Download - Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. 2018/Grupa Mercator... · Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia