inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta,

menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang tulen, asli

dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses

Page 28: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

22

menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan

inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan

berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya

mereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan

menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan.

Keusahawanan Penyerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan

membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam

kalangan murid melalui pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan elemen ini bukan sahaja

merupakan pendekatan membudayakan keusahawanan, malah melibatkan proses

pembentukan sikap yang perlu dimiliki oleh usahawanan seperti pemikiran keusahawanan,

kemahiran, pengurusan perniagaan, aplikasi vokasional dan teknologi serta amalan nilai

moral dan etika keusahawanan.

Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina

kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa, iaitu

Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Seni

Bahasa dan Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Melalui tema-tema ini

akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman, memupuk kesedaran, membina

jati diri, menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid.

Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan ialah:

1. Kekeluargaan

Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan

keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid-murid

sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga.

2. Kemasyarakatan

Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai

bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini

sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat

yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

3. Kesihatan dan Kebersihan

Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal,

mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar

TEMA

Page 29: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

23

mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan

amalan gaya hidup sihat.

4. Keselamatan

Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika

berada di pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya

dapat memberi kesedaran kepada murid agar mengutamakan keselamatan.

5. Perpaduan

Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam

kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha

memupuk semangat perpaduan.

6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika

Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang

terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan

budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini

dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia.

7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan

Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid

menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal mental, emosi dan

rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema

ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat yang madani, yang

mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara.

8. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau

sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu

yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan

yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi.

9. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan

menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta

tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai

diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau.

10. Pertanian

Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam,

berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai

diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam

kehidupan.

Page 30: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

24

11. Ekonomi / Keusahawanan

Tema ekonomi merujuk perihal bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana

pendapatan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kepentingan bidang ekonomi

dalam kehidupan.

Page 31: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 32: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 33: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa MalaysiaBuku Panduan Guru Tahun 2

27

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan

keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan

menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat

memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid

berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat,

perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara

sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul

dan mengungkapkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran

kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh

murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran

Mendengar dan Bertutur.

Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan BertuturMurid patut mengetahui dan boleh melakukan:1.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam

persekitaran dengan betul.

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata,perkataan, frasa serta ayat dengan betul.

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan danpesanan yang didengar dengan betul.

1.4. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.5. Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakansebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.0 STANDARD KANDUNGAN DANSTANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRANMENDENGAR DAN BERTUTUR

Page 34: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa MalaysiaBuku Panduan Guru Tahun 2

28

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber secara bertatasusila.

Page 35: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

29

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya

berkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul.

Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu

dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu,

murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan

pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh

murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran

Membaca.

Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

2.2 Membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber

dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam

pelbagai bahan.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk

minat membaca.

2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Page 36: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

30

Semasa menyediakan strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi

kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas

kemahiran membaca diajar.

Pengajaran dan pembelajaran

kemahiran ini boleh dilaksanakan

melalui pelbagai aktiviti secara

terancang bagi mencapai objektif yang

telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan

pembelajaran dengan pelbagai cara

seperti contoh rancangan mengajar

yang disediakan dalam buku panduan

ini.

Page 37: Panduan guru bm thn 2 sjk

31

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan

dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan

dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang

gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga

digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan

imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran

kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan

merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.

Standard Kandungan Kemahiran Menulis3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan

menggunakan bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

3.0 STANDARD KANDUNGAN DANSTANDARD PEMBELAJARANKEMAHIRAN MENULIS

Page 38: Panduan guru bm thn 2 sjk

32

Semasa menyediakan strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi

kemahiran menulis, guru perlu

memberi pertimbangan aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas

kemahiran menulis diajar. Pengajaran

dan pembelajaran kemahiran ini boleh

dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti

secara terancang bagi mencapai

objektif yang telah ditentukan. Guru

boleh merancang strategi pengajaran

dan pembelajaran dengan pelbagai

cara seperti contoh rancangan

mengajar yang disediakan dalam buku

panduan ini.

Page 39: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

33

Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan

keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni

bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini

secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih

berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran

dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh

murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni

Bahasa yang disediakan.

Standard Kandungan Seni BahasaMurid patut mengetahui dan boleh melakukan:

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif

semasa bercerita secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif

melalui lakonan secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa

yang indah secara didik hibur.

4.0 STANDARD KANDUNGAN DANSTANDARD PEMBELAJARANASPEK SENI BAHASA

Page 40: Panduan guru bm thn 2 sjk

Standard kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

34

Semasa menyediakan strategi

pengajaran dan pembelajaran Seni

Bahasa, guru perlu memberi

pertimbangan aktiviti yang sesuai dan

menarik sebelum, semasa dan selepas

pengajaran dan pembelajaran seni

bahasa diajar. Pengajaran dan

pembelajaran kemahiran ini boleh

dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti

secara terancang bagi mencapai

objektif yang telah ditentukan. Guru

boleh merancang strategi pengajaran

dan pembelajaran dengan pelbagai

cara seperti contoh rancangan

mengajar yang disediakan dalam buku

panduan ini.

Page 41: Panduan guru bm thn 2 sjk

[Type text] Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

Buku Panduan Guru Tahun 2

35

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan

murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan

pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahiran-

kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang

perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat.

Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan

terancang.

Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif

yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard

Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan.

Standard Kandungan Aspek TatabahasaMurid patut mengetahui dan boleh melakukan:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai

situasi dengan betul.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.0 STANDARD KANDUNGAN DANSTANDARD PEMBELAJARANASPEK TATABAHASA

Page 42: Panduan guru bm thn 2 sjk

[Type text] Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

Buku Panduan Guru Tahun 2

36

Semasa menyediakan strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi

aspek tatabahasa, guru perlu memberi

pertimbangan aktiviti yang sesuai

sebelum, semasa dan selepas

pengajaran dan pembelajaran diajar.

Pengajaran dan pembelajaran

kemahiran ini boleh dilaksanakan

melalui pelbagai aktiviti secara

terancang bagi mencapai objektif yang

telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan

pembelajaran dengan pelbagai cara

seperti contoh rancangan mengajar

yang disediakan dalam buku panduan

ini.

Page 43: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 44: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 45: Panduan guru bm thn 2 sjk

PE

ME

TA

AN

B

AH

AS

A M

AL

AY

SIA

SE

KO

LA

H

JEN

IS K

EB

AN

GS

AA

N

T

AH

UN

2

MIN

GG

U

TEM

A /

TAJU

K

HA

RI 1

H

AR

I 2

HA

RI 3

H

AR

I 4

HA

RI 5

1

Tem

a:

Keb

uda

ya

an

Ta

juk:

-P

era

ya

an –

pera

yaa

n d

i

M

ala

ysia

-

Pakaia

n

Tra

dis

iona

l M

asyara

kat

Mala

ysia

-

Perm

ain

an

Tra

dis

iona

l -

gasin

g

- K

om

pang

-

Kuih

T

radis

iona

l

FOK

US

UTA

MA

FO

KU

S U

TAM

A

FOK

US

UTA

MA

FO

KU

S U

TAM

A

FOK

US

UTA

MA

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

1.5

.2 M

en

ce

rita

ka

n

se

su

atu

pe

rka

ra y

ang

d

ide

ng

ar

de

nga

n te

pa

t,

se

buta

n y

ang

jela

s d

an

in

tona

si ya

ng

be

tul

me

ngg

una

kan

aya

t m

ajm

uk.

2.3

.2 M

em

baca

ku

at

pe

lbag

ai je

nis

aya

t d

en

gan

lan

ca

r, s

eb

uta

n

ya

ng

je

las, in

ton

asi

ya

ng

be

tul m

en

gik

ut

tan

da

baca

.

3.2

.3M

em

bin

a d

an

m

en

ulis

ja

wa

pa

n

be

rdasa

rka

n s

oala

n

ya

ng

be

rpa

ndu

kan

g

am

ba

r d

en

gan

be

tul.

4.4

.1

Me

lafa

zka

n

p

an

tun

dua

ke

rat

de

ng

an

into

na

si ya

ng

b

etu

l se

rta

me

ma

ham

i m

aksu

d p

antu

n y

ang

d

ilafa

z m

eng

gun

aka

n

ba

hasa

ya

ng ind

ah

se

ca

ra d

idik

hib

ur.

5.2

.1 M

em

aha

mi d

an

me

ngg

una

kan

im

bu

ha

n

aw

ala

n d

an

im

bu

han

a

kh

ira

n d

en

ga

n b

etu

l d

ala

m p

elb

ag

ai situ

asi

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

2.3

.2 M

em

baca

de

nga

n

ku

at p

elb

ag

ai je

nis

aya

t d

en

gan

lan

ca

r. s

eb

uta

n

ya

ng

je

las d

an

in

ton

asi

ya

ng

be

tul m

en

gik

ut

tan

da

baca

.

3.2

.6 M

en

ulis

aya

t m

ajm

uk d

eng

an

be

tul

da

n k

em

as.

2.3

.2 M

em

baca

de

nga

n

ku

at p

elb

ag

ai je

nis

aya

t d

en

gan

lan

ca

r. s

eb

uta

n

ya

ng

je

las d

an

in

ton

asi

ya

ng

be

tul m

en

gik

ut

tan

da

baca

1.5

.2 M

en

ce

rita

ka

n

se

su

atu

pe

rka

ra y

ang

d

ide

ng

ar

de

nga

n te

pa

t,

se

buta

n y

ang

jela

s d

an

in

tona

si ya

ng

be

tul

me

ngg

una

kan

aya

t m

ajm

uk.

3.3

.1M

em

bin

a d

an

m

en

ulis

pe

rka

taa

n d

an

fr

asa

de

ng

an

ca

ra y

an

g

be

tul d

an k

em

as.

39

Page 46: Panduan guru bm thn 2 sjk

PE

ME

TA

AN

B

AH

AS

A M

AL

AY

SIA

SE

KO

LA

H J

EN

IS K

EB

AN

GS

AA

N

TA

HU

N

2

MIN

GG

U

TEM

A /

TAJU

K

HA

RI 1

H

AR

I 2

HA

RI 3

H

AR

I 4

HA

RI 5

2

Tem

a:

Ala

m S

ekitar

dan T

eknolo

gi

Hija

u

Taju

k:

-Kebakara

n

Huta

n

-Pem

ulih

ara

an

Ala

m S

ekitar

-Mari K

itar

Sem

ula

-

Ikan O

h Ikan

-Cin

tai A

lam

K

ita

FOK

US

UTA

MA

FO

KU

S U

TAM

A

FOK

US

UTA

MA

FO

KU

S U

TAM

A

FOK

US

UTA

MA

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

1.5

.1 B

erc

erita

te

nta

ng

se

su

atu

pe

rka

ra

de

ng

an

tep

at,

se

bu

tan

ya

ng

je

las d

an

in

ton

asi

ya

ng

be

tul

me

ngg

una

kan

aya

t m

ajm

uk.

2.3

.2 M

em

baca

ku

at

pe

lbag

ai je

nis

aya

t d

en

gan

lan

ca

r, s

eb

uta

n

ya

ng

je

las, in

ton

asi

ya

ng

be

tul m

en

gik

ut

tan

da

baca

.

3.8

.1 M

en

ge

dit d

an

m

em

urn

ika

n p

erk

ata

an

d

ala

m a

ya

t d

ari

pa

da

a

sp

ek e

jaa

n d

an

ta

nd

a

ba

ca.

4.1

.2 M

em

aha

mi

pe

rkata

an d

ala

m s

eni

ka

ta la

gu

me

lalu

i n

ya

nyia

n d

an

ge

rak

laku s

eca

ra d

idik

hib

ur.

5.1

.6 M

em

aha

mi d

an

me

ngg

una

kan

ka

ta

hu

bu

ng

den

gan

be

tul

me

ngik

ut

ko

nte

ks.

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

3.6

.1 M

en

ulis

un

tuk

me

nya

mp

aik

an

ma

klu

ma

t ya

ng b

etu

l m

en

gg

una

kan

p

erk

ata

an,

frasa

, d

iksi

da

n a

ya

t d

eng

an

m

en

eg

askan

ke

sa

ntu

na

n b

erb

ah

asa

.

3.3

.4 M

em

bin

a d

an

m

en

ulis

aya

t tu

ng

ga

l d

an

aya

t m

ajm

uk

be

rdasa

rka

n b

ah

an

g

rafik d

en

ga

n b

etu

l.

2.3

.1 M

em

baca

ku

at

aya

t p

ern

ya

ta d

en

ga

n

lan

ca

r, s

eb

uta

n y

ang

je

las d

an

in

tona

si ya

ng

b

etu

l m

en

gik

ut

tan

da

b

aca.

