Download - การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

Transcript
Page 1: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

การออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐาน สทศ.

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร

ปการศกษา 2556

นายศภกฤษฎ ตงเสรมสทธ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF SUT MOBILE

ONLINE TEST SYSTEM FOR SUPPORTING TESTING

MODEL OF NIETS

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the

Degree of Master of Engineering in Computer Engineering

Suranaree University of Technology

Academic Year 2013

Supagrid Tangsermsit

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 3: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

การออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐาน สทศ.

มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร อนมตใหนบวทยานพนธฉบบนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญามหาบณฑต

_____________________________ (ศ. ดร.ชกจ ลมปจ านงค) รองอธการบดฝายวชาการและนวตกรรม

คณะกรรมการสอบวทยานพนธ _____________________________ (รศ. ดร.กตตศกด เกดประสพ) ประธานกรรมการ _____________________________ (ผศ.สมพนธ ชาญศลป) กรรมการ (อาจารยทปรกษาวทยานพนธ) _____________________________ (ผศ. ดร.คะชา ชาญศลป) กรรมการ

_____________________________ (รศ. ร.อ. ดร.กนตธร ช านประศาสน) คณบดส านกวชาวศวกรรมศาสตร

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

ศภกฤษฎ ตงเสรมสทธ : การออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐาน สทศ. (THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF SUT MOBILE ONLINE TEST SYSTEM FOR SUPPORTING TESTING MODEL OF NIETS) อาจารยทปรกษา : ผชวยศาสตราจารยสมพนธ ชาญศลป, 117 หนา.

งานวจยนมวตถประสงคเพอพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหสามารถ

รองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐานของสถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (สทศ.) เพอใหพรอมกบการจดสอบออนไลนทมรปแบบขอสอบจ านวนมาก และคงรปแบบขอสอบเดมของระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ทมอย 3 รปแบบและอยในระหวางการพฒนาของทมวจยระบบสอบอก 2 รปแบบ ผวจยท าการเพมรปแบบขอสอบตามมาตรฐาน สทศ. จ านวน 4 รปแบบ ซงทงหมดทไดเลอกมาเปนรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษาส าหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4 ในการสอบ O-NET GAT และ PAT การพฒนาใชภาษาพเอชพ (PHP) เปนภาษาพนฐานของระบบ ท างานบนระบบปฏบตการลนกซดสทรบวชนอบนต และท าการวดความสามารถของระบบทไดพฒนาขนดวยวธการจ าลองการสอบออนไลน

จากผลการทดสอบระบบสอบออนไลน แสดงใหเหนวาระบบสอบทไดพฒนาขนมาเพอรองรบรปแบบการสอบของ สทศ. นน มประสทธภาพเพยงพอทจะน าไปใชในการจดสอบ

บทคดยอ (ภาษาไทย)

สาขาวชา วศวกรรมคอมพวเตอร ลายมอชอนกศกษา______________________ ปการศกษา 2556 ลายมอชออาจารยทปรกษา________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

SUPAGRID TANGSERMSIT : THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF

SUT MOBILE ONLINE TEST SYSTEM FOR SUPPORTING TESTING

MODEL OF NIETS. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. SOMPAN

CHANSILP, 117 PP.

ONLINE TESTING SYSTEM/SUT-MOBILE ONLINE TEST SYSTEM/

O-NET/GAT/PAT

This research aims to study and modify SUT-Mobile Online Test System to

support NIETS: National Institute of Educational Testing Service question model. The

original SUT-Mobile Online Test System test model comprises 3 types of questions.

During the development, the research team added 2 more types. This research

implements 4 more types in addition to fully support NIETS tests. The system can be

used for O-NET, GAT and PAT NIETS’s testing. Programming language is PHP

running on Ubuntu Linux distribution operating system. Testing simulation is also

developed to measure its ability.

The results of the developed system shows that this system is effective enough

to be used for the test by NIETS.

บทคดยอ (ภาษาองกฤษ)

School of Computer Engineering Student’s Signature _________________

Academic Year 2013 Advisor’s Signature _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

กตตกรรมประกาศ วทยานพนธนส าเรจลลวงดวยด เนองจากไดรบการสนบสนนจากบคคลและกลมบคคลดงตอไปนทไดใหค าปรกษา ชวยเหลอ และแนะน า ในการด าเนนงานวจยจนประสบความส าเรจ ผชวยศาสตราจารย สมพนธ ชาญศลป อาจารยทปรกษาวทยานพนธ ทใหการสนบสนน การแนะน าแนวทางในการพฒนาโปรแกรม และชวยเหลอในดานตาง ๆ ในการด าเนนงานวจยจนส าเรจ ผชวยศาสตราจารย ดร.คะชา ชาญศลป อาจารยประจ าสาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร ทใหการแนะน าแนวทางในการเขยนบทความ และวทยานพนธ รวมถงการตรวจทานแกไขเนอหาของบทความและวทยานพนธจนส าเรจ ผชวยศาสตราจารย ดร.ชาญวทย แกวกส อาจารยประจ าสาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร ทใหค าแนะน าทางดานการใชเครองมอส าหรบการทดสอบระบบ นางสาวกลญา พบโพธ และ นางสาวนรศรา ธาระพทธ ทใหการสนบสนนและใหการชวยเหลอทางดานเอกสารทเกยวของมาโดยตลอด ขอขอบคณศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ทใหการชวยเหลอและสนบสนนหองปฏบตการคอมพวเตอรส าหรบการทดสอบระบบ และขอขอบคณสถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน) ทมอบทนสนบสนน “โครงการวจยและพฒนาระบบ E-Testing สวนการบรหารจดการการทดสอบ ณ สนามสอบ” สดทายนผวจยขอกราบขอบพระคณบดา มารดา ทใหการอปการะ อบรมเลยงด ตลอดจนสงเสรมทางดานการศกษา และใหก าลงใจเปนอยางดมาโดยตลอด จนกระทงวทยานพนธฉบบนส าเรจ

ศภกฤษฎ ตงเสรมสทธ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญ

หนา

บทคดยอ (ภาษาไทย).......................................................................................................................... ก บทคดยอ (ภาษาองกฤษ) ..................................................................................................................... ข กตตกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ค สารบญ ............................................................................................................................................... ง สารบญตาราง ..................................................................................................................................... ฉ สารบญรป ........................................................................................................................................... ช บทท 1 บทน า ..................................................................................................................................... 1

1.1 ความส าคญและทมาของปญหางานวจย ..................................................................... 1 1.2 วตถประสงค................................................................................................................ 2 1.3 ขอบเขตงานวจย .......................................................................................................... 2 1.4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ ......................................................................................... 2

2 ปรทศนวรรณกรรมและงานวจยทเกยวของ ......................................................................... 4 2.1 การสอบออนไลน........................................................................................................ 4 2.2 สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต .....................................................................36

2.2.1 การสอบทสถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาตก ากบดแล ......................37 2.2.2 รปแบบขอสอบ O-NET ..............................................................................40 2.2.3 รปแบบขอสอบ GAT/PAT .........................................................................46

2.3 ระบบปฏบตการโอเพนซอรสลนกซ ........................................................................53 2.4 งานวจยทเกยวของ ....................................................................................................55

3 วธด าเนนการวจย ................................................................................................................60 3.1 ขนตอนและวธการด าเนนงานวจย ............................................................................60

3.1.1 ศกษารปแบบขอสอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT ........................60 3.1.2 ศกษาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ............................................61

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญ (ตอ)

หนา

3.1.3 การออกแบบระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษา ....................................................62

3.1.4 การพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษา ....................................................67

3.1.5 การทดสอบระบบ ........................................................................................72 3.2 อปกรณทใชในการวจย .............................................................................................74

4 ผลการวจยและการอภปรายผล ...........................................................................................75 4.1 ระบบสอบออนไลนทไดท าการพฒนา .....................................................................75

4.1.1 สวนจดการการสอบ ....................................................................................75 4.1.2 สวนแสดงขณะสอบ ....................................................................................83 4.1.3 สวนแสดงเฉลย............................................................................................86 4.1.4 การพฒนาในสวนอน ..................................................................................89

4.2 การทดสอบระบบ .....................................................................................................91 4.2.1 การเตรยมการทดสอบ .................................................................................91 4.2.2 ผลการทดสอบ .............................................................................................97

5 สรปผลการวจยและขอเสนอแนะ ........................................................................................99 5.1 สรปผลการวจย ..........................................................................................................99

5.1.1 ความสามารถของระบบสอบออนไลนทไดพฒนา .....................................99 5.1.2 ระบบทดสอบโปรแกรม..............................................................................99

5.2 ขอเสนอแนะ............................................................................................................100 รายการอางอง ..................................................................................................................................101 ภาคผนวก ก บทความทางวชาการทไดรบการตพมพเผยแพรในระหวางการศกษา .......................104 ประวตผเขยน ..................................................................................................................................117

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 9: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญตาราง

ตารางท หนา 2.1 ประวตระบบสอบออนไลนจาก มทส. ...................................................................................32 2.2 ตารางเปรยบเทยบงานวจยทเกยวของกบงานวจยการออกแบบและพฒนาระบบสอบ

ออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐาน สทศ. .......................58

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 10: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญรป

รปท หนา 2.1 แสดงหนาเวบไซตเมอเขาสระบบในหมวดอาจารย ................................................................. 5 2.2 ตวอยางการเพมวชา................................................................................................................... 5 2.3 ตวอยางการสรางค าถามแบบเลอกตอบ .................................................................................... 6 2.4 แสดงหนาเวบไซตส าหรบผสอบ .............................................................................................. 6 2.5 แสดงหนาเวบไซตเมอเขาสระบบส าหรบผจดการสอบ ........................................................... 7 2.6 ตวอยางการเพมหมวดหม ......................................................................................................... 8 2.7 ตวอยางการสรางค าถาม ............................................................................................................ 8 2.8 แสดงการสรางชดขอสอบใหมในการปอนขอมลแบบทดสอบ ............................................... 9 2.9 แสดงสวนการสรางชดขอสอบใหมของเวบไซตและก าหนดรายละเอยด ................................ 9 2.10 แสดงสวนของผสอบขณะท าการสอบ ....................................................................................10 2.11 แสดงหนาตางเรมตนของโปรแกรม Hot Potatoes .................................................................11 2.12 ตวอยางการสรางแบบทดสอบ JCloze ....................................................................................11 2.13 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JCloze .....................................................................12 2.14 ตวอยางการสรางแบบทดสอบ JMatch ...................................................................................12 2.15 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JMatch แบบท 1 .....................................................13 2.16 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JMatch แบบท 2 .....................................................13 2.17 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JMatch แบบท 3 .....................................................13 2.18 แสดงการสรางแบบทดสอบ JQuiz แบบ Multiple-choice .....................................................14 2.19 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JQuiz แบบ Multiple-choice ........................................................14 2.20 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JQuiz แบบ Short-answer ............................................................15 2.21 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JQuiz แบบ Multi-select ..............................................................15 2.22 ตวอยางการสรางแบบทดสอบ JCorss ....................................................................................16 2.23 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JCorss ..........................................................................................16 2.24 แสดงหนาตางการสรางแบบทดสอบ JMix ............................................................................17

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 11: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญรป (ตอ) รปท หนา 2.25 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JMix แบบท 1 ..............................................................................17 2.26 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JMix แบบท 2 ..............................................................................18 2.27 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบปรนย ..............................................................................19 2.28 ตวอยางการสรางแบบทดสอบถกผด ......................................................................................20 2.29 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบจบค .................................................................................21 2.30 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบอตนย ..............................................................................21 2.31 แสดงตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบเตมค าตอบดวยตวเลข ...........................................22 2.32 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบเตมค าลงในชองวาง ........................................................23 2.33 แสดงหนาตางหลงจากการเขาสระบบ ....................................................................................24 2.34 แสดงสวนเรมตนสรางแบบทดสอบทงหมด ..........................................................................24 2.35 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ Multiple Choice .....................................................................25 2.36 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Checkboxes ..................................................................25 2.37 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ True / False ............................................................................26 2.38 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Fill In The Blanks ........................................................26 2.39 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ Essay Type ............................................................................27 2.40 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ Matching ................................................................................27 2.41 แสดงหนาตางการสอบส าหรบผสอบ .....................................................................................28 2.42 แสดงหนาผลเฉลย ...................................................................................................................28 2.43 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Multiple choice / Multiple response ............................29 2.44 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ True / False ..................................................................30 2.45 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Free text........................................................................30 2.46 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Punctuation ..................................................................31 2.47 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Essay ............................................................................31 2.48 แสดงหนาตางค าถามแบบเลอกตอบส าหรบผสอบ ................................................................35 2.49 แสดงหนาตางค าถามแบบถกผดส าหรบผสอบ ......................................................................36 2.50 แสดงหนาตางค าถามแบบจบคส าหรบผสอบ .........................................................................36

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 12: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญรป (ตอ) รปท หนา 2.51 จ านวนขอสอบ O-NET ประถมศกษาปท 6 ประจ าปการศกษา 2554 ....................................40 2.52 ขอสอบวชาคณตศาสตร O-NET มธยมศกษาปท 6 ปการศกษา 2553....................................41 2.53 ตวอยางกระดาษค าตอบปรนย 4 ตวเลอก 1 ค าตอบ ...............................................................42 2.54 ตวอยางขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ .......................................................................42 2.55 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ..............................................43 2.56 ตวอยางขอสอบปรนยหลายตวเลอกมากกวา 1 ค าตอบ ..........................................................43 2.57 ตวอยางกระดาษค าตอบปรนยหลายตวเลอกมากกวา 1 ค าตอบ .............................................44 2.58 ตวอยางขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ............................................44 2.59 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ..................45 2.60 ตวอยางค าถามขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ....................................................45 2.61 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข .............................................46 2.62 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ GAT 1, GAT 2, PAT 1 และ

PAT 2 ......................................................................................................................................46 2.63 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ PAT 3, PAT 4, PAT 5 และ

PAT 6 ......................................................................................................................................47 2.64 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ PAT 7.1, PAT 7.2 และ PAT

7.3............................................................................................................................................47 2.65 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ PAT 7.4, PAT 7.5 และ PAT

7.6............................................................................................................................................48 2.66 ตวอยางค าถามขอสอบแบบอตนย ตรวจดวยคน ....................................................................49 2.67 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบแบบอตนย ตรวจดวยคน ......................................................49 2.68 ตวอยางค าถามสวนแนะน าวธการท าขอสอบ .........................................................................50 2.69 ตวอยางบทความและเลขก ากบ ...............................................................................................50 2.70 ตวอยางการเขยนแผนภม ........................................................................................................51 2.71 ตารางรางรหสค าตอบ .............................................................................................................52 2.72 ตวอยางวธระบายค าตอบลงในกระดาษค าตอบ ......................................................................52

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 13: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญรป (ตอ) รปท หนา 2.73 ตวอยางค าถามจรงในการสอบวชาความถนดทวไปสอบเมอวนท 5 มนาคม 2554................53 3.1 แสดงเมนและรายละเอยดดานบนของผสอบ .........................................................................62 3.2 แบบจ าลองเมนและรายละเอยดของผสอบรปแบบเดม ..........................................................62 3.3 แบบจ าลองเมนและรายละเอยดของผสอบรปแบบใหม .........................................................63 3.4 แบบจ าลองขอสอบแบบปรนยเลอกตอบ ................................................................................64 3.5 แบบจ าลองขอสอบแบบถกผด ................................................................................................64 3.6 แบบจ าลองขอสอบแบบจบค ..................................................................................................65 3.7 แบบจ าลองขอสอบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ..............................................66 3.8 แบบจ าลองขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข .........................................................66 3.9 แบบจ าลองขอสอบแบบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม

หลายตวเลอก ..........................................................................................................................67 3.10 ขนตอนการพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ...................................................68 3.11 ขนตอนการทดสอบระบบสอบออนไลน ...............................................................................73 4.1 แสดงการสรางค าถามหลกรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ ...........................79 4.2 แสดงค าถามรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ ..................................................80 4.3 แสดงการสรางค าถามหลกรปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน .....80 4.4 แสดงค าถามรปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ............................81 4.5 แสดงค าถามรปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ...........................................81 4.6 แสดงการสรางค าถามหลกรปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธ

กน หลายกลม หลายตวเลอก...................................................................................................82 4.7 แสดงค าถามขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลาย

ตวเลอก ....................................................................................................................................82 4.8 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบจบค .......................................................................83 4.9 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ .....................................83 4.10 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบเลอกตอบ จากแตละหมวดทสมพนธกนแบบท 1 84 4.11 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบเลอกตอบ จากแตละหมวดทสมพนธกนแบบท 2 85

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 14: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

สารบญรป (ตอ) รปท หนา 4.12 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ..............................85 4.13 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบบทความใหอาน+ปรนย แบบกลมค าตอบ สมพนธกน

หลายกลม หลายตวเลอก .........................................................................................................86 4.14 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบเมอตอบถก ..........................87 4.15 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบเมอตอบผด ..........................87 4.16 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน .......................88 4.17 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ......................................88 4.18 แสดงสวนเฉลยรปแบบรปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนย แบบกลมค าตอบ สมพนธ

กน หลายกลม หลายตวเลอก...................................................................................................89 4.19 การแสดงรปภาพแบบเดม .......................................................................................................90 4.20 การแสดงรปภาพแบบใหม ......................................................................................................90 4.21 หนาเวบส าหรบควบคมระบบทดสอบ....................................................................................91 4.22 หนาตางแสดงผลการทดสอบรวม ..........................................................................................98 4.23 หนาตางแสดงรายละเอยดการตอบ .........................................................................................98

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 15: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

1

บทท 1 บทน า

1.1 ความส าคญและทมาของปญหางานวจย ระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. เปนระบบทใหบรการในการจดสอบแบบเคลอนท หมายถงการสอบทสามารถจดสอบไดตามสถานทตาง ๆ โดยมเครองคอมพวเตอรส าหรบการจดการสอบของผคมสอบและเครองคอมพวเตอรส าหรบผ สอบ ระบบสอบออนไลนสามารถจดสอบผานเครอขายตาง ๆ ไมวาจะเปนเครอขายแลนทจดสอบอยภายในสถานทสอบมการก าหนดจ านวนเครองทใชสอบ การสอบผานเครอขายอนเทอรเนต ส าหรบองคกรขนาดกลาง องคกรขนาดใหญหรอการสอบระดบประเทศ ในปจจบนระบบสอบออนไลนไดมการพฒนาใหมความสามารถเพมขน หนงในขอดทส าคญคอ เปนระบบทไมเสยคาใชจายใด ๆ ทงสนและสามารถน าไปพฒนาตอยอดใหเปนของตนเองได เพราะเปนการพฒนาขนบนระบบปฏบตการลนกซ (Linux) (สมพนธ ชาญศลป, 2556ก) ซงอยภายใตสญญาอนญาตสาธารณะทวไปของกน (GNU General Public License) ถอวาเปนสญญาในการใหซอฟตแวรทผใชสามารถเผยแพร ปรบปรงหรอแกไขงานเพยงบางสวนหรอทงหมดของซอฟตแวรนนไดโดยเสร (วกพเดย สารานกรมเสร, 2556)

การพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. เรมมการพฒนามาตงแตป พ.ศ. 2548 โดยหนวยวจยและพฒนาโอเพนซอรส มทส. ซงไดรบทนสนบสนนจาก “กองทนนวตกรรมและสงประดษฐสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร” ในการวจยเรอง “ระบบการสอบเคลอนท (MES: Mobile Examination System)” และไดพฒนาเสรจสนในเดอนมถนายน พ.ศ. 2549 หลงจากนนไดมการพฒนาตอมาเปนระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. รนท 2 (SUT-MOTS) เมอ 1 พฤศจกายน 2550 ซงเปนรนทไดรบการพฒนาตอยอดมาจนถงปจจบน โดยการตงชอรนนนไดท าการตงตามปและเดอนทมการพฒนาเสรจสน ในเดอนกมภาพนธ พ.ศ. 2556 ไดออกรน SUT Mobile Online Test System-Test Bank Management System 5602 (SUT-MOTS-TBMS 5602) โดยไดมการรวมระบบบรหารคลงขอสอบ (TBMS 5412 : Test Bank Management System 5412) ไวดวย (คะชา ชาญศลป, 2553) ซงระบบบรหารคลงขอสอบเปนระบบทใชเกบขอสอบทเปนมาตรฐาน อางองรปแบบตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐานพทธศกราช 2551 โดยสามารถจดเกบขอสอบไดทงสน 3 รปแบบ ไดแก ขอสอบแบบเลอกตอบ ขอสอบแบบถกผด และขอสอบแบบจบค

รปแบบของขอสอบในปจจบนทไดรบการก าหนดจากสถาบนทดสอบทางการศกษาแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 16: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

2

ชาต (สทศ.) ในปการศกษา 2554 มอยเปนจ านวนมากใหอาจารยผออกขอสอบไดเลอกออกขอสอบตามความเหมาะสม รปแบบขอสอบตาง ๆ เปนการทดสอบการวเคราะห การเขาใจและการแปลความหมายซงเปนตวทดสอบความถนดดานตาง ๆ มากกวาในสมยกอนทรปแบบขอสอบมเพยงขอสอบแบบปรนยและขอสอบแบบอตนยเทานน ซงไมเพยงพอในการวดความสามารถของผสอบไดอยางมประสทธภาพ จงไดมการก าหนดรปแบบขอสอบเพมเตมขนมา

จากการศกษาขอมลตาง ๆ รวมถงแนวคดตอการพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. กระทงมการพฒนาใหเปนระบบมาจนถงปจจบน ระบบยงมขอจ ากดในการก าหนดใหสามารถรองรบรปแบบของขอสอบไดอยางจ ากดเพยง 3 รปแบบ ตามทไดกลาวมาในขางตน ผวจยจงมความสนใจในการทจะปรบปรงและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหสามารถรองรบรปแบบขอสอบทมอยอยางหลากหลายในปจจบนและเพมประสทธภาพการท างานของระบบ

1.2 วตถประสงค งานวจยนมวตถประสงคเพอศกษาและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหสามารถรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐานของ สทศ. โดยมวตถประสงคดงตอน

1. เพอศกษาระบบสอบออนไลนเคลอนท (SUT-MOTS-TBMS) 2. เพอศกษารปแบบขอสอบตามมาตรฐานของ สทศ. 3. เพอพฒนาระบบสอบออนไลนใหรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐานของ สทศ.

1.3 ขอบเขตงานวจย งานวจยนมวตถประสงคเพอศกษา และพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. โดยมขอบเขตงานวจยดงตอน

1. พฒนาตอยอดจากระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. รน 5602 2. รปแบบขอสอบปการศกษา 2554 ตามมาตรฐานของ สทศ. 3. รปแบบขอสอบเปนรปแบบขอสอบของ O-NET GAT และ PAT 4. รปแบบขอสอบทน ามาพฒนาไมรวมรปแบบขอสอบแบบอตนย (ขอสอบแบบ

ขอเขยน)

1.4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ งานวจยนมวตถประสงคเพอศกษาและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. โดยมงเนนใหความส าคญกบนกเรยน คร และโรงเรยน เพอการพฒนาความรและความสามารถใหเทา

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 17: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

3

เทยมกน ซงประโยชนทคาดวาจะไดรบจากงานวจยมดงตอไปน 1. เพอชวยใหนกเรยนมความรความเขาใจในการท าขอสอบแบบตาง ๆ 2. เพอชวยโรงเรยนประหยดงบประมาณในการจดท าขอสอบ 3. เพอใหนกเรยนไดทดลองสอบตามรปแบบขอสอบตามมาตรฐานของ สทศ. 4. เพอน าระบบสอบออนไลนไปใชในการสอบจรงส าหรบการสอบเพอเขาศกษาตอ

ระดบอดมศกษาตามรปแบบขอสอบตามมาตรฐานของ สทศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 18: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

4

บทท 2 ปรทศนวรรณกรรมและงานวจยทเกยวของ

ในบทนจะกลาวถงปรทศนวรรณกรรมและงานวจยทเกยวของ โดยมรายละเอยดเนอหาของการสอบออนไลน (Online Testing) สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (สทศ.) ระบบปฏบตการโอเพนซอรสลนกซและงานวจยทเกยวของ

2.1 การสอบออนไลน การสอบออนไลนเปนการสอบรปแบบใหมทไดรบความสนใจเปนอยางมากในปจจบน เนองจากการสอบออนไลนสามารถทจะจดสอบไดจากหลายสถานทหรอหลายหองสอบพรอมกน ผานทางระบบเครอขายตาง ๆ ในองคกร รวมถงการประหยดงบประมาณในจดการสอบเพราะการสอบออนไลนใชเพยงเครองคอมพวเตอร ท าใหไมตองเสยคาใชจายในสวนของกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบ ความนยมของการสอบออนไลนเกดข นอยางรวดเรวท าใหมการศกษาถงประสทธภาพของระบบสอบออนไลน ความปลอดภยในการรบสงขอมลทส าคญ การจดสถานทสอบ รวมถงความสามารถในการปองกนการทจรตในการสอบ ไมวาจะเปนการสอบทสนามสอบหรอแมกระทงการสอบทบาน

2.1.1 www.exam.in.th เปนเวบไซตทใหบรการการสอบออนไลนของประเทศไทยทไดรบความนยม เนองจากมการจดการการสอบทงาย ส าหรบผจดการสอบจะไดรบความสะดวกในจดสอบเพราะเวบไซตสามารถจดสอบไดอยางรวดเรว รวมถงความสามารถในการสมค าถามและค าตอบไดอตโนมต มระบบน าขอสอบหรอกระดาษค าตอบบนทกลงไฟล Word หรอ Excel ได เมอผจดการสอบสมครสมาชกจะไดเวบไซตทสามารถแจกจายใหกบผสอบ โดยผสอบสามารถเขามาสอบผานทางเวบไซตทผจดสอบไดแจกจายและผจดการสอบสามารถตกแตงเวบไซตไดตามตองการ ส าหรบผสอบเมอสอบเสรจผสอบจะทราบกลมคะแนนสอบและจ านวนผเขาสอบ ดวยการแสดงผลเปนแผนภมวงกลม (ขอสอบในไทย, 2556)

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 19: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

5

รปท 2.1 แสดงหนาเวบไซตเมอเขาสระบบในหมวดอาจารย

จากรปท 2.1 แสดงหนาเวบไซตส าหรบผจดการสอบเมอไดท าการเขาสระบบหลงจากทไดสมครสมาชกแลว โดยเวบไซตมการจดวางหนาเวบไซตอยางเปนระเบยบท าใหงายตอการจดการการสอบ สามารถแกไขขอมลของผจดการสอบรวมถงสามารถตกแตงหนาเวบไซตทใหผสอบเขาสอบไดส าหรบเวบไซตทใชส าหรบแจกจายใหผเขาสอบจะแสดงอยดานขวาบนของหนาเวบไซต เมอเปดสอบสามารถน าเวบไซตไปแจกจายใหกบผสอบเพอเขาสอบได การสรางขอสอบผจดการสอบจะตองท าการเพมวชากอน หลงจากนนจงจะสามารถสรางค าถามดงแสดงในรปท 2.2

รปท 2.2 ตวอยางการเพมวชา

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 20: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

6

ในการสรางค าถามสามารถสรางไดเฉพาะขอสอบปรนยแบบเลอกตอบ โดยจะสรางตวเลอกไดสงสด 10 ตวเลอก และสามารถก าหนดคะแนนใหแตละตวเลอกไมเทากนไดดงแสดงในรปท 2.3

รปท 2.3 ตวอยางการสรางค าถามแบบเลอกตอบ ผเขาสอบเมอเขามาสอบผานทางเวบไซตทผจดการสอบไดแจกจายพรอมกบรหสผานเพอ

น ามาใชในการเขาสอบ ผสอบไมจ าเปนตองท าการสมครสมาชกกบเวบไซตกสามารถเขาสอบไดทนท โดยระบบจะเกบหมายเลขไอพของเครองผสอบไวเพอปองกนการทจรตในการสอบ หลงจากผสอบเขามาท าการสอบจะแสดงหนาตางผสอบดงแสดงในรปท 2.4

รปท 2.4 แสดงหนาเวบไซตส าหรบผสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 21: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

7

จากการทดลองใชเวบไซตนสามารถจดการสอบไดงาย รวมถงความสามารถในการจดการสอบและสามารถจดการกบการน าผลสอบออกมาแสดงไดอยางรวดเรวลงในไฟล Word หรอ Excel

2.1.2 www.examonline.in.th

เปนเวบไซตทใหบรการการสอบออนไลน ผจดการสอบจะมเวบไซตเปนของตนเองหลงจากการสมครสมาชก (คลาย www.exam.in.th) โดยผสอบจะเขามาสอบผานเวบไซตทไดรบการแจกจายเวบไซตจากผจดการสอบ ทงนผสอบจะตองท าการสมครสมาชกกบเวบไซตนนกอนจงจะสามารถเขาสอบได ระบบมการเกบหมายเลขไอพเครองทสอบไวเพอปองกนการทจรตในการสอบ การน าเขาขอสอบสามารถน าเขาจากไฟล Excel ตามรปแบบทก าหนดและสามารถจะน าผลสอบออกเปนไฟล Excel PDF หรอ Word ได (ระบบท าขอสอบส าเรจรปออนไลน, 2556)

รปท 2.5 แสดงหนาเวบไซตเมอเขาสระบบส าหรบผจดการสอบ จากรปท 2.5 แสดงหนาเวบไซตแรกของผจดการสอบหลงจากเขาสระบบ โดยมการจดวาง

รปแบบทไมซบซอน สวนเวบไซตทใชส าหรบแจกจายใหผสอบแสดงอยดานบนขวาของเวบไซต ส าหรบการสรางขอสอบสงแรกทจะตองท าคอการสรางหมวดหมของขอสอบดงแสดงในรปท 2.6 หลงจากสรางหมวดหมจงจะสามารถด าเนนการสรางค าถามไดดงแสดงในรปท 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 22: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

8

รปท 2.6 ตวอยางการเพมหมวดหม

รปท 2.7 ตวอยางการสรางค าถาม การสรางชดขอสอบและการก าหนดรายละเอยดการสอบ เมอสรางชดขอสอบจะตองเลอก

หมวดหมทไดสรางจากขนตอนการสรางหมวดหม โดยค าถามทสรางจะถกเลอกจากการก าหนดในรายละเอยดการสอบในสวนน ดงแสดงในรปท 2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 23: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

9

รปท 2.8 แสดงการสรางชดขอสอบใหมในการปอนขอมลแบบทดสอบ ในการสรางชดขอสอบจะสอดคลองกบหมวดหมทไดเลอกตอนสรางค าถาม ท าใหค าถาม

ทไดถกตองตามหมวดหมและไมท าใหผจดการสอบสบสน ผจดการสอบสามารถก าหนดใหมการสอบไดตามวนเวลาทก าหนด การก าหนดเวลาทใชในการสอบ การสลบค าถามและการก าหนดคะแนนทสอบผานซงทงหมดจะตองก าหนดในสวนของการปรบแตงอน ๆ ดงแสดงในรปท 2.9

รปท 2.9 แสดงสวนการสรางชดขอสอบใหมของเวบไซตและก าหนดรายละเอยด ส าหรบผเขาสอบเมอไดเวบไซตจากผจดการสอบ กอนการสอบผสอบตองสมครสมาชก

เวบไซตและเขาสระบบ จากนนระบบจะจดเกบชอและหมายเลขไอพเครองเอาไวเพอปองกนการ

ทจรตการสอบ ยกเวนผจดการสอบไดอนญาตใหสอบเครองเดยวกนได และหากเกดกรณทระบบ

ไมสามารถตดตอกบเซรฟเวอรหรออนเทอรเนต ทนททระบบเชอมตอกบเซรฟเวอรผสอบจะ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 24: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

10

สามารถด าเนนการสอบตอได หนาเวบไซตของผสอบจะมรายละเอยดดงน คอขอมลผสอบ เวลาท

เหลอ ค าถาม และค าตอบดงแสดงในรปท 2.10

รปท 2.10 แสดงสวนของผสอบขณะท าการสอบ จากการทดสอบเวบไซตมการจดการทสะดวกในการใชงาน อกทงยงสามารถน าขอสอบ

เกบไวในคลงขอสอบเพอใชในการสอบอน ๆ ไมจ าเปนตองสรางค าถามขนมาใหม เพราะสามารถด าเนนการดงขอสอบจากคลงขอสอบมาใชได โดยชดขอสอบสามารถน าเขาและน าออกเปนไฟล Excel เพอความสะดวกของผจดการสอบ มการแสดงผลการสอบผานหนาเวบไซต รวมถงสามารถน าผลออกเปนไฟล Excel PDF หรอ Word ได

2.1.3 Hot Potatoes

เปนโปรแกรมส าเรจรปทใชในการสรางขอสอบ โดยโปรแกรมมรปแบบทใชงานงายและสะดวกในการตดต ง สามารถสรางขอสอบในรปแบบของไฟล HTML เพอน าไปใชแสดงผลบนเวบเบราวเซอร โดยทผ จ ดการสอบไมจ าเปนตองสรางไฟล HTML ดวยตวเอง โปรแกรม Hot Potatoes มประเภทขอสอบ 5 ประเภท ไดแก (พยนต งวนทอง, 2556)

1. JCross คอขอสอบแบบอกษรไขว 2. JMatch คอขอสอบแบบการจบค 3. JQuiz คอขอสอบแบบเลอกค าตอบทถก 4. JCloze คอขอสอบแบบเตมค าลงในชองวาง 5. JMix คอขอสอบแบบเรยงประโยค

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 25: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

11

รปท 2.11 แสดงหนาตางเรมตนของโปรแกรม Hot Potatoes จากรปท 2.11 แสดงหนาตางเรมตนของโปรแกรม Hot Potatoes ซงโปรแกรมสามารถสราง

ขอสอบได 5 รปแบบ ส าหรบการสรางแบบทดสอบ โดยมรายละเอยดดงตอไปน รปแบบทหนง JCloze เปนขอสอบส าหรบเตมค าลงในชองวาง โดยค าถามทพบสวนมาก

จะเปนขอสอบบทสนทนาหรอประโยคทมราชาศพทเขามาเกยวของ ตวอยางการสรางดงแสดงในรปท 2.12 และขอสอบเมอท าการน าออกเปนไฟล HTML ดงแสดงในรปท 2.13

รปท 2.12 ตวอยางการสรางแบบทดสอบ JCloze

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 26: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

12

รปท 2.13 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JCloze

รปแบบทสอง JMatch เปนขอสอบแบบจบค สามารถด าเนนการสรางแบบทดสอบดงแสดงในรปท 2.14

รปท 2.14 ตวอยางการสรางแบบทดสอบ JMatch

การน าออกเปนไฟล HTML จะมดวยกน 3 แบบคอ แบบทหนง ผสอบเลอกค าตอบจากชองค าตอบเพอเลอกค าตอบทผสอบคดวาถกตอง แบบทสองแบบลากแลวปลอย คอการลากค าตอบทางดานขวาไปหาตวเลอกทางดานซาย และแบบทสาม Flash card คอมค าขนมาแลวใหผสอบตอบคของค านน และกด Next เพอดค าตอบทถกตอง ดงแสดงในรปท 2.15 รปท 2.16 และรปท 2.17 ตามล าดบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 27: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

13

รปท 2.15 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JMatch แบบท 1

รปท 2.16 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JMatch แบบท 2

รปท 2.17 แสดงไฟล HTML ส าหรบแบบทดสอบ JMatch แบบท 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 28: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

14

รปแบบทสาม JQuiz เปนขอสอบแบบปรนยเลอกตอบจะม 4 รปแบบทใชส าหรบการสรางแบบทดสอบนไดแก

1) Multiple-choice คอรปแบบการสอบแบบเลอกตอบโดยผจดการสอบสามารถก าหนดตวเลอกทถกตองไดหลายตวเลอก แตผสอบจะตอบไดเพยงขอเดยวเทานน ดงแสดงในรปท 2.18 และแสดงไฟลทไดจากการสรางไฟล HTML ดงแสดงในรปท 2.19

รปท 2.18 แสดงการสรางแบบทดสอบ JQuiz แบบ Multiple-choice

รปท 2.19 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JQuiz แบบ Multiple-choice

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 29: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

15

2) Short-answer คอการตอบแบบสนโดยผจดการสอบสามารถก าหนดใหมขอทถกตองไดหลายขอ ซงผสอบจะตอบค าถามดวยการปอนค าหรอประโยคใหตรงกบค าตอบลงในชองวาง คะแนนจะไดเตมถาตอบถกในครงแรกและจะลดลงถาตอบผด ส าหรบการสรางแบบทดสอบจะเหมอนกบรปแบบ Multiple-choice และในไฟล HTML จะตอบดวยการปอนค าตอบลงไปในชองวางทไดก าหนดไว ดงแสดงในรปท 2.20

รปท 2.20 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JQuiz แบบ Short-answer

3) Hybrid คอรปแบบขอสอบทรวมกนระหวางรปแบบ Multiple-choice และ Short-answer โดยการท าแบบทดสอบเรมแรกผสอบจะไดท าแบบ Short-answer ถาตอบผด 2 ครงผสอบจะถกเปลยนใหท าขอสอบแบบ Multiple-choice โดยคะแนนจะลดลงและถาตอบผด 3 ครงจะไมไดคะแนนในขอนน

4) Multi-select คอขอสอบทผจดการสอบสามารถก าหนดใหเลอกขอถกไดหลายตวเลอกเหมาะกบขอสอบทมค าตอบมากกวา 1 ค าตอบ และผสอบจะตอบค าถามตามจ านวนขอถก ดงแสดงในรปท 2.21

รปท 2.21 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JQuiz แบบ Multi-select

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 30: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

16

รปแบบทส JCorss ขอสอบรปแบบนผจดการสอบจะเตมค าลงไปตามชองวางใหไดค าหรอประโยคตามทค าถามก าหนด และทกค าถามจ าเปนตองมค าใบบอก โดยผจดสอบจะตองเปนผเพมค าใบในเมน Add Clues ดานซายของโปรแกรม ดงแสดงในรปท 2.22

รปท 2.22 ตวอยางการสรางแบบทดสอบ JCorss

ส าหรบผสอบจะปอนค าตอบลงไปในชองวางตามหมายเลขขอ ซงแตละหมายเลขจะมค าใบก ากบบอกไวทงหมด เพอใหผสอบสามารถตอบไดอยางถกตอง ดงแสดงในรปท 2.23

รปท 2.23 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JCorss

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 31: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

17

รปแบบทหา JMix เปนขอสอบทใชสรางค าถามแบบเรยงประโยคใหถกตอง วธการสรางดงแสดงในรปท 2.24 โดยเมนจะม 2 สวน ส าหรบสวนแรก Main sentence จะตองปอนค าทจะแสดงใหผสอบเหนเพอน ามาเรยงประโยค และสวนทสอง Alternate sentences สวนของค าตอบผสรางแบบทดสอบจะเพมประโยคทถกตองลงไปตามรปและสามารถก าหนดประโยคทถกตองไดหลายแบบ

รปท 2.24 แสดงหนาตางการสรางแบบทดสอบ JMix ส าหรบไฟล HTML สามารถก าหนดรปแบบในการตอบค าถามได 2 รปแบบ คอ แบบแรก

ผสอบกดเลอกค าตอบทละค าตอบเรยงจากซายไปขวา ดงแสดงในรปท 2.25

รปท 2.25 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JMix แบบท 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 32: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

18

และแบบท 2 ผสอบจะท าการลากตวเลอกแตละตวไปวางลงในชองทก าหนด เพอเรยงประโยคใหถกตอง ดงแสดงในรปท 2.26

รปท 2.26 แสดงไฟล HTML ส าหรบ JMix แบบท 2 โปรแกรม Hot Potatoes เปนโปรแกรมทอ านวยความสะดวกในการสรางขอสอบไดอยาง

มาก รวมถงความสามารถในการสรางไฟล HTML ไดอตโนมต ท าใหผจดการสอบไดรบความสะดวกในการเปดการสอบออนไลน ส าหรบผจดการสอบทมเวบไซตเปนของตนเองสามารถน าไฟล HTML ไปไวในเวบไซตตนเองเพอด าเนนการสอบไดทนทและโปรแกรม Hot Potatoes เปนโปรแกรมฟรสามารถน ามาใชไดโดยไมเสยคาใชจาย

2.1.4 Moodle

เปนโอเพนซอรสทไดรบความนยมเปนอยางมากท งในประเทศไทยและในตางประเทศ เพราะเปนทง CMS (Course Management System) และ LMS (Learning Management System) ส าหรบในประเทศไทยหลายองคกรนยมน า Moodle มาใช โดยเฉพาะสถานศกษาทน า Moodle มาใชในการจดการเรยนการสอนแบบออนไลน พรอมทงสามารถสรางแบบทดสอบทงกอนเรยนและหลงเรยนได ตวอยางเวบไซตทใช Moodle เชน http://elearning.sut.ac.th/ คอระบบการจดการเรยนการสอน SUT e-Learning ของมหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร แบบทดสอบท Moodle สรางไดมทงหมด 6 รปแบบคอ (อมาพร ไชยจ าเรญ, 2552)

1. แบบทดสอบปรนย 2. แบบทดสอบถกผด 3. แบบทดสอบจบค 4. แบบทดสอบอตนย

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 33: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

19

5. แบบทดสอบเตมค าตอบดวยตวเลข 6. แบบทดสอบเตมค าลงในชองวาง

รปแบบทหนง แบบทดสอบปรนย การสรางค าถามแบบเลอกตอบ ผจดการสอบสามารถ

ก าหนดใหตวเลอกถกไดหนงขอหรอหลายขอ โดยการคดคะแนนสามารถก าหนดเปอรเซนตของค าตอบแตละขอได ดงแสดงในรปท 2.27

รปท 2.27 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบปรนย

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 34: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

20

รปแบบทสอง แบบทดสอบถกผด จะมสวนหลกอย 2 สวน คอสวนของการปอนค าถามรวมถงรายละเอยดค าถาม และสวนของการก าหนดค าตอบของค าถาม ซงรปแบบนสามารถเพมรปและค าอธบายตาง ๆ ได ดงแสดงในรปท 2.28

รปท 2.28 ตวอยางการสรางแบบทดสอบถกผด

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 35: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

21

รปแบบทสาม แบบทดสอบจบค ผจดการสอบจะเพมค าถามหลก ในค าถามหลกจะมค าถามและค าตอบยอยส าหรบขอนน ๆ ซงค าถามและค าตอบสามารถเพมรปหรอค าอธบายอน ๆ ได ค าถามยอยจะมตองมอยางนอยสด 2 ค าถาม และมตวเลอกอยางนอยสด 3 ตวเลอก ดงแสดงในรปท 2.29

รปท 2.29 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบจบค รปแบบทส แบบทดสอบอตนย ผจดการสอบก าหนดเฉพาะค าถาม สวนการคดคะแนน

