Download - Allseas · اههلول هك Allseas تكر ش .درك عضو ار ،تسا هدش يحارط ناملآ هب بانتجا يارب ،دركيم يراذگاج ايرد رت سب

Transcript
Page 1: Allseas · اههلول هك Allseas تكر ش .درك عضو ار ،تسا هدش يحارط ناملآ هب بانتجا يارب ،دركيم يراذگاج ايرد رت سب

با وجود تلاش هاي ف�راوان هال�ك بانك تركيه براي مختومه ش�دن پرون�ده خ�ود در امريكا، دادس�تان اي�الات متح�ده ب�ا رد درخواس�ت اي�ن بان�ك تركي�ه اي به دنب�ال اخ�ذ محاكمه اي�ن بان�ك و ص�دور اح�كام س�نگين اس�ت. در دوره پيشين تحريم ها كه بانك مركزي جمهوري اس��امي ايران تحريم و دسترس��ي ايران به نظام جهاني بانكي بسيار محدود ش��ده بود، هالك بانك تركيه كمك هاي بس��ياري به كشور كرد. اين بانك كه كاماً زيرنظر دولت تركيه فعاليت مي كند جدا از ارتباطات بانكي خاصي كه با ايران داش��ت، بانك عامل ش��ركت بوتاش تركيه در پرداخت گازبهاي

ايران بود. پول گازي كه ايران به تركيه صادر مي كرد توسط اين بانك به حساب هاي معرفي شده از سوي جمهوري اس��امي ايران واريز مي ش��د. امريكايي ها تمركز بس��ياري روي اين بان��ك و رضا ضراب داش��تند و سرانجام با بازداشت ضراب در خاك امريكا، مديران

هالك بانك را نيز پشت ميز محاكمه نشاندند. روند محاكمه

حدود سه سال پيش بود كه رضا ضراب، تاجر ايراني- تركيه اي در امريكا بازداشت ش��د. اتهام اصلي وي دور زدن تحريم هاي ايالات متحده عليه ايران بود. ضراب كه رابطه ويژه اي با بانك دولتي هالك داشت در اعترافات خود پاي هاكان آتيا، معاون پرنفوذ اين بانك را به ميان كشيد، آتيا دو سال پيش و زماني كه در سفري كاري به امريكا رفته بود به اتهام نقض

تحريم هاي امريكا بازداشت شد. در همان ايام، اردوغان رئيس جمهور تركيه اتهامات مطرح شده از س��وي مقامات امريكايي عليه هالك بانك و آتيا را محكوم و آن را ناش��ي از انگيزه هاي سياس��ي توصيف كرد. وي تأكيد كرد: »پرونده اي كه امري��كا درب��اره تحريم هاي اي��ران عليه تركيه مطرح كرده است، تاشي براي كودتاي سياسي در كشورمان و منزوي كردن تركيه از لحاظ اقتصادي به ش��مار مي آيد.« با اين وجود، امريكايي ها براي آتيا حكمي ص��ادر كردند كه بر اس��اس آن او بايد 32 ماه به حبس برود؛ هاكان آتيا، معاون س��ابق بين الملل هال��ك بانك تركيه ب��ا رد اتهام دور زدن تحريم هاي ايران و با ارائه درخواستي به دادگاه عالي امريكا، خواستار تجديدنظر در رأي صادره از سوي دادگاه نيويورك عليه خود ش��د. رضا ضراب هم در روند بررس��ي پرونده آتيا، با پذيرش هفت اتهام از جمله پولش��ويي، تقلب بانكي و پرداخت رشوه، در جلسه محاكمه محمد هاكان آتيا يكي از مقامات ارش��د هالك بانك تركيه عليه وي و برخي مقامات تركيه شهادت داد. ضراب در دادگاه گفت همه چيز با نظارت و موافقت اردوغان و نخس��ت وزير تركيه

همراه بوده است. با اين وج��ود، آتيا هم��ه چيز را رد ك��رد و دادگاه نيويورك، اتهام پولش��ويي را به ه��اكان آتيا وارد ندانس��ت، اما وي را در خصوص اتهامات همكاري