1.5

.2 M

en

ce

rita

ka

n

se

su

atu

pe

rka

ra y

ang

d

ide

ng

ar

de

nga

n te

pa

t,

se

buta

n y

ang

jela

s d

an

in

tona

si ya

ng

be

tul

me

ngg

una

kan

aya

t m

ajm

uk.

2.2

.1 M

em

baca

da

n

me

ma

ham

i pe

rka

taan

d

ala

m a

ya

t ya

ng

m

en

ga

ndu

ng

i d

ua a

tau

tig

a s

uku

ka

ta, d

ifto

ng

, vo

ka

l be

rgan

din

g,

dig

raf d

an k

on

son

an

b

erg

abu

ng

de

ng

an

se

buta

n y

ang

be

tul.

40

Page 47: Panduan guru bm thn 2 sjk

PE

ME

TA

AN

B

AH

AS

A M

AL

AY

SIA

SE

KO

LA

H J

EN

IS K

EB

AN

GS

AA

N

T

AH

UN

2

MIN

GG

U

TEM

A /

TAJU

K

HA

RI 1

H

AR

I 2

HA

RI 3

H

AR

I 4

HA

RI 5

3

Tem

a:

Ala

m S

ekitar

dan T

eknolo

gi

Hija

u

Taju

k:

-Kebakara

n

Huta

n

-Pem

ulih

ara

an

Ala

m S

ekitar

-Mari K

itar

Sem

ula

-

Ikan O

h Ikan

-Cin

tai A

lam

K

ita

FOK

US

UTA

MA

FO

KU

S U

TAM

A

FOK

US

UTA

MA

FO

KU

S U

TAM

A

FOK

US

UTA

MA

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

1.7

.1

Be

rbin

can

g d

an

m

en

ge

mukaka

n

pe

nd

ap

at

ten

tan

g

se

su

atu

pe

rka

ra

da

rip

ad

a p

elb

ag

ai

su

mb

er

se

ca

ra

be

rta

tasusila

.

2.5

M

em

ba

ca

dan

m

en

aa

kul un

tuk

me

min

da

hka

n

ma

klu

ma

t ya

ng

terd

apa

t da

lam

p

elb

ag

ai b

aha

n

3.8

Me

ng

ed

it d

an

me

mu

rnik

an

hasil

pe

nu

lisa

n.

4.3

.1M

en

gu

jark

an

dia

log

de

ng

an

se

bu

tan

da

n in

tona

si ya

ng

be

tul d

an je

las te

nta

ng

se

su

atu

pe

rka

ra d

ala

m

lakon

an

seca

ra d

idik

hib

ur.

5.1

M

em

ah

am

i d

an

m

en

gg

una

kan

g

olo

ng

an

ka

ta d

en

gan

b

etu

l m

en

gik

ut ko

nte

ks.

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

FOK

US

SAM

PIN

GA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

ST

AN

DA

RD

P

EM

BE

LA

JA

RA

N

5.1

.2 M

em

aha

mi d

an

m

en

gg

una

kan

ka

ta

na

ma k

ha

s h

idup

m

an

usia

den

ga

n b

etu

l m

en

gik

ut

ko

nte

ks

3.3

.3 M

em

bin

a d

an

m

en

ulis

ja

wa

pa

n

be

rdasa

rka

n s

oala

n

ya

ng

be

rpa

ndu

kan

g

am

ba

r d

en

gan

be

tul.

2.3

.1 M

em

baca

ku

at

aya

t p

en

ya

ta d

eng

an

lan

ca

r, s

eb

uta

n y

ang

jela

s d

an

in

tona

si ya

ng

be

tul d

an b

erje

da

.

3.3

.3 M

em

bin

a d

an

me

nulis

ja

wa

pa

n

be

rdasa

rka

n s

oala

n

ya

ng

be

rpa

ndu

kan

ga

mba

r d

en

gan

be

tul.

5.1

.6 M

em

aha

mi d

an

me

ngg

una

kan

ka

ta

hu

bu

ng

den

gan

be

tul

me

ngik

ut

ko

nte

ks

41

Page 48: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 49: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 50: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 51: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

45

TEMA KEBUDAYAAN, KESENIAAN DAN ESTETIKA

TAJUK Kompang

Standard

Kandungan 1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semuladengan tepat menggunakan sebutan yang jelas danintonasi yang betul .

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran 1.5.2Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengantepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betulmenggunakan ayat majmuk.

Standard

Kandungan2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

FOKUSSAMPINGAN Standard

Pembelajaran2.3.2 Membaca dengan kuat pelbagai jenis ayat dengan

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang mengikuttanda baca.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. menceritakan maklumat yang diperdengarkan semula dengan tepatmenggunakan ayat majmuk, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

ii. membaca petikan yang diberi dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasiyang betul mengikut tanda baca.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Pendidikan Muzik,

Pendidikan Moral

ii. Nilai: MenghargaiPENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Belajar cara belajar, kecerdasan pelbagai

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata

MEDIARadio dan pita rakaman, gambar alat muzik tradisional, kad perkataan, lembarankerja, dan ICT

Page 52: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

46

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid diperdengarkan bunyi alat muziktradisional.

seruling gong kompang

2. Murid-murid meneka nama alat muzik yangdiperdengarkan bunyinya.

KP:Muzik

Langkah 21. Murid-murid meneliti paparan PowerPoint tentang petikan kompang.

2. Murid-murid membaca isi petikan dengan sebutan yang jelas.

3. Soal jawab: a.Apakah dua bahan yang digunakan untuk membuat kompang?

b.Kompang terkenal dalam kalangan masyarakat apa?

c.Bilakah kompang biasanya dimainkan?

4. Murid menceritakan maklumat yangdibaca semula.

KBT:BCB

Ilmu:Pendidikan Muzik

KBT:KP:Verbal linguistik

Lampiran 1PowerPointpetikankompang.

BBM:Radio &pitarakamanbunyi:

serulinggongkompang

Page 53: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

47

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

Permainan Bahasa “Mendengar dan Bercerita”

Cara bermain:1. Murid dibahagikan kepada beberapa

kumpulan.

2. Murid membaca dan memahami ceritadalam kad ayat yang diedarkan.

3. Permainan dimulakan dengan muridpertama menceritakan kepada murid kedua.Ulang aktiviti yang sama kepada murid yanglain secara bergilir dalam kumpulan yangsama. Murid yang terakhir dalam kumpulanakan menceritakan semula cerita yangdiperdengar dan disampaikan.

Ilmu:Seni visual

KBT:KP:Kinestetik

Nilai:Bekerjasama

KB:Mengenal pastikenyataan benaratau palsu

Lampiran 2

Pentaksiran

1. Murid mendengar cerita yang disampaikanoleh guru.

2. Secara lisan murid-murid menyampaikancerita “Aku Sebuah Kompang” semulasecara berpasangan.

KBT:BCB

LembaranKerja 1

Pemulihan

1. Murid dibahagikan kepada 2 orang dalamsatu kumpulan.

2. Murid menunjukkan gambar kepadarakan dan rakannya menyebutapa-apa maklumat berkaitan gambar.

3. Contoh ayat yang disebut berdasarkangambar:

Kompang dibuat daripada kulitkambing.

Kompang dipalu dengan tangan. Kompang dimainkan beramai-ramai.

Ilmu:Seni budaya

KBT:KP:Verbal Linguistik

LembaranKerja 2

Page 54: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

48

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Pengayaan

1. Murid-murid mendengar dan memahamimaklumat yang dibaca oleh rakansekumpulan (dicadangkan 3 orangsekumpulan). Ceritakan maklumat tersebutkepada rakan berlainan dalam kumpulanyang sama.

LembaranKerja 3

Page 55: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

49

Kompang ialah alat muzik tradisional yangterkenal dalam kalangan orang Melayu. Kompangsering digunakan dalam majlis perkahwinan,perasmian, persembahan kebudayaan dansebagainya.

Kompang diperbuat daripada kayu. Bingkaikompang berbentuk bulat. Bahagian atas kompangdiperbuat daripada kulit kambing. Kulit kambingtersebut dikeringkan terlebih dahulu.

Lampiran 1

Page 56: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

50

KAD AYAT.

Kompang ialah alat muzik tradisional orang Melayu.

Kompang diperbuat daripada kayu dan kulit

kambing.

Lampiran 2

Pak Tam seorang pembuat kompang. Dia rajin

membuat kompang. Kompang Pak Tam dibuat

daripada kayu dan kulit kambing. Orang-orang

kampung menggunakan kompang Pak Tam dalam

majlis perkahwinan.

Page 57: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

51

Pentaksiran

Menceritakan maklumat yang diperdengarkan semula.

Lembaran Kerja 1

Aku Sebuah Kompang

Aku sebuah kompang yang cantik. Badan aku

diperbuat daripada kayu dan kulit kambing yang

berkualiti. Kayu itu ditebuk manakala kulit kambing itu

dikeringkan.

Apabila siap, aku digunakan dalam majlis

perkahwinan mahupun meraikan seseorang.

Page 58: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

52

Pemulihan

Bercerita tentang kompang.

Lembaran Kerja 2

Page 59: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

53

Pengayaan

Gambar Alat Muzik.

lembut

Seruling

Seruling ialah alat

tiupan. Lubang-lubang

ditutup atau dibuka

untuk menghasilkan

bunyi yang berbeza.

Gong

Gong dipalu untuk

mengeluarkan bunyi.

Bunyinya kuat walaupun

dipalu dengan lembut

menggunakan

pemukulnya.

Kompang

Kompang dipalu dengan

tapak tangan. Bunyinya

enak didengar apabila

dipalu beramai-ramai

serentak.

Lembaran Kerja 3

Page 60: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 61: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

55

TEMA KEBUDAYAAN,KESENIAAN DAN ESTETIKA

TAJUK Kuih Tradisional

Standard

Kandungan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas, intonasi yang betul mengikut tandabaca.

Standard

Kandungan

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberidengan betul dan kemas.

FOKUSSAMPINGAN Standard

Pembelajaran

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. membaca pelbagai jenis ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yangbetul mengikut tanda baca.OBJEKTIF

ii. menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

i. Ilmu: Pendidikan Kesihatan, Kajian Tempatan

ii. Nilai: Kesyukuran

iii. KBT: Kecerdasan pelbagai dan BCBPENGISIANKURIKULUM

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Kata hubung dan ayat majmuk

MEDIA Gambar kuih-muih, kad perkataan, lembaran kerja, dan ICT

Page 62: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

56

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid menyebut nama kuih-muih yangdipaparkan dalam gambar.

TKP:Verbal linguistik

Lampiran 1

Prosesmenyebutberdasarkanbendamaujud/ objek

Langkah 2

1. Murid ditunjukkan gambar dan kadperkataan makanan tradisional.

2. Murid dibimbing membaca perkataanyang ditunjuk.

3. Murid mengeja perkataan pada kadimbasan.

KB:Menjana idea

Nilai:Kesyukuran

Lampiran 2

Media: Gambar

kuihtradisional kad

perkataan

.

Contoh:onde-onde kuih lapisketayap seri mukatepung pelita keriakuih sagu bingka

Contoh:dodol kuih bakulmuruku baulutose kuih bulancapati roti canaikuih bangkit koci

Page 63: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

57

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid dibimbing membaca pelbagai jenisayat yang diedarkan.

2. Murid membaca ayat-ayat secara beramai-ramai, berkumpulan dan individu.

KBT:BCB

Lampiran 3

Pentaksiran

1. Murid diminta menyebut dan menyenaraikan kata hubung yang terdapat dalam ayat.

2. Murid membaca kuat ayat-ayat dalamlembaran kerja yang diberi dengan

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul secara kumpulan.

3. Murid mengecam dan menulis ayat majmuk yang dipilih dari senarai ayat semula dengan tulisan yang kemas.

TKP:Verbal linguistik

KBT:BCB

LembaranKerja 1(a)

Pemulihan

1. Murid diminta membaca perkataan padakad yang diberi dengan sebutan yang betul.

Nilai:Berdikari

LembaranKerja 2

Pengayaan

1. Murid membaca senarai pelbagai jenis ayatdengan intonasi yang betul.

Lampiran 3

LembaranKerja 3

Page 64: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

58

Aktiviti 1

Sebutkan nama kuih-muih tersebut.

onde-onde kuih lapis

ketayap seri muka

keria kuih sagu

bingka tepung pelita

Lampiran 1

Page 65: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

59

kuih koci baulu

Aktiviti 2Kad Imbasan

kuih bangkit dodol muruku

kuih bulan

roti canai kuih bulan tose

capati

Lampiran 2

Page 66: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

60

Baca ayat-ayat di bawah dan senaraikan kata hubung yang terdapat ddalamayat tersebut.

