Download - KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

Transcript
Page 1: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

KOULUNKÄYNNIN JA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN

OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO

Voimassa 19.11.2012 alkaen

Page 2: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

SISÄLLYS

1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS ............................................................ 3

1.1 Ammatin kuvaus ................................................................................................................... 3

1.2 Alan arvoperusta .................................................................................................................. 3

1.3 Toimintaympäristöt ............................................................................................................... 3

1.4 Ammattitaidon kuvaus .......................................................................................................... 3

2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN .................................................................................. 4

3 VALMISTAVA KOULUTUS ......................................................................................................... 4

3.1 Opetusjärjestelyt ja oppiminen .............................................................................................. 4

3.2 Arviointi valmistavassa koulutuksessa .................................................................................. 5

4 TUTKINTOTILAISUUDET ........................................................................................................... 5

4.1 Tutkintotilaisuuksien prosessi ............................................................................................... 5

5 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET SEKÄ VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT ...................................................... 6

5.1 Ammatissa toimiminen.......................................................................................................... 6

5.2 Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen .................................................................. 11

5.3 Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen .............................................................. 16

5.4 Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen ............................................................................... 22

5.5 Yrittäjyys ............................................................................................................................. 25

Page 3: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

3(27)

1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS

1.1 AMMATIN KUVAUS

Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toi-minnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä.

Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, nuori tai aikuinen, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhtei-sössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman itsenäi-sesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtö-kohtien huomioon ottamiseen työssä.

1.2 ALAN ARVOPERUSTA

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Työn arvoperustana eri kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä ovat humanistinen elämänkatsomus ja ihmisen kohtaaminen kokonaisvaltaisena toimijana. Humanismissa korostuvat yksilön arvokkuus ja autonomia, vastuut ja velvollisuudet sekä empatia ja välittäminen. Tutkinnon suorittanut arvostaa omaa ammattiaan ja ammatillista osaamistaan ja toimii oman ammattinsa edustajana työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa.

1.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖT

Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristöinä ovat mm. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa päivähoito, esiopetus ja peruskoulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja vapaa-ajan toiminnot. Toi-sella asteella toimintaympäristöjä ovat mm. vammaisten opiskelijoiden valmentava kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, ammatilli-seen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, ammatilliset tutkintokoulutukset ja lukio. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristö voi olla myös muu opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvä toimintaympäristö esimerkiksi henkilökohtaista avustamista tarvitsevan avustettavan tarpeiden mukaan.

1.4 AMMATTITAIDON KUVAUS

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työ edellyttää soveltuvuutta alan työtehtä-viin. Keskeiset vaatimukset työssä ovat hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä yhteistyötaidot. Tutkinnon suorittanut toimii yksilölähtöisesti yhteistyössä eri verkostojen kanssa sekä moniamma-tillisen tiimin jäsenenä. Yhteistyö huoltajien kanssa on myös tärkeä osa työtä. Monikulttuuriset per-heet ovat osa yhä monimuotoisempaa yhteistyötä.

Page 4: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

4(27)

Alan työtehtävät muuttuvat ja laaja-alaistuvat. Lapset ja nuoret tarvitsevat lähelleen turvallisia, ammattitaitoisia aikuisia, joilla on aikaa ja kykyä läsnäoloon ja välittämiseen. Työntekijät luovat yhdessä turvallisen ja yhteisöllisen arjen, mikä edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä ja ehkäi-see syrjäytymistä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneella on tieto-yhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet ja edellytykset tieto- ja viestintätekniikan sekä teknolo-gian monipuoliselle hyödyntämiselle työssään. Tutkinnon suorittanut osaa myös hyödyntää ilmai-sutaitojaan toiminnan ohjauksessa. Erilaisten ryhmien ohjauksessa korostuvat itsenäisen toimin-nan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taidot.

Työ vaatii havainnointikykyä ja tilanteiden tunnistamis- ja arviointikykyä sekä harkintaan perustu-vaa kriittistä ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat. Työn kehittäminen edellyttää kykyä ja halua jatkuvaan oman toiminnan arviointiin ja itsensä kehit-tämiseen työryhmän jäsenenä.

2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pa-kollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi on mahdollista suorittaa yksi valinnainen tutkinnon osa, Yrittä-jyys. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu.

Taulukko 1. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon osat.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Pakolliset osat

Ammatissa toimiminen

Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen

Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa

Yrittäjyys

3 VALMISTAVA KOULUTUS

3.1 OPETUSJÄRJESTELYT JA OPPIMINEN

Tutkintoon valmistava koulutus järjestetään tutkinnon perusteiden mukaisesti ja valmistavaan kou-lutukseen sisältyy myös työelämässä tapahtuva tavoitteellinen, ohjattu ja arvioitu opiskelu, työssä oppiminen. Työssä oppimispaikat sovitaan yhteisesti opiskelijan ja opettajien kanssa.

Opiskelu perustuu opetussuunnitelmaan, jonka pohjalta jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS) sekä tutkintosuoritusten suunnitelman yhteistyössä opettajien kanssa. HOPSia tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan ohjauskeskusteluissa.

Page 5: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

5(27)

Koulutuksessa ja ohjauksessa korostuvat opiskelijoiden aktiivista ja yhteistoiminnallista opiskelua tukevat menetelmät sekä kokemuksellinen oppiminen. Opiskelija rakentaa kuvaa ympäröivästä todellisuudesta ja itsestään sen osana. Tämän hän tekee valikoimalla ja tulkitsemalla tietoa sekä ottamalla vastaan palautetta omasta toiminnastaan. Oppiminen on todellisuuden kuvan rakentu-mista ja muuntumista (konstruointia) jo olemassa olevan tiedon pohjalta. Keskeistä on kuinka tieto syntyy ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa opiskelijaryhmän, opiskeluyhteisön ja työpaikoilla työyhteisön jäsenten kanssa. Opettajan ja opiskelijan suhde on yhteistyösuhde, jossa opiskelijaa tuetaan itseohjautuvuuteen, kriittiseen ajatteluun ja itsearviointiin sekä vastuuseen omasta ja yh-teisvastuullisesti koko ryhmän oppimisesta. Läpi koulutuksen kulkevalla yksilö- ja ryhmäohjauksel-la tuetaan opiskelija ammatillista kasvua.

3.2 ARVIOINTI VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA

Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen, tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohja-uksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijal-le itselleen, työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa ar-vioidaan opiskelijan oppimista suhteessa tutkinnon perusteissa asetettuihin ammattitaitovaatimuk-siin. Valmistava koulutus arvioidaan asteikolla T1-K3. Oppisopimuskoulutuksessa niin tietopuoli-nen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen arvioidaan asteikolla T1-K3. Numeraalisen arvioinnin lisäk-si opiskelija saa myös laadullista arviointia. Arviointiin vaikuttavat opiskelijan itsearviointi, työssä-oppimisen ohjaajan ja opettajan arviointi.

4 TUTKINTOTILAISUUDET

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa ammattitaito osoite-taan tutkintotilaisuuksissa (=osaamisen arviointi). Tutkintotilaisuuden järjestäminen ja tutkintotilai-suuteen liittyvät tehtävät suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Tutkintotilaisuudet arvioidaan tutkinnon osittain Opetushallituksen hyväksymien arviointikriteerien mukaisesti arvioin-tiasteikolla hyväksytty – hylätty.

Edellytyksenä tutkintotilaisuuteen osallistumiselle on se, että tutkinnon suorittajalla katsotaan ole-van osaamista niin, että hän voi selviytyä tutkintotilaisuudesta hyväksyttävästi.

4.1 TUTKINTOTILAISUUKSIEN PROSESSI

Tutkintotilaisuudet toteutetaan toimintaympäristöissä, joissa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivä-toiminnan ohjaaja toimii ja joissa hänen on mahdollista tuoda esille osaamisensa kansallisten arvi-ointikriteerien vaatimusten mukaan. Tutkinnon suorittaja perehtyy työpaikan ja sen toimintatapoihin ennen tutkintosuoritusta.