ผจดการสอบหรอผตรวจขอสอบตองมาตรวจค าตอบและใหคะแนนดวยตวเอง ซงค าถามสามารถเพมรปและค าอธบายอน ๆ ดงแสดงในรปท 2.30

รปท 2.30 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบอตนย

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 36: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

22

รปแบบทหา แบบทดสอบเตมค าตอบดวยตวเลข ส าหรบผจดการสอบสามารถก าหนดค าตอบไดหลายค าตอบ ซงแตละค าตอบจะก าหนดระดบคะแนนทใหไดถาผสอบตอบตรงกบค าตอบไหนจะไดคะแนนนนไป แตผสอบตองตอบเปนตวเลขเทานน ดงแสดงในรปท 2.31

รปท 2.31 แสดงตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบเตมค าตอบดวยตวเลข

รปแบบทหก แบบทดสอบเตมค าลงในชองวาง ส าหรบการสรางขอสอบรปแบบนตองใชโคดพเศษเพอชวยในการเขยนค าถาม ส าหรบตวหนงสอธรรมดาหรอค าถามใหเขยนปกต ค าตอบใหเปดดวยเครองหมายปกกาเปด ({) แลวตามดวยคะแนนตอดวย :MULTICHOICE: โดยตวเลอกถาเปนเปนค าตอบทถกใหน าดวยเครองหมายเทากบ (=) ตามดวยค าตอบส าหรบขอทไมใชค าตอบใหน าดวยเครองหมายทลเดอ (~) แลวตามดวยขอความ เสรจแลวใหปดดวยเครองหมายปกกาปด (}) วธนเปนการสรางแบบดรอปดาวนเมน แตถาตองการแบบเตมค าลงในชองวาง หลงเครองหมายปกกาเปดใหตามดวยคะแนนตอดวย :SHORTANSWER:= และตามดวยค าตอบทถกตอง ดงแสดงในรปท 2.32

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 37: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

23

รปท 2.32 ตวอยางการสรางแบบทดสอบแบบเตมค าลงในชองวาง จากจ านวนผใชระบบ Moodle ทมจ านวนมากท าใหระบบไดรบการพฒนาอยางตอเนอง ซง

เตบโตไปพรอมกบชมชนผใชและผพฒนาอยางเขมแขง Moodle เปนระบบทไมเสยคาใชจายและมชมชนขนาดใหญคอยใหการชวยเหลอและสนบสนน เมอเกดปญหาในการตดตงหรอการใชงาน

2.1.5 www.proprofs.com/quiz-school

เปนเวบไซตทใหบรการการสอบออนไลน ส าหรบผใชทวไปจะไมเสยคาใชจายในการสรางขอสอบ เวบไซตมจ านวนขอสอบมากกวาหนงแสนขอสอบ และมผเขารวมท าขอสอบในวชาตาง ๆ มากกวาหนงลานคน เวบไซตไดรบการยอมรบจากผคนทวโลกรวมถงประเทศไทยทมการสรางแบบทดสอบภาษาไทยจ านวนมาก แบบทดสอบสามารถเพมวดโอ ภาพหรอสอมลตมเดย รวมถงการรายงานสถตการสอบ ระดบคะแนน และการแสดงผลลพธ รปแบบของขอสอบทสามารถสรางได ม 6 รปแบบไดแก (ProProfs, 2013)

1. Multiple Choice คอแบบทดสอบปรนยเลอกตอบ 1 ค าตอบทถกตอง 2. Checkboxes คอแบบทดสอบปรนยเลอกตอบหลายค าตอบทถกตอง 3. True / False คอแบบทดสอบแบบถกผด 4. Fill In The Blanks คอแบบทดสอบแบบเตมค าลงในชองวาง 5. Essay Type คอแบบทดสอบแบบอตนย 6. Matching คอแบบทดสอบแบบจบค

เมอสมครสมาชกและเขาสระบบ หนาแรกของเวบไซตมการจดการทท าใหงายตอการใชงาน รวมถงการแนะน าเวบไซตและขนตอนการสรางค าถามแตละรปแบบ ดงแสดงในรปท 2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 38: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

24

รปท 2.33 แสดงหนาตางหลงจากการเขาสระบบ สวนของการสรางขอสอบในหนงรายวชา สามารถสรางค าถามรวมกนไดทกรปแบบคอ

สามารถสรางเพยงแบบใดแบบหนงหรอสรางแบบผสมหลายแบบ โดยผจดการสอบสามารถเพมค าถามไดทนทจากป มค าถามในเมน Add Question ดงแสดงในรปท 2.34

รปท 2.34 แสดงสวนเรมตนสรางแบบทดสอบทงหมด รปแบบทหนง Multiple Choice ขอสอบปรนยเลอกตอบ โดยผสอบสามารถเลอกค าตอบ

ไดเพยงหนงตวเลอกและผจดการสอบก าหนดขอถกไดเพยง 1 ขอเทานน ซงค าถามและค าตอบสามารถเพมรปและสอมลตมเดยได ดงแสดงในรปท 2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 39: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

25

รปท 2.35 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ Multiple Choice รปแบบทสอง Checkboxes คลายกบแบบ Multiple Choice เพยงแตผ สอบสามารถ

เลอกตอบไดมากกวา 1 ตวเลอกและผจดการสอบสามารถก าหนดขอถกไดมากกวา 1 ขอ ดงแสดงในรปท 2.36

รปท 2.36 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Checkboxes รปแบบทสาม True / False ขอสอบแบบถกผด ผจดการสอบก าหนดเฉพาะค าถามและ

เลอกวาค าถามขอนถก (True) หรอผด (False) ดงแสดงในรปท 2.37

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 40: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

26

รปท 2.37 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ True / False

รปแบบท ส Fill In The Blanks ค าถามแบบเตมค า ผสอบตองปอนขอมลตวอกษรใหถกตองตามทผสรางแบบทดสอบก าหนด โดยในหนงค าถามอาจมหลายค าตอบตามทผจดการสอบก าหนด ดงแสดงในรปท 2.38

รปท 2.38 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Fill In The Blanks

รปแบบทหา Essay Type ขอสอบแบบอตนย ผจดการสอบก าหนดเฉพาะค าถาม โดยการตรวจขอสอบผจดการสอบหรอผตรวจขอสอบตองตรวจค าตอบและใหคะแนนดวยตวเอง ดงแสดงในรปท 2.39

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 41: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

27

รปท 2.39 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ Essay Type รปแบบทหก Matching ขอสอบแบบจบค ผจ ดการสอบสามารถก าหนดจ านวนคของ

ค าถามและค าตอบไดนอยสด 2 ค โดยค าถามสามารถเพมรปและสอมลตมเดย ดงแสดงในรปท 2.40

รปท 2.40 ตวอยางการสรางขอสอบแบบ Matching ส าหรบการสอบผจดการสอบสามารถก าหนดใหขอสอบสลบค าถามหรอตวเลอกรวมถง

การก าหนดเวลาในการสอบ ผสอบและผจดการสอบสามารถเชญชวนใหผอนมาท าขอสอบไดโดยการเชอมตอกบโซเชยลเนตเวรคตาง ๆ เชน Facebook หรอ Twister เปนตน ส าหรบผสอบสามารถเขาสอบผานทางโซเชยลเนตเวรค หรอทางเวบไซตทไดรบจากผจดการสอบ พรอมกบปอนชอและนามสกลจงจะสามารถเขาสอบ ดงแสดงรปท 2.41 และผสอบเมอสอบเสรจสามารถดผลคะแนนและเฉลยไดถาผจดการสอบก าหนดไว ดงแสดงในรปท 2.42

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 42: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

28

รปท 2.41 แสดงหนาตางการสอบส าหรบผสอบ

รปท 2.42 แสดงหนาผลเฉลย จากการทดลองใช www.proprofs.com/quiz-school แสดงใหเหนถงสามารถในการสราง

ขอสอบ แตยงมการท างานบางอยางทยงมการจ ากดการท างานใหกบผทสมครแพคเกจเพมเตมกบทางเวบไซต

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 43: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

29

2.1.6 www.classmarker.com เปนเวบไซตทใหบรการการสอบออนไลน โดยแบงการสรางขอสอบออกเปน 3

ขนตอน ส าหรบขนตอนแรก Create หมายถงสวนทใชส าหรบการสรางแบบทดสอบ การน าเขา หรอน าออกสงทเกยวของกบขอสอบ ขนตอนทสอง Assign เปนสวนทใชกระจายแบบทดสอบ รวมถงการก าหนดกลมหรอบคคลทสามารถเขามาท าแบบทดสอบของผสรางได และขนตอนทสาม Results คอสวนของการวเคราะหผลการสอบทงหมดและการน าผลสอบออกมาจากเวบไซต เวบไซตนสนบสนนการท างานบนสมารทโฟนรนใหม ๆ ดวย ส าหรบรปแบบของแบบทดสอบมอย 5 รปแบบ ไดแก (ClassMarker, 2013)

รปแบบทหนง Multiple choice / Multiple response ขอสอบแบบเลอกตอบผจดการสอบ

สามารถเพมค าอธบาย รปและวดโอจากยทป (Youtube) และสามารถเพมสมการอยางงายได ส าหรบค าตอบจะมค าตอบทถกตองหนงขอหรอมากกวา โดยผจดการสอบสามารถก าหนดคะแนนค าตอบทถกได ดงแสดงในรปท 2.43

รปท 2.43 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Multiple choice / Multiple response

รปแบบทสอง True / False ขอสอบแบบถกผด ผจดการสอบก าหนดเฉพาะค าถามและค าตอบทถกตอง ดงแสดงในรปท 2.44

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 44: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

30

รปท 2.44 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ True / False รปแบบทสาม Free text ขอสอบแบบเตมค าในชองวาง ผจ ดการสอบสามารถก าหนด

ค าตอบไดสงสด 5 ค าตอบ ซงผสอบตองปอนค าตอบใหถกตองถงจะไดคะแนน ดงแสดงในรปท 2.45

รปท 2.45 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Free text

รปแบบท ส Punctuation ขอสอบแบบหาค าผดในประโยคหรอค าท เกนในประโยค ผจดการสอบจะปอนประโยคอย 2 ประโยค โดยประโยคแรกจะเปนประโยคทผดและอกประโยค

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 45: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

31

จะเปนค าตอบโดยผสอบตองปอนประโยคใหตรงกบประโยคทเปนค าตอบถงจะไดคะแนน ดงแสดงในรปท 2.46

รปท 2.46 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Punctuation รปแบบทหา Essay ขอสอบทตองตอบโดยการอธบายสงทค าถามตองการ ผสอบปอน

ค าตอบตามทผ จ ดการสอบก าหนดให โดยการใหคะแนนจะข นอยกบผ จดการสอบหรอผ ตรวจขอสอบเพราะการตรวจแบบนระบบไมสามารถตรวจได ดงแสดงในรปท 2.47

รปท 2.47 แสดงตวอยางการสรางขอสอบแบบ Essay ส าหรบเวบไซตนมขอดอยทการสรางแบบทดสอบแตละแบบสามารถสรางไดงาย แต

ลกเลนในการแสดงค าถามยงไมเพยงส าหรบความตองการในหลายรปแบบ ถาผจดการสอบตองการคณสมบตทมากกวานจะตองซอแพกเกจเพมเตมจากทางเวบไซต

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 46: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

32

2.1.7 ระบบสอบออนไลนจาก มทส. ระบบสอบออนไลนและระบบบรหารจดการคลงขอสอบจาก มทส. ไดมการ

พฒนาอยางตอเนองมาโดยตลอด ในการก ากบดแลของผชวยศาสตราจารย สมพนธ ชาญศลป อาจารยประจ าสาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร ส านกวชาวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร เปนผพฒนาตงแตรนแรกจนถงรนปจจบน โดยไดรบการสนบสนนจากกองทนนวตกรรมและสงประดษฐสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ในการพฒนาระบบการสอบเคลอนท (MES: Mobile Examination System) ซงเปนรนเรมตนของการพฒนาหลงจากนนไดมการพฒนามาอยางตอเนอง ดงแสดงในตารางท 2.1

ตารางท 2.1 ประวตระบบสอบออนไลนจาก มทส. (สมพนธ ชาญศลป, 2556ข)

ล าดบท รน วนทส าเรจ ท างานบนระบบปฏบตการ 1 1.0 (MEU 1.0) 5 ธนวาคม 2548 Linux TLE 7.0 2 1.1 (MEU 1.1) 12 สงหาคม 2549 Linux TLE 7.0.1 3 2.0 (SUT-MOTS) 1 พฤศจกายน 2550 Fedora core 6 4 2.1 1 สงหาคม 2551 Fedora core 6 5 2.2 15 กนยายน 2551 Ubuntu 8.04 6 3.0 5 ธนวาคม 2551 Ubuntu 8.10 7 3.5 (BanPongDang) 20 กมภาพนธ 2552 Ubuntu 8.10 8 4.0 20 เมษายน 2552 Ubuntu 8.10 9 5208 1 สงหาคม 2552 Ubuntu 9.04 10 5210 22 ตลาคม 2552 Ubuntu 9.04 11 5212 30 ธนวาคม 2552 Ubuntu 9.10 12 5302 11 กมภาพนธ 2553 Ubuntu 9.10 13 5306 15 มถนายน 2553 Ubuntu 10.04 14 5309 1 กนยายน 2553 Ubuntu 10.04.1 15 5312 5 ธนวาคม 2553 Ubuntu 10.10 16 5401 19 มกราคม 2554 Ubuntu 10.10 17 5412 5 ธนวาคม 2554 Ubuntu 10.10 18 5504 30 เมษายน 2555 Ubuntu 10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 47: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

33

ตารางท 2.1 ประวตระบบสอบออนไลนจาก มทส. (ตอ)

19 5505 30 พฤษภาคม 2555 Ubuntu 10.10 20 5507 5 กรกฎาคม 2555 Ubuntu 10.10 21 5512 5 ธนวาคม 2555 Ubuntu 10.10 22 5602 20 กมพาพนธ 2556 Ubuntu 12.04

ระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ไดรบการพฒนาใหมการใชงานทงายเหมาะสมกบ

ผใชงานทวไปหรอผทไมช านาญการใชคอมพวเตอร ในสวนของการจดการสอบของผดแลหรออาจารยผออกขอสอบมการจดการระบบทเปนขนตอน ซงผจดการสอบเพยงท าตามขนตอนในการจดการสอบและสามารถน าเขาขอสอบเปนไฟล Word ทมนามสกล doc และ docx แตผจดการสอบตองท าตามรปแบบขอสอบทก าหนดใหถกตองโดยมรปแบบทก าหนดดงน (สมพนธ ชาญศลป, 2556ค)

ขอสอบแบบเลอกตอบ ตองเรมตนรปแบบค าถามดวย ###Start mu เพอบอกการเรมตนขอสอบแบบเลอกตอบและลงทายรปแบบดวย ###End mu เพอบอกวาจะปนการสนสดขอสอบแบบเลอกตอบ ส าหรบค าถามแตละขอจะขนตนดวย # ตามดวยเลขขอ จดทศนยมและเวนอยางนอยหนงชองแลวตามดวยค าถาม ส าหรบตวเลอกจะขนตนดวยตวเลขแลวตามดวยจดทศนยมและใหเวนอยางนอยหนงชองแลวตามดวยขอความของตวเลอกนน ๆ ถาเปนค าตอบทถกตองใหใสวงเลบเปดปดคลมตวเลขขอเลอกนน ตวอยางเชน

###Start mu #1. มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนารตงอยในจงหวดใด

1. นนทบร 2. สระบร 3. ล าปาง 4. สงขลา (5). นครราชสมา

#2. SUTLinux เปนลนกซของมหาวทยาลยใด 1. มหาวทยาลยกรงเทพ 2. มหาวทยาลยเชยงใหม (3). มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร 4. มหาวทยาลยนเรศวร

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 48: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

34

5. มหาวทยาลยเกษตร ###End mu รปแบบขอสอบแบบถกผด ตองเรมตนรปแบบค าถามดวย ###Start tf เพอบอกการเรมตน

ขอสอบแบบถกผดและลงทายดวย ###End tf เพอบอกวาเปนการสนสดขอสอบแบบถกผด ค าถามจะขนตนดวยตวเลขขอตามดวยจดทศนยมและใหเวนอยางนอยหนงชองแลวตามดวยขอความของค าถาม ส าหรบค าตอบทถกตองใสวงเลบเปดปดคลมตวเลขขอค าถามนน ตวอยางเชน

###Start tf (1). DOS ยอมาจาก Disk Operating System 2. RAM คอหนวยความจ าทยอมาจาก Real Action Method 3. เลขฐานสบหก ตวอกษร A ใชแทนตวเลข 15 ##End tf รปแบบขอสอบแบบจบค ตองเรมตนรปแบบค าถามดวย ###Start ma เพอบอกการเรมตน

ขอสอบแบบจบคและลงทายรปแบบดวย ###End ma เพอบอกวาเปนการสนสดขอสอบแบบจบคส าหรบค าถามใหขนตนดวย Q ตามดวยตวเลขขอค าถามและจดทศนยมแลวใหเวนอยางนอยหนงชองแลวตามดวยค าถาม ส าหรบค าตอบใหขนตนดวย A ตามดวยตวเลขขอค าถามและจดทศนยมแลวใหเวนอยางนอยหนงชองแลวตามดวยค าตอบ ตวอยางเชน

###Start ma Q1. DOS ยอมากจาก A1. Disk Operating System Q2. HTML คออะไร A2. ภาษาทใชเขยนเวบ ###End ma สวนของผสอบไดมการออกแบบสวนตดตอผใชใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก ใน

ระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ผสอบสามารถตอบแนใจ (สเขยว) และไมแนใจ (สเหลอง) ถอเปนขอดส าหรบค าถามบางขอทผสอบยงไมแนใจในค าตอบท าใหงายในการกลบมาดค าถามอก

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 49: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

35

ครง รวมถงเมอสอบเสรจผสอบสามารถดคะแนนและดผลเฉลยของขอสอบไดทนทพรอมกบระดบคะแนนทไดจากผสอบทงหมด

ระบบสอบออนไลนสามารถน าค าถามออกจากระบบสอบและสามารถน าไปตดตงกบระบบสอบเครองอนไดงาย ผลคะแนนสามารถแสดงออกเปนกลมหรอแสดงเปนรายบคคลไดรวมถงสามารถวเคราะหผลการสอบหรอแสดงพฤตกรรมในการสอบของผสอบและสามารถน าผลคะแนนทไดออกมาเกบเปนไฟล Excel หรอ Openoffice ขอสอบแบบเลอกตอบในสวนของผสอบจะมการแสดงผลรายละเอยดของผสอบ เวลาทเหลอในการสอบ ค าถาม และจ านวนขอสอบ โดยในการตอบค าถามรปแบบขอสอบทง 3 รปแบบผสอบสามารถตอบค าถามได 2 แบบ คอการตอบแบบแนใจและแบบไมแนใจ ทงนไมวาจะเลอกตอบแบบแนใจหรอไมแนใจ ถาตอบถกกไดคะแนนเชนเดยวกน ดงแสดงในรปท 2.48

รปท 2.48 แสดงหนาตางค าถามแบบเลอกตอบส าหรบผสอบ รปแบบขอสอบแบบถกผดจากทไดอธบายเกยวกบการแสดงขอมลผสอบระหวางการสอบ

สวนนยงมการตอบแนใจและไมแนใจซงมการตอบทคลายกบรปแบบขอสอบแบบเลอกตอบ ดงแสดงในรปท 2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 50: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

36

รปท 2.49 แสดงหนาตางค าถามแบบถกผดส าหรบผสอบ

รปแบบขอสอบแบบจบคจะมรปแบบทแตกตางออกไปจากรปแบบขอสอบทง 2 ทไดกลาวถงกอนหนาน รวมถงวธการตอบค าถามททกค าตอบสามารถตอบไดทกค าถามซงถามการตอบค าตอบเดมซ าสพนหลงจะเปนสน าตาล ค าตอบใดทถกเลอก 1 ครงจะมสพนหลงเปนสเขยวหรอสเหลองขนอยกบการตอบแนใจหรอไมแนใจ สวนค าตอบใดทยงไมถกเลอกจะมสพนหลงเปนสขาว ดงแสดงในรปท 2.50

รปท 2.50 แสดงหนาตางค าถามแบบจบคส าหรบผสอบ

2.2 สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน) ชอยอ สทศ. มชอภาษาองกฤษวา National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) ชอยอ NIETS เปนองคกรกลางระดบชาต มหนาทในการตรวจสอบและประเมนผลทางดานการศกษา โดยไดมการจดตงเปน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 51: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

37

องคการมหาชนขน เพอใหการท างานมประสทธภาพและเปนอสระไมขนกบสายงานหรอนโยบายใด ๆ ของรฐบาล มการก าหนดนโยบายและเปาหมายทชดเจนสามารถตรวจสอบได เพอใหเปนไปตามวตถประสงคของการจดต งองคกรในการศกษา การวจย และการใหบรการทางดานการประเมนผลและการทดสอบสอบทางการศกษา (สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน), 2556ก)

2.2.1 การสอบทสถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาตก ากบดแล การสอบทจดขนในประเทศไทยทอยในก ากบดแลของ สทศ. มการจดสอบดวยกน 8 ประเภทดงน

1. General Aptitude Test (GAT) คอการสอบความถนดทวไปเพอเปนตวชวดถงศกยภาพการเรยนในมหาวทยาลยใหประสบความส าเรจ และเปนการสอบเพอน าคะแนนมาใชในการยนเขาเรยนในมหาวทยาลยเชนเดยวกบการสอบ PAT และ O-NET โดยไดมการแบงการชวดออกเปนสองสวนไดแก (สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน), 2556ข)