1. Kuih baulu dan dodol ialah kuih tradisional Melayu.

2. Kuih Koci itu sedap tetapi manis.

3. Bagaimanakah caranya membuat kuih bulan ?

4. Wah, sedapnya muruku ini !

5. Kawan kamu suka makan kuih bangkit atau kuih baulu ?

6. Datuk makan roti canai sambil minum kopi.

7. Saya suka makan kuih lapis kerana rasanya sedap.

Lampiran 3

Page 67: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

61

Pentaksiran

Baca ayat-ayat berikut dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1. Kuih baulu ialah kuih tradisional Melayu.

2. Muruku dibuat daripada apa ?

3. Wah, cantiknya bentuk kuih bulan itu !

4. Dodol dibuat daripada tepung, santan dan gula melaka.

5. Pak Cik Malik makan kuih koci sambil minum kopi.

6. Kamu lebih suka roti canai atau tose ?

7. Oh, di sini ada dijual capati yang sangat enak !

8. Apakah bahan utama membuat kuih bulan ?

9. Saya suka makan kuih bangkit kerana rasanya lemak.

10. Kuih itu sedap tetapi manis.

Lembaran Kerja 1

Page 68: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

62

Pilih ayat majmuk dan tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Page 69: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

63

Pemulihan

Kad Perkataan

onde-onde

keria

kuih lapis

tose

Ketayap

Bingka

seri muka

kuih bulan

Lembaran Kerja 2

Page 70: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

64

PengayaanBaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Dodol Terpanjang

Sekolah Zali telah mengadakan aktiviti memasak dodol. Ibubapa daripada pelbagai kaum bersama-sama menjayakan projek itu.Projek itu diketuai oleh Encik Husin Atan, guru besar sekolah Zali.

Ramuan seperti tepung pulut, gula pasir dan gula melakadiagihkan kepada 20 kumpulan. Setiap ahli kumpulan bergilir-gilirmengacau dodol sejak pukul 8.30 pagi. Semua peserta bermandipeluh mengacau dodol.

Selepas tujuh jam dikacau, dodol pun masak. Dodol yang telahmasak berwarna coklat, berkilat dan liat. Dodol dari semua kawahdiangkat dan diletakkan di dalam bekas yang disusun secaramemanjang dan besambung-sambung.

Encik Husin Atan mengukur dodol itu. Panjangnya 50 meter.“Kita berjaya! Kita berjaya mencipta rekod dodol terpanjang disekolah ini.”

Para peserta dan orang ramai yang hadir bersorak gembira.

Lembaran Kerja 2

Page 71: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

65

Pengayaan

Pilih tiga ayat majmuk dalam teks dan tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas.

1._________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________

2._________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________

3._________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

___________________________________________________________

Lembaran 2

Page 72: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 73: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

67

TEMA KEBUDAYAAN, KESENIAAN DAN ESTETIKA

TAJUK Perayaan-perayaan di Malaysia

FOKUS UTAMA

Standard

Kandungan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

Standard

Pembelajaran

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul.

FOKUS SAMPINGAN

Standard

Kandungan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard

Pembelajaran

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul.

ii. membaca petikan dengan kuat dan lancar, sebutan yang jelas serta intonasi yang betul mengikut tanda baca.

PENGISIAN KURIKULUM

i. Ilmu: Pendidikan Moral, Kajian Tempatan.

ii. Nilai: Semangat Perpaduan

iii. KBT: Kemahiran Berfikir

SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata kerja, kosa kata

MEDIA Gambar perayaan, kad perkataan, dan lembaran kerja

Page 74: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

68

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 1 1. Guru menampalkan seni kata lagu hari

raya pada papan tulis. (Rujuk Lampiran 1)

2. Murid diminta menyanyi bersama-sama

dengan guru. 3. Guru meminta murid menyebut perayaan- perayaan kaum lain di Malaysia. 4. Murid diterapkan nilai-nilai murni.

KP: Muzik

Lampiran 1

Langkah 2 1. Murid ditunjukkan paparan di power point dan membaca petikan dengan sebutan yang betul.

2. Murid menjawab soalan berdasarkan petikan secara lisan.

KP: Verbal linguistik

Lampiran 1

Lagu Hari Raya

Hari raya,

Hari yang mulia,

Penuh bererti kepada kita,

Tua, muda , miskin dan kaya,

Menyambutnya dengan gembira.

Page 75: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

69

AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 3 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.

2. Murid membaca soalan dan membina ayat

jawapan secara kumpulan.

3. Wakil kumpulan melaporkan hasil perbincangan. 4. Murid dan guru berbincang untuk memurnikan ayat jawapan.

Nilai: Bekerjasama

Media: Lembaran Kerja 1 ( Petikan dan soalan )

Pentaksiran 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada

murid. 2. Murid diminta menulis jawapan yang betul

berdasarkan petikan.

Lembaran Kerja

2

Pemulihan 1. Murid menulis jawapan yang sesuai pada

gambar yang diberi.

Lembaran Kerja 3

Pengayaan 1. Murid melengkapkan ayat dengan

perkataan yang betul berdasarkan lembaran kerja yang diberikan.

Lembaran Kerja 4a,4b

Page 76: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

70

Seni kata Lagu Hari Raya

Lagu Hari Raya

Hari raya,

Hari yang mulia,

Penuh bererti kepada kita,

Tua, muda, miskin dan kaya,

Menyambutnya dengan gembira.

Lampiran 1

Page 77: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

71

Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan.

Keluarga Chin Wei menyambut Tahun Baru Cina. Ibu dan bapa Chin Wei

menghias rumah dengan kad-kad perayaan dan tanglung merah.

Pada pagi itu, tiga orang kawan Chin Wei datang meraikan Tahun Baru

Cina. Bapa Chin Wei memberi Chin Wei dan kawan-kawannya ang pau. Ibu

Chin Wei menuang air oren untuk kawan-kawan Chin Wei.

1. Keluarga Chin Wei menyambut perayaan apa ?

Keluarga Chin Wei menyambut ________________________________.

2. Rumah Chin Wei dihias dengan apa ?

Rumah Chin Wei dihias dengan___________________________________.

Lembaran Kerja 1

Page 78: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

72

3. Ibu sedang membuat apa ?

Ibu sedang ______________________________air oren.

4. Apakah yang diberi oleh bapa kepada Chin Wei dan kawan-

kawannya ?

Bapa memberikan Chin Wei dan adiknya _________________________

_____________________________________________________________.

5. Berapa orangkah kawan Chin Wei yang datang untuk meraikan Tahun

Baru Cina ?

___________________ orang kawan Chin Wei datang untuk meraikan

Tahun Baru Cina.

Page 79: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

73

Pentaksiran

Lembaran Kerja 2

Page 80: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

74

Jawab soalan-soalan berikut.

1. Siapakah yang menyambut pelbagai perayaan pada setiap tahun?

__________________________ yang menyambut pelbagai perayaan pada

setiap tahun.

2. Apakah makanan yang disediakan untuk para tetamu?

___________________________ yang disediakan untuk para tetamu.

3. Bagaimanakah setiap perayaan disambut?

Pada setiap perayaan, __________________________________.

4. Tulis kaum yang menyambut perayaan-perayaan berikut:

a. Hari Raya Aidilfitri - ___________________________

b. Tahun Baru Cina - ___________________________

c. Hari Deepavali - ___________________________

d. Hari Krismas - ___________________________

Kaum Melayu Kaum India Kaum Cina Lain-lain

Page 81: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

75

Pemulihan

Tulis nama perayaan-perayaan di bawah. Hari Raya Aidilfitri Hari Deepavali Hari Krismas Tahun Baru Cina

1.

Apakah perayaan orang Islam ?

Orang Islam meraikan

_____________________.

2.

Apakah perayaan orang Hindu ?

Orang Hindu meraikan

_____________________.

3.

Apakah perayaan orang Cina ?

Orang Cina meraikan

_____________________.

4. Apakah perayaan orang Kristian ?

Orang Kristian meraikan

_____________________.

Lembaran Kerja 3

Page 82: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

76

Pengayaan

Perayaan-perayaan di Malaysia

Rakyat Malaysia menyambut pelbagai perayaan pada setiap tahun.

Orang Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Orang

Cina menyambut Tahun Baru Cina. Orang India menyambut Hari Deepavali.

Penganut agama Kristian pula menyambut Hari Krismas.

Setiap perayaan disambut bersama-sama dengan semangat muhibah.

Mereka bersalam-salaman sewaktu berjumpa dengan rakan-rakan. Pada

setiap perayaan, majlis rumah terbuka diadakan. Pelbagai hidangan

disediakan untuk tetamu seperti ketupat, muruku, kuih-muih dan sebagainya.

Mereka menjamu selera sambil berbual-bual. Melalui cara ini, perpaduan

antara kaum dapat dieratkan.

Lembaran Kerja 4a

Page 83: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 2

77

Pengayaan

1. Siapakah yang menyambut Hari Raya Aidilfitri ?

________________________________ yang menyambut Hari Raya Aidilfitri.

2. Masyarakat Cina menyambut perayaan apa ?

Masyarakat Cina menyambut perayaan ______________________________.

3. Siapakah yang menyambut Hari Deepavali ?

___________________________________yang menyambut Hari Deepavali.

4. Apakah hidangan yang disediakan ?

Hidangan yang disediakan ialah ________________ dan ________________.

5. Apakah yang mereka lakukan sewaktu berjumpa dengan rakan-rakan?

Mereka _______________________________________ sewaktu berjumpa.

Lembaran Kerja 4b

Page 84: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 85: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

79

TEMA KEBUDAYAAN,KESENIAN DAN ESTETIKA

TAJUK Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia

Standard

Kandungan

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yangbetul menggunakan bahasa yang indah secara didikhibur.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yangbetul serta memahami maksud pantun yang dilafazmenggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Standard

Kandungan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semuladengan tepat menggunakan sebutan yang jelas danintonansi yang betul.

FOKUSSAMPINGAN

Standard

Pembelajaran

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengantepat, sebutan yang jelas dan intonansi yang betulmenggunakan ayat majmuk.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul danmemadankan maksud pantun dengan gambar yang betul.

ii. bercerita tentang pakaian tradisional dengan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul menggunakan ayat majmuk.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Kajian Tempatan

ii. Nilai: Kerjasama, Hormat-menghormati

iii. KBT: Kreativiti dan Inovasi , Belajar Cara Belajar – bacaan intensifPENGISIANKURIKULUM

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Kata nama khas

MEDIATeks bacaan, kad gambar, lembaran kerja

Page 86: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

80

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 11. Murid menamakan pakaian tradisional yang ditunjukkan pada kad gambar.

2. Murid dan guru bersoal jawab tentang setiap gambar mengikut maklumat

pemakainya:- siapa yang memakai?- Bila baju ini dipakai?

KP:Verbal linguistik

KB:Menjana idea

Kreativiti dan inovasi- frasa persediaan-frasa imaginasi-frasa perkembangan-frasa tindakan

Lampiran 1

Langkah 2

1. Murid dibimbing melafazkan pantun 2 keratdengan sebutan dan intonasi yang betul.

2. Murid melafazkan pantun 2 kerat secarakelas dan secara berkumpulan.

3. Murid melafazkan pantun 2 kerat secaraindividu dengan sebutan dan intonasi yangbetul.

4 Murid-murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar pakaian yang sesuai.

5 Murid diminta bercerita menggunakan ayat majmuk tentang pakaian yang telah dinamakan.

KP:Verbal linguistik

KB:Menghubungkait

Kreativiti dan inovasi- frasa persediaan- frasa imaginasi

-frasa perkembangan-frasa tindakan

Lampiran 2

Media:- Gambar pakaian tradisional

Lampiran 1Kad gambar

Lampiran 3Kad perkataan

Teks pantun.

Page 87: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

81

.

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1 Murid diedarkan lembaran kerja 1.

2.Murid membaca dan memadankan ayat dengan gambar.

3.Murid membandingkan perbezaan pakaian bagi setiap kaum.

4 Murid diedarkan baju tradisional yang menggambarkan kaum di Malaysia mengikut imaginasi mereka.

KP:Verbal linguistik

Kreativiti dan inovasi- frasa persediaan- frasa imaginasi

-frasa perkembangan

-frasa tindakan

Lembaran Kerja1

Pentaksiran

1. Murid diedarkan kad pantun.

2 Murid melafazkan pantun dalam kumpulan dan dibimbing oleh murid.

KP:Verbal linguistik

Lampiran 4 Pantun

Page 88: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

82

Aktiviti 1

Pakaian Tradisional Masyarakat di Malaysia.