Tutkinnon suorittaja ja tutkintosuorituksen arvioijat (työntekijöiden ja työnantajan edustaja) pereh-dytetään kuhunkin tutkintotilaisuuteen. Tutkinnon suorittaja tekee kirjallisen suunnitelman, jonka hän esittää tutkintosuorituksen arvioijille ennen tutkintosuorituksen alkamista. Tutkintosuoritus kes-

Page 6: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

6(27)

tää noin 5 työvuoroa. Tutkintosuorituksen jälkeen pidetään arviointikeskustelu. Ennen arviointikes-kustelua tutkinnon suorittaja tekee kirjallisen itsearvioinnin, jossa hän peilaa omaa osaamistaan ja tietämystään kansallisiin arviointikriteereihin.

Arviointipäätösesitys tehdään kolmikantaisesti (tutkinnon järjestäjän edustaja, työnantajan edusta-ja, työntekijöiden edustaja). Tutkinnon suorittajalle kerrotaan välittömästi päätöksen jälkeen hänen suoriutumisensa taso (arvosana) ja perustelut. Lopullisen päätöksen tekee tutkintotoimikunta.

5 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET SEKÄ VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon pakolliset tut-kinnon osat

5.1 AMMATISSA TOIMIMINEN

Opiskelija suorittaja saa valmiudet toimia eri toimintaympäristöissä eri-ikäisten henkilöiden ohjaa-jana, tukijana ja avustajana. Hän osaa toimia lasten, nuorten tai aikuisten parissa työskennellen moniammatillisessa yhteistyössä ja palveluihin ohjaten, oman työnsä eettisiä periaatteita noudat-taen sekä ohjaustoimintaa ohjaavien suunnitelmien, määräysten sekä lainsäädännön mukaan toi-mien. Opiskelija osaa ohjata yksittäistä asiakasta, pienryhmää tai koko ryhmää ja hän osaa toimia moniammatillisessa verkostoyhteistyössä.

Opiskelija osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus ja sosiaalialan ympäristöissä ja ohjata palvelui-hin, osaa noudattaa työnsä eettisiä periaatteita ja työtään ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Osaa ylläpitää toimintakykyään ja työhyvinvointi-aan. Noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita.

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä ja ohjata palveluihin.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä toimiminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa sekä eri-ikäisten henkilöiden henkilökohtaisena avustajana

• toimii moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulu-laisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja opetusalan työntekijöiden kanssa oman vastuualueensa mukaisesti sovitulla tavalla

• ottaa työssään huomioon oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet ja toimintatavat ja toimii vastuualueensa mukaisesti oppilas- ja opis-kelijahuoltotyössä.

Palveluihin ohjaami-nen

Tutkinnon suorittaja ohjaa lapsia, nuoria ja aikuisia • julkishallinnon päätöksentekojärjestelmän sekä suomalaisen koulu-

tusjärjestelmän tuntemusta hyödyntäen

Page 7: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

7(27)

• tarvittaessa käyttämään kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan palveluita tarkoituksenmukaisella tavalla

• tarvittaessa käyttämään lapsiperheille suunnattuja julkisia, kol-mannen sektorin ja vapaaehtoistyön palveluita

• hyödyntäen työssään julkisten palvelujen tiedonhaun menetelmiä.

Aamu- ja iltapäivätoi-minnan ohjauksessa toimiminen ja järjes-telmän tunteminen

Tutkinnon suorittaja

• hyödyntää työssään tietoja erilaisista aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen muodoista, järjestäjistä ja sisällöllisistä painotuksista.

Tutkinnon suorittaja osaa noudattaa työnsä eettisiä periaatteita

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Ammattieettinen toi-minta

Tutkinnon suorittaja

• toimii työssään kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti

• toimii työssään huomioiden erilaiset ihmiskäsitykset

• tunnistaa omien arvojensa ja ihmiskäsityksensä vaikutuksen toi-mintaansa

• perustelee toimintansa ja ratkaisunsa eettisten periaatteiden poh-jalta

• toimii kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan arvojen ja työyhteisössä yhteisesti sovittujen normien mukaisesti

• suhteuttaa omat vastuunsa ja työn rajat suhteessa muun henkilös-tön toimintaan

• työskentelee kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan salassapitosäädök-sien mukaisesti.

Tutkinnon suorittaja osaa noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Lainsäädännön sekä kansallisten että kan-sainvälisten sopimus-ten ja julistusten mu-kaan toimiminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii omaa työtään ohjaavien säädösten ja muiden ohjaavien asiakirjojen mukaisesti, kuten

Yleiset lait, asetukset ja sopimukset

Suomen perustuslaki

kuntalaki

hallintolaki

henkilötietolaki

laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

lastensuojelulaki ja -asetus

laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

työturvallisuuslaki

ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

YK:n lapsenoikeuksien sopimus

sosiaalihuoltolaki

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki

yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annettu laki

laki kehitysvammaisten erityishuollosta

vammaispalvelulaki ja -asetus Päivähoitoa ja koulutusta koskevat lait ja asetukset

laki lasten päivähoidosta ja asetus

perusopetuslaki ja -asetus

valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuk-sen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

lukiolaki ja -asetus

laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä

laki ammatillisesta koulutuksesta ja asetus

Page 8: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

8(27)

valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista

• seuraa toimintaan liittyvien säädösten, suositusten ja julistusten muutoksia siltä osin kuin ne liittyvät omaan työhön.

Toimintaa ohjaavien suunnitelmien ja mää-räysten mukaan toi-miminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii omaa työtään koskevien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti omalla vastuualueellaan

• toimii omaa työtään ohjaavien valtakunnallisten ja paikallisten oh-jeiden, suositusten ja suunnitelmien mukaisesti omalla vastuualu-eellaan

• toimii johdonmukaisesti opettajien antamien ohjeiden mukaisesti ja yhteistyössä muun opetus- ja oppilas- tai opiskelijahuoltohenkilös-tön kanssa.

Työlainsäädännön noudattaminen

Tutkinnon suorittaja • toimii työsopimuslain mukaisesti

• toimii omaa työtään koskevien säädösten, oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti.

Työturvallisuusmäärä-ysten noudattaminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii työturvallisuuslain ja työturvallisuusmääräyksien mukaisesti

• toimii työturvallisuuden edellyttämällä tavalla

• toimii ennaltaehkäisevästi ja ammatillisesti turvallisuutta uhkaavis-sa tilanteissa.

Tutkinnon suorittaja osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Kulttuuritaustan huo-mioon ottaminen

Tutkinnon suorittaja

• ottaa työssään huomioon suomalaisen valtakulttuurin ja vähem-mistökulttuurit Suomessa sekä erityisesti paikalliset vähemmistö-kulttuurit

• toimii yksilöiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota tuke-valla tavalla

• toimii ammatillisesti eri kulttuuritaustoista tulevien kanssa sekä monikulttuurisissa verkostoissa

• tarkastelee kriittisesti omia asenteitaan erilaisuutta kohtaan

• ennaltaehkäisee toiminnallaan ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Tutkinnon suorittaja osaa ylläpitää toimintakykyään ja työhyvinvointiaan.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Toimintakyvyn ja työ-hyvinvoinnin ylläpitä-minen

Tutkinnon suorittaja

• toimii oman fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin tekijät huomi-oon ottaen

• tunnistaa omat voimavaransa sekä ylläpitää ja edistää toimintaky-kyään ja terveyttään

• hyödyntää työssään työyhteisön vertaistukea ja työnohjausta

• edistää osaltaan työyhteisön hyvinvointia ja toimivuutta

• työskentelee ergonomisesti ja huolehtii omasta työergonomias-taan.