1) ความสามารถในการอาน เขยน คดวเคราะห และแกโจทยปญหา 50 % 2) ความสามารถในการสอสารดวยภาษาองกฤษ 50 %

2. Professional and Academic Aptitude Test (PAT) คอการสอบความถนดทางดานวชาชพและดานวชาการเพอวดความรพนฐานและศกยภาพเพอเรยนตอในสายวชาชพส าหรบชนมธยมศกษาปท 6 โดยแบงออกเปน 7 ประเภทคอ (สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน), 2556ข)

1) PAT 1 ความถนดทางคณตศาสตร 2) PAT 2 ความถนดทางวทยาศาสตร 3) PAT 3 ความถนดทางวศวกรรมศาสตร 4) PAT 4 ความถนดทางสถาปตยกรรมศาสตร 5) PAT 5 ความถนดทางวชาชพคร 6) PAT 6 ความถนดทางศลปกรรมศาสตร 7) PAT 7 ความถนดทางภาษาตางประเทศ

3. Ordinary National Educational Test (O-NET) คอการทดสอบทางการศกษาแหงชาต

ขนพนฐานเพอทจะวดผลทางการศกษาทไดเรยนมาโดยม 3 ชนทสอบไดแก ชนประถมศกษาปท 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 52: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

38

ชนมธยมศกษาปท 3 และชนมธยมศกษาปท 6 โดยสามารถน ามาใชในการสมครเขาเรยนในระดบชนทสงขนและส าหรบชนมธยมศกษาปท 6 สามารถน ามาใชในการสมครสอบแอดมชชน (Admission) เพอเขาศกษาในระดบอดมศกษาโดย O-NET ประกอบไปดวยเนอหา 8 กลมสาระการเรยนรทใชในการสอบดงน (สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน), 2556ค)

1) ภาษาไทย 2) สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม 3) ภาษาองกฤษ 4) คณตศาสตร 5) วทยาศาสตร 6) สขศกษาและพลศกษา 7) การงานอาชพและเทคโนโลย 8) ศลปะ

4. Vocational National Educational Test (V-NET) เ ปนการทดสอบทางการศกษา

ระดบชาตดานอาชวศกษา ซงเปนการสอบเพอวดความรพนฐานทางวชาการและวชาชพส าหรบนกศกษาอาชวศกษาในระดบชนประกาศนยบตรวชาชพ 3 (ปวช. 3) โดยแบงการสอบออกเปน 2 สวน สวนแรกคอขอสอบวชาชพตามสาขาวชาทไดเรยนมา และสวนทสองคอขอสอบวชาสามญประกอบดวย (เจรญ บางเสน, 2556)

1) ภาษาไทย 2) ภาษาตางประเทศ 3) คณตศาสตร 4) วทยาศาสตร 5) สงคมศกษา 6) พลศกษาและสขศกษา

5. Islamic National Educational Test (I-NET) คอการทดสอบระดบชาต ทางดานท

เกยวกบอสลามศกษา โดยเปนการทดสอบความรและความคดของนกเรยนตามหลกสตรอสลามศกษา พ.ศ.2546 เพอน าไปใชในการพฒนาการเรยนการสอน (สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน), 2556ง) โดยมหนวยงานตนสงกดของนกเรยนทสอบ I-NET อยในโรงเรยนเอกชนสอนศาสนาอสลามควบควชาสามญ ในกรงเทพมหานคร ประจวบครขนธ นนทบร

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 53: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

39

กระบ ตรง ชมพร ปตตาน นครศรธรรมราช นราธวาส พงงา ระนอง พทลง ภเกต ยะลา สงขลา สตล สราษฎรธาน และศนยตาดกาใน 5 จงหวดชายแดนภาคใต (ศนยการเรยนร TLCenter, 2556)

6. Nonformal National Educational Test (N-NET) ค อก ารทดสอบทา งกา รศ กษา

ระดบชาตขนพนฐานส าหรบสอบเพอวดระดบการศกษาซงจะคลายกบ O-NET แตเปนการสอบเฉพาะนกเรยนระดบชนมธยมศกษาตอนตนและระดบชนมธยมตอนปลาย ทศกษาในระบบการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย (กศน.) สงกดส านกงานสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย กระทรวงศกษาธการ โดยมการจดสอบครอบคลมเนอหาสาระทง 5 สาระการเรยนรไดแก (สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน), 2555)

1) สาระทกษะการเรยนร 2) สาระความรพนฐาน 3) สาระการประกอบอาชพ 4) สาระทกษะการด าเนนชวต 5) สาระการพฒนาสงคม

7. วชาสามญ คอการสอบวชาสามญ 7 วชา เพอน าไปใชในการเขา รบตรงจาก

สถาบนอดมศกษาทเขารวมจากทประชมอธการบดแหงประเทศไทยในระบบรบตรงผานระบบเคลยรงเฮาส (Clearing House) ซงจะตดสทธการแอดมชชนกลางส าหรบนกเรยนทสอบรบตรงผานและไมท าการสละสทธการสอบรบตรงของมหาวทยาลยทเขารวมระบบเคลยรงเฮาส (ศนยขาวการศกษาไทย, 2556ก) การสอบวชาสามญจะสอบเฉพาะนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 เทยบเทาหรอสงกวามธยมศกษาปท 6 วชาสามญ 7 วชาไดแก (สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน), 2556จ)

1) ภาษาไทย 2) สงคมศกษา 3) ภาษาองกฤษ 4) คณตศาสตร 5) ฟสกส 6) เคม 7) ชววทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 54: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

40

8. การทดสอบสมรรถนะครทางดานการวดและประเมนผลการเรยนร เปนการสอบเพอสงเสรมและสนบสนนสมรรถนะครอาจารยและยงเปนการเตรยมความพรอมในดานการพฒนาการเรยนรในชนเรยน เพอรองรบนโยบายในการใชคะแนนการทดสอบทางการศกษาแหงชาตขนพนฐาน (O-NET) เปนหนงในเงอนไขของการจบหลกสตรการศกษาขนพนฐานของนกเรยนระดบชนประถมศกษาปท 6 มธยมศกษาปท 3 และมธยมศกษาปท 6 สาเหตของการจดสอบเนองจากการทดสอบการวดและประเมนผลการเรยนรของนกเรยนมผผานการทดสอบไดเปนจ านวนนอยท าใหมการจดสอบสมรรถนะครเกดขน (ศนยขาวการศกษาไทย, 2556ข)

2.2.2 รปแบบขอสอบ O-NET

รปแบบขอสอบ O-NET ดงแสดงในรปท 2.51 เปนการสอบในปการศกษา 2554

สามารถแบงรปแบบขอสอบไดทงหมด 5 รปแบบดงน

รปท 2.51 จ านวนขอสอบ O-NET ประถมศกษาปท 6 ประจ าปการศกษา 2554

1. รปแบบขอสอบปรนย แบบเลอกตอบ ส าหรบรปแบบขอสอบปรนย แบบเลอกตอบเปนรปแบบขอสอบมาตรฐานและเปน

รปแบบหลกของการสอบทวไป โดยมรปแบบการออกขอสอบแบงยอยออกเปน 4 รปแบบยอย ดงน 1) ขอสอบปรนย 4 ตวเลอก 1 ค าตอบ 2) ขอสอบปรนย 4 ตวเลอก 2 ค าตอบ 3) ขอสอบปรนย 5 ตวเลอก 1 ค าตอบ 4) ขอสอบปรนย 5 ตวเลอก 2 ค าตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 55: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

41

การใหคะแนนในการตอบค าถามจะคดจากค าตอบทถกตอง ตามจ านวนค าตอบทก าหนด เมอตอบถกจะไดคะแนนตามทโจทยก าหนด เชน ถาโจทยก าหนดไดคะแนนขอละ 0.5 เมอค าถามมขอถก 1 ขอ หากตอบถกจะได 0.5 คะแนน กรณทค าถามมขอถก 2 ขอ จะแบงการคดคะแนนออกเปนสองแบบ ส าหรบแบบแรกหากตอบถกค าตอบใดค าตอบหนงจะได 0.5 แตถาตอบถกทง 2 ค าถามจะไดคะแนน 1 คะแนน ส าหรบแบบทสองจะตองตอบใหถกทง 2 ค าตอบถงจะไดคะแนนในขอนน โดยการตอบค าถามถาโจทยก าหนดวามขอถกกขอตองตอบเทาจ านวนขอถกถาตอบมากกวาหรอนอยกวาจะไมไดรบการตรวจในขอนน

รปท 2.52 ขอสอบวชาคณตศาสตร O-NET มธยมศกษาปท 6 ปการศกษา 2553

จากรปท 2.52 แสดงรปแบบขอสอบปรนย 4 ตวเลอก 1 ค าตอบ เปนรปแบบขอสอบมาตรฐานทนยมใชกนมากทสด ส าหรบการตอบค าถามในกระดาษค าตอบใหฝนด าขอทถกตองมากทสดลงในกระดาษค าตอบ โดยในการฝนด าจะตองฝนตามจ านวนค าตอบทโจทยก าหนด รปแบบของกระดาษค าตอบดงแสดงในรปท 2.53

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 56: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

42

รปท 2.53 ตวอยางกระดาษค าตอบปรนย 4 ตวเลอก 1 ค าตอบ

2. รปแบบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ ขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ คลายกบขอสอบปรนยแบบเลอกตอบ แตแตกตางท

รปแบบของค าถามและจ านวนค าตอบทถกตองจะมเพยงค าตอบเดยวดงแสดงในรปท 2.54

รปท 2.54 ตวอยางขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ ส าหรบการคดคะแนนจะคดเปนขอตามคะแนนทโจทยก าหนด เหมอนกบขอสอบปรนย

แบบเลอกตอบ การตอบค าถามจะตองตอบเพยงหนงค าตอบเทานนส าหรบรปแบบน หากไมตอบหรอมการตอบค าถามมากกวา 1 ค าตอบจะไมไดรบการตรวจในขอน น ดงแสดงในรปท 2.54 ตวอยางขอท 20 ถาตอบถกจะไดคะแนน แตถาตอบขอท 21 ผดจะไมไดคะแนนในขอนหรอไมตอบหรอตอบมากกวา 1 ค าตอบจะไมไดรบการตรวจในขอท 21 ส าหรบกระดาษค าตอบ ดงแสดงในรปท 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 57: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

43

รปท 2.55 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ 3. รปแบบขอสอบปรนยหลายตวเลอกมากกวา 1 ค าตอบ ขอสอบปรนยหลายตวเลอกมากกวา 1 ค าตอบ จะเหมอนกบการรวมขอสอบปรนยหลาย

ตวเลอก 1 ค าตอบ และขอสอบปรนยแบบเลอกตอบเขาดวยกน แตจ านวนค าตอบทถกตองอาจมไดหลายตวเลอกดงแสดงในรปท 2.56

รปท 2.56 ตวอยางขอสอบปรนยหลายตวเลอกมากกวา 1 ค าตอบ การตอบค าถามตองตอบใหถกตองตามจ านวนค าตอบทโจทยก าหนด หากตอบนอยกวา

หรอมากกวาจ านวนค าตอบทถกตามทขอสอบก าหนดจะไมไดรบการตรวจในขอนน ซงการคดคะแนนผสอบตองตอบค าถามใหถกตองทงหมดจงจะไดคะแนนในขอนน ถาตอบผดเพยงหนงค าตอบจะถอวาค าถามขอนนไมไดคะแนน ส าหรบกระดาษค าตอบจะมรปแบบไมเหมอนปรนยเลอกตอบขนอยกบจ านวนตวเลอกและรปแบบของค าถามและจะมการบอกจ านวนค าตอบเอาไวทดานบนกอนชองทใหฝนด าดงแสดงในรปท 2.57

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 58: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

44

รปท 2.57 ตวอยางกระดาษค าตอบปรนยหลายตวเลอกมากกวา 1 ค าตอบ

4. รปแบบขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธ โดยรปแบบขอสอบจะเปนการตอบให

ขอความ ประโยคหรอรปภาพในค าถามขอนนสมพนธไปในทางเดยวกน ดงแสดงในรปท 2.58

รปท 2.58 ตวอยางขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ส าหรบการตอบค าถามขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ผสอบจะได

ขอสอบทมความสมพนธแบบตอเนองในค าถาม กลาวคอค าถามจะตองเกยวของกนไมดานใดกดานหนง ค าถามชนดนอาจเปนรปแบบค าถามสนทนาระหวางบคคล ซงการสนทนาแสดงใหเหนถงการโตตอบแบบตอเนอง โดยรปแบบค าถามสนทนาเปนหนงในรปแบบค าถามทเกดสมพนธกนดงแสดงในรปท 2.58 ส าหรบการตอบค าถามตองตอบใหถกตามจ านวนค าตอบทโจทยก าหนดจงจะไดรบการตรวจในขอนน ส าหรบกระดาษค าถามจะมรปแบบดงแสดงในรปท 2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 59: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

45

รปท 2.59 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน 5. รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลขซงค าถามจะไมมตวเลอกใหเลอกตอบดงแสดง

ในรปท 2.60

รปท 2.60 ตวอยางค าถามขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข การตอบค าถามส าหรบรปแบบขอสอบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลขกระดาษค าตอบจะม

การก าหนดจ านวนตวเลข ซงอาจรวมถงจดทศนยมดวย ส าหรบการตอบเพยงระบายด าบนกระดาษค าตอบในชองค าตอบ ถาในกระดาษค าตอบมหลกหนวย หลกสบ หลกรอย แตผสอบตองการตอบ 9 ซงเปนคาในหลกหนวยผสอบจะตองระบายด าหลกสบและหลกรอยทเลข 0 เพราะเปนขอก าหนดของขอสอบรวมถงการฝนด าทจดทศนยมดวย ดงแสดงในรปท 2.61

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 60: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

46

รปท 2.61 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข

2.2.3 รปแบบขอสอบ GAT/PAT แสดงรปแบบขอสอบ GAT/PAT ประจ าปการศกษา 2555 ดงแสดงในรปท 2.62

รปท 2.63 รปท 2.64 และรปท 2.65 ตามล าดบ มรปแบบการสอบทคลายกบขอสอบ O-NET แตม

สวนทแตกตางกนอย 2 รปแบบดงน

รปท 2.62 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ GAT 1, GAT 2, PAT 1 และ PAT 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 61: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

47

รปท 2.63 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ PAT 3, PAT 4, PAT 5 และ PAT 6

รปท 2.64 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ PAT 7.1, PAT 7.2 และ PAT 7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 62: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

48

รปท 2.65 รปแบบและจ านวนขอสอบ GAT/PAT ครงท 1/2556 ส าหรบ PAT 7.4, PAT 7.5 และ PAT 7.6

1. รปแบบขอสอบแบบอตนย ตรวจดวยคน ขอสอบแบบอตนย ตรวจดวยคนเปนรปแบบขอสอบทผสอบตองเขยนค าตอบลงใน

กระดาษทจดไวให ซงอาจเปนการวาดรปหรอเขยนบรรยายในบางสงบางอยางตามทค าถามก าหนด รายละเอยดของเกณฑการใหคะแนนจะถกก าหนดมาในค าถาม เพอใหผสอบเขาใจถงสงทตองเขยนลงในกระดาษค าตอบ ดงแสดงในรปท 2.66 และรปท 2.67

2. รปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม

หลายตวเลอก ขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก ถอ

วาเปนขอสอบทมความซบซอนมาก เนองจากผสอบตองหาความสมพนธของบทความ ใหสามารถน ามาเขยนแผนภมความสมพนธไดอยางถกตอง จงเปนเรองยากทวาจะวเคราะหอยางไรใหไมผดความสมพนธและสามารถน ามาเขยนแผนภมไดอยางถกตอง ดงแสดงในรปท 2.68

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 63: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

49

รปท 2.66 ตวอยางค าถามขอสอบแบบอตนย ตรวจดวยคน

รปท 2.67 ตวอยางกระดาษค าตอบขอสอบแบบอตนย ตรวจดวยคน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 64: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

50

รปท 2.68 ตวอยางค าถามสวนแนะน าวธการท าขอสอบ

รปท 2.69 ตวอยางบทความและเลขก ากบ จากรปท 2.69 แสดงตวอยางของบทความ โดยในบทความจะมขอความทเนนด าเพอบอก

ถงขอความทก าหนดโดยแตละขอความจะมความสมพนธอยางใดอยางหนงกบขอความอนจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 65: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

51

ตวอยาง ดงแสดงในรปท 2.69 จะมขอความทเนนด าหรอขอความทก าหนดจากบทความอย 8 ขอความ โดยแตละขอความจะมเลขก ากบและเลขก ากบจะแทนขอของค าตอบหลก เมอผสอบหาความสมพนธจากบทความไดแลวสามารถน ามาเขยนแผนภมเพอแสดงความสมพนธ โดยมสญลกษณแทนความสมพนธตาง ๆ ดงน

เสนทมหวลกศร () แทนความสมพนธทเปนผลโดยตรง เสนทไมมหวลกศร (—) แทนความสมพนธทเปนองคประกอบ คณสมบตหรอ

ลกษณะ เสนทมหวลกศรและกากบาท () แทนความสมพนธทถกลด ยบย ง ปองกน

หามหรอขดขวาง สญลกษณแทนความสมพนธสามารถเขยนไดแบบตวอยางรปท 2.70 แสดงตวอยางการ

เขยนแผนภมความสมพนธ

รปท 2.70 ตวอยางการเขยนแผนภม จากแผนภมขางตนสามารถน ามาเขยนรางรหสค าตอบได ดงแสดงในรปท 2.71 โดยแตละ

สญลกษณจะแทนดวยตวอกษรภาษาองกฤษ เพอน าไปฝนด าลงในกระดาษค าตอบไดแก เสนทมหวลกศร แทนดวยตวอกษรภาษาองกฤษ A เสนทไมมหวลกศร แทนดวยตวอกษรภาษาองกฤษ D

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 66: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

52

เสนทมหวลกศรและกากบาท แทนดวยตวอกษรภาษาองกฤษ F ขอความทไมมผลกบขอความอนจากทง 3 ขอแทนดวยตวอกษรภาษาองกฤษ H

รปท 2.71 ตารางรางรหสค าตอบ

รปท 2.72 ตวอยางวธระบายค าตอบลงในกระดาษค าตอบ จากรปท 2.72 แสดงวธระบายค าตอบลงในกระดาษค าตอบโดยเลขก ากบจะแทนหลก

(แนวดง) และค าตอบแตละชองจะแทนต าแหนงของแถว (แนวนอน) ในกระดาษค าตอบแตละหลกจะมชองตวเลข 2 ชองและตวอกษรภาษาองกฤษ 1 ชองเพอระบายด ารางรหสจากตารางรางรหสทไดท าการหามาจากแผนภมความสมพนธ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 67: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

53

จากตวอยางทผานมาเปนการอธบายวธการท าขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอกทงหมด จะเหนไดวามความซบซอนเปนอยางมาก ซงจากตวอยางเปนค าถามแบบงายทไมมความซบซอนของบทความ ตางออกไปจากค าถามจรง ดงแสดงในรปท 2.73

รปท 2.73 ตวอยางค าถามจรงในการสอบวชาความถนดทวไปสอบเมอวนท 5 มนาคม 2554

2.3 ระบบปฏบตการโอเพนซอรสลนกซ ลนกซเปนระบบปฏบตการคอมพวเตอรทไดรบความนยม โดยผพฒนาเรมตนคอ นายลนส เบเนดกต โตรวลดส (Linus Benedict Torvalds) ในป 1991 ขณะท ก าลง ศกษาอยช น ปท 2 มหาวทยาลยเฮลซงก สาขาวทยาการคอมพวเตอร การพฒนาระบบลนกซเรมแรกมาจากการศกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 68: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

54

ระบบมนกซ (Minix) ทพ ฒนาข นมาโดยศาสตราจารยแอนดรว ทาเนมบาวม (Andrew S. Tanenbaum) โดยนายลนสเลงเหนวาระบบมนกซยงมขอบกพรองและความไมพรอมในการใชงานทางดานตาง ๆ จงไดเรมท าการพฒนาระบบลนกซขนมา ซงอางองระบบมนกซเปนพนฐานของระบบ โดยใชชอวาลนกซ มรนแรกคอ Linux 0.01 กลางเดอนกนยายนป 1991 ไดท าการแจกจายในระบบอนเทอรเนตกไดรบความสนใจจากโปรแกรมเมอรทวโลกเปนอยางมาก ท าใหเกดชมชนผใชและผพฒนาระบบลนกซมากขน โดยมสญญาการอนญาตภายใตกน เพอเพมความมนใจทวาระบบ ลนกซเปนระบบปฏบตการเสรและเปนโอเพนซอรสอยางแทจรง (Ragab, 2013)

ลนกซดสทรบวชน (Linux distribution) หมายถงการรวมเคอรเนลลนกซ เครองมอ GNU ไลบราร ซอฟตแวร เอกสารและสวนตดตอกบผใช (User Interface) เขาดวยกนเพอใหผใชสามารถน าลนกซมาใชไดตามความเหมาะสมของงาน (Wikipedia, Linux distribution, 2013a) ตวอยาง ลนกซดสทรบวชนทไดรบความนยมอยางเชน Ubuntu, Fedora, Rea Hat, openSUSE ส าหรบ ลนกซดสทรบวชนของประเทศไทยทรจกกนคอลนกซทะเล (LinuxTLE) มจดประสงคเพอใชเปนระบบปฏบตการส าหรบผใชทวไปโดยพฒนาใหรองรบกบการใชงานภาษาไทย และลนกซซส (LinuxSIS) มจดประสงคเพอใชท าอนเทอรเนตเซรฟเวอร (Internet Server) ส าหรบโรงเรยนใหสามารถเชอมตอกบเครอขายคอมพวเตอรของโรงเรยน ในประเทศไทยเปนการพฒนาของศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (NECTEC) (สมพนธ ชาญศลปและคณะ , 2546) จดประสงคหลกของการพฒนาลนกซดสทรบวชนมจดประสงคเพอสนบสนนการใชลนกซใหเพมมากขน