Lampiran 1

Lampiran 1

Page 89: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

83

Aktiviti 2

Pantun

Baju kurung baju Melayu,

Dipakai anggun orang Melayu.

Perut kenyang makan taufu,

Loh riang memakai samfu.

Chin bercuti ke Johor Bahru,

Tahun Baru berceongsam biru.

Pergi ke kedai membeli roti,

Pak Thurai memakai dhoti.

Lampiran 2

Page 90: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

84

baju Melayu

baju kurung

ceongsam

samfu

dhoti

sari

Aktiviti 3 – Kad perkataan.

Lampiran 3

Page 91: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

85

Lafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian,padankan pantun dengan gambar.

Lembaran Kerja 1

Baju kurung baju Melayu,Dipakai anggun orang Melayu.

Berjalan kaki seorang diri,

Sita Dewi memakai sari.

Pergi ke kedai membeli roti,

Pak Thurai memakai dhoti.

Perut kenyang memakan taufu,

Loh riang memakai samfu.

Xin Hui berkereta ke Johor Bahru,

Tahun Baru berceongsam biru.

1.

2.

3.

4.

5.

Page 92: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

86

Berjalan kaki seorang diri,

Singgah di kedai membeli roti;

Sri Dewi memakai sari.

Pak Cik Thurai memakai dhoti,

Lampiran 4

Page 93: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

87

TEMA KEBUDAYAAN, KESENIAAN DAN ESTETIKA

TAJUK Permainan Tradisional - Gasing

Standard

Kandungan

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yangsesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan danimbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

Standard

Kandungan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayatdengan betul.

FOKUSSAMPINGAN

Standard

Pembelajaran

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan carayang betul dan kemas.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. memahami dan mengisi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan awalan“ber” dan “me…” dengan betul dalam pelbagai situasi.OBJEKTIF

ii. menulis perkataan berimbuhan “ber” dan “me” dengan betul.

i. Ilmu: Kajian Tempatan, Pendidikan Seni Visual

ii. Nilai: Menghargai seni warisan

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas

iv. EMK: Kreativiti dan Inovasi

PENGISIANKURIKULUM

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Imbuhan awalan “me...”

MEDIAKad perkataan, kad gambar, petikan, lembaran kerja

Page 94: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

88

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid mendengar guru membaca pantunteka-teki dan meneka maksud pantun.

KB:Menjana idea

Lampiran 1

Langkah 2

1. Guru menerangkan imbuhan awalan “ber”dan “me-”.

2. Guru mengedarkan petikan kepada murid.Murid membaca petikan danmenggariskan perkataan berimbuhanawalan ber dan me

3. Murid menyenaraikan perkataanberimbuhan yang terdapat dalam petikanyang diberikan.

KB:Menjana idea

LembaranKerja 1

Berputar ligat bukannya kipas, Melilit badan bukannya ular;Aku dipegang kemudian dilepas, Badan berpusing bukan menjalar.

Siapakah saya ? - gasing

Awalan “ber”ber + main = bermainber+ putar = berputar

Awalan “me”me + nyanyi = menyanyime+ lukis = melukis

Page 95: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

89

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid menyenaraikan contoh-contoh lain perkataan berimbuhan.

2. Murid-murid menulis kata dasar berdasarkan perkataan berimbuhan yang diberi.

KB: Mengelaskan Menjana idea

Pentaksiran

1. Murid diedarkan lembaran kerja 2.

2. Murid membaca perkataan berimbuhan yangditunjukkan oleh guru.

3. Murid dan guru membincangkan maksudperkataan.

4. Murid menggunakan perkataan berimbuhan yang sesuai dalam ayat.

5. Murid dan guru membincangkan jawapan.

LembaranKerja 2

Pemulihan

1. Murid menyalin 5 perkataan berimbuhan“ber” dan “me”.

LembaranKerja 3

Pengayaan

1. Murid membina ayat berdasarkan perkataanberimbuhan yang diberi.

LembaranKerja 4

Page 96: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

90

Aktiviti 1

Lafazkan pantun di bawah, kemudian jawab teka-teki yang diberikan.

Berputar ligat bukannya kipas,

Melilit badan bukannya ular;

Aku dipegang kemudian dilepas,

Badan berpusing bukan menjalar.

Siapakah aku ?

Lampiran 1

Page 97: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

91

Aktiviti 2Baca dan gariskan perkataan berimbuhan “ber” dan “me”.

Senaraikan perkataan berimbuhan.

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

Lembaran Kerja 1

Pada waktu petang, Amran dan Ah Meng bermain gasing di

halaman rumah. Mereka membawa dua utas tali dan dua buah

gasing. Sebelum itu, mereka melilit tali gasing dengan ketat.

Kemudian, mereka melempar gasing itu ke tanah. Gasing Ah

Meng berputar ligat. Mereka berasa sangat seronok. Setelah

lama berpusing, gasing mereka pun berhenti.

Page 98: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

92

Pentaksiran

Isikan tempat kosong dengan perkataan berimbuhan ’ber’ atau ’me’ yangbetul.

1. Ah Meng _________________ tali gasing dengan ketat.

2. Gasing Ah Meng _________________ ligat.

3. Amran dan Ah Meng _________________ gasing.

4. Gasing mereka __________________setelah lama

berpusing.

5. Amran dan Ah Meng _____________ gasing ke tanah.

6. Kipas angin ____________________ ligat.

7. Amran ____________________ sambil menari.

Lembaran Kerja 2

Page 99: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

93

Pemulihan

Salin semula perkataan di bawah yang mengandungi imbuhan “ber” dan“me”.

Imbuhan “ber” Imbuhan “me”

membaca berlari meminta membawa

bercerita mencari bercakap melihat

Lembaran Kerja 3

Page 100: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun 2

94

Pengayaan

Bina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan yang diberikan.

1. berputar

2. melilit

3. berhenti

4. melempar

5. bermain

Lembaran Kerja 4

Page 101: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 102: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 103: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

97

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK Kebakaran Hutan

Standard

Kandungan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkarasemula dengan tepat menggunakan sebutan yangjelas dan intonasi yang betul.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betulmenggunakan ayat majmuk.

Standard

Kandungan

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara dengan menggunakan bahasayang santun.

FOKUSSAMPINGAN Standard

Pembelajaran

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betulmenggunakan perkataan, frasa, diksi dan ayatdengan menegaskan kesantunan berbahasa.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. menyampaikan sesuatu cerita menggunakan ayat majmuk berdasarkan situasidengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

ii. membina ayat mudah untuk menyampaikan maklumat menggunakan perkataan danfrasa, diksi dan ayat yang diberi.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Sains, Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral.

ii. Nilai: Bertanggungjawab dan prihatinPENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – Mengenal pasti sebab akibat

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Kata hubung

MEDIA Kad gambar atau projektor, dan lembaran kerja

Page 104: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

98

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid meneliti gambar pembakaransampah yang dipamerkan.

2. Murid dan guru berbincang tentanggambar.

3. Murid dibimbing untuk mencerita maklumatberdasarkan gambar denganmenggunakan sebutan yang jelas danintonasi yang betul.

TKP:Verbal linguistik

Lampiran 1

Langkah 2

1. Murid meneliti gambar bersiri yangdipamerkan.

2. Murid dibimbing untuk menceritakanmaklumat berdasarkan gambar bersiridengan menggunakan sebutan yang jelasdan intonasi yang betul.

3. Murid diminta menyebut kembali katahubung dalam cerita.

4. Murid dibimbing menyebut kembali ayatmajmuk dalam cerita.

KB:Mengenal pastisebab dan akibat

Nilai:Bertanggung-jawab

Lampiran 2

Page 105: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

99

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid dibahagikan kepada beberapakumpulan.

2. Murid bekerjasama membina ayat majmukberdasarkan maklumat yang diberidengan bimbingan guru.

3. Murid membina dan menulis ayat majmukberdasarkan gambar dan maklumatdengan betul dan tepat.

4. Setiap kumpulan diminta menceritakankembali apa-apa yang dibincangkan dalamkumpulan mereka.

5. Murid diterapkan dengan nilai-nilai murniberdasarkan situasi dan perkara yangdibincangkan.

KB:Membuat kaitandan perhubungan

Nilai: Kebersihan

fizikal danmental Menghargai

KBT:Konstruktivisme

LembaranKerja 1

Pentaksiran

1. Murid bercerita dengan sebutan jelas danintonasi betul berdasarkan gambar atauprojektor dengan menggunakan ayatmajmuk.

TKP:Verbal linguistik

LembaranKerja 2

Pemulihan

1. Murid bercerita sesuatu perkara dengantepat menggunakan ayat mudahberdasarkan gambar dengan bimbinganguru.

lmu:PendidikanKesihatan

Page 106: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

100

Pengayaan

1. Murid bercerita sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat majmuk

berdasarkan gambar.

2. Murid menulis kembali cerita yangdiceritakan dalam lembaran kerja.

Nilai:Prihatin

LembaranKerja 3

Page 107: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

101

Ceritakan situasi di bawah. Lampiran 1

Page 108: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

102

Bincang dan ceritakan situasi gambar di bawah dalam kumpulan.

Lampiran 2

Page 109: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

103

Bina ayat majmuk berdasarkan gambar di bawah.

Puntung rokok

__________________________________________________

__________________________________________________

Terbakar -

__________________________________________________

__________________________________________________

Marak - merebak

__________________________________________________

__________________________________________________

Anggota - memadamkan

__________________________________________________

__________________________________________________

Lembaran Kerja 1

Page 110: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

104

Pentaksiran

Ceritakan situasi di bawah.

Lembaran Kerja 2

Page 111: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

105

Pemulihan

Ceritakan situasi di bawah dengan tepat menggunakan ayat mudah.

Lembaran Kerja 3

Page 112: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

106

Pemulihan

Pengayaan

Ceritakan keburukan situasi di bawah.

Lembaran Kerja 3

Page 113: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

107

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK Pemuliharaan Alam Sekitar

StandardKandungan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi betul.

FOKUS UTAMAStandardPembelajaran

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikuttanda baca.

StandardKandungan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayatdengan betul.

FOKUSSAMPINGAN

StandardPembelajaran

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmukberdasarkan bahan grafik dengan betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. membaca kuat petikan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yangbetul mengikut tanda baca.

ii. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafikdengan betul.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Sains,Pendidikan Kesihatan,

Pendidikan Moral

ii. Nilai: Bertanggungjawab dan prihatinPENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – Banding beza

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Kata hubung

MEDIA Petikan, kad gambar, lembaran kerja

Page 114: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

108

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid meneliti gambar yang dipamerkan.

2. Murid diminta meneka tema atau tajukbersesuaian dengan gambar.

KBT:Kontekstual

Lampiran 1

Langkah 2

1. Murid dibimbing membaca petikan secarayang dipamerkan di skrin menggunakanLCD projektor secara kelas .

2. Murid membaca petikan dengan kuat danlancar dengan menggunakan intonasi yangsecara kelas, kumpulan, dan individu

KB:Belajar CaraBelajar

KBT:Kajian MasaDepan

Lampiran 2

Page 115: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

109

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid dan guru berbincang tentang isipetikan.

2. Murid diterapkan dengan nilai-nilai murni.

Nilai:Bertanggung-jawabPrihatinBerdisplin

Langkah 4

1. Murid dipamerkan bahan grafik

2. Murid diberi penerangan cara membinadan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk.

3.

Ayat tunggal : Ini air terjun

Ayat majmuk : Air ini bersih dan sejuk

4. Murid dibimbing membina dan menulisayat tunggal dan ayat majmukberdasarkan bahan grafik,secaraberkumpulan.

5. Hasil kerja kumpulan dibentangkan padapapan tulis untuk dibincang dandimurnikan.

6. Murid membaca ayat-ayat yang telahditulis dengan lancar, sebutan yang jelasdan intonasi yang betul dan mengikuttanda baca.

Lampiran 3

Contoh:BertanggungjawabPrihatinBerdisiplin

Ini air terjun

Contoh :Apakah yang akan terjadi jika air sungaikotor?Apakah yang perlu kita lakukan?

Page 116: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

110

PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Pentaksiran

1. Murid dikehendaki membaca ayat yangtelah dimurnikan dengan lancar, sebutanyang jelas dan intonasi yang betulmengikut tanda baca.

KBT:BCB

LembaranKerja 1

Pemulihan

1. Murid membaca dan menyalin ayattunggal dan ayat majmuk yang diberikan.

KBT:BCB

LembaranKerja 2

Pengayaan

1. Murid membaca kuat petikan dengan lancar, nada dan intonasi yang betul ikut tanda baca.

2 Murid membina ayat tunggal atau majmuk berdasarkan bahan grafik.

KBT: Membanding

beza Membuat

rumusan

LembaranKerja 3

Page 117: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

111

Lampiran 1

Page 118: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

112

Baca petikan di bawah.

Lampiran 2

Kita memerlukan udara dan air yang bersih. Kita

hendaklah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar.

Pencemaran udara berpunca daripada asap kenderaan

dan pembakaran sampah. Udara yang tercemar membawa

pelbagai penyakit.

Sungai dan laut mesti dijaga. Hidupan di sungai dan

laut merupakan sumber protein. Contohnya ketam, ikan,

sotong dan kerang. Jika sungai dan laut tercemar, kita tidak

akan mendapat makanan yang bersih.

Marilah kita menjadi manusia yang bertanggung jawab.

Menjaga alam sekitar menjadi tanggungjawab kita bersama.

Page 119: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

113

Bahan Grafik.

Lampiran 3

Page 120: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

114

Pentaksiran

Baca petikan di bawah.

Udara dan persekitaran yang bersih amat pentingdalam kehidupan kita. Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan saling memerlukan antara satu sama lainuntuk terus hidup di bumi ini.

Pencemaran alam akan mengancam kesihatanmanusia dan haiwan. Penebangan pokok secaraberleluasa akan menyebabkan hakisan dan tanahruntuh. Pencemaran ini juga memusnahkan habitatsemulajadi haiwan dan tumbuhan.

Kita hendaklah menjaga alam sekitar denganmengurangkan pencemaran. Contohnya denganmengitar semula bahan-bahan terbuang. Kita jugaperlu memastikan persekitaran kita bersih. Elakkanpembakaran secara terbuka. Untuk memulihara alamsekitar, semua pihak perlu bekerjasama.

Lembaran Kerja 1

Page 121: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

115

Pemulihan

Baca dan tulis semula ayat majmuk dan ayat tunggal yang diberikan.

Udara bersih.

...............................................................................................................

Ikan hidup di air bersih.

...............................................................................................................

Asap kereta kotor.

………………………………………………………………………………...

Air sejuk dan bersih.

……………………………………………………………………………

Lembaran Kerja 2

Page 122: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

116

Pengayaan

Baca petikan di bawah.

Pencemaran alam mengancam kesihatan manusia danhaiwan. Pencemaran terbahagi kepada empat jenis, iaitupencemaran udara, air, tanah dan bunyi.

Bahan-bahan buangan kilang yang dibuang ke sungai-sungai dan laut menyebabkan sumber air akan tercemar danhidupan laut akan mati. Kegiatan pembalakan yang tidakterkawal boleh mengakibatkan hakisan dan tanah runtuh.Asap-asap kenderaan dan gas-gas beracun dari kilangmenyebabkan lapisan ozon semakin nipis dan mendedahkanbumi kepada sinaran ’ultra ungu’.

Pelbagai cara perlu dilakukan untuk mengatasi masalahini. Kegiatan pembalakan haram perlu disekat. Kerajaan perlumengetatkan undang-undang pembuangan bahan-bahandari kilang supaya tidak mengancam hidupan lain. Kerjasamasemua pihak amat perlu untuk memulihara alam sekitar kita.

Lembaran Kerja 3

Page 123: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

117

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK Mari Kitar Semula

Standard

Kandungan

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayatdaripada aspek ejaan dan tanda baca.

Standard

Kandungan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

FOKUSSAMPINGAN

Standard

Pembelajaran

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul mengikut tandabaca.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. mengedit perkataan yang salah daripada aspek ejaan dan tanda baca dalamayat.

ii. memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

iii. membaca kuat ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul danmengikut tanda baca.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Kajian tempatan, Pendidikan Moral,

ii. Nilai: Menjaga kebersihan alam sekitar, menyayangi alamPENGISIANKURIKULUM iii. KBT: Kemahiran Berfikir, Belajar cara belajar - mencatat, mengedit

SISTEMBAHASA Tatabahasa: kata hubung, ayat majmuk

MEDIA Kad gambar, kad ayat, kad perkataan, lembaran kerja, ICT

Page 124: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

118

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid ditunjukkan dengan gambar tigatong kitar semula yang berlainan warna.

2. Murid membaca maklumat berkaitan setiap tong.

3. Murid menjawab soalan yangdikemukakan oleh guru.

i. Pernahkah kamu melihat tong ini ?ii.Di manakah kamu melihatnya ?

iii.Apakah kegunaan tong ini ?iv.Mengapakah tong ini berlainan

warna ?v.Tong berwarna biru digunakan untuk mengisi apa ?

vi.Tong berwarna perang digunakan untuk mengisi apa ?

vii.Tong berwarna jingga digunakan untuk mengisi apa ?

KBT:Kemahiran berfikir

Lampiran 1

Langkah 2

1. Murid dipamerkan dengan kad ayat.

2. Murid-murid diminta membaca ayat-ayatdengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.

3. Murid membaca kuat ayat-ayat dalampetikan secara kumpulan.

4. Guru menayangkan PowerPoint ayatyang mengandungi kesalahan ejaan dantanda baca

Nilai:MenjagaKebersihan

KBT:TMK

Lampiran 2A

Media:ICT

Lampiran 2B

Page 125: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

119

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

5. Murid dan guru bersoal jawab tentangkesalahan pada ayat.

6. Murid diminta mengklik perkataan yangsalah pada komputer.

Langkah 3

1. Murid diedarkan lembaran kerja 1.

2. Murid membaca dan mengenalpasti perkataan yang salah dari segi ejaan.

3. Murid menggarisi ejaan yang salah danmenandakan tanda baca yang salah.

4. Murid menyatakan perkataan yang salahejaan dan tanda baca yang salahdigunakan dalam ayat.

5. Murid dan guru membincangkan jawapanyang betul berdasarkan ayat yangdibaca.

6. Murid memurnikan ayat dengan menulissemula.

7. Murid membaca ayat-ayat yang betul itusemula.

KBT:BCB Mencatat Mengedit

LembaranKerja 1

Pentaksiran

1. Murid diedarkan lembaran kerja 2 .

2. Murid membaca dan mengedit petikanyang dibaca dari aspek ejaan dan tandabaca.

3. Murid menulis ayat-ayat yang telah dieditsemula dengan bimbingan guru.

KBT:BCB

LembaranKerja 2

Page 126: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

120

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Pemulihan

1. Murid diedarkan lembaran kerja 4.

2. Murid membaca ayat dan mengedit ayat.

3. Murid memurnikan ayat yang telah dieditdengan bimbingan guru.

LembaranKerja 3

Pengayaan

1. Murid diedarkan lembaran kerja 3.

2. Murid membaca, mengedit danmemurnikan teks semula.

LembaranKerja 4

Page 127: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

121

Tong perang digunakan untukmengisi bahan kaca.

Lampiran 1

Page 128: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

122

Tong perang digunakan untukmengisi bahan kaca.

Kita tidak boleh membakarsampah secara terbuka.

Pembakaran boleh mencemarkanudara.

Surat khabar lama boleh dikitarsemula.

Page 129: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

123

Lampiran 2B

Surat kabar lama boleh dikitarsemula.

Tong pelang digunakan untukmengisi baham kaca.

Kita tidak boleh memdakar sanpahsecara terbuka.

Pembakaran boleh mencemalkanudala.

Page 130: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

124

Garisi perkataan yang salah dan masukkan tanda baca.

Tulis semula ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

1. Pekerja memungut karong sampah

…………………………………………………………………….………………………………………………

2. Sanpah boleh dikitar semula

……………………………………………………………………………………………………………….……

3. Kaca plastic kertas dan aluminium boleh dikitar semula

……………………………………………………………………………………………………..……………

4. Sampah perlu dimasukan ke dalam tong sampah

………………………………………………………………………………………………………………….…

5. Kita mesti rajin menjaga kebesihan

…………………………………………………………………………………………………….………………

Lembaran Kerja 1

Page 131: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

125

Pentaksiran

Baca dan betulkan semula kesalahan ejaan dan tanda baca yang terdapatdalam petikan di bawah.

KEGUNAAN TONG KITAR SEMULA

Sampah boleh dikitar semula. Contohnya kertas tin minumankaca dan plastik. botol plastik dimasukkan ke dalam tong berwarna oren.Tong warna biru untuk ketas seperti akhbar majallah dan buku. Tinaluminium dan tin keluli diletakkan dalam tong warna jingga tong warnamerah untuk botol kaca sahaja.

Kitar semula banyak faedahnya. Contohnya dapat menggelakanpencemaran udara Udara menjadi lebih bersih dan segar. Botol-botolboleh dijadikan pagar perhiasan. jualan surat khabar lama bolehmenambah pedapatan. Jadikan kitar semula sebagai amalan.

Lembaran Kerja 2

Page 132: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

126

Tulis semula petikan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Page 133: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

127

Pemulihan

Tulis semula ayat di bawah dengan ejaan yang betul.

1. Kita mesti membuang sampah ke dalam

tong sumpah.

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

2. Sarat khabar lama dikumpul untuk dikitar

semula.

……………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………

3. Tin-tin kosong dimasukkan ke dalam tong

berwarna jinga.

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..

Lembaran Kerja 3

Page 134: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

128

Pengayaan

Kenal pasti enam kesalahan ejaan yang terdapat dalam pantun di bawah:

Buang sapah merata-rata

Nasihat diberi sudah rupa

Menjaga kebersihan amalan kita

Setiap masa setiap ketika

Dari Johor singgah di Melaka

Rasa penat pejam mata

Tung kitar ada merata

Mudahan diguna setiap masa

Mudah tersenyum Nampak ceria

Wajah gembira sepanjang masa

Buang sapah amalan mulia

Mesti diingat janganlah lupa

Lembaran Kerja 4

Page 135: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

129

Tulis semula pantun dengan ejaan yang betul.

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Page 136: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 137: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

131

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK Ikan Oh Ikan

Standard

Kandungan4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagumelalui nyanyian secara didik hibur.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran4.1.2

Memahami perkataan dalam seni kata lagu melaluinyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

Standard

Kandungan1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semuladengan tepat menggunakan sebutan yang jelas danintonasi yang betul.

FOKUSSAMPINGAN

Standard

Pembelajaran1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengantepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betulmenggunakan ayat majmuk.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. menyebut dan melengkapkan perkataan dalam seni kata lagu dengan betul.

ii. menceritakan cerita yang diperdengarkan dengan tepat, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Sains, Pendidikan Moral

ii. Nilai: Menjaga kebersihan sungaiPENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – menjana idea, kreativiti

SISTEMBAHASA Tatabahasa: kata hubung, ayat majmuk

MEDIAKotak, objek tentang hidupan sungai, kad perkataan, lembaran kerja, ICT

Page 138: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

132

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid mengeluarkan objek dari kotakdan pamerkan.

2. Murid menjawab soalan yang

dikemukakan oleh guru.

Haiwan apakah ini?

Di manakah tempat tinggal haiwan

ini?

Apakah haiwan lain yang tinggal di

laut atau di sungai?

KBT:Konstruktivisme

KB:Mengumpul danmengelaskan

Langkah 2

1. Murid diedarkan seni kata lagu ‘Ikan ohikan’.

2. Murid menyebut dan membaca seni katalagu dengan tepat dan jelas.

3. Murid dan guru bersoal jawab tentangseni kata lagu.

4. Murid menyanyi lagu ‘Ikan oh ikan’sambil melakonkan aksi bersesuaiandengan seni kata lagu.

TKP:Muzik,Kinestetik

Lampiran 1

Di dalam kotak ada gambar

ikan ketam udang

buaya kura-kura sotong

Page 139: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

133

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid mendengar cerita yangdiperdengarkan melalui pita rakaman.

2. Murid bercerita semula cerita yangdiperdengarkan tadi dengan ayat sendiri.

KBT:BCB

Lampiran 2

Pentaksiran

1. Murid diedarkan lembaran kerja berkenaanlagu.

2. Murid melengkapkan seni kata lagu.

3. Murid menyanyikan lagu sambilmenggayakan aksi.

KBT (KB):Klasifikasi

Nilai:

Menjagakebersihan

LembaranKerja 1

Page 140: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

134

Lampiran 1

Ikan oh ikan ,

Kenapa engkau mati?