Tutkinnon suorittaja osaa toimia työyhteisössään kasvattajana

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Sisäisen yrittäjyyden periaatteet toiminnas-sa

Tutkinnon suorittaja

• osoittaa arvostavansa omaa työtään • tekee työtään tavoitteellisesti ja aktiivisesti työlleen asetettujen

tavoitteiden saavuttamiseksi

Page 9: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

9(27)

• toimii oma-aloitteisesti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Työn organisointi Tutkinnon suorittaja

• organisoi työnsä ja ajankäyttönsä itsenäisesti ja yhteistyössä mui-den kanssa

• asettaa työtehtävänsä tärkeysjärjestykseen

• toimii joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti työyhteisön tarpeet huomioon ottaen.

Oman työn arvioimi-nen ja kehittäminen

Tutkinnon suorittaja

• arvioi realistisesti omia vahvuuksiaan ja ammatillisen kehittymisen haasteitaan

• arvioi oman toimintansa tuloksia • seuraa ja hyödyntää alalla tapahtuvaa kehitystä oman työskente-

lynsä kehittämiseksi.

Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt:

Työn toimintaympäristöt ja työhyvinvointi

ammatillinen ja asiakaslähtöinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä

moniammatillinen yhteistyö

oppilas- ja opiskelijahuolto opiskelijan tukena

aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen muodot, järjestäjät ja sisällölliset painotukset

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen toimintaympäristö

toimintaympäristöstä huolehtiminen

suomalainen valtakulttuuri

vähemmistökulttuurit Suomessa

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä toiminta

inkluusion periaate

monikulttuuriset verkostot

asenteet, ennakkoluulot ja stereotypiat

kielellinen ja kulttuurinen identiteetti ja sen edistäminen

työturvallisuuslaki

työturvallisuusmääräykset

työturvallisuuden edellyttämä ja ennaltaehkäisevä toiminta

fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin tekijät

oman toimintakyvyn ja terveyden edistäminen

työyhteisön vertaistuki ja työnohjaus

Yksilö yhteiskunnassa

julkishallinnon päätöksentekojärjestelmä

suomalainen koulutusjärjestelmä

kasvatus- ja opetusalan palvelujärjestelmät

sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät

kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön palvelut

julkisten palvelujen tiedonhaun menetelmät

perhetaustan, elinolojen, kulttuuri- ja elämäntapaerojen vaikutus työhön ja toimintaan

Page 10: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

10(27)

Ammatillisuus

kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan yleiset eettiset periaatteet

keskeiset ihmiskäsitykset

työn perustana olevat arvot ja omien arvojen tunnistaminen

vastuullinen ja tasa-arvoinen toiminta työyhteisössä

oman työn arvostus

tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely

työn organisointi ja ajan käyttö

työyhteisön huomiointi

oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

alan kehityksen seuraaminen

joustava toiminta muuttuvissa tilanteissa

Työtä ohjaavat lait, säädökset ja säännökset

yleiset lait, asetukset ja sopimukset o salassapitosäädökset o Suomen perustuslaki o kuntalaki o hallintolaki o henkilötietolaki o laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta o lastensuojelulaki ja -asetus o laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä o ihmisoikeuksien yleismaalimallinen julistus o YK:n lapsen oikeuksien sopimus o sosiaalihuoltolaki o sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki o yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annettu laki o laki kehitysvammaisten erityishuollosta o vammaispalvelulaki ja -asetus

Päivähoitoa ja koulutusta koskevat lait ja asetukset o laki lasten päivähoidosta ja asetus o perusopetuslaki ja -asetus o valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista ta-

voitteista ja perusopetuksen tuntijaosta o lukiolaki ja -asetus o laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä o laki ammatillisesta koulutuksesta ja asetus o valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Työlainsäädäntö o Työlainsäädäntö o omaa työtä koskevat säädökset, oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Kasvattajana toimiminen 1

opetussuunnitelmat ja niiden tavoitteet o opetussuunnitelma työn perustana (yleiset tavoitteet) o varhaiskasvatus o esiopetus

Page 11: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

11(27)

o perusopetus o 2. aste o APIP -toiminta

muut työtä ohjaavat ohjeet, suositukset ja suunnitelmat

5.2 KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN

Opiskelija saa valmiudet toimia eri toimintaympäristöissä eri-ikäisten henkilöiden kasvun ja kehi-tyksen tukemisessa ja ohjaamisessa. Hän osaa toimia tukien lasten, nuorten tai aikuisten kasvua ja kehitystä, edistäen tuettavien terveyttä ja hyvinvointia sekä toimii kasvattajana työyhteisössään.

Opiskelija osaa toimia työyhteisössään kasvattajana, hän osaa tukea ohjattavien kasvua ja kehi-tystä sekä huolehtia toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hän osaa ehkäistä ohjattavien syrjäytymistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin. Opiskelija osaa toimia ammatilli-sessa vuorovaikutuksessa ohjattavien, työyhteisönsä toimijoiden, huoltajien ja verkostojen kanssa. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa työtään

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa toimia työyhteisössään kasvattajana

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Kasvattajana toimimi-nen työyhteisössä

Tutkinnon suorittaja • toimii työssään kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan salassapitosää-

dösten mukaisesti

• toimii eettisesti ja tasapuolisesti kasvatettavia ja työtovereita koh-taan

• soveltaa ohjaustyössään erilaisia kasvatusnäkemyksiä

• toimii johdonmukaisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden kas-vattajien kanssa ja ymmärtää erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja

• tukee yksilöiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta omaan yhtei-söönsä ja vertaisryhmäänsä

• edistää yksilön tarpeiden huomioon ottamista ryhmässä

• toimii mallina sosiaalisissa tilanteissa osoittaen kasvatusvastuu-taan

• huomioi toiminnassaan lapsen tai nuoren yksilöllisen tilanteen ja perhetaustan sekä kehitykseen vaikuttavia elinoloja ja kulttuuri- ja elämäntapaeroja

• osallistuu sovitulla tavalla ennaltaehkäisevään oppilashuoltotyöhön sekä tarvittaessa oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin.

Yhteisöllisyyden edis-täminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii kaikissa tilanteissa turvallisena läsnä olevana aikuisena ja edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä

• edistää yksilöiden sosiaalisia suhteita ja ystävyyssuhteiden solmi-mista

• tukee ohjattavien ryhmäytymistä ja toisista huolehtimista

• auttaa yhteisön jäseniä tuntemaan itsensä tarpeelliseksi, hyväksy-tyksi ja arvokkaaksi.

Tutkinnon suorittaja osaa tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Yksilön kasvun ja ke-hityksen havainnointi, tukeminen ja tukitoi-

Tutkinnon suorittaja

• ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ihmisen fyysisen, psyyk-kisen ja sosiaalisen kehityksen

Page 12: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

12(27)

mien arviointi • havainnoi ja tukee työssään yksilön kehitystasoa ja toimintakykyä arjen eri tilanteissa

• arvioi yksilön henkilökohtaista tuen tarvetta yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa.

Yksilön minäkuvan ja itsetunnon tukeminen

Tutkinnon suorittaja tukee lasta, nuorta ja aikuista

• toimien kannustavasti, rohkaisevasti ja positiivisia kokemuksia tuottaen arjen tilanteissa

• edistäen toiminnallaan myönteistä minäkuvaa, persoonallisuutta ja itsetuntoa sekä kielellistä ja kulttuurista identiteettiä

• asettaen toiminnassa turvallisia rajoja, jotka edistävät realistisen minäkuvan kehittymistä

• ottaen toiminnassaan huomioon kehityspoikkeamien vaikutuksia minäkuvalle ja itsetunnolle

• ottaen toiminnassaan huomioon kehityspoikkeamien vaikutuksia perheeseen ja tukien perhettä oman työnsä ja vastuualueensa ra-joissa

• luomalla yhteisössä kaikille tasavertaisia osallistumisen mahdolli-suuksia.