با رضا ضراب براي دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران، تاش براي فريب خزانه داري امريكا، مقابله با قانون اقتصادي بين المللي ويژه شرايط اضطراري، تقلب در سيس��تم بانكي و به كار ب��ردن روش هاي مخفيان��ه براي انج��ام تقلب در ام��ور بانكي مجرم ش��ناخت. آتيا 14ماه به زندان رف��ت، اما چندي پيش آزاد شد و به تركيه بازگش��ت. تنها چند روز پس از بازگشت وي به كشورش، وزير دارايي تركيه در يك اقدام جنجال��ي، وي را ب��ه مديريت بورس استانبول منصوب كرد كه بسياري از تحليلگران اين حكم را يك پيام روشن از سوي آنكارا به واشنگتن

ارزيابي كردند. ماجراي هالك بانك

مهر 98 بود كه دادستاني امريكا به طور رسمي هالك بانك تركيه را به نقض تحريم هاي ايران در سال هاي 2۰12 تا 2۰1۶ متهم و براي آن كيفرخواست صادر كرد. در واكنش به اي��ن اتهامات، هال��ك بانك در بيانيه اي، اين اقدام را مرتبط به حمله ارتش تركيه به شمال سوريه كرد و گفت: »اين اقدامات بخشي از تحريم هايي است كه توسط دولت امريكا در واكنش به عمليات »چشمه صلح« عليه كشور ما وضع شد.«

اين بانك ضمن رد ادع��اي نقض تحريم ها گفت كه با توجه به اينكه اين بانك داراي شعبه يا كارمندي در امريكا نيس��ت، نمي تواند در جريان رسيدگي به

اتهامات با امريكا همكاري كند. با اين وجود، 24 مهر 98 وزارت دادگستري امريكا در بيانيه اي اعام كرد: »هالك بانك تركيه با ششمين بار اعام جرم در كاهبرداري، پولشويي و تخطي از تحريم ها در زمينه مش��اركت اين بانك در طرحي چند ميليارد دلاري براي دور زدن تحريم هاي امريكا بر ايران، متهم شد. اين وزارتخانه امريكا همچنين مدعي شد كه مش��اركت سيستماتيك هالك بانك در اقدام چند ميليارد دلاري به س��ود نفت ايران از طريق مقامات ارشد بانكي طراحي و اجرا شده بود. امريكايي ها مدعي هستند هالك بانك بيش از 2۰ ميليارد دلار پول نفت ايران را جابه جا كرده اس��ت. همچنين هالك بانك متهم است از طرف ايران نقل و انتقال هاي مالي انجام داده است مثل تبديل درآمد نفت و گاز ايران به طا يا تسهيل خريد هاي ظاهري

غذا و دارو.«در واكنش به اين اتهامات، هالك بانك در بيانيه اي، اين اقدام را مرتبط به حمله ارتش تركيه به ش��مال

س��وريه دانس��ت و گفت: »اين اقدامات بخش��ي از تحريم هايي است كه توسط دولت امريكا در واكنش به عمليات »چشمه صلح عليه كشور ما وضع شد.« اين بانك ضمن رد ادع��اي نقض تحريم ها گفت كه با توجه به اينكه اين بانك داراي شعبه يا كارمندي در امريكا نيس��ت، نمي تواند در جريان رسيدگي به اتهامات با امري��كا همكاري كند. ع��اوه بر هالك بانك، رئيس جمهور تركيه نيز شديداً از اين تصميم امريكا انتقاد كرد. رجب طيب اردوغان به خبرنگاران گفت كه پرونده هالك بانك قباً مختومه شده بود، اما دادستان هاي نيويوركي در اقدامي غيرقانوني و زشت آن را مجدداً به جريان انداخته اند.« وي افزود: »خواهيم ديد چ��ه تصميمي خواهن��د گرفت و ما

متناسب با آن تصميم بدان پاسخ خواهيم داد.« چالش حضور در دادگاه

اين بانك چند هفته پس از اين بيانيه خود، بار ديگر به ميدان آمد و گفت: »قصدي براي حضور در دادگاه امريكا و پاسخگويي به آن درباره اين پرونده ندارد.« وكيل اين بانك با ارائه دادخواستي به دادگاه فدرال، درخواس��ت مجوز مخصوص براي حض��ور نيافتن در دادگاه را ارائه داده اس��ت. هالك بانك همچنين خواستار تجديدنظر در اين پرونده از سوي ريچارد

برمان- قاضي منطقه نيويورك - شده است. امريكايي ها نيز طي پيام هاي روشني از طرف هاي تركيه اي خواس��ته اند در دادگاه حاضر ش��وند و به اتهامات پاس��خ دهند. چن��د هفته پي��ش بود كه دادس��تان نيويورك، بار ديگر هالك بانك را نسبت به عواقب حاضر نش��دن در دادگاه تحريم ها تهديد كرد. به گفته برمان، در پرونده هالك بانك، اتهاماتي متوجه رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه، بوزداغ، وزير دادگس��تري و برات آلباي��راك، وزير دارايي و داماد اردوغان شده است. همچنين مهمت شمشك، معاون سابق نخس��ت وزير تركيه و مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه از ديگر كس��اني

هستند كه نامشان در اين پرونده ديده مي شود. تاش اين بانك تركيه اي براي پايان دادن به پرونده خود با مخالفت امريكايي ها مواجه شده است. رويترز در اين باره گزارش داده اس��ت يك قاضي فدرال در منهتن تقاضاي بانك دولتي هال��ك بانك تركيه را براي متوقف كردن پيگيري اتهام كمك به ايران در

دور زدن تحريم هاي امريكا را رد كرد. هن��وز دادگاه هالك بانك برگزار نش��ده اس��ت كه حكم قطعي صادر ش��ود، اما رسانه هاي امريكايي و تركيه اي از جريمه 37/5 ميليارد دلاري هالك بانك خبر داده اند. تركيه بارها اين اتهامات را ناشي از نفوذ سياسي خود در منطقه دانسته و از امريكا خواسته است با مختومه كردن پرونده هالك بانك روابط دو

كشور را تيره و تار نكند. دادستاني امريكا اما همچنان بر موضع خود مانده و قصد دارد هالك بانك را با جريمه س��نگيني مواجه كند؛ موضوعي كه براي اردوغان تبديل به يك بازي

حيثيتي شده است.

| روزنامه جوان | شماره 5828 12

88498433سرويس اقتصادي 88498433سرويس اقتصادي

ش��نبه 7 دي 1398 | اول جم��ادي الاول 1441 |

ماجرای اتهام 20 میلیارد دلاری »هالک«گزارش »جوان« از دادگاه بانكي كه به دور زدن تحريم هاي ايران متهم شده است

امريكا از موضع خود براي محاكمه »هالك بانك« تركيه و 9 متهم ديگر كوتاه نمي آيد و اين موضوع برای اردوغان حيثيتی شده است

وحید‌حاجی‌پور‌‌گزارش‌‌یک

هندي ها جاي آلماني ها را مي گیرندبه عن�وان را آلم�ان ج�اي ديگ�ر س�ال ش�ش ت�ا هن�د مي گي�رد. جه�ان ب�زرگ اقتص�اد چهارمي�ن به گزارش تايمز، مركز مطالعات اقتصادي و بازرگاني مجمع جهاني اقتصاد با انتشار گزارشي پيش بيني كرده است كه هند تا سال 2۰2۶ با جلو زدن از فرانسه، انگليس و آلمان به عنوان چهارمين اقتصاد جهان برسد. آلمان كه تا سال 2۰۰4 سومين اقتصاد بزرگ جهان پس از امريكا و ژاپن بود با ظهور چين به عنوان يك قدرت اقتصادي برتر به رده چهارم عقب نشيني كرده است. طبق پيش بيني اين گزارش، امريكا تنها كشور غيرآسيايي مربع اقتصادي جهان خواهد بود و هر سه كشور ديگر آسيايي خواهند بود. هر چند كه امريكا در سال 2۰2۶ نيز احتمالاً كماكان بزرگ ترين اقتصاد جهان خواهد بود، اما در صورت تداوم رش��د اقتصادي چين در محدوده شش درصدي فعلي اين كشور تا سال 2۰3۰ بزرگ ترين اقتصاد جهان خواهد شد. ژاپن نيز جايگاه سومي خود را فعاً حفظ خواهد كرد. تا سال 2۰11 حدود 22درصد جمعيت هند زير خط فقر زندگي مي كرده اند كه به لطف رشد و توسعه اقتصادي اين رقم اكنون به 17درصد كاهش پيدا كرده است. وزير اقتصاد هند از برنامه ريزي براي تك رقمي شدن اين نرخ

تا سال 2۰25 خبر داد. رشد اقتصادي هند سال گذشته با ثبت رشد خيره كننده 8/1 درصدي، ركورددار سريع ترين نرخ رشد اقتصادي در بين كشورهاي در حال توسعه بود. اين كشور كه تا سال قبل شش��مين اقتصاد بزرگ جهان بود اندكي پيش با دس��تيابي به اقتصاد 2/57 تريليون دلاري توانست با پشت سر

گذاشتن انگليس به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان بدل شود. در سال 1999 يعني تنها 2۰ سال پيش، حجم توليد ناخالص داخلي هند تنها 459 ميليارد دلار بود، اما تنها در دو دهه، حجم اقتصاد هند به لطف رشد اقتصادي بسيار سريع شش برابر شده و هند اكنون با اقتصاد 2/72۶

تريليون دلار پنجمين اقتصاد بزرگ جهان است.

روسیه: خط لوله گازي را خودمان مي سازيمرئيس جمهور روس�يه در پي وضع تحريم هاي جدي�د امريكا اظهار كرد كش�ورش براي تكميل س�اخت خط لوله گازي نورد اس�تريم 2 به آلم�ان، كش�تي مخصوص اح�داث لوله در بس�تر دري�ا دارد. روزنامه كومرس��انت چاپ روس��يه به نقل از منابع آگاه نوشت: ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه در جمع تجار روس��ي درباره اين كش��تي صحبت كرده و گفته است تكميل اين پروژه به دليل تحريم هاي امريكا، چندين ماه ديگر طول خواهد كشيد. دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا هفته گذش��ته تحريم ها عليه خط لوله گازي نورد استريم 2 كه براي دور زدن مسير ترانزيت اوكراين و افزايش صادرات گاز از طريق درياي بالتيك به آلمان طراحي شده است، را وضع كرد. ش��ركت Allseas كه لوله ها را با استفاده از دو كشتي در بس��تر دريا جاگذاري مي كرد، براي اجتناب از تحريم ه��اي امريكا كار خود را متوقف كرده اس��ت. ش��ركت گازپروم روسيه در سال 2۰1۶ يك كشتي مخصوص براي احداث خط لوله به نام »آكادميك چرسكي« خريداري كرد تا در صورت توقف كار شركت هاي اروپايي روي خط لوله نورد استريم 2، از آن استفاده كند. يك منبع آگاه در شركت گازپروم اظهار كرد: سرعت جاگذاري لوله هاي گاز توسط كشتي »آكادميك چرسكي« آهسته تر از كشتي هاي مورد استفاده در اين پروژه است. پيش از اينكه تحريم هاي واشنگتن عليه نورد استريم 2 اعام شود، مقامات روسي گفته بودند اين خط لوله پيش از سال 2۰2۰ يا اواسط آن

آماده فعاليت خواهد شد.

پربازده ترين شركت هاي بورسی جهاندر ش�رايطي ك�ه ن�رخ به�ره در يك�ي از پايين تري�ن س�طوح س�ال هاي اخي�ر خ�ود ق�رار دارد، بس�ياري از س�رمايه گذاران كنن�د. س�رمايه گذاري ب�ورس در گرفته ان�د تصمي�م به گزارش ويژوال كپيتاليس��ت، با بررسي ارزش 1۰۰ نماد بزرگ بورس وال استريت در بازه زماني 31 دس��امبر 2۰۰9 تا پنجم دسامبر 2۰19، مشخص شد كه پر بازده ترين نمادهاي بورسي در 1۰ سال اخير به شرح

زير بوده است:1- نت فليكس

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 3 هزار و 8۶7 دلارزمينه فعاليت: ارتباطات و رسانه

2- ماركت اكسس هولدينگزارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 3 هزار و 282 دلار

زمينه فعاليت: مالي و سرمايه گذاري3- ابيومد

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 2 هزار و 221 دلارزمينه فعاليت: دارويي و مراقبتي

4- ترنس ديگم گروپارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 2 هزار و 1۶5 دلار

زمينه فعاليت: توليدات صنعتي5- برودكام

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 2 هزار و 19 دلارزمينه فعاليت: ارتباطات و فناوري

۶- الين تكنالجيارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 558 دلار

زمينه فعاليت: مراقبت هاي درماني7- يونايتد رنتالز

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 534 دلارزمينه فعاليت: صنعتي8- رگنرون فارمتيكال

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 53۰ دلارزمينه فعاليت: دارويي و بهداشتي

9- اولتا بيوتيارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 333 دلار

زمينه فعاليت: ارتباط با مصرف كنندگان و بازاريابي1۰- آمازون

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 3۰9 دلارزمينه فعاليت: فروشگاه اينترنتي

واريز سود سهام عدالت از اول اسفندس�هام س�ود گف�ت: خصوصي س�ازي س�ازمان رئي�س عدال�ت از اواي�ل اس�فند ب�ه حس�اب م�ردم واري�ز مي ش�ود. به گزارش تسنيم، عليرضا صالح درباره ميزان سود واريزي به حساب مشمولان س��هام عدالت گفت: رقم دقيق آن در وضع كنوني مشخص نيست و بايد در ابتدا سود مدنظر از شركت ها دريافت و سپس به حسابِ

دارندگان سهم واريز شود. رئيس سازمان خصوصي سازي اضافه كرد: براي مشخص شدن اينكه چه ميزان سود سهام به مردم تعلق مي گيرد بايد تا ماه بهمن صبر كرد، اما به

طور حتم تا ماه اسفند سود در نظر گرفته شده واريز مي شود. وي ادامه داد: سود هايي كه از سوي شركت ها در اختيار ما قرار مي گيرد براي مردم است؛ بنابراين هر ميزان سود به حساب سازمان واريز شود تا

رقم آخر به مردم پرداخت خواهيم كرد. صالح در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه در ابتدا قرار بود سود سهام عدالت در ماه آذر به حساب مشمولان پرداخت شود در حالي كه زمان تعيين شده عقب افتاده است، گفت: شركت ها هشت ماه فرصت دارند تا سود را در اختيار ما قرار دهند و با توجه به اينكه مجامع آنها در تيرماه برگزار شد

تا پايان بهمن فرصت دارند كه سود را به حساب سازمان واريز كنند. وي با بيان اينكه سهام عدالت تا آبان سال 99 آزادسازي مي شود و در اختيار مردم قرار مي گيرد، افزود: يكي از اهداف اصل 44 قانون اساسي، تشويق مردم براي سرمايه گذاري در بورس است كه اميدواريم اين امر

هرچه زودتر با آزادسازي سهام عدالت، محقق شود.

عودت پلكاني مالیات به صادركنندگانتوافق�ات ص�ورت گرفت�ه مي�ان بان�ك مرك�زي و س�ازمان ام�ور ماليات�ي حكاي�ت از آن دارد ك�ه ب�ه زودي، مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده ص�ادرات، ب�ه تناس�ب مي�زان بازگش�ت ارز، ب�ه ص�ورت پلكان�ي ب�ه صادركنن�دگان بازمي گ�ردد. به گزارش مهر، موضوع ماليات بر ارزش افزوده صادرات، ماه هاست كه به يكي از معضات اصلي صادركنندگان كشور تبديل شده است، به نحوي كه بنا به اعام س��ازمان امور مالياتي، بالغ بر 2 هزار و 5۰۰ تا 2 هزار و 7۰۰ ميليارد تومان از منابع مالي صادركنندگان، نزد اين سازمان بلوكه شده و به دليل تأخير در ارائه فهرست اسامي صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي كرده اند، از سوي بانك مركزي، اين سازمان نمي تواند ماليات

بر ارزش افزوده صادركنندگان را به موقع پس دهد. مطابق با قانون، سازمان امور مالياتي مكلف است كه حداكثر ظرف مدت يكماه، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي از صادركنندگان را به حساب آنها واريز و مسترد نمايد، اما از سال گذشته به دليل شرايط خاص ارزي كشور، دولت تمامي صادركنندگان را مكلف به رفع تعهد ارزي نموده و از سوي ديگر، استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات را نيز در قانون بودجه سال 98 كل كشور، منوط به رفع تعهد ارزي و صدور گواهينامه از

سوي بانك مركزي و ارسال آن به سازمان امور مالياتي كرده است. بر اين اساس به دليل تأخيرهايي كه بانك مركزي در ارسال فهرست اس��امي صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي كرده اند، ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان، ماه هاس��ت كه بازگشت داده نمي شود و بخش عمده اي از مناب��ع مرتبط با نقدينگي آنها را در اي��ن قالب بلوكه كرده است. حال خبرها حكايت از آن دارد كه قرار است به تناسب رفع تعهد ارزي كه صادركنندگان انجام مي دهند، مالي��ات بر ارزش افزوده آنها به سرعت بازگشت داده شود. يك مقام مسئول در نظام بانكي در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: قرار بر اين است كه بانك مركزي فهرست صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي كرده اند، حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي ارائه داده و در آن حتي اگر صادركننده اي بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، به تناسب همان

مبلغ، ماليات بر ارزش افزوده او نيز بازگشت داده شود. وي افزود: بر اين اس��اس اگر يك صادركننده 7۰ درصد يا بيشتر از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، تمام ماليات بر ارزش افزوده پرداختي او بابت صادرات، به حسابش برگشت داده مي شود و به همين تناسب، ساير صادركنندگان نيز منابع پرداختي خود را از سازمان امور

مالياتي بازمي ستانند.

دزدي دريايي ۴ برابر شد!2۰19 در تنگ�ه م�الاكا و تنگ�ه دزدي درياي�ي در س�ال پرت�ردد تج�اري مس�يرهاي جمل�ه از ك�ه س�نگاپور ك�رد. پي�دا بي س�ابقه اي افزاي�ش هس�تند، جه�ان به گزارش ايسنا، اطاعات گروه ReCAAP ISC كه به رصد امنيت دريايي مي پردازد و متشكل از 2۰ كشور عمدتاً آسيايي است، نشان داد دزدي دريايي در تنگه مالاكا و تنگه س��نگاپور از هشت مورد در سال 2۰18 به 3۰ مورد در سال 2۰19 افزايش پيدا كرد كه بالاترين آمار از

سال 2۰15 است كه 1۰4 مورد حادثه دزدي دريايي داشت. اين گروه نسبت به وقوع حمات بيشتر هشدار داده است، زيرا عامان اين حوادث دستگير نشده اند و مسئله افزايش موارد دزدي دريايي، مايه

نگراني جدي باقي مانده است. نفت خ��ام و كالاهاي ديگ��ر از خاورميان��ه، آفريقا و امري��كا از طريق

كشتي هاي فله بر و كشتي هاي باري از اين دو مسير عبور مي كنند. مكان جغرافيايي اين دو تنگه بين اقيانوس ه��اي هند و آرام، آنها را به يكي از قطب هاي مهم تجارت و سوخت گيري كشتي ها در آسيا تبديل كرده است طبق آمار سازمان بندر و دريايي سنگاپور، بيش از 14۰ هزار كشتي بزرگتر از 75 تن سال ميادي گذشته وارد بنادر سنگاپور شدند

كه 7 درصد در مقايسه با 1۰ سال پيش رشد داشت. آخرين مورد دزدي دريايي در 25 دسامبر در نفتكش »استنا ايمورتال« روي داد. شش مرد وارد اين كشتي ش��دند، اما پس از به صدا درآمدن زنگ ه��اي خطر، با ي��ك قايق كوچك ف��رار كردند. اطاع��ات گروه ReCAAP ISCنشان مي دهد سال 2۰18 مجموعاً ۶1 مورد حادثه دزدي دريايي در سراسر آسياي جنوب شرقي گزارش شد كه در مقايسه با 84 مورد در سال 2۰17 و 7۰ مورد در سال 2۰1۶ كمتر بود. حوادثي به عنوان دزدي دريايي طبقه بندي مي شوند كه در آنها دزدان وارد عرشه كشتي مي شوند، صرف نظر از اينكه بتوانند كالا يا خدمه كشتي را با خود

ببرند و اين آمار شامل تاش براي دزدي هم است.

در حالي ش�وراي پول و اعتبار وام 2۴۰ ميليون تومان�ي مس�كن را تصويب ك�رده كه ب�ه نظر مي رسد اين راهكار در ش�رايط كنوني اقتصاد، نه گره اي از كار مردم باز مي كند نه بانك مسكن. به گزارش تسنيم، رحيمي اناركي، مديرعامل بانك مسكن اواسط ماه گذشته در حاشيه رونمايي از 31 پروژه مسكن سازي در كش��ور درباره زمزمه هاي افزايش سقف وام خريد مسكن گفته بود: تا دو هفته آينده افزايش س��قف تسهيات مسكن در شوراي

پول و اعتبار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. فارغ از چگونگي طي شدن مراحل تصويب افزايش سقف وام خريد از محل اوراق حق تقدم، بايد به اين نكته بسيار مهم اشاره شود كه جامعه هدف بانك مس��كن در وام جديد قش��ر ثروتمند است و قشر متوسط و رو به پايين جامعه اساساً توان پرداخت

اقساط و سود سنگين اين وام را ندارند. با توجه به س��ود 18درصدي وام اوراق حق تقدم، ميزان سود وام 2۰۰ ميليون توماني خريد مسكن در روش پرداخت س��اده 12س��اله 289 ميليون تومان است. ميزان اقساط ماهانه اين وام حدود 3/4 ميليون تومان اس��ت كه با احتساب اقساط ماهانه وام تعمير )يك ميليون و 15 هزار تومان براي دوره پنج س��اله( به حدود 4/4 ميليون افزايش خواهد يافت. سود وام تعمير نيز حدود 21 ميليون تومان

در روش ساده است.

در روش پلكان��ي بازپرداخ��ت وام متقاضي��ان در سال دوازدهم حدود 32۰ ميليون تومان پرداخت خواهند كرد. در س��ال اول مبلغ قس��ط ماهانه 3 ميلي��ون و 5۰ هزار تومان و قس��ط ماهانه س��ال

دوازدهم 4 ميليون و 221 هزار تومان است. كل پرداخت��ي متقاض��ي در ماه دوازدهم س��ال دوازده��م بابت وام 2۰۰ ميلي��ون توماني به روش پلكاني ح��دود 52۰ ميليون تومان اس��ت. ميزان

اقس��اط ماهانه وام تعمير نيز در سال اول به روش پلكاني 9۶۶ هزار تومان و در ماه ۶۰ )سال پنجم( يك ميليون و 87 هزار تومان است. سود اين وام نيز 21 ميليون و 5۰۰ هزار تومان خواهد شد، يعني در مجموع بيش از 34۰ ميليون تومان سود براي وام

24۰ ميليون توماني!در حالت خوشبيانه مجموع دريافتي قشر كارگران، بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران از 2/5 ميليون

تومان در ماه بيش��تر نمي ش��ود. همچنين نهايت دريافت��ي ماهانه كارمن��دان ني��ز از 3/5 ميليون تومان فراتر نمي رود. به اين ترتي��ب هيچكدام از اين اقش��ار به هيچ عنوان نمي توانند قسط ماهانه 4 ميليون و 4۰۰ هزار توماني وام بانك مس��كن را