Macam mana aku tak mati?

Air sungai kotor, air sungai kotor.

Air oh air ,

Kenapa engkau kotor?

Macam mana aku tak kotor?

Banyak sangat sampah, banyak sangat sampah.

Sampah oh sampah,

Kenapa engkau banyak?

Macam mana aku tak banyak?

Manusia buang aku, manusia buang aku.

Page 141: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

135

Dengar dan cerita semula cerita yang diperdengarkan.

Di dalam sebatang sungai, tinggal keluarga

ikan haruan dan ikan sepat. Mereka hidup aman

dan damai.

Pada suatu hari, ahli keluarga ikan haruan dan

ikan sepat sakit dengan tiba-tiba. Tidak lama

kemudian, keluarga ikan haruan dan ikan sepat

mati. Tinggallah anak ikan haruan dan ikan sepat.

Semua ikan di dalam sungai itu mati kerana air

sungai itu kotor. Terdapat banyak sampah di dalam

sungai itu tetapi tiada sesiapa pun yang

membersihkannya.

Anak ikan haruan dan ikan sepat berasa sedih

dengan sikap manusia yang tidak

bertanggungjawab itu.

Lampiran 2

Page 142: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

136

Ikan oh ikan,

Kenapa engkau mati?

Macam mana aku tak mati?

Air _____________________________________.

Air oh air,

Kenapa engkau kotor?

Macam mana aku tak kotor?

Banyak __________________________________.

Sampah oh sampah,

Kenapa engkau banyak?

Macam mana aku tak banyak?

Manusia__________________________________.

Lembaran Kerja 1

Page 143: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

137

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK Cintai Alam Kita

StandardKandungan

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yangsesuai dalam pelbagai situasi yang betul

FOKUS UTAMA

StandardPembelajaran

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan danimbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi

StandardKandungan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FOKUSSAMPINGAN

StandardPembelajaran

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikuttanda baca.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. memahami dan menggunakan imbuhan awalan men dan ber dengan betuldalam ayat.

ii. membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Sains, Pendidikan Moral

ii. Nilai: Prihatin, BertanggungjawabPENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Imbuhan awalan men dan ber

MEDIA Kad perkataan, lembaran kerja

Page 144: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

138

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid meneliti gambar alam sekitar.

2. Murid diberi keratan gambar yangdicantumkan semula secaraberkumpulan.

3. Murid dan guru membincangkan gambaryang dilihat.

Nilai:Menghargai alamsekitar

Lampiran 1

Langkah 2

1. Guru mengedarkan petikan kepadasetiap murid.

2. Murid dibimbing membaca petikan yangdiedarkan kepada mereka dengansebutan yang jelas dan intonasi yangbetul.

3. Murid diminta membaca ayat petikansecara individu, kumpulan dan kelas.

KB:Belajar carabelajar Membaca kuat

Lampiran 2

Page 145: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

139

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid diminta menggarisi perkataanyang mengandungi imbuhan awalanber.. dan meN...

2. Murid menyenaraikan perkataan yangdigaris pada papan hitam.

3. Murid memahamkan maksud perkataandengan membina ayat mudahdaripada perkataan secara lisan.

KB:mengumpulmaklumat.

Nilai:Bertanggungjawab,prihatin

Lampiran 2

Pentaksiran

1. Murid diminta melengkapkan ayatmenggunakan imbuhan awalan yangbetul pada lembaran kerja.

2. Murid diminta membaca ayat yang telahdilengkapkan dengan betul.

KB:Membuat kaitan

LembaranKerja 1

Pemulihan

1. Murid meletakkan imbuhan awalanyang betul mengikut kata dasar yangdiberi.

KB:Membuat kaitan

LembaranKerja 2

Pengayaan

1. Murid membina ayat mudah denganperkataan yang diberikan

KB : Membuat kaitan

LembaranKerja 3

Page 146: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

140

PEMANDANGAN ALAM SEKITAR

Lampiran 1

Page 147: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

141

Baca petikan di bawah. Garisi perkataan yang berimbuhan awalan ”ber..” dan ”men..”

Bangau bersedih kerana ikan-ikan di sungai

semakin berkurang. Banyak ikan di dalam sungai

telah mati. Air sungai menjadi kotor dan berbau

busuk. Ada manusia yang tidak bertanggungjawab

membuang sampah-sarap ke dalam sungai dengan

sesuka hati.

Banyak binatang yang tinggal di hutan terpaksa

berpindah ke tempat lain. Ini disebabkan banyak

hutan telah ditebang. Manusia sepatutnya

menghargai dan mencintai alam sekitar.

Lampiran 2

Page 148: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

142

Pentaksiran

Lengkapkan ayat dengan imbuhan awalan yang betul. Gariskan jawapanyang betul:

1. Air sungai (terjadi, menjadi, dijadi) kotor akibat sampah-

sarap yang dibuang.

2. Bangau (disedih, bersedih, menyedih) kerana ikan-ikan

mati akibat sungai tercemar.

3. Sampah-sarap yang tidak dibuang (berbau, dibau,

membau) busuk.

4. Banyak binatang (dipindah, memindah, berpindah) ke

tempat lain apabila manusia menebang pokok-pokok di

hutan.

5. Kita hendaklah (membuang, dibuang, terbuang) sampah

ke dalam tong yang disediakan.

Lembaran Kerja 1

Page 149: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

143

Pemulihan

Sambungkan imbuhan awalan yang betul dengan kata dasar yangdiberi.

1.

2.

3.

4.

5.

sedih

pindah

jadi

pukul

kurang

Ber…

Men…

Lembaran Kerja 2

Page 150: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran TatabahasaSJK Tahun2

144

Pengayaan

Bina ayat yang betul daripada perkataan yang diberikan.

1. bersedih

________________________________________________________

2. berbau

________________________________________________________

3. menjadi

________________________________________________________

4. membuang

________________________________________________________

5. berpindah

________________________________________________________

Lembaran Kerja 3

Page 151: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 152: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 153: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

147

TEMA JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TAJUK Indahnya Bersatu Hati

Standard

Kandungan

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentangsesuatu perkara daripada pelbagai sumber secarabertatasusila.

FOKUS UTAMA

Standard

Pembelajaran

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentangsesuatu perkara daripada pelbagai sumber secarabertatasusila.

Standard

Kandungan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata denganbetul mengikut konteks.

FOKUSSAMPINGAN

Standard

Pembelajaran

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidupmanusia dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. berbincang dalam kumpulan dan memberi pandangan tentang sesuatu situasidiberi secara bertatasusila.

ii. menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul.OBJEKTIF

i. Ilmu: Sivik dan Kenegaraan

ii. Nilai: BekerjasamaPENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – menjana idea

SISTEMBAHASA Tatabahasa: Kata nama khas hidup manusia

MEDIA Kad gambar, kad ayat, kad perkataan, lembaran kerja, ICT

Page 154: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

148

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Murid diminta mencantumkan keratan gambar asal yang telah dipotong-potong pada papan hitam

2. Murid meneka gambar yang ditunjukkan.

3. Guru menerangkan maksud gambaryang dilihat.

Gambar: Tangan yang bersalammembentuk hati.

KP:Kinestetik

Lampiran 1( gambar lengkap )

Langkah 2

1. Murid-murid diagihkan kepada beberapakumpulan.

2. Setiap kumpulan akan diberikan sekepingkad situasi dan gambar yang sama.

3. Murid-murid meneliti dan berbincangtentang gambar dan situasi yangdiberikan.

4. Murid diminta memberi pandanganmereka berdasarkan gambar dan situasidalam gambar.

5. Murid diminta menggunakan kata namakhas hidup manusia berdasarkan gambar.

Nilai:Bekerjasama

KemahiranBerfikir – menjanaidea

Belajar carabelajar - mencatat

Lampiran 2

Page 155: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

149

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid diminta memberi pandanganberdasarkan kata nama khas hidupmanusia yang disenaraikan.

2. Beberapa kumpulan murid dipilih untukmemberi pandangan berdasarkan gambar.

KBT:kontekstual

Nilai:berhemah

Pentaksiran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja.

2. Murid menyatakan kata nama khas hidupmanusia seperti yang terdapat dalamgambar berdasarkan bahan rangsangan.

3. Berdasarkan gambar murid dimintamemberi pandangan tentang situasi dalamlembaran kerja.

LembaranKerja 1

Pemulihan

1. Murid diedarkan lembaran kerjabergambar.

2. Murid diminta memberi pandanganberdasarkan situasi pada gambar.

LembaranKerja 2

Pengayaan

1. Murid diedarkan lembaran kerjabergambar.

2. Murid diminta memberi pandanganberdasarkan situasi dan gambar selepasperbincangan.

KemahiranBerfikir:menjana idea

TKP:VerbalLinguistik

LembaranKerja 3

Page 156: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

150

Gambar 1: Gambar 2:

Gambar 3: Gambar 4:

Lampiran 1

Page 157: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

151

Lampiran 2

Encik Samy Encik Tai

Encik HamidEncik Guna

Page 158: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

152

Pentaksiran

Bincangkan dan berikan pandangan kamu berdasarkan gambar.

1. __________________ telah dilanggar oleh sebuah bas.

2. __________________ dan ________________ segera meluru berlari kearah Kim Li.

3. Pada pendapat kamu adakah patut Raju dan Ahmad menolongKim Li kerana mereka bukan adik-beradik?

___________________________________________________________________

4. Apakah yang patut dibuat oleh mereka?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Senaraikan kata nama khas dalam gambar di atas.

_____________________ ______________________

_____________________ ______________________

Lembaran Kerja 1

Raju Ahmad

Kim Li Victori

Page 159: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

153

Pemulihan

Bincang dan berikan pandangan kamu berdasarkan gambar.

1. Adakah Raju dan Ahmad menolong Kim Li?

Ya Tidak

Mengapa?

___________________________________________________________________

2. Raju dan Ahmad menolong Kim Li kerana __________________________

3. Raju, Ahmad dan Victori adalah rakan yang _______________________

4. Kim Li bernasib _____________ mempunyai rakan seperti mereka.

Lembaran Kerja 2

Raju Ahmad

Kim Li Victori

Page 160: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan BertuturSJK Tahun 2

154

Pengayaan

Bincang dan berikan pandangan kamu berdasarkan gambar.

Lembaran Kerja 3

Page 161: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

155

TEMA JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TAJUK Bendera Kita KebanggaanKu

StandardKandungan 2.5

Membaca dan menaakul untuk memindahkanmaklumat yang terdapat dalam pelbagaibahan.FOKUS

UTAMAStandardPembelajaran 2.5.1

Membaca, memahami dan menaakul bahangrafik yang mempunyai perkataan denganbetul.

StandardKandungan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan

ayat dengan betul.FOKUSSAMPINGAN

StandardPembelajaran 3.3.3

Membina dan menulis jawapan berdasarkansoalan yang berpandukan gambar denganbetul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. membaca, memahami dan menaakul bahan grafik yang mengandungiperkataan dengan betul.

ii. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukangambar dengan betul.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan Nilai: Cinta akan negaraPENGISIANKURIKULUM

ii. KBT: Konstektual – menghubung kait KB: Menghubung kait

Tatabahasa: Kata Adjektif – warnaSISTEMBAHASA

MEDIA Kad gambar, lembaran kerja

Page 162: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

156

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 11. Guru memanggil murid secara rawak

untuk memilih keratan Jalur Gemilang.

2. Murid diminta menampal keratan Jalur

Gemilang pada papan tulis sehingga

membentuk Jalur Gemilang.

3. Murid diminta menyebut nama gambar

tersebut.

Lampiran 1

Langkah 2

1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang

bendera:

Apakah yang dapat kamu lihatpada bendera?

Warna apakah yang terdapatpada bendera ini?

2. Murid diminta membaca kad imbasan

yang ditunjukkan oleh guru:

bulan bintang warna merah warna biru warna putih

3. Murid diminta menampal kad imbasan

pada bendera Malaysia.

4. Murid memadankan perkataan dengan

maksud itu dengan cara menaip dalam

komputer.

5. Murid membaca jawapan yang telah

dipadankan.

KB:Memadan

BCB:Bacaan luncur

Sistem Bahasa:Kata Adjektif -warna

Ilmu :Sivik danKewarganegara

EMK-ICT

Lembaran Kerja 1

Page 163: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

157

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 3

1. Murid membaca petikan secara kumpulan

dan kelas.

2. Murid berbincang tentang isi petikan.

3. Murid menjawab soalan pada lembaran

kerja berpandukan gambar lalu membaca

semula.

KP:Menghubungkait

Lembaran Kerja 2

( petikan )

Pentaksiran

1. Murid diminta membaca, memahami, dan

menaakul bahan grafik.

2. Guru berbincang dengan murid tentang

gambar.

3. Murid diedarkan lembaran kerja.

4. Murid diminta membaca soalan-soalan

dalam lembaran kerja.

5. Murid diminta melengkapkan ayat dengan

perkataan yang sesuai dengan gambar.

KP:Menaakul

Penegasan danPentaksiran

Lembaran Kerja 3( bahan grafik )

Pemulihan

1. Murid diedarkan lembaran kerja.

2. Murid diminta menjawab soalan

berpandukan bahan grafik.

Lembaran Kerja 4

Pengayaan

1. Murid diedarkan lembaran kerja.

2. Murid diminta meneliti gambar.

3. Murid diminta memilih perkataan yang

sesuai untuk melengkapkan petikan.

Lembaran Kerja 5

Page 164: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

158

JALUR GEMILANG

Lampiran 1

Page 165: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

159

Tulis nombor dan padankan perkataan dengan maksudnya berpandukangrafik:

a. bulan sabitMelambangkanperpaduan 13 buahnegeri dan kerajaanpersekutuan.

b. 14 bucubintang

MelambangkanIslam sebagaiagama rasmi.

c. warnakuning

Melambangkangagah dan berani.

d. warnamerah

Melambangkankeluhuran budi.

e. warna putihMelambangkanwarna diraja.

Lembaran Kerja 1

Page 166: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

160

,

Lembaran Kerja 2

Bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan negara Malaysia

oleh Yang Teramat Mulia Al-Marhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

Bunga raya yang berwarna merah melambangkan keteguhan politik

dan ekonomi serta sifat keberanian dalam menempuh cabaran.

Seterusnya, lima kelopak yang terdapat pada bunga raya memberi

maksud lima baris Rukun Negara. Kepelbagaian bunga raya dari segi

warna, bentuk dan ukuran menjadi lambang agama dan kebudayaan

hidup yang harmonis di negara ini.

Page 167: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

161

,

Jawab soalan yang berikut berpandukan bahan grafik dan teks.

1. Siapakah yang memilih Bunga Raya sebagai bunga kebangsaanMalaysia ?

__________________________________________________________

2. Apakah warna Bunga Raya ?

__________________________________________________________

3. Berapakah kelopak yang terdapat pada Bunga Raya ?

__________________________________________________________

4. Apakah maksud lima kelopak yang terdapat pada Bunga Raya ?

__________________________________________________________

5. Kepelbagaian Bunga Raya dari segi warna, bentuk dan ukuranmelambangkan apa ?

__________________________________________________________

Lampiran Kerja 2

Page 168: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

162

Pentaksiran

1. Apakah yang melambangkan Islam sebagai agama rasmi kita?

________________ yang ___________________ sebagai

agama___________________.

2. Berapa warnakah yang terdapat pada bendera Malaysia?

Bendera Malaysia mempunyai ________________________________.

3. Warna apakah yang melambangkan warna diraja?

Warna________________________________________________________.

4. Gagah berani dilambangkan oleh warna apa?

Gagah________________________________________________________.

5. Berapakah jalur merah dan putih yang terdapat pada benderaMalaysia?

___________ jalur merah dan ___________jalur putih yang

terdapat______________________________________________________.

Lembaran Kerja 3

Page 169: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

163

Pemulihan

Bunga raya Tugu Negara perbarisan askar

1. Ini apa ?

Ini ________________________.

2. Ini bunga apa ?

Ini _________________________.

3. Siapa mereka ?

Mereka ialah_________________.

4. Apakah ini ?

Ini____________________________.

Lembaran Kerja 4

Page 170: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MembacaSJK Tahun 2

164

Pengayaan

Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi.

menonton HariKemerdekaan

Tabikhormat

perbarisan JalurGemilang

Pemimpin

Selamat pagi Zairi , ini gambar sambutan _______ _________________ .

Pasukan polis menyertai acara __________________.

Pasukan polis menjulang ________________ _____________________.

Peserta perbarisan pula memberi ____________________________________ kepada _____________________ .

Orang ramai __________________ acara tersebut.

Lembaran Kerja 5

Page 171: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

165

TEMA JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TAJUK Jalur Gemilang

Standard

Kandungan

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayatdaripada aspek ejaan dan tanda baca.

Standard

Kandungan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

FOKUSSAMPINGAN Standard

Pembelajaran

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan.

ii. memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

iii. membaca kuat ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul

dan mengikut tanda baca.

OBJEKTIF

i. Ilmu: Pendidikan Moral, Kajian Tempatan.

ii. Nilai: Patriotisme dan bekerjasama

iii. KBT: Kemahiran Berfikir - Membuat kaitanPENGISIANKURIKULUM

SISTEM BAHASATatabahasa: tanda baca

MEDIAGambar-gambar Jalur Gemilang, kad ayat, lembaran kerja, dan ICT

Page 172: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

166

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Guru memaparkan gambar bendera( Jalur Gemilang ) pada papan putih.

2. Murid menyebut nama benderaMalaysia.

3. Murid diminta membaca perkataan padakad 1 dan kad 2 kemudianmembetulkan ejaan “Jalur Gemilang”yang salah pada kad perkataan.

4. Murid menulis nama bendera pada papan hitam dan mengeja bersama-

sama.

KBT:Hubung kait

Nilai:

Patriotisme

Lampiran 1

Page 173: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

167

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 21. Guru memaparkan Power Point tentang

petikan Jalur Gemilang.

2. Murid-murid membaca kuat isi petikan secara kelas dan individu.

diperbuat

3. Murid-murid berbincang dengan gurutentang isi petikan.

KBT –Konstruktivisme

BCB-Nilai:Patriotoisme

Ilmu – Sivik

Media:ICT( paparan

Power Point )

Lampiran 2Jalur Gemilang

Bendera Malaysia dikenalisebagai Jalur Gemilang, Bendera inimempunyai 14 jalur merah dan putih.Setiap jalur mempunyai saiz yang samalebar bermula dengan jalur merah disebelah atas dan berakhir dengan jalurputih di sebelah bawah.

Bahagian yang berwarna biru tuadi atas sebelah kiri maknanyaperpaduan.Anak bulan tanda AgamaIslam ialah agama rasmi.

Bintang itu tanda 4 buah negeridan Malaysia. Warna kuning pada anakbulan dan bintang itu ialah warna Diraja.

Page 174: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

168

Langkah 3

1. Guru membaca ayat-ayat pada kad yangdipamerkan dengan lancar, sebutan yangjelas dan intonasi yang betul.

2. Murid mengecam kesalahan ejaan dantanda baca yang terdapat dalam ayat.

3. Guru menayangkan ayat yangmengandungi kesalahan ejaan dan tandabaca.

4. Murid diminta mengedit dan memurnikanperkataan yang salah pada kad ayat.

KB:Hubung Kait

Nilai:Hormat –menghormati

Ilmu:Pendidikan Moraldan KajianTempatan

BCB - mengedit

LembaranKerja 1

Power Point -Ayat-ayat yangmengandungikesalahanejaan dantanda baca.

Pentaksiran

1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 2 .

2. Murid mengedit ayat-ayat yang diberi dari aspek ejaan dan tanda baca .

3. Murid membaca ayat-ayat yang telah diedit dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

Nilai:

Patriotisme

BCB - mengedit

LembaranKerja 2

Pemulihan

1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 3.

2. Murid membaca ayat dan mengedit perkataan.

3. Murid memurnikan perkataan yang telahdiedit dengan bimbingan guru.

LembaranKerja 3

Pengayaan

1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 4.

2. Murid membaca, mengedit, dan memurnikan teks semula.

LembaranKerja 4

Page 175: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

169

Aktiviti 1Sebutkan nama bendera tersebut.

KAD 1

JALUT GEMBILANG KAD 2

JALUR GEMILANG

Lampiran 1

Page 176: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

170

Jalur Gemilang

Bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang.

Jalur Gemilang mempunyai 14 jalur merah dan putih

.Setiap jalur mempunyai saiz yang sama lebar, bermula

dengan jalur merah di sebelah atas dan berakhir dengan

jalur putih di sebelah bawah.

Bahagian yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri

maknanya perpaduan.Anak bulan tanda Agama Islam ialah

agama rasmi.

Bintang itu tanda 4 buah negeri dan Malaysia.

Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu ialah warna

diraja.

Lampiran 2

Page 177: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

171

Tulis ayat di bawah dengan membetulkan ejaan dan tanda bacanya:

Nama bendara Malaysia ialah jalurgemilang.

Jalur Gemilang mempunyai warna merah.putih. kuning dan merah.

Bahagia yang berwarna Biru Tua terletakdiatas sebelah kiri.

Lembaran Kerja 1

Page 178: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

172

Pentaksiran

Nama bendara Malaysia ialah jalurgemilang.

Jalur Gemilang mempunyai warna merah.putih. kuning dan merah.

Bahagia yang berwarna Biru Tua terletakdiatas sebelah kiri.

Bendera ini mempunyai 14 jalor marahdan putih

Anak bulan tanda,agama islam ialahAgama Rasmi

Lembaran Kerja 2

Page 179: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

173

Tulis semula ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

1. Ini bendora Melaysie.

_______________________________________________________

2. Namanya jalur gemilang.

_______________________________________________________

3. Ada warna marah, puteh, kuneng dan biru.

Lembaran Kerja 3

Page 180: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

174

PengayaanBaca dan betulkan semula kesalahan ejaan dan tanda baca yang terdapatdalam petikan di bawah.

Jalur Gemilang

bendera melaysia dikenali sebagai jalur gemilang, Jalur Gemilang

mengandungi 14 jalur Merah dan Putih (melintang).Setiap jalur mempunyai yang

lebar yang sama bermula dengan jalur Merah di sebelah atas dan berakhir

dengan jalur Putih di sebelah bawah.

bahagian yang berwarna Biru Tua di atas sebelah kiri maknanya

perpaduan. Anak bulan tanda agama islam.

bintang itu tanda perpaduan 14 buah negeri. Warna Kuning pada anak

bulan dan bintang itu ialah Warna Diraja.

Lembaran Kerja 4

Page 181: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran MenulisSJK Tahun 2

175

Tulis semula petikan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Page 182: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 183: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

177

TEMA JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TAJUK Pemimpin Dahulu Pemimpin Sekarang

Standard

Kandungan

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakanbahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didikhibur.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yangbetul dan jelas tentang sesuatu perkara lakonan secaradidik hibur.

Standard

Kandungan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat yangbetul.

FOKUSSAMPINGAN

Standard

Pembelajaran

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalanyang berpandukan gambar dengan betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas melaluilakonan berpandukan petikan dialog yang dibaca.

ii. membina dan menulis jawapan berpandukan gambar.OBJEKTIF

i. Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan/Kajian Tempatan

ii. Nilai: Patriotisme, Hormat-menghormatiP ENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – menjana idea, kreativiti dan inovasi

SISTEMBAHASA Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk

MEDIA Petikan, dan lembaran kerja

Page 184: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

178

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1

1. Beberapa orang murid dipilih untukmenulis nama penuh Ketua Kelas danGuru Besar sekolah.

2. Murid dan guru berbincang mengenaipemimpin negara Perdana Menteri .

3. Murid-murid diperkenalkan dengan Perdana Menteri Keenam kita YAB. Dato Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak.

4. Murid diterapkan nilai menghormati pemimpin negara.

KBT –KonstekstualKB –Menghubung kait

Nilai-menghormatipemimpin negara

.

Langkah 2

1. Murid dibahagikan kepada beberapa Kumpulan.

2. Murid diedarkan kad lakonan untuk memperkenalkan Perdana Menteri Kita.

3. Murid membaca dialog memperkenalkan Perdana Menteri dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

KBT – BCB

Nilai –Patriotisme

TKP - Kinestetik

Nilai –BekerjasamaMenghormati

Page 185: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

179

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Contoh :

TKP - Kinestetik

Nilai –Bekerjasama Keadilan

Lampiran 1

Langkah 3

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan (tiga orang sekumpulan).

2. Setiap kumpulan diminta mengujarkan dialog berdasarkan kad.

3. Murid dan guru menilai lakonan setiap kumpulan berdasarkan sebutan dan intonasi yang betul.

4. Markah dicatat pada papan hitam bagi setiap kumpulan.

5. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja yang diberi.

Lampiran2A,2B dan 2C

Lembarankerja 1

“Ini Perdana Menteri kita.Nama beliau Dato’Sri Haji MohdNajib bin Tun Haji Abdul Razak.Beliau Perdana Menteri keenam.”

Page 186: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

180

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Pentaksiran

1. Murid diminta mengujarkan dialogberdasarkan kad.

2. Guru menilai lakonan setiap kumpulan berdasarkan sebutan dan intonasi yang betul.

Nilai:Patriotisme- cintainegaraHormat-menghormati

Ilmu KajianTempatan

Page 187: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

181

Perdana Menteri Kita

“Ini Perdana Menteri kita.Nama beliau Dato’ Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak.Beliau Perdana Menteri keenam.”

Lampiran 1

Page 188: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

182

Kad 1

Kad 2

Kata-kata Perdana Menteri Pertama

“Nama saya Tuanku Abdul Rahman.Saya Perdana Menteri Malaysia yang pertama.Sayalah Bapa Kemerdekaan.”

Kata-kata Perdana Menteri Kedua

“Terima kasih kepada Bapa Kemerdekaan kita.Saya pula Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang kedua.Selepas merdeka, sayalah membangunkan Malaysia oleh itu, sayadikenali sebagai Bapa Pembangunan.

Lampiran 2A

Page 189: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

183

Kad 3

Kad 4

Kata-kata Perdana Menteri Ketiga

“Terima kasih Tun Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama kita.Terima kasih Tun Abdul Razak , perdana Menteri kedua kita.Tun Hussein Onn, itulah nama saya.Saya Perdana Menteri Malaysia yang ketiga.Saya pula diberi jolokan sebagai Bapa Perpaduan.”

Kata-kata Perdana Menteri Keempat

“Masa berlalu dengan cepat.Selepas Tun Hussein Onn Perdana Menteri ketiga memimpin negara, saya pulamengambil tempat beliau. Nama saya Tun Dr. Mahathir .Saya telah membawa kemajuan yang besar terhadap pembangunan negara. BapaPermodenan itulah gelaran saya”..

Lampiran 2B

Page 190: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

184

Kad 5

Kad 5

Kata-kata Perdana Menteri Kelima

“Yang pertama Bapa Kemerdekaan,Yang kedua Bapa Pembangunan,Yang ketiga Bapa Perpaduan,Yang keempat Bapa Permodenan,Saya ? ….sayalah Bapa Pembangunan Modal Insan. Tun Abdullah Ahmad Badawi .”

Lampiran 2C

Kata-kata Perdana Menteri Keenam

“ Saya dilantik memimpin negara selepas Tun Abdullah Ahmad Badawi.Tun Abdul Razak , Perdana menteri Malaysia yang kedua , bapa saya.Nama saya Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Sayalah yang Perdana Menteri yangkeenam Malaysia. Terima kasih kepada semua Perdana-Perdana Menteri kita yang telahbersusah payah memajukan negara. Untuk mengekalkan perpaduan, saya telahmemperkenalkan konsep Satu Malaysia.Terima kasih Tun Abdul Razak , Perdana Menteri kedua kita.Tun Hussein Onn, itulah nama saya.Saya Perdana Menteri Malaysia yang ketiga.Saya pula diberi jolokam sebagai Bapa Perpaduan.”

Page 191: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

185

Bina ayat jawapan yang lengkap berdasarkan gambar dan frasa yang diberi

1.Ini gambar Perdana Menteri yang ke berapa ?

___________________________________________________________________________

2. Ini gambar siapa ?

_____________________________________________________________

Lembaran kerja 1

Page 192: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Kemahiran Seni BahasaSJK Tahun 2

186

3. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia ke berapa ?

____________________________________________________________

4. Siapakah bapa beliau ?

___________________________________________________________

5.Siapakah yang digelar “ BapaPemodenan Malaysia” ?

_____________________________________________________________

Lembaran kerja 1

Page 193: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

187

TEMA JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

TAJUK Kenali Pemimpin

Standard

Kandungan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata denganbetul mengikut konteks.

FOKUS UTAMAStandard

Pembelajaran

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung denganbetul mengikut konteks.

Standard

Kandungan

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayatdaripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

FOKUSSAMPINGAN Standard

Pembelajaran

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yangmengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokalberganding, digraf dan konsonan bergabung dengansebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. menggunakan kata hubung yang sesuai dengan betul berpandukan teks.

ii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga sukukata dalam ayat dengan sebutan yang betul..

OBJEKTIF

i. Ilmu: Sivik dan Kenegaraan

ii. Nilai: Menghargai jasa,PENGISIANKURIKULUM

iii. KBT: Kemahiran Berfikir – menyelesai masalah, kreativiti dan inovasi

SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata hubung (kerana, lalu, sambil)

MEDIA Kad gambar, petikan , kad ayat, ,lembaran kerja,

Page 194: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

188

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Langkah 1(Set induksi)

1. Guru menunjukkan gambar PerdanaMenteri Malaysia terkini .

2. Guru bertanya beberapa soalan tentanggambar.a. Siapakah yang kamu nampak di dalam

gambar?b. Siapakah namanya?

TKP-verballinguistik

Nilai: Menghargaijasa

Lampiran 1

Langkah 3

1. Murid diminta membaca ayat danmenyenaraikan kata hubung.

2. Murid diberi penerapan tentangpengunaan kata hubung serta membinaayat baharu secara lisan.

TKP-verballinguistik

KB:menjelaskan

Kata hubung:dansambilkeranalalu

Lampiran 3

Page 195: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

189

AKTIVITI PENGISIANKURIKULUM CATATAN

Pentaksiran

1. Guru mengedarkan lembaran kerjakepada murid-murid.

2. Guru meminta murid mengisi tempatkosong dengan kata hubung yangsesuai.

KBT:BCB Lembarankerja 1

Pemulihan

1. Murid diedarkan lembaran kerja 2.

2. Murid menggaris jawapan yang betul.

3. Murid menyalin semula ayat.

Kemahiran Berfikir– menjana idea

LembaranKerja 2

Pengayaan

1. Murid diedarkan lembaran kerja 3.

2. Murid membina ayat berdasarkan katahubung yang diberikan.

Lembarankerja 3

Page 196: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

190

Gambar Perdana Menteri Malaysia

Lampiran 1

Page 197: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

191

Baca dan fahami petikan di bawah.

YAB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Abdul RazakYang Amat Berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Abdul

Razak ialah Perdana Menteri Malaysia yang keenam. Beliaudilahirkan di Kuala Lipis, Pahang. Datuk Najib beruntung keranabapa beliau ialah Tun Abdul Razak yang merupakan PerdanaMenteri Malaysia yang kedua.

Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak mendapatpendidikan rendah dan menengah di Kuala Lumpur. Beliaumelanjutkan pelajarannya di England.

Setelah tamat pengajian, beliau pulang dari England lalubekerja sambil bergiat dalam bidang politik.

Lampiran 2

Page 198: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

192

Baca ayat dan senaraikan kata hubung

1. Adik menangis kerana lapar.

2. Zaiton suka menjahit dan memasak.

3. Ibu Marry menyanyi sambil menyapusampah.

4. Adik masuk ke dalam bilik lalu tidur.

Lampiran 3

Page 199: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

193

Isi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.

1. Wai Meng memerhatikan gambar __________ mencatat sesuatu dalam bukunya.

2. Tun Dr. Mahatir Mohamed dihormat ____________banyak berjasa.

3. Datuk Seri Najib menaiki kereta ________ beredar.

4. Perdana Menteri ________ isterinya berjalan _________ menaiki tangga kapal terbang.

kerana sambil lalu sambil

Lembaran kerja 1

Page 200: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

194

Pemulihan

Baca dan bulatkan jawapan yang betul .

1.Beliau dihormati berjasa.

2.Dia makan duduk.

3. Ali Ah Seng bermain bola.

Kerana lalu

Kerana sambil

dan lalu

Lembaran 2

Page 201: Panduan guru bm thn 2 sjk

Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa SJK Tahun 2

195

Pengayaan

Bina ayat daripada kata hubung yang diberikan.1. dan

________________________________________________________________________________________________

2. sambil

________________________________________________________________________________________________

3. lalu

________________________________________________________________________________________________

4. kerana

________________________________________________________________________________________________

Lembaran 3

Page 202: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 203: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 204: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 205: Panduan guru bm thn 2 sjk

199

BIL SIMPULAN BAHASA MAKNA

1 Alas perut Makan sedikit untuk menahan lapar

2 Ambil berat Memberi perhatian

3 Anak angkat Anak yang dipelihara seperti anak sendiri

4 Anak buah Anak saudara

5 Anak kandung Anak sendiri

6 Anak yatim Anak yang kematian ibu atau bapa

7 Anak yatim piatu Anak yang kematian ibu dan bapa

8 Berat tulang Orang yang malas bekerja

9 Kaki lima Kawasan laluan di hadapan bangunan.

10 Mandi kerbau Mandi tidak bersih

11 Mandi peluh Bekerja bersungguh-sungguh

12 Minta diri Meminta izin untuk beredar

13 Mulut murai / banyakmulut Orang yang suka bercakap banyak

14 Murah hati Tidak kedekut

15 Otak cair cerdik

16 Panjang tangan Orang yang suka mencuri

Page 206: Panduan guru bm thn 2 sjk

200

BIL SIMPULAN BAHASA MAKNA

17 Sakit hati Rasa marah

18 Ulat buku Suka membaca buku

Page 207: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 208: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 209: Panduan guru bm thn 2 sjk

203

BIL. PERKATAAN MAKSUD

1. transformasi perubahan bentuk

2. modularpelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secaratersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran.(modul)

3. kondusif selesa

4. indikator petunjuk atau kayu pengukur

5. simile perumpamaan yang secara jelas mengungkapkanperbandingan atau persamaan antara sesuatu

6. pesonifikasisesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan sasteraatau seni/ perlambangan – sifat-sifat manusia kepadabenda tidak bernyawa

7. kohesi perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan

8. koheren ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yanglain.

9. pendemokrasian perihal mendemokrasikan

10. konvensional sebagaimana kebiasaannya

11. ekstensif luas liputannya

12. mengkonsepsikan pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran)mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea

13. kerelevanan ada kaitan atau hubungannya

14. inovasi sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah,sistem, adat dan lain-lain yang baru.

15. taksiran perihal menaksir

Page 210: Panduan guru bm thn 2 sjk

204

BIL. PERKATAAN MAKSUD

16. elemen sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatukeseluruhan unsur

17. penerokaan perihal (perbuatan, usaha dan sebagai meneroka ataumenerokai)

18. merangsang membangkitkan sesuatu perasaan

19. intelek kemampuan (daya) berfikir dan memahami(menganalisis dan sebagainya)

20. merealisasikan perihal menjadikan kenyataan

21. kewarganegaraan kerakyatan sesebuah negara

22. berkomunikasi berbincang, bertukar-tukar pendapat

23. respons sambutan, reaksi, jawaban

24. diaplikasikan digunakan

25. kronologi susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunyaperistiwa berkenaan

26. jeda masa antara dua tindakan

27. penaakulan hal membuat pertimbangan dan penilaian denganmenggunakan akal

28. kritis tidak dengan begitu sahaja menerima ataumempersetujui sesuatu

29. kreatif mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan danmengembangkan sesuatu idea

30. kreativiti kemampuan(kebolehan) mencipta

Page 211: Panduan guru bm thn 2 sjk

205

BIL. PERKATAAN MAKSUD

31. mengimlak menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain

32. puitis bersifat puisi

33. gramatis berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atautatabahasa

34. verbal secara lisan

35. non-verbal bukan secara lisan

36. imaginatif mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi ataudaya khayalan

37. kecenderungan kesukaan, keinginan, kemahuan

38. semantik kajian tentang makna perkataan dan penambahanmakna sesuatu kata

39. mengungkapkan susunan kata yang digunakan dalam percakapan

40. berinteraksi tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain

41. memantapkan menstabilkan

42. percambahan perihal bercambah

43. komunikatif sedia atau dapat berhubungan, dapat atau mudahmenyampaikan sesuatu maksud

44. audiolingual audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atauperdengaran

45. sahsiah peribadi

Page 212: Panduan guru bm thn 2 sjk

206

BIL. PERKATAAN MAKSUD

46. penggabungjalinan perihal (perbuatan dan sebagainya)menggabungjalinkan

48. potensi kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukansesuatu)

47. sosio budaya hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, adaistiadat)

49. konsep pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu

50. komitmen memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azamsepenuhnya kepada sesuatu

51. kontekstual berkaitan dengan atau menurut konteks

52. lajur ruangan di antara dua baris

Page 213: Panduan guru bm thn 2 sjk
Page 214: Panduan guru bm thn 2 sjk