Yksilön sosiaalisen kehityksen edistämi-nen

Tutkinnon suorittaja

• ohjaa toisten ihmisten huomioon ottamiseen ja antaa toiminnallaan siihen mallin

• toimii johdonmukaisesti tasa-arvoisuuden ylläpitämiseksi

• ohjaa lasta, nuorta tai aikuista ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia

• ohjaa kannustavasti ratkaisemaan ristiriitoja.

Yksilön kehityksen esteiden huomioimi-nen

Tutkinnon suorittaja

• huomioi työssään kehityksen viivästymiä ja kehityksessä ilmeneviä vaikeuksia

• hyödyntää työssään tietoa vaikeuksien syistä

• tarjoaa ikä- ja kehitystasolle sopivia virikkeitä kasvun tukemiseksi

• asettaa tavoitteita ja vaatimuksia yksilöllisesti oikealle tasolle.

Tutkinnon suorittaja osaa huolehtia toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvalli-suudesta.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Toimintaympäristöistä huolehtiminen

Tutkinnon suorittaja

• luo ja ylläpitää fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön

• käyttää tiloja toimintojen kannalta joustavasti ja mielekkäästi

• huolehtii tilojen esteettisyydestä, toimintavälineistä, materiaaleista, turvallisuudesta ja esteettömyydestä toiminnan edellyttämällä ta-valla

• toimii työyhteisön kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tutkinnon suorittaja osaa edistää ohjattavien terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Terveyden, hyvinvoin-nin ja toimintakyvyn edistäminen

Tutkinnon suorittaja

• ohjaa terveellisiin ruokatottumuksiin ja elämäntapoihin

• huomioi päivittäisen levon, liikkumisen ja ulkoilun tarpeen ja kan-nustaa omaehtoiseen liikkumiseen

• tukee omatoimisuutta ja oman toimintakyvyn ylläpitämistä

• ottaa ohjauksessa huomioon työskentelyn ja vapaa-ajan sopivan suhteen

• huolehtii asianmukaisesti allergioista, erityisruokavalioista ja eri-

Page 13: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

13(27)

tyistarpeista

• toimii elintarvikehygieenisiä turvallisuusmääräyksiä noudattaen

• toimii terveellisten elämäntapojen esimerkkinä

• edistää ohjattavien välistä vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita • luo edellytyksiä lasten ja nuorten tasavertaiselle osallistumiselle.

Lääkehoidon toteut-taminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii työssään STM:n Turvallinen lääkehoidon opas ja Toiminta-malli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidos-ta mukaisesti

• osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen kokonaishoidon kannalta.

Ensiavun antaminen Tutkinnon suorittaja

• antaa ensiavun EA1-tasolla

• huolehtii sairastuneen jatkohoitoon sairaus- ja tapaturmatilanteissa

• tiedottaa esimiehelleen ja huoltajille tai omaisille sairastumisesta tai tapaturmasta sovitulla tavalla

• toimii ensiaputilanteissa ammatillisesti ja kokonaistilanteen huomi-oiden.

Tutkinnon suorittaja osaa ehkäistä ohjattavien syrjäytymistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Syrjäytymisen ehkäi-seminen

Tutkinnon suorittaja

• ennaltaehkäisee syrjäytymistä varhaisen puuttumisen keinoin

• havainnoi ja viestittää havaitsemansa huolen riskitekijöistä, kuten esimerkiksi oppimisvaikeuksista, koulukiusaamisesta, koulupelosta ja kouluhaluttomuudesta

• ohjaa toisten huomioon ottamiseen ja rohkaisee olemaan ryhmäs-sä aktiivinen toimija

• tukee kaverisuhteiden syntymistä yksinäisyyden vähentämiseksi

• ohjaa mielekkäiden harrastusten pariin ja vapaa-ajanviettotapoihin

• toimii yhteistyössä huoltajien kanssa syrjäytymisen ehkäisemiseksi

• tekee moniammatillista yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kiusaamistilanteisiin puuttuminen

Tutkinnon suorittaja

• tunnistaa ja puuttuu työssään havaitsemiinsa kiusaamistilanteisiin

• toimii kiusaamistilanteissa yhteistyössä muiden työntekijöiden sekä huoltajien kanssa

• toimii oman työpaikkansa turvallisuusohjelman ja toimintamallin mukaisesti kiusaamistilanteissa.

Uhkatilanteissa toimi-minen

Tutkinnon suorittaja

• ennakoi turvallisuutta uhkaavan tilanteen työssään

• toimii sovitulla tavalla työyhteisöä ja sen jäseniä uhkaavissa tilan-teissa

• toimii oman toimivaltansa ja vastuunsa rajoissa.

Tutkinnon suorittaja osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ohjattavien, työyhteisönsä toimijoiden, huoltajien ja verkostojen kanssa.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Ammatillinen vuoro-vaikutus ohjattavien kanssa

Tutkinnon suorittaja

• kuuntelee ja on läsnä oleva aikuinen kaikissa arjen tilanteissa

• kohtaa lapsen, nuoren ja aikuisen yksilöllisesti hänen ikätasonsa tai kehitystasonsa mukaisesti

• toimii ammattieettisesti lasta, nuorta tai aikuista kunnioittaen ja hänen oikeuksiaan arvostaen.

Page 14: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

14(27)

Työparina toimiminen Tutkinnon suorittaja

• toimii aktiivisena ja vastuullisena työparina opetus- ja kasvatusti-lanteissa.

Tiimi- ja verkostotyös-sä toimiminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii aktiivisesti erilaisissa tiimeissä

• tekee aloitteita tiimin tai ryhmän kehittämiseksi

• tekee moniammatillista yhteistyötä omassa työyhteisössään

• osallistuu vastuualueensa mukaisesti oppilas- ja opiskelijahuolto-ryhmän toimintaan

• toimii alueellisen yhteistyöverkoston jäsenenä.

Huoltajien kanssa toimiminen

Tutkinnon suorittaja • ottaa huomioon huoltajien ensisijaisen kasvatusvastuun

• tukee huoltajia heidän kasvatustehtävässään

• kohtaa perheet ja sen jäsenet yhdenvertaisesti

• ottaa työssään huomioon perheiden erilaisuuden kasvuyhteisöinä

• kohtaa ammatillisesti haastavat huoltajat

• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti huoltajien kanssa.

Viestintä Tutkinnon suorittaja

• käyttää selkeää suullista ja kirjallista ilmaisua sekä kuuntelee toista osapuolta

• käyttää ja tulkitsee sanatonta viestintää, esim. eleitä, ilmeitä, ää-nensävyjä ja kehonkieltä

• käyttää työssään joustavasti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä hyö-dyntää työssään sosiaalista mediaa

• käyttää työssään suomen tai ruotsin kieltä sekä lisäksi yhtä vieras-ta kieltä auttavasti työtehtäviensä mukaisesti.

Tutkinnon suorittaja osaa arvioida ja kehittää omaa työtään.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Oman työn arvioimi-nen ja kehittäminen

Tutkinnon suorittaja • arvioi omia vahvuuksiaan ja ammatillisen kehittymisen haasteitaan

realistisesti

• toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa

• seuraa ja hyödyntää alalla tapahtuvaa kehitystä.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Tutkinnon suorittaja

• suhtautuu rakentavalla tavalla saamaansa palautteeseen ja pyytää palautetta omasta työstään

• antaa rakentavaa palautetta työyhteisössään

• kehittää omaa toimintaansa saatua palautetta hyödyntäen.

Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt:

Kasvattajana toimiminen 2

mitä kasvatus on?

kasvatusteorioita

kasvatusnäkemykset

kasvatussuhde – kasvatustietoisuus tieto, taito, tahto

kasvatusilmastot o autoritaarinen, lapsijohtoinen, ohjaava kasvatus

johdonmukainen ja vastuullinen kasvatustoiminta

Page 15: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

15(27)

yksilön ohjaus o kannustaminen ja rohkaisu o myönteisen minäkuvan, persoonallisuuden kehityksen ja itsetunnon tukeminen

Ryhmätyötaidot

yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet, ystävyyssuhteet ja niiden edistäminen

ryhmäytymisen edistäminen, ryhmän kehitysvaiheet

ryhmädynamiikka

ryhmänohjaus

tasavertaisuus osallistumisessa, syrjäytymisen ehkäisy

ristiriitojen ratkaisu,

vertaisryhmät ja niiden merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle

yksilönä ryhmässä

Yksilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys

kiintymyssuhde

temperamentti

fyysinen kasvu ja kehitys, motorinen kehitys

psyykkinen kehitys: minäkuva ja itsetunto o puheen ja kielen kehitys o ajattelun kehitys Piaget’n mukaan o persoonallisuuden kehitys Eriksonin ja Freudin mukaan o kognitiiviset toiminnat: tarkkaavaisuus, havainnot, kieli, ajattelu, muisti, oppiminen

sosiaalinen kehitys: moraalin kehitys Kohlbergin teoria, toisten ihmisten huomioon ottami-nen, käyttäytymisen seuraukset, tunteet ja niiden hallinta

lapsen havainnointi

lapsen, nuoren ja aikuisen tuen tarpeen arviointi

päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen

terveyden edistäminen: ruokailutottumukset, uni ja lepo, liikunnan merkitys, päihteiden vai-kutus. sosiaaliset suhteet terveyden tukipilarina, vapaa-ajan vietto ja harrastustoiminta

Erityispedagogiikka

surutyö, perheiden huomiointi

kehitysviivästymät, kehityksessä ilmenevät vaikeudet

kasvun ja kehityksen yksilöllinen tukeminen

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö

kestävän kehityksen periaate

oppimisvaikeudet

koulukiusaaminen

koulupelot

kouluhaluttomuus

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen

uhkaavien tilanteiden ennakointi

uhkaavissa tilanteissa toimiminen

Ravitsemus

ravitsemussuositukset ja ravintoaineet o suomalaiset ravitsemussuositukset o lasten ja nuorten ravitsemuksen erityiskysymykset

Page 16: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

16(27)

lihavuus ja painonhallinta

allergiat (yleisimmät)

erityisruokavaliot (laktoosi-intoleranssi, keliakia, diabetes)

elintarvikehygienia, hygieniapassi

Lääkehoito

STM:n turvallisen lääkehoidon opas

toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta

lääkehoito osana kokonaishoitoa

EA 1

toiminta ensiaputilanteissa

jatkohoitoon toimittaminen

tiedottaminen eri tahoille

Vuorovaikutustaidot ja viestintä

asiakkaan kohtaaminen

katsominen, kuunteleminen, puhuminen, kätteleminen, koskettaminen, läheisyys-etäisyys, hiljaisuus, ilmeet, eleet, kehonkieli

palautteen antaminen ja vastaanottaminen

ammatillinen vuorovaikutus

suullinen ja kirjallinen viestintä

tieto- ja viestintätekniikka

sosiaalinen media

Verkostotyö

työparityö

tiimityö

yhteistyöverkostot, verkostotyö

huoltajien kanssa toimiminen

moniammatillinen yhteistyö Englanti

ammattienglannin perusteet

5.3 OPPIMISEN JA TOIMINNAN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN

Opiskelija saa valmiudet toimia eri toimintaympäristöissä lasten ja nuorten oppimisen ja toiminnan tukemisessa ja ohjaamisessa. Hän toimii lasten ja nuorten lasten ja nuorten oppimisen ja toimin-nan tukemisessa ja ohjaamisessa niin, että ohjattavat voivat omien edellytystensä mukaisesti osal-listua vertaistensa kanssa toimintaan ja saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteensa.

Opiskelija osaa toimia ohjaustilanteissa sekä edistää oppimista yhteistyössä opettajan kanssa. Tutkinnon suorittaja osaa ohjata ryhmiä ja hyödyntää työsään erilaisia ohjauksen muotoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Osaa arvioida ja kehittää omaa työtään.

Page 17: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

17(27)

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa toimia ohjaustilanteissa.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Kasvatukseen, kehi-tykseen ja oppimi-seen liittyvän teo-reettisen tiedon hyödyntäminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii yhteistyössä opettajan kanssa tukien ja ohjaten lapsen, nuoren ja aikuisen kasvatusta, kehitystä ja oppimista oman vastuualueensa rajoissa

• hyödyntää työssään tietoa kasvatuksen, kehityksen ja oppi-misen lainalaisuuksista

• soveltaa ohjauksessaan pedagogista ja didaktista osaamista

• hyödyntää ohjauksessa oppijalle ominaisia oppimistyylejä oppimisen tukena

• perustelee valitsemiaan toimintatapoja ja ratkaisuja pedago-gisesti.

Vuorovaikutus ja ohjaustilanteissa toimiminen

Tutkinnon suorittaja tukee lasta, nuorta ja aikuista • omalla toiminnallaan ja vuorovaikutuksellaan tavoitteelliseen

oppimiseen erilaisissa oppimistilanteissa • motivoimalla oppimaan ja rohkaisemalla yrittämään par-

haansa • kuuntelemalla ja olemalla läsnä oleva turvallinen aikuinen

• antamalla rakentavaa ja välitöntä palautetta välittömästi op-pimistilanteissa

• auttamalla ymmärtämään opittavaa asiaa havainnollistamalla ja konkretisoimalla asioita käyttämällä vaihtelevia vuorovai-kutuksen menetelmiä.

Tutkinnon suorittaja osaa edistää oppimista yhteistyössä opettajan kanssa.

Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit

Oppimista edistävän toiminnan suunnitte-lu, toteuttaminen ja arviointi

Tutkinnon suorittaja

• ottaa omalta osaltaan vastuun oppimista edistävästä toimin-nan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista

• suunnittelee ja valmistelee opetukseen ja ohjaukseen liitty-vää materiaalia opettajan kanssa sovituilla tavoilla.

Oppimisvaikeuksien havaitseminen, tu-keminen ja ohjaa-minen

Tutkinnon suorittaja • hyödyntää työssään tietoa oppimisvaikeuksia ennakoivista

riskitekijöistä kehityksen eri osa-alueilla • tunnistaa lapsen, nuoren ja aikuisen vahvuudet, erityiset

osaamisalueet sekä oppimistyylit ja -tavat • havainnoi lapsen, nuoren ja aikuisen oppimisen vaikeuksia ja

viestittää havainnoistaan opettajalle • käyttää monipuolisia oppimista tukevia menetelmiä työssään

• kannustaa, tukee ja ohjaa oppimisessa oppijan omatoimi-suutta ja itsenäisyyttä.

Opetussuunnitelmi-en huomioon otta-minen

Tutkinnon suorittaja • ottaa työssään huomioon toimintaympäristössä käytettävän

opetussuunnitelman tavoitteet • toimii ottaen huomioon tavoitteiden ja oppijoiden yksilölliset

Page 18: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

18(27)

edellytykset sovitulla tavalla • tukee ja ohjaa integroituja oppilaita ja opiskelijoita

• toimii joustavasti eri toimintaympäristöissä tilanteen, yksilön ja ryhmän edellyttämällä tavalla.

Kielellisen kehityk-sen tukeminen

Tutkinnon suorittaja • tukee tavoitteellisesti lapsen, nuoren tai aikuisen kielellistä

kehitystä • ottaa ohjauksessaan huomioon kielellisiä kehitysviivästymiä

sekä puheen ymmärtämisen ja tuottamisen häiriöitä • tukee yksilöllistä kielen oppimisprosessia eri ikävaiheissa.

Lukemisen ja kirjoit-tamisen sekä ma-tematiikan opetta-misen menetelmien soveltaminen

Tutkinnon suorittaja • käyttää asiamukaisesti uusia tyyppikirjaimia ja numeroita

• soveltaa käytössä olevia lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan opettamisen menetelmiä tukemisessa ja ohja-uksessa.