پرداخت كنند. در اين بين فقط اقش��ار ثروتمند هستند كه توان پرداخت اقساط وام 24۰ ميليون توماني را دارند كه البته اين افراد نيز اساسا با توجه به تمكن مالي هيچ

نيازي به چنين وام هايي براي خريد خانه ندارند. اينگونه به نظر مي رسد بانك مسكن براي تأمين منابع مالي با مشكات جدي روبه رو شده است. پس از افزايش قيمت مس��كن طي س��ال 97 و اوايل امس��ال، تقاضا براي وام اورق حق تقدم به واس��طه تأثيرگذاري كم در ق��درت خريد مردم به ش��دت كاهش يافت، موضوعي كه مديرعامل بانك مسكن دي ماه سال گذشته به نوعي به آن اذعان كرد؛ رحيمي اناركي 25 ديماه سال 97 در نشس��ت خبري گفته بود: بر اساس آمار صندوق پس انداز يكم مس��كن تا 2۰ دي ماه 97، تعداد س��پرده هاي افتتاحي در اين صن��دوق به 554 هزار فقره رسيده اس��ت. از اين تعداد 37۰ هزار س��پرده زنده و داراي متقاضي تسهيات است و مانده س��پرده هاي اين صندوق ۶58۰۰ ميليارد

ريال رسيده است.

كارگر و كارمند، محروم از وام ۲۴۰ ميليوني بانك مسكن

زمان صدور كارت سوخت به يكماه رسيدمدي�ر برنامه ري�زي ش�ركت ملي پخ�ش فرآورده ه�اي نفتي گف�ت: در حال حاض�ر ح�دود ۴۶۰ ه�زار درخواس�ت جديد ص�دور كارت س�وخت المثني در نوب�ت ص�دور اس�ت و براي پاس�خ گويي هر چه س�ريع تر به اي�ن درخواس�ت ها، ظرفيت تولي�د روزانه كارت س�وخت را ب�ه ۵۰ هزار عدد رس�انده ايم. شهرام رضايي، در گفت وگو با تس��نيم، اظهار داشت: مراجعه هاي مردمي به باجه هاي پست براي دريافت كارت هاي سوخت معطل مانده در پست، در هفته هاي اخير خوب بوده و تعداد قابل توجهي از كارت س��وخت هاي موجود در باجه هاي معطله پس��ت به دست

مالكانشان رسيده است.

وي افزود: در حال حاضر 475 هزار كارت س��وخت در باجه معطله داريم كه همچنان منتظر حضور مردم ب��راي دريافت اين كارت ها هستيم، اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تعداد زيادي از اين 475 هزار كارت سوخت، مربوط به سال هاي خيلي قبل است و اين احتمال را مي دهيم كه شايد هيچ وقت كسي دنبال اين قبيل

كارت سوخت ها نيايد. رضايي تصريح كرد: با توجه به اينكه اين كارت ها اموال مردم و كشور است و هزينه زيادي براي صدور آنها ش��ده است، ما همچنان اين كارت ها را نگه مي داريم و فعا برنامه اي براي جمع آوري آنها نداريم. مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص

صف انتظار صدور كارت هاي جديد س��وخت گفت: در حالي كه در حالت طبيعي به طور متوسط ارائه درخواست صدور كارت سوخت المثني حدود 5 هزار عدد در روز ب��وده، هم اكنون در برخي روزها

شاهد ثبت بيش از 45 هزار درخواست جديد هستيم. وي ادامه داد: م��ا ظرفيت تولي��د روزانه كارت س��وخت را ۶ برابر متوسط ارائه درخواست ها در حالت نرمال و به اندازه 3۰ هزار عدد ديده ايم، اما در روزهاي اول آغاز سهميه بندي بنزين، ارائه 5 هزار درخواست صدور كارت سوخت، به بيش از 8۰ تا 9۰ هزار درخواست در روز رسيد و اكنون نيز در برخي روزها اعداد بالايي چون 47 هزار

درخواست جديد در روز ثبت مي شود.

‌‌‌مسکن

‌‌‌انرژی