อบนต (Ubuntu) เปนระบบปฏบตการทไดรบความนยมมากในปจจบนและมการสนบสนนจากชมชนนกพฒนาระบบปฏบตการมาอยางตอเนอง อบนตพฒนามาจากลนกซดสทรบวชน เดเบยน (Debian) ซงเปนซอฟตแวรเสรและเปนโอเพนซอรส ไดรบการสนบสนนการพฒนาจากบรษท Canonical, Ltd. อบนตเปดตวครงแรก 20 ตลาคม 2004 โดยจะมการออกรนใหมทก ๆ 6 เดอนเพอความเสถยรของระบบ ถงแมวาอบนตจะเปนดสทรบวชนใหมแตสามารถประสบความส าเรจเปน 1 ใน 10 ดสทรบวชนยคใหมจากหลายดสทรบวชน (Housani, Mutrib, และ Jaradi, 2009) และจากการส ารวจออนไลนในป 2012 อบนตไดรบความนยมเปนอยางมากในการใชงานส าหรบเครองคอมพวเตอรสวนบคคล (Wikipedia, 2013b) ซงอบนตไมไดมแคระบบปฏบตการส าหรบเครองคอมพวเตอรสวนบคคล ยงมระบบปฏบตการส าหรบเครองเซรฟเวอรเพอสรางเซรฟเวอรทมประสทธภาพ ส าหรบระบบสอบออนไลนจาก มทส. ไดใชระบบปฏบตการอบนตเปนระบบปฏบตการของระบบสอบออนไลน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 69: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

55

2.4 งานวจยทเกยวของ การศกษาการพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหสามารถรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษาตามมาตรฐานของ สทศ. ผวจยไดท าการคนควางานวจยทเกยวกบระบบสอบออนไลนโดยสรปไวในตารางท 2.2 และมรายละเอยดดงน

1. งานวจยของ Huiqiang Lu และ Ying Hu (2012) ไดน าเสนอการออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลน (Online Examiation System: OES) โดยไดพฒนาโปรแกรมบน J2EE ทสามารถท างานผานโปรแกรมบนเวบเบราวเซอรตาง ๆ ไดอยางมประสทธภาพการท างานของระบบสอบออกเปน 5 สวนหลกไดแก

1) การจดการผ ใช (User Management) เปนสวนจดการขอมลของผ ดแลระบบ นกเรยนและอาจารย

2) การจดการองคกร (Organization Management) เปนสวนจดการตวตนนกเรยนและชนเรยนในระบบยงรวมถงการเพม ลบ แกไขและอน ๆ ทเกยวของ

3) การจดการการสอบ (Examination Management) เปนสวนหลกของงานวจยเพอจดการการสอบโดยเฉพาะ ซงผดแลระบบและอาจารยสามารถเลอกค าถามจากฐานขอมลการสอบได

4) การจดการเนอหา (Content Management) เปนสวนจดการเนอหาการสอบและเนอหาขอสอบสามารถเพม แกไข ลบและคนหาไดในสวนนส าหรบผดแลระบบและอาจารยเพอจะสรางขอสอบทใชส าหรบการสอบออนไลน

5) การจดการคะแนน (Score Management) เปนสวนทเกยวของกบคะแนนของผสอบทงหมดรวมถงการค านวณคะแนนทได

2. งานวจยของ Aakash Trivedi (2010) งานวจยนไดน าเสนอระบบสอบออนไลนส าหรบ

การสอบทบานหรอสถานทหางไกลจากศนยสอบ เพอความสะดวกของผสอบโดยการมงเนนไปทการตรวจจบการทจรตการสอบ โดยไมมผคมการสอบงานวจยนไดแบงปญหาออกเปน 2 อยางดวยกนคอ

1) ผสอบใชวธหนงใดวธหนงใหไดมาซงค าตอบ 2) การสมค าถามส าหรบผสอบ

งานวจยนไดท าการสรางโปรแกรมบนแผนซด Live OS ซงโปรแกรมทสรางจะท าการรนระบบสอบโดยอตโนมตเมอมการเปดระบบปฏบตการบนแผนซด โดยจะท าการบลอกการเชอมตอ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 70: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

56

ทงหมดยกเวนพอรต HTTP ทเกยวของกบการสอสารของระบบ ผสอบแตละคนจะมไอดทผกกบแผนซด Live OS โดยตองท าการลงทะเบยนเพอขอรบแผนโปรแกรมจากผจดการสอบกอน

3. งานวจยของ Im Y. Jung และ Heon Y. Yeom (2009) มงเนนการพฒนาโปรแกรม

ใหกบโรงเรยนระดบกลาง (Middle School) โรงเรยนระดบสง (High School) และการสอบในหลกสตรมหาวทยาลยออนไลนใหกบพนทหางไกล ดวยการพฒนาระบบ Security Control system in the Online Exam (SeCOnE) โดยระบบจะแบงออกเปนสองสวนคอ สวนของผดแลและสวนของผสอบ โดยการสงขอมลตาง ๆ ไมวาจะเปนการรองขอขอมลผสอบหรอขอสอบจะมการเขารหสเอาไวทงหมด เพอความปลอดภยของขอมลจากการพยามในการเขาถงขอมลตาง ๆ และยงมระบบการตรวจสอบผสอบ ซงจะใชอปกรณทงเวบแคมและไมโครโฟนตดตงไวบนคอมพวเตอรทใชสอบเพอดพฤตกรรมและการพดคยของผสอบโดยขอมลวดโอจะมการบบอดขอมลเพอความรวดเรวในการสงผานขอมลทงหมดในเวลาเดยวกน

4. งานวจยของ Ping Guo, Hai-feng yu และ Qian Yao (2008) ไดแบงระบบการท างาน

ออกเปน 2 ระบบคอ ระบบการสอบออนไลนและระบบการตดตาม (Monitoring System) โดยระบบการสอบออนไลนไดถกแบงการท างานออกเปน 4 สวนคอ

1) Register & Inquiry System เปนสวนทใชส าหรบการลงทะเบยนการสอบ การแสดงขอมลการสอบและสามารถพมพผลสอบไดผานหนาเวบทงหมด

2) Examination Management เปนระบบยอยทส าคญทสดซงรวมระบบยอยตาง ๆ เชน การจดการระบบขอมล การจดการขอมลผสอบ การจดการค าถามและฐานขอมลขอสอบและ อน ๆ เขาไวดวยกน การสรางและการกระจายการจดการขอมลการสอบ ซงจะมขอมลของระบบ ขอมลการสอบ ขอมลผสอบ การจดหองสอบและขอมลเกยวกบการคมสอบอยในสวนน

3) Examination Site Management System มหนาทดาวนโหลดขอมลการสอบและขอสอบจากเซรฟเวอรสวนกลางมาไวทฐานขอมล และอพโหลดขอมลการสอบทงหมดหลงจากสอบเสรจกลบไปไวทสวนกลาง รวมทงเปนสวนทเกบขอมลประจ าตวและรปภาพของผสอบไวส าหรบการยนยนตวตน

4) Candidate’s Examination System มหนาทตรวจสอบขอมลผสอบกบขอมลทไดลงทะเบยนไวและเปนสวนทใชในการตอบค าถามของผสอบและการแสดงขอมลการสอบตาง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 71: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

57

ส าหรบระบบการตดตามเปนการปองกนการโกงจากผสอบโดยเครองทใชสอบจะมการตดกลองทกเครอง เพอดพฤตกรรมของผสอบถงความนาสงสยในการทจรตการสอบ และขอมลจะถกเกบอยทเซรฟเวอรมลตมเดยสวนกลาง

5. งานวจยระบบสอบออนไลนจาก มทส. (2550) เปนระบบสอบออนไลนทสามารถ

บรรจรปแบบขอสอบได 3 รปแบบคอ ขอสอบแบบจบค ขอสอบแบบถกผด และขอสอบแบบเลอกตอบ โดยตวระบบสามารถจดการการสอบไดงาย ตวระบบสอบจะถกตดต งอยบน ลนกซดสทรบวชนอบนต ซงระบบสามารถรายงานผลการสอบเปนรายบคคลหรอทงหมดและ สามารถน าออกมาเปนไฟล Excel ได

จากการศกษาปรทศนวรรณกรรมและงานวจยทเกยวของ แสดงใหเหนวางานวจยหลาย

งานวจยมงเนนทการรกษาความปลอดภยในการสอบและความสามารถในการสงขอมลทส าคญไดอยางถกตองและครบถวนสมบรณดวยการใชวธตาง ๆ ในการสงขอมลเปนหลกรวมทงการปองกนการทจรตการสอบของผสอบโดยการใชอปกรณสมยใหมเขามาชวยในการปองกนการทจรตตาง ๆ แตส าหรบงานวจยนผวจยมงเนนการพฒนาระบบใหรองรบรปแบบขอสอบ O-NET GAT และ PAT โดยไมไดพฒนาในสวนของระบบความปลอดภยหรอการสงขอมล ผพฒนาไดน าระบบสอบออนไลนจาก มทส. มาเปนตนแบบในการออกแบบและพฒนาตอยอดซงสามารถสรปคณสมบตตาง ๆ ของงานวจยทเกยวของไดดงแสดงในตารางท 2.2 และแทนงานวจยแตละชนดวยตวอกษรภาษาไทยดงน

“ก” แทนงานวจยของ Huiqiang Lu และ Ying Hu “ข” แทนงานวจยของ Aakash Trivedi “ค” แทนงานวจยของ Im Y. Jung และ Heon Y. Yeom “ง” แทนงานวจยของ Ping Guo, Hai-feng yu และ qian yao “จ” แทนงานวจยของสมพนธ ชาญศลป “ฉ” แทนงานวจยเรองการออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ให

รองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐานของ สทศ. (งานวจยของวทยานพนธฉบบน)

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 72: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

58

ตารางท 2.2 ตารางเปรยบเทยบงานวจยทเกยวของกบงานวจยการออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐาน สทศ.

กระบวนการท างาน งานวจยทเกยวของ

ก ข ค ง จ ฉ การเขารหสขอมล MD5 Triple DES (Triple Data Encryption Standard) Symmetric Cryptography (Secret key) Asymmetric Cryptography (Public key) ก าหนดขนเอง อปกรณเสรมทใชในโปรแกรมหรอระบบ กลองหรอเวบแคม ไมโครโฟน หฟง รปแบบค าถาม ค าถามแบบถกผด ค าถามแบบปรนย ค าถามแบบจบค ค าถามแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ค าถามแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ

สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

การแสดงค าถาม แสดงรปภาพอธบายค าถามได แสดงไฟลเสยงอธบายค าถามได แสดงไฟลวดโออธบายค าถามได การปองกนการโกงการสอบ สลบค าถามไดหรอตวเลอกได บนทกไอพของเครองผสอบ ท างานบนระบบปฏบตการทก าหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 73: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

59

ตารางท 2.2 ตารางเปรยบเทยบงานวจยทเกยวของกบงานวจยการออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบตามมาตรฐาน สทศ. (ตอ)

ใชเสยงจากไมโครโฟน ใชภาพจากเวบแคมหรอกลอง Light Pen Opting Pad

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 74: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

60

บทท 3 วธด าเนนการวจย

ในบทนจะกลาวถงขนตอนและวธการด าเนนการวจย อปกรณทใชในการวจย โดยมรายละเอยดดงน

3.1 ขนตอนและวธการด าเนนงานวจย ในการพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหสามารถรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษามขนตอนในการศกษาและวจยดงน

1) ศกษารปแบบขอสอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT 2) ศกษาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. 3) ออกแบบและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบ

ของการสอบเขาระดบอดมศกษา 4) ทดสอบระบบสอบออนไลน

3.1.1 ศกษารปแบบขอสอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT

รปแบบขอสอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT ททาง สทศ. ก าหนดมรปแบบขอสอบทงหมดอย 7 รปแบบ รปแบบทน ามาศกษาเพอพฒนาระบบสอบออนไลนจาก มทส. มดวยกน 6 รปแบบไดแก

1) รปแบบขอสอบปรนย แบบเลอกตอบ 2) รปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ 3) รปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก มากกวา 1 ค าตอบ 4) รปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน 5) รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข 6) รปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลาย

ตวเลอก

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 75: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

61

ส าหรบรปแบบท 7 ทเปนอตนยตองใชคนตรวจ เปนรปแบบทตองเขยนบรรยายหรอวาดรปซงไมอยในขอบเขตงานวจยน ส าหรบการศกษาขอมลรปแบบขอสอบททาง สทศ. ก าหนดมขนตอนการศกษารปแบบขอสอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT ไดแกศกษาขอมล สทศ. ในสวนของประวตความเปนมาของ สทศ. เพอเขาใจจดประสงคการท างานของ สทศ. รวมถงเครอขายองคกรรวมและองคกรทเกยวของกบทาง สทศ.

1) ศกษารปแบบขอสอบในการสอบ หาขอมลไดจากทางเวบของ สทศ. รวมทงการหาขอมลจากงานวจยของผทสนใจในการจดสอบแตละประเภท โดยไดท าการศกษาจากตวอยางขอสอบและรปแบบขอสอบ ซงเปนขอสอบจรงททาง สทศ. ไดเปดเผยขอมลของขอสอบและกระดาษค าตอบผานทางประกาศบนหนาเวบของสถาบนเพอใหผสอบน าไปศกษารปแบบขอสอบทจะออกสอบของแตละวชา (เฉพาะ O-NET และ GAT/PAT)

2) เลอกรปแบบขอสอบทเหมาะสมกบระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. โดยดจากการท างานและความสามารถของระบบสอบออนไลน รวมถงความสะดวกในค านวณคะแนนหลงการสอบเสรจสนในทนทของระบบสอบออนไลน

3.1.2 ศกษาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. การศกษาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ไดท าการศกษาการท างานในสวนของการรบและการสงขอมลทเกยวกบรปแบบขอสอบ การรบและการสงขอมลคะแนน รปแบบหนาตางสวนตดตอผใชของผสอบ ผคมสอบหรออาจารยผออกขอสอบ ขนตอนการศกษาระบบสอบออนไลนมดงน

1) ศกษาประวตระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ในสวนของประวตความเปนมาของระบบสอบออนไลนและการพฒนาในสวนตาง ๆ ระบบสอบออนไลน เพอใหเขาใจถงความเปนมาของระบบสอบออนไลน รวมถงการพฒนาระบบสอบในแตละสวนทผพฒนาไดพฒนาระบบสอบตงแตอดตจนถงปจจบน

2) ศกษาการท างานของระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. โดยการศกษาระบบสอบออนไลนทงหมดรวมถงการเชอมโยงสวนตาง ๆ ของระบบสอบออนไลน เชน สวนการรบและสงขอมลทงหมดของระบบสอบ สวนของหนาตางตดตอผใช ฐานขอมลของระบบสอบออนไลน รหสตนฉบบ (Source Code) ของระบบสอบออนไลน เปนตน

3) ท าการคดเลอกสวนยอยของระบบ ทเกยวของกบการพฒนาระบบสอบออนไลนในวทยานพนธเลมน เพอใหงายและสะดวกในการพฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 76: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

62

3.1.3 การออกแบบระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษา

การออกแบบระบบสอบออนไลนทผพฒนาออกแบบไดออกแบบใหสอดคลองกบรปแบบเดมของระบบสอบออนไลนทมการใชงานงาย และยงคงรปแบบการตอบแบบเดมนนคอการทสามารถตอบค าถามแบบแนใจ (แทนดวยสเขยว) และไมแนใจ (แทนดวยสเหลอง) ซงยงตองออกแบบใหครอบคลมรปแบบการสอบทง 6 รปแบบทไดคดเลอกจากรปแบบขอสอบของ สทศ. และรปแบบขอสอบถกผดกบขอสอบจบคทมอยในระบบเดมอยแลว โดยจะมรปแบบของการออกแบบหนาตางสวนตดตอผใชส าหรบผสอบเปนดงตอไปน

รปท 3.1 แสดงเมนและรายละเอยดดานบนของผสอบ จากรปท 3.1 แสดงแถบเมนดานบนของสวนตดตอผใช ส าหรบผสอบจากระบบสอบ

ออนไลนเคลอนทจาก มทส. รน 5602 โดยจะแสดงรปแบบจ าลองการออกแบบดงแสดงในรปท 3.2

รปท 3.2 แบบจ าลองเมนและรายละเอยดของผสอบรปแบบเดม

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 77: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

63

รปท 3.3 แบบจ าลองเมนและรายละเอยดของผสอบรปแบบใหม

จากรปท 3.3 จะเหนการปรบเปลยนแถบเมนโดยทจะมการปรบในสวนการแสดงรปแบบขอสอบจากเดม 3 ตวเลอกใหเปน 9 ตวเลอกเพอใหรองรบรปแบบขอสอบเดมของระบบสอบออนไลนเดมทม 3 รปแบบ รปแบบของ สทศ. 4 รปแบบ โดยรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก มากกวา 1 ค าตอบของ สทศ. จะรวมอยรปแบบขอสอบปรนยแบบเลอกตอบ เนองจากขอสอบปรนยเดมสามารถแสดงรปแบบขอสอบและการค านวณคะแนนทครอบคลมรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก มากกวา 1 ค าตอบ รวมถงรปแบบททางทมพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ก าลงพฒนาอก 2 รปแบบคอ ขอสอบแบบเตมขอความและขอสอบแบบเรยงล าดบรวมทงสน 9 รปแบบ ส าหรบผจดการสอบสามารถเลอกทรปแบบขอสอบทจะสรางได โดยไมจ าเปนตองสรางทง 9 รปแบบ

รปแบบขอสอบแบบปรนยเลอกตอบยงคงรปแบบสวนตดตอผใชรปแบบเดมไว เนองจากรปแบบขอสอบแบบปรนยเลอกตอบมลกษณะคลายกบรปแบบขอสอบในระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ทมอย รวมถงยงไดรวมขอสอบปรนย หลายตวเลอก มากกวา 1 ค าตอบ โดยสามารถก าหนดใหมค าตอบไดหลายค าตอบดงแสดงในรปท 3.4

รปแบบขอสอบแบบถกผด ยงคงรปแบบสวนตดตอผใชแบบเดมไว เนองจากการออกแบบสวนตดตอผใชไดมการออกแบบมาอยางเหมาะสม ผพฒนาจงมงเนนไปทการพฒนาระบบของขอสอบแบบถกผด ส าหรบแบบจ าลองสวนตดตอผใชของขอสอบแบบถกผดดงแสดงในรปท 3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 78: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

64

รปท 3.4 แบบจ าลองขอสอบแบบปรนยเลอกตอบ

รปท 3.5 แบบจ าลองขอสอบแบบถกผด รปแบบขอสอบแบบจบค ยงคงรปแบบสวนตดตอผใชแบบเดมไว แตจะมการเปลยนต าแหนงของค าถาม โดยไดมการปรบในสวนของการแสดงค าถามใหอยทดานลางของเวบเบราวเซอรเพอใหงายตอการอาน สวนตวเลอกจะมแถบเลอน (Scroll Bar) และแสดงอยตรงกลางของเวบเบราวเซอรดงแสดงในรปท 3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 79: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

65

รปท 3.6 แบบจ าลองขอสอบแบบจบค

รปแบบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ จะมสวนตดตอผใชทเหมอนกบแบบจ าลองขอสอบแบบปรนย ตางกนทรปแบบการแสดงค าถาม โดยหนงค าถามหลกอาจมขอยอยไดหลายขอ ซงขอยอยจะแสดงเปนขอปกตเหมอนรปแบบอน ๆ และขอยอยจะมตวเลอกทเหมอนกน รวมถงเมอมการคลกตอบทตวเลอกขอความของตวเลอกจะขนไปแสดงยงชองวางบนค าถามทนทเพอใหงายตอการอาน ซงเหมาะกบขอสอบทมค าถามแบบเตมค า

รปแบบขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน จะคลายกบรปแบบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ แตจะแตกตางทตวเลอกในแตละขอยอยจะไมเหมอนกน คอในหนงขอสามารถตอบค าถามขอยอยอนไดดวยการแสดงตวเลอกขอยอยนน ถาเปนขอหลกเดยวกนหรอจะตอบทขอยอยนนกได ดงแสดงในรปท 3.7 รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข โดยการออกแบบจะตางกบรปแบบ อน ๆ เนองจากการตอบแนใจและไมแนใจ ผสอบตองเลอกวาค าถามในขอนแนใจหรอไมแนใจกอน จงจะมการบนทกขอมลการตอบ โดยผจดการสอบสามารถก าหนดใหค าตอบเปนเลขฐานได 4 เลขฐาน คอ เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 และเลขฐาน 16 ดงแสดงในรปท 3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 80: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

66

รปท 3.7 แบบจ าลองขอสอบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน

รปท 3.8 แบบจ าลองขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข

รปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก โดยรปแบบทไดออกแบบจะแตกตางกบรปแบบอน โดยจะคลายกบรปแบบของกระดาษค าตอบจรงเพอปองกนการสบสนในการสอบ เมอผสอบตอบค าตอบจะแสดงทชองตอบดานบนตามชองค าตอบดงแสดงในรปท 3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 81: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

67

รปท 3.9 แบบจ าลองขอสอบแบบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

3.1.4 การพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษา

ขนตอนการพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหสามารถรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษาตามมาตรฐานของ สทศ. ส าหรบการสอบ O-NET GAT และ PAT มขนตอนในการพฒนาดงแสดงในรปท 3.10 และมรายละเอยดของการพฒนาดงตอไปน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 82: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

68

รปท 3.10 ขนตอนการพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส.

1. ภาษาทใชในการพฒนาระบบ การพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบตาม

มาตรฐาน สทศ. โดยตวระบบสอบจะท างานอยบนเวบเบราวเซอร ซงจะใชภาษา HTML ในการแสดงองคประกอบของสวนตดตอผใช ควบคกบ CSS (Cascading Style Sheets) ในการปรบปรงการแสดงผลใหสวยงาม และใชภาษา Javascript ในการปรบเปลยนองคประกอบโดยไมตองท าการรโหลดหนาสวนตดตอผใชใหม รวมถงใชภาษา PHP ในการค านวณและการเชอมตอขอมลตาง ๆ ทงหมด

เรม

สนสด

ศกษารปแบบขอสอบจาก สทศ.

ศกษาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส.

เลอกรปแบบขอสอบทเหมาะสมกบระบบสอบออนไลน

พฒนาระบบสวนทเกยวของกบผออกขอสอบ

พฒนาระบบสวนทเกยวของกบผสอบ

ทดสอบระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 83: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

69

2. สวนทเกยวของกบการพฒนาสวนของผออกขอสอบ 2.1) ในการพฒนาสวนของผออกขอสอบ จะตองท าการพฒนาสวนตาง ๆ ดงตอไปน

1) การน าเขาค าถามตองรองรบการน าเขาค าถามไดทง 4 รปแบบ ไดแก การน าเขาผานทางหนาสวนตดตอผใช การน าเขาผานทางไฟลเอกสาร Word การน าเขาผานทางไฟล tar.gz และการน าเขาผานทางกลองขอความ (Text Box) ทก าหนดให

2) การแกไขค าถาม การแกไขตวเลอกและการเปลยนค าตอบ 3) การเพมรป การเพมไฟลมลตมเดย และการเพมค าอธบายค าถาม 4) การเพมลดค าถามและตวเลอก 5) การก าหนดคะแนนและรปแบบการคดคะแนน 6) การเปลยนต าแหนงค าถามและตวเลอก 7) การคนหาค าถามทพรอมและไมพรอมในการสอบ

2.2) ขนตอนในการท างานของสวนผออกขอสอบในแตละรปแบบไดแก 1) ขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ

การน าเขาขอสอบเมอน าเขาผานทางการน าเขาผานทางไฟลเอกสาร Word การน าเขาผานทางไฟล tar.gz และการน าเขาผานทางกลองขอความ เมอน าเขาระบบจะท าการหาจ านวนค าถามยอยจากสญลกษณ @_@ (ซงจะถกก าหนดใหเปนค าถามยอยในค าถามหลกและเปนการบอกถงต าแหนงของค าถามยอย) และท าการหาจ านวนของตวเลอกซงค าถามยอยจะมตวเลอกเหมอนกนหมดในค าถามหลกเดยวกน เมอหมด 1 ค าถามหลกจะท าการบนทกขอมลค าถามและตวเลอกลงไฟล โดยจะมการบนทกอย 4 ไฟลคอ ไฟลส าหรบบนทกจ านวนค าถามหลก ไฟลส าหรบการบนทกจ านวนค าถามทงหมด ไฟลส าหรบบนทกค าถามและตวเลอก และไฟลส าหรบการบนทกค าตอบของแตละค าถาม ซงจะรวมคะแนนในแตละค าถามยอยและชอไฟลของค าถามหลก

ส าหรบการน าเขาผานทางหนาสวนตดตอผใชจะตองสรางค าถามหลกผานทางสวนตดตอผใช ซงจะตองก าหนดจ านวนค าถามยอย เมอสรางค าถามจะสรางไฟลส าหรบบนทกขอมลเชนเดยวกบการน าเขาทง 3 แบบ ถามการแกไขค าถาม แกไขตวเลอก หรอการเพมไฟลรป ไฟลมลตมเดยและค าอธบายค าถามจะท าการแกไขขอมลทไฟลทบนทกขอมลค าถามและตวเลอก ซงทงค าถามและตวเลอกสามารถเพมรป ไฟลมลตมเดยค าอธบายค าถามและตวเลอกได คะแนนในแตละค าถามสามารถก าหนดใหไมเทากนได

2) ขอสอบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน จะมลกษณะการน าเขาค าถามคลายกบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ เพยงแต

ตวเลอกในแตละค าถามยอยจะตางกน ซงการสรางไฟลส าหรบการบนทกขอมลจะม 4 ไฟลเทากน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 84: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

70

เพยงแตไฟลทบนทกค าถามจะแยกกบไฟลทบนทกตวเลอก โดยตวเลอกจะถกบนทกรวมกบค าตอบและคะแนน การเพมรป ไฟลมลตมเดยและค าอธบายค าถาม ส าหรบค าถามจะเหมอนกนหมดเมออยค าถามหลกเดยวกน แตตวเลอกจะตองเพมแยกกน เนองจากตวเลอกไดออกแบบมาใหแยกกนทงหมด แมอยในค าถามหลกเดยวกนและมขอความเหมอนกนกตาม

3) ขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข การน าเขาขอสอบเมอน าเขาผานทางการน าเขาผานทางไฟลเอกสาร Word การน าเขา

ผานทางไฟล tar.gz การน าเขาผานทางกลองขอความจะบนทกค าถามลงไฟลอย 2 ไฟลคอ ไฟลส าหรบการบนทกจ านวนค าถามทงหมด ไฟลส าหรบบนทกค าถามและตวเลอก ส าหรบตวเลอกจะสามารถก าหนดเลขฐานไดวาตองการเลขฐานอะไร หรอถาไมมก าหนดระบบจะท าการตงตามคาเรมตนทก าหนดไวคอ เลขฐาน 10 ยกเวนแตมตวอกษร A-F จะถกก าหนดใหเปนเลขฐาน 16 ส าหรบค าถามนน

ส าหรบการน าเขาผานทางหนาสวนตดตอผใชจะตองสรางค าถาม ก าหนดเลขฐานทจะใชในการตอบค าถาม ก าหนดจ านวนตวเลขกอนและหลงทศนยม รวมถงการก าหนดค าตอบทถกตอง โดยสามารถเพมตวเลขกอนและหลงทศนยมใหมากกวาจ านวนตวเลขของค าตอบได ถอเปนการเพมความทาทายใหกบการตอบค าถามส าหรบผสอบได ส าหรบค าถามสามารถเปนรปหรอไฟลมลตมเดยได โดยไมตองเพมขอความทเปนตวค าถาม ในการเพมรป ไฟลมลตมเดยและค าอธบายค าถามสามารถเพมไดเฉพาะค าถาม เลขฐาน 10 สามารถก าหนดชวงของค าตอบไดในกรณทตองการก าหนดให ตอบค าถามอยในชวงทก าหนด

4) ขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

การน าเขาขอสอบเมอน าเขาผานทางการน าเขาผานทางไฟลเอกสาร Word การน าเขาผานทางไฟล tar.gz และการน าเขาผานทางกลองขอความ เมอน าเขาระบบจะท าการหาจ านวนเลขก ากบจากสญลกษณ @_@ (คลายกบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 และขอสอบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน) และหาเลขก ากบทน าเขาจะบนทกค าถามลงไฟลอย 2 ไฟลคอ ไฟลส าหรบการบนทกจ านวนค าถามทงหมด ไฟลส าหรบบนทกค าถามและตวเลอก

ส าหรบการน าเขาผานทางหนาสวนตดตอผใชจะตองสรางค าถาม โดยในค าถามตองก าหนดเลขก ากบอยางนอย 2 เลขก ากบ จงจะสรางค าถามได รวมถงการแกไขจะตองมเลขก ากบเดมรวมกบเลขก ากบใหมอยางนอย 2 เลขก ากบจงจะสามารแกไขค าถามได ในการเพมรป ไฟลมลตมเดยและค าอธบายค าถามสามารถเพมไดเฉพาะค าถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 85: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

71

3. สวนทเกยวของกบการพฒนาสวนของผสอบขณะก าลงสอบ 3.1) ในการพฒนาสวนของผ สอบขณะก าลงสอบ จะตองท าการพฒนาสวนตาง ๆ

ดงตอไปน 1) การตอบค าถามของผสอบ 2) การเกบค าตอบ 3) การค านวณคะแนนเมอสอบเสรจ

3.2) ขนตอนในการท างานของสวนผสอบขณะก าลงสอบในแตละรปแบบ ไดแก 1) ขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ

การตอบค าถามผสอบจะตองเลอกระหวางตอบแนใจและไมแนใจ โดยระบบจะสงขอความทบอกวาเปนค าถามขอไหน ตวเลอกทเลอกคอตวเลอกไหนและตอบแบบแนใจหรอไมแนใจไปทระบบ แลวระบบจะบนทกขอมลการตอบลงไฟล ส าหรบบนทกการตอบค าถามของผสอบแตละคน เมอท าการบนทกเรยบรอยจะสงขอความบางอยางกลบมาเพอบอกถงการเชอมตอกบระบบไดและขอมลทจะมาเปลยนแปลงองคประกอบภายในหนาสวนตดตอผใช โดยไมตองท าการรโหลดหนาสวนตดตอผใชใหม ถามการก าหนดรป ไฟลมลตมเดยหรอค าอธบายค าถามและ/หรอค าอธบายตวเลอกกจะปรากฏขนทหนาสวนตดตอผใชดานลางค าถามหรอตวเลอก

เมอสงค าตอบระบบจะท าการค านวณคะแนนทไดของผสอบจากไฟลทไดบนทกการตอบค าถาม โดยการค านวณคะแนนจะแยกเปนทละขอถงแมจะมค าถามหลกเดยวกน ถาผดจะไมสงผลถงค าถามขออนแมจะมหรอไมมค าถามหลกเดยวกน

2) ขอสอบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน จะมลกษณะการสงขอมลและการบนทกไฟลเชนเดยวกบ ขอสอบปรนยหลาย

ตวเลอก 1 ค าตอบ จะตางกนทการค านวณคะแนนจะตองตอบค าถามใหถกทงหมดในกลมค าถามเดยวกนจงจะไดคะแนนรวมของค าถามยอยส าหรบค าถามหลกนนทงหมด

3) ขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข การตอบค าถามของผสอบจะตอบค าถามกอน โดยเมอเลอกตวเลขหรอตวอกษรแลว

ใหกดทป มตอบแนใจหรอไมแนใจ เพอท าการบนทกขอมลการตอบลงไฟลขอสอบของแตละผสอบ โดยกอนตอบจะมขอความเตอนเพอปองกนการลมกดป มเพอตอบค าถามและจะหายไปเมอกดป มเพอเลอกตอบแลว ถามการก าหนดรป ไฟลมลตมเดยและ/หรอค าอธบายค าถามกจะปรากฏขนมาหนาสวนตดตอผใชดานลางค าถาม

เมอสงค าตอบระบบจะค านวณคะแนนทได ส าหรบเลขฐาน 10 ถามการก าหนดใหมชวงค าตอบแลวค าตอบอยในชวงดงกลาวกจะไดคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 86: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

72

4) ขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

การตอบค าถามผสอบจะตอบทชองสเขยวดงแสดงในรปท 3.9 โดยแตละค าตอบจะมตวเลขทบอกเลขก ากบทจะมความสมพนธและตวอกษรบอกวามความสมพนธแบบไหน โดยเมอกดป มระบบจะสงขอมลของเลขก ากบ ชองค าตอบและค าตอบเพอจะบนทกไฟลการตอบ และสงขอความบางอยางมาเพอเปลยนแปลงองคประกอบภายในหนาสวนตดตอผใช ถามการก าหนดรป ไฟลมลตมเดยและ/หรอค าอธบายค าถามกจะปรากฏขนมาทหนาสวนตดตอผใชดานลางค าถาม

เมอสงค าตอบระบบจะค านวณคะแนนรวมของเลขก ากบ โดยคะแนนทไดจะเปนคะแนนรวมของแตละเลขก ากบเมอตอบถก

4. สวนทเกยวของกบการพฒนาสวนของผสอบขณะก าลงดเฉลย ส าหรบการพฒนาสวนของผสอบขณะก าลงดเฉลยจะมลกษณะการเรยกขอมลและการ

แสดงผลคลายกบสวนของผสอบขณะก าลงสอบ โดยจะมการเพมเตมในสวนของการแสดงค าตอบทถกตอง และถามการก าหนดรปและไฟลมลตมเดยส าหรบการอธบายเฉลยจะแสดงทหนาสวนตดตอผใชดานลางค าถามหรอตวเลอก

3.1.5 การทดสอบระบบ

ในการทดสอบระบบทไดพฒนาข นจะทดสอบดวยการใชโปรแกรมส าเรจรปส าหรบใชจ าลองการสอบ โดยจะท าการจ าลองการสอบแบบสมค าถามและค าตอบเพอทดสอบความถกตองของระบบทไดพฒนาและทดสอบการสงขอมลไปยงเครองเซรฟเวอร โดยใชเครองคอมพวเตอรหลายเครอง ซงแตละเครองจะแทนผสอบหนงคน ขนตอนการทดสอบดงแสดงในรปท 3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 87: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

73

รปท 3.11 ขนตอนการทดสอบระบบสอบออนไลน

เรมตน

สรางแบบทดสอบตามรปแบบทก าหนด

เปดสอบ

เรมสอบ

บนทกการตอบค าถามและคะแนนหลงสอบ

ปดสอบ

ตรวจสอบคะแนนทไดวาถกตองหรอไม

ตรวจสอบขอมลการตอบวาถกตองหรอไม

แกไขโปรแกรม

เรมการสอบใหมทงหมด

เรมการทดสอบแบบตอไป

ทดสอบครบทกแบบไมครบ

ครบ

สนสด

ไมถกตอง

ถกตอง

ไมถกตอง

ถกตอง

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 88: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

74

3.2 อปกรณทใชในการวจย 1. เครองคอมพวเตอรสวนบคคลส าหรบการพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส.

ใหสามารถรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษา โดยรายละเอยดมดงน 1) หนวยประมวลผลกลาง : Intel® Core™ i5-3320M Processor 2.6 GHz 2) หนวยความจ าส ารอง : 500 GB 5400 RPM 3) หนวยความจ าหลก : 8.00 GB DDR3 4) ระบบปฏบตการ : Linux Ubuntu 10.10 5) อปกรณอน ๆ เชน เมาส แปนพมพ เปนตน

2. เครองคอมพวเตอรส าหรบการทดสอบระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ทไดพฒนาใหสามารถรองรบรปแบบขอสอบของการสอบเขาระดบอดมศกษา โดยรายละเอยดมดงน

1) หนวยประมวลผลกลาง : Intel® Core™ i5-2400 Processor 3.10 GHz 2) หนวยความจ าหลก : 4.00 GB DDR3 3) อปกรณอน ๆ เชน เมาส แปนพมพเปนตน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 89: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

75

บทท 4 ผลการวจยและการอภปรายผล

4.1 ระบบสอบออนไลนทไดท าการพฒนา ระบบสอบออนไลนทไดท าการพฒนาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนจดการการสอบ สวนแสดงขณะสอบและสวนแสดงเฉลย รวมถงการพฒนาระบบทดสอบระบบสอนออนไลนทไดท าการพฒนาดวยการจ าลองผสอบ

4.1.1 สวนจดการการสอบ จากการพฒนาและวจยระบบสอนออนไลนเคลอนทจาก มทส. ไดมการปรบเปลยนรปแบบการน าเขาขอสอบขอสอบผานทางเอกสาร Word ไฟลนามสกล doc และ docx หรอผานทางกลองขอความ โดยใหแยกสวนการน าเขาขอสอบจากเดม ทมการก าหนดรปแบบขอสอบแตละแบบใหขนตนขอความทบงบอกถงรปแบบนน เชน ### Start Mu ทบอกถงการน าเขาขอสอบแบบปรนยเลอก หรอ ### End Tf ทบงบอกถงการสนสดการน าเขาขอสอบแบบถกผด ซงสามารถน าเขาไดหลายรปแบบพรอมกน ไดเปลยนมาเปนใหน าเขาไดครงละรปแบบ โดยไมจ าเปนตองก าหนดขอความทบงบอกถงรปแบบ แตใหเลอกเมนเฉพาะรปแบบทจะน าเขา ส าหรบรปแบบขอสอบทไดพฒนาทง 4 รปแบบ ไดแก รปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ รปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลขและรปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก รปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ รปแบบค าถามจะมสญลกษณ @_@ บงบอกถงต าแหนงของค าถามยอย ซงค าถามยอยจะกลายเปนค าถามปกต อยางเชน มค าถามยอย 5 ค าถามเมอสอบผสอบจะเหนจ านวนค าถามทตองตอบอย 5 ค าถาม โดยค าตอบของทง 5 ขอ จะแยกจากกนแตมค าถามและตวเลอกทเหมอนกน ในการสรางค าถามจะขนตนดวย # และตามดวยตวเลขของค าถาม และในค าถามตองระบค าถามยอยไวอยางนอย 1 ค าถาม ส าหรบการก าหนดตวเลอกใหขนตนดวยตวเลข ตามดวยจดทศนยมแลวจงตามดวยขอความของตวเลอก ค าตอบใหขนตนดวย A. แลวตามดวยตวเลขทหมายถงตวเลอกทเปนค าตอบ ตวอยางตอไปนแสดงใหเหนวามค าถามยอย 5 ค าถามโดยแตละค าถามม 8 ตวเลอก และค าตอบของค าถามยอยท 1 คอตวเลอกท 1 ค าตอบของ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 90: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

76

ค าถามยอยท 2 คอตวเลอกท 4 ค าตอบของค าถามยอยท 3 คอตวเลอกท 8 ค าตอบของค าถามยอยท 4 คอตวเลอกท 7 และค าตอบของค าถามยอยท 5 คอตวเลอกท 3 #1. เมองไทยไดชอวาเปนเมองอขาวอน า เมอเรมเขาฤดเกบเกยว ทงขาวจะเปลยนสเปนสเหลองทอง แสดงถงความอดมสมบรณ ในสมยกอนความเจรญทางดานเทคโนโลยตาง ๆ กเพยงระดบหนง ไมมเครองชวยไถนา ไมมเครองเกบเกยวรวงขาว ชาวนาตางชวยกนเกบเกยวทเรยกวา ลงแขกเกยวขาว บรรดา @_@ มความสามารถในการรอง @_@ และจะม @_@ เปนผ ชวยรองเพลงโตตอบกนดงค ารองทวา @_@ เนอรองดงกลาวน มความสนกสนาน ถาจะมเครองดนตรประกอบ กจะมเพยง @_@

1. พอเพลงแมเพลง 2. ฆองวง 3. ฉง 4. เพลงลงแขกเกยวขาว 5. เพลงเตนก าร าเคยว 6. ปกสลบเบญจรงค เลอมลายยงหงสบาท 7. มากนเถดนางเอย เอยละ แมมา มารมา 8. ลกค A. 1, 4, 8, 7, 3

รปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน รปแบบค าถามจะมสญลกษณ

@_@ ซงบงบอกถงต าแหนงของค าถามยอยเชนเดยวกบค าแบบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ แต

สงทตางกนคอตวเลอกทขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกนจะมตวเลอกทตางกน

ในการก าหนดตวเลอกจะมตวเลขอย 2 ชดโดยชดแรกเปนการบอกถงค าถามยอยและชดท 2 บอกถง

ต าแหนงของตวเลอก เชน 2.3. เปนการบอกถงค าถามยอยท 2 ของค าถามหลกและเปนตวเลอกท 2

หรอ 5.10. เปนการบอกถงค าถามยอยท 5 ของค าถามหลกและเปนตวเลอกท 10 ตวอยางเชน

#2. Helen: Why are you crying. dear ? @_@ <br > Ledda: My little puppy has run away from home. <br > Helen: @_@

1.1. How are you? 1.2. What's wrong with that? 1.3. How was it? (1.4). What's the matter?

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 91: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

77

2.1. What a story! (2.2). I'm sorry to hear that. 2.3. That doesn't matter. 2.4. How sad you are!

ขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ในการสรางค าถามจะขนตนดวย # และตาม

ดวยตวเลขของค าถาม โดยค าถามสามารถเปนขอความ รปภาพหรอไฟลมลตมเดย สวนค าตอบใหขนตน A. แลวตามดวยค าตอบหรอขนตนดวย A แลวตามดวยเลข 2, 8, 10 และ 16 แลวตามดวยจด ซงเปนการบอกถงเลขฐานในการตอบของผสอบ เวนแตวาถาก าหนดใหเปนเลขฐาน 2 แตค าตอบมตวเลขอนทไมใช 0 และ 1 ระบบจะตงใหค าถามนนเปนเลขฐาน 10 ยกเวนถามตวอกษร A-F จะตงค าถามนนใหเปนเลขฐาน 16 ตวอยางเชน

#1. 2 + 2 มคาเทากบเทาใด?

A. 4 #2. 2.55+2.55 มคาเทากบเทาใด?

A. 5.1 #3. 2.33+2.23 มคาเทากบเทาใด?

A. 4.56 #4. 3B71+255F มคาเทากบเทาใด?

A16. 5ECB #5. 1011.101+1110.001 มคาเทากบเทาใด?

A2. 11001.110 #6. 654+456 มคาเทากบเทาใด?

A8. 1332

ขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก จะใชสญลกษณ @_@ ในการระบต าแหนงของเลขก ากบและเปนการบอกถงจ านวนของเลขก ากบทมในค าถามน ส าหรบการก าหนดเลขก ากบใหขนตนดวยตวเลขแลวตามดวยจด โดยใหเรยงตามต าแหนงของเลขก ากบในค าถามและก าหนดค าตอบใหกบเลขก ากบ แตละเลขใหขนตนดวย A. แลวตามดวยค าตอบถามมากกวา 1 ใหคนดวยเครองหมาย “,” ตวอยางบทความดานลางมเลขก ากบอย 8 เลขก ากบ ในบทความกจะตองก าหนดต าแหนงของเลขก ากบเอาไว 8 ต าแหนง ดวยการเรยงจากต าแหนงแรกไปต าแหนงสดทาย เชน “1. นกเรยนด” เปนการระบต าแหนงของเลขก ากบใน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 92: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

78

บทความเปนต าแหนงท 1 ดานหลงขอความวา “นกเรยนดเปนอยางไร หากจะกลาวสนทสดกคอ” โดยมค าตอบอย 2 ค าตอบคอ 02D และ 03D หมายความวาเลขก ากบท 1 มความสมพนธกบเลขก ากบท 2 และเลขก ากบท 3 เปนการบงบอกองคประกอบ คณสมบตหรอลกษณะ หรอ “4. พนฐานจตใจนกเรยน” เปนการระบต าแหนงของเลขก ากบในบทความเปนต าแหนงท 4 ดานหลงขอความวา “เหตปจจยทสงผลใหนกเรยนเปนนกเรยนดมหลายอยางเชน” โดยมค าตอบอย 1 ค าตอบคอ 01A หมายความวาเลขก ากบท 4 มความสมพนธกบเลขก ากบท 1 แบบเปนผลโดยตรง

#1. นกเรยนดเปนอยางไร หากจะกลาวสนทสดกคอ @_@ จะตองมคณสมบตหรอองคประกอบอยางนอย 2 อยาง คอ @_@ และ @_@ เหตปจจยทสงผลใหนกเรยนเปนนกเรยนดมหลายอยางเชน @_@ @_@ @_@ ผสอน @_@ ส าหรบคณภาพการเรยนการสอนนน นอกจากเรองหองสมด อาคารสถานท อปกรณ สอการศกษา ฯลฯ ยงขนกบคณภาพอาจารยดวย นอกจากนจะตองรจกระวงหลกเลยง สงทจะกอใหเกดความเสยหายตอตนเอง เชน @_@ เพราะยอมสามารถลดหรอบนทอนความเปนคนดไดโดยงาย

1. นกเรยนด A. 02D, 03D

2. เรยนเกง A. 99H

3. เปนคนด A. 99H

4. พนฐานจตใจนกเรยน A. 01A

5. คณภาพเรยนการสอน A. 01A

6. คณภาพอาจารย A. 01A, 05A

7. คณภาพสถานศกษา A. 01A

8. การคบเพอนเลว A. 03F

วธการดานบนทไดอธบายถงรปแบบการน าเขาค าถามส าหรบรปแบบขอสอบทง 4 รปแบบดวยการเพมค าถามทไดเตรยมไวตามรปแบบดานบนลงในกลองขอความหรอการน าเขาโดยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 93: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

79

สรางค าถามในไฟล Word ยงมการน าเขารปแบบขอสอบทางเวบของระบบสอบออนไลนดวยการเพมขอมลตาง ๆ ทงค าถาม ตวเลอก และเลขก ากบตามเมนทไดก าหนดไว รปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ ตองสรางค าถามกอนถงจะสามารถสรางตวเลอกได โดยการสรางค าถามจะตองมการก าหนดต าแหนงของค าถามยอย เพอระบต าแหนงและเปนการก าหนดจ านวนค าถามยอยซงสามารถแกไขหรอเปลยนขอความหรอจ านวนค าถามไดดงแสดงในรปท 4.1 จะเปนการสรางค าถามยอย 5 ค าถาม ซงเมอกดทเมนสรางค าถามจะสรางค าถามขนมา 5 ค าถาม ถามการเปลยนแปลงในขอไหนกตามทใชค าถามเดยวกน กจะถกเปลยนหมดทง 5 ค าถาม เมอสรางค าถามไดแลวกจะท าการสรางตวเลอกดวยการแกไขแตละตวเลอกทไดท าการสราง ซงแกไขเพยงค าถามเดยวอก 4 ค าถามกจะแสดงเหมอนกนดงแสดงในรปท 4.2 ตวเลอกสามารถเพมหรอลดไดตามตองการ ส าหรบการก าหนดค าตอบจะตองก าหนดในแตละขอเอง ดวยการเลอกทเครองหมายถกในแตละขอ ซงค าถามและตวเลอกสามารถเพมสงทไวอธบายประกอบค าถาม ตวเลอกหรอเฉลยดวยขอความ รปภาพหรอไฟลมลตมเดย เชน ไฟลเพลงหรอไฟลวดโอ การใหคะแนนในแตละขอสามารถใหคะแนนแยกกนไดถงแมวาจะมค าถามหลกรวมกนและคะแนนแตละค าถามสามารถก าหนดใหไมเทากนได

รปท 4.1 แสดงการสรางค าถามหลกรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 94: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

80

รปท 4.2 แสดงค าถามรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ รปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน จะมลกษณะการสรางทเหมอนกบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ ในขนตอนการสรางค าถามดงแสดงในรปท 4.3 สงทตางกนคอการสรางตวเลอกและการค านวณคะแนน ส าหรบการสรางตวเลอกตองสรางแยกกนทกขอถงแมจะมค าถามหลกรวมกน รวมถงการก าหนดค าตอบทถกตองตองแยกกนในแตละขอและแตละค าถามยอยมตวเลอกทไมเทากนไดดงแสดงในรปท 4.4 ในสวนของการใหคะแนนผสอบตองตอบค าถามทเปนค าถามหลกรวมกนใหถกตองทงหมด เชน ค าถามหลกม 5 ค าถามยอย แตละค าถามยอยมคะแนนขอละ 1 คะแนน ผสอบตองตอบใหถกทง 5 ขอจงจะไดคะแนน 5 คะแนน ซงค าถามและตวเลอกสามารถเพมขอความ รปภาพหรอไฟลมลตมเดยเพออธบายค าถามและตวเลอกไดเชนเดยวกบขอสอบแบบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ

รปท 4.3 แสดงการสรางค าถามหลกรปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 95: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

81

รปท 4.4 แสดงค าถามรปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข การสรางค าถามสามารถสรางค าถามทเปนขอความ รปภาพหรอไฟลมลตมเดยได การก าหนดเลขฐานจะมคาปรยายเปนเลขฐาน 10 สามารถเปลยนเปนเลขฐาน 2, 8 หรอ สามารถเพมหรอลดตวเลขกอนและหลงทศนยมไดดงแสดงในรปท 4.5 โดยสามารถเพมไดมากกวาค าตอบเพอเปนต าแหนงลวงทแสดงใหกบผสอบไดเหน ส าหรบเลขฐาน 10 สามารถก าหนดโหมดใหค าตอบเปนชวงได เชน ค าตอบ 10 สามารถก าหนดใหค าตอบอยในชวง 9 ถง 11 ซงถาผสอบตอบ 9, 10 หรอ 11 กจะถอวาผสอบตอบถกในขอนนเปนตน

รปท 4.5 แสดงค าถามรปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข

รปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก จะมรปแบบการสรางค าถามคลายกบรปแบบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบและ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 96: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

82

ขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน ทตางกนคอไมไดสรางใหเปนค าถามยอยแตเปนการสรางเลขก ากบและระบต าแหนงของเลขก ากบในค าถามนนดงแสดงในรปท 4.6 เมอสรางค าถามแลวจะเปนเพมขอความของเลขก ากบทไดระบในการสรางค าถาม สามารถลดหรอเพมเลขก ากบโดยการแกไขค าถามในเมนสรางค าถาม เมอระบขอความแลวใหก าหนดค าตอบส าหรบเลขก ากบแตละตว ส าหรบการคดคะแนนจะคดคะแนนจากการตอบแตละเลขก ากบ ถามค าตอบทถกตองในเลขก ากบนนจะไดคะแนนเพมในค าถามนน โดยค าถามแตละขอสามารถก าหนดคะแนนไมเทากนไดดงแสดงในรปท 4.7

รปท 4.6 แสดงการสรางค าถามหลกรปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบ กลมค าตอบสมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

รปท 4.7 แสดงค าถามขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 97: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

83

4.1.2 สวนแสดงขณะสอบ ในสวนของการแสดงขณะสอบของรปแบบขอสอบทไดพฒนา 4 รปแบบและปรบปรงอก 1 รปแบบคอขอสอบแบบจบค โดยมรายละเอยดดงน

1) รปแบบขอสอบแบบจบค ไดมการปรบปรงจากทไดอธบายไวโดยการใหค าถามอยดานลางของเวบเบราวเซอรและก าหนดใหตวเลอกอยตรงกลางดงแสดงในรปท 4.8

รปท 4.8 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบจบค

2) รปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ ในค าถามจะมชองวางและบอกวาเปนค าถามขอทเทาไหร ถาก าลงท าขอไหนอยจะแสดงกรอบสแดงพนหลงสเทา โดยการตอบถาตอบแนใจพนหลงของค าตอบทปรากฏในค าถามจะเปนสเขยวพรอมกบแสดงขอความทไดเลอกหรอถาตอบแบบไมแนใจพนหลงของค าตอบทปรากฏในค าถามจะเปนสเหลองพรอมกบแสดงขอความทไดเลอกดงแสดงในรปท 4.9

รปท 4.9 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 98: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

84

3) รปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน การแสดงค าถามจะแสดงแบบเดยวกบขอสอบแบบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ สงทตางกนคอการแสดงตวเลอกทจะแสดงตวเลอกของขออนทงหมดในขอทมค าถามหลกเดยวกน โดยจะมแถบทบอกวาเปนตวเลอกของขอไหนและสามารถกดทแถบนนเพอซอนตวเลอกนนได ซงสามารถตอบไดสองแบบนนคอการตอบใหหมดในขอเดยว เชน มค าถามอย 5 ขอทมค าถามหลกเดยวกนจะสามารถตอบทง 5 ขอไดและผลทไดจะเหมอนกบการตอบไปทละขอจนครบทง 5 ขอดงแสดงในรปท 4.10 และการตอบไปทละขอเมอเลอกทขอไหนตวเลอกทแสดงจะแสดงเฉพาะขอทเลอก สวนขออนซอนไวดงแสดงในรปท 4.11

รปท 4.10 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบเลอกตอบ จากแตละหมวดทสมพนธกนแบบท 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 99: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

85

รปท 4.11 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบเลอกตอบ จากแตละหมวดทสมพนธกนแบบท 2

4) รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข ส าหรบการตอบผสอบตองเลอก

ตวเลขหรอตวอกษรจากรายการเลอกแบบดงลง (Drop-Down Menu) ซงอาจมตวเลขหรอตวอกษรกอนหรอหลงทศนยม โดยถามทศนยมจะแสดงจด “.” คนระหวางค าตอบ เมอผสอบตอบค าถามแลวใหเลอกตอบทเมนแนใจและไมแนใจเพอเปนการบนทกขอมลการตอบ ซงถาไมเลอกจะไมมการบนทกขอมลการตอบโดยจะมการขนขอความเตอนวายงไมเลอกตอบและยงเปนการก าหนดวาผสอบตอบค าถามแบบแนใจหรอไมแนใจกบค าถามขอนดงแสดงในรปท 4.12

รปท 4.12 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข

5) รปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก ในค าถามจะแสดงขอความของเลขก ากบดวยการเนนด าในค าถามเพอแสดงถงต าแหนงของเลขก ากบ โดยจะมตารางแสดงเลขก ากบและจ านวนชองค าตอบ ถาผจดการสอบก าหนดใหสลบเลขก ากบเลขก ากบทแสดงจะสลบเหมอนกบตวเลอกในค าถามรปแบบอน เมอผสอบตอบค าถามค าตอบทตอบจะมาปรากฏอยในชองค าตอบดานขวาของเลขก ากบนน เพอแสดงใหเหนถง

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 100: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

86

ค าตอบรวมและเมอเลอกทชองค าตอบหนาตางผสอบจะเลอนไปทชองค าตอบนนท าใหงายในกรณทผจดสอบมการก าหนดจ านวนค าตอบไวมาก ส าหรบการตอบในแตละขอค าตอบจะมตวเลอกเลข 0 ถง 9 อย 2 ชองเพอบอกถงเลขก ากบและชองท 3 มตวอกษร A ถง J เพอบอกความสมพนธของเลขก ากบนน เมอผสอบตอบจะปรากฏทดานบนของทง 3 ชอง นอกจากทจะไปปรากฏทชองค าตอบ ซงทชองดานบนจะมรปยางลบสชมพเพอไวลบค าตอบนนอยดงแสดงในรปท 4.13

รปท 4.13 แสดงหนาตางขณะสอบของขอสอบบทความใหอาน+ปรนย แบบกลมค าตอบสมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

4.1.3 สวนแสดงเฉลย

ในสวนของการแสดงเฉลยจะเหมอนกบสวนของแสดงขณะสอบ ซงจะแสดงค าตอบทถกตองเปรยบเทยบกบค าตอบทผสอบตอบ พรอมกบบอกคะแนนทไดในค าถามนนโดยมรายละเอยดของการแสดงเฉลยส าหรบสวนทพฒนาทง 4 รปแบบขอสอบดงน

1) รปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบ จะแสดงค าตอบทถกตองเปรยบเทยบกบค าตอบทผสอบตอบ ส าหรบการแสดงคะแนนทไดถาผสอบตอบค าถามถกจะแสดงขอความสเขยว

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 101: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

87

พรอมทงระบคะแนนดงแสดงในรปท 4.14 และถาผสอบตอบผดจะแสดงขอความสแดงพรอมทงระบคะแนนดงแสดงในรปท 4.15

รปท 4.14 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบเมอตอบถก

รปท 4.15 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบปรนย หลายตวเลอก 1 ค าตอบเมอตอบผด

2) รปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน มการแสดงค าตอบทถกตองเชนเดยวกบขอสอบแบบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ เพยงแตจะแสดงตวเลอกทงหมดพรอมกบค าตอบทผสอบตอบทงหมดทมค าถามหลกรวมกน ส าหรบการแสดงค าตอบจะแสดงคะแนนทไดทงหมดแยกเปนขอและคะแนนทจะไดในค าถามทมค าถามหลกรวมกน ซงผสอบตองตอบค าถามทมค าถามหลกรวมกนใหถกตองทงหมดถงจะถอวาขอนนถกตองและจะไดคะแนนรวมจากค าถามยอยทงหมด ถาตอบผดแมค าถามเดยวจะไมไดคะแนนในค าถามหลกนนดงแสดงในรปท 4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 102: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

88

รปท 4.16 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบแบบเลอกตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน

3) รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข มการแสดงค าตอบทผสอบตอบกอนทางดานซายมอแสดงค าตอบทถกตองทางดานขวามอและแสดงคะแนนทไดทางดานคลายกบรปแบบอนดงแสดงในรปท 4.17

รปท 4.17 แสดงสวนเฉลยรปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบทเปนคา/ตวเลข

4) รปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก จะแสดงค าตอบทถกตอง 2 สวนดวยกนคอแสดงค าตอบโดยรวมและแสดงแบบแยกค าตอบและเลขก ากบ ส าหรบการแสดงคะแนนจะแสดงดานลางตารางทแสดงค าตอบดวยรวมทง 2 ดงแสดงในรปท 4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 103: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

89

รปท 4.18 แสดงสวนเฉลยรปแบบรปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนย แบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก

4.1.4 การพฒนาในสวนอน

พฒนาในสวนของการแสดงรปภาพและไฟลมลตมเดยจากแบบเดมจะมการแสดงผลเมอเลอกรปภาพหรอไฟลมลตมเดยดวยการเปดหนาตางของเวบเบราวเซอรขนมาใหม จงจะแสดงรปภาพหรอไฟลมลตมเดยดงแสดงในรปท 4.19 โดยไดพฒนาใหสามารถแสดงรปภาพหรอไฟลมลตมเดยในหนาตางขอทเลอกอยรวมถงสามารถขยายหรอลดขนาดของรปภาพหรอไฟลมลตมเดยได เพอใหสะดวกในมองเหนองคประกอบบางอยางของรปภาพหรอไฟลมลตมเดยนนและสามารถเลอนรปภาพไดดงแสดงในรปท 4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 104: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

90

รปท 4.19 การแสดงรปภาพแบบเดม

รปท 4.20 การแสดงรปภาพแบบใหม

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 105: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

91

4.2 การทดสอบระบบ 4.2.1 การเตรยมการทดสอบ

ในการทดสอบระบบทไดพฒนาในงานวจยนผวจยไดท าการสรางระบบส าหรบการทดสอบเพอใหการทดสอบระบบงายตอการควบคมดงแสดงในรปท 4.21

รปท 4.21 หนาเวบส าหรบควบคมระบบทดสอบ ระบบจะท าการจ าลองการสอบดวยการใชโปรแกรม selenium ide ซงสามารถก าหนดค าสง

ตาง ๆ เชน การสงค าสงเพอพมพชอผเขาใชและรหสผานส าหรบการลอกอนเพอเขารอสอบหรอค าสงในการตอบค าถามส าหรบรปแบบตาง ๆ ซงค าสงทไดสรางจะถกบนทกลงไฟล HTML โดยรปแบบค าสงจะอางองแทกของภาษา HTML ในการจดเรยงค าสงตาง ๆ เชน

<tr>

<td>click</td> <td>id=b3</td> <td></td>

</tr>

เปนค าสงส าหรบการเปลยนขอ โดยค าสงส าหรบคลก (Click) เพอเลอกเปลยนเปนค าถามขอท 3 (id=b3) หรอค าสง

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 106: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

92

<tr> <td>click</td> <td>

//td[@onclick=&quot;update_exam2(7,'0','f_sure','type2');&quot;] </td> <td></td>

</tr>

เปนค าสงส าหรบการตอบค าถาม โดยค าสงคลกเพอตอบค าถามส าหรบรปแบบทสองขอสอบแบบถกผดมความหมายวาใหคลกตอบค าถามขอท 7 มค าตอบเปนเทจและตอบแบบแนใจ (f_sure) ส าหรบการก าหนดรปแบบการตอบเพอสรางไฟลส าหรบใชในโปแกรม selenium ide สามารถก าหนดใหตอบค าถามถกทงหมด ตอบค าถามผดทงหมดและตอบแบบสมโดยเลอกระหวางตอบค าถามถกและตอบค าถามผดโดยจะสมเลอกไปทละค าถาม รวมถงสามารถก าหนดใหตอบแบบแนใจทงหมด ตอบแบบไมแนใจทงหมดหรอสมเลอกระหวางการตอบแบบแนใจและไมแนใจโดยจะสมเลอกไปทละค าถาม เมอก าหนดโหมดส าหรบการสรางไฟล selenium ตอไปจะตองก าหนดเวลาส าหรบการตอบ โดยสามารถก าหนดเวลาสอบแบบ 10 นาทหรอ 3 ชวโมง ดวยการหนวงเวลาของการตอบค าถามในแตขอหรอก าหนดใหไมตองมการหนวงเวลาสอบ เมอท าการก าหนดเวลาเสรจสนขนตอนตอไปตองก าหนดการทดสอบโดยก าหนดใหสอบในเครองเซรฟเวอรเรยกวาสอบผาน localhost หรอการเปดสอบผานเครอขายแลนโดยจะท าการเปดระบบการบตผานแลน ซงเครองทจะใชในการสอบจะเชอมตอเขาทเครองเซรฟเวอรและเครองเซรฟเวอรสงระบบปฏบตการลนกซขนาดเลกไปท างานบนเครองทท าการตอเขามาทเครองเซรฟเวอร เมอระบบปฏบตการลนกซท างานจะเปดเวบเบราวเซอรขนมาพรอมกบสรางไฟล selenium และก าหนดชอผเขาใชและรหสผานของเครองทใชสอบ หลงจากนนจะท าค าสงส าหรบการน าเขาไฟล selenium จากเครองเซรฟเวอรมาไวเครองทใชสอบ รวมถงน าไฟลทไดรบมาเขาไปในโปรแกรม selenium ide พรอมทงก าหนดคาตาง ๆ ทตองใชในโปรแกรม selenium และท าการเปดการท างานค าสงบน selenium

ส าหรบผลการทดสอบจะเปรยบเทยบอย 2 อยางดวยกนนนคอ การเปรยบเทยบคะแนนรวมและการเปรยบเทยบค าถามทแสดงและค าตอบทตอบ ส าหรบการเปรยบเทยบคะแนนรวมจะเปรยบเทยบกนอย 4 อยางไดแก

1. คะแนนทไดในแตละรปแบบและคะแนนรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 107: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

93

2. คะแนนทคาดหวงจากไฟล selenium 3. คะแนนทเกบจากลอกไฟลของโปรแกรม selenium ide 4. คะแนนทปรากฏบนหนาจอผสอบซงไดจากลอกไฟลโดยใหโปรแกรม selenium เกบ

ขอมลทแสดงไว ส าหรบการเปรยบเทยบค าตอบทตอบจะท าการเปรยบเทยบค าถามวาเปนค าถามเดยวกนกบระบบทควรแสดงหรอไมและเปนตวเลอกตรงกนระบบทควรแสดงหรอไม โดยมการเปรยบเทยบกนอย 3 อยางไดแก

1. ค าถามและตวเลอกจากระบบ 2. ค าถามและตวเลอกทควรแสดงจากระบบ 3. ค าถามและตวเลอกทแสดงจากระบบซงไดจากลอกไฟลโดยใหโปรแกรม selenium เกบ

ขอมลทแสดงไว ขนตอนในการทดสอบจะทดสอบแบบก าหนดเวลา 10 นาทจ านวน 9 รอบ และทดสอบแบบ 3 ชวโมง จ านวน 3 รอบ โดยมรายละเอยดการทดสอบแบบ 10 นาทจะทดสอบรอบท 1 ถง 9 และการทดสอบแบบ 3 ชวโมงจะทดสอบโดยใชรายละเอยดของการทดสอบในรอบท 3 รอบท 6 และรอบท 9 โดยมรายละเอยดดงน

รอบท 1 ก าหนดใหตอบถกทงหมดและใหตอบแบบแนใจทงหมด รอบท 2 ก าหนดใหตอบถกทงหมดและใหตอบแบบไมแนใจทงหมด รอบท 3 ก าหนดใหตอบถกทงหมดและใหตอบแบบสมระหวางแนใจและไมแนใจ รอบท 4 ก าหนดใหตอบผดทงหมดและใหตอบแบบแนใจทงหมด รอบท 5 ก าหนดใหตอบผดทงหมดและใหตอบแบบไมแนใจทงหมด รอบท 6 ก าหนดใหตอบผดทงหมดและใหตอบแบบสมระหวางแนใจและไมแนใจ รอบท 7 ก าหนดใหตอบสมทงหมดระหวางตอบถกและตอบผดและใหตอบแบบแนใจ

ทงหมด รอบท 8 ก าหนดใหตอบสมทงหมดระหวางตอบถกและตอบผดและใหตอบแบบไมแนใจ

ทงหมด รอบท 9 ก าหนดใหตอบสมท งหมดระหวางตอบถกและตอบผดและใหตอบแบบสม

ระหวางแนใจและไมแนใจ ส าหรบวชาทจะใชสอบผวจยไดท าการสรางรปแบบทเหมาะสมและสามารถแสดงวาเปนค าถามขอไหนของระบบและมค าตอบเปนอะไร ซงรปแบบทออกแบบนจะสอดคลองกบการน า ลอกไฟลทไดมาค านวณหาคะแนน เพอใหสามารถค านวณคะแนนจากลอกไฟลทนท โดยไมตอง

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 108: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

94

อาศยขอมลค าถามและค าตอบจากระบบโดยการทดสอบระบบจะรวมรปแบบทผวจยไมไดพฒนาดวยท งหมด 8 รปแบบยกเวนขอสอบแบบเตมขอความ โดยใชชอวชาวา Correctness and Connectivity test และระบบทดสอบสามารถน าเขาวชาทไดเตรยมไวไดอยางอตโนมตรปแบบทง 8 มรปแบบดงน

1) รปแบบขอสอบแบบเลอกตอบ จากตวอยางดานลางแสดงใหเหนถงการออกแบบค าถามทสามารถตรวจค าถามและค าตอบได โดยการตรวจค าถามจะมสญลกษณแทนวา Q1 ซงบงบอกถงค าถามของระบบและตวเลอกจะมสญลกษณแทนเชน Q1C3 ซงบอกวาเปนค าถามขอท 1 ของระบบและเปนตวเลอกท 3 ส าหรบขอทเปนขอถกจะขอความแสดง เชน xx3xx บอกถงตวเลอกท 3 เปนขอถก #1. Q1 | This is question number 1 1. Q1C1 | 111111111111111111111111111111 2. Q1C2 | 222222222222222222222222222222 (3). Q1C3 | xx3xx 4. Q1C4 | 444444444444444444444444444444 5. Q1C5 | 555555555555555555555555555555

2) รปแบบขอสอบแบบถกผด จากตวอยางดานลางส าหรบขอทค าตอบเปนจรงจะแสดงสญลกษณแทนดวย xxTxx และส าหรบค าตอบทเปนเทจจะแทนดวยสญลกษณ xxFxx และมการระบค าถามดวยขอความทวา This is Question Number 1 หมายถงค าถามขอนเปนค าถามขอท 1 ของระบบ 1. xxFxx | This is Question Number 1 of Type 2 (2). xxTxx | This is Question Number 2 of Type 2 3. xxFxx | This is Question Number 3 of Type 2

3) รปแบบขอสอบแบบจบค จากตวอยางดานลางจะแสดงคของค าถามและค าตอบโดยแทนสญลกษณโดนม Q1 นนคอเปนค าถามของระบบขอท 1 และ A1 แทนค าตอบของค าถามขอทและ N4 แทนตวเลอกลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 109: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

95

Q1. Q1 | This is Question Number 1 of Type 3 A1. A1 | This is Answer Number 1 of Type 3 Q2. Q2 | This is Question Number 2 of Type 3 A2. A2 | This is Answer Number 2 of Type 3 Q3. Q3 | This is Question Number 3 of Type 3 A3. A3 | This is Answer Number 3 of Type 3 A4. N4 | This is Not Answer of Type 3 A5. N5 | This is Not Answer of Type 3

4) รปแบบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ จากตวอยางดานลางแทนสญลกษณของ

ค าถามเชน Q1 ทบอกวาเปนค าถามขอ 1 ของระบบและตวเลอกแทนสญลกษณของตวเลอกเชน Q1S2 หมายถงตวเลอกของค าถามหลกท 1 (Q1) ของระบบและเปนตวเลอกท 2 (S2) ส าหรบขอถกจะมสญลกษณแสดงค าตอบเชน xx2xx หมายถงเปนค าตอบของค าถามยอยท 2

#1. Q1 | This is Question Number 1 of Type 5, Sub Question 1 @_@ Sub Question 2 @_@ 1. Q1S1 | This is Answer Question 1 SubQuestion 1 | xx1xx 2. Q1S2 | This is Answer Question 1 SubQuestion 2 | xx2xx 3. Q1S3 | 3333333333 4. Q1S4 | 4444444444 5. Q1S5 | 5555555555 A. 1, 2

5) รปแบบขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน จากตวอยางดานลางจะมรปแบบเหมอนกบรปแบบขอสอบแบบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ ตางกนทตวเลอกแยกกนระหวางค าถามยอยแตละค าถาม

#1. Q1 | This is Question Number 1 of Type 6, Sub Question 1 @_@ Sub Question 2 @_@ 1.1. Q1S1 | 1111111111 1.2. Q1S2 | 2222222222 (1.3). Q1S3 | This is Answer Question 1 SubQuestion 1 | xx1xx 1.4. Q1S4 | 4444444444 1.5. Q1S5 | 5555555555

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 110: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

96

(2.1). Q1S1 | This is Answer Question 1 SubQuestion 2 | xx2xx 2.2. Q1S2 | 2222222222 2.3. Q1S3 | 3333333333 2.4. Q1S4 | 4444444444 2.5. Q1S5 | 5555555555

6) รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบเปนคา /ตวเลข จากตวอยางดานลางส าหรบสญลกษณแทนค าถามของระบบเชน Q1 หมายถงเปนค าถามท 1 ของระบบซงจะแสดงค าตอบของค าถามทางดานหลงของตวค าถามเชน 89.87 #1. Q1 | This is Question Number 1 of Type Answer | 89.87 A10. 89.87 #2. Q2 | This is Question Number 2 of Type Answer | 99.44 A10. 99.44 #3. Q3 | This is Question Number 3 of Type Answer | 89.21 A10. 89.21

7) รปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก จากตวอยางดานลางในการสรางเลขก ากบจะแทนสญลกษณแทนเลขก ากบเชน Q1D2 หมายถงค าถามท 1 (Q1) ของระบบและเลขก ากบท 2 (D2) ซงดานหลงของเลขก ากบจะแสดงค าตอบส าหรบเลขก ากบนนไวทดานหลงของขอความของเลขก ากบกอนสญลกษณ @B@

#1. Q1 | This is Question Number 1 of Type 8 , Direction Number 1 @_@, Direction Number 2 @_@, Direction Number 3 @_@, Direction Number 4 @_@, Direction Number 5 @_@, Direction Number 6 @_@

1. Q1D1 | 111111111111111111111111111111 | 5F,4F @B@ A. 5F,4F 2. Q1D2 | 222222222222222222222222222222 | 3A,1A @B@ A. 3A,1A 3. Q1D3 | 333333333333333333333333333333 | 99H @B@ A. 99H 4. Q1D4 | 444444444444444444444444444444 | 99H @B@

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 111: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

97

A. 99H 5. Q1D5 | 555555555555555555555555555555 | 99H @B@ A. 99H 6. Q1D6 | 666666666666666666666666666666 | 5A,6A @B@ A. 5A,6A

8) รปแบบขอสอบแบบเรยงล าดบ จากตวอยางดานลางตวเลอกจะแสดงสญลกษณเชน xx1xx หมายถงค าตอบล าดบท 1 หรอ xx3xx เปนค าตอบล าดบท 3 #1. This is Question Number 1 of Type 9 จงเรยงล าดบเลขจากนอยหามาก 1. xx1xx 2. xx2xx 3. xx3xx 4. xx4xx 5. xx5xx

4.2.2 ผลการทดสอบ จากการทดลองสอบการสอบผานเครอขายแลนภายในหองสอบ โดยจ านวนคอมพวเตอรทใชทดสอบจ านวน 59 เครอง ใชการทดสอบแบบ 10 นาททงหมด 9 ครงและใชการทดสอบแบบ 3 ชวโมงทงหมด 3 ครง จากการทดสอบสามารถแสดงผลตามทคาดหวงไวไดอยางถกตองดงแสดงในรปท 4.22 ซงเปนตวอยางคะแนนทไดของเครองทดสอบทมไอพ 172.16.0.50 เปนผเขาสอบคนท 57 โดยเปนการทดสอบแบบก าหนดใหตอบถกทงหมดและใหตอบแบบแนใจทงหมดดงแสดงในรปท 4.23 เปนตวอยางการแสดงรายละเอยดการตอบเปรยบเทยบกบขอมลทควรไดของเครองทดสอบท มไอพ 172.16.0.64 เปนผ เขาสอบคนท 34 โดยเปนการทดสอบแบบก าหนดใหตอบสมทงหมดระหวางตอบถกและตอบผดและใหตอบแบบไมแนใจทงหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 112: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

98

รปท 4.22 หนาตางแสดงผลการทดสอบรวม

รปท 4.23 หนาตางแสดงรายละเอยดการตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 113: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

99

บทท 5 สรปผลการวจยและขอเสนอแนะ

งานวจยนเปนการศกษาและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. เพอใหรองรบรปแบบขอสอบของ สทศ. ส าหรบการสอบเขาระบบดบอดมศกษาของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 โดยการพฒนาตอยอดจากระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. รน 5602 แลวท าการทดสอบระบบทไดพฒนาดวยการจ าลองผสอบดวยโปรแกรม selenium ide

5.1 สรปผลการวจย 5.1.1 ความสามารถของระบบสอบออนไลนทไดพฒนา

ความสามารถของระบบสอบทไดพฒนาจากงานวจยนมความสารถในการสอบตามรปแบบขอสอบของ สทศ. ซงรองรบรปแบบขอสอบของการสอบ O-NET GAT และ PAT มรปแบบขอสอบรวม 7 รปแบบ โดยไดเลอกน ามาพฒนาในระบบสอบ 4 รปแบบไดแก รปแบบขอสอบปรนยหลายตวเลอก 1 ค าตอบ รปแบบขอสอบแบบเลอกค าตอบจากแตละหมวดทสมพนธกน รปแบบขอสอบแบบระบายค าตอบเปนคา/ตวเลข และรปแบบขอสอบบทความใหอาน+ปรนยแบบกลมค าตอบ สมพนธกน หลายกลม หลายตวเลอก ทง 4 รปแบบไดออกแบบมาเพอใหงายในการสรางค าถามและการสอบของผสอบ และไดพฒนาการแสดงผลของรปภาพและไฟลมลต มเดยใหมการแสดงผลทงายขนมากกวาเดม

5.1.2 ระบบทดสอบโปรแกรม ระบบทดสอบทไดท าการพฒนาไดรวมการท างานของการเปดสอบในรปแบบ

ปกตของระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ซงไดมการสรางเมนส าหรบการควบคมระบบให

งายตอการท างาน ความสามารถในการก าหนดรปแบบการตอบค าถาม รวมถงการก าหนดเวลาใน

การตอบค าถามของผสอบได ระบบนจะชวยอ านวยความสะดวกการตรวจสอบความถกตองของ

ระบบและตรวจสอบการเชอมตอของเครองลกขายและเครองเซรฟเวอรเพอเพมความมนใจในการ

น าไปใชสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 114: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

100

5.2 ขอเสนอแนะ การศกษาและพฒนาระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส. ใหรองรบรปแบบขอสอบของ

สทศ. เปนเพยงแนวทางในการพฒนาใหระบบสอบออนไลนเพอรองรบรปแบบขอสอบทมอย ซง

ในอนาคตอาจจะมรปแบบขอสอบเพมมากขนเพอใหรองรบกบขดความสามารถของผสอบและ

ความถนดในแตละบคคล ผวจยหวงวาระบบทไดพฒนาขนมานจะเปนแรงจงใจในการพฒนาระบบ

ทเกยวของกบการศกษาใหมมากยงขน โดยสามารถใชเปนตนแบบในการพฒนาตอยอดเพอรองรบ

ขอสอบชนดตาง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 115: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

101

รายการอางอง ขอสอบในไทย. (2556) . คณสมบตเ บอง ตน [ออนไลน ]. ไดจาก : http://www.exam.in.th/

features.php คะชา ชาญศลป. (2553). ระบบสอบออนไลนมาตรฐานกลาง (COSTS: Central Online Standard

Test System). สาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร ส านกวชาวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร.

เจ รญ บาง เสน. ( 2556) . V-NET [ออนไลน ]. ไดจ าก : http://onesqanetwork.skru.ac.th/data/ 03-12-52-1.pdf

พยนต งวนทอง. (2556). โปรแกรมสรางแบบทดสอบออนไลน Hot Potatoes [ออนไลน]. ไดจาก: http://school.obec.go.th/msp/Hot%20Potatoes%206.pdf

ระบบท าขอสอบส าเรจรปออนไลน. (2556). คณสมบตระบบเบองตนของระบบ ExamOnline.in.th [ออนไลน]. ไดจาก: http://www.examonline.in.th/index.php

วกพเดย สารานกรมเสร. (2556). สญญาอนญาตสาธารณะทวไปของกน [ออนไลน]. ไดจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/สญญาอนญาตสาธารณะทวไปของกน

ศนยการเรยนร TLCenter. (2556). I-NET คออะไร และยอมาจากอะไร [ออนไลน]. ไดจาก : http://www.tlcthai.com/education/admission/21241.html

ศนยขาวการศกษาไทย. (2556ก). มาท าความเขาใจระบบเคลยรรงเฮาสกนเถอะ [ออนไลน]. ไดจาก: http://blog.eduzones.com/enn/print.php?content_id=82532

ศนยขาวการศกษาไทย. (2556ข). สทศ. เปดทดสอบสมรรถนะคร ป.1 - ม.6 และบคคลทวไป [ออนไลน]. ไดจาก: http://blog.eduzones.com/enn/print.php?content_id=92674

สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน). (2555). คมอการจดสอบทางการศกษาระดบชาตดานการศกษานอกระบบโรงเรยน (N-NET) ครงท 1 ปการศกษา 2555 ส าหรบศนยสอบ สนามสอบและกรรมการคมสอบ. สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน).

สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน). (2556ก). สทศ.กบการเปนองคการมหาชน [ออนไลน]. ไดจาก: http://www.niets.or.th/index.php/aboutus_th/view/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 116: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

102

สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน). (2556ข). GAT/PAT [ออนไลน]. ไดจาก: http://www.niets.or.th/index.php/faq/view/1

3สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน). (2556ค). O-NET [ออนไลน]. ไดจาก: http://www.niets.or.th/index.php/faq/view/5

สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน). (2556ง). I-NET [ออนไลน]. ไดจาก: http://www.niets.or.th/index.php/faq/view/9

สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน). (2556จ). 7 วชาสามญ [ออนไลน]. ไดจาก: http://www.niets.or.th/index.php/faq/view/14

สมพนธ ชาญศลป. (2550). รายงานการวจยระบบสอบออนไลนเคลอนทจากมทส SUT-Mobile Online Test System (SUT-MOTS). สาขาวชาวศวกรรมคอมพว เตอ ร ส านกวชาวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร.

สมพนธ ชาญศลป. (2556ก). ระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส [ออนไลน]. ไดจาก : http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-MOTS/SUT-MOTS5302/readme_thai.html

สมพน ธ ช าญศ ล ป . ( 2556ข) . History of SUT-Mobile Online Test System [ออนไลน ]. ไดจาก: http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-MOTS/SUT-MOTS-TBMS-5512 /mots-history.html.

สมพนธ ชาญศลป. (2556ค). คมอการใชงานระบบสอบออนไลนเคลอนทจาก มทส ในโหมดอาจารย [ออนไลน]. ไดจาก: http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/SUT-MOTS/SUT-MOTS-TBMS-5512/Doc.tar.gz

สมพนธ ชาญศลปและคณะ. (2546). ADVANCED LINUX SERVER. เทคโนธาน มหาวทยาลยเทคโนโลนสรนาร.

อมาพร ไชยจ าเรญ. (2552). คมอการใชงาน Moodle. วทยาลยเทคโนโลยวมลบรหารธรกจ. Trivedi., A. (2010) . A relevant online examination system. Technology for Education (T4E),

2010 International Conference on, pp. 32-35. Housani, Al., Mutrib, B., and Jaradi, H. (2009) . The Linux review - Ubuntu desktop edition -

version 8 .10 . Current Trends in Information Technology (CTIT), 2009 International Conference on the, pp. 1-6.

ClassMarker. ( 2013) . How to create online quizzes and exams ClassMarker [On-line]. Available: http://www.classmarker.com/online-testing/how-to-create-online-quiz/

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 117: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

103

Guo Ping, Yu Hai-feng, and Yao Qian. ( 2008) . The research and application of online examination and monitoring system. IT in Medicine and Education, 2008. ITME 2008. IEEE International Symposium on, pp. 497-502.

Jung, I. Y. and Yeom, H. Y. ( 2009) . Enhanced Security for Online Exams Using Group Cryptography. Education, IEEE Transactions on, pp. 340-349.

Lu Huiqiang and Hu Ying ( 2012 ) . The Design and Implementation of Online Examination System Based on J2EE. Industrial Control and Electronics Engineering (ICICEE), 2012 International Conference on, pp. 93-95.

ProProfs. ( 2 0 1 3 ) . Tour: Best Online Quiz Maker Software [On-line]. Available: http://www.proprofs.com/quiz-school/tour.php

Ragib, H. (2013). History of Linux [On-line]. Available: http://ragib.hypermart.net/linux/ Wikipedia. ( 2 0 1 3 a). Linux distribution [On-line]. Available: http://en.wikipedia.org/

wiki/Linux_distribution Wikipedia. ( 2013b). Ubuntu (operating system) [On-line]. Available: http://en.wikipedia.org/

wiki/Ubuntu_(operating_system)

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 118: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

104

ภาคผนวก ก

บทความทางวชาการทไดรบการตพมพเผยแพรในระหวางการศกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 119: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

105

รายชอบทความทไดรบการตพมพเผยแพรในระหวางการศกษา ศภกฤษฎ ตงเสรมสทธ, สมพนธ ชาญศลป และ คะชา ชาญศลป (2557). ระบบสอบออนไลนท

รองรบรปแบบขอสอบของ สทศ. การประชมระดบชาตพะเยาวจย ครงท 3, อยระหวางรอการตพมพ

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 120: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

106

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 121: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

107

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 122: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

108

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 123: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

109

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 124: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 125: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

111

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 126: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

112

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 127: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

113

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 128: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

114

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 129: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

115

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 130: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

116

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 131: การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้ ... · พร้อมกับการจัดสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบข้อสอบจ

117

ประวตผเขยน

นายศภกฤษฎ ตงเสรมสทธ เกดเมอวนท 7 กนยายน พ.ศ. 2532 ทจงหวดนครราชสมา ส าเรจการศกษาระดบประถมศกษาท 6 ทโรงเรยนสขานาร จงหวดนครราชสมา จากนนส าเรจการศกษาระดบชนมธยมศกษาปท 6 ทโรงเรยนราชสมาวทยาลย จงหวดนครราชสมา และส าเรจการศกษาระดบปรญญาตรสาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร ส านกวชาวศวกรรมศาสตร มหาวยาลยเทคโนโลยสรนาร ในปการศกษา 2554 หลงจากส าเรจการศกษาไดเขาศกษาตอระดบปรญญาโท สาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอร ส านกวชาวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ในปการศกษา 2555 ในระหวางศกษาไดมโอกาสเปนผชวยสอนปฏบตการรายวชา การเขยนโปรแกรมคอมพวเตอร 1 (Computer Programming I) และการเขยนโปรแกรมคอมพวเตอร 2 (Computer Programming II) อกทงยงไดรบทนผชวยสอนและผชวยวจยไดปฏบตงานในการตรวจขอสอบวชา การเขยนโปรแกรมคอมพวเตอร 1 และการเขยนโปรแกรมคอมพวเตอร 2 และไดเปนผชวยสอนปฏบตการรายวชา เทคโนโลยเชงวตถ (Object-Oriented Technology) และหวขอขนสงในวศวกรรมคอมพวเตอร 1 (Advanced Topics In Computer Engineering I)