Tietokoneen hyö-dyntäminen ohjaus-tilanteissa

Tutkinnon suorittaja • hyödyntää työssä käytössään olevia harjoitus- ja tukiopetus-

ohjelmia • käyttää asiantuntevasti ainakin yhtä opetusohjelmaa ohjaus-

tilanteessa.

Tutkinnon suorittaja osaa ohjata ryhmiä ja hyödyntää työssään erilaisia ohjauksen muotoja.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Ryhmien ohjaami-nen

Tutkinnon suorittaja

• ottaa ohjauksessa huomioon ryhmän kehityksen vaiheet sekä ryhmän sisäiset roolit, suhteet ja viestinnän

• toimii itsenäisesti pienryhmäohjaustilanteissa

• ohjaa tarvittaessa koko ryhmää itsenäisesti • ottaa ohjauksessa huomioon ohjattavien ikä- ja kehitystason

ja toimintakyvyn • hyödyntää ohjauksessa ryhmän jäsenten erilaisia vahvuuk-

sia ja ottaa huomioon erityistarpeita

• ohjaa yksilöllisesti ja ryhmän tavoitteiden suuntaisesti • huomioi aktiivisesti keskustelun ja tunteiden merkityksen

ohjaustilanteissa • toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa

• valitsee ikä- ja kehitystason sekä toimintakyvyn mukaiset

ohjausmenetelmät ja ‑välineet

• soveltaa luovan toiminnan menetelmiä ohjauksessa • toimii esimerkkinä ja motivoijana ryhmässä.

Vapaan ja luovan toiminnan toteutta-minen

Tutkinnon suorittaja • toimii lapsilähtöisesti

• suunnittelee ja toteuttaa monipuolista toimintaa yhdessä lasten tai nuorten kanssa

• auttaa osallistujia ilmaisemaan ja toteuttamaan omia kiinnos-tuksen kohteitaan

• mahdollistaa vapaan, leikinomaisen ja luovan toiminnan

Page 19: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

19(27)

• edistää toiminnalla osallistumisen iloa ja onnistumisen ko-kemuksia

• toimii luotettavana ja turvallisena aikuisena ja toiminnan oh-jaajana

• kunnioittaa yksilön itsenäistä toimintaa, omaa rauhaa ja le-von tarvetta.

Liikunnan ohjaami-nen

Tutkinnon suorittaja • ottaa ohjauksessa huomioon monipuolisen liikunnan merki-

tyksen kasvulle ja kehitykselle • suunnittelee ja toteuttaa kehontuntemusta ja motoristen tai-

tojen oppimista edistävää liikunnallista toimintaa • käyttää monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä, toimintaym-

päristöjä ja liikuntamuotoja liikunnan ohjauksen toteuttami-sessa

• huomioi turvallisuustekijät toiminnassaan.

Ilmaisullisen toimin-nan ohjaaminen

Tutkinnon suorittaja

• ottaa ohjauksessa huomioon monipuolisen taiteellisen toi-minnan kasvun ja kehityksen tukemisessa

• suunnittelee ja toteuttaa monipuolista ilmaisullista toimintaa ohjauksessaan

• käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita musiikissa, käsi-työssä, kuvallisessa ja kielellisessä sekä draamailmaisussa

• ottaa ohjauksessa huomioon median vaikutuksen ihmisen elämään ja osaa käsitellä mediaviestejä yhdessä ohjattavi-ensa kanssa.

Päivittäisten toimin-tojen ohjaaminen

Tutkinnon suorittaja • tukee iänmukaista itsenäistä selviytymistä

• ohjaa tavoitteellisesti päivittäisissä toiminnoissa ja siirtymäti-lanteissa toimimista

• ohjaa lapsia ja nuoria huolehtimaan asianmukaisesti ympä-ristöstä, tiloista ja tavaroista

• ohjaa viihtyisiin ja rauhallisiin ruokailutilanteisiin

• huomioi ohjauksessa kestävän kehityksen

• huomioi työssään liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat.

Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällön suunnitte-leminen ja toteutta-minen

Tutkinnon suorittaja • hyödyntää työssään tietoja kunnan aamu- ja iltapäivätoimin-

taan hyväksymästä toimintasuunnitelmasta

• laatii ja toteuttaa vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja tuokio-suunnitelmia tavoitteellisen ja laadukkaan toiminnan toteu-tumiseksi

• osallistaa lapset mukaan toiminnan suunnitteluun

• hyödyntää suunnittelussa iltapäivätoiminnan laatuajattelun valtakunnallisia periaatteita

• tukee kodin kasvatustyötä ja tekee yhteistyötä huoltajien kanssa.

Page 20: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

20(27)

Tutkinnon suorittaja osaa arvioida ja kehittää omaa työtään.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Oman työn arvioi-minen ja kehittämi-nen

Tutkinnon suorittaja • arvioi omia vahvuuksiaan ja ammatillisen kehittymisen haas-

teitaan realistisesti

• toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa • seuraa ja hyödyntää alalla tapahtuvaa kehitystä.

Palautteen antami-nen ja vastaanotta-minen

Tutkinnon suorittaja • suhtautuu rakentavalla tavalla saamaansa palautteeseen ja

pyytää palautetta omasta työstään • antaa rakentavaa palautetta työyhteisössään

• kehittää omaa toimintaansa saatua palautetta hyödyntäen.

Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt:

Oppimisen ohjaaminen

mitä oppiminen on o oppimiseen liittyviä tekijöitä

ihmiskäsitys, minäkäsitys, maailmankuva hermoston kypsyneisyys, herkkyyskaudet, kriittiset kaudet muisti ja mieleenpalauttaminen yleistyminen ja erottaminen siirtovaikutus yksilölliset erot oppimisessa oppimisympäristöt

o oppimisen tyylit, lajit ja muodot o eri-ikäisten oppiminen o oppimisprosessi

opetus, ohjaus ja neuvonta o opetus kasvatuksen osana o opetus on dialogia o opetustyylit

opetuksen suunnittelu opetuksen havainnollistaminen

o tietokoneperustainen opetus

lapsilähtöisyys

APIP-työn laatuajattelu

yhteistyö huoltajien kanssa Erityispedagogiikka

oppimisvaikeuksia ennakoivat riskitekijät o biologiset, perimä, keskosuus, pre- ja perinataaliset tekijät, sukupuoli o ympäristötekijät, suorat ja epäsuorat tekijät o perheen olosuhteet, vanhempien koulutustaso ja sosiaalinen asema, mielenterveys-

ongelmat, suhtautuminen lapseen

erityistuen tarpeen tunnistaminen o Sensoriset toiminnot o Motoriikka o Kognitiiviset taidot

muisti- ja havaintotoiminnot

Page 21: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

21(27)

lukeminen ja kirjoittaminen matemaattiset taidot

o älykkyys o tunne-elämä ja käyttäytyminen

lapsen kehitystaso

puheen ja kielen kehityksen häiriöt

LUKI-vaikeudet

HOJKS

tarkkaavaisuushäiriöt

käyttäytymishäiriöt

Alkuopetuksen matematiikka

matematiikan tavoitteet OPSissa

matematiikan opetuksen menetelmät

käytössä olevien numeroiden kirjoittaminen

havainnollistaminen, konkretisointi

matematiikan opetuksen apuvälineet Alkuopetuksen äidinkieli

äidinkielen tavoitteet OPSissa

käytössä olevat tyyppikirjaimet

lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmät

äidinkielen ja kirjoittamisen opettamisen apuvälineet Ryhmänohjaus

ryhmän kehityksen vaiheet

ryhmän roolit, suhteet ja viestintä

ryhmädynamiikka

ryhmänohjausmenetelmät

Luovat toiminnot ja ilmaisu

toiminnan suunnittelu ja toteutus

luovan toiminnan menetelmät: o musiikki o käsityö o kuvallinen ilmaisu o kielellinen ilmaisu ja draama

mediakasvatus

Liikunta

liikunnan merkitys kasvulle ja kehitykselle

kehon tuntemusta ja motoristen taitojen oppimista edistävä liikunta

liikuntavälineet ja toimintaympäristöt

turvallisuuden huomiointi

Page 22: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

22(27)

5.4 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OHJAAMINEN

Opiskelija saa valmiudet toimia eri toimintaympäristöissä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten tai aikuisten ohjaamisen ja avustamisen tehtävissä. Keskeistä osaamista ovat erityistä tukea tarvit-sevien henkilöiden toimintakyvyn tukeminen, eri tavoin erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten tai aikuisten ohjaaminen ja avustaminen sekä moniammatillisessa yhteistyössä toimiminen.

Opiskelija osaa tukea erityistä tukea tarvitsevien toimintakykyä, hän osaa ohjata ja avustaa erityis-tä tukea tarvitsevia yksilöitä ja hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän osaa arvioi-da ja kehittää omaa työtään.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa toimia kerho-, aamu- ja iltapäivä- ja harrastetoiminnan kokonaisuuk-sien ohjaajana ja toiminnan kehittäjänä.

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tu-keminen

Tutkinnon suorittaja

• tunnistaa yksilölliset erityisen tuen tarpeet lapsen, nuoren ja aikui-sen elämän eri osa-alueilla

• osallistuu tarkoituksenmukaisella tavalla lapsen, nuoren ja aikuisen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) sekä muiden yksilöllisten suunnitelmien laadintaan, to-teuttamiseen, seurantaan ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa oman vastuualueensa osalta

• toimii kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä tuet-tavan varhaiskasvatus-, oppimis-, palvelu- ja kuntoutussuunnitel-man mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

• kannustaa ja ohjaa lapsia, nuoria ja aikuisia omatoimisuuteen ja tukee toiminnanohjauksen kehittymistä

• tukee yksilön osallisuutta ja aktiivista toimintaa omien edellytysten mukaisesti

• asettaa lapsen, nuoren ja aikuisen itsenäisen toiminnan vaatimus-tason yksilöllisesti oikealle tasolle

Yksilöllinen tukemi-nen, avustaminen ja ohjaaminen

Tutkinnon suorittaja

• tukee, avustaa ja ohjaa lasta, nuorta tai aikuista yksilöllisen tar-peen mukaan oppimisessa, päivittäisissä toiminnoissa, siirtymäti-lanteissa ja perushoitotilanteissa

• toimii kuntouttavalla työotteella avustettavan tarpeiden mukaan

• tukee lapsen, nuoren ja aikuisen optimaalista toimintakykyä, osalli-suutta ja hyvinvointia

• huomioi avustamisessa intimiteettisuojan ja aseptiset työtavat

• toimii oppimis- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti huomioiden yksilön tavoitteet, sisällöt, menetelmät tai toimintatavat ja arvioinnin

Aistien yhdentämisen ja hahmottamisen vai-keuksien huomioon ottaminen

Tutkinnon suorittaja

• ottaa ohjaustoiminnassaan huomioon sensomotoristen vaikeuksien ja hahmotushäiriöiden vaikutukset oppimiseen ja toimintaan

• käyttää yksilöllisiä harjoitteita sensomotoristen toimintojen tukemi-seen

• edistää aistitoimintojen hahmottamista toimintaympäristöä jäsen-tämällä

• auttaa tulkitsemaan ja ymmärtämään aistihavaintoja.

Page 23: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

23(27)

Kielellisten vaikeuksi-en huomioon ottami-nen sekä vuorovaiku-tuksen ja kommuni-koinnin tukeminen

Tutkinnon suorittaja

• ottaa työssään huomioon erilaisia kielellisiä vaikeuksia (esim. pu-heen kehityksen viivästyminen, puheen kehityksen poikkeavuudet, lukemis- ja kirjoittamis-vaikeudet)

• ottaa työssään huomioon erilaiset vuorovaikutuksen ja kommuni-koinnin vaikeudet

• hyödyntää ohjaustyössään selkokieltä ja ‑materiaalia, teknisiä

apuvälineitä sekä tietotekniikkaa

• hyödyntää työssään monipuolisia ja vaihtoehtoisia ohjausmene-telmiä ohjattavan tarpeiden mukaisesti

• kommunikoi ohjattavan erityistarpeet huomioon ottaen

• käyttää kielellistä ja ei-kielellistä kommunikaatiota tarkoituksenmu-kaisesti

• käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatio-keinoja (AAC) puhutun kielen täydentämiseksi, tukemiseksi ja kor-vaamiseksi.

Tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja keskittymisen vaike-uksien huomioon ot-taminen

Tutkinnon suorittaja

• hyödyntää ohjaustyössään tietoa eri-ikäisten tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja keskittymisen vaikeuksista

• tukee ohjattavien tarkkaavaisuuden kohdentamista, ylläpitämistä ja jakamista sekä keskittymistä

• ottaa ohjauksessa huomioon toiminnanohjauksen tukemisen mm. toiminnan suunnittelussa

• käyttää yksilöllisiä harjoitteita toimintojen tukemisessa.

Psykososiaalisen ke-hityksen tukeminen

Tutkinnon suorittaja

• hyödyntää työssään tietoa psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta

• hyödyntää ohjaustyössään tietoa tunne-elämän häiriöistä, mieli-alahäiriöistä, syömishäiriöistä sekä psykosomaattisista häiriöistä

• hyödyntää työssään tietoa erilaisista käyttäytymishäiriöiden syistä ja ilmenemismuodoista

• tukee ohjaustyössään lapsen, nuoren ja aikuisen psyykkistä hyvin-vointia ja positiivisten käyttäytymismallien oppimista sekä ongel-matilanteiden ratkaisemista

• toimii luotettavana ja turvallisena aikuisena johdonmukaisesti ja yhteisesti sovittujen rajojen mukaisesti

• tukee työskentelyssään yksilön sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa.

Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren tai aikuisen tukeminen

Tutkinnon suorittaja

• toimii asiantuntijoiden ohjeiden mukaan pitkäaikaissairauksia (esim. allergia, astma, diabetes ja epilepsia) sairastavien henkilöi-den hoidossa

• havainnoi ja ennakoi terveydentilan muutoksia ja toimii hyvinvoin-nin edistämiseksi

• tukee asianmukaisesti pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren tai aikui-sen terveyttä ja toimintakykyä ohjaustilanteissa

Tutkinnon suorittaja osaa ohjata ja avustaa erityistä tukea tarvitsevia yksilöitä..

Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit

Kehitysvammaisen lapsen, nuoren tai aikuisen ohjaaminen ja avustaminen

Tutkinnon suorittaja

• • ohjaa ja avustaa kehitysvammaista lasta, nuorta tai aikuista otta-en huomioon yksilön toimintakyvyn rajoitteet.

Page 24: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

24(27)

Autistisesti käyttäyty-vän lapsen, nuoren tai aikuisen ohjaaminen ja avustaminen

Tutkinnon suorittaja

• ohjaa ja avustaa lasta, nuorta tai aikuista, jolla on autismin kirjon häiriö tai autistisia piirteitä

• kohtaa ammatillisesti haastavasti käyttäytyvän autistisen lapsen, nuoren tai aikuisen

• järjestää ympäristön strukturoiduksi.

Liikunta-, näkö- ja kuulovammaisen oh-jaaminen ja avustami-nen

Tutkinnon suorittaja

• ohjaa ja avustaa liikunta- ja aistivammaista lasta, nuorta tai aikuis-ta optimaaliseen toimintakykyyn

• järjestää ympäristön vammaiselle soveltuvaksi ja esteettömäksi

• hyödyntää työssään kuntoutuksen asiantuntijoiden ohjeita.

Ergonominen toiminta Tutkinnon suorittaja

• perehtyy henkilökohtaisiin apuvälineisiin ja käyttää niitä tarkoituk-senmukaisesti ja turvallisesti

• huolehtii apuvälineiden toimintakunnosta ja käytettävyydestä

• toimii sekä autettavan että itsensä kannalta ergonomisesti ja tur-vallisesti

• käyttää oikeita työasentoja ja nosto-otteita esim. siirroissa

• korjaa työskentelyolosuhteiden epäkohtia viestittämällä epäkohdis-ta vastuuhenkilöille.

Tutkinnon suorittaja osaa toimia monikulttuurisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäris-töissä.

Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit

Moniammatillisessa yhteistyössä toimimi-nen

Tutkinnon suorittaja

• tekee yhteistyötä lapsen tai nuoren huoltajien ja kuntoutusverkos-toissa toimivien kanssa

• soveltaa työssään yhteisesti sovittuja kuntoutumista tukevia mene-telmiä

• tuo yhteistyöhön oman asiantuntemuksensa ja havaintonsa

• tiedottaa lapsen tai nuoren edistymisestä ja huolta aiheuttavista asioista asianosaisille sovituilla tavoilla

• toimii oman osaamisensa rajoissa pyytäen tarvittaessa ohjeita ja neuvoja.

Tutkinnon suorittaja osaa arvioida ja kehittää omaa työtään.

Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit

Oman työn arvioimi-nen ja kehittäminen

Tutkinnon suorittaja • arvioi realistisesti omia ammatillisen kehittymisen haasteitaan

• tunnistaa oman persoonallisen työtapansa

• toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa ja kykenee tekemään vastuullisia ratkaisuja nopeasti

• kehittää ammatillista osaamistaan ja seuraa alalla tapahtuvaa kehi-tystä.

Palautteen vastaanot-taminen ja antaminen

Tutkinnon suorittaja

• suhtautuu rakentavalla tavalla saamaansa palautteeseen ja pyytää palautetta omasta työstään säännöllisesti

• antaa rakentavaa palautetta työyhteisössään

• kehittää omaa toimintaansa saatua palautetta hyödyntäen.

Page 25: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

25(27)

Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt:

Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus

kuntoutussuunnitelma työn lähtökohtana

kuntouttava työote

aistien yhdentämisen vaikeudet ja hahmotushäiriöt

kehitysvammaisten avustaminen ja ohjaaminen

autismin kirjo

strukturoitu oppimisympäristö

liikuntavammat

aistivammat

apuvälineet, niiden käyttö ja huolto

ergonomia, nostot ja siirrot Sairaudet ja hoitotyö

aseptiikka ja intimiteettisuoja

pitkäaikaissairaudet allergiat, astma, diabetes, epilepsia

terveydentilan muutosten havainnointi

pitkäaikaissairaiden toimintakyvyn tukeminen Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja selkokieli

ACC, kovakommunikaatio, viittomat,

selkokieli ja selkomateriaalit

tekniset apuvälineet ja tietotekniikka

Mielenterveys

psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteisvaikutus, ihminen kokonaisuutena

tunne-elämän häiriöt

mielialahäiriöt

syömishäiriöt

psykosomaattiset häiriöt

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon valin-nainen tutkinnon osa

5.5 YRITTÄJYYS

Opiskelija osaa laatia alustavan liikeidean yritykselle. Lisäksi hän osaa pohtia yritystoiminnan edel-lytyksiä kartoittamalla riskejä erilaisin selvityksin, tuotoksin ja laskelmin.

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa arvioida valmiuksiaan toimia alan yrittäjänä..

Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit

Omien yrittäjäval-miuksien arvioiminen

Tutkinnon suorittaja

• ottaa selvää, millaiset henkilökohtaiset valmiudet tukevat yrittäjänä menestymistä, erittelee tältä pohjalta arvojaan ja arvioi omia val-miuksiaan toimia yrittäjänä

• laatii itselleen asiantuntijoiden opastuksella kehittymissuunnitel-

Page 26: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

26(27)

man yrittäjänä toimimiseksi

• ottaa suunnitelmassa huomioon ammatinharjoittamisen luvanva-raisuuden ja siihen liittyvät toiminnot.

Tutkinnon suorittaja osaa kehittää alustavan liikeidean omalle yritykselleen.

Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit

Yrityksen toiminta-edellytysten selvittä-minen

Tutkinnon suorittaja

• tutustuu toimialaan niin, että osaa tarkastella sen tulevaisuuden näkymiä ja kehityksen sekä markkinoiden mahdollisuuksia oman yritystoiminnan käynnistämisen kannalta

• ottaa huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset omalle yri-tystoiminnalleen

• tarkastelee oman mahdollisen yrityksensä toiminnan tuloksellisuut-ta ja kannattavuutta

• tarkastelee yrittäjyyttä yrittäjän toiminnan vastuiden ja velvoitteiden näkökulmasta

• tarkastelee yrittäjyyttä työnantajana toimimisen näkökulmasta.

Liikeidean laadinta Tutkinnon suorittaja

• vertailee vaihtoehtoisia tapoja käynnistää yritystoimintaa ja keskus-telee asiantuntijoiden kanssa oman mahdollisen yritystoimintansa vaihtoehdoista

• kehittää yhdessä asiantuntijoiden kanssa yritykselleen alustavan liikeidean ja tietää, millaisia taloudellisia, tuotannollisia ja henkisiä resursseja mahdollisen yritystoiminnan käynnistäminen vaatii

• arvioi asiantuntijoiden kanssa yritysideansa onnistumisen mahdol-lisuuksia.

Asiakas- ja verkos-tosuhteiden luominen

Tutkinnon suorittaja • pohtii vaihtoehtoja ja mahdollisuuksien mukaan rakentaa yrityksen

jatkuvuuden kannalta merkittäviä asiakas- ja verkostosuhteita

• hahmottelee em. verkostokumppanien kanssa sopimuksia asian-tuntijapalveluja hyödyntäen.

Kustannustietoinen toiminta

Tutkinnon suorittaja

• valitsee yrityksen kannattavuuteen vaikuttavia toimia ja hinnoittelee palveluja myös markkinalähtöiset tekijät huomioon ottaen

• tulkitsee yrityksen tilinpäätöstä pääomien, varallisuuden, maksuky-vyn ja tuloksen suhteen sekä pohtii taloudellisen toiminnan kehit-tämismahdollisuuksia tarvittaessa yhteistyössä asiantuntijan kans-sa

• laatii yhdessä asiantuntijoiden kanssa yritykselleen karkean tu-losennusteen ja hankkii asiantuntijapalveluja verotuskysymysten ratkaisemiseen.

Asiantuntijapalvelui-den hyödyntäminen

Tutkinnon suorittaja

• hakee yrityksen perustamisessa ja toiminnan eri vaiheissa tarvit-semiaan tietoja ja asiantuntijapalveluja

Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt:

Yrittäjyys

Omien yrittäjävalmiuksien arvioiminen

Yrityksen toimintaedellytysten selvittäminen

Liikeidean laadinta

Page 27: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN … · 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

27(27)

Asiakas- ja verkostosuhteiden luominen

Kustannustietoinen toiminta

Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen

Oppimisympäristöt

Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, työyksiköt

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, oppimistehtävät, harjoitukset, multimediamateriaali, aidot asiakas- ja työtilan-teet, työssäoppiminen, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen

Tutkintotilaisuus

Kaikki osaaminen näytetään tutkinto-tilaisuudessa

Arviointimenetelmät

Näyttötutkintojen ja järjestämissuunnitelman mukainen

Arvioijat

Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen

Arvosanan muodostuminen

Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman mukainen

Arvosanan korottaminen, uusiminen

Järjestämissuunnitelman mukainen

Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huo-mioiminen.

Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa annetaan lisäohjausta.

Suomen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisäohjausta.