Download - 3 μάνα! - ΕΒΔΟΜΗ Online · 2021. 5. 7. · 3 μάνα! Δημοτικό ... λες και βρισκόταν σ’ εξέλιξη κάποια τιτανομαχία εξω-γήινων

Transcript
Page 1: 3 μάνα! - ΕΒΔΟΜΗ Online · 2021. 5. 7. · 3 μάνα! Δημοτικό ... λες και βρισκόταν σ’ εξέλιξη κάποια τιτανομαχία εξω-γήινων

24ο euro

Διαβάστε μας και στο internet wwwebdomicomΔιαβάστε μας και στο internet wwwebdomicom

laquoΘανάτῳ θάνατον πατήσαςraquo (Αναστάσιμος ύμνος)

laquoΔεινόν γε ἡ ἄγνοια καί πολλῶν κακῶνἀνθρώποις αἰτίαraquo

Λουκιανός1

Τώρα τι καταπιάνομαι μrsquo αυτό το θέμα Άσε

τον κόσμο ήσυχο να πιστεύει ή να

μην πιστεύει ότι θέλει Ανεξιθρη-

σκεία έχουμε Μη θρησκεία

έχουμε Έχουμε Αλλά μόνο στα

laquoχαρτιάraquo Στην πράξη είναι θέμα

κοινωνικής συνείδησης

Ναι αλλά και θέμα πρακτικής

laquoδιαμόρφωσηςraquo της κοινωνικής

συνείδησης Όμως και τα laquoχαρ-

τιάraquo δεν είναι για laquoπεριτύλιγμαraquo

και άλλες εύοσμες συνήθως χρήσεις

Ως εκ τούτου το παρόν σημείωμα αναγνω-

ρίζω πως απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό

αναγνωστών προβληματισμένων δύσπιστων

αμφισβητιών αγνωστικιστών Σεβόμενος τις

απόψεις και την καλή πίστη των εύπιστων ας

αποτολμήσω να μεταφέρω συνοπτικά σrsquo αυτόν

τον περιορισμένο χώρο τις απόψεις μου τις

γνώσεις μου τις πεποιθήσεις μου επί του θέ-

ματος

Το βάρος της ανάλυσης δεν πέφτει στη θρη-

σκειολογία αλλά στην κοινή γενεσιουργό αιτία

όλων των θρησκειών ndash πέραν των εθνοφυλετι-

κών συνδέσμων ndash που είναι η ldquoπρωτόγονη

άγνοιαrdquo και ο διαχρονικός φόβος του θανάτου

Η πρωτόγονη άγνοια

Γνωστό το φαινόμενο των κεραυνών σε μια κα-

ταιγίδα ndash γνωστό ως φυσικό φαινόμενο ηλε-

κτρικής εκκένωσης Συνέχεια στη σελ 2

του Κώστα Βενετσάνου

Μια αγκαλιάγια τημάνα3

Δημοτικό κοινωνικόΠρόγραμμα καιδικαιοσύνη

Ραντεβού με

το Δήμαρχοσελίδα 9

Tροποποιήσεις ΚΥΑ για

παραχωρήσεις αιγιαλού

και παραλίας σελίδα 18

Εποικοδομητική συνάντηση

Βορίδη-Αυγερινού σελίδα 18

Διαμαρτύρεται εν αδίκω

η Συντονική Κίνηση Πολιτών

Αγίας Μαρίνας Κορωπίουσελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ετσι γίνονται οι δημοπρασίεςσελίδα 6

Η Άγνοια κι ο Θάνατος

δημιουργοί των θρησκειών

Θεόδωρος Γεωργίου ] 8

Προτάσεις του Δήμου ΒΒΒγια απορρόφηση κονδυλίων

Σχεδιάζει

να πάρει

27 εκατομ euro από

το πρόγραμμα

ldquoΑντώνης Τρίτσηςrdquo

για συγκεκριμέ-

νες παρεμβάσεις

] 12

2 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ 16673

Τηλ (210) 6030655 - 210 8959004 (Fax)

wwwebdomicom - e-mail pressebdomicom

Ιδιοκτησία Ηλέκτρα Βενετσάνου

(Διακριτικός τίτλος)

Ιδρυτής Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης Κώστας H Βενετσάνος

Συντάκης Κώστας Κ Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 010 - Συνδρομές Ιδιώτες 20 euro Φορείς 50euro

ΤΡΑΠΕΖA ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη

μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων νεφών

Ο σύγχρονος στοιχειωδώς μορφωμένος άνθρωπος το

γνωρίζει αυτό όπως το περιγράψαμε παραπάνω

Δεν γνωρίζει όμως ndash δηλαδή έχει σχετική άγνοια ndash

πως φορτίζονται ηλεκτρικά τα νέφη εκτός και είναι ει-

δικός (φυσικός επιστήμονας μετεωρολόγος κλπ)

Ο σύγχρονος άνθρωπος με τη laquoσχετική άγνοιαraquo μπο-

ρεί ακόμη να γνωρίζει ότι η ηλεκτρική εκκένωση γίνε-

ται μεταξύ ενός αρνητικά φορτισμένου νέφους και

ενός θετικά φορτισμένου σημείου (έδαφος θάλασσα

άλλο νέφος) Και να ξέρει βέβαια τι είναι αυτά τα laquoαρ-

νητικάraquo και τα laquoθετικάraquo τι σημαίνουν και πώς γίνον-

ται Σπανίως όμως γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξει

ηλεκτρική εκκένωση δηλαδή κεραυνός μεταξύ δύο

αρνητικά φορτισμένων νεφών Για να το γνωρίζει

αυτό πρέπει να είναι ή φυσικός επιστήμων ή ηλεκτρο-

νικός ή μαθηματικός (το συνάγει) ή φιλόσοφος με βα-

σικές επιστημονικές γνώσεις Oπότε θα ξέρει πως ένα

νέφος με αρνητικό φορτίο 5 εκατομμύριο volts πχ

είναι θετικό σε σχέση μrsquo ένα πλησίον του νέφος με αρ-

νητικό επίσης φορτίο 10 εκατομμύρια V Aυτό δεν το

ήξερε ούτε ο Αριστοτέλης

Και εν πάσει περιπτώσει ο σύγχρονος laquoσχετικά μορ-φωμένος άνθρωποςraquo με τη σχετική άγνοια δεν πι-

στεύει ότι ο κεραυνός βγήκε από τη φαρέτρα του Δία

ή κάποιου άλλου θεού για να τιμωρήσει τους αμαρτω-

λούς

Ο πρωτόγονος άνθρωπος που κουλουριαζόταν απrsquo το

φόβο του σαν το σκύλο μου όταν άκουγε την τρο-

μερή ομοβροντία των κεραυνών την ώρα που ο συν-

νεφιασμένος ουρανός άστραφτε απrsquo άκρη σrsquo άκρη

λες και βρισκόταν σrsquo εξέλιξη κάποια τιτανομαχία εξω-

γήινων γιγάντων με υπερφυσικές δυνάμεις τί θέλατε

να σκεφθεί για να εξηγήσει αυτό το φοβερό φαινό-

μενο

Κάποιοι σοφοί γέροντες που είχαν βιώσει αρκετές

φορές στη ζωή τους αυτό το φοβερό φαινόμενο που

έκαιγε δάση έσπαγε βράχους και απανθράκωνε ανθρώ-

πους που έτρεχαν να κρυφτούν κάτω από κει που καιρο-

φυλακτούσε ο μεγαλύτερος κίνδυνος κάτω από ένα

δέντρο έβγαζαν τη laquoσοφίαraquo τους με βάση την προσω-

πική τους εμπειρία και τη φαντασία για κάποιες υπερ-

φυσικές δυνάμεις κλπ με σκοπό να συνετίσουν

μάλιστα κάποιους ατίθασους και κακούς ndash άρα για laquoπαι-

δευτικούςraquo λόγους ndash και επομένως ήταν μια laquoκοινωνική

προσφοράraquo αλλά και για προσωπικούς ιδιοτελείς ενδε-

χομένως ενδόμυχους σκοπούς επικυριαρχίας

Με τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του με τις γνώ-

σεις του αυτά τα συμπεράσματα μπορούσε να βγάλει

και μάλιστα επωφελώς διrsquo εαυτόν και αλλήλους

Αυτός όμως ο γέρος με τrsquo ατίθασα γένια όπου η κάθε

ζάρα του αποτύπωνε τις φοβερές εμπειρίες μιας μα-

κρόχρονης ζωής είχε μέσα του τη φλόγα της επιστή-

μηςmiddot την Περιέργεια Να εξηγήσει το τι το πώς και

γιατί Αυτός ο ευφάνταστος ο απατεώνας ο Μάγος

που τον έτρεμαν και τον σέβονταν όλοι οι νεότεροι

ήταν η επιστήμη στα σπάργανα ή στο σπέρμα Ήταν

το πρόπλασμα της Επιστήμης Ήταν η ενσάρκωση της

πρωτόγονης άγνοιας

Δεν γέννησε βέβαια έτσι την επιστημονική γνώση

Γέννησε όμως τους θεούς και τη λατρεία τους Γέν-

νησε τις θρησκείες

Ο Θάνατος

Η άγνοια λοιπόν καθιστά κάθε τι άγνωστο φοβερό

Τί είναι αυτό τι μπορεί να μου προξενήσει Τί κρύβε-

ται μέσα σrsquo αυτό το σκοτεινό δωμάτιο Τί καιροφυ-

λακτεί στις απόκρημνες ρεματιές και στα

βαθύσκιωτα δάση αυτού του βουνού που κρύβει τον

ήλιο μέχρι αργά την αυγή μέχρι να σκαρφαλώσει

στην κορφή του και να λάμψει ndash άλλος δυνατός θεός

κι αυτός που δίνει ζωή ζεστασιά θαλπωρή Που

αναγεννά τη φύση κι αντιπαλεύει το σκοτάδι και το

θάνατο που καιροφυλακτεί στrsquo απόκρημνα φαράγγια

Και νικάει πάλι το σκοτάδι αφού σβήνει σταδιακά

στο τέλος της ημέρας το φως του ήλιου καθώς ο

ήλιος αργοπέφτει πίσω απrsquo το αντικρινό βουνό ή βυ-

θίζεται μέσα στα βαθιά νερά του πελάγου

Μα ανασταίνεται και πάλι την άλλη μέρα κι ολόλαμ-

προς προβάλλει διαχέοντας τις χρυσακτίνες του

ξανά νικηφόρος Κακοί θεοί ndash καλοί θεοί Το φως το

σκοτάδι ndash η ζωή και ο θάνατος

Όμως γιατί φοβάται ο πρωτόγονος κι ο σύγχρονος

άνθρωπος Γιατί ξέρει γνωρίζει εκ πείρας τί είναι

ζωή Δεν ξέρει τι είναι θάνατος Η εμπειρία του γιrsquo

αυτό είναι ο θάνατος των άλλων

Η ακινησία η ακαμψία η έλλειψη πνοής η παύση δη-

λαδή της ζωογόνου αναπνοής το σταμάτημα της λει-

τουργίας της καρδιάς ndash καθώς και η παύση όλων των

βιολογικών λειτουργιών η πτώση της θερμοκρασίας

του (νεκρού πλέον) σώματος Έχει προηγηθεί η τε-

λευταία εκπνοήmiddot αυτή που δίνει την αίσθηση της απε-

λευθέρωσης του laquoπνεύματοςraquo - της laquoψυχήςraquo

Ως εκεί αντιλαμβάνεται ο πρωτόγονος άνθρωπος

Αγνοεί το επέκεινα το πέραν της ζωής Και η σύ-

ζευξη ελπίδας και φόβου γεννάει τη ldquoμετά θάνατον

ζωήrdquo Με διάφορους τρόπους με διάφορους μύθους

Η νεότερη φιλοσοφία μας διδάσκει με έμφαση ότι ο

θάνατος είναι μέρος της ύπαρξής μας2 Ενώ η βιολο-

γία πως το νεκρό σώμα ενός οργανισμού γίνεται

μέρος του βιογεωχημικού3 κύκλου της αφθαρσίας

της ύλης Περνάει δηλαδή στην αιωνιότητα Δεν εξα-

φανίζεται Απλά κλείνει τον βιολογικό του κύκλο

φυσιολογικά ή βίαια (απρόσμενη περίπτωση)

Αν έτσι δούμε τα πράγματα μπορούμε να λατρέ-

ψουμε τη ζωή χωρίς το φόβο και την αγωνία του θα-

νάτου ndash γιατί δεν είναι laquoπάθοςraquo αλλά κατάσταση -

και να ζούμε σαν αθάνατοι γνωρίζοντας όμως πως

ανά πάσα στιγμή ενδεχομένως μπορεί να laquoκλείσει ο

βιολογικός μας κύκλοςraquo

―――――――――

1 Λουκιανός (120-180) laquoΠερί του μη ραδίως (ευκόλως) πι-

στεύειν διαβολήraquo

2 Josef Raffner laquoΟ ενυπάρχων θάνατοςraquo

3 Richard Dawkins laquoΗ περί θεού αυταπάτηraquo και ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

ldquoΘάνατοςrdquo και αυταπάτη

Η άγνοια κι οθάνατος

Συνέχεια από τη σελ 1

Διαβάστε ακόμηldquoΤο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνώνκαταγγέλει Σελ 5

Πλήγμα για τον πολιτισμό η μεταφορά αρ-χαίων στη Θεσσαλονίκη Σελ 5

Η προπαγάνδα του Δήμου ΒΒΒΔημήτρης Κυπριώτης Σελ 8

Η φωνή των αδικημένωνΦαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ 9

Tροχαίο στη διασταύρωση της Πρ Πέ-τρου Τι ποιο κοινό Σελ 13

Εκ Φιλιστορίας άρχεσθαιΠέτρος Ιωαννίδης Σελ 14

Από τους κρατικοδίαιτους στους Δημο-

δίαιτους Β Σιαμέτη Σελ 17

Στα δύσβατα μονοπάτια του ΔήμουΒΒΒ Ι Δόγκα Σελ 17

Αθλητικά Σελ 22-23

Γνωμοδότηση επί έργων

στο Δήμο ΒΒΒ

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας δια περιφοράς

στις 12η Μαϊου ημέρα Tετάρτη και ώρα από 1000 έως

1200 πμ με 3 θέματα

2ο Αφορά Γνωμοδότηση επί της πρότασης του Δήμου

σχετικά με την πρόσκληση για το πρόγραμμα ldquoΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣrdquo για αναβάθμιση χώρων πρασίνου κοινοχρή-

στων πεζοδρομίων ποδηλατοδρόμων κλπ

3 Προσθήκη διάταξης στον Κανονισμό Χρήσης Πλατειών και

λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων (αραπ 992021 όπως ισχύει)

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 3

Καστελόριζο το νησί

των άκρωνγράφει η Έλενα Σουλιώτη

Το ακριτικότερο των ακριτικών νησιών μας το Καστελόριζο

κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει παρά το μικρό του

μέγεθος μια ιστορία που είναι κι αυτή των άκρων Στο προ-

σκήνιο τους τελευταίους μήνες ως επίκεντρο των τερά-

στιων συμφερόντων παντοδύναμων κρατών που μαίνονται

στην περιοχή το πανέμορφο και μικροσκοπικό ldquoμαργαρι-

τάρι της Μεσογείουrdquo κρατάει πεισματικά την ελληνικότητα

και τη γαλήνη του Δεν είναι όμως καινούργια αυτή η σύν-

θεση τέτοιων ακραίων αντιθέσεων Η στρατηγική του θέση

το ανέδειξε άλλοτε σε ένδοξο τόπο αξεπέραστου πλούτου

ακόμα και για τα δεδομένα των πιο πλούσιων Ελλήνων εμ-

πόρων και εφοπλιστών και άλλοτε το καταδίκασε σε φρικα-

λεότητες και στην απόλυτη ερήμωση από τους πιο

στυγνούς κατακτητές και πειρατές του κλασικού αλλά και

σύγχρονου είδους Αυτό το σαγηνευτικό σκηνικό που αντι-

κρύζει ο επισκέπτης σήμερα μπαίνοντας πανηγυρικά στο λι-

μάνι του επευφημούμενος από τους κατοίκους του για την

τιμή που του κάνει να μην το ξεχνάει είναι μια ανακαινι-

σμένη πρόσοψη των αρχοντικών που κάποτε έφταναν ως

τις παρυφές των βουνών του

Τότε τον 19ο αιώνα όταν παρά την εξαίρεσή του από το

πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 που διακήρυττε την

ελεύθερη Ελλάδα διένυσε την πιο ένδοξη ακμή του χάρη

στην αναγνώριση προνομίων από την πλευρά των Τούρκων

που του επέτρεψαν να συνεχίσει απρόσκοπτα την οικονο-

μική ακμή του και φυσικά να αποφέρει έμμεσα και ανάλογα

οφέλη στην Υψηλή Πύλη Έφτασε να έχει σχεδόν 15000

κατοίκους με πυκνότητα πληθυσμού αναλογικά με την

έκτασή του από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως

Σήμερα ζουν στο νησί 500 μόνιμοι κάτοικοι οι περισσότεροι

εκ των οποίων από πεποίθηση και συνείδηση της αναγκαιό-

τητας να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο στο νησί που

δεν χωράει στον χάρτη της Ελλάδας Το τέλος εκείνης της

ακμής ήρθε από τους Βαλκανικούς και μετά Γάλλοι Ιταλοί

Γερμανοί και Άγγλοι το εκμεταλλεύθηκαν διαδοχικά συνα-

γωνιζόμενοι σε βαρβαρότητα Τα γεγονότα αυτά είναι πολύ

λίγο γνωστά και αξίζουν να τα διερευνήσει κανείς για να

συνδέει την ιστορία με τις σημερινές εξελίξεις

Το 1915 κατά τη διάρκεια του Αrsquo Παγκοσμίου Πολέμου οι

Γάλλοι κατέλαβαν με δόλο το νησί με το πρόσχημα ότι το

προστατεύουν από τα γερμανικά υποβρύχια Κατά τη διάρ-

κεια της Γαλλικής κατοχής καταστράφηκε ολοσχερώς ο πε-

ρίφημος εμπορικός στόλος του νησιού εξαιτίας των

συνεχών επιδρομών από τα τουρκικά παράλια Οι Γάλλοι τε-

λικά πούλησαν το νησί το 1920 στους Ιταλούς που είχαν

πλέον όλα τα Δωδεκάνησα Κατά τη διάρκεια της φασιστι-

κής Ιταλοκρατίας (1921-41) έγινε συστηματική προσπάθεια

σε όλα τα Δωδεκάνησα να χάσουν οι κάτοικοι την ταυτό-

τητά τους με απαγόρευση της διδασκαλία της ελληνικής

γλώσσας στα σχολεία και υπονόμευση της ορθόδοξης εκ-

κλησίας και το ίδιο συνέβη και στο Καστελόριζο

Τη χειρότερη όμως κτηνωδία γνώρισε το νησί κατά τον Βrsquo

Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα όχι από τους Γερμανούς

όπως θα υποψιαζόταν εκ πρώτης σκέψεως κανείς αλλά αν-

τίθετα από τους ίδιους τους συμμάχους της Ελλάδας τότε

Το 1942 Άγγλοι καταδρομείς κατέλαβαν το Καστελόριζο δί-

νοντας την αφορμή στους Γερμανούς νrsquo αρχίσουν έναν ανε-

λέητο βομβαρδισμό με Στούκας Το νησί εκκενώθηκε με

διαταγή των Άγγλων κι όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει από

τις μέχρι τότε καταστροφές κατέληξαν πρόσφυγες στην

Παλαιστίνη μέχρι τη λήξη του πολέμου Πριν συμβεί όμως

αυτό διαπράχτηκε ένα έγκλημα ακόμα για το οποίο ουδέ-

ποτε αποδόθηκε δικαιοσύνη Στις αρχές Ιουλίου 1944 εκα-

τοντάδες Άγγλοι κομάντος -κι άλλοι σύμμαχοί τους- αποβι-

βάστηκαν κρυφά στο έρημο πλέον νησί το οποίο επιπλέον

δεν είχε πλέον καμία στρατιωτική σημασία έτσι όπως είχε

εξελιχτεί ο πόλεμος Ο μόνος στόχος τους ήταν να λεηλα-

τήσουν το νησί που είχε φήμη για τον πλούτο του και να αρ-

πάξουν τις περιουσίες που είχαν αφήσει πίσω τους οι

κάτοικοι φεύγοντας βιαστικά Είναι χαρακτηριστικό το από-

σπασμα του Μιχαήλ Χονδρού στην εφημερίδα laquoΗ Φωνή του

Καστελόριζουraquo όπου περιγράφει την κτηνωδία laquoΌλες οι

εκκλησίες ήσαν λεηλατημένες δώρα αφιερώματα ιερά

σκεύη άμφια εκκλησιαστικά βιβλία παγκάρια κλπ χάθη-

καν όλα

Οι περισσότερες δεν είχαν ούτε πόρτες και καμιά δεν είχε

ούτε ένα τζάμι Ναι ούτε τζάμι Τα είχαν κλέψει κι αυτά με-

θοδικά ένα έναhellip Δεν άφησαν ούτε ένα ιερό Ευαγγέλιο ή

έναν σταυρό Θεέ μου τι να πρωτογράψουμε Το νεκροτα-

φείο παρουσίαζε κι αυτό μια ανεξήγητη και ανατριχιαστική

όψη Δεν υπήρχε ούτε ένας σταυρός Οι τάφοι ήταν σχεδόν

χωρίς χώμα τα κόκαλα των πατέρων μας ήταν διασκορπι-

σμένα εδώ κι εκείhellip

Στην πόρτα του κοιμητηρίου είχε μια επιγραφή που ενημέ-

ρωνε τον επισκέπτη

ΑΠΟ ΔΩ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ-ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ

Αφού ολοκληρώθηκε η ανίερη αυτή λεηλασία οι ldquoΣύμμα-

χοιrdquo πυρπόλησαν όλα τα σπίτια που ακόμα στέκονταν

όρθια για να καλύψουν το έγκλημά τους Αποκαλύφθηκε

μόνο όταν κινητά περιουσιακά στοιχεία των Καστελοριζίων

εμφανίστηκαν σε παζάρια της Αιγύπτου και αλλού στη

Μέση Ανατολή όπου είχε βάσεις ο αγγλικός στρατός

Οι κάτοικοι του νησιού επέστρεψαν το 1945 σε τρεις απο-

στολές εκ των οποίων η τελευταία είχε τραγικό τέλος

καθώς το πλοίο άρπαξε φωτιά και πολλοί κάηκαν ή πνίγη-

καν Όταν έφτασαν στο νησί τους μετά από δυο χρόνια εξο-

ρίας και ανείπωτη δυστυχία αντίκρυσαν τον άλλοτε

πάμπλουτο τόπο τους ισοπεδωμένο και καταληστεμένο

Πολλοί το εγκατέλειψαν για πάντα Κάποιοι όμως έμειναν

και μένουν ακόμη ξαναφτιάχνοντας για μια ακόμα φορά τα

σπίτια και τις οικογένειές τους Μια ακόμα αντίθεση Μια

σταλιά νησί πέρα από τον ελληνικό χάρτη εκτεθειμένο σε

κάθε είδους απάνθρωπα παζάρια και συμφέροντα κατοικεί-

ται από μια χούφτα ανθρώπων που αναδεικνύονται διαχρο-

νικά σε αγέρωχους ακρίτες-ήρωες της ιστορίας με ένα

αδιαπραγμάτευτο και έντιμο πείσμα που είναι δίδαγμα για

όλους

―――――――

H Έλενα Σουλιώτη είναι Δρ Ιστορικός-Αρχαιολόγος και Διπλω-

ματούχος Ξεναγός Αντιπρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων

Ξεναγών

laquoΩΔΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑraquo

Η Περιφέρεια Αττικής τιμά

τη Γιορτή της Μητέρας

Η Περιφέρεια Αττικής σέβεται τιμά και αγαπάει αδιά-

λειπτα την Μητέρα σύμβολο ζωής έμπνευσης αγώνα

και αυταπάρνησης

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τη Γιορτή της Μητέ-

ρας παρουσιάζει διαδικτυακά την Κυριακή 9 Μαΐου

και ώρα 2100 την laquoΩδή στην Καλλιπάτειραraquo - ένα

υψηλής αισθητικής συμφωνικό έργο αφιερωμένο σε μια

μητέρα που έμεινε στην Ιστορία ως η πρώτη γυναίκα η

οποία αψήφησε τις απαγορεύσεις και το άβατο της

Ολυμπίας για τις γυναίκες προκειμένου να μπορέσει να

παρακολουθήσει τον γιό της τον Πεισίρροδο να αγωνί-

ζεται

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Περιφερειάρχη Γιώργο

Πατούλη και στην Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού

Μαίρη Βιδάλη που επέλεξαν αυτή την εξαιρετική συμ-

φωνική καντάτα την οποία θα αποδώσουν ο Πασχά-

λης Τόνιος και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου

πλαισιωμένοι με την αφήγηση του Γρηγόρη Βαλτινού

Το έργο είναι βασισμένο σε ποιήματα μεγάλων Ελλή-

νων κλασικών και σύγχρονων ποιητών όπως του Λο-

ρέντζου Μαβίλη του Άγγελου Σικελιανού του Κωστή

Παλαμά του Τάκη Δόξα αλλά και κείμενα του Ομήρου

του Πινδάρου καθώς και μελοποιημένα ποιήματα του

Σαράντη Αλιβιζάτου

Συμπράττουν οι μουσικοί Χρήστος Ζούμπος (κιθάρα)

Απόστολος Φωτάκης (πιάνο) Γιάνος Γιοβανός (βιο-

λοντσέλο) Γιάννα Παναγοπούλου (κρουστά) Μιγκέν

Σελμάνι (βιολί) Δήμητρα Χανιαλάκη (φλάουτο) και το

μεικτό φωνητικό σύνολο laquoΚαλλιτεχνήματαraquo της Μα-

ρίας Μιχαλοπούλου

Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύ-

ρου παρουσιάζει η Ξένια Γεωργοπούλου

Το πρόγραμμα θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για θέαση

στην επίσημη σελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο Face-

book (wwwfacebookcomPerifereiaAttikis) και στο κα-

νάλι της Περιφέρειας στο

YouTube (youtubecomperattika) ενώ θα ενημερώνεται

συνεχώς στο FB event httpsfbmee4d0WvE2Po

laquoΌχι μία αλλά όλες οι ημέρες είναι αφιερωμένες στη

Μητέρα τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή κάθε αν-

θρώπουraquo δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος

Πατούλης με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της

Μητέρας Όπως τόνισε laquoη εκδήλωση αυτή είναι μόνο

μια μικρή συμβολική αναγνώριση της αφοσίωσης κάθε

μάνας κάθε αφανούς ηρωίδας της καθημερινότητάς

μας που μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή

της από την πρώτη στιγμή που βλέπουμε το φως της

ζωής μέχρι και την τελευταία πνοή της

4 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συμμετέχοντας στους

εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-

νάσταση και με αφορμή το ανέβασμα της παράστασης

laquoΛουκής Λάραςraquo προβάλει ένα μίνι ντοκιμαντέρ που

φωτίζει την προσωπικότητα και το έργο του συγγρα-

φέα Δημητρίου Βικέλα το οποίο θα προβάλεται μέχρι

31 Μαΐου 2021

Σημαντικές προσωπικότητες καταθέτουν τις απόψεις

τους και φωτίζουν εκείνη την εποχή Αφορμή και έμ-

πνευση αποτελεί το διήγημα του συγγραφέα Λουκής

Λάρας που σκιαγραφεί την καθημερινή ζωή στον ελλα-

δικό χώρο την περίοδο του 1821

Η Μαρία Ευθυμίου (Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ)

η Ζωή Μπέλλα Αρμάου (Δρ Φιλολογίας)

o Σωτήριος Γκλαβάς (Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου

προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων)

ο Δημήτρης Κάβουρας

η Κυβέλη Ζωή (εικαστικός)

ο Γιάννης Σαμαρτζής (έμπορος τέχνης) και οι συντελεστές

της παράστασης Λευτέρης Γιοβανίδης και Μανώλης Μαυ-

ροματάκης μας μιλούν περί ηρώων και εμπόρων

Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ Κωνσταντίνος Σαμαράς

Δάφνη Χαιρετάκη

Η Επανάσταση του 1821 έχει χαραχτεί στην συλλογική συ-

νείδηση ως μια εποχή ηρώων Την ίδια εποχή ωστόσο ένας

άλλος τύπος ανθρώπου αρχίζει να εδραιώνεται στο νέο

κόσμο που βρίσκεται στα σπάργανα

Πρόκειται για την μορφή του εμπόρου που θα διαδραματί-

σει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία του μέλλον-

τος Έναν τέτοιο άνθρωπο τον Λουκή Λάρα επιλέγει ο

Δημήτριος Βικέλας ως πρωταγωνιστή του ομώνυμου μυθι-

στορήματός του

Στην δίνη των πιο βίαιων και απρόβλεπτων ταραχών ο Λου-

κής Λάρας αγωνίζεται να επιβιώσει να προστατεύσει την

οικογένειά του να πλουτίσει Μόνος πατριωτισμός του

όπως ομολογεί ο ίδιος είναι το ισοζύγιον

έως 31052021

httpswwwyoutubecomwatchv=lA36VOKXBG8

Περί Ηρώων και Εμπόρων Ένα ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή

το διήγημα του Δημήτριου Βικέλα laquoΛουκής Λάραςraquo

4o Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Μεσόγειος έρημος

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Tο 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

με τίτλο Μεσόγειος έρημος σε καλλιτεχνική διεύθυνση

Γιώργου Κουμεντάκη Οι δωρεάν προβολές των βίντεο του

Φεστιβάλ θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό έως

τέλος Μαΐου Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη της

δωρεάς του ΙΣΝ

[wwwSNForg] httpswwwsnforgel για την ενίσχυση

της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς οι πιανίστες Στέφα-

νος Θωμόπουλος Λορέντα Ράμου Σοφία Ταμβακοπού-

λου η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan

Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ Ξύνδα Σαμάρα

Καμηλιέρη Σπάθη Καλομοίρη Κωνσταντινίδη Ξενάκη

Θεοδωράκη Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα

ρεσιτάλ

Το 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ θα προβληθεί εξ ολοκλήρου

μέσω της GNO TV

Προβάλλεται έως 20052021

Η Μαρία Καλλιμάνη ο Δημήτρης

Καταλειφός η Θέμιδα Μπαζάκα

και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντα-

νεύουν πρόσωπα και γεγονότα

της ιστορικής ναυμαχίας της Σα-

λαμίνας σε ένα ντοκιμαντέρ

που συνδυάζει τη θεατρική αφή-

γηση με τo κινηματογραφικό

οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά

της Σαλαμίνας

Πρόκειται για μια σύνθεση ένα

ταξίδι στον χρόνο που αντλεί το

περιεχόμενό της από το βιβλίο

του Ηρόδοτου σε ελεύθερη από-

δοση του διακεκριμένου καθη-

γητή Αρχαιολογίας Πέτρου

Θέμελη και εμπλουτίζεται με

αποσπάσματα από τους laquoΠέρ-

σεςraquo του Αισχύλου σε μετά-

φραση του ποιητή Κώστα

Λάνταβου

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας σημα-

τοδοτεί μια πολύ σημαντική

στιγμή στην ελληνική και την

παγκόσμια ιστορία αφήνοντας

έκτοτε ανοιχτό το ερώτημα πώς

θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί

οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί

εάν το αποτέλεσμα εκείνης της

ημέρας ήταν διαφορετικόhellip

Aξίζει να σημειωθεί ότι τo Δημοτικό

Θέατρο Πειραιά με αφορμή την

συμπλήρωση δυόμισι χιλιάδων χρό-

νων από τη Ναυμαχία της Σαλαμί-

νας παρουσίασε με επιτυχία τον

Οκτώβριο την παράσταση Η ναυ-μαχία της Σαλαμίνας του Ηρόδο-

του με τους Μαρία Καλλιμάνη

Δημήτρη Καταλειφό Θέμιδα Μπα-

ζάκα και Γιάννη Τσορτέκης οι οποίοι

αφηγήθηκαν κι ενσάρκωσαν τα πρό-

σωπα της ιστορικής ναυμαχίας

H Ναυμαχίας της Σαλαμίνας Ένα ντοκιμαντέρ που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με τo κι-

νηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας

Ραντεβού με το Δήμο ΒBB

laquoΤεχνικές για

αποτελεσματική μελέτηraquo

Με ένα θέμα αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον ξεκινά ο

δεύτερος κύκλος της σειράς ενημερωτικών διαδικτυακών

συζητήσεων laquoΡαντεβού με το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένηςraquo την Τετάρτη 12 Μαΐου στις 1800 Το συγκε-

κριμένο θέμα αφορά τεχνικές για αποτελεσματική

μελέτη και συμβουλές για την αντιμετώπιση του άγχους

των εξετάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθήτριες

γυμνασίου και λυκείου Οι διακεκριμένοι ομιλητές στο

πρώτο μέρος θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό διάβασμα Θα

ακολουθήσει το δεύτερο μέρος στο οποίο θα δοθούν

πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη ψυχολογική προ-

ετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις και για την αν-

τιμετώπιση του άγχους κατά τη διάρκειά τους

Εισηγήτριες Αννα Τηλιακού Σύμβουλος μαθησιακής

ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού Κατε-

ρίνα Καράμπελα Ψυχολόγος

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα δοθεί ο λόγος στο

κοινό για ερωτήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στο

httpslumameletikaieksetaseis

Η συμμετοχή είναι δωρεάν οι θέσεις είναι περιορισμένες

Όσοι δεν μπορέσουν να συμμετέχουν διαδικτυακά μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ζωντανά μέσω

της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου

Facebook wwwfacebookcomdimosvvv

YoutubehttpswwwyoutubecomchannelUCOI1mGmL35

xQSeXGVBvOXjw

Webtv WebTV (vvvgovgr)

laquoΣυντήρηση ιστορικών

ενδυμάτωνraquo

Η συντήρηση ιστορικών ενδυμάτων

είναι επιστήμη και συνάμα τέχνη με

μικρή αλλά ουσιαστική ιστορία στη

χώρα μας και το εξωτερικό Αφορά τη

μελέτη της φθοράς την πρόβλεψη της

αναχαίτισής της τις εργασίες βελτίω-

σης και σταθεροποίησης της κατάστα-

σης διατήρησης των ενδυμάτων και την

προετοιμασία τους για έκθεση και προ-

βολή στο ευρύ κοινό

Ο κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων από

το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

με θέμα laquoΣυντήρηση ιστορικών ενδυμά-

τωνraquo θα είναι μια σύντομη αλλά περιε-

κτική παρουσίαση του επαγγέλματος του

συντηρητή υφάσματος και των υπηρεσιών

που μπορεί να προσφέρει για τη διατή-

ρηση και προβολή των ενδυμάτων ιστορι-

κής και καλλιτεχνικής αξίας

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται στο

κοινό της εταιρείας που ενδιαφέρεται

για τη μελέτη και τη διατήρηση ιστορι-

κών ενδυμάτων αλλά και σε συντηρη-

τές έργων τέχνης άλλων ειδικοτήτων

Για συμμετοχή kanari4pligmailcom

- 2103647577 Δευτέρα-Παρασκευή

900-1300 Ρόζα Πατσέα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Αφόρητο πλήγμα για τον

Ελληνικό πολιτισμό

με διεθνή διασυρμό της χώρας

Σύμφωνα με εκτενή δημοσιεύματα στον Τύπο η από-

φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

με την οριακή πλειοψηφία μιας και μόνης ψήφου του-

τέστιν 13 έναντι 12 έκρινε νόμιμη την απόφαση της

Υπουργού Πολιτισμού για απόσπαση και επανατοποθέ-

τηση των σημαντικότατων αρχαιοτήτων που βρέθηκαν

στο Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης Απο-

τελεί σεβαστή δικαστική απόφαση όσον αφορά το δια-

τακτικό της αλλά συνάμα αφόρητο πλήγμα για το

πολιτισμικό κύρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πολύ

δε περισσότερο για τον ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

καλεί τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού

οι οποίοι μοιραία πλέον μαζί με την από το 2019 Διοί-

κηση της laquoΑττικό Μετρόraquo θα καταστούν συνυπεύθυνοι

για την μεγαλύτερη πολιτισμική καταστροφή που θα

έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία πενήντα

χρόνια να συνειδητοποιήσουν άμεσα ότι η δικαστική

αυτή απόφαση αποτελεί Πύρρειο νίκη για την κυβέρ-

νηση και διεθνή διασυρμό για την Ελλάδα

Τους καλούμε να σεβαστούν τις απόψεις των ξένων

ειδικών από τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα διε-

θνώς των Ελλήνων αρχαιολόγων και όλων ημών των

συνετών πολιτών που διακαώς επιθυμούμε την διά-

σωση αυτής της πολιτισμικής κληρονομιάς εφrsquo όσον

μάλιστα η διατήρηση των συγκεκριμένων αρχαιοτή-

των κατά χώραν παραμένει εφικτή και ίσως μάλιστα

η μόνη εφικτή λύση που σέβεται την καταληκτική

ημερομηνία για το μετρό του Δεκεμβρίου 2023

Θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς δεν αποτελούν

κάποιο είδος οικονομικής ή διοικητικής ρύθμισης που

επιτρέπεται να κριθούν έστω με την διαφορά μιας

ψήφου αλλά κεντρικά και συστατικά στοιχεία της

ελληνικής ταυτότητας που δικαιολογούν τη θέση της

χώρας στον κόσμο και όπου ως εκ τούτου μόνο μια

ευρύτερη συναίνεση μπορεί να προσδώσει ουσια-

στική εγκυρότητα σε οποιαδήποτε τελική απόφαση

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας καλεί σε κινητοποίηση

Ενάντια στην κατάργηση

των εικαστικών μαθημάτων

Νέα κινητοποίηση με πορείες με αυτοκίνητα και δίτροχα

σε Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης) Θεσσαλονίκη (Αγαλμα Βενι-

ζέλου) Πάτρα (δημοτικό πάρκινγκ στην Παπαφλέσσα) και

Λάρισα (κεντρική πλατεία) το Σάββατο 8 Μάη στη 1 το με-

σημέρι οργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας (ΕΕΤΕ) διεκδικώντας το δικαίωμα στην ισότιμη

εκπαίδευση για κάθε μαθητή για την Καλλιτεχνική Παι-

δεία και την Αισθητική Αγωγή για να μην καταργηθούν

τα μαθήματα Τέχνης στο Λύκειο

Η κινητοποίηση γίνεται ενόψει της εκδίκασης προσφυγής

του ΕΕΤΕ ενάντια στην απόφαση του υπουργείου Παι-

δείας για την κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων στο

Λύκειο Η προσφυγή θα εκδικαστεί στις 13 Μάη

Οπως σημειώνει το Επιμελητήριο η κατάργηση της Τέ-

χνης στο Λύκειο βάζει φραγμούς στη μόρφωση των παι-

διών καθώς χιλιάδες μαθητές που προσανατολίζονται σε

μία από τις τουλάχιστον 15 σχολές οι οποίες απαιτούν

Σχέδιο θα αναγκαστούν να πληρώνουν φροντιστήρια

Το ΕΕΤΕ διεκδικεί το δικαίωμα όλων των μαθητών στην

Αισθητική Αγωγή και την Καλλιτεχνική Παιδεία Αγωνίζε-

ται για μάθημα Τέχνης σε όλες τις τάξεις σε όλα τα σχο-

λεία εργαστηριακό

Οταν η τέχνη σύρεται στο άρμα τηςπολιτικής

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης καταγγέλλουν την απόφαση να πραγματο-

ποιηθεί εκδήλωση στους χώρους του Μουσείου την

ημέρα της πανεργατικής απεργίας τιμή στους νεκρούς

της Πρωτομαγιάς ενώ όπως σημειώνουν στην ανακοί-

νωσή τους το Σωματείο τούς είχε ενημερώσει

Το ΔΣ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

(ΕΜΣΤ) πραγματοποίησε φιέστα για τη συμπλήρωση 40

χρόνων από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ

Τη συγκεκριμένη απόφαση καταγγέλλει το Σωματείο Ερ-

γαζομένων τού ΕΜΣΤ και ο εκπρόσωπος του Επιμελη-

τηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) στο ΔΣ του

ΕΜΣΤ Παναγιώτης (Τάκης) Βαρελάς ζωγράφος

Ο Τ Βαρελάς σε ανοιχτή επιστολή σημειώνει μεταξύ

άλλων ότι ως εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο ΔΣ του ΕΜΣΤ

laquoπρότεινε αλλαγή ημερομηνίας της εκδήλωσης όταν τοΕΜΣΤ θα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργίαraquo

Καταλήγει δε ο Τ Βαρελάς ότι laquoμε γνώμονα το σεβασμόστους νεκρούς της ταξικής πάλης της εργατικής τάξης

και με δεδομένη την αλληλεγγύη μου στους αγώνες τηςθεωρώ απαράδεκτη την απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ όσοκαι της κυβέρνησης να αμαυρώσουν την Πρωτομαγιά-τικη γιορτή των εργαζομένων στις 6 Μάη διοργανώνον-τας φιέστα στο ΕΜΣΤ για τα 40 χρόνια της εισόδου τηςχώρας στην ΕΕ και τους καλώ έστω και την τελευταίαστιγμή να την ακυρώσουνraquo Και βέβαια η πρόταση του

Τ Βαρελά δεν έγινε δεκτή και την ώρα που όλοι οι ερ-

γαζόμενοι κατεβαίνουν στους δρόμους οι συγκοινωνίες

δεν λειτουργούν το ΕΜΣΤ γιορτάζει με την κυβέρνηση

τα 40 χρόνια Ευρωπαϊκή Ενωση

Oι εργαζόμενοι έξω στο δρόμο για την Πρωτομαγιά και

μέσα στο Μουσείο γιόρταζαν τα 40 χρόνια ΕΕ

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo σιγά - σιγά

υιοθετούν πολλοί Δήμοι ορίζοντας μία

ημέρα την εβδομάδα ή άλλως για συ-

ναντήσεις με πολίτες και συζητήσεις

Γνωρίζοντας πώς καθιερώθηκε μας κάνει

εντύπωση η εξέλιξή του Γιατί ldquoραντεβού με

το δήμαρχοrdquo σήμαίνει όπως είχε χαρακτη-

ρίσει το θεσμό που τον ldquoγέννησεrdquo ο τέως δή-

μαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης το

2014 ότι οι πολίτες laquoθέλουν να βλέπουν τοδήμαρχο και επειδή δεν μπορεί ο δήμαρχοςδιαρκώς να πηγαίνει σε κάθε γειτονιά αςέρθει η γειτονιά στο δήμοraquo Και είχε εξηγή-

σει ότι το ραντεβού θα είναι μια διαδικασία

που θα περιλαμβάνει συνεννόηση με τους

πολίτες θα δέχεται ο ίδιος ο δήμαρχος

προσωπικά τους πολίτες είτε ατομικά είτε

σε επίπεδο συλλόγων και σωματείων

Αντίθετα σήμερα στο ldquoραντεβού με το δή-

μαρχοrdquo τουλάχιστον στο Δήμο ΒΒΒ έχει

αλλάξει το νόημά του

Στο προηγούμενο ldquoραντεβού με το Δή-

μαρχοrdquo ψήνανε κεφτεδάκια με κάποιον

σεφ στο προσεχές ldquoραντεβού με το δήμο

μαρχοrdquo θα μιλήσουν() με θέμα laquoΤεχνικές

για αποτελεσματική μελέτηraquo

Ο δήμαρχος δηλαδή θα χαιρετίσει και στη

συνέχεια θα ακολουθήσουν ομιλητές

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 12 Μαΐου στις

1800 και αφορά τεχνικές και συμβουλές

για την αντιμετώπιση του άγχους των εξε-

τάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθή-

τριες γυμνασίου και λυκείου Οι ομιλητές

θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό

διάβασμα Θα ακολουθήσουν πρακτικές

συμβουλές κλπ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι θέσεις πε-

ριορισμένες Δηλώνετε συμμετοχή στο

httpslumameletikaieksetaseis

Καλό το θέμα αλλά όχι για ldquoραντεβού με το

δήμαρχοrdquo ή ακόμη και για ldquoραντεβού με το

Δήμοrdquo Είναι θέμα για μια καλή ημερίδα

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo το ορίζει

σαφώς ο τ δήμαρχος Γ Καμίνης

ldquoΡαντεβού με το δήμαρχο σημαίνει ότι κλεί-νει ραντεβού ο πολίτης που έχει ένα πρό-βλημα ένα παράπονο από μια υπηρεσία τουΔήμου και του δίνεται η δυνατότητα να τοσυζητήσει με το δήμαρχοrdquo

Aννα Μπουζιάνη

ldquoΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟrdquo

6 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Ο Δήμος Κρωπίας συνεπής στην αρχή της συνεργα-

σίας με την Περιφέρεια Αττικής ( Β΄ Βαθμός Τοπικής

Αυτοδιοίκησης) στους τομείς αρμοδιότητας της ενη-

μερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της προτρέπει σε

βελτιώσεις σε ελέγχους κατασκευών κα Στο πλαίσιο

αυτό απέστειλε έγγραφο στην Γενική Διεύθυνση Δια-

χείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (4 Δεκεμβρίου

2020) για έλεγχο ασφαλείας της υπόγειας διάβασης

της περιοχής laquoΑλθέαraquo που οδηγεί στην παραλία

laquoΣκαλάκιαraquo Δήμου Κρωπίας

Ακολούθησε και 2η επιστολή-έγγραφο στις 21 Ια-

νουαρίου 2021 όπου αναφερόταν σε όλες τις υπό-

γειες διαβάσεις Η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε το

Δήμο Κρωπίας (2 Φεβρουαρίου 2021) για τα αποτε-

λέσματα της αυτοψίας της και την ένταξη στο πρό-

γραμμα συντηρήσεων της Περιφέρειας Αττικής κάτι

που επιβεβαιώθηκε και από την εντεταλμένη περιφε-

ρειακή σύμβουλο ΑνΑττικής Ευρώπη Κοσμίδη

Προς επίρρωση των λεγομένων ο Δήμος μας ενεχεί-

ρισε και το σχετικό έγγραφο

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σε δή-

λωσή του με αφορμή σχετική ανάρτηση σε μέσο κοι-

νωνικής δικτύωσης επισημαίνει για μια ακόμη φορά

ότι laquoο Δήμος και εγκαίρως και με τις υπηρεσίες τουπρώτος φροντίζει για παρεμβάσεις βελτίωσης καιασφάλειας όπως αρμόζει ως φορέας Α΄ Βαθμού Το-πικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τον Β΄ΒαθμόΑυτοδιοίκησης Και γιrsquo αυτό εντάχθηκαν τα έργα αυτάστο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής γιανα κατασκευαστούν και ο σύλλογος της Αγίας Μαρί-νας έπεταιhellip Οι προσπάθειες ορισμένων φανατικών προσώπων πουπροσπαθούν να παραπλανήσουν και να ποδηγετή-σουν συλλόγους της περιοχής Αγίας Μαρίνας για αν-τιπολιτευτικούς λόγους πράττουν πολύ κακό έργο γιατην ιστορία των συλλόγων Καταπατούν καταστατι-κούς σκοπούς εθίζονται σε μια ανταγωνιστική σχέσημε τα εκλεγμένα αιρετά σώματα της Τοπικής Αυτοδι-οίκησης και τις υπηρεσίες τουςraquo

ΣΣ Ότι κάνει κάθε πολίτης ή σύλλογος προς τη

σωστή κατεύθυνση για επίλυση προβλημάτων στη

γειτονιά του πρέπει να είναι καλοδεχούμενο και απο-

δεκτό

Έγκαιρες παρεμβάσεις στις Υπόγειες διαβάσεις Λ Αθηνών-Σουνίου

Συνεργασία Δήμου Κρωπίας με την Περιφέρεια Αττικής

Στις 22 Απριλίου δημοπρατήθηκε από τον Δήμο

Ραφήνας Πικερμίου το έργο της ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας με δια-

δικασία ανοιχτού διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 49456332

ευρώ (με ΦΠΑ) εκ των οποίων 230000 ευρώ από

το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους Η

ανταπόκριση ήταν μεγάλη καθώς κατέθεσαν

προσφορά συνολικά 11 εταιρείες τις οποίες πα-

ρουσιάζει με τα ονόματά τους και τα ποσοστά

που έδωσε η κάθε μία στον πίνακα

Ενημερώνει λοιπόν ανοιχτά ο Δήμαρχος Ευάγ-

γελος Μπουρνούς παρουσιάζοντας τις εται-

ρείες που κατέθεσαν προσφορές και τί

προσφορές έδωσε ο

καθένας και σημειώνει

ότι laquoζήτησε από τις ενλόγω εταιρείες να αι-τιολογήσουν άμεσα τούψος των εκπτώσεωνπου περιλαμβάνονταιστις προσφορές τους

Η διαδικασία κρίνεταιαπαραίτητη ώστε μετά

την παροχή των σχετικών διευκρινίσεων το πρα-κτικό του διαγωνισμού να κατατεθεί στην Οικο-νομική Επιτροπή του Δήμου και να οριστεί οπροσωρινός ανάδοχος του έργουraquo

Έτσι γίνονται οι δημοπρασίες για να είναι διαφανείς

Αποτελέσματα δημοπράτησης ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας

ΣΣ Ανοιχτές στον δημότη και πολίτη διαδικα-

σίες κύριε Δήμαρχε των ΒΒΒ όχι να αναγκά-

ζεται ο πολίτης να προσφεύγει στις ανώτερες

αρχές γιατί τον αγνοείται περιφρονώντας

ακόμη και τις ύπερθεν αρχές ελέγχου

Εγκρίθηκε Σχολική μονάδα

στην Καλλιτεχνούπολη Μετά από μια σειρά ενεργειών από το Δήμο Ραφήνας - Πι-

κερμίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 4005200 euro -

στο πρόγραμμαlaquoΑντ Τρίτσηςraquo για την ανέγερση 1Αβάθμιας

σχολικής μονάδας στην Καλλιτεχνούπολη

Πρόκειται για ένα 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο χωρητικότη-

τας 150 μαθητών και ένα 2θέσιο νηπιαγωγείο για 50 παι-

διά προσχολικής ηλικίας

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί στο ΟΤ 107Α

για το οποίο ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου κατάφερε να

αλλάξει χρήση γης από χώρο ανέγερσης εμπορικού κέν-

τρου σε χώρο για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νη-

πιαγωγείου χωρίς να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 7

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Κίνηση Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΕπικοινωνία Τηλ 6983475960 6971534995E-mail agiamarinaalikouyahoocomΑγία Μαρίνα Αλυκού - Δήμου ΚρωπίαςΗμερομηνία 03022021Προς Υπουργό Εσωτερικών κ Μ ΒορίδηΚοιν 1 Γραφείο Πρωθυπουργού κ Κ Μητσοτάκη2 Γραφείο Δημάρχου Δήμου Κρωπίας κ Δ Κιούση

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου τουΔήμου Κρωπίας σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε τηναναγκαιότητα ανακήρυξης της Αγίας Μαρίνας Αλυκού καιτων όμορων οικισμών του παραλιακού μετώπου τουΔήμου σε Τοπική Κοινότητα στο πλαίσιο της ενιαίαςδομής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης σύμφωνα με τηναυτοδιοικητική νομοθεσία και τις επικείμενεςαυτοδιοικητικές μεταβολές που προγραμματίζετεΤα γεωγραφικά πληθυσμιακά και οικιστικάχαρακτηριστικά του Δήμου Κρωπίας (μεγάλη γεωγραφικήέκταση ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση εκτεταμένηαυθαίρετη και άναρχη δόμηση κλπ στοιχεία) καθιστούντο έργο της Δημοτικής Αρχής του μονοκοινοτικού αυτούΔήμου δυσχερές και επίπονο γεγονός που αντανακλάταιμε την βραδύτητα της ανάπτυξης των υποδομών τηςΔημοτικής Ενότητας και ιδιαίτερα αυτή του παραλιακούμετώπου της Αγία ΜαρίναςΗ ταχεία πληθυσμιακή αύξηση του παραλιακού μετώπουτης Αγίας Μαρίνας το μετέτρεψε σε ελάχιστο χρόνο απόοικισμό παραθεριστικής κατοικίας σε αστική κωμόποληπου αριθμεί σήμερα 6000 με 7000 μόνιμους κατοίκουςαριθμός που πολλαπλασιάζεται ιδιαίτερα τουςκαλοκαιρινούς μήνεςΔυστυχώς την πληθυσμιακή αυτή αύξηση της περιοχής

δεν την ακολούθησε και αντίστοιχος εκσυγχρονισμός τωνυποδομών της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στιςανάγκες της αστικοποίησης της και της βελτίωσης τηςκαθημερινότητας των κατοίκων τηςΜε το σχέδιο πόλης σε διαχρονική εκκρεμότητα καιχωρίς δίκτυο αποχέτευσης παιδικό σταθμό παιδικέςχαρές γήπεδα άθλησης πεζοδρόμια τουλάχιστον στοεμπορικό τμήμα της χωρίς ορθολογικό σύστημακαθαριότητας και προστασία του περιβάλλοντος μεανεπαρκή οδική ασφάλεια με εγκαταλειμμένες τιςπαραλίες της με ανάγκη επέκτασης του δημοτικούφωτισμού ώστε να αντιμετωπισθεί η αυξημένηπαραβατικότητα στη περιοχή και με εμφανή πλέον τηναδυναμία του Δήμου να αντιμετωπίσει τα οξυμέναπροβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα τωνκατοίκων της η αναγκαιότητα ανακήρυξης τουπαραλιακού μετώπου σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquo κρίνεται αναπόδραστηαυτοδιοικητική πράξη

Σας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε και ένα απότα σοβαρότερα θέματα συζήτησης μεταξύ των μελών καιγενικότερα των κατοίκων της περιοχής κατά τηντελευταία (πριν της περιόδου Covid-19) πολυπληθή ΓενικήΣυνέλευση του ldquoΠροοδευτικού - Εξωραϊστικού Συλλόγουτης Αγίας Μαρίναςrdquo ενός συλλόγου που ασκεί έντονησυλλογική δραστηριότητα για τον εκσυγχρονισμό τωνυποδομών και την ανάπτυξη της περιοχήςΑκούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Ηδημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσειστην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη τουπαραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική ΚοινότηταldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισηςτης περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης τηςσε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποΟ έντονος και δικαιολογημένος αυτός προβληματισμόςστάθηκε και η αφορμή της δημιουργίας της κίνησηςπολιτών για την ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquoπρόταση που ήδη έχει τεθεί προς έγκριση σε διαδικτυακήψηφοφορία και σε έγγραφη συλλογή υπογραφών και που

από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εμφαίνεται η ευρείααποδοχή της από τους κατοίκους της περιοχής (ηδιαδικασία είναι σε εξέλιξη)Κύριε ΥπουργέΚατόπιν των ανωτέρω και με τη πεποίθηση ότι ηαυτοδιοικητική αυτή πράξη της ενδοδημοτικήςαποκέντρωσης αρμοδιοτήτων του Δήμου Κρωπίας με τηνανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας ΜαρίναςΑλυκούrdquo θα συνδράμει καταλυτικά στην ανάπτυξη τηςπεριοχής και την βελτίωση της καθημερινότητας τωνκατοίκων της Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στηννομοθετική της υλοποίηση στο πλαίσιο τωναυτοδιοικητικών αλλαγών που σχεδιάζετε

ΥΣ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός ΝέουΠαραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνεστην ενότητα του τις παραλιακέςπεριοχές από την Αγία Μαρίνα του ΔήμουΚρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια τουΔήμου Σαρωνικού θα αποτελούσε μιαουσιαστική αυτοδιοικητική πράξη που πιστεύουμεθα συντελούσε καταλυτικά στην τουριστική καιοικονομική ανάπτυξη του ΝΑ Σαρωνικού θααποδέσμευε το παραλιακό μέτωπο απότην αυτοδιοικητική εξάρτηση τηςενδοχώρας που εκφράζει και υπηρετείδιαφορετικά αναπτυξιακά συμφέροντα τωνκατοίκους της και κρατάει πίσω την ανάπτυξη τουκαι θα το συνέδεε υποστηρικτικά με τα τουριστικάκαι οικονομικά αναπτυξιακά έργα του ΕλληνικούΜε την πεποίθηση ότι το αίτημα των κατοίκων τηςΑγίας Μαρίνας είναι εύλογο και ο προβληματισμόςγια την αναγκαιότητα δημιουργίας ανεξάρτητουπαραλιακού Δήμου θα σας απασχολήσει θετικάπαραμένουμε στην διάθεση σας για κάθεπεραιτέρω συνεργασίαΗ Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης ΠολιτώνldquoΗ Αγία Μαρίνα Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Παρουσιάζαμε στο προηγούμενο φύλλο τη δημοτική

συνεδρίαση του Δήμου Κρωπίας με θέμα την Ανακή-

ρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας

σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα

Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όλες τις απόψεις

στο μέτρο του δυνατού

Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη ldquoαπόσχισηrdquo δηλαδή να δη-

μιουργήσει ξεχωριστή Κοινότητα η Αγία Μαρίνα κάτι

που ενόχλησε ιδιαίτερα τη ldquoΣυντονιστική Επιτροπή

της Κίνησης Πολιτώνrdquo που έχει αναλάβει και την

πρωτοβουλία

Διαβάσαμε διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο αλλά ακο-

λούθησε και επιστολή την οποία δημοσιεύουμε παρα-

πλεύρως

Ομως πρέπει να επισημάνουμε κάποια βασικά στοι-

χεία

Δική σας πρωτίστως λέξη

είναι η απόσχιση

Δεν είναι άρθρο όπως επικαλούνται στην επιστολή

Είναι ρεπορτάζ που προκύπτει μέσα από τη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κρω-

πίας Η λέξη ldquoαπόσχισηrdquo είναι δάνεια από τα

ακούσματα στη συνεδρίαση Δεν είναι διαπίστωση

της συντάκτριας Το αναφέρει το δικό τους έγγραφο

(3221) που απέστείλαν στον Υπουργό Εσωτερικών

στον Πρωθυπουργό και στο Δήμαρχο το οποίο γράφει

πλην άλλων laquoΣας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό

αποτέλεσε και ένα από τα σοβαρότερα θέματα συζήτησης

μεταξύ των μελών και γενικότερα των κατοίκων της

περιοχής

Ακούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Η

δημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσει

στην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη του

παραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική Κοινότητα

ldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισης

της περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης της

σε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποraquo

Και παρακάτω ΥΓ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός Νέου

Παραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνε στην ενότητα του

τις παραλιακές περιοχές από την Αγία Μαρίνα του Δήμου

Κρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια του Δήμου

Σαρωνικού θα αποτελούσε μια ουσιαστική αυτοδιοικητική

πράξηraquo

Επίσης στην κατάληξη του ρεπορτάζ στο προηγού-

μενο φύλλο (αρ1180 σ 5) καταλήγουμε με την πρό-

ταση του δημάρχου που λέει laquoΟ Δήμος Κρωπίας δεντεμαχίζεται δεν τιμαριοποιείται και ουδέποτε ΑΠΟ-ΣΧΙΖΕΤΑΙ έστω και κατά ένα τετραγωνικό χιλιοστόαπό την επικράτειά του και τα διοικητικά του όριαraquo

Οσον αφορά τις πλειοψηφίες θα γνωρίζετε πολύ

καλά ότι και το παρόν και το λευκό είναι αρνητικές

ψήφοι

Η αλήθεια είναι πικρή αλλά πρέπει να λέγεται

Αννα Μπουζιάνη

Η ldquoαπόσχισηrdquo της Αγίας Μαρίνας σε Κοινότητα

Διαμαρτύρεται η Συντονιστική Κίνηση

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚ

Κίνηση Πολιτών

ldquoΗ Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΗμερομηνία 06052021

Προς Εφημερίδα ldquoΕΒΔΟΜΗrdquo

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου

Κρωπίας σε ldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρί-

νας Αλυκού

Κυρία Μπουζιάνη με έκπληξη μας διαβάσαμε το πρωτοσέλιδο

αλλά και το μακροσκελές άρθρο σας στο εσωτερικό της εφημερί-

δας σας αναφορικά με την Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου

του Δήμου Κρωπίας σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Διαφω-

νούμε με το άρθρο σας στα παρακάτω δύο σημαντικά σημεία και

σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την επιστολή μας προς διόρ-

θωση των διαστρεβλώσεων που αναφέρθηκαν

1ον Στο άρθρο σας κάνετε λόγο για απόσχιση και ανεξαρτητο-

ποίηση της Αγίας Μαρίνας Ειλικρινά αναρωτιόμαστε από πού

προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα

Το αίτημα της συντονιστικής επιτροπής της laquoΚίνησης Πολιτώνraquo

για ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σε laquoΕνδοδη-

μοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo προς το Υπουργείο Εσωτερι-

κών ήταν σαφές και επrsquo αυτού απάντησε το Υπουργείο ότι δηλαδή

είναι δυνατή η δημιουργία της laquoΕνδοδημοτικής Κοινότηταςraquo και

επί του εγγράφου αυτού ζητήθηκε από το Δημ Συμβούλιο η

γνώμη του

Το πρώτο θέμα προς συζήτηση στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβού-

λιο είχε ακριβώς αυτό το τίτλο Αίτημα για Ανακήρυξη του Παρα-

λιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΤοπική Ενδοδημοτική

Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo Από που προκύπτουν λοιπών οι δια-

στρεβλώσεις που αναγράφονται και αναδημοσιεύονται

Ως εκ τούτου η εισαγωγή της Προέδρου στην έναρξη του διαλό-

γου για αίτημα laquoαπόσχισηςraquo ήταν τελείως λανθασμένη To αίτημά

μας ήταν ξεκάθαρο και σε καμία περίπτωση δεν αναφερόταν σε

απόσχιση Αναρωτιόμαστε για τους λόγους που το επικαλέστηκε

αυτό αλλά και το επικαλείστε και εσείς αφού δεν αναφερόταν

πουθενά ούτε στο αίτημα μας ούτε πολύ περισσότερο στο έγ-

γραφο του Υπ Εσωτερικών που αφορούσε το πρώτο θέμα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου

Επίσης ο εκπρόσωπος μας στο Δημοτικό Συμβούλιο ευθύς εξrsquo

αρχής υπερτόνισε επανειλημμένα ότι ο λόγος της κίνησης είναι η

δημιουργία ενδοδημοτικής κοινότητας και όχι η απόσχιση Αυτός

και μόνο αυτός είναι ο στόχος των κατοίκων του παραλιακού μετώ-

που lsquoόπως αυτοί εκπροσωπούνται από την laquoκίνηση πολιτώνraquo

2ον Aναρωτιόμαστε ειλικρινά που το είδατε εσείς το τεράστιο

ΟΧΙ του Δήμου Κρωπίας Αναλύοντας τα αποτελέσματα της ψη-

φοφορίας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα

Δημ Σύμβουλοι 33 Ψήφισαν 1 Από την παράταξη του Δημάρχου

laquoΝέο Ξεκίνημαraquo Ονομαστικά κατά 6 Υπέρ 0 Μη ψηφίσαντες

ονομαστικά και απόντες 17

2 Από την Παράταξη laquoΑλλάζουμε το Κορωπίraquo Ονομαστικά Κατά

0 Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά Παρών 2 και απόντες 1

3 Από την laquoΛαϊκή Συσπείρωσηςraquo - Ονομαστικά κατά 2

4 Από τη παράταξη laquoΤο Κορωπί στο Επίκεντροraquo - Ονομαστικά

κατά 1

Συνολικά Ψήφισαν Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά κατά 9

Ονομαστικά Παρών 2 μη Ονομαστικά ψηφίσαντες και απόντες

18

Από πού προκύπτει λοιπόν η laquoηχηρήraquo πλειοψηφία που απέρριψε

το δίκαιο αίτημα μας Δηλαδή αυτό της ανακήρυξης του παραλια-

κού μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΕνδοδημοτική Κοινότηταraquo

Ελπίζουμε για το δίκαιο της πληροφόρησης και οι παρατηρήσεις

μας να τύχουν της ίδιας εκτενούς προβολής με το με σωρεία ανα-

κριβειών κατά την άποψη μας σχετικό άρθρο σας που είδε το

φως της δημοσιότητας

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία

ndash διευκρίνηση

Με εκτίμηση

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Ζαχαριουδάκη Ευτυχία Θεοχάρης Χρήστος

8 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Από την σύστασή του ο καλλικρατικόςΔήμος 3Β εκπόνησε επιχειρησιακό πρόshyγραμμα για να προστατεύσει τις κοινωshyνικές ομάδες που ζουν σε καθεστώςφτώχειας στην πόλη μας Ως δημότηςαλλά και ως Ελληνας πολίτης στη δημοshyκρατία μας διαπιστώνω και δια γυμνούοφθαλμού αλλά και στο επίπεδο τηςέννοιας ότι το κοινωνικό έργο που διεκshyπεραιώνει η Δημοτική Αρχή λειτουργείαποτελεσματικά Οι κοινωνικές ομάδεςτου Δήμου μας που δεν έχουν χρήματανα αγοράσουν την τροφή τους στο σύγshyχρονο καπιταλιστικό σύστημα σιτίζονshyται καθημερινά Έχω διαπιστώσει ότιστην περιοχή του πρώην Camping κατάτο μεσημέρι η δημοτική τροφοδοσίαλειτουργεί laquoρολόιraquo καθημερινάΈπειτα είναι και τα ζητήματα της στέγαshyσης και όλα τα άλλα τα σχετικά με τηνεργασία και την απασχόληση Εννοείταιπως δεν είναι δυνατόν ένας θεσμόςόπως είναι ο Δήμος των 3Β να υποκαταshy

στήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλshyληλεγγύης άλλων κρατικών φορέωνΣτα συνταγματικά κείμενα των σύγχροshyνων δημοκρατιών τα δικαιώματα στηνιδιοκτησία στην στέγαση στην εργασία(στοιχειώδεις συνθήκες ανθρώπινηςζωής) είναι κατοχυρωμένα

Ο Δήμος των 3Β θα μπορούσε τώρα ναεξετάσει ένα επιμέρους ζήτημα που ενshyτάσσεται στο κοινωνικό πρόγραμμάτου Ποιό είναι αυτό Οι άστεγοι πουέχουν βρει laquoκαταφύγιο ζωήςraquo στα κτίshyρια της έκτασης των πρώην Campingμπορούν να ενταχθούν σrsquo ένα πρόshyγραμμα μετεγκατάστασης τώρα που ξεshyκινούν οι εργολαβικές εργασίεςανάπλασης της περιοχής

Προτείνω λοιπόν και στους δύο φορείςτης κοινωνικής και πολιτικής αλληλεγshyγύης δηλαδή στην ανάδοχο εταιρίαπου ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού τηνανάπλαση του πρώην Camping και στον

Δήμο των 3Β να επεξεργασθούν απόκοινού ένα πολιτικό πρόγραμμα μετεγshyκατάστασης των αστέγων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώκαι πενήντα χρόνια (1970shy2020) αυτή ηεδαφική έκταση γνώρισε ποικίλες οικοshyνομικές και οικιστικές χρήσεις Έφθασεόμως η στιγμή να αναδημιουργηθεί ωςlaquoτόποςraquo ανθρώπινης επικοινωνίαςβάσει κανόνων και θεσμών

Το ζήτημά μας τώρα είναι το εξής όσοιεγκαταστάθηκαν κατά την προηγούshyμενη δεκαετία (2010shy2020) στο πρώηνCamping και χαρακτηρίζονται ως laquoάστεshyγοιraquo να ενταχθούν σrsquo ένα κοινωνικόπρόγραμμα στέγασης όπως είναι ήδηενταγμένοι στο κοινωνικό πρόγραμμασίτισης

Τελική παρατήρηση και προτροπή δικήμου ως καθηγητού Πανεπιστημίουείναι η εξής όταν οι laquoκαλοί θεσμοίraquo (τίθα πει αυτό παραπέμπω στο κείμενο

της συναδέλφου μου Rahel Jaeggi Wasist eine gute Institution = τί είναι έναςκαλός θεσμός) επωμισθούν τον ρόλοπου μπορούν να διεκπεραιώνουν τότεείναι βέβαιο ότι η κοινωνία μας θα γίshyνεται πιο ανθρώπινη

Με την πολιτική αυτή παρέμβασή μουεπεδίωξα ένα και μόνον πράγμα να ενshyταχθεί στο κοινωνικό πρόγραμμα τουΔήμου 3Β και η μετεγκατάσταση τωνlaquoαστέγωνraquo στο πρώην Camping τηςΒούλας

―――――― Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙshyΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙshyΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου

Δημοτικό κοινωνικό

πρόγραμμα και δικαιοσύνη

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης

Η αναφορά του τίτλου γίνεται με την ευκαιρία ενός κα-

κόγουστου άρθρου με πλήθος αναληθών αναφορών

που είδε το φως της δημοσιότητας σε γνωστό Μέσο

Κοινωνικής Δικτύωσης που χειραγωγείται από πρό-

σωπα που κινούνται στο χώρο του Δημάρχου Γρ Κων-

σταντέλλου

Φυσικά θα ήταν εντελώς άστοχο να δώσουμε απάντηση

στον κ Γ Λαουτάρη που είναι ο συντάκτης του άρθρου

με τίτλο laquoΣτΕ Δικαιωμένος ο Γλυφάδας Αντώνιος Κερ-δισμένος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλοςraquo αφού αυτό το

άρθρο δεν θα μπορούσε να είχε γραφτεί ερήμην του Δη-

μάρχου του οποίου ο υπόψη δημοσιογράφος φέρεται

να είναι στενός συνεργάτης του

Η απάντηση λοιπόν δίνεται απευθείας στον laquoηθικό αυ-

τουργόraquo και όχι στον υπογράφοντα το άρθρο αφού

κάτι τέτοιο δεν θα είχε καμία αξία

Κύριε Κωνσταντέλλο

πότε επιτέλους θα κάνετε κάποια ενέργεια ή θα πάρετε

μιαν απόφαση χωρίς να υποκρύπτονται σκοπιμότητες πίσω

από αυτές και ΠΟΤΕ θα έχετε το σθένος να επιδείξετε την

ελάχιστη αυτοκριτική έστω και εκεί που εμφανώς έχετε

κάνει λάθος Το κακό βέβαια με εσάς δεν είναι μόνο αυτό

αλλά ότι συμπαρασύρετε στις ενέργειες και στις αποφά-

σεις σας την πλειοψηφία του ΔΣ της παράταξής σας

όπως και αρκετούς άλλους εκτός του συμβουλίου

Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίεργη ενέργεια σας να

προσφύγετε κατά της εκλογής του σημερινού Μητρο-

πολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βάρης και Βάρης

κκ Αντωνίου για δικούς σας προφανώς λόγους και

όχι για την τήρηση της νομιμότητας εκλογής που επικα-

λεσθήκατε

Στην ενέργεια της προσφυγής σας παρατηρήθηκαν τα

εξής

1 Προσφύγατε στο ΣτΕ με τη χρησιμοποίηση της Νο-

μικής Υπηρεσίας του Δήμου με τα έξοδα προφανώς

(δεν το γνωρίζω) να βαραίνουν το Ταμείο του Δήμου

Δηλαδή μία προσωπική υπόθεση την κάνατε υπόθεση

του Δήμου

2 Αφήνονται να διαρρέουν στο άρθρο laquoαπειλές για

την περαιτέρω κατασυκοφάντηση του Μητροπολίτη

οδηγώντας την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

αφού το σκεπτικό του ΣτΕ παρουσιάζει laquoσοβαρά κενάraquo

σύμφωνα με αερολογίες άγνωστων Νομικών κύκλων

και φυσικά με περαιτέρω έξοδα και Νομική υποστήριξη

από το Δήμο

3 Επιλέχθηκε στο δημοσίευμα μια laquoπονηρή και σκόπιμη

εκ των προτέρων φωτογραφίαraquo για να αποδειχθεί ότι

τίποτα δεν έχει διαταράξει τις προσωπικές σχέσεις Μη-

τροπολίτου και Δημάρχου από την δικαστική αυτή περι-

πέτεια Βέβαια αυτό γράφεται γνωρίζοντας εκ του

ασφαλούς ότι ο ταπεινός Μητροπολίτης ΠΟΤΕ δεν θα

έφτανε στο σημείο να διαψεύσει μια τέτοια αποστροφή

για τον οποιονδήποτε λόγω χαραχτήρα

4 Δηλώνεται στο άρθρο ότι laquoΟδήγησε (ο δήμαρχος)

μια διαδικασία ακραίας ερμηνείας των Κανονισμών που

διέπουν την Εκκλησία για κρίση στη δικαιοσύνηraquo (να

λοιπόν που ο αρθρογράφος γνωρίζει και τους Ιερούς Κα-

νόνες της Εκκλησίας αν και καμία σχέση δεν έχει με το

δυσκολότερο των Δικαίων ως το Εκκλησιαστικό)

5 Γράφεται επίσης ότι η προσφυγή που κατατέθηκε

από το Δήμαρχο αντικατοπτρίζει το δικαίωμα κάθε πο-

λίτη τη στιγμή που μόλις πριν από λίγες ημέρες κλή-

θηκε η Δημοτική Αρχή να απαντήσει στο Υπουργείο

Εσωτερικών για ποιο λόγο δεν απαντάει σε αιτήσεις

των πολιτών

Όταν στην αρχή του παρόντος γράφαμε ότι κάθε ενέρ-

γεια του κ Κωνσταντέλλου έχει διαφορετική σκοπιμό-

τητα από αυτή που φαίνεται αποδεικνύεται και στο

τέλος του επίμαχου άρθρου όπου ο συντάκτης του

υπόψη άρθρου είναι αποκαλυπτικός όταν γράφει laquoΌλα(προσφυγή στο ΣτΕ και απόρριψη) δεν θα είχαν νόημααν δεν υπήρχε υποβόσκουσα αλλά πάντως παρούσα ησφοδρή αντίθεση μεταξύ των οικοπεδικών συμφερόν-των Εκκλησίας και Δήμου 3Βraquo

Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που ο Δήμαρχος κ Κων-

σταντέλλος κίνησε όλη αυτήν την φαιδρά όπως έχουν

πει έγκυροι Νομικοί κύκλοι προσφυγή κατά της εκλογής

του Μητροπολίτου κκ Αντωνίου Τα οικόπεδα Και γιrsquo

αυτό το λόγο βγήκε κερδισμένος ο Γρ Κωνσταντέλλος

Έλεος με αυτούς τους συλλογισμούς των σύγχρονων

Γκεμπελικών

―――――― Ο Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωματικός εα και

ενεργός πολίτης

Ο Γ Γκαίμπελς ωχριά μπροστά στα ψεύδη

και στη προπαγάνδα της Δημοτικής Αρχής

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 9

ldquoΠαγίδαrdquo η ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquoΠολύς λόγος γίνεται για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστι-

κού ελέγχου (self- test) ως ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquo Ότι

δηλαδή σε διασφαλίζει ότι είσαι καθαρός για να πας

στην εργασία σου ή στο σχολείο σου κλπ

Είναι όμως έτσι Η πρακτική άλλα μας έδειξε όταν

αυτές τις ημέρες προκειμένου να συνευρεθούν οικογέ-

νειες και φίλοι αγόρασαν από τα φαρμακεία τα self- test

και τα χρησιμοποίησαν Τα αποτελέσματα είναι τραγε-

λαφικά Πολλά αρνητικά τεστ και την ίδια ημέρα παρου-

σίασαν συμπτώματα και νόσησαν οι ελεγχόμενοι άλλα

πάλι θετικά αλλά στο μοριακό τεστ ήταν καθαροί

Παράδειγμα ο γιός οκογένειας προκειμένου να κάνει

πάσχα με τους γονείς του έκανε το 1ο self- test και ήταν

θετικό Την άλλη ημέρα έκανε το 2ο και βγήκε πάλι θε-

τικό Έτσι ακύρωσαν το τραπέζι κατέβασαν τις σούβλες

και τα κοκορέτσια και έμειναν αγχωμένοι μόνοι τους και

η οικογένεια και ο γιός Προσπάθησαν να επικοινωνή-

σουν με τα ldquoΚέντρα Υγείας αναφοράς για covid-19 προ-

κειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ αλλά εις μάτην

Προφανώς είχαν κατεβάσει τηλέφωνα όπως όλη η

κρατική μηχανή βρισκόταν σε άδεια όσον αφορά τον

κορωνοϊό Λες και ο κορωνοϊός κάνει διακοπές Τα

ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ήταν κλειστά Το Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο που είναι αναφοράς covid και έχει κα-

ταργήσει και τις ημερήσιες εφημερίες γιrsquo αυτό τους

παρέπεμψε σε εφημερεύον νοσοκομείο αναφοράς (δεν

καταλάβαμε τότε γιατί κατήργησε τις εφημερίες των

άλλων νοσημάτων) Επίσης σε κάποιοι κέντρο που

απάντησαν τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να περιμένει

5 ημέρες και μετά να κλείσει ραντεβού για μοριακό

τεστ Στο μεταξύ κυκλοφορεί ελεύθερα και μεταδίδει

Παρrsquo όλα αυτά ο νεαρός την Τρίτη του Πάσχα μέσα στο

άγχος και στην απομόνωση έκανε το μοριακό και βγήκε

αρνητικό Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά και

αντίστροφα Είχαν αρνητικά αποτελέσματα και γλέντη-

σαν παρέες - παρέες μαζί ενώ στην πορεία νόσησαν

Γιrsquo αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τεστ δεν μας

διασφαλίζουν Μόνο η κοινωνική συνείδηση είναι εκείνη

που θα μας σώσει

Σήμερα 5 Μαΐου που άνοιξαν τα ιδιωτικά διαγνωστικά οι

ουρές προκειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ ήταν τερά-

στιες Αυτό επιβεβαιώνει τα παραπάνω και καταδεικνύει

ότι η δημόσια υγεία είναι στον αυτόματο πιλότο Οταν

έχεις πόλεμο δεν κάνεις διακοπές

Είναι ldquoπαγίδαrdquo τα αυτοδιαγνωστικά τεστ η ldquoενέργειαελευθερίαςrdquo που την ονομάζει η κεντρική διοίκηση

γιατί διασπείρει τον covid-19 με τρελούς ρυθμούς

Απrsquo το καρφί στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η Κυριακή της 24ης Απριλίου του 1915 ονομάστηκε laquoΚόκκινηΚυριακήraquo από τους Αρμένιους γιατί οι οθωμανικές αρχέςείχαν συλλάβει στην Κωνσταντινούπολη 250 πνευματικούςηγέτες τους τους οποίους μετέφεραν σε φυλακές της Άγκυ-ρας και ύστερα από ανείπωτα βασανιστήρια τους εκτέλεσαναρχίζοντας έτσι τον προγραμματισμένο αφανισμό και εξαν-δραποδισμό του Αρμενικού λαού ο οποίος ήταν λαός υπερή-φανος με ηθικές αρχές γηγενής αρχέγονος ειρηνικόςεργατικός προοδευτικό και χριστιανικός που μαζί με άλλουςλαούς όπως τον ελληνικό ο οποίος μεταλαμπάδευσε τον πο-λιτισμό σrsquo όλη την Οικουμένη είχαν δεχθεί την σκληρή σκλα-βιά από ημιάγρια στίφη εκμογγολισμένων Τουρανών δηλαδήΤούρκων συγγενών του αιμοσταγούς Ταμερλάνου αφούείχαν υποδουλώσει το πολυεθνικό Βυζάντιο Όταν η οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει οι ηγέ-τες της όξυναν τον φανατικό εθνικισμό των Οθωμανών ξυ-πνώντας τα κτηνώδη ένστικτά τους ώστε να επιδίδονται στιςαγριότητες τις οποίες είχαν βαφτίσει εθνοκαθάρσειςΟι Οθωμανοί θεώρησαν υπεύθυνους τους Αρμένιους μετά τηνήττα τους από τους Ρώσους στη μάχη του Σαρακαμίς (27-2-1915) ισχυριζόμενοι ότι δεν πολέμησαν γιατί ετοίμαζαν εξέ-γερση και με εντολή του υπουργού άμυνας Εμβέρ Πασά όλοιοι Αρμένιοι στρατιώτες οδηγήθηκαν σε κάτεργα για να μην ξα-ναγυρίσουν Στις 1941915 ο Οθωμανός διοικητής της Κουρδικής πόληςΒαν ζήτησε την στρατολόγηση 4000 Αρμενίων αλλά επειδήκατάλαβαν ότι ο πραγματικός σκοπός ήταν η μαζική σφαγήτους παρουσιάστηκαν μόνο 500 οπότε δέχτηκαν τις αιματη-ρές επιθέσεις των Οθωμανών και οι εχθροπραξίες έληξαν στις651915 με την επέμβαση της Ρωσίας και οι Οθωμανοί ξεκί-νησαν την εφαρμογή τού σχεδίου της αρμενικής γενοκτο-νίας Οι σφαγές των Αρμενίων είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα απότην εποχή του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ το 1894-96 με80000 έως 300000 νεκρούς και με 50000 ορφανά παιδιάΑκολούθησαν οι σφαγές των Νεότουρκων το 1908 με το σύν-θημα laquoη Τουρκία στους Τούρκουςraquo για να ολοκληρωθούν το1915Οι νεκροί της γενοκτονίας των Αρμενίων ανήλθαν σε1500000 σύμφωνα με Δυτικές και Αρμενικές πηγές ενώ οιεκτελεστές αρνούνται την γενοκτονία την οποία ονομάζουνlaquoεκτοπισμόraquo και τους νεκρούς τους ανεβάζουν σε 600000έως 800000 χιλιάδες και λένε ότι εξοντώθηκαν μεταξύ τουςσε εμφύλιες συγκρούσεις Τη Γενοκτονία των Αρμενίων ακο-λούθησαν οι γενοκτονίες των Ελλήνων της Μ Ασίας και τωνΕλλήνων του ΠόντουΤους Έλληνες του Πόντου στην αρχή τους εξολόθρευαν με

πορείες θανάτου δηλαδή διέταζαν τους κατοίκους ενός χω-ριού να πορευτεί σε άλλη μακρινή περιοχή και όσοι επιβίωνανεγκαταλείπονταν στην αλμυρή έρημο για να πεθάνουν απόπείνα δίψα αρρώστιες και από τα τραύματα των συνοδών

τους Τους άνδρες συνήθως τους έστελναν σε καταναγκα-στικά έργα τα λεγόμενα τάγματα εργασίας ή Αμελέ Ταμπου-ρού στα οποία πέθαναν 250000 μόνον Έλληνες ΜικρασιάτεςΣτη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οι νεκροί ξεπέρα-σαν τις 300000 και στη γενοκτονία των Ασσυρίων Νεστορια-νών Χριστιανών τούς 750000 ενώ κατάσφαξαν καιμουσουλμάνους Άραβες γιrsquo αυτό οι Σαουδάραβες τους θεω-ρούν ακόμα εχθρούς τους Εκτός από τις δολοφονίες γίνον-ταν απαγωγές γυναικόπαιδων όπου εξισλαμίζονταν και μεδιαφορετικά ονόματα ενσωματώνονταν με την βία σε νοικο-κυριά μουσουλμάνων Τούρκων Κούρδων Αράβων κα ως σύ-ζυγοι ή σκλάβοι και σύμφωνα με μαρτυρίες τοπικών φυλώντους μάρκαραν με τατουάζ τα πρόσωπα ή τους λαιμούς τουςγια να μη δραπετεύουν Η πόλη Χαρπούτ στη Δυτική Αρμενίακαι η Μεζρέ στην Ανατολική Τουρκία ήταν τα κέντρα εμπορίαςΑρμενίων Ελλήνων και Ασσυρίων σκλάβων Τους κεντρικούςδρόμου τους είχαν laquoδιακοσμήσειraquo με χιλιάδες ξύλινους σταυ-ρούς και παλούκια στα οποία είχαν σταυρώσει ή παλουκώσειπανέμορφες ολόγυμνες Αρμενοπούλες μετά από φρικτά βα-σανιστήρια και βιασμούς οι οποίες με τις τρυφερές τους σάρ-κες τάισαν τα πεινασμένα όρνεα

Στις 2751915 με νόμο εκτοπίστηκαν όλοι οι Αρμένιοι και με-ταφέρθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία σε κατάμεστα τρένα σταοποία οι περισσότεροι έσκασαν ή ποδοπατήθηκαν ενώ πάνωαπό 5000 ανθρώπους τους έκαψαν ζωντανούς αφού τουςκλείδωσαν σε αποθήκες Κι όσες γυναίκες συναντούσαν απόμωρά μέχρι γριές τις επέβαλαν σε σεξουαλικά βασανιστήριαμέχρι θανάτου ενώ οι ιμάμηδες προέτρεπαν Τούρκους Κούρ-δους και Καυκάσιους να σκοτώνουν όπου έβρισκαν τους Αρ-μένιους γιατί έτσι θα πήγαιναν στον Παράδεισο και οι γιατροίστα νοσοκομεία θανάτωναν με μεγάλη δόση μορφίνης κάθεασθενή Αρμένιο Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα και ο Ευ-φράτης είχε γίνει κόκκινος από το αίμα των Αρμενίων ενώ μενόμο περνούσαν οι περιουσίες των Αρμενίων σε ΟθωμανούςΟ Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούσβελτ αποκάλεσε την γενοκτονίατων Αρμενίων laquoτο χειρότερο έγκλημα πολέμουraquo αλλά τα εγ-κλήματα πολέμου και οι γενοκτονίες συνεχίστηκαν αργότερααπό τους φίλους και ομοϊδεάτες των Οθωμανών τους Γερμα-νούς με το φρικαλέο laquoολοκαύτωμαraquo και τα ανείπωτα βασανι-στήρια εις βάρος των Εβραίων και τις θανάσιμες διώξεις τωνΣέρβων των Τσιγγάνων των ομοφυλοφίλων κά Οι Οθωμανοί στρατολογούσαν τσιχαντιστές (τσιχάντ σημαίνειστα αραβικά αγώνας) από διάφορους μουσουλμανικούςλαούς όπως Άραβες Σύριους Αζέρους Τάταρους Παλαιστί-νιους Καυκάσιους Κιρκάσιους και Κούρδους ο οποίοι είχανλάβει μέρος σε όλες τις τούρκικες σφαγές ακόμα και στηνΚύπρο το 1974 και κατάσφαζαν όλους τους Χριστιανικούςλαούς Στο Βrsquo Παγκόσμιο Πόλεμο οι Τσιχαντιστές εκπαιδεύ-τηκαν από τους κατακτητές Γερμανούς σε στρατόπεδα στοΣούνιο της Αττικής και πολέμησαν στη Βόρεια Αφρική εναν-

τίον των Συμμάχων με το όνομα laquoΕλεύθερη Αραβική Λεγε-ώναraquo την οποία οργάνωσε στις 481942 ο Τούρκος μουφτήςαλ Χουσεϊνί Οι Τσιχαντιστές πολέμησαν πάντα στο πλευρότων Γερμανών στον Καύκασο και στην Πελοπόννησο με τηγερμανική 41η Φρουριακή Μεραρχία όπου έσφαξαν και έκα-ψαν Έλληνες ενώ πολέμησαν με τους Ναζί εναντίον του Τίτοστη Γιουγκοσλαβία αλλά και στην Ουκρανία στη Λευκορωσίακαι στην Πολωνία όπου κατάσφαξαν τους Πολωνούς της Βαρ-σοβίας Οι Τσιχαντιστές λατρεύτηκαν από τον Χίτλερ που υποστήριζεόλες τις γενοκτονίες και από τον οποίο ήθελαν να ζητήσουνβοήθεια οι Τούρκοι για την ίδρυση ενός παντουρανικού κρά-τους (=παντουρικού) το οποίο θα απλωνόταν από την Μογγο-λία ως την Αδριατική αλλά δεν πρόλαβαν γιατί τους πρόλαβαντα γεγονότα Η σημερινή γερμανική αγάπη προς του Τούρ-κους κάνει τους ηγέτες τους να ξεχνούν τη φτώχια του λαούτους και να ονειροπολούν την αναβίωση περασμένων αιματο-βαμμένων μεγαλείων χωρίς να υπολογίζουν Συνθήκες Συμ-βάσεις ηθικές αρχές αναποδογυρίζοντας αλήθειεςδιαστρεβλώνοντας γεγονότα και παραχαράζοντας ιστορίεςπροσπαθώντας να παρουσιάζονται σαν αρνιά ενώ μόνοι τουςαποκαλούνται λύκοι Ο όρος laquoγενοκτονίαraquo ορίζεται στοάρθρο 2 της Σύμβασης για την laquoΠρόληψη και Καταστολή Εγ-κλημάτων Γενοκτονίαςraquo πού αναφέρει ότι Γενοκτονία είναια) η θανάτωση των μελών ομάδας β) η πρόκληση σοβαρήςσωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη ομάδας γ) η σκόπιμηεπιβολή συνθηκών ζωής με στόχο το φυσικό αφανισμό ολικόή μερικό μελών ομάδας δ) η επιβολή μέτρων που αποσκο-πούν στη παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας διά τηςβίας και ε) μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποιαάλληraquo Η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται τις Γενοκτονίες ΑρμενίωνΕλλήνων του Πόντου Ελλήνων της Μ Ασίας κα και λέει ότιό όρος laquoγενοκτονίαraquo χρησιμοποιείται μόνο όταν οι παραπάνωπράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης τηςπολιτικής απόφασης Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι δια-φορετικός τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα πολι-τικής άσκησης και τότε ο όρος αμφισβητείται Ο πρόεδροςόμως των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 2442021 αναφέρθηκεστη γενοκτονία των Αρμενίων χωρίς να την αμφισβητήσεισαν σωστός γνώστης των πραγμάτων θέλοντας να αποτρέψειπαρόμοια γεγονότα στο μέλλον και συγχρόνως να τιμήσει τηνφωνή των αδικημένων

Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η φωνή των αδικημένων

10 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα δάση των θαλασσών μας

Παρόλο που τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι προστατευό-

μενα ως οικότοπος υψηλής προτεραιότητας καθώς και ιδι-

αίτερής σημασίας για την υγεία και παραγωγικότητα των

θαλασσών μας λίγοι μόνο το γνωρίζουν και ακόμα περισ-

σότεροι είναι όσοι τα αποφεύγουν όταν τα συναντήσουν

στα παράκτια νερά Αξιοσημείωτο είναι ότι αποτελούν ση-

μαντικό σύμμαχό μας για την καταπολέμηση των επιπτώ-

σεων στης κλιματικής αλλαγής καθώς απορροφούν έως

και 35 φορές περισσότερο άνθρακα με τα τροπικά δάση

Περισσότερα από 300 είδη φυκών και 1000 είδη θαλάσ-

σιων ζώων βρίσκουν καταφύγιο στα λιβάδια Λόγω του ιδι-

αίτερα αργού ρυθμού ανάπτυξης τους (6cmχρόνο) όταν

καταστραφεί ένα λιβάδι Ποσειδωνίας στα βαθύτερα νερά

μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 100 χρόνια για να

ξανασχηματιστεί Στα νερά της Ελλάδας επιβιώνουν κά-

ποιες από τις μεγαλύτερες εκτάσεις θαλάσσιων λιβαδιών

Ποσειδωνίας που έχουν απομείνει στον κόσμο Αντιλαμ-

βάνεται κανείς τη σημασία των φυσικών πόρων και την

αξία των υπηρεσιών που προσφέρουν στον άνθρωπο τα

λιβάδια Ποσειδωνίας η οποία σύμφωνα με σχετική

έρευνα εκτιμάται ότι φτάνει τα euro 150000000χλμ2

Μία από τις καθημερινές μας καταναλωτικές συνήθειες

που προκαλούν βαρύ αποτύπωμα στα θαλάσσια οικοσυ-

στήματα είναι η ευρεία χρήση των κοινών αντηλιακών

Στην πλειονότητά τους περιέχουν χημικά τα οποία είναι

οικοτοξικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και επιβλαβή

για τον άνθρωπο Παράδειγμα οι σιλικόνες που περιέχουν

κατακάθονται στον πυθμένα και επιβαρύνουν τα είδη που

ζουν σrsquo αυτόν ενώ τα πολλά από τα χημικά φίλτρα που

περιέχουν είναι τοξικά για τη θαλάσσια πανίδα και πα-

ρεμποδίζουν την φωτοσύνθεση των θαλάσσιων φυτών

Σκεφθείτε την επιβάρυνση που προκαλείται στην Ελλάδα

που σε μία κανονική χρονιά δέχεται ετησίως 34 εκ επι-

σκέπτες Με μία συντηρητική εκτίμηση χρήσης 1 φιάλης

αντηλιακού άτομο αθροιστικά μαζί με τους Έλληνες υπο-

λογίζεται ότι καταναλώνονται τουλάχιστον 11000m3

(4000 τόνοι) αντηλιακού έτος

Ας προσπαθήσουμε να μειώνουμε το αποτύπωμα που προ-

καλεί η καθημερινή τους ζωή στο φυσικό περιβάλλονΑναστασία Μήλιου Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Μία ομάδα νέων ανθρώπων κέρδισαν με μια απλή

ιδέα καινοτομίας την οποία ldquoψάρεψεrdquo η Google και

τους προσκάλεσε να λάβουν μέρος σε ένα πρό-

γραμμά της που θα είναι υπό καθοδήγηση ενός μέν-

τορα που δουλεύει στη Google για να αναπτύξουν και

να υλοποιήσουν την ιδέα τους

Το πρόγραμμα λέγετε Google Cloud COVID-19

Hackathon Fund όπου απο τις 381 συμμετοχές οι 28

καλύτερες ομάδες προσκλήθηκαν σε αυτό το πρό-

γραμμα από το Δεκέμβρη και 13 λάβανε πρόσκληση

να παρουσιάσουν την καινοτομία τους στις 26 amp 27

Απριλίου

Η ομάδα αποτελείται από τον Γιώργο Καραμπάση κά-

τοικο Γλυφάδας και άλλους δυο μαθητές από τη σχολή

που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου

στο τμήμα της Επιστήμης των Υπολογιστών και Τεχνίτης

Νοημοσύνης Είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται εκτός

των ΗΠΑ

Πρόκειται για μια εφαρμογή όπου λέγεται MaskIt

(προφέρεται μάσκιτ) η οποία καταγράφει τη χρήση

μασκών που χρησιμοποιεί ο χρήστης και συστήνει

κατάλληλες μάσκες ανάλογα με τη δραστηριότητα

που θέλει να κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή επίσης

υπενθυμίζει στον χρήστη να φορέσει μάσκα προτού

βγει έξω (υποθέτοντας πως έχει αναφέρει στην

εφαρμογή την ώρα που θα βγει έξω ως event) Μαζί

με την καταγραφή μασκών καταγράφει και πόσα χρή-

ματα ξόδεψε συνολικά και πόσες ώρες χρήσης μά-

σκας έχει κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή είναι στα

τελευταία στάδια ανάπτυξης προτού αναρτηθεί στο

App Store και Google Play Store δωρεάν και χωρίς

διαφημίσεις περίπου στις 15 Μαΐου

Αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός της ομάδας που

κερδίζει μετά από αποτυχημένες προσπάθειες σε

άλλους 6 διαγωνισμούς παρόμοιου είδους

Γράφει ο Γ Καραμπάσης laquoΣτον πρώτο μου διαγωνι-σμό βγήκα από τους τελευταίους Όσο συνέχιζα μετης συμμετοχές έμαθα τη σημαντικότητα της παρου-σίασης του προϊόντος και το ποσό σημαντικό είναι τασχέδια και τα γραφικά της παρουσίασης και του προ-ϊόντος να είναι τα καλύτερα από όλες τις συμμετο-χές Έτσι βελτιωνόμουν ολο και περισσότερο σε κάθεσυμμετοχή μου όπου και κέρδισα τον πιο πρόσφατοδιαγωνισμό καινοτομίας Πάντα είχα το σκεπτικό ότι

πρέπει να είμαι ο καλύτερος σε όποιο διαγωνισμό καινα είμαι ειδάλλως κάτι λείπει όπου θα πρέπει ναβελτειώσω την επόμενη φόρα ώστε να γίνω ο καλύ-τερος στην επόμενη μου συμμετοχή

Με πείσμα κατέθετα επί 6 συνεχείς φορές Αυτήείναι η 7η Εγώ κέρδισα με την έβδομη παίρνονταςσκληρά και σημαντικά μαθήματαraquo

Παρουσίαση

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-fund

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-

fundteamscontent

Παρουσίαση εφαρμογής σε βίντεο httpsyoutubeQURbXsIdOYU

Γιώργος ΚαραμπάσηςΗΤ georgek981yahoocom

Οταν επιμένεις νικάςMaskIt

3 Πελάτης στον ταξιτζή Γνωρίζετε καλά την

Αθήνα― Ού πολύ καλά― Πού είναι το Γκάζι― Δεξιά από το φρένο

3 Μάνα είναι αυτή που ρωτάς πού είναι το

ldquoτέτοιοrdquo και σου λέει στο δεύτερο συρτάριστην ντουλάπα σου

3 Και μην ξεχάσετε Αύριο Κυριακή γιορτά-

ζουν οι μαμάδες

Αποστάγματα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς - σ χ ό λ ι α - α π ό ψ ε ι ς

γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώληςχέρια πόδια στη γραμμήόλοι κάθονται στη γηκι ο Μανώλης στο σκαμνί

Με βεβαιότητα ανεξαρτήτως ονοματοδοσίας η θέση έχει

τον ρόλο της Βρίσκεται στο κέντρο και είναι περίβλεπτη

Αρχικώς δυνάμει κοινής συμφωνίας είναι δοτή ενόσω

στην συνέχεια διεκδικείται επί ίσοις όροις από όλα τα μέλη

της ομάδας Η κατάληψή της κάθε φορά δρομολογείται

μέσα από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και γνωστών

άπασι κανόνων κάθε παράβαση πέρα από τα ατομικά υπο-

κειμενικού βάρους συναισθήματα οδηγεί σε χρονικές κα-

θυστερήσεις και επιφέρει άλλοτε άλλες ποινές ορισμένες

και προσυμφωνημένες από όλους

Η κίνηση κάθε μέλους και εντός του κύκλου και στην πε-

ριφέρεια είναι πάντοτε κεντρομόλος πώς αλλιώς να επι-

τευχθεί ο στόχος του παιχνιδιού Οι λαμβάνοντες με

απόφασή τους μέρος στο παιχνίδι οφείλουν να αδυνατί-

ζουν τις φυγόκεντρες δυνάμεις εφόσον επιθυμούν να πα-

ραμένουν συμμέτοχοι διαφορετικά μπορούν να δηλώσουν

την αποχώρησή τους Σε κάθε περίπτωση εκείνο που πρέπει

να επικρατεί είναι ο σεβασμός

Νωρίτερα σε χρόνο μια άλλη κίνηση παραπέμπει στην

ηγεσία του αδυνάμου και στην εξουσία του δυνατού

κοιμήσου χαϊδεμένο μου κι εγώ σου ναναρίζωκι εγώ την κούνια σου κουνώ και σου γλυκοκοιμίζωνάνι το κοριτσάκι μου κι εμένα το μικράκι μουΤο ορατό αποτέλεσμα η ταλάντωση προξενείται από την

πλευρά του ενήλικα ενόσω το βρέφος υφίσταται την κί-

νηση εκείνο που επικρατεί πραγματικά και συμβολικά

είναι η ενέργεια της αγάπης

Στο πρώτο παράδειγμα η λογική φαίνεται να ορίζει τις εξε-

λίξεις ειδικά στην περίπτωση διαφυγών από την τήρηση

των κανόνων ναι μεν η αγάπη για το παιχνίδι μαζεύει σε

ομάδα τους παίκτες όταν όμως εκείνοι διαφωνήσουν ως

βέλτιστο μέσον επίλυσης των διαφορών φαντάζει η προ-

βολή των αρχικώς και κοινώς παραδεδεγμένων όρων

Στο δεύτερο παράδειγμα το αρχέγονο μητρικό ή πατρικό

ένστικτο το οποίο μας συνοδεύει σε όλο τον επίγειο βίο και

εκφράζεται πολύτροπα συμβαδίζει και με τη λογική και με

την αγάπη είναι σίγουρο ότι το βρέφος πρέπει να κοιμηθεί

για πολλούς λόγους όπως σίγουρο είναι και το ότι για το

προσδοκώμενο και αναγκαίο απαιτείται και η δική μας συν-

δρομή Και για τα δύο η βεβαιότητα εδραιώνεται μέσα από

την αμοιβαιότητα των συναισθημάτων

Η μνεία στην πλούσια και εντυπωσιακή ιστορία του

δικαίου κυρώνει αδιαμφισβήτητα ότι και ο σεβασμός

και η λογική έχουν ως αφετηρία την αγάπη είναι

εκείνη που χαρακτηρίζει τους ρόλους εκείνη που παί-

ζει ρόλο κι εκείνη που προστατεύει την διαδρομή

ανάπτυξης των ρόλων

03042021

ΒΣτΚατσάνη

Οι ρόλοι της αγάπηςγύρω γύρω όλοι

Ανοίγουν οι οργανωμένες

ακτές κολύμβησης

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ θα μπορούσατε να μας ενημερώ-

σετε ανπότε θα λειτουργήσει η Αrsquo Πλάζ Βούλας και αν

ο Δήμος ΒΒΒ έχει κάνει συμφωνία για να ισχύσουν οι

Κάρτες Δημότη για δωρεάν είσοδο των δημοτών και

φέτος Επίσης τι ισχύει για την Πλάζ και την Λίμνη

Βουλιαγμένης Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέσω του

τηλεφ Κέντρου του Δήμου μας δεν μπορούμε να εξυ-

πηρετηθούμε για το θέμα αυτό

ΤΤ

Οπως έχουν ανακοινώσει στις 15 Μαΐου ανοίγουν οι

οργανωμένες ακτές κολύμβησης με μέτρα και αποστά-

σεις όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα

Όσον αφορά την Α΄πλαζ Βούλας εδώ και ένα μήνα

γκρεμίζουν κόβουν και ετοιμάζονται για το άνοιγμα

Δεν ξέρουμε τι γίνεται εντός μιας που έχουν ορθώσει

τείχη γύρω - γύρω Την περασμένη Δευτέρα πήρε()

φωτιά κάποιο κτίριο και μάλιστα δεν την είχε αντιλη-

φθεί κανείς

Ειδοποιήσε συνεργάτης της εφημερίδας την Πυροσβε-

στική που βρέθηκε εκεί κοντά και είδε τον καπνό

Οπότε δεν μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ακόμη

τί και πώς θα λειτουργήσει

Δίπλα στο όμορο πρώην κάμπινγκ προχωρούν οι διαδι-

κασίες από τον επενδυτή να δημιουργήσει 5άστερο

και επιδιώκει να πάρει και την Α΄πλαζ Ιδομεν

Το 2005 τον Οκτώβριο για πρώτη και τελευταία φοράέγινε μια λαμπρή τελετή στη Μόσχα όπου συναντήθηκανΡώσοι και Αμερικάνοι αστροναύτες Φωτογραφήθηκαν μεφόντο τον laquoάνθρωπο του θέματος του άρθρουraquo θρυλικόςΓιούρι Γκαγκάριν

Εχουν περάσει 60 χρόνια από την πτήση του στο διάστημα καιεκτιμώ ότι καλό είναι να να θυμηθούμε μερικά πράγματα Γιατα τότε δεδομένα πτήση ndash 1 φορά περιστροφή της γης

Ας πάμε μισό αιώνα πίσω στην αρχή της περιπέτειας της πα-ρουσίας τού ανθρώπου στο Διάστημα Δεκαετία 1960 ψυχρόςπόλεμος μεταξύ δυτικού και ανατολικού μπλοκ αλλά κυρίωςμεταξύ ΕΣΣΔ και ΗΠΑ Σκληρός ανταγωνισμός στα δύο μέ-τωπα Το διάστημα δεν μπορούσε να μείνει πίσω σrsquo αυτό τονανταγωνισμό Εντυπωσιακός και για στρατηγικούς λόγουςδιότι ήταν στενά συνδεδεμένο και με τα πυρηνικά όπλα αφούη διαστημική εξερεύνηση είχε σχέση με τους πυραύλους

Μια σειρά δραματικών γεγονότων και εξελίξεων προς τοτέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ευνόησαν τους Αμερικα-νούς Κι αυτό διότι ο εγκέφαλος του πυραυλικού προγράμμα-τος Βέρνερ Φον Μπράουν μετά από διαδοχικές μετακινήσειςτου με εκατό συνεργάτες του παραδόθηκαν στην Αυστρία

στα Αμερικανικά στρατεύματα Ετσι οι Αμερικανοί κέρδισαντην laquoαφρόκρεμαraquo του ανθρώπινου δυναμικού

Ωστόσο η ΕΣΣΔ πέτυχε την πρωτιά στο διάστημα Στις 4Οκτωβρίου 1957 εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκο-νούρ του Καζακστάν ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στο διά-στημα ο laquoΣπούτνικraquo Ψυχρολουσία για τους ΑμερικανούςΉταν τα προεόρτια για να ακολουθήσει η πρώτη πτήση αν-θρώπου στο διάστημα από τους Σοβιετικούς

Στις 12 Απριλίου 1961 εκτοξεύθηκε και πάλι από το Μπαϊκο-νούρ το διαστημόπλοιο laquoΒοστόκ 1raquo με τον 27χρονο Σμηναγότης Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν

Ο ενθουσιασμός στην ΕΣΣΔ για τον πρώτο κοσμοναύτη ήτανσυγκρίσιμος μόνο με τους πανηγυρισμούς για τη νίκη στον ΒrsquoΠαγκόσμιο πόλεμο Η πτήση του ήταν η αιτία να δώσει ο Πρό-εδρος Κένεντι εντολή ενίσχυσης της ΝΑΣΑ ώστε να μη χαθείτελείως το παιχνίδι

Ας επιστρέψουμε όμως στον Γκαγκάριν Ήταν βραχύς στο ανά-στημα 157middot συγκριτικό πλεονέκτημα του Γκαγκάριν λόγω τουμεγέθους της διαστημικής κάψουλας laquoΒοστόκ 1raquo

Προφανώς επελέγη όχι μόνο λόγω του ύψους του αλλά δια-κρινόταν από τις άριστες επιδόσεις του την φυσική κατά-σταση και την ψυχολογική σταθερότητα

Ο Γκαγκάριν προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια το τρίτοαπό τα τέσσερα παιδιά Οι γονείς του ήταν εργάτες σε κολε-κτίβα και όπως εκατομμύρια Ρώσοι υπέφεραν στον Β΄ παγκό-σμιο πόλεμο στις κατεχόμενες από Γερμανούς περιοχές

Το 1960 στα 16 του ο Γκαγκάριν έγινε μαθητευόμενος εργά-της σε χαλυβουργείο και συνέχιζε παράλληλα σε νυχτερινόσχολείο Αργότερα επελέγη να συνεχίσει τις σπουδές του σεμια Ανώτερη Τεχνική Σχολή με εξειδίκευση στα τρακτέρ Κατάτη διάρκεια των σπουδών του έμαθε να πιλοτάρει αεροπλάνα

Το 1955 κατετάγη στη Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία στηΣχολή Πιλότων και το 1957 αποφοίτησε ως πιλότος μαχητι-κών Τον Αύγουστο του 1960 ο Γκαγκάριν laquoστρατολογήθηκεraquoμε άλλους 19 πιλότους για το Σοβιετικό διαστημικό πρό-

γραμμα Υποβλήθηκαν σε μια σειρά πειραμάτων για να διαπι-στωθεί η σωματική ψυχολογική και νοητική αντοχή τους Απότους 120 επελέγη ο Γιούρι Γκαγκάριν και ο Γκέρμαν Τίτοφ

Ο Γκαγκάριν ξεχώριζε για το χιούμορ του τις υψηλές διανοη-τικές του ικανότητες την ικανότητα να εστιάζει την προσοχήτου στην εργασία τις γρήγορες αντιδράσεις την εξοικείωσήτου με τις εξισώσεις μαθηματικών ουράνιας μηχανικής και τηςαντίληψής του Ετσι ο Τίτοφ επελέγη ως laquoεφεδρικόςraquo

Στις 12 Απριλίου 1961 Τετάρτη του Πάσχα στις 0930 ώρα Μό-σχας ο Γκαγκάριν με τον κωδικό laquoκέδροςraquo ξεκίνησε το ταξίδιτου μέσα στο laquoΒοστόκ 1raquo Η πτήση είχε διάρκεια 108 λεπτάκαι ήταν μία και μοναδική περιφορά δορυφόρου γύρω από τηγη με περίγειο στα 169 χιλιόμετρα και απόγειο στα 376 χλμ

Στην επιστροφή laquoδενraquo προσγειώθηκε με την κάψουλα αλλάχρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα από ελεύθερηπτώση σε ύψος 7 χιλιομέτρων και χρησιμοποίησε το αλεξί-πτωτο για να φτάσει σώος στη έδαφος

Στη συνέχεια έκανε επισκέψεις σε χώρες του ΑνατολικούΜπλοκ και της Δύσης Σε μία από τις περιοδείες του ήρθε στηνΑθήνα 6 Φεβρουαρίου 1962 οπότε και ανακηρύχθηκε επίτιμοςδημότης της πόλης

Έτσι ο μαθητευόμενος μεταλλουργός κατάφερε να βγει πρώ-τος από όλη την ανθρωπότητα στο σκοτεινό έρεβος του Δια-στήματος και να πραγματώσει τα όνειρα του Ιουλίου Βερν τουΆρθουρ Κλαρκ και τον Ισαάκ Ασίμοφ

Οι διαστημικές αποστολές ιδιαίτερα όταν είναι επανδρωμέ-νες απαιτούν τη συνεργασία κάθε επιστημονικής ειδικότητοςπου μπορείτε να φανταστείτε Κάτω απrsquo αυτό το πρίσμα μπο-ρούν να θεωρηθούν η κορωνίδα της ανθρώπινης δραστηριότη-τας Το έρεβος του διαστήματος ήταν είναι και θα είναι τοφυσικό έσχατο όριο του ανθρώπου Ακόμα και για τις τεχνο-λογικές διατάξεις της ανθρωπότητας το Διάστημα είναι έναεξόχως εχθρικό περιβάλλον που αποτελεί πρόκληση για τηλειτουργία τους

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος εα

όπλοις

Όταν ένας μαθητευόμενοςμεταλλουργός έγινε παγκόσμιος θρύλος

12 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημόσιας

διαβούλευσης για την πρώτη φάση των προτάσεων

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς χρημα-

τοδότηση από το πρόγραμμα laquoΑντώνης Τρίτσηςraquo Οι

προτάσεις αφορούν ένα σύνολο μεγάλων και μικρών

παρεμβάσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης του πρά-

σινου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων και εκ-

συγχρονισμού των υποδομών του Δήμου με γνώμονα

τη βιώσιμη αστική κινητικότητα Ο συνολικός προϋπο-

λογισμός των προτάσεων ανέρχεται στα 27 εκατομ-

μύρια ευρώ και όπως τονίζει ο Δήμος με δεδομένη

την αρτιότητα των μελετών που έχουν υποβληθεί η

Δημοτική Αρχή αισιοδοξεί για την έγκριση του συνό-

λου των προτάσεων

Συγκεκριμένα ο Δήμος καταθέτει 8 προτάσεις από τις

οποίες τα 189 εκατ ευρώ να κατευθύνονται στον

άξονα laquoΔράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολο-κληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών καιτου οικιστικού περιβάλλοντοςraquo Στον άξονα αυτό προ-

βλέπονται μεταξύ άλλων συνολικά 24 παρεμβάσεις

που συμπεριλαμβάνουν

bull ανάπλαση και ανακατασκευή της Λεωφ Βασιλέως

Παύλου στη Βούλα

bull ανάπλαση των οδών Ακτής και Ηλίου στο Καβούρι

συνολικά 3 χλμ

bull ποδηλατόδρομο

bull φύτευση 2500 δέντρων μεγάλης ανάπτυξης

bull κατασκευή παιδικών χαρών

bull 2 πάρκων skate κατασκευή πλατειών πεζοδρόμων

και νησίδων

bull ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας

bull έργα ηλεκτροφωτισμού και πολλών ακόμα

Οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν το έργο ψηφιοποί-

ησης του αρχείου του Δήμου την εγκατάσταση του

συστήματος laquoέξυπνωνraquo κάδων απορριμμάτων (33

εκατ euro) η προώθηση της ηλεκτροκίνησης (11 εκατ

euro) η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (11 εκατ

euro) η αναδιαρρύθμιση των χώρων του Δημαρχιακού

Μεγάρου (1 εκατ euro) ο προσεισμικός έλεγχος των

δημοτικών κτηρίων (620 χιλ euro) η συντήρηση των

αθλητικών χώρων (300 χιλ euro) και τη δημιουργία δύο

ψηφιακών μουσείων για τα 200 χρόνια της επανάστα-

σης του lsquo21 (370 χιλ euro) Ο σχεδιασμός των παρεμβά-

σεων έγινε με γνώμονα την ισορροπημένη χωρικά

ανάπτυξη των δράσεων και μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας διαβούλευσης και της λήψης αποφάσεων

στα συλλογικά όργανα του Δήμου αλλά και την πρό-

σκληση σε δημότες να καταθέσουν διαδικτυακά προ-

τάσεις εκτιμάται πως με βάσει την ωριμότητα των

μελετών είναι εφικτή η ολοκλήρωση των έργων μέσα

στα επόμενα δύο χρόνια

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις

προτάσεις και να υποβάλουν παρατηρήσεις μέχρι τη

Δευτέρα 10 Μαΐου μπορούν πατώντας τον ακόλουθο

σύνδεσμο

Πρόγραμμα ldquoΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣrdquo -- ldquoΟλοκληρωμέ-

νες παρεμβάσεις δημιουργίας (vvvgovgr)

Προτάσεις του Δήμου ΒΒΒ για απορρόφηση

κονδυλίων του προγράμματος ldquoA Τρίτσηςrdquo

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Εχουμε γίνει γραφικοί να γράφουμε και να ξαναγράφουμε για την επικίνδυνη δια-

σταύρωση των οδών Πρ Πέτρου - Αγ Νικολάου - Ματρώζου στα όρια Γλυφάδας

- Βούλας Εχει γίνει πλέον ρουτίνα το καθημερινό τρακάρισμα με τραγικές κά-

ποιες φορές συνέπειες με μικροτραυματισμούς άλλες φορές

Έτσι στις 4 Μαρτίου βραδάκι ακούσαμε το μπαμ της σύγκρουσης

Οι αρμόδιοι ούτε βλέπουν ούτε ακούν

Οι κάτοικοι των κατοικιών γύρω από τη διασταύρωση περιοχών έχουν τρελαθεί

να ακούνε το σκούξιμο των φρένων και το μπαμ που ακολουθεί ανεβάζοντάς

τους κάθε ημέρα την αδρεναλίνη στα ύψη

Αντίθετα οι αρμόδιοι των Δήμων ΒΒΒ και Γλυφάδας Ούτε βλέπουν ούτε ακούν

ενώ χάνονται ζωές και περιουσίες

Παράθυρο ελπίδαςΑναγνώστης μας τηλεφώνησε την Πέμπτη 6 Μαΐου και μας έστειλε ένα μήνυμα

που απηύθυνε προς το Δήμαρχο Γλυφάδας Γ Παπανικολάου του οποίου τα αν-

τανακλαστικά έδρασαν άμεσα

Οπως μας ενημέρωσε ο αναγνώστης η υπηρεσία του Δήμου Γλυφαδας τον κάλεσε

τηλεφωνικά και τον ενημέρωσε ότι έχουν στείλει το θέμα σε συγκοινωνιολόγο και

περιμένουν απάντηση γιατί δεν συμφωνούν με το σχέδιο του Δήμου ΒΒΒ

Να ελπίζουμε Είθε

Τροχαίο στην Πρ Πέτρου Τι ποιο κοινό

Δημοσιεύαμε στο υπ αρ 117817421

φύλλο μας το παρόν φωτογραφικό

υλικό το οποίο μας είχε στείλει ανα-

γνώστης από την παραλία που βρίσκε-

ται δίπλα στο Ιsland Club Restaurant

O αναγνώστης όπως μας ενημέρωνε

επισκέπτεται συχνά την παραλία και

παρατήρησε ότι έχουν κόψει ενα δέν-

τρο έσπασαν τα βράχια με κομπρεσέρ

και πέταξαν τα μπάζα μεσα στη θά-

λασσα καταστρέφοντας την πρόσβαση

στη μικρή παραλία για να μην μπορεί

να κατεβαίνει ο κόσμος

Ίσως να μη θέλουν να βλέπει ο κόσμος

την άλλοτε όμορφη άλλη παραλία του

Island που την έχουν γεμίσει με ξα-

πλώστρες ldquoκρεβάτιαrdquo

Αναρωτιόμασταν αν το γνωρίζει ο

Δήμος όταν ακούσαμε από το Δή-

μαρχο ότι δεν έχει συμβεί τίποτε και η

πρόσβαση υπάρχει

Επιμένοντας ο αναγνώστης μας ενε-

χείρισε έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-

σης Αμεσης Δράσης (αρπρ

102024472-α) στο οποίο αναφέρεται

η καταγγελία για το παραπάνω συμβάν

laquoΩρα 1130 Προς κέντρο Αφιξη Ανα-

φέρω ότι μεταβήκαμε στο ανωτέρω ση-

μείο όπου μας ανένετε η ΤΙ και μας

δήλωσε ότι στο σημείο πραγματοποι-

ήθηκε καταστροφή φυσικού μονοπα-

τιού που οδηγεί στη θάλασσα

Ενημερώθηκε το Κέντρο Αμεσης Δρά-

σηςraquo

Ο Δήμαρχος απάντησε στο Δημοτικό

Συμβούλιο ότι δεν έχει γίνει τίποτα

εκεί Μήπως να ρωτήσει την Άμεση

Δράση

Ενεργός πολίτης καταγγέλει στην Αμεση

Δράση καταστροφή στη Βάρκιζα

14 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΚΡΟΚΥΛΕΙΩΤΗΣ (1797-1864)

Ο κατά κόσμον Στρατηγός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

bull Ο ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ

bull Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ

bull Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΟΛΟΥ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ (κι όχι του νέου όπως προβάλλεται -

προωθείται στις μέρες μας) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΑΝΙ-

ΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ

bull Ο ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

bull Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ laquoκαι 50000 γρόσια να μου δώκεις κρέας γιαεμφύλιο πόλεμο δεν πουλώraquo (Απάντησή του στον Αν-

δρέα Ζαΐμη για προσχώρηση στο κόμμα του)

Επιλεγμένα αποσπάσματα από τα

ldquoΑπομνημονεύματαrdquo του Μακρυγιάννη

laquoΤότε κατάλαβα κι οι νέοι κυβερνήται μας είναι χειρότεροικαι ελεεινολογούσα την πατρίδα ότι ο Θεός δεν είπε να τηνλευτερώσει ακόμα στrsquo αληθινά και κρίμα στους κόπους μαςmiddotεβγιαστήκαμεν και την πήραμεν εις τον λαιμόν μαςraquo(Μακρυγιάννης 1797-1864 ldquoΑπομνημονεύματαrdquo τόμος Β)

laquoΌταν κοπιάσετε εσείς - οι Μεγάλοι μας Πολιτικοί- μας γυμνά-σετε την διχόνοια μας φέρατε της φατρίες και τrsquo άλλα τrsquoαγαθάmiddot και κακοβάλετε το δυστυχησμένο αθώον Έθνοςraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo επίλογος)

laquoΟι Μεγάλοι μας οι Πολιτικοί δεν επιθυμούν ποτές τηνησυχίαν κι όλο πατριωτισμό με τα χείλη θυσιάζουν Θέ-λουν εις την Συνέλεψη να κομματιάσουνε το Έθνος Τοrsquoκαμαν αυτόχτονες κι ετερόχτονες Και μια Διχόνοια οπούτηράγει ο ένας χριστιανός τον άλλον οι μέσα με τους έξωως Τούρκους όταν τους πολεμούσαμενraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo βιβλίο Δ΄ σελ 327)

Διάλογος του Ναπολέοντα Α΄(1769-1821) και του

τσάρου της Ρουσσίας Αλεξάνδρου Α΄Παύλοβιτς

(1777-1825) στον Kάτω KόσμοlaquoΠάμε Ναπολέων να ιδούμε τους παλιούς τους Έλλη-νες εις το μέρος οπού κατοικούνε να βρούμε τον γέρο Σω-κράτη τον Πλάτωνα τον Θεμιστοκλή τον λεβέντηΛεωνίδα και να τους ειπούμεν τις χαροποιές είδησες ότιαναστήθηκαν οι απόγονοί τους οπού ήταν χαμένοι καισβυσμένοι από τον κατάλογον της ανθρωπότης Αυτείνοιοι αγαθοί και δίκαιγοι το φως της αλήθειας οι γενναίγοιrsquoπερασπισταί της λευτεριάς με πατριωτισμόν με καθαρήαντρεία μrsquo αρετή κι όχι δόλον κι απάτη επλούτηναν τηνανθρωπότη από αυτάmiddot Κι αν ήταν αυτείνοι φτωχοί εις ταπροσωρινά και μάταια είναι πλούσιοι πολύ εις τα rsquoστορικάτου κόσμου Διrsquo αυτούς ήταν τα έργα τους αγώνες της αρε-τής Δια τούτο θέλησε ο Θεός ο δίκιος κι ανάστησε καιτους απογόνους τους οπού ήταν χαμένη τόσους αιώνες ηπατρίδα τουςraquo((Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 236)

laquoΚαι οι προδότες της πατρίδος και οι αγορασμένοι (σσεξωνημένοιπουλημένοι) - κακόν μπελά να τους δώσηςΚύριε και συντρόφους του Κάγη (σσ Κάιν) να τουςκάμηςraquo (Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 297)

EYMENHΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (κατά Αρριανό) ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ (362-316)

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΜΕΝΟΥΣ

laquoΌτι η φιλία και το φιλί έχουν την ίδια ρίζα το λένε τα Λε-ξικά αλλά το υποστηρίζει και η Ιστορία με το φίλημα τουΙούδαraquo (Δημήτρης Καμπούρογλου 1852-1942 Γνωμικογράφος)

Ο Αίσωπος 620-564 ο Πατέρας της παραβολής ή αλληγο-

ρίας στο μύθο του 205 1 8 με τίτλο laquoΟΡΝΙΘΟΘΗΡΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΔΙΞraquo μας παραδίδει το δίδαγμα ότι laquoοἱ τούς οἰκείουςπροδιδόντες οὐ μόνον ὑπό τῶν ἀδικουμένων μισοῦνταιἀλλά καί ὑπό τούτων οἷς προδιδόασινraquo ήτοι όποιοι

προδίδουν δικούς τους ανθρώπους δεν τους απεχθάνονται

μόνο τα θύματά τους αλλά ακόμη κι εκείνοι που καρπώνον-

ταιεπωφελούνται την προδοσία τους

Μας θυμίζει το πολυδιαδεδομένο ρητό laquoτην προδοσία πολ-λοί την αγάπησαν αλλά τον προδότη ουδείςraquo

Κάνοντας μια διαδικτυακήιντερνετική πλοήγηση πλην

όμως ερευνητικήστοχαστική διαπιστώνει κανείς αρκεί να

είναι εκπαιδευμένος σωστά το χάος - ldquoαλαλούμrdquo που επι-

κρατεί στους διάφορους ιστότοπους (sites)

bull Οι αντιγραφές (copy-paste) πάνε σύννεφο

bull Η παραπληροφόρηση (fake news) οργιάζει

bull Το ψεύδος μεσουρανεί

Όλοι αποδίδουν την παραπάνω παροιμιώδη γνωστή ρήση

στον ιστορικό φιλόσοφο και βιογράφο από τη Χαιρώνεια

της Βοιωτίας Πλούταρχο 50-120 το οποίο είναι πράγματι

σωστό πλην όμως δεν αναφέρουν σε ποιο από τα 227 έργα

του περιλαμβάνεται σύμφωνα με τον κατάλογο που υποτί-

θεται ότι κατάρτισε ο γιος του Λαμπρίας πολλά ldquoχαμέναrdquo

σήμερα διασώθηκαν ολοκληρωμένα 133

Από την έρευνά μας εντοπίσαμε ότι αυτή η ρήση βρίσκεται κά-

πτως παραλλαγμένη αλλά με το ίδιο ακριβώς νόημα στους

ldquoΒΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣrdquo του Πλουτάρχου και μάλιστα στο

βίο του ldquoΡωμύλουrdquo του πρώτου βασιλιά και ιδρυτή της Ρώμης

Εμείς δημοσιεύουμε για πρώτη φορά αυτή την πληροφορία

ως ελάχιστη προσφορά έτσι ώστε οι Φιλέβδομοι Αναγνώστες

και όποιος άλλος ενδιαφέρεται να γνωρίζουν πλέον επακρι-

βώς πού αναφέρεται αυτή η φράση διαλύοντας τα νέφη της

άγνοιας αοριστίας ασάφειας και σύγχυσης

laquoΟὐ μόνον οὐν ὡς ἔοικεν Ἀντίγονος ἔφη προδιδόντας

μέν φιλεῖν προδεδωκότας δέ μισεῖν οὐδέ Καῖσαρ εἰπών

ἐπί τοῦ Θρακός Ρυμιτάλκου φιλεῖν μέν προδοσίαν προ-

δότην δέ μισεῖνmiddot ἀλλά κοινόν τι τοῦτο πάθος ἐστίπρός τούς πονηρούς τοῖς δεοmicroένοις αὐτῶν ὥσπερἰοῦ καί χολῆς ἐνίων θηρίων δέονταιmiddot τήν γάρχρείαν ὅτε λαmicroβάνουσιν ἀγαπῶντες ἐχθαίρουσιτήν κακίαν ὅταν τύχωσιraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙrdquo ldquoΘΗΣΕΥΣ- ΡΩΜΥΛΟΣrdquo κεφ 17 17-24)

(= Και δεν υπήρξε μόνο καθώς φαίνεται ο Αντίγονος ο Α΄-

ο Κύκλωψ ή Μονόφθαλμος 382-301 - ο οποίος υποστήριξε

ότι αγαπά απrsquo τη μια εκείνους οι οποίοι προδίδουν αλλά απrsquo

την άλλη μισεί εκείνους οι οποίοι έχουν προδώσει ούτε

μόνο ο Καίσαρας ο οποίος εξ αφορμής του Ρυμιτάλκη του

Θράκα υποστήριξε ότι αγαπά την προδοσία μισεί όμως τον

προδότη Αλλά τούτο είναι κοινό πάθημα σε σχέση με τους

κακούς - τους διαπράττοντες την προδοσία - το οποίο συμ-

βαίνει σε όλους όσοι έχουν τη ανάγκη τους καθώς λαμβά-

νουν ανάγκη από το δηλητήριο και τη χολή μερικών αγρίων

ζώωνmiddot διότι καίτοι αγαπούν την προδοσία όταν έχουν

ανάγκη αυτής μισούν όμως την κακήν πράξη της προδο-

σίας όταν πετύχουν το σκοπό τους)

Ο ΥΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΕΡΩΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΥ-

ΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΑΣΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΛΙΓΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

laquoγενομένης δὲ σιωπῆς ἐν ὑψηλῷ τινι καταστὰς καὶ τὰςχεῖρας δεδεμένας προτείνας ποῖον εἶπεν ὦ κάκιστοιΜακεδόνων τρόπαιον Ἀντίγονος ἐθελήσας ltἂνgt ἀνέ-στησε καθ ὑμῶν οἷον ὑμεῖς καθ αὑτῶν ἀνίστατε τὸνστρατηγὸν αἰχμάλωτον ἐκδιδόντες οὐκ ἄρα δεινὸν ἦνκρατοῦντας ὑμᾶς ἧτταν ἐξομολογεῖσθαι διὰ τὰς ἀπο-σκευάς ὡς ἐν τοῖς χρήμασιν οὐκ ἐν τοῖς ὅπλοις τοῦ κρα-τεῖν ὄντος ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγεμόνα πέμπετε λύτρον τῆςἀποσκευῆς ἐγὼ μὲν οὖν ἀήττητος ἄγομαι νικῶν τοὺςπολεμίους ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀπολλύμενοςmiddot ὑμεῖς δέπρὸς Διὸς στρατίου καὶ θεῶν ὁρκίων ἐνταῦθά με διαὑτῶν κτείνατε πάντως κἀκεῖ κτεινόμενος ὑμέτερονἔργον εἰμίmiddot μέμψεται δ οὐδὲν Ἀντίγονοςmiddot νεκροῦ γὰρΕὐμενοῦς δεῖται καὶ οὐ ζῶντος εἰ δὲ φείδεσθε τῶνχειρῶν ἀρκέσει τῶν ἐμῶν ἡ ἑτέρα λυθεῖσα πρᾶξαι τὸἔργον εἰ δ οὐ πιστεύετέ μοι ξίφος ὑπορρίψατε τοῖς θη-ρίοις δεδεμένον καὶ ταῦτα πράξαντας ὑμᾶς ἀφίημι τῆςἐπ ἐμοὶ δίκης ὡς ἄνδρας ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτουςπερὶ τὸν αὑτῶν στρατηγὸν γενομένουςraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙraquo ΒΙΟΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ κεφ 17)

(= Κι όταν επικράτησε σιωπή ο Ευμένης ανέβηκε σε ένα

ψηλό μέρος σήκωσε τα δεμένα του χέρια και είπε laquoΣκεφθή-

κατε αισχροί Μακεδόνες ποιο τρόπαιο απαίτησε ο Αντίγονος

και σεις του δώσατε τη δυνατότητα να το στήσει ντροπιάζον-

τάς σας Σκεφθήκατε ποιο τρόπαιο στήνετε εσείς οι ίδιοι

εναντίον του εαυτού σας με το να παραδίνετε ζωντανό το

στρατηγό σας Δεν είναι άραγε ντροπή ενώ έχετε νικήσει να

ομολογείτε ότι είστε ηττημένοι επειδή χάσατε τις αποσκευές

σας λες και η νίκη κερδίζεται με τα χρήματα κι όχι με τα

όπλα και στέλνετε ακόμα ως λύτρο και τον αρχηγό σας για

να πάρετε πίσω τις αποσκευές σας Εγώ οδηγούμαι στους εχ-

θρούς αήττητος γιατί είμαι ο νικητής των εχθρών αλλά κα-

ταστρέφομαι από τους συναγωνιστές μουmiddot εσείς όμως μα το

Δία τον προστάτη του στρατού και τους θεούς που στο

όνομά τους ορκιζόμαστε σκοτώστε με εδώ και με τα ίδια σας

τα χέρια Γιατί όπως και να rsquoναι και στο στρατόπεδο των εχ-

θρών να με σκοτώσουν ο θάνατός μου θα είναι δικό σας

έργο Άλλωστε ο Αντίγονος δεν πρόκειται να σας κατηγορή-

σει γιατί αυτός νεκρό θέλει τον Ευμένη και όχι ζωντανό Και

αν δεν θέλετε να βλάψετε τα χέρια σας με αίμα λύστε το ένα

μου χέρι κι αυτό αρκεί για να εκτελέσει ότι χρειάζεται Κι αν

πάλι δεν θέλετε να μου εμπιστευθείτε το ξίφος ρίξτε με δε-

μένο στα θηρία Αν εκτελέσετε αυτά που σας λέγω εγώ του-

λάχιστο θα σας συγχωρέσω και θα θεωρήσω πως φερθήκατε

πάρα πολύ όσια και δίκαια απέναντι στο στρατηγό σαςraquo

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ Όσοι νομίζουν ότι προδίδουν τους άλ-

λους στο τέλος αποδεικνύεται ότι πρόδωσαν τους εαυ-

τούς τους Το τέλος κάθε προδότη είναι πάντα το ίδιο Η

εκτέλεσή του από τον ευεργετημένο του Διότι την προδο-

σία πολλοί αγάπησαν αλλά τον προδότη κανείς

Οι Αργυράσπιδες ως ασεβείς και κακοήθεις άνθρωποι εξοντώ-

θηκαν από τον Σιβύρτιο το σατράπη της Αραχωσίας και δεν

αντίκρισαν ποτέ ξανά τη μακεδονική γη και όπως παρατηρεί

επί του προκειμένου ο επιφανής ιστορικός Διόδωρος Σικελιώ-

της (80-20) στην laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo του κεφ 48

Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΣ

Η ΚΑΤrsquo ΕΝΤΟΛΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ

laquoαἱ γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξου-

σίαν γίνονται λυσιτελεῖς τοῖς δ᾽ ὑπακούσασιν ἰδιώταις

μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανταιraquo

(laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo ΒΙΒΛΙΟ 19 κεφ48 εδάφιο 44)[=Γιατί οι ασεβείς πράξεις αποβαίνουν για τους δυνάστες επωφελείςεπειδή αυτοί νέμονται την εξουσία στην περίπτωση όμως των απλώνπολιτών που ενεργούν κατrsquo εντολήν (κατά παραγγελία) καθίστανταικατά κανόνα άκρως βλαβερές πρόξενοι μεγάλων συμφορών]

―――――――― Αργυράσπιδες Με την ασημένια ασπίδα ήταν από τα εκλεκτότερα σώματατου Μακεδονικού στρατού και αποτελούσαν τη σωματοφυλακή του βασιλιά)

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

laquoἄπιτεraquoἘκ Φιλιστορίας ἄρχεσθαι

ampἈνιστορησίας παύεσθαι

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 15

Παρά τις συνεχείς δρά-

σεις της Περιφέρειας Ατ-

τικής με στόχο την

καταπολέμηση του φαι-

νομένου της παράνομης

αφισορύπανσης όπως

μας ενημέρωσε η Περι-

φέρεια κατά τη διάρκεια

της Μεγάλης Εβδομάδας

εντοπίστηκε από τα συ-

νεργεία της αλλά και

από τις κάμερες παρακο-

λούθησης του Κέντρο

Διαχείρισης Κυκλοφο-

ρίας εκτεταμένη παρά-

νομη αφισορύπανση σε

κεντρικές αρτηρίες του

οδικού δικτύου αρμοδιό-

τητας της Περιφέρειας

Αττικής

Με εντολή του Περιφε-

ρειάρχη Αττικής Γ Πα-

τούλη τεχνικά συνεργεία

της Περιφέρειας ξεκίνη-

σαν από την Τετάρτη 5

Μαΐου ξήλωμα των αφι-

σών κατά μήκος των

δρόμων με στόχο την

άμεση απομάκρυνσή

τους προκειμένου να

διαφυλαχθεί η ασφάλεια

των χρηστών του οδικού

δικτύου

Οπως σημειώνει η Περι-

φέρεια το διαφημιστικό

υλικό που έχει αναρτηθεί

παράνομα ελλοχεύει

πολλούς κινδύνους

καθώς μπορεί να γίνει

αιτία πολλών σοβαρών

ατυχημάτων λόγω από-

σπασης της προσοχής

των οδηγών αλλά και πι-

θανής αποκόλλησης τμή-

ματός του και πτώσης

του στο οδόστρωμα

Ο Περιφερειάρχης Γ Πα-

τούλης επισημαίνει σχε-

τικά laquoΔυστυχώς παρά

τις συστάσεις μας και τις

επίμονες προσπάθειές

μας σε συνεργασία με

τους δήμους προκειμέ-

νου να σταματήσει η αφι-

σορύπανση στην Αττική

το φαινόμενο επαναλαμ-

βάνεται Εμείς από την

πλευρά μας στέλνουμε

ένα ηχηρό μήνυμα προς

κάθε κατεύθυνση Ακόμα

και αν κάποιοι επιμένουν

να ασχημονούν παραβιά-

ζοντας τους νόμους

εμείς θα συνεχίσουμε να

υπερασπιζόμαστε την

ασφάλεια των πολιτών

αλλά και την αισθητική

της Αττικής μας Δεν θα

επιτρέψουμε σε κανέναν

να παραβιάζει το νόμο εις

βάρος του περιβάλλον-

τος αλλά και της ασφά-

λειας των πολιτών

Είμαστε αποφασισμένοι

να αλλάξουμε το πρό-

σωπο της Αττικής και

αυτό το αποδεικνύουμε

καθημερινά με πράξειςraquo

Η Περιφέρεια Αττικής ξηλώνει αφίσες

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανάρτησε τους δασικούς χάρτεςστις 7 Μαΐου και έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων φυσικά και νομικά πρόσωπα δη-

μοσίου και ιδιωτικού δικαίου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης httpswwwktimanetgr

με τη συμπλήρωση φόρμας εντός προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών από την ανάρ-

τηση Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας είναι η 19082021 ημέρα Πέμπτη

Πληροφορίες στο 210-6135010 (εσωτ 229) και στο e-mail syadx-pentelisatticagr

16 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

1821shy2021 Διακόσια χρόνια εθνικής υπερηφάνειαςκαι προόδου

του Γεωργίου Γιώτη

Σήμερα γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την εθνεshyγερσία του 1821 όχι τα διακόσια χρόνια από το 1821Η Ελληνική Επανάσταση προετοιμασμένη και αποφαshyσισμένη από τη Φιλική Εταιρεία που εξέφρασε τότεμε πίστη και τόλμη την έφεση του Έθνους για την απεshyλευθέρωσή του επέτυχε ύστερα από εννεάχρονοεπικό αγώνα εναντίον αντιπάλου συντριπτικά ισχυρόshyτερου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της με τη δηshyμιουργία του Ελληνικού Κράτους (Ιστορία τουΕλληνικού Έθνους 2000 τΙΒ σ 5)Είχαμε φιλοξενήσει σε προηγούμενο φύλλο μας τοπρώτο μέρος από το πόνημα του Γ Γιώτη το οποίοολοκληρώνεται με το παρόν κείμενο

Ηανάλυση των σημαντικών ιστορικών γεγονότων των τεshyλευταίων 200 ετών σκιαγραφεί μία διαφορετική εικόναΌσο κι αν φαίνεται παράδοξο για μια μικρή και όχι πλούshy

σια χώρα σαν τη δική μας η Ελλάδα βρέθηκε συχνά στην πρωshyτοπορία ιστορικών εξελίξεων παγκόσμιας σημασίας ndash αν καιόχι πάντα με θετικό για την ίδια αποτέλεσμα Ας αναφέρουμε παρακάτω κατά χρονολογική σειρά καποιεςαπό τις πιο εντυπωσιακές πρωτιές της χώρας μας κατά τουςδύο προηγούμενους αιώνες

1830 (Φεβρουάριος) Οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής ΜΒρετανία Γαλλία και Ρωσία υπέγραψαν το Πρωτόκολλο τουΛονδίνου με το οποίο αναγνώρισαν την Ελλάδα ως ανεξάρτητοβασίλειο Αν και η Ελλάδα δεν ήταν η πρώτη από τις επαρχίεςτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη που επαναστάshyτησαν εναντίον της Πύλης (είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι το 1804)ήταν η πρώτη που κατόρθωσε να ανακηρυχθεί σε ανεξάρτητοεθνικό κράτος (κάτι που η Σερβία δεν πέτυχε παρά μόνο το1878)

1844 (Μάρτιος) Η Εθνοσυνέλευση που είχε προέλθει από τιςεκλογές του προηγούμενου έτους ψήφισε εκλογικό νόμο πουκαθιέρωνε την καθολική και άμεση ψηφοφορία για όλους τουςάρρενες Έλληνες πολίτες Έτσι η Ελλάδα έγινε πρωτοπόροςστην Ευρώπη (και μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο) στο πεδίοτου καθολικού εκλογικού δικαιώματος Για σύγκριση η Ελβετίακαι η Γαλλία εφάρμοσαν την καθολική ανδρική ψήφο το 1848η Δανία το 1849 η Γερμανία το 1871 το Βέλγιο το 1893 η Ισπαshyνία το 1890 η Αυστρία το 1896 η Ιταλία το 1912 και η Μ Βρεshyτανία το 1918

1896 (Απρίλιος) Η Αθήνα οργάνωσε τους πρώτους σύγχροshyνους Ολυμπιακούς Αγώνες με συμμετοχή 14 χωρών και 241 ανshyδρών αθλητών

1923 (Ιανουάριος) Με τη Συνθήκη της Λωζάννης η Ελλάδαμαζί με την Τουρκία έγιναν οι πρώτες χώρες στον κόσμο πουυποχρεώθηκαν να ανταλλάξουν πληθυσμούς Ειδικά η μικρήτότε Ελλάδα ανέλαβε και έφερε εις πέρας το έργο της οικοshyνομικής αποκατάστασης και εθνικής ενσωμάτωσης άνω τουενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τηνανατολική Θράκη Μια άλλη πρωτιά ακολούθησε Μετά τηνανταλλαγή η Ελλάδα διέθετε τον πλέον ομοιογενή (εθνικάγλωσσικά και θρησκευτικά) πληθυσμό σε ολόκληρη την Ευshyρώπη (μαζί με την Πορτογαλία)

1940 (Οκτώβριος) Μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέshyμου ήταν η Ελλάδα η πρώτη χώρα που αφού μπήκε στον πόshyλεμο πέτυχε και τις πρώτες στρατιωτικές νίκες εναντίον τουΆξονα σε ευρωπαϊκό έδαφος Όταν πια η Ολλανδία το Βέλγιο

και η Γαλλία είχαν κατακτηθεί μέχρι τον Ιούνιο του rsquo40 η Ελshyλάδα όχι μόνο κατόρθωσε να αντισταθεί στην επίθεση της φαshyσιστικής Ιταλίας αλλά και να την υποχρεώσει σε ήττα Οιαμέσως επόμενες συμμαχικές νίκες ήρθαν το 1941 από τον αγshyγλικό στρατό εκτός Ευρώπης στην Αιθιοπία και τη ΒόρειαΑφρική

Δεκαετία του rsquo50 Στη σχετικά μακρά περίοδο που ξεκίνησεμετά το τέλος του Εμφυλίου και έγινε γνωστή ως laquoελληνικό οιshyκονομικό θαύμαraquo ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικοshyνομίας ήταν ο ταχύτερος στην Ευρώπη και δεύτερος ταχύτεροςστον κόσμο πίσω μόνο από την Ιαπωνία Η οικονομική αποshyγείωση της χώρας σε εκείνη τη δεκαετία έφερε μέση ετήσιααύξηση του ΑΕΠ που πλησίασε το 10 ενώ οι εξαγωγές αυξήshyθηκαν με ακόμη γοργότερο ρυθμό ο οποίος διατηρήθηκε καικατά την επόμενη δεκαετία

2010 (Μάιος) Η Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο που προέβλεπεχρηματοδοτική βοήθεια ύψους 110 δισ ευρώ Αυτό ήταν τομεγαλύτερο σχέδιο διάσωσης στο οποίο είχε ποτέ συμμετάσχειτο ΔΝΤ Αλλά ειδικότερα στον τομέα των χρεών η χώρα μαςκατέχει άλλη μια ιστορική πρωτιά Σύμφωνα με υπολογισμούςτων καθηγητών Ράινχαρτ και Ρογκόφ (στο βιβλίο τους laquoThisTime is Differentraquo) η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώραπου από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμερα έχει περάσειπάνω από το μισό του εθνικού της βίου σε κατάσταση χρεοκοshyπίας (Παππάς 2020)

Η κρίση του 2010 κόστισε πολύ αλλά δεν ακύρωσε τα μεγάλαπολιτικά κεκτημένα της χώρας Όμως ίσως κάπως σαν τη Μιshyκρασιατική Καταστροφή μας υπενθύμισε τα όρια των φιλοδοshyξιών μας Ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης οι διάφοροιδείκτες δείχνουν πως η χώρα έχει καταφέρει να διατηρηθεί σεαξιοζήλευτα διεθνή επίπεδα (Καλύβας 2021) Αρκούν τρία παshyραδείγματα Το 2013 η Ελλάδα βρισκόταν στην 32η θέση παγshyκοσμίως ως προς το κατά κεφαλή της εισόδημα Την ίδιαχρονιά βρισκόταν στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης τηςEconomist Intelligence Unit ως προς τις χώρες όπου θα ήτανκαλύτερο να γεννηθεί κανείς Ενώ το 2015 βρισκόταν στην 34η

θέση στο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (Social Progress Index)Και όμως στη συνείδηση των περισσότερων κατοίκων της ηΕλλάδα ταυτίζεται περισσότερο με έννοιες όπως η αποτυχίαοι ανεκπλήρωτες προσδοκίες η υστέρηση και η υπανάπτυξηΚαθώς η Ελλάδα εισέρχεται στην τρίτη εκατονταετία του βίουτης έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για το νέο μας εθνικόαφήγημα και τους στόχους που θα προκύψουν μέσα από αυτόΑλλά γιατί ίσως αναρωτηθεί κάποιος χρειαζόμαστε κάτι τέshyτοιο Όλες οι ανθρώπινες ομάδες από την μικρότερη ως τηνπολυαριθμότερη έχουν ανάγκη από μια ιδεολογία ή αφήγημαπου να εξιστορεί το παρελθόν το παρόν και το μέλλον τους καινα σκιαγραφεί το χαρακτήρα και την ιδιοσυστασία τους

Στα πρώτα διακόσια χρόνια όπως είναι γνωστό το εθνικό μαςαφήγημα θεμελιώθηκε με μεγάλη επιτυχία πάνω στο σχήματης εθνικής συνέχειας αρχαιότητας Βυζαντίου και νέου Ελληshyνισμού που διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος τον19ο αιώνα Με το πέρασμα του χρόνου αυτό εξελίχθηκε καιμπολιάστηκε από την εκάστοτε ιστορική και πολιτική συγκυρίαΠροφανώς δεν θα εγκαταλειφθεί η εξασφάλιση της οικονομιshyκής ευημερίας όπως άλλωστε η προάσπιση της εδαφικής ακεshyραιότητας δεν χάθηκε μαζί με τη laquoΜεγάλη Ιδέαraquo Όμως το

αφήγημα της Ανάπτυξης ξεπερνιέται σταδιακά καθώς γίνεταιολοένα και πιο σαφές πως οι υλικοί πόροι είναι πεπερασμένοιπως η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή τους υπονομεύει το μέλλοντου πλανήτη και πως η αύξηση της κατανάλωσης αφήνει τουςανθρώπους ανικανοποίητους και δυστυχείς

Αυτά είναι τα δεδομένα της εποχής μας κι εκεί θα πρέπει νααναζητήσουμε το νέο μας εθνικό αφήγημα Και όπως έγινε στοπαρελθόν το αφήγημα που θα πετύχει να εμπνεύσει και νασυγκινήσει θα σκιαγραφεί με πειστικό τρόπο ένα καινούργιοκαι ελκυστικό μέλλον (Καλύβας 2021)

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα κατεξοχήν εθνικοαπελευshyθερωτικό κίνημα Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και κοιshyνωνικές συνιστώσες όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιεςπεριπτώσεις Όμως το βασικό κίνητρο και ταυτόχρονα τοκύριο ζητούμενο των επαναστατών ήταν η εθνική μας ανεξαρshyτησία Αυτό προκύπτει από όλες τις διακηρύξεις τους και αποshyτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο προοίμιο του Συντάγματος τηςΕπιδαύρου του πρώτου συνταγματικού κειμένου του ΑγώναΈνα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι επαναστάτες επιshyδίωκαν αυτό το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος να είναι δημοκραshyτικά οργανωμένο Στην αντίληψή τους η πολιτική χειραφέτησηήταν η άλλη όψη της εθνικής χειραφέτησης

Στα διακόσια χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την κήρυξητης Ελληνικής Επανάστασης οι Έλληνες έχουμε διανύσει πολύδρόμο Πολλές φορές έχουμε την τάση να βλέπουμε μόνο ταλάθη που έγιναν και να παραπονιόμαστε για τις αποτυχίεςΩστόσο εάν κάποιος εξετάσει τη συνολική πορεία της Ελλάδαςσε αυτούς τους δύο αιώνες δεν μπορεί παρά να καταλήξει στοσυμπέρασμα ότι το ισοζύγιο είναι εντυπωσιακά θετικό Τοαπειροελάχιστο σε έκταση ασθενικό σε πληθυσμό και φτωχόαπό πλευράς πόρων ελληνικό κράτος το οποίο ιδρύθηκε ωςαποτέλεσμα της Ελληνικής Επανάστασης κατόρθωσε παρά τιςεγγενείς αδυναμίες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμεshyτώπισε να επεκταθεί εδαφικά να εξελιχθεί και να καταστείσημαντικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκαshyνίων και της Ανατολικής Μεσογείου (Κλάψης 2021 σ18)

Ας γιορτάσουμε λοιπόν τα διακόσια χρόνια της εθνικής μαςταυτότητας τα διακόσια χρόνια εθνικής υπερηφάνειας καιπροόδου Όπως έχει εύστοχα διατυπωθεί από τον Θεοδωρόshyπουλο (2021) laquoΤα πρώτα διακόσια χρόνια είναι δύσκολαraquoΜέσα σrsquo αυτά τα δύσκολα διακόσια χρόνια πολλά πετύχαμεκαι σε άλλα τόσα αποτύχαμε Πετύχαμε να εντάξουμε στονχάρτη περιοχές που διπλασίασαν την αρχική επικράτεια Η Ελshyλάδα που έχουμε στον νου μας δεν έχει σχέση με τη χώρα πουείχε στο μυαλό του ο Μιαούλης ή ο Κολοκοτρώνης Πετύχαμενα βρούμε μια θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτηΑς κοιτάξουμε στο μέλλον με αισιοδοξία και ας αναδιατυπώshyσουμε το εθνικό μας αφήγημα για τον τρίτο αιώνα της ύπαρξήςτου Ελληνικού κράτους Ας νοιώσουμε εθνική υπερηφάνεια γιαόσα έχουμε καταφέρει έως τώρα ας γιορτάσουμε την εθνικήμας ταυτότητα

―――――――― Ο Γιώτης Γεώργιος είναι Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανμίου Αθηνών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αραμπατζής Χρήστος Είναι μύθος ή πραγματικότητα το laquoΚρυφό Σχοshyλειόraquo 21 Απαντήσεις για το 1821 Καθημερινή 2021Θεοδωρόπουλος Τάκης Από τη Βαβυλωνία στην ανέκφραστη δημοτικήΚαθημερινή 16shy02shy2020Θεοδωρόπουλος Τάκης laquoΟ Όμηρος είναι σκουπίδιraquo Καθημερινή 03shy01shy2021 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (2000) Τόμος ΙΒ Εκδοτική ΑθηνώνΚαλύβας Στάθης (2015) Καταστροφές και Θρίαμβοι Εκδόσεις Παπαδόshyπουλος Καλύβας Στάθης Αλλαγή υποδείγματος Καθημερινή 07shy02shy2021Κιτρομηλίδης Πασχάλης Γιορτή το 2021 στοχασμός το 2022 Καθημεshyρινή 09shy08shy 2020Κλάψης Αντώνης BBC History Magazine 4 + 1 ερωτήσεις για το 1821Μάρτιος 2021

Παππάς Τάκης Ιστορικές πρωτιές σε 200 χρόνια εθνικής ιστορίας Καθηshyμερινή 23shy 02shy2020Ράμφος Στέλιος Η επέτειος Καθημερινή 3shy01shy2021

Αριστείδης Χατζής Ο Καποδίστριας ο Τρικούπης και το έγκλημα με τηνΑγία Σοφία Πρώτο Θέμα 21shy07shy2020

7 Μαΐου 1832 η Ελλάδα αναγνωρίζεται επίσημα ως ανε-ξάρτητο κράτος

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 17

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου ΒΒΒ

Χριστός Ανέστη

Αγαπητοί αναγνώστες

σταχυολογούμε τα σημαντικότερα ειδικού ενδιαφέρον-

τος θέματα αρχικώς από την Oικ Eπιτροπή της Μεγάλης

Τετάρτης 28-4

bull Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκ-

μίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης ΛΠοσειδώ-

νος 6 Βουλιαγμένη (αφορά αυτό που είναι δίπλα στο

πρώην Ακτή) Ο επικεφαλής της παράταξης μας ΔΔαβά-

κης έθεσε το ζήτημα στο ΔΣ της Μεγάλης Δευτέρας

καθώς στην προηγούμενη από αυτή επιτροπή η εισήγηση

που αφορούσε αυτή τη δημοπρασία δεν παρουσίαζε κα-

νένα στοιχείο όπως το ποσό εκμίσθωσης τον χρόνο

κλπ Ενώ στην επιτροπή της 28-4 εμφάνιζε το αποτέλε-

σμα της δημοπρασίας κατά το Γιάννης κερνά κ Γιάννηςπίνει Πάντως σύμφωνα με το πρακτικό το αποτέλε-

σμα έχει ως εξής Χρονική διάρκεια μίσθωσης 6 χρόνια

με δυνατότητα παράτασης 6 επιπλέον

Συμμετέχουσα εταιρεία κai πλειοδότρια εταιρεία ΑΚΤΗ

PARKING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Εγγυήτριά της η εταιρεία Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και

Τουριστική Εταιρεία THE MARGI

Τιμή μίσθωσης12500euro ετησίως

bull Βελτίωση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια

Λειοτεμαχιστή Σας θυμίζουμε ότι πρόκειται για δαπάνη

που αγγίζει τις 600000euro και την έχουμε καταψηφίσει

Διάβασαν λοιπόν τα έκπληκτα μάτια μας ότι ο ανάδοχος

κάνει περαιτέρω έκπτωση 2 ήτοι το αστρονομικό ποσό

των 1187598 euro με ΦΠΑ Επίσης κάνει δώρο και ένα πλή-

ρες σετ κοπτικών άκρων του λειοτεμαχιστή (δηλαδή δεν

συμπεριλαμβανόταν) συνολικής αξίας με ΦΠΑ του

ομοίως αστρονομικού ποσού των 987820 euro Και έτσι θα

χαρούμε πολύ όλοι που υπάρχει συνολικό όφελος σε

είδος και έκπτωση της τάξης των 22000euro επί δαπάνης

59379880 euro

bull Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου Αφορά την πρώην

(πλέον) δημοτική έκταση του Νότου (παραλία Βούλας)

για την οποία ζητήθηκε απόφαση από την Οικ Επιτροπή

για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεως του Πρωτοδι-

κείου Σημειωτέον βάσει αυτής της αποφάσεως η ιδιω-

τική εταιρεία δικαιώθηκε Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα

ποσά που διεκδικεί ο δήμος για χρήση κοινόχρηστου

χώρου 540 τμγια το 2018 το ποσό των 17172euro και για

το 2019 άλλα τόσα τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα

τα εισπράξει Είναι και αυτό μία ζημία για το δήμο έτι πε-

ρισσότερο όμως για τους δημότες-κατοίκους η απώλεια

του παράλιου χώρουπολύ δυσκολοχώνευτο

21η οικονομική επιτροπή 6-5-2021Σταχυολογούμε και από αυτή την επιτροπή τα πιο ενδια-

φέροντα για εσάς

bull Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου

κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Αφορά υπόθεση

θανάτου υπαλλήλου του δήμου ο οποίος σκοτώθηκε εν

ώρα εργασίας λόγω ανατροπής του απορριμματοφόρου

που οδηγούσε Μόνο και μόνο επειδή η απόφαση δεν

έχει φτάσει στο Εφετείο υπερψηφίσαμε την εισήγηση

της νομικής υπηρεσίας που επιδιώκει τη μείωση της υπαι-

τιότητας του δήμου σε ποσοστό 50 ενώ επί του πα-

ρόντος έχει καταλογισθεί το 95 Απλώς επισημαίνουμε

ότι για μια οικογένεια που έχει χάσει τον άνθρωπό της

από το 2009 το βρίσκουμε ανάλγητο εκ μέρους του

δήμου να προσπαθεί να μειώσει το ποσό της αποζημίω-

σης Ο δήμος οφείλει ν αποδεικνύει το κοινωνικό του

πρόσωπο πρώτα και πάνω απόλα

bull Για τη διενέργεια δημοπρασίας κατασκευής και εκμί-

σθωσης δημοτικού ακινήτου στο κοιμητήριο Βούλας

δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος και η διαδικασία κηρύχθηκε

άγονος Πολύ περίεργο και ομολογουμένως ασυνήθιστο

για τα δεδομένα του δήμου μας

bull Παράταση για την παροχή υπηρεσίας Συντήρηση και

καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2020 Κα-

ταρχάς το ποσό της παρεχόμενης υπηρεσίας μόλις

2405781euro με ΦΠΑ και προφανώς δόθηκε με απευθείας

ανάθεση λόγω του ύψους αυτού

Δεύτερον στην αίτηση της εταιρείας για παράταση 3

μηνών διαβάσαμε την αιτίαση κακές καιρικές συνθήκες

Μα με εξαίρεση την χιονόπτωση πόσο κακές ήταν οι

συνθήκες φέτος ώστε να εμποδίσουν τον καθαρισμό των

φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων

Τρίτον αναφέρεται ως άλλη αιτίαση ότι τα αιτήματα των

δημοτών δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν το συμβατικό

αντικείμενο Και έτσι να ήταν η αρμόδια υπηρεσία του

δήμου έχει ήδη υπερκαλύψει την συγκεκριμένη εργασία

Αν ισχύει αυτό τότε η επιπλέον παροχή εξωτερικής υπη-

ρεσίας περιττή Εχουμε ξαναπεί πλειστάκις το πρό-

σταγμα των τωρινών καιρών είναι ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ

ΧΡΗΣΗ Με φειδώ και σύνεση η διαχείριση των πόρων

αποδίδει σταθερά καρπούς για πολύ μεγαλύτερο διά-

στημα Αντίθετα τα πυροτεχνήματα και οι ρουκέτες κρό-

του-λάμψης διαρκούν ελάχιστα ενδεχομένως επιφέρουν

ζημία και στο τέλος αφήνουν το κενό του σκότους να πέ-

φτει βαρύ στον Αττικό μας ουρανό

Κουράγιο κ Δύναμη

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

ΙΔόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης

laquorsquoΕτεκεν άρρεν κρατήσατε θέσηraquo Με

αυτή την κλασική ατάκα ndashφράση είχε

χαρακτηρίσει η κυρία Ντ Γιαννοπού-

λου βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ και σύζυ-

γος του Ευάγγελου Γιαννόπουλου πριν

γίνει hellipφιλελεύθερη την κατάσταση

που επικρατούσε τα laquoπέτρινα χρόνιαraquo

του Συναγερμού της ΕΡΕ ή και της ΝΔ

αργότερα

Ήρθε το ΠΑΣΟΚ και το φαινόμενο συ-

νεχίστηκε βέβαια έπρεπε όμως προ-

ηγουμένως το laquoπαιδίraquo να μεγαλώσει

και να πάρει το βάπτισμα του laquoπυρόςraquo

στην Τοπική Οργάνωση και η θέση θα

βρισκόταν Ώσπου ήλθε ο αείμνηστο Σ

ΠΕΠΟΝΗΣ και αναγκάστηκε να ψηφίσει

η Βουλή laquoτον καταραμένοraquo Νόμο

ΑΣΕΠ

Οι laquoβολευτέςraquo μας προβληματίστηκαν

πολύ έντονα και αντί να προσπαθήσουν

να διορθώσουν τυχόν ατέλειες κατα-

νάλωσαν όλη τους τη φαιά ουσία στην

καταστρατήγηση του Νόμου Έτσι βρή-

καν ανοιχτή την πόρτα στους Δήμους

και σιγά-σιγά περάσαμε από τους κρα-

τικοδίαιτους στους Δημοδίαιτους

Προκαλώ ένα δημοσιογράφο να κάνει

μία έρευνα σε όποιον Δήμο της Χώρας

θέλει από την Ορεστιάδα ως την Ιερά-

πετρα και από την Κόνιτσα ως τη Μο-

νεμβασιά και να καταγράψει πόσοι πλη-

ρώνονται για την καθαριότητα Πόσοι

από αυτούς είναι στο δρόμο και πόσοι

στα γραφεία

Μια άλλη κερκόπορτα άνοιξε στους Δή-

μους αυτή με τις απευθείας αναθέσεις

έργων αφού προηγείται της ανάθεσης

η κατάτμηση του έργου ώστε να υπάρ-

χει και η κατάλληλη νομική κάλυψη

Συχνό όμως είναι και το φαινόμενο laquoεμ-

πάργκοraquo στον τοπικό τύπο με την

πλέον κλασσική περίπτωση και χαρα-

κτηριστική περίπτωση αυτή στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Εκεί η

Δημοτική Αρχή έχει κηρύξει εμπάργκο

σε υποχρεωτικές εκ του νόμου κανονι-

στικές αποφάσεις προμήθειες κλπ

προς τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΕΒΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ

ώστε με αυτόν τον τρόπο η Δημοτική

Αρχή να ενημερώνει όποιον θέλει

όποτε θέλει και όπου θέλει

Για κάποιους υπάρχει το δικαιολογη-

μένο ερώτημα και η απορία Γιατί όλα

αυτά τα φαινόμενα και τα κακώς κεί-

μενα δεν τα καταγγέλλει η αντιπολί-

τευση

Ο πρώτος λόγος είναι είναι ότι φοβάται

μήπως δημιουργήσει εχθρούς Ο δεύτε-

ρος γιατί έχουν κατά νου να επακολου-

θήσουν την ίδια τακτική σε περίπτωση

που αναλάβουν την εξουσία Και ο τρί-

τος ίσως είναι μια κρυπτόμενη συμπαι-

γνία

Αγαπητέ αναγνώστη

Μπορείς να διαλέξεις όποιον λόγο θέ-

λεις από τους παραπάνω ίσως όμως να

βρεις και άλλους

――――――――― Ο Βασ Σιαμέτης είναι τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης

Από τους ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΥΣ στους ΔΗΜΟΔΙΑΙΤΟΥΣ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Δωρεάν rapid test από το

ΕΕΑ για τα μέλη του

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πιστό στη

δέσμευση του για στήριξη της επιχειρηματικότητας

είναι έτοιμο να υλοποιήσει μία σημαντική δράση για

την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των μικρο-

μεσαίων επιχειρηματιών των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών αλλά και συνεργατών τους

Μετά και την εξαίρεση αυτών των κατηγοριών από

τη χορήγηση δωρεάν αυτοδιαγνωστικού test από

την Πολιτεία το ΕΕΑ σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Αττικής δίνει τη δυνατότητα στα Σωματεία

και τις Επιτροπές να ενημερώσουν τα μέλη τους ότι

μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα διαγνωστικά

κέντρα στα οποία θα γίνει η σχετική διαδικασία προ-

κειμένου να υποβληθούν σε rapid test χωρίς καμία

οικονομική επιβάρυνση

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο τον έγκαιρο

εντοπισμό θετικών κρουσμάτων κάτι που μπορεί να

συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της παν-

δημίας σε μία στιγμή που μόλις ξεκίνησε η επανεκ-

κίνηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας

και είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια επιβίωσης εκατον-

τάδων χιλιάδων επιχειρήσεων

Συμβολικός φωτισμός Ελληνικού Κοινοβουλίου

Mε επιστολή τους ο Ποντιακός Ελληνισμός ζητάει

το συμβολικό φωτισμό του Ελληνικού Κοινοβου-

λίου με επιστολή που απευθύνει ο πρόεδρος του

pontosgr Θ Κοτσίδη Γράφουν μεταξύ άλλων

Επανερχόμαστε και φέτος για τρίτη χρονιά στην

πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019 από το e-Pon-

tosgr για να φωτιστεί ανήμερα της 19ης Μαΐου το

Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατά τις βραδινές ώρες

συμβολικά με δύο χρώματα το κόκκινο και το

μαύρο εις ένδειξη πένθους και σεβασμού στη

Μνήμη των 353000 αδικοχαμένων Ελλήνων του

Πόντου κατά τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας

του Ποντιακού Ελληνισμού την περίοδο 1916-

1923

Τόσο το 2019 όσο και πέρυσι από εσάς το αίτημα

έγινε αποδεκτό με θέρμη έχοντας πλέον καθιερω-

θεί η συμβολική αυτή κίνηση κάθε χρόνο στις 19

Μαΐου το βράδυ

Οι συγκυρίες πλέον είναι όλο και περισσότερο με

το μέρος μας Ας μην ξεχνάμε την πρόσφατη ανα-

γνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον

πρόεδρο των ΗΠΑ Θέλουμε και πάλι η Βουλή των

Ελλήνων να στείλει και το δικό της μήνυμα με το

δικό της τρόπο Θέλουμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο

να είναι αλληλέγγυο με τον αγώνα μας έτσι ώστε

να διαδραματίσει τον ιστορικό και ηθικό ρόλο του

απέναντι στην Ιστορία

Η κίνηση αυτή φέτος θα έχει και πάλι μεγάλη ση-

μασία Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την

εξάπλωση του κορωνοϊού είναι γνωστό ότι δεν θα

πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις

Μνήμης για τη Γενοκτονία

Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός επισκέφτηκε

στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Υπουργό Μάκη Βο-

ρίδη

Σε μία πολύ φιλική αλλά και εποικοδομητική συζή-

τηση για πολλά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο

Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να θίξει μεγάλα

ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Αττική τα

οποία από κοινού με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ

Πατούλη τα έχουν θέσει ως σημαντικές προτεραιότη-

τες για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή επιθυμία

για την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών πρωτο-

βουλιών στην Ανατολική Αττική

Με το ΦΕΚ Αρ Φύλλου 1798 Τεύχος Βrsquo

29 Απριλίου 2021 εκδόθηκε τροποποί-

ηση της κοινής υπουργικής απόφασης

[47458 ΕΞ 2020 15-05-2020 (Β 1864)]

περί καθορισμού όρων προϋποθέ-

σεων τεχνικών θεμάτων και διαδικα-

σίας για παραχώρηση απλής χρήσης

αιγιαλού παραλίας όχθης και παρόχ-

θιας ζώνης υδάτινου στοιχείου θάλασ-

σας λιμνοθάλασσας κλπ

Έτσι τροποποιείται η παρ αrsquo του άρ 17

της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 202015-05-2020

(Β 1864) ως εξής Οι Δήμοι στη χω-

ρική τους αρμοδιότητα θα πρέπει να

έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευ-

θείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και

παραλίας όσο και τις μισθώσεις μέσω

δημοπρασιών έως την 30-06-2021

Από 01-07-2021 έως 31-08-2021 οι μι-

σθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούν-

ται αποκλειστικά από τις αρμόδιες

Κτηματικές Υπηρεσίες

Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν

όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις

οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση

παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι

30-06-2021 στις αρμόδιες κατά χώρο

Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05- 07-

2021

Δ) Η παρ βrsquo του άρ 17 της ΚΥΑ 47458

ΕΞ 202015-05-2020 (Β 1864) τροπο-

ποιείται ως εξής laquoβ) Για το έτος 2021

το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλ-

λάγματος καθορίζεται σε ποσοστό

εξήντα τοις εκατό (60) του υπολογι-

σθέντος ανταλλάγματος σύμφωνα με

τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της

παρούσας κοινής υπουργικής απόφα-

σης Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμ-

φωνα με την παρ 7 του άρθρου 15 του

ν 29712001raquo

Ε) Η παρ στrsquo του άρ 17 της αυτής ΚΥΑ

της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση

με την παρ 9 της υπό στοιχεία

56468ΕΞ20205-6-2020 (Β 2198)

όμοια τροποποιείται ως εξής laquoστ)

Μέχρι τις 31102021 στα όμορα προς

τον αιγιαλό και την παραλία λιμνοθά-

λασσα λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό ενοι-

κιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

διαμερίσματα της υποπερ γγrsquo της περ

βrsquo της παρ 2 του άρθρου 1του ν

42762014 (Αrsquo 155) τα οποία λειτουρ-

γούν νόμιμα μπορεί να παραχωρείται

με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγια-

λού παραλίας όχθης ή παρόχθιας

ζώνης χωρίς δημοπρασία τηρουμέ-

νων των περιορισμών και προϋποθέ-

σεων των παρ 3 4 5 περ αrsquo 6 7 8

9 10 11 και 12 του άρθρου 13 του ν

29712001 (Αrsquo 285)raquo

Στ) Ομοίως η παρ ζrsquo του ιδίου άρθρου

τροποποιείται ως εξής laquoζ) Εξαιρετικά

για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για

τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και

13Α του ν 29712001 όπως αυτό ρυθ-

μίζεται στην παρ 7 του άρθρου 15 του

ιδίου νόμου αποδίδεται κατά εβδο-

μήντα τοις εκατό (70) στον οικείο

ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30)

στο Δημόσιοraquo

Εποικοδομητική συνάντηση Βορίδη Αυγερινού

Την Πέμπτη 6 Μαΐου πραγματοποι-

ήθηκαν δωρεάν δειγματοληπτικά

rapid tests στη δομή Ρομά του

Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος από τα

εξειδικευμένα κλιμάκια των Κινητών

Ομάδων Επισκέψεων στο Σπίτι

(ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής

και του ΙΣΑ στο πλαίσιο της Δρά-

σης laquoΙπποκράτηςraquo η οποία έχει ξε-

κινήσει με πρωτοβουλία του

Περιφερειάρχη Αττικής Γ Πατούλη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής Θανάσης Αυγερινός έχον-

τας ως πρώτη προτεραιότητα τη

θωράκιση της δημόσιας υγείας

καθώς και τον συνεχή έλεγχο του

επιδημιολογικού φορτίου στις πε-

ριοχές της Ανατολικής Αττικής αν-

ταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του

Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος και του

Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτι-

κής και συντόνισε την διενέργεια

rapid test από τα εξειδικευμένα κλι-

μάκια της Περιφέρειας

Σημειώνεται ότι κατά το επόμενο

κρίσιμο χρονικό διάστημα λόγω

χαλάρωσης των περιοριστικών μέ-

τρων θα διενεργούνται συχνά

rapid test στους Δήμους της Ανα-

τολικής Αττικής από την Περιφέ-

ρεια Αττικής με στόχο το όσο τον

δυνατόν έλεγχο και περιορισμό

του επιδημιολογικού φορτίου

Δωρεάν δειγματοληπτικά rapid tests στη

δομή Ρομά του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος

Τροποποιήσεις ΚΥΑ για παραχωρήσεις

απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 19

Επιδότηση παγίων δαπανών Εντός

Μαΐου η πλατφόρμα για αιτήσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της υπουργι-

κής απόφασης η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για

το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ώστε μέσα

στο Μάιο να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα Σύμφωνα

με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών η

πίστωση των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποι-

ηθεί στα τέλη του μήνα με αρχές Ιουνίου Μέσω του συγ-

κεκριμένου μέτρου προϋπολογισμού 500 εκατ ευρώ

εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 30000 με 50000

επιχειρήσεις Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της

έκδοσης πιστωτικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και

ασφαλιστικών υποχρεώσεων Δηλαδή ο δικαιούχος αντί

να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό θα λάβει μία πίστωση

με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να κα-

λύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος ΕΝΦΙΑ

ΦΠΑ ασφαλιστικές εισφορές κα

EBEA - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ

To Eμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης των

συστημάτων και υπηρεσιών του έως και τη Δευτέρα 10

Μαΐου 2021 1700 δε θα εκδίδονται κωδικοί πληρωμής

ΔΙΑΣ για την εξόφληση συνδρομών ή αιτήσεων από το e-

chamber ή με άλλο τρόπο

Επίσης ενημερώνει ότι την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 ακυρώ-

θηκαν όλοι οι κωδικοί πληρωμής που έχουν τυχόν εκδοθεί

και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι συναλλασσόμενοι

με το ΕΒΕΑ θα μπορούν να πληρώνουν με χρήση χρεω-

στικήςπιστωτικήςπροπληρωμένης κάρτας ή στο Ταμείο

του ΕΒΕΑ κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο wwwebdomicom

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και

απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους στο-

χεύοντας στην απεξάρτηση την εκπαίδευση και την

κοινωνική επανένταξη των μελών του

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δω-

ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής Η προσέλευση στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται

φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αν-

τιμετώπιση της εξάρτησηςΤο Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε

από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοε-

ξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρε-

σίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης

και ενημέρωσης

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι

- ατομικά ραντεβού

- ατομική και ομαδική συμβουλευτική

- ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο

υγείας (φαρμακεία κέντρα υγείας ιατροί)

- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δα-

σκάλους καθηγητές γονείς

- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανά-

πτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ Μαραθώνος Η λειτουργία του κέντρου είναι κα-

θημερινή από 0900 ndash 1700 εκτός Σαββάτου amp Κυριακής

Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900 22940 75551 και

ssrkethea-paremvasigr www kethea-paremvasigr

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

laquoΕυρωπαϊκή Γραμμή

Υποστήριξης Παιδιών 116111raquo

Μονώσεις Υγρασίες Βαψίματα μερεμέτιαO ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ 6977729300

στα πεταχτά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες Νοσοκόμοι Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη Παρέχονται μεταξύ άλλων εκπαί-

δευση ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης Tηλ 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobsaktiosgr

Δημοσίευση

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ Αττικής πε-

ριλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες

που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περι-

λήψεις διαγωνισμούς προμήθειες και γενικά τις κατά

νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίο

Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γε-

νική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Δι-

εύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ)

Aπόφαση E28723072020 (ΑΔΑ ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ)

httpsmediagovgrnea-apofasi-gia-to-ilektroniko-

mitroo-perifereiakou-kai-topikou-typou-23-7-2020

Βάσει της κατάστασης στην Ανατ Αττική είναι μόνο

δύο εφημερίδες οι οποίες έχουν το δικαίωμα αυτό

Η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6994790074

ZΗΤΑΕΙ κυρία 52 ετών κάτοικος ΒΑΡΗΣ εργασία

εσωτερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων

Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα αυτόν

Τηλ 6992879814

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλι-

κιωμένους (τράπεζες ψώνια κλπ) ΜΟΝΟ σοβαρές προτά-

σεις Πληροφορίες κ Γιώργο 6949095440 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι εσωτερική για βοή-

θεια ηλικιωμένων Τηλ 6997104090 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου Βάρκιζα

Bάρη Γλυφάδα Τηλέφωνο επικ 6983143256

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά αγγλικά ρουμα-

νικά και ισπανικά απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα Κυρία Βιολέτα Τηλέφωνο 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη ηλι-

κιωμένων ψώνια μαγείρεμα Διαθέτει αυτοκίνητο

Πληροφορίες 6987156655 6907102078

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών κατοικος των 3Β κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή

απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές

εργασίες Τηλ επικοινωνίας 6944906575

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέ-

ρωμα Βάρης amp Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400 ευρώ από

ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια Τηλ

6907102078 6940338610

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

5226 τμ μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

ΑγΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 4ος Οροφος ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ- ΥΔΩΜΑΤΙΟ ndash ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ Κουζινα Ψυγειο Τηλεοραση

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας Πλυντ Ρουχων 7 κιλ ΤΕΝ-

ΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο Φυλασομενο) κος ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-

25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης 261 μέτρα εντός σχεδίου Πληροφορίες

6946019849

ZHTEITAI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ για

αγορά Πληροφορίες 210 8994116

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τrsquo αχρείαστα

Πνευμονολόγος ndash Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης ΛεωνίδαςΠιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού ΧΑΠ Βρογχικό άσθμα

ιατρείο διακοπής καπνίσματος ιατρείο μελέτης ύπνου έλεγχος

αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής) οξυμετρία έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 930πμ - 130μμ

Απογεύματα Δευτέρα Τετάρτη amp Πέμπτη 6μμ ndash 8μμ

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ 2108951194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕ Ι Δ Ι ΚΟ Σ Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη ΔιαβήτηSpecialist in Clinical HypertensionAmerican Society of HypertensionΜετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 830 μμ

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) ΒούλαΤηλ ιατρ 210 899 66 44 - κιν 697 49 49 999

meil nsgotenetgr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ 210 5060004 κιν 6947936300

Fax 210 5060244 - e-mail tzelaanaggmailcom

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή Πριν

πάτε ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 14970 (9 έως 5μμ)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣKENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIOΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος κατάθλιψη δυσκολίες επικοινωνίας ψυχοσωματικά

προβλήματα διαταραχές διατροφής

Λ Βάρης 55-59 Βούλα 210 89 55 320- 699 30 84 781httpwwwmanolisathanasiadiscom

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο ΒούλαςΛειτουργούν bull Ακτινοδιαγνωστικό

Πανοραμικό οδόντων

Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ 210 8952932 κιν 6973291246

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣEιδικευθείς εις Αrsquo Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ ldquoΛΑΪΚΟrdquo

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center New York USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6 Πλατ Βάρης 210 9656291 - 697 2728331(έναντι ΙΝ Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskosgmxcomf Ιωάννης Ν Καραΐσκος Γενικός Χειρουργός wwwikaraiskosgr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 111024ωρη γραμμή ενημέρωσης

και υποστήριξης για τον κορωνοϊό

bull Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

bull Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

bull Οδηγός του Πολίτη

) 1539

bull Γραμμή Βοήθειας για Άνοια

) 1102Δευτέρα - Παρασκευή 900-1900 (εκτός αργιών)

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η διενέργεια προ-

γράμματος πληθυσμιακού ελέγχου με την αυτοκίνητη μο-

νάδα τού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στον Δήμο

Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Από την έναρξη του προγράμματος 10022021 μέχρι και

την λήξη του 12042021 πραγματοποιήθηκαν στην κινητή

μονάδα τού Ιδρύματος 441 δωρεάν εξετάσεις χωρίς οικο-

νομικά ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τής μονάδας έγιναν 228

μαστογραφίες σε γυναίκες 40 ετών και άνω και πραγμα-

τοποιήθηκαν 213 λήψεις κολποτραχηλικού επιχρίσματος

(τεστ Παπανικολάου) σε γυναίκες 25 ετών και άνω

Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματά τους με

προσωπική επιστολή που στάλθηκε ταχυδρομικώς Όσες

είχαν ύποπτα μαστογραφικά ευρήματα κλήθηκαν για περαι-

τέρω διερεύνηση στην σταθερή μονάδα τού Ιδρύματος επί

της οδού Βαλτετσίου 11 amp Ιπποκράτους στο κέντρο τής

Αθήνας

Στις γυναίκες που κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική διε-

ρεύνηση του προβλήματός τους παρέχεται η δυνατότητα

εισαγωγής τους στο νοσοκομείο laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣraquo το

οποίο αποτελεί για το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας νοσο-

κομείο αναφοράς

Σε όλες τις γυναίκες που κλήθηκαν για περαιτέρω διερεύ-

νηση τους δίνεται η δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν για

συστηματική παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα (Follow-up) εντελώς δωρεάν στο Ελληνικό Ίδρυμα Ογ-

κολογίας

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Mε σημαντικά αποτελέσματα

στο Δήμο Μαρκοπούλου

ANASTASIA PALATIANOU MScPSYCHOLOGIST

16 GR LAMPRAKI 2ND FLOOR GLYFADA 166-74wwwonthecouchtherapycom bull Email infoonthecouchtherapycom

211-411-6600 bull 6944 709 483Master of Science in Mental Health Studies Kingrsquos College London

Bachelor of Science in Psychology with Sociology Kingston University LondonLicensed Mental Health Counselor in Miami Florida

Member of the Association of Greek PsychologistsScholar of the Alexander S Onassis Public Benefit Foundation

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 21

bull 7 στους 10 ασθενείς με ψωρίαση υπολογίζεται οτι

εμφανίζουν συνοδές παθήσεις

bull Η πρώιμη διάγνωση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας

εξασφαλίζει και την έγκαιρη παρέμβαση προσφέ-

ροντας έτσι καλύτερη διαχείριση της νόσου σε

βάθος χρόνου

bull Η αναγκαιότητα ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επιτακτικής ανάγ-

κης για έναν ασθενή με ψωρίαση και ψωριασική

αρθρίτιδα

Αυτά ήταν τα βασικά μηνύματα του webinar που πραγ-

ματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο ανοσομεσολαβούμενο

αυτοφλεγμονώδες νόσημα το οποίο υπολογίζεται ότι

αφορά στο 2-3 του πληθυσμού Πρόκειται για ένα

πολυσυστηματικό νόσημα το οποίο συνοδεύεται και

συνυπάρχει με πολλά σοβαρά νοσήματα όπως το με-

ταβολικό σύνδρομο καρδιαγγειακά συμβάματα

φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου ψυχιατρικές δια-

ταραχές κα ανέφερε η Μαρία Πολίτου Δερματολό-

γος-Αφροδισιολόγος Επιμ Αrsquo Αrsquo Κλινική Δερματικών

amp Αφροδίσιων Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Νοσ

Δερματικών amp Αφροδίσιων Νόσων Αθηνών laquo ΑΣΥΓ-

ΓΡΟΣraquo

Το 2016 ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) το

χαρακτήρισε ως σύνθετο νόσημα και τόνισε την

ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στο γιατρό και έγκαιρης

λήψης θεραπείας γιrsquo αυτούς τους ασθενείς κάτι το

οποίο είναι εύλογο καθώς γνωρίζουμε πιά ότι η ψω-

ρίαση δεν είναι μια απλή δερματοπάθεια

Περισσότεροι από 7 στους 10 ασθενείς με ψωρίαση

υπολογίζεται ότι εμφανίζουν τουλάχιστον μια από τις

παραπάνω συνοδές παθήσεις Οι δε 3 με 4 στους 10

ασθενείς θα εμφανίσουν και ψωριασική αρθρίτιδα

Είναι λοιπόν υψίστης σημασίας η έγκαιρη όπως τό-

νισε ο ΠΟΥ πρόσβαση στο γιατρό αυτών των ασθε-

νών καθώς και η έγκαιρη στοχευμένη και ολιστική

αντιμετώπισή τους ώστε να προληφθούν κατά το δυ-

νατό ή να περιοριστούν οι συννοσηρότητες

Το ευχάριστο μήνυμα είναι ότι πλέον έχουμε σπου-

δαίες θεραπείες στη θεραπευτική μας φαρέτρα προς

αυτήν την κατεύθυνση αρκεί ο ασθενής να επισκε-

φθεί εμάς τους ειδικούς γιατρούς τόνισε η Μ Πολί-

του

Η Ψωριασική Νόσος υπό το πρίσμα της οποίας βρί-

σκεται τόσο η Ψωρίαση όσο και η Ψωριασική Αρθρί-

τιδα αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη συστηματική

νόσο με προεξέχουσα προσβολή του δέρματος και

των αρθρώσεων Ποσοστό 20 περίπου των ασθενών

με Ψωρίαση κάποια στιγμή κατά την πορεία της

νόσου θα εμφανίσει και προσβολή των αρθρώσεων

με την νόσο να αφορά εξίσου και στα δύο φύλα ανέ-

φερε ο Δημήτρης Τσερώνης Ρευματολόγος Επιστ

Συνεργάτης Δrsquo Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

ΠΓΝ laquoΑττικόνraquo

Όπως σε όλα τα χρόνια νοσήματα έτσι και στην Ψω-

ριασική Αρθρίτιδα ο χρόνος διάγνωσης είναι υψίστης

σημασίας καθώς η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει και

την έγκαιρη παρέμβαση προσφέροντας έτσι καλύ-

τερη διαχείριση της νόσου σε βάθος χρόνου Η δια-

γνωστική προσέγγιση των ασθενών με Ψωρίαση με

laquoυποψίαraquo συνύπαρξης και Ψωριασικής Αρθρίτιδας

είναι μία σύνθετη και δυναμική διαδικασία εξαρτώ-

μενη από πολλούς παράγοντες Τα βασικά συστατικά

μίας επιτυχούς διάγνωσης είναι η σωστή και λεπτο-

μερής λήψη του ιστορικού του ασθενούς (ατομικό και

οικογενειακό) και η φυσική εξέταση του ιατρού υπο-

βοηθούμενα κάποιες φορές και από παρακλινικό

έλεγχο (αιματολογικές εξετάσεις απεικονιστικές μέ-

θοδοι κα)

Στο κέντρο της διαγνωστικής προσέγγισης βρίσκεται

η αρμονική συνεργασία Δερματολόγου και Ρευματο-

λόγου διαμέσου της οποίας επιτυγχάνεται η έγκαιρη

και πρώιμη αναγνώριση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας

αλλά και η πιο σφαιρική αντιμετώπιση της Εάν οι πά-

σχοντες από Ψωρίαση εμφανίσουν συμπτώματα

(πόνο δυσκαμψία) από το μυοσκελετικό σύστημα

οφείλουν να παραπεμφθούν σε Ρευματολόγο για την

αξιολόγηση πιθανούς συνύπαρξης και Ψωριασικής

Αρθρίτιδας

Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα είναι δύο

νόσοι μη μεταδοτικές που τα τελευταία χρόνια αφο-

ρούν όλο και περισσότερους ανθρώπους Η ακριβής

αιτιολογία τους παραμένει άγνωστη Η ψωρίαση και

η ψωριασική αρθρίτιδα δεν είναι απλά δύο νόσοι με

επώδυνα σωματικά συμπτώματα Πρόκειται για νό-

σους με αρκετά μεγάλο φορτίο για τους ασθενείς οι

οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής όχι

μόνο τη δική τους αλλά και των οικογενειών τους

την ψυχολογία τους και την σωματική λειτουργικό-

τητά τους κάτι που πολύ συχνά οδηγεί σε απώλεια

της εργασιακής παραγωγικότητας και επιβαρύνει οι-

κονομικά τους ίδιους και τις οικογένειές τους τόνισε

η Γραμματή Νταλώση Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύ-

τρια-Ψυχοδραματίστρια

Επίσης μπορούν να επηρεαστούν η σεξουαλική δρα-

στηριότητα ο ύπνος η ψυχική ευεξία και κυρίως η αί-

σθηση του εαυτού καθώς η ψωρίαση είναι μια νόσος

που πλήττει την εικόνα του σωματικού εγώ Σύμφωνα

με την Ψυχοδερματολογία η ψωρίαση και η ψωρια-

σική αρθρίτιδα είναι μια ψυχοφυσιολογική κατάσταση

Αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογική κατάσταση του ασθε-

νούς παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εξέλιξη της

νόσου αλλά και στην αποτελεσματικότητα της θερα-

πείας Επομένως η αναγκαιότητα ψυχοθεραπευτικής

παρέμβασης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επιτα-

κτικής ανάγκης για έναν ασθενή με ψωρίαση και ψω-

ριασική αρθρίτιδα καθώς μέσα από αυτή τη

διαδικασία θα μάθει να αναγνωρίζει να ονομάζει να

ερμηνεύει και να εκφράζει κυρίως τα απαγορευμένα

συναισθήματά του Γιατί όπως λέγεται κάθε ανεί-

πωτο συναίσθημα αφήνει σημάδι στο σώμα μας κατέ-

ληξε η Γρ Νταλώση

bullbullbull

H λέξη Ψωρίαση προέρχεται από την αρχαιοελλη-

νική λέξη ldquoψώροςrdquo (λέπι) ήταν γνωστή χιλιάδες χρό-

νια πριν Από τους προϊστορικούς χρόνους υπάρχουν

αναφορές τόσο σε αιγυπτιακούς παπύρους όσο και

στην ελληνική μυθολογία όπου τη θεωρούσαν κα-

τάρα των θεών

Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία ωστόσο

παρουσιάζει δυο κυρίως ηλικιακές κορυφές είτε την

2η-3η δεκαετία της ζωής (τύπος I Ψωρίασης) είτε την

5η δεκαετία (τύπος II Ψωρίασης)

Η έλλειψη βιταμίνης D βιταμίνης Β12 και φυλλικού

οξέος είναι κοινή στους ασθενείς που πάσχουν από

ψωρίασηΤροφές πλούσιες σε βιταμίνη D και B12

όπως τα θαλασσινά συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-

ωση των συμπτωμάτων της ψωρίασης ενώ η συμπλη-

ρωματική αγωγή φυλλικού οξέος προλαμβάνει τις

θρομβώσεις και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύ-

στημα ασθενών με ψωρίαση

Η έλλειψη βιταμίνης D βιταμίνης Β12 και φυλλικού

οξέος είναι κοινή στους ασθενείς που πάσχουν από

ψωρίασηΤροφές πλούσιες σε βιταμίνη D και B12

όπως τα θαλασσινά συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-

ωση των συμπτωμάτων της ψωρίασηςενώ η συμπλη-

ρωματική αγωγή φυλλικού οξέος προλαμβάνει τις

θρομβώσεις και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύ-

στημα ασθενών με ψωρίαση

γ ια την υγειά μας

Ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα

22 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

laquoΑσημένιαraquo στο Ευρωπαϊκό

η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου

Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του ακροβατικού

διαδρόμου νεανίδων κατέκτησε η Αλεξάνδρα

Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπο-

λίνο στο Σότσι της Ρωσίας Η 16χρονη πρωταθλή-

τρια συγκέντρωσε 65800 βαθμούς (1ο πρόγραμμα

33000 βαθμούς 2ο πρόγραμμα 32800 β) και κατέ-

κτησε τη 2η θέση πίσω από τη Ρωσίδα Αρίνα Κα-

λιάντρα που είχε 67600 β ενώ την τριάδα του

βάθρου συμπλήρωσε η επίσης Ρωσίδα Ξένια Λούτ-

κοβα με 65100 βαθμούς

Για τη νεαρή αθλήτρια ήταν η δεύτερη συνεχόμενη

διάκριση στο υψηλότερο επίπεδο μετά το χάλκινο

μετάλλιο που κατέκτησε στους παγκόσμιους αγώνες

ηλικιών τον Δεκέμβρη του 2019 στο Τόκιο στην κα-

τηγορία 15 - 16 ετών Nίκος Γεωργόπουλος

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα

πόλο του Ολυμπιακού νικώντας 7-6 την ουγγρική Ντουναϊ-

σβάρος στον τελικό του Φάιναλ 4 της Ευρωλίγκας που

έγινε στη Βουδαπέστη Είναι ο δεύτερος τίτλος στη διορ-

γάνωση για τον Ολυμπιακό μετά το 2015 ενώ έχει στην

τροπαιοθήκη του και δύο Κύπελλα Λεν Τρόφι Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι με τα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια στα οποία

έφτασε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού είναι

πλέον η πολυνίκης του συλλόγου στη σχετική λίστα ξεπερ-

νώντας τις ανδρικές ομά-

δες πόλο και μπάσκετ που

έχουν από τρία

Ξεπέρασαν και τις

δυσκολίες

Η νίκη στον τελικό για τις

γυναίκες του Ολυμπιακού

αποτέλεσε το επιστέγα-

σμα μιας εξαιρετικής πο-

ρείας στη διοργάνωση

ειδικά στην τελική φάση

του Φάιναλ 4 όπου κλήθη-

καν να ξεπεράσουν πλή-

θος προβλημάτων προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγωνιστική απρα-

ξία για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας των παρατετα-

μένων μέτρων αναστολής στον ελληνικό αθλητισμό λόγω

πανδημίας Σημειωτέον ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς

ξένες παίκτριες στη σύνθεσή του

Εδειξε χαρακτήρα στο Φάιναλ 4

Στους αγώνες της Βουδαπέστης οι παίκτριες του Χάρη Παυ-

λίδη κατάφεραν να δείξουν χαρακτήρα στις δύο δύσκολες

αποστολές σε ημιτελικό και τελικό όπου κλήθηκαν να αν-

τιμετωπίσουν δύο πολύ ισχυρές ομάδες και μάλιστα προερ-

χόμενες και οι δύο από τη διοργανώτρια Ουγγαρία Πρώτα

ο Ολυμπιακός νίκησε 9-8 την Ουίπεστ σε έναν ημιτελικό αμ-

φίρροπο και laquoκλειστόraquo με τις ερυθρόλευκες να παίρνουν

τη νίκη - πρόκριση χάρη σε γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου

λίγο πριν τη λήξη

Ανάλογη μάχη δόθηκε και στον τελικό με την Ντουναϊσβά-

ρος όπου ο Ολυμπιακός

και η ουγγρική ομάδα

εναλλάσσονταν στο προ-

βάδισμα στο σκορ καθ

όλη τη διάρκεια του

αγώνα Στην κρίσιμη τε-

λευταία περίοδο οι laquoερυ-

θρόλευκεςraquo κατάφεραν

να ελέγξουν την κατά-

σταση Η άμυνά τους

άφησε τις παίκτριες της

ουγγρικής ομάδας χωρίς

γκολ σε όλο το οκτάλεπτο

και στην απέναντι πλευρά

της πισίνας η Βάσω Πλευ-

ρίτου σκόραρε δίνοντας τη νίκη και το τρόπαιο στον Ολυμ-

πιακό

Τα οκτάλεπτα 3-2 5-4 6-6 7-6

Ολυμπιακός (Παυλίδης) Διαμαντοπούλου Πλευρίτου Ε

Μπενέκου Ελευθεριάδου 1 Κανετίδου Αβραμίδου 1 Σι-

ούτη Πλευρίτου Μ 1 Τορνάρου Πλευρίτου Β 3 Τσουκαλά

1 Μυριοκεφαλιτάκη Σταματοπούλου

Ντουναϊσβάρος (Μίχοκ) Μαγιάρι Σίλαγκι 2 Παλ Γκουρι-

σάτι Χόρβατ Μαχιέου Σάμπο Γκάρντα 4 Ζίγκλερ Μούσι

Μπρεζόφσκι Ζέλακ Σάιμπεν

Νίκος Γεωργόπουλος

ΠΟΛΟ Στην κορυφή της Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού

Αίσθηση προκάλεσε στην Αγγλία η

μεγάλη διαδήλωση οπαδών της

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα και

έξω από το γήπεδο της ομάδας

laquoΟλντ Τράφορντraquo κατά των Αμερι-

κανών ιδιοκτητών της Γιουνάιτεντ

Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την

αναβολή του ντέρμπι με τη Λίβερ-

πουλ για την 34η αγωνιστική της

Premier League ενώ υπήρξαν και

συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυ-

νομίας Διαδηλωτές εισέβαλαν στον

αγωνιστικό χώρο του laquoΟλντ Τρά-

φορντraquo την Κυριακή μία ώρα πριν

την προγραμματισμένη έναρξη του

αγώνα ενώ συγκεντρώσεις πραγμα-

τοποιούνταν την ίδια ώρα έξω από

το ξενοδοχείο όπου διέμενε η

ομάδα καθώς και σε κεντρικά ση-

μεία του Μάντσεστερ

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ εξέφρα-

σαν για μία ακόμα φορά την αντί-

θεσή τους με τον τρόπο που

διοικείται ο σύλλογος από την οικο-

γένεια Γκλέιζερ η οποία κατέχει την

πλειοψηφία των μετοχών από το

2004 Εξαρχής η έλευση των Αμερι-

κανών ιδιοκτητών δεν έγινε αποδε-

κτή από μεγάλη μερίδα οπαδών των

laquoκόκκινων διαβόλωνraquo οι οποίοι θε-

ώρησαν ότι τα σχέδια των Γκλέιζερ

θα απόκοβαν τους παραδοσιακούς

δεσμούς κόσμου και ομάδας ενώ τα

τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί

έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των

οπαδών και για τα πανάκριβα εισιτή-

ρια που έχουν επιβάλει στο γήπεδο

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

της οργής για τον κόσμο της Γιου-

νάιτεντ όπως αποδείχθηκε ήταν η

απόφαση της διοίκησης για συμμε-

τοχή στη Super League την κλειστή

Λίγκα των ισχυρών της Ευρώπης Οι

οπαδοί μάλιστα έστειλαν στους

Γκλέιζερ το μήνυμα ότι οι διαμαρτυ-

ρίες θα συνεχιστούν μέχρις ότου οι

Αμερικανοί ιδιοκτήτες αποχωρήσουν

από τη Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΝίκος Γεωργόπουλος

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Στους δρόμους οι οπαδοί κατά των Αμερικανών ιδιοκτητών

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 23

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 1987Καταγγελίες Μαρτσιουλιόνις

για το Ευρωμπάσκετ του 87

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε ο Λιθουανός μπασκετμπο-

λίστας Σαρούνας Μαρτσουλιόνις σε συνέντευξή του σε

ισπανικό περιοδικό καθώς στο κομμάτι για το Ευρωμπάσκετ

1987 της Αθήνας κατήγγειλε απόπειρα δωροδοκίας από την

ελληνική πλευρά

Συγκεκριμένα όπως είπε πριν από τον τελικό του ΣΕΦ με-

ταξύ Ελλάδας και ΕΣΣΔ ο ίδιος και οι συμπαίκτες του προ-

σεγγίστηκαν από laquoκάποιους Ελληνεςraquo οι οποίοι

επιχείρησαν να τους δωροδοκήσουν με αντάλλαγμα την

ήττα της σοβιετικής ομάδας Διευκρίνισε βέβαια ο Μαρτσι-

ουλιόνις ότι κανένας από την ομάδα δεν δέχτηκε χρήματα

το όλο θέμα όμως προκάλεσε αναστάτωση και η τεχνική

ηγεσία το χειρίστηκε με λάθος τρόπο Πιστεύει δε ότι αν

είχε συζητηθεί ανοιχτά το συμβάν η ομάδα της ΕΣΣΔ θα

βρισκόταν σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση στον τελικό

και δεν θα έχανε το τρόπαιο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας

ο Μαρτσιουλιόνις έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική

ομάδα της ΕΣΣΔ και απόντος του σπουδαίου Αρβιντας Σαμ-

πόνις - ο οποίος ήταν τραυματίας - έκλεψε τις εντυπώσεις

Στα όσα δήλωσε ο Λιθουανός απάντησε ο Παναγιώτης Φα-

σούλας βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδας το 1987 Η

laquoαράχνηraquo του ελληνικού μπάσκετ έκανε λόγο για laquoμικρο-

ψυχίαraquo και laquoσυκοφαντίεςraquo από μέρους του Μαρτσιουλιόνις

ενώ του θύμισε και τις δύο επιτυχίες της Εθνικής κόντρα

στην επίσης σπουδαία τότε ομάδα της Γιουγκοσλαβίας

αλλά και σε άλλους αντιπάλους

ΙΤΑΛΙΑ

Πρωταθλήτρια η ΙντερΤην κατάκτηση του τίτλου στην Ιταλία πανηγυρίζει η Ιντερ

τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν Οι

laquoνερατζούριraquo του Μιλάνου νίκησαν 2-0 την Κροτόνε εκτός

έδρας για την 34η αγωνιστική την ώρα που η 2η Αταλάντα

ερχόταν ισόπαλη 1-1 με τη Σασουόλο αυξάνοντας τη δια-

φορά από τους διώκτες τους στους 13 βαθμούς (82 η Ιντερ

69 οι Αταλάντα Γιουβέντους και Μίλαν) και εξασφαλίζον-

τας και μαθηματικά το πρωτάθλημα

Με τη φετινή κατάκτηση η Ιντερ έσπασε την εννιάχρονη κυ-

ριαρχία της Γιουβέντους και πανηγύρισε το πρώτο της πρω-

τάθλημα από το 2010 όταν είχε επίσης κατακτήσει το

Κύπελλο Ιταλίας και το Champions League Παραμένει μά-

λιστα μέχρι σήμερα η μόνη ιταλική ομάδα που έχει πραγμα-

τοποιήσει το λεγόμενο τρεμπλ Ο φετινός είναι ο 19ος

τίτλος για τους laquoνερατζούριraquo οι οποίοι ξεπέρασαν τη συμ-

πολίτισσά τους Μίλαν και βρίσκονται μόνοι δεύτεροι στη

σχετική λίστα πίσω από τη Γιουβέντους που έχει 36 ενώ

της έχουν αφαιρεθεί και 2 λόγω του σκανδάλου με τα στη-

μένα παιχνίδια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ

Στους ρυθμούς των προκριματικών

η Εθνική ανδρών

Με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση η Εθνική ανδρών

βόλεϊ κινείται πλέον στους ρυθμούς των προκριματικών για

το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το Σεπτέμβρη Πρώτος σταθ-

μός του ελληνικού συγκροτήματος είναι η Τιφλίδα όπου

από 7 έως 9 Μάη θα διεξαχθεί το πρώτο από τα δύο τουρ-

νουά του 6ου προκριματικού ομίλου Αντίπαλοι της Ελλάδας

είναι η Γεωργία το Μαυροβούνιο και το Αζερμπαϊτζάν Με

την ολοκλήρωση των αγώνων στη Γεωργία η Εθνική ομάδα

θα ταξιδέψει απευθείας στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβου-

νίου για το δεύτερο προκριματικό τουρνουά με τους ίδιους

αντιπάλους (14 έως 16 Μαΐου)

Λόγω της κατάστασης με την πανδημία η Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Βόλεϊ έχει τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής

της προκριματικής φάσης η οποία πλέον πραγματοποιείται

με τη μέθοδο της laquoφούσκαςraquo σύμφωνα με την οποία οι αγώ-

νες γίνονται σε συγκεκριμένη πόλη και στάδιο αποφεύγον-

τας το σύστημα των ρεβάνς (εντός - εκτός)

Το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών θα διεξαχθεί σε

4 χώρες (Πολωνία Τσεχία Φινλανδία Εσθονία) Ηδη την

πρόκριση έχουν εξασφαλίσει οι διοργανώτριες χώρες και η

τελική οκτάδα του Ευρωβόλεϊ του 2019 (Σερβία Σλοβενία

Γαλλία Ρωσία Ιταλία Ουκρανία Γερμανία Λευκορωσία)

Από την προκριματική διαδικασία για τη διοργάνωση των

ανδρών προκρίνονται οι επτά πρώτες ομάδες των ομίλων

και οι πέντε καλύτερες δεύτερες

Η αποστολή της Εθνικής

Οι παίκτες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Δημή-

τρης Ανδρεόπουλος για να συγκροτήσουν την αποστολή

για την προκριματική φάση είναι

Πασαδόροι Κωννος Στιβαχτής Σταύρος Κασαμπαλής

Ακραίοι Ραφαήλ Κουμεντάκης Χαράλαμπος Ανδρεόπου-

λος Αθανάσιος Πρωτοψάλτης Φρίξος Κωτσάκης Αλέξαν-

δρος Ράπτης

Κεντρικοί Γεώργιος Πετρέας Θεόδωρος Βουλκίδης Νικό-

λαος Παπαγγελόπουλος

Διαγώνιοι Νικόλαος Ζουπάνι Νικόλαος Μήλης

Λίμπερο Μενέλαος Κοκκινάκης Δημήτριος Ζήσης

CHAMPIONS LEAGUE

Πανηγυρικά στον τελικό η Σίτι

Θριαμβευτική πρόκριση στον τελικό του Champions

League πήρε η Μάντσεστερ Σίτι νικώντας για δεύτερη

φορά την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά της διοργάνω-

σης Μετά το 1-2 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο

ομάδων στο Παρίσι οι laquoΠολίτεςraquo επικράτησαν και στη

ρεβάνς στην έδρα τους με 2-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή

τον Ριάντ Μαχρέζ που πέτυχε και τα δύο γκολ (11 63)

ενώ συνολικά έδειξαν και στους δύο αγώνες του ζευγα-

ριού ότι ήταν η καλύτερη ομάδα Κατώτερη του αναμε-

νόμενου εμφανίστηκε η Παρί η οποία εξέφρασε και - όχι

ιδιαίτερα βάσιμα - παράπονα για τη διαιτησία

Η Σίτι θα αγωνιστεί σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλη-

τριώνChampions League για πρώτη φορά στην ιστορία

της και μόλις για δεύτερη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής

διοργάνωσης γενικότερα (μετά το 1970 όταν κατέκτησε

το Κύπελλο Κυπελλούχων) Παράλληλα έγινε η πρώτη

αγγλική ομάδα που πετυχαίνει επτά σερί νίκες στον

θεσμό ξεπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιντς

και Αρσεναλ που είχαν από έξι Ο τελικός θα διεξαχθεί

στις 29 Μάη στην Κωνσταντινούπολη

Καθησυχάζει η UEFA για τον τελικό

Τελευταία εκφράζονται ανησυχίες για τον τελικό της

Κωνσταντινούπολης με βάση και την επιδημιολογική κα-

τάσταση που επικρατεί στην Τουρκία ανησυχίες τις

οποίες προσπάθησε να διασκεδάσει η UEFA Στελέχη

της Συνομοσπονδίας ξεκαθάρισαν ότι ο τελικός θα διε-

ξαχθεί κανονικά στο στάδιο laquoΑτατούρκraquo με περιορι-

σμένο αριθμό θεατών όπως έχει προγραμματιστεί παρά

το καθολικό lockdown που επικρατεί στη χώρα και δεν

αναμένεται να αρθεί μέχρι τα τέλη Μάη

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Εκλεισαν την τετράδα Αρμάνι και Μπαρτσελόνα

Με την Αρμάνι Μιλάνο να φτάνει σε μια ιστορική πρόκριση

και την Μπαρτσελόνα να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά κόν-

τρα στη Ζενίτ έκλεισε η τετράδα του φετινού Φαιναλ 4 της

Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στην Κολωνία το τριήμερο

28 - 30 Μάη Στην τελική φάση είχαν ήδη προκριθεί η ΤΣΣΚΑ

Μόσχας και η Εφές

Στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την προημιτελική φάση

στο Μιλάνο η Αρμάνι αν και έπαιξε με τη φωτιά (χάνοντας

διαφορά 17 πόντων) νίκησε την Μπάγερν Μονάχου με 92-

89 και επέστρεψε σε φάιναλ φορ μετά από 29 χρόνια Στη

Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα δεν άφησε κανένα περιθώριο

στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης την οποία νίκησε 79-53 με-

τατρέποντας τον πέμπτο αγώνα της σειράς σε παράσταση

για ένα ρόλο Τα ζευγάρια στο Φάιναλ 4 της Κολωνίας Αρ-

μάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα Εφές - ΤΣΣΚΑ Μόσχας

στο κύλισμα της μπάλαςΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η Team Future της bwin αλλάζει

το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού

Η bwin στηρίζει στην πράξη τον ελληνικό αθλητισμό προσφέ-

ροντας σε 18 ταλαντούχους αθλητές τη στήριξη που αναζητού-

σαν και βοηθώντας τους να συνεχίσουν να ονειρεύονται

Στην Ελλάδα όπου ο αθλητισμός ήταν ήδη σε οριακό επίπεδο

η πανδημία δημιούργησε δυσκολίες oι οποίες σε αρκετές πε-

ριπτώσεις έμοιαζαν ανυπέρβλητες Αθλητές είδαν τα όνειρά

τους να κρέμονται από μια κλωστή και η αναβολή των Ολυμπια-

κών Αγώνων αλλά και των υπόλοιπων αγωνιστικών δραστηριο-

τήτων έθεσε εν αμφιβόλω όλη τους την πορεία Σε πείσμα των

καιρών η bwin όχι μόνο έμεινε στο πλευρό των αθλητών που

υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια βοηθώντας τους να πραγμα-

τοποιήσουν τους στόχους τους αλλά μεγάλωσε ακόμα περισ-

σότερο την ομάδα της δημιουργώντας το μέλλον

Η Team Future της bwin απαρτίζεται από 18 ταλαντούχους

αθλητές ατομικών αγωνισμάτων οι οποίοι αποτελούν την ελίτ

της νέας γενιάς και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλ-

ληνες να ονειρεύονται μαζί τους για μια πιο δυνατή αθλητική

παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο

Με την υποστήριξη της bwin οι αθλητές αυτοί αλλάζουν επί-

πεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς

όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη

χώρα μας Το όνειρο της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς

Αγώνες έρχεται πιο κοντά στην πραγματοποίηση καθώς αλλά-

ζουν οι συνθήκες προπόνησης έχουν πρόσβαση σε καλύτερο

εξοπλισμό και μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά και

διοργανώσεις για τη συμμετοχή και το ταξίδι στις οποίες το κό-

στος ήταν δυσβάσταχτο Παιδιά που τώρα κρατούν ψηλά την

ελληνική σημαία ίσως να είχαν παρατήσει την αθλητική τους

καριέρα χωρίς την υποστήριξη αυτή

Ένα αθάνατο βιβλίο πασίγνωστο και τώρα

μοναδικό είναι η συλλεκτική αριθμημένη

δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα ndash σελίδα

από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που

κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδααπό τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά laquoένα βιβλίοraquo

Είναι σχολείοmiddot Είναι laquoόπλοraquo άμυνας και επίθεσης Είναι εργαλείο αντίληψης

και δημιουργίας

γιορτέςσημαίνει

Ευχές amp Δώρα

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

skaravaiosgr

Kάθε ημέρα μια γιορτή

Συνηθισμένες και ldquoάχρωμεςrdquo ευχές

δίνουμε καθημερινά μέσω των social media

Η αληθινή ευχή όμως συνοδεύεταικαι από ένα προσωπικό Δώρο

Τα γλυκά τα ποτά και οι γλάστρες

θεωρούνται παρωχημένα βαρετά και αναλώσιμα

Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο

αντέχει στο χρόνο υπενθυμίζει τα αισθήματά σας

και κάνει με την αφιέρωσή σας

αθάνατη την παρουσία σας

Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Σκαραβαίος Παπάγου 6 Βούλα τηλ 210 8959004

και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Page 2: 3 μάνα! - ΕΒΔΟΜΗ Online · 2021. 5. 7. · 3 μάνα! Δημοτικό ... λες και βρισκόταν σ’ εξέλιξη κάποια τιτανομαχία εξω-γήινων

2 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ 16673

Τηλ (210) 6030655 - 210 8959004 (Fax)

wwwebdomicom - e-mail pressebdomicom

Ιδιοκτησία Ηλέκτρα Βενετσάνου

(Διακριτικός τίτλος)

Ιδρυτής Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης Κώστας H Βενετσάνος

Συντάκης Κώστας Κ Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 010 - Συνδρομές Ιδιώτες 20 euro Φορείς 50euro

ΤΡΑΠΕΖA ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη

μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων νεφών

Ο σύγχρονος στοιχειωδώς μορφωμένος άνθρωπος το

γνωρίζει αυτό όπως το περιγράψαμε παραπάνω

Δεν γνωρίζει όμως ndash δηλαδή έχει σχετική άγνοια ndash

πως φορτίζονται ηλεκτρικά τα νέφη εκτός και είναι ει-

δικός (φυσικός επιστήμονας μετεωρολόγος κλπ)

Ο σύγχρονος άνθρωπος με τη laquoσχετική άγνοιαraquo μπο-

ρεί ακόμη να γνωρίζει ότι η ηλεκτρική εκκένωση γίνε-

ται μεταξύ ενός αρνητικά φορτισμένου νέφους και

ενός θετικά φορτισμένου σημείου (έδαφος θάλασσα

άλλο νέφος) Και να ξέρει βέβαια τι είναι αυτά τα laquoαρ-

νητικάraquo και τα laquoθετικάraquo τι σημαίνουν και πώς γίνον-

ται Σπανίως όμως γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξει

ηλεκτρική εκκένωση δηλαδή κεραυνός μεταξύ δύο

αρνητικά φορτισμένων νεφών Για να το γνωρίζει

αυτό πρέπει να είναι ή φυσικός επιστήμων ή ηλεκτρο-

νικός ή μαθηματικός (το συνάγει) ή φιλόσοφος με βα-

σικές επιστημονικές γνώσεις Oπότε θα ξέρει πως ένα

νέφος με αρνητικό φορτίο 5 εκατομμύριο volts πχ

είναι θετικό σε σχέση μrsquo ένα πλησίον του νέφος με αρ-

νητικό επίσης φορτίο 10 εκατομμύρια V Aυτό δεν το

ήξερε ούτε ο Αριστοτέλης

Και εν πάσει περιπτώσει ο σύγχρονος laquoσχετικά μορ-φωμένος άνθρωποςraquo με τη σχετική άγνοια δεν πι-

στεύει ότι ο κεραυνός βγήκε από τη φαρέτρα του Δία

ή κάποιου άλλου θεού για να τιμωρήσει τους αμαρτω-

λούς

Ο πρωτόγονος άνθρωπος που κουλουριαζόταν απrsquo το

φόβο του σαν το σκύλο μου όταν άκουγε την τρο-

μερή ομοβροντία των κεραυνών την ώρα που ο συν-

νεφιασμένος ουρανός άστραφτε απrsquo άκρη σrsquo άκρη

λες και βρισκόταν σrsquo εξέλιξη κάποια τιτανομαχία εξω-

γήινων γιγάντων με υπερφυσικές δυνάμεις τί θέλατε

να σκεφθεί για να εξηγήσει αυτό το φοβερό φαινό-

μενο

Κάποιοι σοφοί γέροντες που είχαν βιώσει αρκετές

φορές στη ζωή τους αυτό το φοβερό φαινόμενο που

έκαιγε δάση έσπαγε βράχους και απανθράκωνε ανθρώ-

πους που έτρεχαν να κρυφτούν κάτω από κει που καιρο-

φυλακτούσε ο μεγαλύτερος κίνδυνος κάτω από ένα

δέντρο έβγαζαν τη laquoσοφίαraquo τους με βάση την προσω-

πική τους εμπειρία και τη φαντασία για κάποιες υπερ-

φυσικές δυνάμεις κλπ με σκοπό να συνετίσουν

μάλιστα κάποιους ατίθασους και κακούς ndash άρα για laquoπαι-

δευτικούςraquo λόγους ndash και επομένως ήταν μια laquoκοινωνική

προσφοράraquo αλλά και για προσωπικούς ιδιοτελείς ενδε-

χομένως ενδόμυχους σκοπούς επικυριαρχίας

Με τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του με τις γνώ-

σεις του αυτά τα συμπεράσματα μπορούσε να βγάλει

και μάλιστα επωφελώς διrsquo εαυτόν και αλλήλους

Αυτός όμως ο γέρος με τrsquo ατίθασα γένια όπου η κάθε

ζάρα του αποτύπωνε τις φοβερές εμπειρίες μιας μα-

κρόχρονης ζωής είχε μέσα του τη φλόγα της επιστή-

μηςmiddot την Περιέργεια Να εξηγήσει το τι το πώς και

γιατί Αυτός ο ευφάνταστος ο απατεώνας ο Μάγος

που τον έτρεμαν και τον σέβονταν όλοι οι νεότεροι

ήταν η επιστήμη στα σπάργανα ή στο σπέρμα Ήταν

το πρόπλασμα της Επιστήμης Ήταν η ενσάρκωση της

πρωτόγονης άγνοιας

Δεν γέννησε βέβαια έτσι την επιστημονική γνώση

Γέννησε όμως τους θεούς και τη λατρεία τους Γέν-

νησε τις θρησκείες

Ο Θάνατος

Η άγνοια λοιπόν καθιστά κάθε τι άγνωστο φοβερό

Τί είναι αυτό τι μπορεί να μου προξενήσει Τί κρύβε-

ται μέσα σrsquo αυτό το σκοτεινό δωμάτιο Τί καιροφυ-

λακτεί στις απόκρημνες ρεματιές και στα

βαθύσκιωτα δάση αυτού του βουνού που κρύβει τον

ήλιο μέχρι αργά την αυγή μέχρι να σκαρφαλώσει

στην κορφή του και να λάμψει ndash άλλος δυνατός θεός

κι αυτός που δίνει ζωή ζεστασιά θαλπωρή Που

αναγεννά τη φύση κι αντιπαλεύει το σκοτάδι και το

θάνατο που καιροφυλακτεί στrsquo απόκρημνα φαράγγια

Και νικάει πάλι το σκοτάδι αφού σβήνει σταδιακά

στο τέλος της ημέρας το φως του ήλιου καθώς ο

ήλιος αργοπέφτει πίσω απrsquo το αντικρινό βουνό ή βυ-

θίζεται μέσα στα βαθιά νερά του πελάγου

Μα ανασταίνεται και πάλι την άλλη μέρα κι ολόλαμ-

προς προβάλλει διαχέοντας τις χρυσακτίνες του

ξανά νικηφόρος Κακοί θεοί ndash καλοί θεοί Το φως το

σκοτάδι ndash η ζωή και ο θάνατος

Όμως γιατί φοβάται ο πρωτόγονος κι ο σύγχρονος

άνθρωπος Γιατί ξέρει γνωρίζει εκ πείρας τί είναι

ζωή Δεν ξέρει τι είναι θάνατος Η εμπειρία του γιrsquo

αυτό είναι ο θάνατος των άλλων

Η ακινησία η ακαμψία η έλλειψη πνοής η παύση δη-

λαδή της ζωογόνου αναπνοής το σταμάτημα της λει-

τουργίας της καρδιάς ndash καθώς και η παύση όλων των

βιολογικών λειτουργιών η πτώση της θερμοκρασίας

του (νεκρού πλέον) σώματος Έχει προηγηθεί η τε-

λευταία εκπνοήmiddot αυτή που δίνει την αίσθηση της απε-

λευθέρωσης του laquoπνεύματοςraquo - της laquoψυχήςraquo

Ως εκεί αντιλαμβάνεται ο πρωτόγονος άνθρωπος

Αγνοεί το επέκεινα το πέραν της ζωής Και η σύ-

ζευξη ελπίδας και φόβου γεννάει τη ldquoμετά θάνατον

ζωήrdquo Με διάφορους τρόπους με διάφορους μύθους

Η νεότερη φιλοσοφία μας διδάσκει με έμφαση ότι ο

θάνατος είναι μέρος της ύπαρξής μας2 Ενώ η βιολο-

γία πως το νεκρό σώμα ενός οργανισμού γίνεται

μέρος του βιογεωχημικού3 κύκλου της αφθαρσίας

της ύλης Περνάει δηλαδή στην αιωνιότητα Δεν εξα-

φανίζεται Απλά κλείνει τον βιολογικό του κύκλο

φυσιολογικά ή βίαια (απρόσμενη περίπτωση)

Αν έτσι δούμε τα πράγματα μπορούμε να λατρέ-

ψουμε τη ζωή χωρίς το φόβο και την αγωνία του θα-

νάτου ndash γιατί δεν είναι laquoπάθοςraquo αλλά κατάσταση -

και να ζούμε σαν αθάνατοι γνωρίζοντας όμως πως

ανά πάσα στιγμή ενδεχομένως μπορεί να laquoκλείσει ο

βιολογικός μας κύκλοςraquo

―――――――――

1 Λουκιανός (120-180) laquoΠερί του μη ραδίως (ευκόλως) πι-

στεύειν διαβολήraquo

2 Josef Raffner laquoΟ ενυπάρχων θάνατοςraquo

3 Richard Dawkins laquoΗ περί θεού αυταπάτηraquo και ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

ldquoΘάνατοςrdquo και αυταπάτη

Η άγνοια κι οθάνατος

Συνέχεια από τη σελ 1

Διαβάστε ακόμηldquoΤο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνώνκαταγγέλει Σελ 5

Πλήγμα για τον πολιτισμό η μεταφορά αρ-χαίων στη Θεσσαλονίκη Σελ 5

Η προπαγάνδα του Δήμου ΒΒΒΔημήτρης Κυπριώτης Σελ 8

Η φωνή των αδικημένωνΦαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ 9

Tροχαίο στη διασταύρωση της Πρ Πέ-τρου Τι ποιο κοινό Σελ 13

Εκ Φιλιστορίας άρχεσθαιΠέτρος Ιωαννίδης Σελ 14

Από τους κρατικοδίαιτους στους Δημο-

δίαιτους Β Σιαμέτη Σελ 17

Στα δύσβατα μονοπάτια του ΔήμουΒΒΒ Ι Δόγκα Σελ 17

Αθλητικά Σελ 22-23

Γνωμοδότηση επί έργων

στο Δήμο ΒΒΒ

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας δια περιφοράς

στις 12η Μαϊου ημέρα Tετάρτη και ώρα από 1000 έως

1200 πμ με 3 θέματα

2ο Αφορά Γνωμοδότηση επί της πρότασης του Δήμου

σχετικά με την πρόσκληση για το πρόγραμμα ldquoΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣrdquo για αναβάθμιση χώρων πρασίνου κοινοχρή-

στων πεζοδρομίων ποδηλατοδρόμων κλπ

3 Προσθήκη διάταξης στον Κανονισμό Χρήσης Πλατειών και

λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων (αραπ 992021 όπως ισχύει)

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 3

Καστελόριζο το νησί

των άκρωνγράφει η Έλενα Σουλιώτη

Το ακριτικότερο των ακριτικών νησιών μας το Καστελόριζο

κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει παρά το μικρό του

μέγεθος μια ιστορία που είναι κι αυτή των άκρων Στο προ-

σκήνιο τους τελευταίους μήνες ως επίκεντρο των τερά-

στιων συμφερόντων παντοδύναμων κρατών που μαίνονται

στην περιοχή το πανέμορφο και μικροσκοπικό ldquoμαργαρι-

τάρι της Μεσογείουrdquo κρατάει πεισματικά την ελληνικότητα

και τη γαλήνη του Δεν είναι όμως καινούργια αυτή η σύν-

θεση τέτοιων ακραίων αντιθέσεων Η στρατηγική του θέση

το ανέδειξε άλλοτε σε ένδοξο τόπο αξεπέραστου πλούτου

ακόμα και για τα δεδομένα των πιο πλούσιων Ελλήνων εμ-

πόρων και εφοπλιστών και άλλοτε το καταδίκασε σε φρικα-

λεότητες και στην απόλυτη ερήμωση από τους πιο

στυγνούς κατακτητές και πειρατές του κλασικού αλλά και

σύγχρονου είδους Αυτό το σαγηνευτικό σκηνικό που αντι-

κρύζει ο επισκέπτης σήμερα μπαίνοντας πανηγυρικά στο λι-

μάνι του επευφημούμενος από τους κατοίκους του για την

τιμή που του κάνει να μην το ξεχνάει είναι μια ανακαινι-

σμένη πρόσοψη των αρχοντικών που κάποτε έφταναν ως

τις παρυφές των βουνών του

Τότε τον 19ο αιώνα όταν παρά την εξαίρεσή του από το

πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 που διακήρυττε την

ελεύθερη Ελλάδα διένυσε την πιο ένδοξη ακμή του χάρη

στην αναγνώριση προνομίων από την πλευρά των Τούρκων

που του επέτρεψαν να συνεχίσει απρόσκοπτα την οικονο-

μική ακμή του και φυσικά να αποφέρει έμμεσα και ανάλογα

οφέλη στην Υψηλή Πύλη Έφτασε να έχει σχεδόν 15000

κατοίκους με πυκνότητα πληθυσμού αναλογικά με την

έκτασή του από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως

Σήμερα ζουν στο νησί 500 μόνιμοι κάτοικοι οι περισσότεροι

εκ των οποίων από πεποίθηση και συνείδηση της αναγκαιό-

τητας να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο στο νησί που

δεν χωράει στον χάρτη της Ελλάδας Το τέλος εκείνης της

ακμής ήρθε από τους Βαλκανικούς και μετά Γάλλοι Ιταλοί

Γερμανοί και Άγγλοι το εκμεταλλεύθηκαν διαδοχικά συνα-

γωνιζόμενοι σε βαρβαρότητα Τα γεγονότα αυτά είναι πολύ

λίγο γνωστά και αξίζουν να τα διερευνήσει κανείς για να

συνδέει την ιστορία με τις σημερινές εξελίξεις

Το 1915 κατά τη διάρκεια του Αrsquo Παγκοσμίου Πολέμου οι

Γάλλοι κατέλαβαν με δόλο το νησί με το πρόσχημα ότι το

προστατεύουν από τα γερμανικά υποβρύχια Κατά τη διάρ-

κεια της Γαλλικής κατοχής καταστράφηκε ολοσχερώς ο πε-

ρίφημος εμπορικός στόλος του νησιού εξαιτίας των

συνεχών επιδρομών από τα τουρκικά παράλια Οι Γάλλοι τε-

λικά πούλησαν το νησί το 1920 στους Ιταλούς που είχαν

πλέον όλα τα Δωδεκάνησα Κατά τη διάρκεια της φασιστι-

κής Ιταλοκρατίας (1921-41) έγινε συστηματική προσπάθεια

σε όλα τα Δωδεκάνησα να χάσουν οι κάτοικοι την ταυτό-

τητά τους με απαγόρευση της διδασκαλία της ελληνικής

γλώσσας στα σχολεία και υπονόμευση της ορθόδοξης εκ-

κλησίας και το ίδιο συνέβη και στο Καστελόριζο

Τη χειρότερη όμως κτηνωδία γνώρισε το νησί κατά τον Βrsquo

Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα όχι από τους Γερμανούς

όπως θα υποψιαζόταν εκ πρώτης σκέψεως κανείς αλλά αν-

τίθετα από τους ίδιους τους συμμάχους της Ελλάδας τότε

Το 1942 Άγγλοι καταδρομείς κατέλαβαν το Καστελόριζο δί-

νοντας την αφορμή στους Γερμανούς νrsquo αρχίσουν έναν ανε-

λέητο βομβαρδισμό με Στούκας Το νησί εκκενώθηκε με

διαταγή των Άγγλων κι όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει από

τις μέχρι τότε καταστροφές κατέληξαν πρόσφυγες στην

Παλαιστίνη μέχρι τη λήξη του πολέμου Πριν συμβεί όμως

αυτό διαπράχτηκε ένα έγκλημα ακόμα για το οποίο ουδέ-

ποτε αποδόθηκε δικαιοσύνη Στις αρχές Ιουλίου 1944 εκα-

τοντάδες Άγγλοι κομάντος -κι άλλοι σύμμαχοί τους- αποβι-

βάστηκαν κρυφά στο έρημο πλέον νησί το οποίο επιπλέον

δεν είχε πλέον καμία στρατιωτική σημασία έτσι όπως είχε

εξελιχτεί ο πόλεμος Ο μόνος στόχος τους ήταν να λεηλα-

τήσουν το νησί που είχε φήμη για τον πλούτο του και να αρ-

πάξουν τις περιουσίες που είχαν αφήσει πίσω τους οι

κάτοικοι φεύγοντας βιαστικά Είναι χαρακτηριστικό το από-

σπασμα του Μιχαήλ Χονδρού στην εφημερίδα laquoΗ Φωνή του

Καστελόριζουraquo όπου περιγράφει την κτηνωδία laquoΌλες οι

εκκλησίες ήσαν λεηλατημένες δώρα αφιερώματα ιερά

σκεύη άμφια εκκλησιαστικά βιβλία παγκάρια κλπ χάθη-

καν όλα

Οι περισσότερες δεν είχαν ούτε πόρτες και καμιά δεν είχε

ούτε ένα τζάμι Ναι ούτε τζάμι Τα είχαν κλέψει κι αυτά με-

θοδικά ένα έναhellip Δεν άφησαν ούτε ένα ιερό Ευαγγέλιο ή

έναν σταυρό Θεέ μου τι να πρωτογράψουμε Το νεκροτα-

φείο παρουσίαζε κι αυτό μια ανεξήγητη και ανατριχιαστική

όψη Δεν υπήρχε ούτε ένας σταυρός Οι τάφοι ήταν σχεδόν

χωρίς χώμα τα κόκαλα των πατέρων μας ήταν διασκορπι-

σμένα εδώ κι εκείhellip

Στην πόρτα του κοιμητηρίου είχε μια επιγραφή που ενημέ-

ρωνε τον επισκέπτη

ΑΠΟ ΔΩ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ-ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ

Αφού ολοκληρώθηκε η ανίερη αυτή λεηλασία οι ldquoΣύμμα-

χοιrdquo πυρπόλησαν όλα τα σπίτια που ακόμα στέκονταν

όρθια για να καλύψουν το έγκλημά τους Αποκαλύφθηκε

μόνο όταν κινητά περιουσιακά στοιχεία των Καστελοριζίων

εμφανίστηκαν σε παζάρια της Αιγύπτου και αλλού στη

Μέση Ανατολή όπου είχε βάσεις ο αγγλικός στρατός

Οι κάτοικοι του νησιού επέστρεψαν το 1945 σε τρεις απο-

στολές εκ των οποίων η τελευταία είχε τραγικό τέλος

καθώς το πλοίο άρπαξε φωτιά και πολλοί κάηκαν ή πνίγη-

καν Όταν έφτασαν στο νησί τους μετά από δυο χρόνια εξο-

ρίας και ανείπωτη δυστυχία αντίκρυσαν τον άλλοτε

πάμπλουτο τόπο τους ισοπεδωμένο και καταληστεμένο

Πολλοί το εγκατέλειψαν για πάντα Κάποιοι όμως έμειναν

και μένουν ακόμη ξαναφτιάχνοντας για μια ακόμα φορά τα

σπίτια και τις οικογένειές τους Μια ακόμα αντίθεση Μια

σταλιά νησί πέρα από τον ελληνικό χάρτη εκτεθειμένο σε

κάθε είδους απάνθρωπα παζάρια και συμφέροντα κατοικεί-

ται από μια χούφτα ανθρώπων που αναδεικνύονται διαχρο-

νικά σε αγέρωχους ακρίτες-ήρωες της ιστορίας με ένα

αδιαπραγμάτευτο και έντιμο πείσμα που είναι δίδαγμα για

όλους

―――――――

H Έλενα Σουλιώτη είναι Δρ Ιστορικός-Αρχαιολόγος και Διπλω-

ματούχος Ξεναγός Αντιπρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων

Ξεναγών

laquoΩΔΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑraquo

Η Περιφέρεια Αττικής τιμά

τη Γιορτή της Μητέρας

Η Περιφέρεια Αττικής σέβεται τιμά και αγαπάει αδιά-

λειπτα την Μητέρα σύμβολο ζωής έμπνευσης αγώνα

και αυταπάρνησης

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τη Γιορτή της Μητέ-

ρας παρουσιάζει διαδικτυακά την Κυριακή 9 Μαΐου

και ώρα 2100 την laquoΩδή στην Καλλιπάτειραraquo - ένα

υψηλής αισθητικής συμφωνικό έργο αφιερωμένο σε μια

μητέρα που έμεινε στην Ιστορία ως η πρώτη γυναίκα η

οποία αψήφησε τις απαγορεύσεις και το άβατο της

Ολυμπίας για τις γυναίκες προκειμένου να μπορέσει να

παρακολουθήσει τον γιό της τον Πεισίρροδο να αγωνί-

ζεται

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Περιφερειάρχη Γιώργο

Πατούλη και στην Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού

Μαίρη Βιδάλη που επέλεξαν αυτή την εξαιρετική συμ-

φωνική καντάτα την οποία θα αποδώσουν ο Πασχά-

λης Τόνιος και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου

πλαισιωμένοι με την αφήγηση του Γρηγόρη Βαλτινού

Το έργο είναι βασισμένο σε ποιήματα μεγάλων Ελλή-

νων κλασικών και σύγχρονων ποιητών όπως του Λο-

ρέντζου Μαβίλη του Άγγελου Σικελιανού του Κωστή

Παλαμά του Τάκη Δόξα αλλά και κείμενα του Ομήρου

του Πινδάρου καθώς και μελοποιημένα ποιήματα του

Σαράντη Αλιβιζάτου

Συμπράττουν οι μουσικοί Χρήστος Ζούμπος (κιθάρα)

Απόστολος Φωτάκης (πιάνο) Γιάνος Γιοβανός (βιο-

λοντσέλο) Γιάννα Παναγοπούλου (κρουστά) Μιγκέν

Σελμάνι (βιολί) Δήμητρα Χανιαλάκη (φλάουτο) και το

μεικτό φωνητικό σύνολο laquoΚαλλιτεχνήματαraquo της Μα-

ρίας Μιχαλοπούλου

Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύ-

ρου παρουσιάζει η Ξένια Γεωργοπούλου

Το πρόγραμμα θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για θέαση

στην επίσημη σελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο Face-

book (wwwfacebookcomPerifereiaAttikis) και στο κα-

νάλι της Περιφέρειας στο

YouTube (youtubecomperattika) ενώ θα ενημερώνεται

συνεχώς στο FB event httpsfbmee4d0WvE2Po

laquoΌχι μία αλλά όλες οι ημέρες είναι αφιερωμένες στη

Μητέρα τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή κάθε αν-

θρώπουraquo δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος

Πατούλης με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της

Μητέρας Όπως τόνισε laquoη εκδήλωση αυτή είναι μόνο

μια μικρή συμβολική αναγνώριση της αφοσίωσης κάθε

μάνας κάθε αφανούς ηρωίδας της καθημερινότητάς

μας που μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή

της από την πρώτη στιγμή που βλέπουμε το φως της

ζωής μέχρι και την τελευταία πνοή της

4 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συμμετέχοντας στους

εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-

νάσταση και με αφορμή το ανέβασμα της παράστασης

laquoΛουκής Λάραςraquo προβάλει ένα μίνι ντοκιμαντέρ που

φωτίζει την προσωπικότητα και το έργο του συγγρα-

φέα Δημητρίου Βικέλα το οποίο θα προβάλεται μέχρι

31 Μαΐου 2021

Σημαντικές προσωπικότητες καταθέτουν τις απόψεις

τους και φωτίζουν εκείνη την εποχή Αφορμή και έμ-

πνευση αποτελεί το διήγημα του συγγραφέα Λουκής

Λάρας που σκιαγραφεί την καθημερινή ζωή στον ελλα-

δικό χώρο την περίοδο του 1821

Η Μαρία Ευθυμίου (Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ)

η Ζωή Μπέλλα Αρμάου (Δρ Φιλολογίας)

o Σωτήριος Γκλαβάς (Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου

προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων)

ο Δημήτρης Κάβουρας

η Κυβέλη Ζωή (εικαστικός)

ο Γιάννης Σαμαρτζής (έμπορος τέχνης) και οι συντελεστές

της παράστασης Λευτέρης Γιοβανίδης και Μανώλης Μαυ-

ροματάκης μας μιλούν περί ηρώων και εμπόρων

Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ Κωνσταντίνος Σαμαράς

Δάφνη Χαιρετάκη

Η Επανάσταση του 1821 έχει χαραχτεί στην συλλογική συ-

νείδηση ως μια εποχή ηρώων Την ίδια εποχή ωστόσο ένας

άλλος τύπος ανθρώπου αρχίζει να εδραιώνεται στο νέο

κόσμο που βρίσκεται στα σπάργανα

Πρόκειται για την μορφή του εμπόρου που θα διαδραματί-

σει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία του μέλλον-

τος Έναν τέτοιο άνθρωπο τον Λουκή Λάρα επιλέγει ο

Δημήτριος Βικέλας ως πρωταγωνιστή του ομώνυμου μυθι-

στορήματός του

Στην δίνη των πιο βίαιων και απρόβλεπτων ταραχών ο Λου-

κής Λάρας αγωνίζεται να επιβιώσει να προστατεύσει την

οικογένειά του να πλουτίσει Μόνος πατριωτισμός του

όπως ομολογεί ο ίδιος είναι το ισοζύγιον

έως 31052021

httpswwwyoutubecomwatchv=lA36VOKXBG8

Περί Ηρώων και Εμπόρων Ένα ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή

το διήγημα του Δημήτριου Βικέλα laquoΛουκής Λάραςraquo

4o Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Μεσόγειος έρημος

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Tο 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

με τίτλο Μεσόγειος έρημος σε καλλιτεχνική διεύθυνση

Γιώργου Κουμεντάκη Οι δωρεάν προβολές των βίντεο του

Φεστιβάλ θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό έως

τέλος Μαΐου Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη της

δωρεάς του ΙΣΝ

[wwwSNForg] httpswwwsnforgel για την ενίσχυση

της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς οι πιανίστες Στέφα-

νος Θωμόπουλος Λορέντα Ράμου Σοφία Ταμβακοπού-

λου η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan

Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ Ξύνδα Σαμάρα

Καμηλιέρη Σπάθη Καλομοίρη Κωνσταντινίδη Ξενάκη

Θεοδωράκη Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα

ρεσιτάλ

Το 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ θα προβληθεί εξ ολοκλήρου

μέσω της GNO TV

Προβάλλεται έως 20052021

Η Μαρία Καλλιμάνη ο Δημήτρης

Καταλειφός η Θέμιδα Μπαζάκα

και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντα-

νεύουν πρόσωπα και γεγονότα

της ιστορικής ναυμαχίας της Σα-

λαμίνας σε ένα ντοκιμαντέρ

που συνδυάζει τη θεατρική αφή-

γηση με τo κινηματογραφικό

οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά

της Σαλαμίνας

Πρόκειται για μια σύνθεση ένα

ταξίδι στον χρόνο που αντλεί το

περιεχόμενό της από το βιβλίο

του Ηρόδοτου σε ελεύθερη από-

δοση του διακεκριμένου καθη-

γητή Αρχαιολογίας Πέτρου

Θέμελη και εμπλουτίζεται με

αποσπάσματα από τους laquoΠέρ-

σεςraquo του Αισχύλου σε μετά-

φραση του ποιητή Κώστα

Λάνταβου

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας σημα-

τοδοτεί μια πολύ σημαντική

στιγμή στην ελληνική και την

παγκόσμια ιστορία αφήνοντας

έκτοτε ανοιχτό το ερώτημα πώς

θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί

οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί

εάν το αποτέλεσμα εκείνης της

ημέρας ήταν διαφορετικόhellip

Aξίζει να σημειωθεί ότι τo Δημοτικό

Θέατρο Πειραιά με αφορμή την

συμπλήρωση δυόμισι χιλιάδων χρό-

νων από τη Ναυμαχία της Σαλαμί-

νας παρουσίασε με επιτυχία τον

Οκτώβριο την παράσταση Η ναυ-μαχία της Σαλαμίνας του Ηρόδο-

του με τους Μαρία Καλλιμάνη

Δημήτρη Καταλειφό Θέμιδα Μπα-

ζάκα και Γιάννη Τσορτέκης οι οποίοι

αφηγήθηκαν κι ενσάρκωσαν τα πρό-

σωπα της ιστορικής ναυμαχίας

H Ναυμαχίας της Σαλαμίνας Ένα ντοκιμαντέρ που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με τo κι-

νηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας

Ραντεβού με το Δήμο ΒBB

laquoΤεχνικές για

αποτελεσματική μελέτηraquo

Με ένα θέμα αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον ξεκινά ο

δεύτερος κύκλος της σειράς ενημερωτικών διαδικτυακών

συζητήσεων laquoΡαντεβού με το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένηςraquo την Τετάρτη 12 Μαΐου στις 1800 Το συγκε-

κριμένο θέμα αφορά τεχνικές για αποτελεσματική

μελέτη και συμβουλές για την αντιμετώπιση του άγχους

των εξετάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθήτριες

γυμνασίου και λυκείου Οι διακεκριμένοι ομιλητές στο

πρώτο μέρος θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό διάβασμα Θα

ακολουθήσει το δεύτερο μέρος στο οποίο θα δοθούν

πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη ψυχολογική προ-

ετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις και για την αν-

τιμετώπιση του άγχους κατά τη διάρκειά τους

Εισηγήτριες Αννα Τηλιακού Σύμβουλος μαθησιακής

ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού Κατε-

ρίνα Καράμπελα Ψυχολόγος

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα δοθεί ο λόγος στο

κοινό για ερωτήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στο

httpslumameletikaieksetaseis

Η συμμετοχή είναι δωρεάν οι θέσεις είναι περιορισμένες

Όσοι δεν μπορέσουν να συμμετέχουν διαδικτυακά μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ζωντανά μέσω

της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου

Facebook wwwfacebookcomdimosvvv

YoutubehttpswwwyoutubecomchannelUCOI1mGmL35

xQSeXGVBvOXjw

Webtv WebTV (vvvgovgr)

laquoΣυντήρηση ιστορικών

ενδυμάτωνraquo

Η συντήρηση ιστορικών ενδυμάτων

είναι επιστήμη και συνάμα τέχνη με

μικρή αλλά ουσιαστική ιστορία στη

χώρα μας και το εξωτερικό Αφορά τη

μελέτη της φθοράς την πρόβλεψη της

αναχαίτισής της τις εργασίες βελτίω-

σης και σταθεροποίησης της κατάστα-

σης διατήρησης των ενδυμάτων και την

προετοιμασία τους για έκθεση και προ-

βολή στο ευρύ κοινό

Ο κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων από

το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

με θέμα laquoΣυντήρηση ιστορικών ενδυμά-

τωνraquo θα είναι μια σύντομη αλλά περιε-

κτική παρουσίαση του επαγγέλματος του

συντηρητή υφάσματος και των υπηρεσιών

που μπορεί να προσφέρει για τη διατή-

ρηση και προβολή των ενδυμάτων ιστορι-

κής και καλλιτεχνικής αξίας

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται στο

κοινό της εταιρείας που ενδιαφέρεται

για τη μελέτη και τη διατήρηση ιστορι-

κών ενδυμάτων αλλά και σε συντηρη-

τές έργων τέχνης άλλων ειδικοτήτων

Για συμμετοχή kanari4pligmailcom

- 2103647577 Δευτέρα-Παρασκευή

900-1300 Ρόζα Πατσέα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Αφόρητο πλήγμα για τον

Ελληνικό πολιτισμό

με διεθνή διασυρμό της χώρας

Σύμφωνα με εκτενή δημοσιεύματα στον Τύπο η από-

φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

με την οριακή πλειοψηφία μιας και μόνης ψήφου του-

τέστιν 13 έναντι 12 έκρινε νόμιμη την απόφαση της

Υπουργού Πολιτισμού για απόσπαση και επανατοποθέ-

τηση των σημαντικότατων αρχαιοτήτων που βρέθηκαν

στο Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης Απο-

τελεί σεβαστή δικαστική απόφαση όσον αφορά το δια-

τακτικό της αλλά συνάμα αφόρητο πλήγμα για το

πολιτισμικό κύρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πολύ

δε περισσότερο για τον ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

καλεί τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού

οι οποίοι μοιραία πλέον μαζί με την από το 2019 Διοί-

κηση της laquoΑττικό Μετρόraquo θα καταστούν συνυπεύθυνοι

για την μεγαλύτερη πολιτισμική καταστροφή που θα

έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία πενήντα

χρόνια να συνειδητοποιήσουν άμεσα ότι η δικαστική

αυτή απόφαση αποτελεί Πύρρειο νίκη για την κυβέρ-

νηση και διεθνή διασυρμό για την Ελλάδα

Τους καλούμε να σεβαστούν τις απόψεις των ξένων

ειδικών από τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα διε-

θνώς των Ελλήνων αρχαιολόγων και όλων ημών των

συνετών πολιτών που διακαώς επιθυμούμε την διά-

σωση αυτής της πολιτισμικής κληρονομιάς εφrsquo όσον

μάλιστα η διατήρηση των συγκεκριμένων αρχαιοτή-

των κατά χώραν παραμένει εφικτή και ίσως μάλιστα

η μόνη εφικτή λύση που σέβεται την καταληκτική

ημερομηνία για το μετρό του Δεκεμβρίου 2023

Θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς δεν αποτελούν

κάποιο είδος οικονομικής ή διοικητικής ρύθμισης που

επιτρέπεται να κριθούν έστω με την διαφορά μιας

ψήφου αλλά κεντρικά και συστατικά στοιχεία της

ελληνικής ταυτότητας που δικαιολογούν τη θέση της

χώρας στον κόσμο και όπου ως εκ τούτου μόνο μια

ευρύτερη συναίνεση μπορεί να προσδώσει ουσια-

στική εγκυρότητα σε οποιαδήποτε τελική απόφαση

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας καλεί σε κινητοποίηση

Ενάντια στην κατάργηση

των εικαστικών μαθημάτων

Νέα κινητοποίηση με πορείες με αυτοκίνητα και δίτροχα

σε Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης) Θεσσαλονίκη (Αγαλμα Βενι-

ζέλου) Πάτρα (δημοτικό πάρκινγκ στην Παπαφλέσσα) και

Λάρισα (κεντρική πλατεία) το Σάββατο 8 Μάη στη 1 το με-

σημέρι οργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας (ΕΕΤΕ) διεκδικώντας το δικαίωμα στην ισότιμη

εκπαίδευση για κάθε μαθητή για την Καλλιτεχνική Παι-

δεία και την Αισθητική Αγωγή για να μην καταργηθούν

τα μαθήματα Τέχνης στο Λύκειο

Η κινητοποίηση γίνεται ενόψει της εκδίκασης προσφυγής

του ΕΕΤΕ ενάντια στην απόφαση του υπουργείου Παι-

δείας για την κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων στο

Λύκειο Η προσφυγή θα εκδικαστεί στις 13 Μάη

Οπως σημειώνει το Επιμελητήριο η κατάργηση της Τέ-

χνης στο Λύκειο βάζει φραγμούς στη μόρφωση των παι-

διών καθώς χιλιάδες μαθητές που προσανατολίζονται σε

μία από τις τουλάχιστον 15 σχολές οι οποίες απαιτούν

Σχέδιο θα αναγκαστούν να πληρώνουν φροντιστήρια

Το ΕΕΤΕ διεκδικεί το δικαίωμα όλων των μαθητών στην

Αισθητική Αγωγή και την Καλλιτεχνική Παιδεία Αγωνίζε-

ται για μάθημα Τέχνης σε όλες τις τάξεις σε όλα τα σχο-

λεία εργαστηριακό

Οταν η τέχνη σύρεται στο άρμα τηςπολιτικής

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης καταγγέλλουν την απόφαση να πραγματο-

ποιηθεί εκδήλωση στους χώρους του Μουσείου την

ημέρα της πανεργατικής απεργίας τιμή στους νεκρούς

της Πρωτομαγιάς ενώ όπως σημειώνουν στην ανακοί-

νωσή τους το Σωματείο τούς είχε ενημερώσει

Το ΔΣ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

(ΕΜΣΤ) πραγματοποίησε φιέστα για τη συμπλήρωση 40

χρόνων από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ

Τη συγκεκριμένη απόφαση καταγγέλλει το Σωματείο Ερ-

γαζομένων τού ΕΜΣΤ και ο εκπρόσωπος του Επιμελη-

τηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) στο ΔΣ του

ΕΜΣΤ Παναγιώτης (Τάκης) Βαρελάς ζωγράφος

Ο Τ Βαρελάς σε ανοιχτή επιστολή σημειώνει μεταξύ

άλλων ότι ως εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο ΔΣ του ΕΜΣΤ

laquoπρότεινε αλλαγή ημερομηνίας της εκδήλωσης όταν τοΕΜΣΤ θα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργίαraquo

Καταλήγει δε ο Τ Βαρελάς ότι laquoμε γνώμονα το σεβασμόστους νεκρούς της ταξικής πάλης της εργατικής τάξης

και με δεδομένη την αλληλεγγύη μου στους αγώνες τηςθεωρώ απαράδεκτη την απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ όσοκαι της κυβέρνησης να αμαυρώσουν την Πρωτομαγιά-τικη γιορτή των εργαζομένων στις 6 Μάη διοργανώνον-τας φιέστα στο ΕΜΣΤ για τα 40 χρόνια της εισόδου τηςχώρας στην ΕΕ και τους καλώ έστω και την τελευταίαστιγμή να την ακυρώσουνraquo Και βέβαια η πρόταση του

Τ Βαρελά δεν έγινε δεκτή και την ώρα που όλοι οι ερ-

γαζόμενοι κατεβαίνουν στους δρόμους οι συγκοινωνίες

δεν λειτουργούν το ΕΜΣΤ γιορτάζει με την κυβέρνηση

τα 40 χρόνια Ευρωπαϊκή Ενωση

Oι εργαζόμενοι έξω στο δρόμο για την Πρωτομαγιά και

μέσα στο Μουσείο γιόρταζαν τα 40 χρόνια ΕΕ

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo σιγά - σιγά

υιοθετούν πολλοί Δήμοι ορίζοντας μία

ημέρα την εβδομάδα ή άλλως για συ-

ναντήσεις με πολίτες και συζητήσεις

Γνωρίζοντας πώς καθιερώθηκε μας κάνει

εντύπωση η εξέλιξή του Γιατί ldquoραντεβού με

το δήμαρχοrdquo σήμαίνει όπως είχε χαρακτη-

ρίσει το θεσμό που τον ldquoγέννησεrdquo ο τέως δή-

μαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης το

2014 ότι οι πολίτες laquoθέλουν να βλέπουν τοδήμαρχο και επειδή δεν μπορεί ο δήμαρχοςδιαρκώς να πηγαίνει σε κάθε γειτονιά αςέρθει η γειτονιά στο δήμοraquo Και είχε εξηγή-

σει ότι το ραντεβού θα είναι μια διαδικασία

που θα περιλαμβάνει συνεννόηση με τους

πολίτες θα δέχεται ο ίδιος ο δήμαρχος

προσωπικά τους πολίτες είτε ατομικά είτε

σε επίπεδο συλλόγων και σωματείων

Αντίθετα σήμερα στο ldquoραντεβού με το δή-

μαρχοrdquo τουλάχιστον στο Δήμο ΒΒΒ έχει

αλλάξει το νόημά του

Στο προηγούμενο ldquoραντεβού με το Δή-

μαρχοrdquo ψήνανε κεφτεδάκια με κάποιον

σεφ στο προσεχές ldquoραντεβού με το δήμο

μαρχοrdquo θα μιλήσουν() με θέμα laquoΤεχνικές

για αποτελεσματική μελέτηraquo

Ο δήμαρχος δηλαδή θα χαιρετίσει και στη

συνέχεια θα ακολουθήσουν ομιλητές

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 12 Μαΐου στις

1800 και αφορά τεχνικές και συμβουλές

για την αντιμετώπιση του άγχους των εξε-

τάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθή-

τριες γυμνασίου και λυκείου Οι ομιλητές

θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό

διάβασμα Θα ακολουθήσουν πρακτικές

συμβουλές κλπ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι θέσεις πε-

ριορισμένες Δηλώνετε συμμετοχή στο

httpslumameletikaieksetaseis

Καλό το θέμα αλλά όχι για ldquoραντεβού με το

δήμαρχοrdquo ή ακόμη και για ldquoραντεβού με το

Δήμοrdquo Είναι θέμα για μια καλή ημερίδα

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo το ορίζει

σαφώς ο τ δήμαρχος Γ Καμίνης

ldquoΡαντεβού με το δήμαρχο σημαίνει ότι κλεί-νει ραντεβού ο πολίτης που έχει ένα πρό-βλημα ένα παράπονο από μια υπηρεσία τουΔήμου και του δίνεται η δυνατότητα να τοσυζητήσει με το δήμαρχοrdquo

Aννα Μπουζιάνη

ldquoΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟrdquo

6 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Ο Δήμος Κρωπίας συνεπής στην αρχή της συνεργα-

σίας με την Περιφέρεια Αττικής ( Β΄ Βαθμός Τοπικής

Αυτοδιοίκησης) στους τομείς αρμοδιότητας της ενη-

μερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της προτρέπει σε

βελτιώσεις σε ελέγχους κατασκευών κα Στο πλαίσιο

αυτό απέστειλε έγγραφο στην Γενική Διεύθυνση Δια-

χείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (4 Δεκεμβρίου

2020) για έλεγχο ασφαλείας της υπόγειας διάβασης

της περιοχής laquoΑλθέαraquo που οδηγεί στην παραλία

laquoΣκαλάκιαraquo Δήμου Κρωπίας

Ακολούθησε και 2η επιστολή-έγγραφο στις 21 Ια-

νουαρίου 2021 όπου αναφερόταν σε όλες τις υπό-

γειες διαβάσεις Η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε το

Δήμο Κρωπίας (2 Φεβρουαρίου 2021) για τα αποτε-

λέσματα της αυτοψίας της και την ένταξη στο πρό-

γραμμα συντηρήσεων της Περιφέρειας Αττικής κάτι

που επιβεβαιώθηκε και από την εντεταλμένη περιφε-

ρειακή σύμβουλο ΑνΑττικής Ευρώπη Κοσμίδη

Προς επίρρωση των λεγομένων ο Δήμος μας ενεχεί-

ρισε και το σχετικό έγγραφο

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σε δή-

λωσή του με αφορμή σχετική ανάρτηση σε μέσο κοι-

νωνικής δικτύωσης επισημαίνει για μια ακόμη φορά

ότι laquoο Δήμος και εγκαίρως και με τις υπηρεσίες τουπρώτος φροντίζει για παρεμβάσεις βελτίωσης καιασφάλειας όπως αρμόζει ως φορέας Α΄ Βαθμού Το-πικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τον Β΄ΒαθμόΑυτοδιοίκησης Και γιrsquo αυτό εντάχθηκαν τα έργα αυτάστο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής γιανα κατασκευαστούν και ο σύλλογος της Αγίας Μαρί-νας έπεταιhellip Οι προσπάθειες ορισμένων φανατικών προσώπων πουπροσπαθούν να παραπλανήσουν και να ποδηγετή-σουν συλλόγους της περιοχής Αγίας Μαρίνας για αν-τιπολιτευτικούς λόγους πράττουν πολύ κακό έργο γιατην ιστορία των συλλόγων Καταπατούν καταστατι-κούς σκοπούς εθίζονται σε μια ανταγωνιστική σχέσημε τα εκλεγμένα αιρετά σώματα της Τοπικής Αυτοδι-οίκησης και τις υπηρεσίες τουςraquo

ΣΣ Ότι κάνει κάθε πολίτης ή σύλλογος προς τη

σωστή κατεύθυνση για επίλυση προβλημάτων στη

γειτονιά του πρέπει να είναι καλοδεχούμενο και απο-

δεκτό

Έγκαιρες παρεμβάσεις στις Υπόγειες διαβάσεις Λ Αθηνών-Σουνίου

Συνεργασία Δήμου Κρωπίας με την Περιφέρεια Αττικής

Στις 22 Απριλίου δημοπρατήθηκε από τον Δήμο

Ραφήνας Πικερμίου το έργο της ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας με δια-

δικασία ανοιχτού διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 49456332

ευρώ (με ΦΠΑ) εκ των οποίων 230000 ευρώ από

το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους Η

ανταπόκριση ήταν μεγάλη καθώς κατέθεσαν

προσφορά συνολικά 11 εταιρείες τις οποίες πα-

ρουσιάζει με τα ονόματά τους και τα ποσοστά

που έδωσε η κάθε μία στον πίνακα

Ενημερώνει λοιπόν ανοιχτά ο Δήμαρχος Ευάγ-

γελος Μπουρνούς παρουσιάζοντας τις εται-

ρείες που κατέθεσαν προσφορές και τί

προσφορές έδωσε ο

καθένας και σημειώνει

ότι laquoζήτησε από τις ενλόγω εταιρείες να αι-τιολογήσουν άμεσα τούψος των εκπτώσεωνπου περιλαμβάνονταιστις προσφορές τους

Η διαδικασία κρίνεταιαπαραίτητη ώστε μετά

την παροχή των σχετικών διευκρινίσεων το πρα-κτικό του διαγωνισμού να κατατεθεί στην Οικο-νομική Επιτροπή του Δήμου και να οριστεί οπροσωρινός ανάδοχος του έργουraquo

Έτσι γίνονται οι δημοπρασίες για να είναι διαφανείς

Αποτελέσματα δημοπράτησης ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας

ΣΣ Ανοιχτές στον δημότη και πολίτη διαδικα-

σίες κύριε Δήμαρχε των ΒΒΒ όχι να αναγκά-

ζεται ο πολίτης να προσφεύγει στις ανώτερες

αρχές γιατί τον αγνοείται περιφρονώντας

ακόμη και τις ύπερθεν αρχές ελέγχου

Εγκρίθηκε Σχολική μονάδα

στην Καλλιτεχνούπολη Μετά από μια σειρά ενεργειών από το Δήμο Ραφήνας - Πι-

κερμίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 4005200 euro -

στο πρόγραμμαlaquoΑντ Τρίτσηςraquo για την ανέγερση 1Αβάθμιας

σχολικής μονάδας στην Καλλιτεχνούπολη

Πρόκειται για ένα 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο χωρητικότη-

τας 150 μαθητών και ένα 2θέσιο νηπιαγωγείο για 50 παι-

διά προσχολικής ηλικίας

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί στο ΟΤ 107Α

για το οποίο ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου κατάφερε να

αλλάξει χρήση γης από χώρο ανέγερσης εμπορικού κέν-

τρου σε χώρο για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νη-

πιαγωγείου χωρίς να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 7

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Κίνηση Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΕπικοινωνία Τηλ 6983475960 6971534995E-mail agiamarinaalikouyahoocomΑγία Μαρίνα Αλυκού - Δήμου ΚρωπίαςΗμερομηνία 03022021Προς Υπουργό Εσωτερικών κ Μ ΒορίδηΚοιν 1 Γραφείο Πρωθυπουργού κ Κ Μητσοτάκη2 Γραφείο Δημάρχου Δήμου Κρωπίας κ Δ Κιούση

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου τουΔήμου Κρωπίας σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε τηναναγκαιότητα ανακήρυξης της Αγίας Μαρίνας Αλυκού καιτων όμορων οικισμών του παραλιακού μετώπου τουΔήμου σε Τοπική Κοινότητα στο πλαίσιο της ενιαίαςδομής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης σύμφωνα με τηναυτοδιοικητική νομοθεσία και τις επικείμενεςαυτοδιοικητικές μεταβολές που προγραμματίζετεΤα γεωγραφικά πληθυσμιακά και οικιστικάχαρακτηριστικά του Δήμου Κρωπίας (μεγάλη γεωγραφικήέκταση ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση εκτεταμένηαυθαίρετη και άναρχη δόμηση κλπ στοιχεία) καθιστούντο έργο της Δημοτικής Αρχής του μονοκοινοτικού αυτούΔήμου δυσχερές και επίπονο γεγονός που αντανακλάταιμε την βραδύτητα της ανάπτυξης των υποδομών τηςΔημοτικής Ενότητας και ιδιαίτερα αυτή του παραλιακούμετώπου της Αγία ΜαρίναςΗ ταχεία πληθυσμιακή αύξηση του παραλιακού μετώπουτης Αγίας Μαρίνας το μετέτρεψε σε ελάχιστο χρόνο απόοικισμό παραθεριστικής κατοικίας σε αστική κωμόποληπου αριθμεί σήμερα 6000 με 7000 μόνιμους κατοίκουςαριθμός που πολλαπλασιάζεται ιδιαίτερα τουςκαλοκαιρινούς μήνεςΔυστυχώς την πληθυσμιακή αυτή αύξηση της περιοχής

δεν την ακολούθησε και αντίστοιχος εκσυγχρονισμός τωνυποδομών της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στιςανάγκες της αστικοποίησης της και της βελτίωσης τηςκαθημερινότητας των κατοίκων τηςΜε το σχέδιο πόλης σε διαχρονική εκκρεμότητα καιχωρίς δίκτυο αποχέτευσης παιδικό σταθμό παιδικέςχαρές γήπεδα άθλησης πεζοδρόμια τουλάχιστον στοεμπορικό τμήμα της χωρίς ορθολογικό σύστημακαθαριότητας και προστασία του περιβάλλοντος μεανεπαρκή οδική ασφάλεια με εγκαταλειμμένες τιςπαραλίες της με ανάγκη επέκτασης του δημοτικούφωτισμού ώστε να αντιμετωπισθεί η αυξημένηπαραβατικότητα στη περιοχή και με εμφανή πλέον τηναδυναμία του Δήμου να αντιμετωπίσει τα οξυμέναπροβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα τωνκατοίκων της η αναγκαιότητα ανακήρυξης τουπαραλιακού μετώπου σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquo κρίνεται αναπόδραστηαυτοδιοικητική πράξη

Σας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε και ένα απότα σοβαρότερα θέματα συζήτησης μεταξύ των μελών καιγενικότερα των κατοίκων της περιοχής κατά τηντελευταία (πριν της περιόδου Covid-19) πολυπληθή ΓενικήΣυνέλευση του ldquoΠροοδευτικού - Εξωραϊστικού Συλλόγουτης Αγίας Μαρίναςrdquo ενός συλλόγου που ασκεί έντονησυλλογική δραστηριότητα για τον εκσυγχρονισμό τωνυποδομών και την ανάπτυξη της περιοχήςΑκούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Ηδημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσειστην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη τουπαραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική ΚοινότηταldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισηςτης περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης τηςσε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποΟ έντονος και δικαιολογημένος αυτός προβληματισμόςστάθηκε και η αφορμή της δημιουργίας της κίνησηςπολιτών για την ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquoπρόταση που ήδη έχει τεθεί προς έγκριση σε διαδικτυακήψηφοφορία και σε έγγραφη συλλογή υπογραφών και που

από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εμφαίνεται η ευρείααποδοχή της από τους κατοίκους της περιοχής (ηδιαδικασία είναι σε εξέλιξη)Κύριε ΥπουργέΚατόπιν των ανωτέρω και με τη πεποίθηση ότι ηαυτοδιοικητική αυτή πράξη της ενδοδημοτικήςαποκέντρωσης αρμοδιοτήτων του Δήμου Κρωπίας με τηνανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας ΜαρίναςΑλυκούrdquo θα συνδράμει καταλυτικά στην ανάπτυξη τηςπεριοχής και την βελτίωση της καθημερινότητας τωνκατοίκων της Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στηννομοθετική της υλοποίηση στο πλαίσιο τωναυτοδιοικητικών αλλαγών που σχεδιάζετε

ΥΣ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός ΝέουΠαραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνεστην ενότητα του τις παραλιακέςπεριοχές από την Αγία Μαρίνα του ΔήμουΚρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια τουΔήμου Σαρωνικού θα αποτελούσε μιαουσιαστική αυτοδιοικητική πράξη που πιστεύουμεθα συντελούσε καταλυτικά στην τουριστική καιοικονομική ανάπτυξη του ΝΑ Σαρωνικού θααποδέσμευε το παραλιακό μέτωπο απότην αυτοδιοικητική εξάρτηση τηςενδοχώρας που εκφράζει και υπηρετείδιαφορετικά αναπτυξιακά συμφέροντα τωνκατοίκους της και κρατάει πίσω την ανάπτυξη τουκαι θα το συνέδεε υποστηρικτικά με τα τουριστικάκαι οικονομικά αναπτυξιακά έργα του ΕλληνικούΜε την πεποίθηση ότι το αίτημα των κατοίκων τηςΑγίας Μαρίνας είναι εύλογο και ο προβληματισμόςγια την αναγκαιότητα δημιουργίας ανεξάρτητουπαραλιακού Δήμου θα σας απασχολήσει θετικάπαραμένουμε στην διάθεση σας για κάθεπεραιτέρω συνεργασίαΗ Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης ΠολιτώνldquoΗ Αγία Μαρίνα Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Παρουσιάζαμε στο προηγούμενο φύλλο τη δημοτική

συνεδρίαση του Δήμου Κρωπίας με θέμα την Ανακή-

ρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας

σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα

Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όλες τις απόψεις

στο μέτρο του δυνατού

Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη ldquoαπόσχισηrdquo δηλαδή να δη-

μιουργήσει ξεχωριστή Κοινότητα η Αγία Μαρίνα κάτι

που ενόχλησε ιδιαίτερα τη ldquoΣυντονιστική Επιτροπή

της Κίνησης Πολιτώνrdquo που έχει αναλάβει και την

πρωτοβουλία

Διαβάσαμε διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο αλλά ακο-

λούθησε και επιστολή την οποία δημοσιεύουμε παρα-

πλεύρως

Ομως πρέπει να επισημάνουμε κάποια βασικά στοι-

χεία

Δική σας πρωτίστως λέξη

είναι η απόσχιση

Δεν είναι άρθρο όπως επικαλούνται στην επιστολή

Είναι ρεπορτάζ που προκύπτει μέσα από τη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κρω-

πίας Η λέξη ldquoαπόσχισηrdquo είναι δάνεια από τα

ακούσματα στη συνεδρίαση Δεν είναι διαπίστωση

της συντάκτριας Το αναφέρει το δικό τους έγγραφο

(3221) που απέστείλαν στον Υπουργό Εσωτερικών

στον Πρωθυπουργό και στο Δήμαρχο το οποίο γράφει

πλην άλλων laquoΣας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό

αποτέλεσε και ένα από τα σοβαρότερα θέματα συζήτησης

μεταξύ των μελών και γενικότερα των κατοίκων της

περιοχής

Ακούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Η

δημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσει

στην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη του

παραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική Κοινότητα

ldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισης

της περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης της

σε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποraquo

Και παρακάτω ΥΓ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός Νέου

Παραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνε στην ενότητα του

τις παραλιακές περιοχές από την Αγία Μαρίνα του Δήμου

Κρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια του Δήμου

Σαρωνικού θα αποτελούσε μια ουσιαστική αυτοδιοικητική

πράξηraquo

Επίσης στην κατάληξη του ρεπορτάζ στο προηγού-

μενο φύλλο (αρ1180 σ 5) καταλήγουμε με την πρό-

ταση του δημάρχου που λέει laquoΟ Δήμος Κρωπίας δεντεμαχίζεται δεν τιμαριοποιείται και ουδέποτε ΑΠΟ-ΣΧΙΖΕΤΑΙ έστω και κατά ένα τετραγωνικό χιλιοστόαπό την επικράτειά του και τα διοικητικά του όριαraquo

Οσον αφορά τις πλειοψηφίες θα γνωρίζετε πολύ

καλά ότι και το παρόν και το λευκό είναι αρνητικές

ψήφοι

Η αλήθεια είναι πικρή αλλά πρέπει να λέγεται

Αννα Μπουζιάνη

Η ldquoαπόσχισηrdquo της Αγίας Μαρίνας σε Κοινότητα

Διαμαρτύρεται η Συντονιστική Κίνηση

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚ

Κίνηση Πολιτών

ldquoΗ Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΗμερομηνία 06052021

Προς Εφημερίδα ldquoΕΒΔΟΜΗrdquo

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου

Κρωπίας σε ldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρί-

νας Αλυκού

Κυρία Μπουζιάνη με έκπληξη μας διαβάσαμε το πρωτοσέλιδο

αλλά και το μακροσκελές άρθρο σας στο εσωτερικό της εφημερί-

δας σας αναφορικά με την Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου

του Δήμου Κρωπίας σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Διαφω-

νούμε με το άρθρο σας στα παρακάτω δύο σημαντικά σημεία και

σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την επιστολή μας προς διόρ-

θωση των διαστρεβλώσεων που αναφέρθηκαν

1ον Στο άρθρο σας κάνετε λόγο για απόσχιση και ανεξαρτητο-

ποίηση της Αγίας Μαρίνας Ειλικρινά αναρωτιόμαστε από πού

προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα

Το αίτημα της συντονιστικής επιτροπής της laquoΚίνησης Πολιτώνraquo

για ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σε laquoΕνδοδη-

μοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo προς το Υπουργείο Εσωτερι-

κών ήταν σαφές και επrsquo αυτού απάντησε το Υπουργείο ότι δηλαδή

είναι δυνατή η δημιουργία της laquoΕνδοδημοτικής Κοινότηταςraquo και

επί του εγγράφου αυτού ζητήθηκε από το Δημ Συμβούλιο η

γνώμη του

Το πρώτο θέμα προς συζήτηση στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβού-

λιο είχε ακριβώς αυτό το τίτλο Αίτημα για Ανακήρυξη του Παρα-

λιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΤοπική Ενδοδημοτική

Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo Από που προκύπτουν λοιπών οι δια-

στρεβλώσεις που αναγράφονται και αναδημοσιεύονται

Ως εκ τούτου η εισαγωγή της Προέδρου στην έναρξη του διαλό-

γου για αίτημα laquoαπόσχισηςraquo ήταν τελείως λανθασμένη To αίτημά

μας ήταν ξεκάθαρο και σε καμία περίπτωση δεν αναφερόταν σε

απόσχιση Αναρωτιόμαστε για τους λόγους που το επικαλέστηκε

αυτό αλλά και το επικαλείστε και εσείς αφού δεν αναφερόταν

πουθενά ούτε στο αίτημα μας ούτε πολύ περισσότερο στο έγ-

γραφο του Υπ Εσωτερικών που αφορούσε το πρώτο θέμα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου

Επίσης ο εκπρόσωπος μας στο Δημοτικό Συμβούλιο ευθύς εξrsquo

αρχής υπερτόνισε επανειλημμένα ότι ο λόγος της κίνησης είναι η

δημιουργία ενδοδημοτικής κοινότητας και όχι η απόσχιση Αυτός

και μόνο αυτός είναι ο στόχος των κατοίκων του παραλιακού μετώ-

που lsquoόπως αυτοί εκπροσωπούνται από την laquoκίνηση πολιτώνraquo

2ον Aναρωτιόμαστε ειλικρινά που το είδατε εσείς το τεράστιο

ΟΧΙ του Δήμου Κρωπίας Αναλύοντας τα αποτελέσματα της ψη-

φοφορίας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα

Δημ Σύμβουλοι 33 Ψήφισαν 1 Από την παράταξη του Δημάρχου

laquoΝέο Ξεκίνημαraquo Ονομαστικά κατά 6 Υπέρ 0 Μη ψηφίσαντες

ονομαστικά και απόντες 17

2 Από την Παράταξη laquoΑλλάζουμε το Κορωπίraquo Ονομαστικά Κατά

0 Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά Παρών 2 και απόντες 1

3 Από την laquoΛαϊκή Συσπείρωσηςraquo - Ονομαστικά κατά 2

4 Από τη παράταξη laquoΤο Κορωπί στο Επίκεντροraquo - Ονομαστικά

κατά 1

Συνολικά Ψήφισαν Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά κατά 9

Ονομαστικά Παρών 2 μη Ονομαστικά ψηφίσαντες και απόντες

18

Από πού προκύπτει λοιπόν η laquoηχηρήraquo πλειοψηφία που απέρριψε

το δίκαιο αίτημα μας Δηλαδή αυτό της ανακήρυξης του παραλια-

κού μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΕνδοδημοτική Κοινότηταraquo

Ελπίζουμε για το δίκαιο της πληροφόρησης και οι παρατηρήσεις

μας να τύχουν της ίδιας εκτενούς προβολής με το με σωρεία ανα-

κριβειών κατά την άποψη μας σχετικό άρθρο σας που είδε το

φως της δημοσιότητας

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία

ndash διευκρίνηση

Με εκτίμηση

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Ζαχαριουδάκη Ευτυχία Θεοχάρης Χρήστος

8 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Από την σύστασή του ο καλλικρατικόςΔήμος 3Β εκπόνησε επιχειρησιακό πρόshyγραμμα για να προστατεύσει τις κοινωshyνικές ομάδες που ζουν σε καθεστώςφτώχειας στην πόλη μας Ως δημότηςαλλά και ως Ελληνας πολίτης στη δημοshyκρατία μας διαπιστώνω και δια γυμνούοφθαλμού αλλά και στο επίπεδο τηςέννοιας ότι το κοινωνικό έργο που διεκshyπεραιώνει η Δημοτική Αρχή λειτουργείαποτελεσματικά Οι κοινωνικές ομάδεςτου Δήμου μας που δεν έχουν χρήματανα αγοράσουν την τροφή τους στο σύγshyχρονο καπιταλιστικό σύστημα σιτίζονshyται καθημερινά Έχω διαπιστώσει ότιστην περιοχή του πρώην Camping κατάτο μεσημέρι η δημοτική τροφοδοσίαλειτουργεί laquoρολόιraquo καθημερινάΈπειτα είναι και τα ζητήματα της στέγαshyσης και όλα τα άλλα τα σχετικά με τηνεργασία και την απασχόληση Εννοείταιπως δεν είναι δυνατόν ένας θεσμόςόπως είναι ο Δήμος των 3Β να υποκαταshy

στήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλshyληλεγγύης άλλων κρατικών φορέωνΣτα συνταγματικά κείμενα των σύγχροshyνων δημοκρατιών τα δικαιώματα στηνιδιοκτησία στην στέγαση στην εργασία(στοιχειώδεις συνθήκες ανθρώπινηςζωής) είναι κατοχυρωμένα

Ο Δήμος των 3Β θα μπορούσε τώρα ναεξετάσει ένα επιμέρους ζήτημα που ενshyτάσσεται στο κοινωνικό πρόγραμμάτου Ποιό είναι αυτό Οι άστεγοι πουέχουν βρει laquoκαταφύγιο ζωήςraquo στα κτίshyρια της έκτασης των πρώην Campingμπορούν να ενταχθούν σrsquo ένα πρόshyγραμμα μετεγκατάστασης τώρα που ξεshyκινούν οι εργολαβικές εργασίεςανάπλασης της περιοχής

Προτείνω λοιπόν και στους δύο φορείςτης κοινωνικής και πολιτικής αλληλεγshyγύης δηλαδή στην ανάδοχο εταιρίαπου ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού τηνανάπλαση του πρώην Camping και στον

Δήμο των 3Β να επεξεργασθούν απόκοινού ένα πολιτικό πρόγραμμα μετεγshyκατάστασης των αστέγων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώκαι πενήντα χρόνια (1970shy2020) αυτή ηεδαφική έκταση γνώρισε ποικίλες οικοshyνομικές και οικιστικές χρήσεις Έφθασεόμως η στιγμή να αναδημιουργηθεί ωςlaquoτόποςraquo ανθρώπινης επικοινωνίαςβάσει κανόνων και θεσμών

Το ζήτημά μας τώρα είναι το εξής όσοιεγκαταστάθηκαν κατά την προηγούshyμενη δεκαετία (2010shy2020) στο πρώηνCamping και χαρακτηρίζονται ως laquoάστεshyγοιraquo να ενταχθούν σrsquo ένα κοινωνικόπρόγραμμα στέγασης όπως είναι ήδηενταγμένοι στο κοινωνικό πρόγραμμασίτισης

Τελική παρατήρηση και προτροπή δικήμου ως καθηγητού Πανεπιστημίουείναι η εξής όταν οι laquoκαλοί θεσμοίraquo (τίθα πει αυτό παραπέμπω στο κείμενο

της συναδέλφου μου Rahel Jaeggi Wasist eine gute Institution = τί είναι έναςκαλός θεσμός) επωμισθούν τον ρόλοπου μπορούν να διεκπεραιώνουν τότεείναι βέβαιο ότι η κοινωνία μας θα γίshyνεται πιο ανθρώπινη

Με την πολιτική αυτή παρέμβασή μουεπεδίωξα ένα και μόνον πράγμα να ενshyταχθεί στο κοινωνικό πρόγραμμα τουΔήμου 3Β και η μετεγκατάσταση τωνlaquoαστέγωνraquo στο πρώην Camping τηςΒούλας

―――――― Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙshyΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙshyΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου

Δημοτικό κοινωνικό

πρόγραμμα και δικαιοσύνη

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης

Η αναφορά του τίτλου γίνεται με την ευκαιρία ενός κα-

κόγουστου άρθρου με πλήθος αναληθών αναφορών

που είδε το φως της δημοσιότητας σε γνωστό Μέσο

Κοινωνικής Δικτύωσης που χειραγωγείται από πρό-

σωπα που κινούνται στο χώρο του Δημάρχου Γρ Κων-

σταντέλλου

Φυσικά θα ήταν εντελώς άστοχο να δώσουμε απάντηση

στον κ Γ Λαουτάρη που είναι ο συντάκτης του άρθρου

με τίτλο laquoΣτΕ Δικαιωμένος ο Γλυφάδας Αντώνιος Κερ-δισμένος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλοςraquo αφού αυτό το

άρθρο δεν θα μπορούσε να είχε γραφτεί ερήμην του Δη-

μάρχου του οποίου ο υπόψη δημοσιογράφος φέρεται

να είναι στενός συνεργάτης του

Η απάντηση λοιπόν δίνεται απευθείας στον laquoηθικό αυ-

τουργόraquo και όχι στον υπογράφοντα το άρθρο αφού

κάτι τέτοιο δεν θα είχε καμία αξία

Κύριε Κωνσταντέλλο

πότε επιτέλους θα κάνετε κάποια ενέργεια ή θα πάρετε

μιαν απόφαση χωρίς να υποκρύπτονται σκοπιμότητες πίσω

από αυτές και ΠΟΤΕ θα έχετε το σθένος να επιδείξετε την

ελάχιστη αυτοκριτική έστω και εκεί που εμφανώς έχετε

κάνει λάθος Το κακό βέβαια με εσάς δεν είναι μόνο αυτό

αλλά ότι συμπαρασύρετε στις ενέργειες και στις αποφά-

σεις σας την πλειοψηφία του ΔΣ της παράταξής σας

όπως και αρκετούς άλλους εκτός του συμβουλίου

Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίεργη ενέργεια σας να

προσφύγετε κατά της εκλογής του σημερινού Μητρο-

πολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βάρης και Βάρης

κκ Αντωνίου για δικούς σας προφανώς λόγους και

όχι για την τήρηση της νομιμότητας εκλογής που επικα-

λεσθήκατε

Στην ενέργεια της προσφυγής σας παρατηρήθηκαν τα

εξής

1 Προσφύγατε στο ΣτΕ με τη χρησιμοποίηση της Νο-

μικής Υπηρεσίας του Δήμου με τα έξοδα προφανώς

(δεν το γνωρίζω) να βαραίνουν το Ταμείο του Δήμου

Δηλαδή μία προσωπική υπόθεση την κάνατε υπόθεση

του Δήμου

2 Αφήνονται να διαρρέουν στο άρθρο laquoαπειλές για

την περαιτέρω κατασυκοφάντηση του Μητροπολίτη

οδηγώντας την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

αφού το σκεπτικό του ΣτΕ παρουσιάζει laquoσοβαρά κενάraquo

σύμφωνα με αερολογίες άγνωστων Νομικών κύκλων

και φυσικά με περαιτέρω έξοδα και Νομική υποστήριξη

από το Δήμο

3 Επιλέχθηκε στο δημοσίευμα μια laquoπονηρή και σκόπιμη

εκ των προτέρων φωτογραφίαraquo για να αποδειχθεί ότι

τίποτα δεν έχει διαταράξει τις προσωπικές σχέσεις Μη-

τροπολίτου και Δημάρχου από την δικαστική αυτή περι-

πέτεια Βέβαια αυτό γράφεται γνωρίζοντας εκ του

ασφαλούς ότι ο ταπεινός Μητροπολίτης ΠΟΤΕ δεν θα

έφτανε στο σημείο να διαψεύσει μια τέτοια αποστροφή

για τον οποιονδήποτε λόγω χαραχτήρα

4 Δηλώνεται στο άρθρο ότι laquoΟδήγησε (ο δήμαρχος)

μια διαδικασία ακραίας ερμηνείας των Κανονισμών που

διέπουν την Εκκλησία για κρίση στη δικαιοσύνηraquo (να

λοιπόν που ο αρθρογράφος γνωρίζει και τους Ιερούς Κα-

νόνες της Εκκλησίας αν και καμία σχέση δεν έχει με το

δυσκολότερο των Δικαίων ως το Εκκλησιαστικό)

5 Γράφεται επίσης ότι η προσφυγή που κατατέθηκε

από το Δήμαρχο αντικατοπτρίζει το δικαίωμα κάθε πο-

λίτη τη στιγμή που μόλις πριν από λίγες ημέρες κλή-

θηκε η Δημοτική Αρχή να απαντήσει στο Υπουργείο

Εσωτερικών για ποιο λόγο δεν απαντάει σε αιτήσεις

των πολιτών

Όταν στην αρχή του παρόντος γράφαμε ότι κάθε ενέρ-

γεια του κ Κωνσταντέλλου έχει διαφορετική σκοπιμό-

τητα από αυτή που φαίνεται αποδεικνύεται και στο

τέλος του επίμαχου άρθρου όπου ο συντάκτης του

υπόψη άρθρου είναι αποκαλυπτικός όταν γράφει laquoΌλα(προσφυγή στο ΣτΕ και απόρριψη) δεν θα είχαν νόημααν δεν υπήρχε υποβόσκουσα αλλά πάντως παρούσα ησφοδρή αντίθεση μεταξύ των οικοπεδικών συμφερόν-των Εκκλησίας και Δήμου 3Βraquo

Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που ο Δήμαρχος κ Κων-

σταντέλλος κίνησε όλη αυτήν την φαιδρά όπως έχουν

πει έγκυροι Νομικοί κύκλοι προσφυγή κατά της εκλογής

του Μητροπολίτου κκ Αντωνίου Τα οικόπεδα Και γιrsquo

αυτό το λόγο βγήκε κερδισμένος ο Γρ Κωνσταντέλλος

Έλεος με αυτούς τους συλλογισμούς των σύγχρονων

Γκεμπελικών

―――――― Ο Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωματικός εα και

ενεργός πολίτης

Ο Γ Γκαίμπελς ωχριά μπροστά στα ψεύδη

και στη προπαγάνδα της Δημοτικής Αρχής

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 9

ldquoΠαγίδαrdquo η ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquoΠολύς λόγος γίνεται για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστι-

κού ελέγχου (self- test) ως ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquo Ότι

δηλαδή σε διασφαλίζει ότι είσαι καθαρός για να πας

στην εργασία σου ή στο σχολείο σου κλπ

Είναι όμως έτσι Η πρακτική άλλα μας έδειξε όταν

αυτές τις ημέρες προκειμένου να συνευρεθούν οικογέ-

νειες και φίλοι αγόρασαν από τα φαρμακεία τα self- test

και τα χρησιμοποίησαν Τα αποτελέσματα είναι τραγε-

λαφικά Πολλά αρνητικά τεστ και την ίδια ημέρα παρου-

σίασαν συμπτώματα και νόσησαν οι ελεγχόμενοι άλλα

πάλι θετικά αλλά στο μοριακό τεστ ήταν καθαροί

Παράδειγμα ο γιός οκογένειας προκειμένου να κάνει

πάσχα με τους γονείς του έκανε το 1ο self- test και ήταν

θετικό Την άλλη ημέρα έκανε το 2ο και βγήκε πάλι θε-

τικό Έτσι ακύρωσαν το τραπέζι κατέβασαν τις σούβλες

και τα κοκορέτσια και έμειναν αγχωμένοι μόνοι τους και

η οικογένεια και ο γιός Προσπάθησαν να επικοινωνή-

σουν με τα ldquoΚέντρα Υγείας αναφοράς για covid-19 προ-

κειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ αλλά εις μάτην

Προφανώς είχαν κατεβάσει τηλέφωνα όπως όλη η

κρατική μηχανή βρισκόταν σε άδεια όσον αφορά τον

κορωνοϊό Λες και ο κορωνοϊός κάνει διακοπές Τα

ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ήταν κλειστά Το Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο που είναι αναφοράς covid και έχει κα-

ταργήσει και τις ημερήσιες εφημερίες γιrsquo αυτό τους

παρέπεμψε σε εφημερεύον νοσοκομείο αναφοράς (δεν

καταλάβαμε τότε γιατί κατήργησε τις εφημερίες των

άλλων νοσημάτων) Επίσης σε κάποιοι κέντρο που

απάντησαν τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να περιμένει

5 ημέρες και μετά να κλείσει ραντεβού για μοριακό

τεστ Στο μεταξύ κυκλοφορεί ελεύθερα και μεταδίδει

Παρrsquo όλα αυτά ο νεαρός την Τρίτη του Πάσχα μέσα στο

άγχος και στην απομόνωση έκανε το μοριακό και βγήκε

αρνητικό Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά και

αντίστροφα Είχαν αρνητικά αποτελέσματα και γλέντη-

σαν παρέες - παρέες μαζί ενώ στην πορεία νόσησαν

Γιrsquo αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τεστ δεν μας

διασφαλίζουν Μόνο η κοινωνική συνείδηση είναι εκείνη

που θα μας σώσει

Σήμερα 5 Μαΐου που άνοιξαν τα ιδιωτικά διαγνωστικά οι

ουρές προκειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ ήταν τερά-

στιες Αυτό επιβεβαιώνει τα παραπάνω και καταδεικνύει

ότι η δημόσια υγεία είναι στον αυτόματο πιλότο Οταν

έχεις πόλεμο δεν κάνεις διακοπές

Είναι ldquoπαγίδαrdquo τα αυτοδιαγνωστικά τεστ η ldquoενέργειαελευθερίαςrdquo που την ονομάζει η κεντρική διοίκηση

γιατί διασπείρει τον covid-19 με τρελούς ρυθμούς

Απrsquo το καρφί στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η Κυριακή της 24ης Απριλίου του 1915 ονομάστηκε laquoΚόκκινηΚυριακήraquo από τους Αρμένιους γιατί οι οθωμανικές αρχέςείχαν συλλάβει στην Κωνσταντινούπολη 250 πνευματικούςηγέτες τους τους οποίους μετέφεραν σε φυλακές της Άγκυ-ρας και ύστερα από ανείπωτα βασανιστήρια τους εκτέλεσαναρχίζοντας έτσι τον προγραμματισμένο αφανισμό και εξαν-δραποδισμό του Αρμενικού λαού ο οποίος ήταν λαός υπερή-φανος με ηθικές αρχές γηγενής αρχέγονος ειρηνικόςεργατικός προοδευτικό και χριστιανικός που μαζί με άλλουςλαούς όπως τον ελληνικό ο οποίος μεταλαμπάδευσε τον πο-λιτισμό σrsquo όλη την Οικουμένη είχαν δεχθεί την σκληρή σκλα-βιά από ημιάγρια στίφη εκμογγολισμένων Τουρανών δηλαδήΤούρκων συγγενών του αιμοσταγούς Ταμερλάνου αφούείχαν υποδουλώσει το πολυεθνικό Βυζάντιο Όταν η οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει οι ηγέ-τες της όξυναν τον φανατικό εθνικισμό των Οθωμανών ξυ-πνώντας τα κτηνώδη ένστικτά τους ώστε να επιδίδονται στιςαγριότητες τις οποίες είχαν βαφτίσει εθνοκαθάρσειςΟι Οθωμανοί θεώρησαν υπεύθυνους τους Αρμένιους μετά τηνήττα τους από τους Ρώσους στη μάχη του Σαρακαμίς (27-2-1915) ισχυριζόμενοι ότι δεν πολέμησαν γιατί ετοίμαζαν εξέ-γερση και με εντολή του υπουργού άμυνας Εμβέρ Πασά όλοιοι Αρμένιοι στρατιώτες οδηγήθηκαν σε κάτεργα για να μην ξα-ναγυρίσουν Στις 1941915 ο Οθωμανός διοικητής της Κουρδικής πόληςΒαν ζήτησε την στρατολόγηση 4000 Αρμενίων αλλά επειδήκατάλαβαν ότι ο πραγματικός σκοπός ήταν η μαζική σφαγήτους παρουσιάστηκαν μόνο 500 οπότε δέχτηκαν τις αιματη-ρές επιθέσεις των Οθωμανών και οι εχθροπραξίες έληξαν στις651915 με την επέμβαση της Ρωσίας και οι Οθωμανοί ξεκί-νησαν την εφαρμογή τού σχεδίου της αρμενικής γενοκτο-νίας Οι σφαγές των Αρμενίων είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα απότην εποχή του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ το 1894-96 με80000 έως 300000 νεκρούς και με 50000 ορφανά παιδιάΑκολούθησαν οι σφαγές των Νεότουρκων το 1908 με το σύν-θημα laquoη Τουρκία στους Τούρκουςraquo για να ολοκληρωθούν το1915Οι νεκροί της γενοκτονίας των Αρμενίων ανήλθαν σε1500000 σύμφωνα με Δυτικές και Αρμενικές πηγές ενώ οιεκτελεστές αρνούνται την γενοκτονία την οποία ονομάζουνlaquoεκτοπισμόraquo και τους νεκρούς τους ανεβάζουν σε 600000έως 800000 χιλιάδες και λένε ότι εξοντώθηκαν μεταξύ τουςσε εμφύλιες συγκρούσεις Τη Γενοκτονία των Αρμενίων ακο-λούθησαν οι γενοκτονίες των Ελλήνων της Μ Ασίας και τωνΕλλήνων του ΠόντουΤους Έλληνες του Πόντου στην αρχή τους εξολόθρευαν με

πορείες θανάτου δηλαδή διέταζαν τους κατοίκους ενός χω-ριού να πορευτεί σε άλλη μακρινή περιοχή και όσοι επιβίωνανεγκαταλείπονταν στην αλμυρή έρημο για να πεθάνουν απόπείνα δίψα αρρώστιες και από τα τραύματα των συνοδών

τους Τους άνδρες συνήθως τους έστελναν σε καταναγκα-στικά έργα τα λεγόμενα τάγματα εργασίας ή Αμελέ Ταμπου-ρού στα οποία πέθαναν 250000 μόνον Έλληνες ΜικρασιάτεςΣτη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οι νεκροί ξεπέρα-σαν τις 300000 και στη γενοκτονία των Ασσυρίων Νεστορια-νών Χριστιανών τούς 750000 ενώ κατάσφαξαν καιμουσουλμάνους Άραβες γιrsquo αυτό οι Σαουδάραβες τους θεω-ρούν ακόμα εχθρούς τους Εκτός από τις δολοφονίες γίνον-ταν απαγωγές γυναικόπαιδων όπου εξισλαμίζονταν και μεδιαφορετικά ονόματα ενσωματώνονταν με την βία σε νοικο-κυριά μουσουλμάνων Τούρκων Κούρδων Αράβων κα ως σύ-ζυγοι ή σκλάβοι και σύμφωνα με μαρτυρίες τοπικών φυλώντους μάρκαραν με τατουάζ τα πρόσωπα ή τους λαιμούς τουςγια να μη δραπετεύουν Η πόλη Χαρπούτ στη Δυτική Αρμενίακαι η Μεζρέ στην Ανατολική Τουρκία ήταν τα κέντρα εμπορίαςΑρμενίων Ελλήνων και Ασσυρίων σκλάβων Τους κεντρικούςδρόμου τους είχαν laquoδιακοσμήσειraquo με χιλιάδες ξύλινους σταυ-ρούς και παλούκια στα οποία είχαν σταυρώσει ή παλουκώσειπανέμορφες ολόγυμνες Αρμενοπούλες μετά από φρικτά βα-σανιστήρια και βιασμούς οι οποίες με τις τρυφερές τους σάρ-κες τάισαν τα πεινασμένα όρνεα

Στις 2751915 με νόμο εκτοπίστηκαν όλοι οι Αρμένιοι και με-ταφέρθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία σε κατάμεστα τρένα σταοποία οι περισσότεροι έσκασαν ή ποδοπατήθηκαν ενώ πάνωαπό 5000 ανθρώπους τους έκαψαν ζωντανούς αφού τουςκλείδωσαν σε αποθήκες Κι όσες γυναίκες συναντούσαν απόμωρά μέχρι γριές τις επέβαλαν σε σεξουαλικά βασανιστήριαμέχρι θανάτου ενώ οι ιμάμηδες προέτρεπαν Τούρκους Κούρ-δους και Καυκάσιους να σκοτώνουν όπου έβρισκαν τους Αρ-μένιους γιατί έτσι θα πήγαιναν στον Παράδεισο και οι γιατροίστα νοσοκομεία θανάτωναν με μεγάλη δόση μορφίνης κάθεασθενή Αρμένιο Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα και ο Ευ-φράτης είχε γίνει κόκκινος από το αίμα των Αρμενίων ενώ μενόμο περνούσαν οι περιουσίες των Αρμενίων σε ΟθωμανούςΟ Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούσβελτ αποκάλεσε την γενοκτονίατων Αρμενίων laquoτο χειρότερο έγκλημα πολέμουraquo αλλά τα εγ-κλήματα πολέμου και οι γενοκτονίες συνεχίστηκαν αργότερααπό τους φίλους και ομοϊδεάτες των Οθωμανών τους Γερμα-νούς με το φρικαλέο laquoολοκαύτωμαraquo και τα ανείπωτα βασανι-στήρια εις βάρος των Εβραίων και τις θανάσιμες διώξεις τωνΣέρβων των Τσιγγάνων των ομοφυλοφίλων κά Οι Οθωμανοί στρατολογούσαν τσιχαντιστές (τσιχάντ σημαίνειστα αραβικά αγώνας) από διάφορους μουσουλμανικούςλαούς όπως Άραβες Σύριους Αζέρους Τάταρους Παλαιστί-νιους Καυκάσιους Κιρκάσιους και Κούρδους ο οποίοι είχανλάβει μέρος σε όλες τις τούρκικες σφαγές ακόμα και στηνΚύπρο το 1974 και κατάσφαζαν όλους τους Χριστιανικούςλαούς Στο Βrsquo Παγκόσμιο Πόλεμο οι Τσιχαντιστές εκπαιδεύ-τηκαν από τους κατακτητές Γερμανούς σε στρατόπεδα στοΣούνιο της Αττικής και πολέμησαν στη Βόρεια Αφρική εναν-

τίον των Συμμάχων με το όνομα laquoΕλεύθερη Αραβική Λεγε-ώναraquo την οποία οργάνωσε στις 481942 ο Τούρκος μουφτήςαλ Χουσεϊνί Οι Τσιχαντιστές πολέμησαν πάντα στο πλευρότων Γερμανών στον Καύκασο και στην Πελοπόννησο με τηγερμανική 41η Φρουριακή Μεραρχία όπου έσφαξαν και έκα-ψαν Έλληνες ενώ πολέμησαν με τους Ναζί εναντίον του Τίτοστη Γιουγκοσλαβία αλλά και στην Ουκρανία στη Λευκορωσίακαι στην Πολωνία όπου κατάσφαξαν τους Πολωνούς της Βαρ-σοβίας Οι Τσιχαντιστές λατρεύτηκαν από τον Χίτλερ που υποστήριζεόλες τις γενοκτονίες και από τον οποίο ήθελαν να ζητήσουνβοήθεια οι Τούρκοι για την ίδρυση ενός παντουρανικού κρά-τους (=παντουρικού) το οποίο θα απλωνόταν από την Μογγο-λία ως την Αδριατική αλλά δεν πρόλαβαν γιατί τους πρόλαβαντα γεγονότα Η σημερινή γερμανική αγάπη προς του Τούρ-κους κάνει τους ηγέτες τους να ξεχνούν τη φτώχια του λαούτους και να ονειροπολούν την αναβίωση περασμένων αιματο-βαμμένων μεγαλείων χωρίς να υπολογίζουν Συνθήκες Συμ-βάσεις ηθικές αρχές αναποδογυρίζοντας αλήθειεςδιαστρεβλώνοντας γεγονότα και παραχαράζοντας ιστορίεςπροσπαθώντας να παρουσιάζονται σαν αρνιά ενώ μόνοι τουςαποκαλούνται λύκοι Ο όρος laquoγενοκτονίαraquo ορίζεται στοάρθρο 2 της Σύμβασης για την laquoΠρόληψη και Καταστολή Εγ-κλημάτων Γενοκτονίαςraquo πού αναφέρει ότι Γενοκτονία είναια) η θανάτωση των μελών ομάδας β) η πρόκληση σοβαρήςσωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη ομάδας γ) η σκόπιμηεπιβολή συνθηκών ζωής με στόχο το φυσικό αφανισμό ολικόή μερικό μελών ομάδας δ) η επιβολή μέτρων που αποσκο-πούν στη παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας διά τηςβίας και ε) μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποιαάλληraquo Η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται τις Γενοκτονίες ΑρμενίωνΕλλήνων του Πόντου Ελλήνων της Μ Ασίας κα και λέει ότιό όρος laquoγενοκτονίαraquo χρησιμοποιείται μόνο όταν οι παραπάνωπράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης τηςπολιτικής απόφασης Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι δια-φορετικός τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα πολι-τικής άσκησης και τότε ο όρος αμφισβητείται Ο πρόεδροςόμως των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 2442021 αναφέρθηκεστη γενοκτονία των Αρμενίων χωρίς να την αμφισβητήσεισαν σωστός γνώστης των πραγμάτων θέλοντας να αποτρέψειπαρόμοια γεγονότα στο μέλλον και συγχρόνως να τιμήσει τηνφωνή των αδικημένων

Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η φωνή των αδικημένων

10 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα δάση των θαλασσών μας

Παρόλο που τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι προστατευό-

μενα ως οικότοπος υψηλής προτεραιότητας καθώς και ιδι-

αίτερής σημασίας για την υγεία και παραγωγικότητα των

θαλασσών μας λίγοι μόνο το γνωρίζουν και ακόμα περισ-

σότεροι είναι όσοι τα αποφεύγουν όταν τα συναντήσουν

στα παράκτια νερά Αξιοσημείωτο είναι ότι αποτελούν ση-

μαντικό σύμμαχό μας για την καταπολέμηση των επιπτώ-

σεων στης κλιματικής αλλαγής καθώς απορροφούν έως

και 35 φορές περισσότερο άνθρακα με τα τροπικά δάση

Περισσότερα από 300 είδη φυκών και 1000 είδη θαλάσ-

σιων ζώων βρίσκουν καταφύγιο στα λιβάδια Λόγω του ιδι-

αίτερα αργού ρυθμού ανάπτυξης τους (6cmχρόνο) όταν

καταστραφεί ένα λιβάδι Ποσειδωνίας στα βαθύτερα νερά

μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 100 χρόνια για να

ξανασχηματιστεί Στα νερά της Ελλάδας επιβιώνουν κά-

ποιες από τις μεγαλύτερες εκτάσεις θαλάσσιων λιβαδιών

Ποσειδωνίας που έχουν απομείνει στον κόσμο Αντιλαμ-

βάνεται κανείς τη σημασία των φυσικών πόρων και την

αξία των υπηρεσιών που προσφέρουν στον άνθρωπο τα

λιβάδια Ποσειδωνίας η οποία σύμφωνα με σχετική

έρευνα εκτιμάται ότι φτάνει τα euro 150000000χλμ2

Μία από τις καθημερινές μας καταναλωτικές συνήθειες

που προκαλούν βαρύ αποτύπωμα στα θαλάσσια οικοσυ-

στήματα είναι η ευρεία χρήση των κοινών αντηλιακών

Στην πλειονότητά τους περιέχουν χημικά τα οποία είναι

οικοτοξικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και επιβλαβή

για τον άνθρωπο Παράδειγμα οι σιλικόνες που περιέχουν

κατακάθονται στον πυθμένα και επιβαρύνουν τα είδη που

ζουν σrsquo αυτόν ενώ τα πολλά από τα χημικά φίλτρα που

περιέχουν είναι τοξικά για τη θαλάσσια πανίδα και πα-

ρεμποδίζουν την φωτοσύνθεση των θαλάσσιων φυτών

Σκεφθείτε την επιβάρυνση που προκαλείται στην Ελλάδα

που σε μία κανονική χρονιά δέχεται ετησίως 34 εκ επι-

σκέπτες Με μία συντηρητική εκτίμηση χρήσης 1 φιάλης

αντηλιακού άτομο αθροιστικά μαζί με τους Έλληνες υπο-

λογίζεται ότι καταναλώνονται τουλάχιστον 11000m3

(4000 τόνοι) αντηλιακού έτος

Ας προσπαθήσουμε να μειώνουμε το αποτύπωμα που προ-

καλεί η καθημερινή τους ζωή στο φυσικό περιβάλλονΑναστασία Μήλιου Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Μία ομάδα νέων ανθρώπων κέρδισαν με μια απλή

ιδέα καινοτομίας την οποία ldquoψάρεψεrdquo η Google και

τους προσκάλεσε να λάβουν μέρος σε ένα πρό-

γραμμά της που θα είναι υπό καθοδήγηση ενός μέν-

τορα που δουλεύει στη Google για να αναπτύξουν και

να υλοποιήσουν την ιδέα τους

Το πρόγραμμα λέγετε Google Cloud COVID-19

Hackathon Fund όπου απο τις 381 συμμετοχές οι 28

καλύτερες ομάδες προσκλήθηκαν σε αυτό το πρό-

γραμμα από το Δεκέμβρη και 13 λάβανε πρόσκληση

να παρουσιάσουν την καινοτομία τους στις 26 amp 27

Απριλίου

Η ομάδα αποτελείται από τον Γιώργο Καραμπάση κά-

τοικο Γλυφάδας και άλλους δυο μαθητές από τη σχολή

που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου

στο τμήμα της Επιστήμης των Υπολογιστών και Τεχνίτης

Νοημοσύνης Είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται εκτός

των ΗΠΑ

Πρόκειται για μια εφαρμογή όπου λέγεται MaskIt

(προφέρεται μάσκιτ) η οποία καταγράφει τη χρήση

μασκών που χρησιμοποιεί ο χρήστης και συστήνει

κατάλληλες μάσκες ανάλογα με τη δραστηριότητα

που θέλει να κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή επίσης

υπενθυμίζει στον χρήστη να φορέσει μάσκα προτού

βγει έξω (υποθέτοντας πως έχει αναφέρει στην

εφαρμογή την ώρα που θα βγει έξω ως event) Μαζί

με την καταγραφή μασκών καταγράφει και πόσα χρή-

ματα ξόδεψε συνολικά και πόσες ώρες χρήσης μά-

σκας έχει κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή είναι στα

τελευταία στάδια ανάπτυξης προτού αναρτηθεί στο

App Store και Google Play Store δωρεάν και χωρίς

διαφημίσεις περίπου στις 15 Μαΐου

Αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός της ομάδας που

κερδίζει μετά από αποτυχημένες προσπάθειες σε

άλλους 6 διαγωνισμούς παρόμοιου είδους

Γράφει ο Γ Καραμπάσης laquoΣτον πρώτο μου διαγωνι-σμό βγήκα από τους τελευταίους Όσο συνέχιζα μετης συμμετοχές έμαθα τη σημαντικότητα της παρου-σίασης του προϊόντος και το ποσό σημαντικό είναι τασχέδια και τα γραφικά της παρουσίασης και του προ-ϊόντος να είναι τα καλύτερα από όλες τις συμμετο-χές Έτσι βελτιωνόμουν ολο και περισσότερο σε κάθεσυμμετοχή μου όπου και κέρδισα τον πιο πρόσφατοδιαγωνισμό καινοτομίας Πάντα είχα το σκεπτικό ότι

πρέπει να είμαι ο καλύτερος σε όποιο διαγωνισμό καινα είμαι ειδάλλως κάτι λείπει όπου θα πρέπει ναβελτειώσω την επόμενη φόρα ώστε να γίνω ο καλύ-τερος στην επόμενη μου συμμετοχή

Με πείσμα κατέθετα επί 6 συνεχείς φορές Αυτήείναι η 7η Εγώ κέρδισα με την έβδομη παίρνονταςσκληρά και σημαντικά μαθήματαraquo

Παρουσίαση

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-fund

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-

fundteamscontent

Παρουσίαση εφαρμογής σε βίντεο httpsyoutubeQURbXsIdOYU

Γιώργος ΚαραμπάσηςΗΤ georgek981yahoocom

Οταν επιμένεις νικάςMaskIt

3 Πελάτης στον ταξιτζή Γνωρίζετε καλά την

Αθήνα― Ού πολύ καλά― Πού είναι το Γκάζι― Δεξιά από το φρένο

3 Μάνα είναι αυτή που ρωτάς πού είναι το

ldquoτέτοιοrdquo και σου λέει στο δεύτερο συρτάριστην ντουλάπα σου

3 Και μην ξεχάσετε Αύριο Κυριακή γιορτά-

ζουν οι μαμάδες

Αποστάγματα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς - σ χ ό λ ι α - α π ό ψ ε ι ς

γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώληςχέρια πόδια στη γραμμήόλοι κάθονται στη γηκι ο Μανώλης στο σκαμνί

Με βεβαιότητα ανεξαρτήτως ονοματοδοσίας η θέση έχει

τον ρόλο της Βρίσκεται στο κέντρο και είναι περίβλεπτη

Αρχικώς δυνάμει κοινής συμφωνίας είναι δοτή ενόσω

στην συνέχεια διεκδικείται επί ίσοις όροις από όλα τα μέλη

της ομάδας Η κατάληψή της κάθε φορά δρομολογείται

μέσα από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και γνωστών

άπασι κανόνων κάθε παράβαση πέρα από τα ατομικά υπο-

κειμενικού βάρους συναισθήματα οδηγεί σε χρονικές κα-

θυστερήσεις και επιφέρει άλλοτε άλλες ποινές ορισμένες

και προσυμφωνημένες από όλους

Η κίνηση κάθε μέλους και εντός του κύκλου και στην πε-

ριφέρεια είναι πάντοτε κεντρομόλος πώς αλλιώς να επι-

τευχθεί ο στόχος του παιχνιδιού Οι λαμβάνοντες με

απόφασή τους μέρος στο παιχνίδι οφείλουν να αδυνατί-

ζουν τις φυγόκεντρες δυνάμεις εφόσον επιθυμούν να πα-

ραμένουν συμμέτοχοι διαφορετικά μπορούν να δηλώσουν

την αποχώρησή τους Σε κάθε περίπτωση εκείνο που πρέπει

να επικρατεί είναι ο σεβασμός

Νωρίτερα σε χρόνο μια άλλη κίνηση παραπέμπει στην

ηγεσία του αδυνάμου και στην εξουσία του δυνατού

κοιμήσου χαϊδεμένο μου κι εγώ σου ναναρίζωκι εγώ την κούνια σου κουνώ και σου γλυκοκοιμίζωνάνι το κοριτσάκι μου κι εμένα το μικράκι μουΤο ορατό αποτέλεσμα η ταλάντωση προξενείται από την

πλευρά του ενήλικα ενόσω το βρέφος υφίσταται την κί-

νηση εκείνο που επικρατεί πραγματικά και συμβολικά

είναι η ενέργεια της αγάπης

Στο πρώτο παράδειγμα η λογική φαίνεται να ορίζει τις εξε-

λίξεις ειδικά στην περίπτωση διαφυγών από την τήρηση

των κανόνων ναι μεν η αγάπη για το παιχνίδι μαζεύει σε

ομάδα τους παίκτες όταν όμως εκείνοι διαφωνήσουν ως

βέλτιστο μέσον επίλυσης των διαφορών φαντάζει η προ-

βολή των αρχικώς και κοινώς παραδεδεγμένων όρων

Στο δεύτερο παράδειγμα το αρχέγονο μητρικό ή πατρικό

ένστικτο το οποίο μας συνοδεύει σε όλο τον επίγειο βίο και

εκφράζεται πολύτροπα συμβαδίζει και με τη λογική και με

την αγάπη είναι σίγουρο ότι το βρέφος πρέπει να κοιμηθεί

για πολλούς λόγους όπως σίγουρο είναι και το ότι για το

προσδοκώμενο και αναγκαίο απαιτείται και η δική μας συν-

δρομή Και για τα δύο η βεβαιότητα εδραιώνεται μέσα από

την αμοιβαιότητα των συναισθημάτων

Η μνεία στην πλούσια και εντυπωσιακή ιστορία του

δικαίου κυρώνει αδιαμφισβήτητα ότι και ο σεβασμός

και η λογική έχουν ως αφετηρία την αγάπη είναι

εκείνη που χαρακτηρίζει τους ρόλους εκείνη που παί-

ζει ρόλο κι εκείνη που προστατεύει την διαδρομή

ανάπτυξης των ρόλων

03042021

ΒΣτΚατσάνη

Οι ρόλοι της αγάπηςγύρω γύρω όλοι

Ανοίγουν οι οργανωμένες

ακτές κολύμβησης

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ θα μπορούσατε να μας ενημερώ-

σετε ανπότε θα λειτουργήσει η Αrsquo Πλάζ Βούλας και αν

ο Δήμος ΒΒΒ έχει κάνει συμφωνία για να ισχύσουν οι

Κάρτες Δημότη για δωρεάν είσοδο των δημοτών και

φέτος Επίσης τι ισχύει για την Πλάζ και την Λίμνη

Βουλιαγμένης Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέσω του

τηλεφ Κέντρου του Δήμου μας δεν μπορούμε να εξυ-

πηρετηθούμε για το θέμα αυτό

ΤΤ

Οπως έχουν ανακοινώσει στις 15 Μαΐου ανοίγουν οι

οργανωμένες ακτές κολύμβησης με μέτρα και αποστά-

σεις όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα

Όσον αφορά την Α΄πλαζ Βούλας εδώ και ένα μήνα

γκρεμίζουν κόβουν και ετοιμάζονται για το άνοιγμα

Δεν ξέρουμε τι γίνεται εντός μιας που έχουν ορθώσει

τείχη γύρω - γύρω Την περασμένη Δευτέρα πήρε()

φωτιά κάποιο κτίριο και μάλιστα δεν την είχε αντιλη-

φθεί κανείς

Ειδοποιήσε συνεργάτης της εφημερίδας την Πυροσβε-

στική που βρέθηκε εκεί κοντά και είδε τον καπνό

Οπότε δεν μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ακόμη

τί και πώς θα λειτουργήσει

Δίπλα στο όμορο πρώην κάμπινγκ προχωρούν οι διαδι-

κασίες από τον επενδυτή να δημιουργήσει 5άστερο

και επιδιώκει να πάρει και την Α΄πλαζ Ιδομεν

Το 2005 τον Οκτώβριο για πρώτη και τελευταία φοράέγινε μια λαμπρή τελετή στη Μόσχα όπου συναντήθηκανΡώσοι και Αμερικάνοι αστροναύτες Φωτογραφήθηκαν μεφόντο τον laquoάνθρωπο του θέματος του άρθρουraquo θρυλικόςΓιούρι Γκαγκάριν

Εχουν περάσει 60 χρόνια από την πτήση του στο διάστημα καιεκτιμώ ότι καλό είναι να να θυμηθούμε μερικά πράγματα Γιατα τότε δεδομένα πτήση ndash 1 φορά περιστροφή της γης

Ας πάμε μισό αιώνα πίσω στην αρχή της περιπέτειας της πα-ρουσίας τού ανθρώπου στο Διάστημα Δεκαετία 1960 ψυχρόςπόλεμος μεταξύ δυτικού και ανατολικού μπλοκ αλλά κυρίωςμεταξύ ΕΣΣΔ και ΗΠΑ Σκληρός ανταγωνισμός στα δύο μέ-τωπα Το διάστημα δεν μπορούσε να μείνει πίσω σrsquo αυτό τονανταγωνισμό Εντυπωσιακός και για στρατηγικούς λόγουςδιότι ήταν στενά συνδεδεμένο και με τα πυρηνικά όπλα αφούη διαστημική εξερεύνηση είχε σχέση με τους πυραύλους

Μια σειρά δραματικών γεγονότων και εξελίξεων προς τοτέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ευνόησαν τους Αμερικα-νούς Κι αυτό διότι ο εγκέφαλος του πυραυλικού προγράμμα-τος Βέρνερ Φον Μπράουν μετά από διαδοχικές μετακινήσειςτου με εκατό συνεργάτες του παραδόθηκαν στην Αυστρία

στα Αμερικανικά στρατεύματα Ετσι οι Αμερικανοί κέρδισαντην laquoαφρόκρεμαraquo του ανθρώπινου δυναμικού

Ωστόσο η ΕΣΣΔ πέτυχε την πρωτιά στο διάστημα Στις 4Οκτωβρίου 1957 εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκο-νούρ του Καζακστάν ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στο διά-στημα ο laquoΣπούτνικraquo Ψυχρολουσία για τους ΑμερικανούςΉταν τα προεόρτια για να ακολουθήσει η πρώτη πτήση αν-θρώπου στο διάστημα από τους Σοβιετικούς

Στις 12 Απριλίου 1961 εκτοξεύθηκε και πάλι από το Μπαϊκο-νούρ το διαστημόπλοιο laquoΒοστόκ 1raquo με τον 27χρονο Σμηναγότης Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν

Ο ενθουσιασμός στην ΕΣΣΔ για τον πρώτο κοσμοναύτη ήτανσυγκρίσιμος μόνο με τους πανηγυρισμούς για τη νίκη στον ΒrsquoΠαγκόσμιο πόλεμο Η πτήση του ήταν η αιτία να δώσει ο Πρό-εδρος Κένεντι εντολή ενίσχυσης της ΝΑΣΑ ώστε να μη χαθείτελείως το παιχνίδι

Ας επιστρέψουμε όμως στον Γκαγκάριν Ήταν βραχύς στο ανά-στημα 157middot συγκριτικό πλεονέκτημα του Γκαγκάριν λόγω τουμεγέθους της διαστημικής κάψουλας laquoΒοστόκ 1raquo

Προφανώς επελέγη όχι μόνο λόγω του ύψους του αλλά δια-κρινόταν από τις άριστες επιδόσεις του την φυσική κατά-σταση και την ψυχολογική σταθερότητα

Ο Γκαγκάριν προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια το τρίτοαπό τα τέσσερα παιδιά Οι γονείς του ήταν εργάτες σε κολε-κτίβα και όπως εκατομμύρια Ρώσοι υπέφεραν στον Β΄ παγκό-σμιο πόλεμο στις κατεχόμενες από Γερμανούς περιοχές

Το 1960 στα 16 του ο Γκαγκάριν έγινε μαθητευόμενος εργά-της σε χαλυβουργείο και συνέχιζε παράλληλα σε νυχτερινόσχολείο Αργότερα επελέγη να συνεχίσει τις σπουδές του σεμια Ανώτερη Τεχνική Σχολή με εξειδίκευση στα τρακτέρ Κατάτη διάρκεια των σπουδών του έμαθε να πιλοτάρει αεροπλάνα

Το 1955 κατετάγη στη Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία στηΣχολή Πιλότων και το 1957 αποφοίτησε ως πιλότος μαχητι-κών Τον Αύγουστο του 1960 ο Γκαγκάριν laquoστρατολογήθηκεraquoμε άλλους 19 πιλότους για το Σοβιετικό διαστημικό πρό-

γραμμα Υποβλήθηκαν σε μια σειρά πειραμάτων για να διαπι-στωθεί η σωματική ψυχολογική και νοητική αντοχή τους Απότους 120 επελέγη ο Γιούρι Γκαγκάριν και ο Γκέρμαν Τίτοφ

Ο Γκαγκάριν ξεχώριζε για το χιούμορ του τις υψηλές διανοη-τικές του ικανότητες την ικανότητα να εστιάζει την προσοχήτου στην εργασία τις γρήγορες αντιδράσεις την εξοικείωσήτου με τις εξισώσεις μαθηματικών ουράνιας μηχανικής και τηςαντίληψής του Ετσι ο Τίτοφ επελέγη ως laquoεφεδρικόςraquo

Στις 12 Απριλίου 1961 Τετάρτη του Πάσχα στις 0930 ώρα Μό-σχας ο Γκαγκάριν με τον κωδικό laquoκέδροςraquo ξεκίνησε το ταξίδιτου μέσα στο laquoΒοστόκ 1raquo Η πτήση είχε διάρκεια 108 λεπτάκαι ήταν μία και μοναδική περιφορά δορυφόρου γύρω από τηγη με περίγειο στα 169 χιλιόμετρα και απόγειο στα 376 χλμ

Στην επιστροφή laquoδενraquo προσγειώθηκε με την κάψουλα αλλάχρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα από ελεύθερηπτώση σε ύψος 7 χιλιομέτρων και χρησιμοποίησε το αλεξί-πτωτο για να φτάσει σώος στη έδαφος

Στη συνέχεια έκανε επισκέψεις σε χώρες του ΑνατολικούΜπλοκ και της Δύσης Σε μία από τις περιοδείες του ήρθε στηνΑθήνα 6 Φεβρουαρίου 1962 οπότε και ανακηρύχθηκε επίτιμοςδημότης της πόλης

Έτσι ο μαθητευόμενος μεταλλουργός κατάφερε να βγει πρώ-τος από όλη την ανθρωπότητα στο σκοτεινό έρεβος του Δια-στήματος και να πραγματώσει τα όνειρα του Ιουλίου Βερν τουΆρθουρ Κλαρκ και τον Ισαάκ Ασίμοφ

Οι διαστημικές αποστολές ιδιαίτερα όταν είναι επανδρωμέ-νες απαιτούν τη συνεργασία κάθε επιστημονικής ειδικότητοςπου μπορείτε να φανταστείτε Κάτω απrsquo αυτό το πρίσμα μπο-ρούν να θεωρηθούν η κορωνίδα της ανθρώπινης δραστηριότη-τας Το έρεβος του διαστήματος ήταν είναι και θα είναι τοφυσικό έσχατο όριο του ανθρώπου Ακόμα και για τις τεχνο-λογικές διατάξεις της ανθρωπότητας το Διάστημα είναι έναεξόχως εχθρικό περιβάλλον που αποτελεί πρόκληση για τηλειτουργία τους

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος εα

όπλοις

Όταν ένας μαθητευόμενοςμεταλλουργός έγινε παγκόσμιος θρύλος

12 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημόσιας

διαβούλευσης για την πρώτη φάση των προτάσεων

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς χρημα-

τοδότηση από το πρόγραμμα laquoΑντώνης Τρίτσηςraquo Οι

προτάσεις αφορούν ένα σύνολο μεγάλων και μικρών

παρεμβάσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης του πρά-

σινου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων και εκ-

συγχρονισμού των υποδομών του Δήμου με γνώμονα

τη βιώσιμη αστική κινητικότητα Ο συνολικός προϋπο-

λογισμός των προτάσεων ανέρχεται στα 27 εκατομ-

μύρια ευρώ και όπως τονίζει ο Δήμος με δεδομένη

την αρτιότητα των μελετών που έχουν υποβληθεί η

Δημοτική Αρχή αισιοδοξεί για την έγκριση του συνό-

λου των προτάσεων

Συγκεκριμένα ο Δήμος καταθέτει 8 προτάσεις από τις

οποίες τα 189 εκατ ευρώ να κατευθύνονται στον

άξονα laquoΔράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολο-κληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών καιτου οικιστικού περιβάλλοντοςraquo Στον άξονα αυτό προ-

βλέπονται μεταξύ άλλων συνολικά 24 παρεμβάσεις

που συμπεριλαμβάνουν

bull ανάπλαση και ανακατασκευή της Λεωφ Βασιλέως

Παύλου στη Βούλα

bull ανάπλαση των οδών Ακτής και Ηλίου στο Καβούρι

συνολικά 3 χλμ

bull ποδηλατόδρομο

bull φύτευση 2500 δέντρων μεγάλης ανάπτυξης

bull κατασκευή παιδικών χαρών

bull 2 πάρκων skate κατασκευή πλατειών πεζοδρόμων

και νησίδων

bull ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας

bull έργα ηλεκτροφωτισμού και πολλών ακόμα

Οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν το έργο ψηφιοποί-

ησης του αρχείου του Δήμου την εγκατάσταση του

συστήματος laquoέξυπνωνraquo κάδων απορριμμάτων (33

εκατ euro) η προώθηση της ηλεκτροκίνησης (11 εκατ

euro) η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (11 εκατ

euro) η αναδιαρρύθμιση των χώρων του Δημαρχιακού

Μεγάρου (1 εκατ euro) ο προσεισμικός έλεγχος των

δημοτικών κτηρίων (620 χιλ euro) η συντήρηση των

αθλητικών χώρων (300 χιλ euro) και τη δημιουργία δύο

ψηφιακών μουσείων για τα 200 χρόνια της επανάστα-

σης του lsquo21 (370 χιλ euro) Ο σχεδιασμός των παρεμβά-

σεων έγινε με γνώμονα την ισορροπημένη χωρικά

ανάπτυξη των δράσεων και μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας διαβούλευσης και της λήψης αποφάσεων

στα συλλογικά όργανα του Δήμου αλλά και την πρό-

σκληση σε δημότες να καταθέσουν διαδικτυακά προ-

τάσεις εκτιμάται πως με βάσει την ωριμότητα των

μελετών είναι εφικτή η ολοκλήρωση των έργων μέσα

στα επόμενα δύο χρόνια

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις

προτάσεις και να υποβάλουν παρατηρήσεις μέχρι τη

Δευτέρα 10 Μαΐου μπορούν πατώντας τον ακόλουθο

σύνδεσμο

Πρόγραμμα ldquoΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣrdquo -- ldquoΟλοκληρωμέ-

νες παρεμβάσεις δημιουργίας (vvvgovgr)

Προτάσεις του Δήμου ΒΒΒ για απορρόφηση

κονδυλίων του προγράμματος ldquoA Τρίτσηςrdquo

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Εχουμε γίνει γραφικοί να γράφουμε και να ξαναγράφουμε για την επικίνδυνη δια-

σταύρωση των οδών Πρ Πέτρου - Αγ Νικολάου - Ματρώζου στα όρια Γλυφάδας

- Βούλας Εχει γίνει πλέον ρουτίνα το καθημερινό τρακάρισμα με τραγικές κά-

ποιες φορές συνέπειες με μικροτραυματισμούς άλλες φορές

Έτσι στις 4 Μαρτίου βραδάκι ακούσαμε το μπαμ της σύγκρουσης

Οι αρμόδιοι ούτε βλέπουν ούτε ακούν

Οι κάτοικοι των κατοικιών γύρω από τη διασταύρωση περιοχών έχουν τρελαθεί

να ακούνε το σκούξιμο των φρένων και το μπαμ που ακολουθεί ανεβάζοντάς

τους κάθε ημέρα την αδρεναλίνη στα ύψη

Αντίθετα οι αρμόδιοι των Δήμων ΒΒΒ και Γλυφάδας Ούτε βλέπουν ούτε ακούν

ενώ χάνονται ζωές και περιουσίες

Παράθυρο ελπίδαςΑναγνώστης μας τηλεφώνησε την Πέμπτη 6 Μαΐου και μας έστειλε ένα μήνυμα

που απηύθυνε προς το Δήμαρχο Γλυφάδας Γ Παπανικολάου του οποίου τα αν-

τανακλαστικά έδρασαν άμεσα

Οπως μας ενημέρωσε ο αναγνώστης η υπηρεσία του Δήμου Γλυφαδας τον κάλεσε

τηλεφωνικά και τον ενημέρωσε ότι έχουν στείλει το θέμα σε συγκοινωνιολόγο και

περιμένουν απάντηση γιατί δεν συμφωνούν με το σχέδιο του Δήμου ΒΒΒ

Να ελπίζουμε Είθε

Τροχαίο στην Πρ Πέτρου Τι ποιο κοινό

Δημοσιεύαμε στο υπ αρ 117817421

φύλλο μας το παρόν φωτογραφικό

υλικό το οποίο μας είχε στείλει ανα-

γνώστης από την παραλία που βρίσκε-

ται δίπλα στο Ιsland Club Restaurant

O αναγνώστης όπως μας ενημέρωνε

επισκέπτεται συχνά την παραλία και

παρατήρησε ότι έχουν κόψει ενα δέν-

τρο έσπασαν τα βράχια με κομπρεσέρ

και πέταξαν τα μπάζα μεσα στη θά-

λασσα καταστρέφοντας την πρόσβαση

στη μικρή παραλία για να μην μπορεί

να κατεβαίνει ο κόσμος

Ίσως να μη θέλουν να βλέπει ο κόσμος

την άλλοτε όμορφη άλλη παραλία του

Island που την έχουν γεμίσει με ξα-

πλώστρες ldquoκρεβάτιαrdquo

Αναρωτιόμασταν αν το γνωρίζει ο

Δήμος όταν ακούσαμε από το Δή-

μαρχο ότι δεν έχει συμβεί τίποτε και η

πρόσβαση υπάρχει

Επιμένοντας ο αναγνώστης μας ενε-

χείρισε έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-

σης Αμεσης Δράσης (αρπρ

102024472-α) στο οποίο αναφέρεται

η καταγγελία για το παραπάνω συμβάν

laquoΩρα 1130 Προς κέντρο Αφιξη Ανα-

φέρω ότι μεταβήκαμε στο ανωτέρω ση-

μείο όπου μας ανένετε η ΤΙ και μας

δήλωσε ότι στο σημείο πραγματοποι-

ήθηκε καταστροφή φυσικού μονοπα-

τιού που οδηγεί στη θάλασσα

Ενημερώθηκε το Κέντρο Αμεσης Δρά-

σηςraquo

Ο Δήμαρχος απάντησε στο Δημοτικό

Συμβούλιο ότι δεν έχει γίνει τίποτα

εκεί Μήπως να ρωτήσει την Άμεση

Δράση

Ενεργός πολίτης καταγγέλει στην Αμεση

Δράση καταστροφή στη Βάρκιζα

14 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΚΡΟΚΥΛΕΙΩΤΗΣ (1797-1864)

Ο κατά κόσμον Στρατηγός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

bull Ο ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ

bull Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ

bull Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΟΛΟΥ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ (κι όχι του νέου όπως προβάλλεται -

προωθείται στις μέρες μας) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΑΝΙ-

ΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ

bull Ο ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

bull Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ laquoκαι 50000 γρόσια να μου δώκεις κρέας γιαεμφύλιο πόλεμο δεν πουλώraquo (Απάντησή του στον Αν-

δρέα Ζαΐμη για προσχώρηση στο κόμμα του)

Επιλεγμένα αποσπάσματα από τα

ldquoΑπομνημονεύματαrdquo του Μακρυγιάννη

laquoΤότε κατάλαβα κι οι νέοι κυβερνήται μας είναι χειρότεροικαι ελεεινολογούσα την πατρίδα ότι ο Θεός δεν είπε να τηνλευτερώσει ακόμα στrsquo αληθινά και κρίμα στους κόπους μαςmiddotεβγιαστήκαμεν και την πήραμεν εις τον λαιμόν μαςraquo(Μακρυγιάννης 1797-1864 ldquoΑπομνημονεύματαrdquo τόμος Β)

laquoΌταν κοπιάσετε εσείς - οι Μεγάλοι μας Πολιτικοί- μας γυμνά-σετε την διχόνοια μας φέρατε της φατρίες και τrsquo άλλα τrsquoαγαθάmiddot και κακοβάλετε το δυστυχησμένο αθώον Έθνοςraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo επίλογος)

laquoΟι Μεγάλοι μας οι Πολιτικοί δεν επιθυμούν ποτές τηνησυχίαν κι όλο πατριωτισμό με τα χείλη θυσιάζουν Θέ-λουν εις την Συνέλεψη να κομματιάσουνε το Έθνος Τοrsquoκαμαν αυτόχτονες κι ετερόχτονες Και μια Διχόνοια οπούτηράγει ο ένας χριστιανός τον άλλον οι μέσα με τους έξωως Τούρκους όταν τους πολεμούσαμενraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo βιβλίο Δ΄ σελ 327)

Διάλογος του Ναπολέοντα Α΄(1769-1821) και του

τσάρου της Ρουσσίας Αλεξάνδρου Α΄Παύλοβιτς

(1777-1825) στον Kάτω KόσμοlaquoΠάμε Ναπολέων να ιδούμε τους παλιούς τους Έλλη-νες εις το μέρος οπού κατοικούνε να βρούμε τον γέρο Σω-κράτη τον Πλάτωνα τον Θεμιστοκλή τον λεβέντηΛεωνίδα και να τους ειπούμεν τις χαροποιές είδησες ότιαναστήθηκαν οι απόγονοί τους οπού ήταν χαμένοι καισβυσμένοι από τον κατάλογον της ανθρωπότης Αυτείνοιοι αγαθοί και δίκαιγοι το φως της αλήθειας οι γενναίγοιrsquoπερασπισταί της λευτεριάς με πατριωτισμόν με καθαρήαντρεία μrsquo αρετή κι όχι δόλον κι απάτη επλούτηναν τηνανθρωπότη από αυτάmiddot Κι αν ήταν αυτείνοι φτωχοί εις ταπροσωρινά και μάταια είναι πλούσιοι πολύ εις τα rsquoστορικάτου κόσμου Διrsquo αυτούς ήταν τα έργα τους αγώνες της αρε-τής Δια τούτο θέλησε ο Θεός ο δίκιος κι ανάστησε καιτους απογόνους τους οπού ήταν χαμένη τόσους αιώνες ηπατρίδα τουςraquo((Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 236)

laquoΚαι οι προδότες της πατρίδος και οι αγορασμένοι (σσεξωνημένοιπουλημένοι) - κακόν μπελά να τους δώσηςΚύριε και συντρόφους του Κάγη (σσ Κάιν) να τουςκάμηςraquo (Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 297)

EYMENHΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (κατά Αρριανό) ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ (362-316)

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΜΕΝΟΥΣ

laquoΌτι η φιλία και το φιλί έχουν την ίδια ρίζα το λένε τα Λε-ξικά αλλά το υποστηρίζει και η Ιστορία με το φίλημα τουΙούδαraquo (Δημήτρης Καμπούρογλου 1852-1942 Γνωμικογράφος)

Ο Αίσωπος 620-564 ο Πατέρας της παραβολής ή αλληγο-

ρίας στο μύθο του 205 1 8 με τίτλο laquoΟΡΝΙΘΟΘΗΡΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΔΙΞraquo μας παραδίδει το δίδαγμα ότι laquoοἱ τούς οἰκείουςπροδιδόντες οὐ μόνον ὑπό τῶν ἀδικουμένων μισοῦνταιἀλλά καί ὑπό τούτων οἷς προδιδόασινraquo ήτοι όποιοι

προδίδουν δικούς τους ανθρώπους δεν τους απεχθάνονται

μόνο τα θύματά τους αλλά ακόμη κι εκείνοι που καρπώνον-

ταιεπωφελούνται την προδοσία τους

Μας θυμίζει το πολυδιαδεδομένο ρητό laquoτην προδοσία πολ-λοί την αγάπησαν αλλά τον προδότη ουδείςraquo

Κάνοντας μια διαδικτυακήιντερνετική πλοήγηση πλην

όμως ερευνητικήστοχαστική διαπιστώνει κανείς αρκεί να

είναι εκπαιδευμένος σωστά το χάος - ldquoαλαλούμrdquo που επι-

κρατεί στους διάφορους ιστότοπους (sites)

bull Οι αντιγραφές (copy-paste) πάνε σύννεφο

bull Η παραπληροφόρηση (fake news) οργιάζει

bull Το ψεύδος μεσουρανεί

Όλοι αποδίδουν την παραπάνω παροιμιώδη γνωστή ρήση

στον ιστορικό φιλόσοφο και βιογράφο από τη Χαιρώνεια

της Βοιωτίας Πλούταρχο 50-120 το οποίο είναι πράγματι

σωστό πλην όμως δεν αναφέρουν σε ποιο από τα 227 έργα

του περιλαμβάνεται σύμφωνα με τον κατάλογο που υποτί-

θεται ότι κατάρτισε ο γιος του Λαμπρίας πολλά ldquoχαμέναrdquo

σήμερα διασώθηκαν ολοκληρωμένα 133

Από την έρευνά μας εντοπίσαμε ότι αυτή η ρήση βρίσκεται κά-

πτως παραλλαγμένη αλλά με το ίδιο ακριβώς νόημα στους

ldquoΒΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣrdquo του Πλουτάρχου και μάλιστα στο

βίο του ldquoΡωμύλουrdquo του πρώτου βασιλιά και ιδρυτή της Ρώμης

Εμείς δημοσιεύουμε για πρώτη φορά αυτή την πληροφορία

ως ελάχιστη προσφορά έτσι ώστε οι Φιλέβδομοι Αναγνώστες

και όποιος άλλος ενδιαφέρεται να γνωρίζουν πλέον επακρι-

βώς πού αναφέρεται αυτή η φράση διαλύοντας τα νέφη της

άγνοιας αοριστίας ασάφειας και σύγχυσης

laquoΟὐ μόνον οὐν ὡς ἔοικεν Ἀντίγονος ἔφη προδιδόντας

μέν φιλεῖν προδεδωκότας δέ μισεῖν οὐδέ Καῖσαρ εἰπών

ἐπί τοῦ Θρακός Ρυμιτάλκου φιλεῖν μέν προδοσίαν προ-

δότην δέ μισεῖνmiddot ἀλλά κοινόν τι τοῦτο πάθος ἐστίπρός τούς πονηρούς τοῖς δεοmicroένοις αὐτῶν ὥσπερἰοῦ καί χολῆς ἐνίων θηρίων δέονταιmiddot τήν γάρχρείαν ὅτε λαmicroβάνουσιν ἀγαπῶντες ἐχθαίρουσιτήν κακίαν ὅταν τύχωσιraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙrdquo ldquoΘΗΣΕΥΣ- ΡΩΜΥΛΟΣrdquo κεφ 17 17-24)

(= Και δεν υπήρξε μόνο καθώς φαίνεται ο Αντίγονος ο Α΄-

ο Κύκλωψ ή Μονόφθαλμος 382-301 - ο οποίος υποστήριξε

ότι αγαπά απrsquo τη μια εκείνους οι οποίοι προδίδουν αλλά απrsquo

την άλλη μισεί εκείνους οι οποίοι έχουν προδώσει ούτε

μόνο ο Καίσαρας ο οποίος εξ αφορμής του Ρυμιτάλκη του

Θράκα υποστήριξε ότι αγαπά την προδοσία μισεί όμως τον

προδότη Αλλά τούτο είναι κοινό πάθημα σε σχέση με τους

κακούς - τους διαπράττοντες την προδοσία - το οποίο συμ-

βαίνει σε όλους όσοι έχουν τη ανάγκη τους καθώς λαμβά-

νουν ανάγκη από το δηλητήριο και τη χολή μερικών αγρίων

ζώωνmiddot διότι καίτοι αγαπούν την προδοσία όταν έχουν

ανάγκη αυτής μισούν όμως την κακήν πράξη της προδο-

σίας όταν πετύχουν το σκοπό τους)

Ο ΥΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΕΡΩΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΥ-

ΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΑΣΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΛΙΓΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

laquoγενομένης δὲ σιωπῆς ἐν ὑψηλῷ τινι καταστὰς καὶ τὰςχεῖρας δεδεμένας προτείνας ποῖον εἶπεν ὦ κάκιστοιΜακεδόνων τρόπαιον Ἀντίγονος ἐθελήσας ltἂνgt ἀνέ-στησε καθ ὑμῶν οἷον ὑμεῖς καθ αὑτῶν ἀνίστατε τὸνστρατηγὸν αἰχμάλωτον ἐκδιδόντες οὐκ ἄρα δεινὸν ἦνκρατοῦντας ὑμᾶς ἧτταν ἐξομολογεῖσθαι διὰ τὰς ἀπο-σκευάς ὡς ἐν τοῖς χρήμασιν οὐκ ἐν τοῖς ὅπλοις τοῦ κρα-τεῖν ὄντος ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγεμόνα πέμπετε λύτρον τῆςἀποσκευῆς ἐγὼ μὲν οὖν ἀήττητος ἄγομαι νικῶν τοὺςπολεμίους ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀπολλύμενοςmiddot ὑμεῖς δέπρὸς Διὸς στρατίου καὶ θεῶν ὁρκίων ἐνταῦθά με διαὑτῶν κτείνατε πάντως κἀκεῖ κτεινόμενος ὑμέτερονἔργον εἰμίmiddot μέμψεται δ οὐδὲν Ἀντίγονοςmiddot νεκροῦ γὰρΕὐμενοῦς δεῖται καὶ οὐ ζῶντος εἰ δὲ φείδεσθε τῶνχειρῶν ἀρκέσει τῶν ἐμῶν ἡ ἑτέρα λυθεῖσα πρᾶξαι τὸἔργον εἰ δ οὐ πιστεύετέ μοι ξίφος ὑπορρίψατε τοῖς θη-ρίοις δεδεμένον καὶ ταῦτα πράξαντας ὑμᾶς ἀφίημι τῆςἐπ ἐμοὶ δίκης ὡς ἄνδρας ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτουςπερὶ τὸν αὑτῶν στρατηγὸν γενομένουςraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙraquo ΒΙΟΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ κεφ 17)

(= Κι όταν επικράτησε σιωπή ο Ευμένης ανέβηκε σε ένα

ψηλό μέρος σήκωσε τα δεμένα του χέρια και είπε laquoΣκεφθή-

κατε αισχροί Μακεδόνες ποιο τρόπαιο απαίτησε ο Αντίγονος

και σεις του δώσατε τη δυνατότητα να το στήσει ντροπιάζον-

τάς σας Σκεφθήκατε ποιο τρόπαιο στήνετε εσείς οι ίδιοι

εναντίον του εαυτού σας με το να παραδίνετε ζωντανό το

στρατηγό σας Δεν είναι άραγε ντροπή ενώ έχετε νικήσει να

ομολογείτε ότι είστε ηττημένοι επειδή χάσατε τις αποσκευές

σας λες και η νίκη κερδίζεται με τα χρήματα κι όχι με τα

όπλα και στέλνετε ακόμα ως λύτρο και τον αρχηγό σας για

να πάρετε πίσω τις αποσκευές σας Εγώ οδηγούμαι στους εχ-

θρούς αήττητος γιατί είμαι ο νικητής των εχθρών αλλά κα-

ταστρέφομαι από τους συναγωνιστές μουmiddot εσείς όμως μα το

Δία τον προστάτη του στρατού και τους θεούς που στο

όνομά τους ορκιζόμαστε σκοτώστε με εδώ και με τα ίδια σας

τα χέρια Γιατί όπως και να rsquoναι και στο στρατόπεδο των εχ-

θρών να με σκοτώσουν ο θάνατός μου θα είναι δικό σας

έργο Άλλωστε ο Αντίγονος δεν πρόκειται να σας κατηγορή-

σει γιατί αυτός νεκρό θέλει τον Ευμένη και όχι ζωντανό Και

αν δεν θέλετε να βλάψετε τα χέρια σας με αίμα λύστε το ένα

μου χέρι κι αυτό αρκεί για να εκτελέσει ότι χρειάζεται Κι αν

πάλι δεν θέλετε να μου εμπιστευθείτε το ξίφος ρίξτε με δε-

μένο στα θηρία Αν εκτελέσετε αυτά που σας λέγω εγώ του-

λάχιστο θα σας συγχωρέσω και θα θεωρήσω πως φερθήκατε

πάρα πολύ όσια και δίκαια απέναντι στο στρατηγό σαςraquo

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ Όσοι νομίζουν ότι προδίδουν τους άλ-

λους στο τέλος αποδεικνύεται ότι πρόδωσαν τους εαυ-

τούς τους Το τέλος κάθε προδότη είναι πάντα το ίδιο Η

εκτέλεσή του από τον ευεργετημένο του Διότι την προδο-

σία πολλοί αγάπησαν αλλά τον προδότη κανείς

Οι Αργυράσπιδες ως ασεβείς και κακοήθεις άνθρωποι εξοντώ-

θηκαν από τον Σιβύρτιο το σατράπη της Αραχωσίας και δεν

αντίκρισαν ποτέ ξανά τη μακεδονική γη και όπως παρατηρεί

επί του προκειμένου ο επιφανής ιστορικός Διόδωρος Σικελιώ-

της (80-20) στην laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo του κεφ 48

Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΣ

Η ΚΑΤrsquo ΕΝΤΟΛΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ

laquoαἱ γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξου-

σίαν γίνονται λυσιτελεῖς τοῖς δ᾽ ὑπακούσασιν ἰδιώταις

μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανταιraquo

(laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo ΒΙΒΛΙΟ 19 κεφ48 εδάφιο 44)[=Γιατί οι ασεβείς πράξεις αποβαίνουν για τους δυνάστες επωφελείςεπειδή αυτοί νέμονται την εξουσία στην περίπτωση όμως των απλώνπολιτών που ενεργούν κατrsquo εντολήν (κατά παραγγελία) καθίστανταικατά κανόνα άκρως βλαβερές πρόξενοι μεγάλων συμφορών]

―――――――― Αργυράσπιδες Με την ασημένια ασπίδα ήταν από τα εκλεκτότερα σώματατου Μακεδονικού στρατού και αποτελούσαν τη σωματοφυλακή του βασιλιά)

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

laquoἄπιτεraquoἘκ Φιλιστορίας ἄρχεσθαι

ampἈνιστορησίας παύεσθαι

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 15

Παρά τις συνεχείς δρά-

σεις της Περιφέρειας Ατ-

τικής με στόχο την

καταπολέμηση του φαι-

νομένου της παράνομης

αφισορύπανσης όπως

μας ενημέρωσε η Περι-

φέρεια κατά τη διάρκεια

της Μεγάλης Εβδομάδας

εντοπίστηκε από τα συ-

νεργεία της αλλά και

από τις κάμερες παρακο-

λούθησης του Κέντρο

Διαχείρισης Κυκλοφο-

ρίας εκτεταμένη παρά-

νομη αφισορύπανση σε

κεντρικές αρτηρίες του

οδικού δικτύου αρμοδιό-

τητας της Περιφέρειας

Αττικής

Με εντολή του Περιφε-

ρειάρχη Αττικής Γ Πα-

τούλη τεχνικά συνεργεία

της Περιφέρειας ξεκίνη-

σαν από την Τετάρτη 5

Μαΐου ξήλωμα των αφι-

σών κατά μήκος των

δρόμων με στόχο την

άμεση απομάκρυνσή

τους προκειμένου να

διαφυλαχθεί η ασφάλεια

των χρηστών του οδικού

δικτύου

Οπως σημειώνει η Περι-

φέρεια το διαφημιστικό

υλικό που έχει αναρτηθεί

παράνομα ελλοχεύει

πολλούς κινδύνους

καθώς μπορεί να γίνει

αιτία πολλών σοβαρών

ατυχημάτων λόγω από-

σπασης της προσοχής

των οδηγών αλλά και πι-

θανής αποκόλλησης τμή-

ματός του και πτώσης

του στο οδόστρωμα

Ο Περιφερειάρχης Γ Πα-

τούλης επισημαίνει σχε-

τικά laquoΔυστυχώς παρά

τις συστάσεις μας και τις

επίμονες προσπάθειές

μας σε συνεργασία με

τους δήμους προκειμέ-

νου να σταματήσει η αφι-

σορύπανση στην Αττική

το φαινόμενο επαναλαμ-

βάνεται Εμείς από την

πλευρά μας στέλνουμε

ένα ηχηρό μήνυμα προς

κάθε κατεύθυνση Ακόμα

και αν κάποιοι επιμένουν

να ασχημονούν παραβιά-

ζοντας τους νόμους

εμείς θα συνεχίσουμε να

υπερασπιζόμαστε την

ασφάλεια των πολιτών

αλλά και την αισθητική

της Αττικής μας Δεν θα

επιτρέψουμε σε κανέναν

να παραβιάζει το νόμο εις

βάρος του περιβάλλον-

τος αλλά και της ασφά-

λειας των πολιτών

Είμαστε αποφασισμένοι

να αλλάξουμε το πρό-

σωπο της Αττικής και

αυτό το αποδεικνύουμε

καθημερινά με πράξειςraquo

Η Περιφέρεια Αττικής ξηλώνει αφίσες

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανάρτησε τους δασικούς χάρτεςστις 7 Μαΐου και έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων φυσικά και νομικά πρόσωπα δη-

μοσίου και ιδιωτικού δικαίου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης httpswwwktimanetgr

με τη συμπλήρωση φόρμας εντός προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών από την ανάρ-

τηση Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας είναι η 19082021 ημέρα Πέμπτη

Πληροφορίες στο 210-6135010 (εσωτ 229) και στο e-mail syadx-pentelisatticagr

16 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

1821shy2021 Διακόσια χρόνια εθνικής υπερηφάνειαςκαι προόδου

του Γεωργίου Γιώτη

Σήμερα γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την εθνεshyγερσία του 1821 όχι τα διακόσια χρόνια από το 1821Η Ελληνική Επανάσταση προετοιμασμένη και αποφαshyσισμένη από τη Φιλική Εταιρεία που εξέφρασε τότεμε πίστη και τόλμη την έφεση του Έθνους για την απεshyλευθέρωσή του επέτυχε ύστερα από εννεάχρονοεπικό αγώνα εναντίον αντιπάλου συντριπτικά ισχυρόshyτερου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της με τη δηshyμιουργία του Ελληνικού Κράτους (Ιστορία τουΕλληνικού Έθνους 2000 τΙΒ σ 5)Είχαμε φιλοξενήσει σε προηγούμενο φύλλο μας τοπρώτο μέρος από το πόνημα του Γ Γιώτη το οποίοολοκληρώνεται με το παρόν κείμενο

Ηανάλυση των σημαντικών ιστορικών γεγονότων των τεshyλευταίων 200 ετών σκιαγραφεί μία διαφορετική εικόναΌσο κι αν φαίνεται παράδοξο για μια μικρή και όχι πλούshy

σια χώρα σαν τη δική μας η Ελλάδα βρέθηκε συχνά στην πρωshyτοπορία ιστορικών εξελίξεων παγκόσμιας σημασίας ndash αν καιόχι πάντα με θετικό για την ίδια αποτέλεσμα Ας αναφέρουμε παρακάτω κατά χρονολογική σειρά καποιεςαπό τις πιο εντυπωσιακές πρωτιές της χώρας μας κατά τουςδύο προηγούμενους αιώνες

1830 (Φεβρουάριος) Οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής ΜΒρετανία Γαλλία και Ρωσία υπέγραψαν το Πρωτόκολλο τουΛονδίνου με το οποίο αναγνώρισαν την Ελλάδα ως ανεξάρτητοβασίλειο Αν και η Ελλάδα δεν ήταν η πρώτη από τις επαρχίεςτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη που επαναστάshyτησαν εναντίον της Πύλης (είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι το 1804)ήταν η πρώτη που κατόρθωσε να ανακηρυχθεί σε ανεξάρτητοεθνικό κράτος (κάτι που η Σερβία δεν πέτυχε παρά μόνο το1878)

1844 (Μάρτιος) Η Εθνοσυνέλευση που είχε προέλθει από τιςεκλογές του προηγούμενου έτους ψήφισε εκλογικό νόμο πουκαθιέρωνε την καθολική και άμεση ψηφοφορία για όλους τουςάρρενες Έλληνες πολίτες Έτσι η Ελλάδα έγινε πρωτοπόροςστην Ευρώπη (και μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο) στο πεδίοτου καθολικού εκλογικού δικαιώματος Για σύγκριση η Ελβετίακαι η Γαλλία εφάρμοσαν την καθολική ανδρική ψήφο το 1848η Δανία το 1849 η Γερμανία το 1871 το Βέλγιο το 1893 η Ισπαshyνία το 1890 η Αυστρία το 1896 η Ιταλία το 1912 και η Μ Βρεshyτανία το 1918

1896 (Απρίλιος) Η Αθήνα οργάνωσε τους πρώτους σύγχροshyνους Ολυμπιακούς Αγώνες με συμμετοχή 14 χωρών και 241 ανshyδρών αθλητών

1923 (Ιανουάριος) Με τη Συνθήκη της Λωζάννης η Ελλάδαμαζί με την Τουρκία έγιναν οι πρώτες χώρες στον κόσμο πουυποχρεώθηκαν να ανταλλάξουν πληθυσμούς Ειδικά η μικρήτότε Ελλάδα ανέλαβε και έφερε εις πέρας το έργο της οικοshyνομικής αποκατάστασης και εθνικής ενσωμάτωσης άνω τουενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τηνανατολική Θράκη Μια άλλη πρωτιά ακολούθησε Μετά τηνανταλλαγή η Ελλάδα διέθετε τον πλέον ομοιογενή (εθνικάγλωσσικά και θρησκευτικά) πληθυσμό σε ολόκληρη την Ευshyρώπη (μαζί με την Πορτογαλία)

1940 (Οκτώβριος) Μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέshyμου ήταν η Ελλάδα η πρώτη χώρα που αφού μπήκε στον πόshyλεμο πέτυχε και τις πρώτες στρατιωτικές νίκες εναντίον τουΆξονα σε ευρωπαϊκό έδαφος Όταν πια η Ολλανδία το Βέλγιο

και η Γαλλία είχαν κατακτηθεί μέχρι τον Ιούνιο του rsquo40 η Ελshyλάδα όχι μόνο κατόρθωσε να αντισταθεί στην επίθεση της φαshyσιστικής Ιταλίας αλλά και να την υποχρεώσει σε ήττα Οιαμέσως επόμενες συμμαχικές νίκες ήρθαν το 1941 από τον αγshyγλικό στρατό εκτός Ευρώπης στην Αιθιοπία και τη ΒόρειαΑφρική

Δεκαετία του rsquo50 Στη σχετικά μακρά περίοδο που ξεκίνησεμετά το τέλος του Εμφυλίου και έγινε γνωστή ως laquoελληνικό οιshyκονομικό θαύμαraquo ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικοshyνομίας ήταν ο ταχύτερος στην Ευρώπη και δεύτερος ταχύτεροςστον κόσμο πίσω μόνο από την Ιαπωνία Η οικονομική αποshyγείωση της χώρας σε εκείνη τη δεκαετία έφερε μέση ετήσιααύξηση του ΑΕΠ που πλησίασε το 10 ενώ οι εξαγωγές αυξήshyθηκαν με ακόμη γοργότερο ρυθμό ο οποίος διατηρήθηκε καικατά την επόμενη δεκαετία

2010 (Μάιος) Η Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο που προέβλεπεχρηματοδοτική βοήθεια ύψους 110 δισ ευρώ Αυτό ήταν τομεγαλύτερο σχέδιο διάσωσης στο οποίο είχε ποτέ συμμετάσχειτο ΔΝΤ Αλλά ειδικότερα στον τομέα των χρεών η χώρα μαςκατέχει άλλη μια ιστορική πρωτιά Σύμφωνα με υπολογισμούςτων καθηγητών Ράινχαρτ και Ρογκόφ (στο βιβλίο τους laquoThisTime is Differentraquo) η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώραπου από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμερα έχει περάσειπάνω από το μισό του εθνικού της βίου σε κατάσταση χρεοκοshyπίας (Παππάς 2020)

Η κρίση του 2010 κόστισε πολύ αλλά δεν ακύρωσε τα μεγάλαπολιτικά κεκτημένα της χώρας Όμως ίσως κάπως σαν τη Μιshyκρασιατική Καταστροφή μας υπενθύμισε τα όρια των φιλοδοshyξιών μας Ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης οι διάφοροιδείκτες δείχνουν πως η χώρα έχει καταφέρει να διατηρηθεί σεαξιοζήλευτα διεθνή επίπεδα (Καλύβας 2021) Αρκούν τρία παshyραδείγματα Το 2013 η Ελλάδα βρισκόταν στην 32η θέση παγshyκοσμίως ως προς το κατά κεφαλή της εισόδημα Την ίδιαχρονιά βρισκόταν στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης τηςEconomist Intelligence Unit ως προς τις χώρες όπου θα ήτανκαλύτερο να γεννηθεί κανείς Ενώ το 2015 βρισκόταν στην 34η

θέση στο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (Social Progress Index)Και όμως στη συνείδηση των περισσότερων κατοίκων της ηΕλλάδα ταυτίζεται περισσότερο με έννοιες όπως η αποτυχίαοι ανεκπλήρωτες προσδοκίες η υστέρηση και η υπανάπτυξηΚαθώς η Ελλάδα εισέρχεται στην τρίτη εκατονταετία του βίουτης έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για το νέο μας εθνικόαφήγημα και τους στόχους που θα προκύψουν μέσα από αυτόΑλλά γιατί ίσως αναρωτηθεί κάποιος χρειαζόμαστε κάτι τέshyτοιο Όλες οι ανθρώπινες ομάδες από την μικρότερη ως τηνπολυαριθμότερη έχουν ανάγκη από μια ιδεολογία ή αφήγημαπου να εξιστορεί το παρελθόν το παρόν και το μέλλον τους καινα σκιαγραφεί το χαρακτήρα και την ιδιοσυστασία τους

Στα πρώτα διακόσια χρόνια όπως είναι γνωστό το εθνικό μαςαφήγημα θεμελιώθηκε με μεγάλη επιτυχία πάνω στο σχήματης εθνικής συνέχειας αρχαιότητας Βυζαντίου και νέου Ελληshyνισμού που διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος τον19ο αιώνα Με το πέρασμα του χρόνου αυτό εξελίχθηκε καιμπολιάστηκε από την εκάστοτε ιστορική και πολιτική συγκυρίαΠροφανώς δεν θα εγκαταλειφθεί η εξασφάλιση της οικονομιshyκής ευημερίας όπως άλλωστε η προάσπιση της εδαφικής ακεshyραιότητας δεν χάθηκε μαζί με τη laquoΜεγάλη Ιδέαraquo Όμως το

αφήγημα της Ανάπτυξης ξεπερνιέται σταδιακά καθώς γίνεταιολοένα και πιο σαφές πως οι υλικοί πόροι είναι πεπερασμένοιπως η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή τους υπονομεύει το μέλλοντου πλανήτη και πως η αύξηση της κατανάλωσης αφήνει τουςανθρώπους ανικανοποίητους και δυστυχείς

Αυτά είναι τα δεδομένα της εποχής μας κι εκεί θα πρέπει νααναζητήσουμε το νέο μας εθνικό αφήγημα Και όπως έγινε στοπαρελθόν το αφήγημα που θα πετύχει να εμπνεύσει και νασυγκινήσει θα σκιαγραφεί με πειστικό τρόπο ένα καινούργιοκαι ελκυστικό μέλλον (Καλύβας 2021)

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα κατεξοχήν εθνικοαπελευshyθερωτικό κίνημα Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και κοιshyνωνικές συνιστώσες όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιεςπεριπτώσεις Όμως το βασικό κίνητρο και ταυτόχρονα τοκύριο ζητούμενο των επαναστατών ήταν η εθνική μας ανεξαρshyτησία Αυτό προκύπτει από όλες τις διακηρύξεις τους και αποshyτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο προοίμιο του Συντάγματος τηςΕπιδαύρου του πρώτου συνταγματικού κειμένου του ΑγώναΈνα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι επαναστάτες επιshyδίωκαν αυτό το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος να είναι δημοκραshyτικά οργανωμένο Στην αντίληψή τους η πολιτική χειραφέτησηήταν η άλλη όψη της εθνικής χειραφέτησης

Στα διακόσια χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την κήρυξητης Ελληνικής Επανάστασης οι Έλληνες έχουμε διανύσει πολύδρόμο Πολλές φορές έχουμε την τάση να βλέπουμε μόνο ταλάθη που έγιναν και να παραπονιόμαστε για τις αποτυχίεςΩστόσο εάν κάποιος εξετάσει τη συνολική πορεία της Ελλάδαςσε αυτούς τους δύο αιώνες δεν μπορεί παρά να καταλήξει στοσυμπέρασμα ότι το ισοζύγιο είναι εντυπωσιακά θετικό Τοαπειροελάχιστο σε έκταση ασθενικό σε πληθυσμό και φτωχόαπό πλευράς πόρων ελληνικό κράτος το οποίο ιδρύθηκε ωςαποτέλεσμα της Ελληνικής Επανάστασης κατόρθωσε παρά τιςεγγενείς αδυναμίες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμεshyτώπισε να επεκταθεί εδαφικά να εξελιχθεί και να καταστείσημαντικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκαshyνίων και της Ανατολικής Μεσογείου (Κλάψης 2021 σ18)

Ας γιορτάσουμε λοιπόν τα διακόσια χρόνια της εθνικής μαςταυτότητας τα διακόσια χρόνια εθνικής υπερηφάνειας καιπροόδου Όπως έχει εύστοχα διατυπωθεί από τον Θεοδωρόshyπουλο (2021) laquoΤα πρώτα διακόσια χρόνια είναι δύσκολαraquoΜέσα σrsquo αυτά τα δύσκολα διακόσια χρόνια πολλά πετύχαμεκαι σε άλλα τόσα αποτύχαμε Πετύχαμε να εντάξουμε στονχάρτη περιοχές που διπλασίασαν την αρχική επικράτεια Η Ελshyλάδα που έχουμε στον νου μας δεν έχει σχέση με τη χώρα πουείχε στο μυαλό του ο Μιαούλης ή ο Κολοκοτρώνης Πετύχαμενα βρούμε μια θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτηΑς κοιτάξουμε στο μέλλον με αισιοδοξία και ας αναδιατυπώshyσουμε το εθνικό μας αφήγημα για τον τρίτο αιώνα της ύπαρξήςτου Ελληνικού κράτους Ας νοιώσουμε εθνική υπερηφάνεια γιαόσα έχουμε καταφέρει έως τώρα ας γιορτάσουμε την εθνικήμας ταυτότητα

―――――――― Ο Γιώτης Γεώργιος είναι Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανμίου Αθηνών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αραμπατζής Χρήστος Είναι μύθος ή πραγματικότητα το laquoΚρυφό Σχοshyλειόraquo 21 Απαντήσεις για το 1821 Καθημερινή 2021Θεοδωρόπουλος Τάκης Από τη Βαβυλωνία στην ανέκφραστη δημοτικήΚαθημερινή 16shy02shy2020Θεοδωρόπουλος Τάκης laquoΟ Όμηρος είναι σκουπίδιraquo Καθημερινή 03shy01shy2021 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (2000) Τόμος ΙΒ Εκδοτική ΑθηνώνΚαλύβας Στάθης (2015) Καταστροφές και Θρίαμβοι Εκδόσεις Παπαδόshyπουλος Καλύβας Στάθης Αλλαγή υποδείγματος Καθημερινή 07shy02shy2021Κιτρομηλίδης Πασχάλης Γιορτή το 2021 στοχασμός το 2022 Καθημεshyρινή 09shy08shy 2020Κλάψης Αντώνης BBC History Magazine 4 + 1 ερωτήσεις για το 1821Μάρτιος 2021

Παππάς Τάκης Ιστορικές πρωτιές σε 200 χρόνια εθνικής ιστορίας Καθηshyμερινή 23shy 02shy2020Ράμφος Στέλιος Η επέτειος Καθημερινή 3shy01shy2021

Αριστείδης Χατζής Ο Καποδίστριας ο Τρικούπης και το έγκλημα με τηνΑγία Σοφία Πρώτο Θέμα 21shy07shy2020

7 Μαΐου 1832 η Ελλάδα αναγνωρίζεται επίσημα ως ανε-ξάρτητο κράτος

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 17

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου ΒΒΒ

Χριστός Ανέστη

Αγαπητοί αναγνώστες

σταχυολογούμε τα σημαντικότερα ειδικού ενδιαφέρον-

τος θέματα αρχικώς από την Oικ Eπιτροπή της Μεγάλης

Τετάρτης 28-4

bull Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκ-

μίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης ΛΠοσειδώ-

νος 6 Βουλιαγμένη (αφορά αυτό που είναι δίπλα στο

πρώην Ακτή) Ο επικεφαλής της παράταξης μας ΔΔαβά-

κης έθεσε το ζήτημα στο ΔΣ της Μεγάλης Δευτέρας

καθώς στην προηγούμενη από αυτή επιτροπή η εισήγηση

που αφορούσε αυτή τη δημοπρασία δεν παρουσίαζε κα-

νένα στοιχείο όπως το ποσό εκμίσθωσης τον χρόνο

κλπ Ενώ στην επιτροπή της 28-4 εμφάνιζε το αποτέλε-

σμα της δημοπρασίας κατά το Γιάννης κερνά κ Γιάννηςπίνει Πάντως σύμφωνα με το πρακτικό το αποτέλε-

σμα έχει ως εξής Χρονική διάρκεια μίσθωσης 6 χρόνια

με δυνατότητα παράτασης 6 επιπλέον

Συμμετέχουσα εταιρεία κai πλειοδότρια εταιρεία ΑΚΤΗ

PARKING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Εγγυήτριά της η εταιρεία Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και

Τουριστική Εταιρεία THE MARGI

Τιμή μίσθωσης12500euro ετησίως

bull Βελτίωση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια

Λειοτεμαχιστή Σας θυμίζουμε ότι πρόκειται για δαπάνη

που αγγίζει τις 600000euro και την έχουμε καταψηφίσει

Διάβασαν λοιπόν τα έκπληκτα μάτια μας ότι ο ανάδοχος

κάνει περαιτέρω έκπτωση 2 ήτοι το αστρονομικό ποσό

των 1187598 euro με ΦΠΑ Επίσης κάνει δώρο και ένα πλή-

ρες σετ κοπτικών άκρων του λειοτεμαχιστή (δηλαδή δεν

συμπεριλαμβανόταν) συνολικής αξίας με ΦΠΑ του

ομοίως αστρονομικού ποσού των 987820 euro Και έτσι θα

χαρούμε πολύ όλοι που υπάρχει συνολικό όφελος σε

είδος και έκπτωση της τάξης των 22000euro επί δαπάνης

59379880 euro

bull Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου Αφορά την πρώην

(πλέον) δημοτική έκταση του Νότου (παραλία Βούλας)

για την οποία ζητήθηκε απόφαση από την Οικ Επιτροπή

για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεως του Πρωτοδι-

κείου Σημειωτέον βάσει αυτής της αποφάσεως η ιδιω-

τική εταιρεία δικαιώθηκε Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα

ποσά που διεκδικεί ο δήμος για χρήση κοινόχρηστου

χώρου 540 τμγια το 2018 το ποσό των 17172euro και για

το 2019 άλλα τόσα τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα

τα εισπράξει Είναι και αυτό μία ζημία για το δήμο έτι πε-

ρισσότερο όμως για τους δημότες-κατοίκους η απώλεια

του παράλιου χώρουπολύ δυσκολοχώνευτο

21η οικονομική επιτροπή 6-5-2021Σταχυολογούμε και από αυτή την επιτροπή τα πιο ενδια-

φέροντα για εσάς

bull Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου

κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Αφορά υπόθεση

θανάτου υπαλλήλου του δήμου ο οποίος σκοτώθηκε εν

ώρα εργασίας λόγω ανατροπής του απορριμματοφόρου

που οδηγούσε Μόνο και μόνο επειδή η απόφαση δεν

έχει φτάσει στο Εφετείο υπερψηφίσαμε την εισήγηση

της νομικής υπηρεσίας που επιδιώκει τη μείωση της υπαι-

τιότητας του δήμου σε ποσοστό 50 ενώ επί του πα-

ρόντος έχει καταλογισθεί το 95 Απλώς επισημαίνουμε

ότι για μια οικογένεια που έχει χάσει τον άνθρωπό της

από το 2009 το βρίσκουμε ανάλγητο εκ μέρους του

δήμου να προσπαθεί να μειώσει το ποσό της αποζημίω-

σης Ο δήμος οφείλει ν αποδεικνύει το κοινωνικό του

πρόσωπο πρώτα και πάνω απόλα

bull Για τη διενέργεια δημοπρασίας κατασκευής και εκμί-

σθωσης δημοτικού ακινήτου στο κοιμητήριο Βούλας

δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος και η διαδικασία κηρύχθηκε

άγονος Πολύ περίεργο και ομολογουμένως ασυνήθιστο

για τα δεδομένα του δήμου μας

bull Παράταση για την παροχή υπηρεσίας Συντήρηση και

καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2020 Κα-

ταρχάς το ποσό της παρεχόμενης υπηρεσίας μόλις

2405781euro με ΦΠΑ και προφανώς δόθηκε με απευθείας

ανάθεση λόγω του ύψους αυτού

Δεύτερον στην αίτηση της εταιρείας για παράταση 3

μηνών διαβάσαμε την αιτίαση κακές καιρικές συνθήκες

Μα με εξαίρεση την χιονόπτωση πόσο κακές ήταν οι

συνθήκες φέτος ώστε να εμποδίσουν τον καθαρισμό των

φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων

Τρίτον αναφέρεται ως άλλη αιτίαση ότι τα αιτήματα των

δημοτών δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν το συμβατικό

αντικείμενο Και έτσι να ήταν η αρμόδια υπηρεσία του

δήμου έχει ήδη υπερκαλύψει την συγκεκριμένη εργασία

Αν ισχύει αυτό τότε η επιπλέον παροχή εξωτερικής υπη-

ρεσίας περιττή Εχουμε ξαναπεί πλειστάκις το πρό-

σταγμα των τωρινών καιρών είναι ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ

ΧΡΗΣΗ Με φειδώ και σύνεση η διαχείριση των πόρων

αποδίδει σταθερά καρπούς για πολύ μεγαλύτερο διά-

στημα Αντίθετα τα πυροτεχνήματα και οι ρουκέτες κρό-

του-λάμψης διαρκούν ελάχιστα ενδεχομένως επιφέρουν

ζημία και στο τέλος αφήνουν το κενό του σκότους να πέ-

φτει βαρύ στον Αττικό μας ουρανό

Κουράγιο κ Δύναμη

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

ΙΔόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης

laquorsquoΕτεκεν άρρεν κρατήσατε θέσηraquo Με

αυτή την κλασική ατάκα ndashφράση είχε

χαρακτηρίσει η κυρία Ντ Γιαννοπού-

λου βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ και σύζυ-

γος του Ευάγγελου Γιαννόπουλου πριν

γίνει hellipφιλελεύθερη την κατάσταση

που επικρατούσε τα laquoπέτρινα χρόνιαraquo

του Συναγερμού της ΕΡΕ ή και της ΝΔ

αργότερα

Ήρθε το ΠΑΣΟΚ και το φαινόμενο συ-

νεχίστηκε βέβαια έπρεπε όμως προ-

ηγουμένως το laquoπαιδίraquo να μεγαλώσει

και να πάρει το βάπτισμα του laquoπυρόςraquo

στην Τοπική Οργάνωση και η θέση θα

βρισκόταν Ώσπου ήλθε ο αείμνηστο Σ

ΠΕΠΟΝΗΣ και αναγκάστηκε να ψηφίσει

η Βουλή laquoτον καταραμένοraquo Νόμο

ΑΣΕΠ

Οι laquoβολευτέςraquo μας προβληματίστηκαν

πολύ έντονα και αντί να προσπαθήσουν

να διορθώσουν τυχόν ατέλειες κατα-

νάλωσαν όλη τους τη φαιά ουσία στην

καταστρατήγηση του Νόμου Έτσι βρή-

καν ανοιχτή την πόρτα στους Δήμους

και σιγά-σιγά περάσαμε από τους κρα-

τικοδίαιτους στους Δημοδίαιτους

Προκαλώ ένα δημοσιογράφο να κάνει

μία έρευνα σε όποιον Δήμο της Χώρας

θέλει από την Ορεστιάδα ως την Ιερά-

πετρα και από την Κόνιτσα ως τη Μο-

νεμβασιά και να καταγράψει πόσοι πλη-

ρώνονται για την καθαριότητα Πόσοι

από αυτούς είναι στο δρόμο και πόσοι

στα γραφεία

Μια άλλη κερκόπορτα άνοιξε στους Δή-

μους αυτή με τις απευθείας αναθέσεις

έργων αφού προηγείται της ανάθεσης

η κατάτμηση του έργου ώστε να υπάρ-

χει και η κατάλληλη νομική κάλυψη

Συχνό όμως είναι και το φαινόμενο laquoεμ-

πάργκοraquo στον τοπικό τύπο με την

πλέον κλασσική περίπτωση και χαρα-

κτηριστική περίπτωση αυτή στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Εκεί η

Δημοτική Αρχή έχει κηρύξει εμπάργκο

σε υποχρεωτικές εκ του νόμου κανονι-

στικές αποφάσεις προμήθειες κλπ

προς τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΕΒΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ

ώστε με αυτόν τον τρόπο η Δημοτική

Αρχή να ενημερώνει όποιον θέλει

όποτε θέλει και όπου θέλει

Για κάποιους υπάρχει το δικαιολογη-

μένο ερώτημα και η απορία Γιατί όλα

αυτά τα φαινόμενα και τα κακώς κεί-

μενα δεν τα καταγγέλλει η αντιπολί-

τευση

Ο πρώτος λόγος είναι είναι ότι φοβάται

μήπως δημιουργήσει εχθρούς Ο δεύτε-

ρος γιατί έχουν κατά νου να επακολου-

θήσουν την ίδια τακτική σε περίπτωση

που αναλάβουν την εξουσία Και ο τρί-

τος ίσως είναι μια κρυπτόμενη συμπαι-

γνία

Αγαπητέ αναγνώστη

Μπορείς να διαλέξεις όποιον λόγο θέ-

λεις από τους παραπάνω ίσως όμως να

βρεις και άλλους

――――――――― Ο Βασ Σιαμέτης είναι τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης

Από τους ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΥΣ στους ΔΗΜΟΔΙΑΙΤΟΥΣ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Δωρεάν rapid test από το

ΕΕΑ για τα μέλη του

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πιστό στη

δέσμευση του για στήριξη της επιχειρηματικότητας

είναι έτοιμο να υλοποιήσει μία σημαντική δράση για

την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των μικρο-

μεσαίων επιχειρηματιών των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών αλλά και συνεργατών τους

Μετά και την εξαίρεση αυτών των κατηγοριών από

τη χορήγηση δωρεάν αυτοδιαγνωστικού test από

την Πολιτεία το ΕΕΑ σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Αττικής δίνει τη δυνατότητα στα Σωματεία

και τις Επιτροπές να ενημερώσουν τα μέλη τους ότι

μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα διαγνωστικά

κέντρα στα οποία θα γίνει η σχετική διαδικασία προ-

κειμένου να υποβληθούν σε rapid test χωρίς καμία

οικονομική επιβάρυνση

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο τον έγκαιρο

εντοπισμό θετικών κρουσμάτων κάτι που μπορεί να

συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της παν-

δημίας σε μία στιγμή που μόλις ξεκίνησε η επανεκ-

κίνηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας

και είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια επιβίωσης εκατον-

τάδων χιλιάδων επιχειρήσεων

Συμβολικός φωτισμός Ελληνικού Κοινοβουλίου

Mε επιστολή τους ο Ποντιακός Ελληνισμός ζητάει

το συμβολικό φωτισμό του Ελληνικού Κοινοβου-

λίου με επιστολή που απευθύνει ο πρόεδρος του

pontosgr Θ Κοτσίδη Γράφουν μεταξύ άλλων

Επανερχόμαστε και φέτος για τρίτη χρονιά στην

πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019 από το e-Pon-

tosgr για να φωτιστεί ανήμερα της 19ης Μαΐου το

Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατά τις βραδινές ώρες

συμβολικά με δύο χρώματα το κόκκινο και το

μαύρο εις ένδειξη πένθους και σεβασμού στη

Μνήμη των 353000 αδικοχαμένων Ελλήνων του

Πόντου κατά τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας

του Ποντιακού Ελληνισμού την περίοδο 1916-

1923

Τόσο το 2019 όσο και πέρυσι από εσάς το αίτημα

έγινε αποδεκτό με θέρμη έχοντας πλέον καθιερω-

θεί η συμβολική αυτή κίνηση κάθε χρόνο στις 19

Μαΐου το βράδυ

Οι συγκυρίες πλέον είναι όλο και περισσότερο με

το μέρος μας Ας μην ξεχνάμε την πρόσφατη ανα-

γνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον

πρόεδρο των ΗΠΑ Θέλουμε και πάλι η Βουλή των

Ελλήνων να στείλει και το δικό της μήνυμα με το

δικό της τρόπο Θέλουμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο

να είναι αλληλέγγυο με τον αγώνα μας έτσι ώστε

να διαδραματίσει τον ιστορικό και ηθικό ρόλο του

απέναντι στην Ιστορία

Η κίνηση αυτή φέτος θα έχει και πάλι μεγάλη ση-

μασία Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την

εξάπλωση του κορωνοϊού είναι γνωστό ότι δεν θα

πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις

Μνήμης για τη Γενοκτονία

Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός επισκέφτηκε

στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Υπουργό Μάκη Βο-

ρίδη

Σε μία πολύ φιλική αλλά και εποικοδομητική συζή-

τηση για πολλά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο

Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να θίξει μεγάλα

ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Αττική τα

οποία από κοινού με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ

Πατούλη τα έχουν θέσει ως σημαντικές προτεραιότη-

τες για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή επιθυμία

για την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών πρωτο-

βουλιών στην Ανατολική Αττική

Με το ΦΕΚ Αρ Φύλλου 1798 Τεύχος Βrsquo

29 Απριλίου 2021 εκδόθηκε τροποποί-

ηση της κοινής υπουργικής απόφασης

[47458 ΕΞ 2020 15-05-2020 (Β 1864)]

περί καθορισμού όρων προϋποθέ-

σεων τεχνικών θεμάτων και διαδικα-

σίας για παραχώρηση απλής χρήσης

αιγιαλού παραλίας όχθης και παρόχ-

θιας ζώνης υδάτινου στοιχείου θάλασ-

σας λιμνοθάλασσας κλπ

Έτσι τροποποιείται η παρ αrsquo του άρ 17

της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 202015-05-2020

(Β 1864) ως εξής Οι Δήμοι στη χω-

ρική τους αρμοδιότητα θα πρέπει να

έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευ-

θείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και

παραλίας όσο και τις μισθώσεις μέσω

δημοπρασιών έως την 30-06-2021

Από 01-07-2021 έως 31-08-2021 οι μι-

σθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούν-

ται αποκλειστικά από τις αρμόδιες

Κτηματικές Υπηρεσίες

Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν

όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις

οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση

παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι

30-06-2021 στις αρμόδιες κατά χώρο

Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05- 07-

2021

Δ) Η παρ βrsquo του άρ 17 της ΚΥΑ 47458

ΕΞ 202015-05-2020 (Β 1864) τροπο-

ποιείται ως εξής laquoβ) Για το έτος 2021

το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλ-

λάγματος καθορίζεται σε ποσοστό

εξήντα τοις εκατό (60) του υπολογι-

σθέντος ανταλλάγματος σύμφωνα με

τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της

παρούσας κοινής υπουργικής απόφα-

σης Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμ-

φωνα με την παρ 7 του άρθρου 15 του

ν 29712001raquo

Ε) Η παρ στrsquo του άρ 17 της αυτής ΚΥΑ

της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση

με την παρ 9 της υπό στοιχεία

56468ΕΞ20205-6-2020 (Β 2198)

όμοια τροποποιείται ως εξής laquoστ)

Μέχρι τις 31102021 στα όμορα προς

τον αιγιαλό και την παραλία λιμνοθά-

λασσα λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό ενοι-

κιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

διαμερίσματα της υποπερ γγrsquo της περ

βrsquo της παρ 2 του άρθρου 1του ν

42762014 (Αrsquo 155) τα οποία λειτουρ-

γούν νόμιμα μπορεί να παραχωρείται

με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγια-

λού παραλίας όχθης ή παρόχθιας

ζώνης χωρίς δημοπρασία τηρουμέ-

νων των περιορισμών και προϋποθέ-

σεων των παρ 3 4 5 περ αrsquo 6 7 8

9 10 11 και 12 του άρθρου 13 του ν

29712001 (Αrsquo 285)raquo

Στ) Ομοίως η παρ ζrsquo του ιδίου άρθρου

τροποποιείται ως εξής laquoζ) Εξαιρετικά

για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για

τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και

13Α του ν 29712001 όπως αυτό ρυθ-

μίζεται στην παρ 7 του άρθρου 15 του

ιδίου νόμου αποδίδεται κατά εβδο-

μήντα τοις εκατό (70) στον οικείο

ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30)

στο Δημόσιοraquo

Εποικοδομητική συνάντηση Βορίδη Αυγερινού

Την Πέμπτη 6 Μαΐου πραγματοποι-

ήθηκαν δωρεάν δειγματοληπτικά

rapid tests στη δομή Ρομά του

Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος από τα

εξειδικευμένα κλιμάκια των Κινητών

Ομάδων Επισκέψεων στο Σπίτι

(ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής

και του ΙΣΑ στο πλαίσιο της Δρά-

σης laquoΙπποκράτηςraquo η οποία έχει ξε-

κινήσει με πρωτοβουλία του

Περιφερειάρχη Αττικής Γ Πατούλη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής Θανάσης Αυγερινός έχον-

τας ως πρώτη προτεραιότητα τη

θωράκιση της δημόσιας υγείας

καθώς και τον συνεχή έλεγχο του

επιδημιολογικού φορτίου στις πε-

ριοχές της Ανατολικής Αττικής αν-

ταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του

Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος και του

Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτι-

κής και συντόνισε την διενέργεια

rapid test από τα εξειδικευμένα κλι-

μάκια της Περιφέρειας

Σημειώνεται ότι κατά το επόμενο

κρίσιμο χρονικό διάστημα λόγω

χαλάρωσης των περιοριστικών μέ-

τρων θα διενεργούνται συχνά

rapid test στους Δήμους της Ανα-

τολικής Αττικής από την Περιφέ-

ρεια Αττικής με στόχο το όσο τον

δυνατόν έλεγχο και περιορισμό

του επιδημιολογικού φορτίου

Δωρεάν δειγματοληπτικά rapid tests στη

δομή Ρομά του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος

Τροποποιήσεις ΚΥΑ για παραχωρήσεις

απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 19

Επιδότηση παγίων δαπανών Εντός

Μαΐου η πλατφόρμα για αιτήσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της υπουργι-

κής απόφασης η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για

το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ώστε μέσα

στο Μάιο να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα Σύμφωνα

με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών η

πίστωση των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποι-

ηθεί στα τέλη του μήνα με αρχές Ιουνίου Μέσω του συγ-

κεκριμένου μέτρου προϋπολογισμού 500 εκατ ευρώ

εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 30000 με 50000

επιχειρήσεις Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της

έκδοσης πιστωτικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και

ασφαλιστικών υποχρεώσεων Δηλαδή ο δικαιούχος αντί

να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό θα λάβει μία πίστωση

με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να κα-

λύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος ΕΝΦΙΑ

ΦΠΑ ασφαλιστικές εισφορές κα

EBEA - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ

To Eμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης των

συστημάτων και υπηρεσιών του έως και τη Δευτέρα 10

Μαΐου 2021 1700 δε θα εκδίδονται κωδικοί πληρωμής

ΔΙΑΣ για την εξόφληση συνδρομών ή αιτήσεων από το e-

chamber ή με άλλο τρόπο

Επίσης ενημερώνει ότι την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 ακυρώ-

θηκαν όλοι οι κωδικοί πληρωμής που έχουν τυχόν εκδοθεί

και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι συναλλασσόμενοι

με το ΕΒΕΑ θα μπορούν να πληρώνουν με χρήση χρεω-

στικήςπιστωτικήςπροπληρωμένης κάρτας ή στο Ταμείο

του ΕΒΕΑ κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο wwwebdomicom

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και

απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους στο-

χεύοντας στην απεξάρτηση την εκπαίδευση και την

κοινωνική επανένταξη των μελών του

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δω-

ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής Η προσέλευση στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται

φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αν-

τιμετώπιση της εξάρτησηςΤο Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε

από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοε-

ξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρε-

σίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης

και ενημέρωσης

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι

- ατομικά ραντεβού

- ατομική και ομαδική συμβουλευτική

- ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο

υγείας (φαρμακεία κέντρα υγείας ιατροί)

- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δα-

σκάλους καθηγητές γονείς

- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανά-

πτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ Μαραθώνος Η λειτουργία του κέντρου είναι κα-

θημερινή από 0900 ndash 1700 εκτός Σαββάτου amp Κυριακής

Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900 22940 75551 και

ssrkethea-paremvasigr www kethea-paremvasigr

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

laquoΕυρωπαϊκή Γραμμή

Υποστήριξης Παιδιών 116111raquo

Μονώσεις Υγρασίες Βαψίματα μερεμέτιαO ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ 6977729300

στα πεταχτά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες Νοσοκόμοι Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη Παρέχονται μεταξύ άλλων εκπαί-

δευση ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης Tηλ 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobsaktiosgr

Δημοσίευση

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ Αττικής πε-

ριλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες

που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περι-

λήψεις διαγωνισμούς προμήθειες και γενικά τις κατά

νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίο

Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γε-

νική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Δι-

εύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ)

Aπόφαση E28723072020 (ΑΔΑ ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ)

httpsmediagovgrnea-apofasi-gia-to-ilektroniko-

mitroo-perifereiakou-kai-topikou-typou-23-7-2020

Βάσει της κατάστασης στην Ανατ Αττική είναι μόνο

δύο εφημερίδες οι οποίες έχουν το δικαίωμα αυτό

Η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6994790074

ZΗΤΑΕΙ κυρία 52 ετών κάτοικος ΒΑΡΗΣ εργασία

εσωτερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων

Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα αυτόν

Τηλ 6992879814

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλι-

κιωμένους (τράπεζες ψώνια κλπ) ΜΟΝΟ σοβαρές προτά-

σεις Πληροφορίες κ Γιώργο 6949095440 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι εσωτερική για βοή-

θεια ηλικιωμένων Τηλ 6997104090 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου Βάρκιζα

Bάρη Γλυφάδα Τηλέφωνο επικ 6983143256

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά αγγλικά ρουμα-

νικά και ισπανικά απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα Κυρία Βιολέτα Τηλέφωνο 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη ηλι-

κιωμένων ψώνια μαγείρεμα Διαθέτει αυτοκίνητο

Πληροφορίες 6987156655 6907102078

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών κατοικος των 3Β κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή

απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές

εργασίες Τηλ επικοινωνίας 6944906575

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέ-

ρωμα Βάρης amp Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400 ευρώ από

ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια Τηλ

6907102078 6940338610

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

5226 τμ μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

ΑγΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 4ος Οροφος ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ- ΥΔΩΜΑΤΙΟ ndash ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ Κουζινα Ψυγειο Τηλεοραση

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας Πλυντ Ρουχων 7 κιλ ΤΕΝ-

ΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο Φυλασομενο) κος ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-

25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης 261 μέτρα εντός σχεδίου Πληροφορίες

6946019849

ZHTEITAI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ για

αγορά Πληροφορίες 210 8994116

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τrsquo αχρείαστα

Πνευμονολόγος ndash Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης ΛεωνίδαςΠιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού ΧΑΠ Βρογχικό άσθμα

ιατρείο διακοπής καπνίσματος ιατρείο μελέτης ύπνου έλεγχος

αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής) οξυμετρία έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 930πμ - 130μμ

Απογεύματα Δευτέρα Τετάρτη amp Πέμπτη 6μμ ndash 8μμ

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ 2108951194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕ Ι Δ Ι ΚΟ Σ Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη ΔιαβήτηSpecialist in Clinical HypertensionAmerican Society of HypertensionΜετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 830 μμ

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) ΒούλαΤηλ ιατρ 210 899 66 44 - κιν 697 49 49 999

meil nsgotenetgr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ 210 5060004 κιν 6947936300

Fax 210 5060244 - e-mail tzelaanaggmailcom

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή Πριν

πάτε ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 14970 (9 έως 5μμ)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣKENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIOΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος κατάθλιψη δυσκολίες επικοινωνίας ψυχοσωματικά

προβλήματα διαταραχές διατροφής

Λ Βάρης 55-59 Βούλα 210 89 55 320- 699 30 84 781httpwwwmanolisathanasiadiscom

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο ΒούλαςΛειτουργούν bull Ακτινοδιαγνωστικό

Πανοραμικό οδόντων

Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ 210 8952932 κιν 6973291246

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣEιδικευθείς εις Αrsquo Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ ldquoΛΑΪΚΟrdquo

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center New York USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6 Πλατ Βάρης 210 9656291 - 697 2728331(έναντι ΙΝ Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskosgmxcomf Ιωάννης Ν Καραΐσκος Γενικός Χειρουργός wwwikaraiskosgr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 111024ωρη γραμμή ενημέρωσης

και υποστήριξης για τον κορωνοϊό

bull Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

bull Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

bull Οδηγός του Πολίτη

) 1539

bull Γραμμή Βοήθειας για Άνοια

) 1102Δευτέρα - Παρασκευή 900-1900 (εκτός αργιών)

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η διενέργεια προ-

γράμματος πληθυσμιακού ελέγχου με την αυτοκίνητη μο-

νάδα τού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στον Δήμο

Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Από την έναρξη του προγράμματος 10022021 μέχρι και

την λήξη του 12042021 πραγματοποιήθηκαν στην κινητή

μονάδα τού Ιδρύματος 441 δωρεάν εξετάσεις χωρίς οικο-

νομικά ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τής μονάδας έγιναν 228

μαστογραφίες σε γυναίκες 40 ετών και άνω και πραγμα-

τοποιήθηκαν 213 λήψεις κολποτραχηλικού επιχρίσματος

(τεστ Παπανικολάου) σε γυναίκες 25 ετών και άνω

Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματά τους με

προσωπική επιστολή που στάλθηκε ταχυδρομικώς Όσες

είχαν ύποπτα μαστογραφικά ευρήματα κλήθηκαν για περαι-

τέρω διερεύνηση στην σταθερή μονάδα τού Ιδρύματος επί

της οδού Βαλτετσίου 11 amp Ιπποκράτους στο κέντρο τής

Αθήνας

Στις γυναίκες που κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική διε-

ρεύνηση του προβλήματός τους παρέχεται η δυνατότητα

εισαγωγής τους στο νοσοκομείο laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣraquo το

οποίο αποτελεί για το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας νοσο-

κομείο αναφοράς

Σε όλες τις γυναίκες που κλήθηκαν για περαιτέρω διερεύ-

νηση τους δίνεται η δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν για

συστηματική παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα (Follow-up) εντελώς δωρεάν στο Ελληνικό Ίδρυμα Ογ-

κολογίας

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Mε σημαντικά αποτελέσματα

στο Δήμο Μαρκοπούλου

ANASTASIA PALATIANOU MScPSYCHOLOGIST

16 GR LAMPRAKI 2ND FLOOR GLYFADA 166-74wwwonthecouchtherapycom bull Email infoonthecouchtherapycom

211-411-6600 bull 6944 709 483Master of Science in Mental Health Studies Kingrsquos College London

Bachelor of Science in Psychology with Sociology Kingston University LondonLicensed Mental Health Counselor in Miami Florida

Member of the Association of Greek PsychologistsScholar of the Alexander S Onassis Public Benefit Foundation

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 21

bull 7 στους 10 ασθενείς με ψωρίαση υπολογίζεται οτι

εμφανίζουν συνοδές παθήσεις

bull Η πρώιμη διάγνωση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας

εξασφαλίζει και την έγκαιρη παρέμβαση προσφέ-

ροντας έτσι καλύτερη διαχείριση της νόσου σε

βάθος χρόνου

bull Η αναγκαιότητα ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επιτακτικής ανάγ-

κης για έναν ασθενή με ψωρίαση και ψωριασική

αρθρίτιδα

Αυτά ήταν τα βασικά μηνύματα του webinar που πραγ-

ματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο ανοσομεσολαβούμενο

αυτοφλεγμονώδες νόσημα το οποίο υπολογίζεται ότι

αφορά στο 2-3 του πληθυσμού Πρόκειται για ένα

πολυσυστηματικό νόσημα το οποίο συνοδεύεται και

συνυπάρχει με πολλά σοβαρά νοσήματα όπως το με-

ταβολικό σύνδρομο καρδιαγγειακά συμβάματα

φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου ψυχιατρικές δια-

ταραχές κα ανέφερε η Μαρία Πολίτου Δερματολό-

γος-Αφροδισιολόγος Επιμ Αrsquo Αrsquo Κλινική Δερματικών

amp Αφροδίσιων Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Νοσ

Δερματικών amp Αφροδίσιων Νόσων Αθηνών laquo ΑΣΥΓ-

ΓΡΟΣraquo

Το 2016 ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) το

χαρακτήρισε ως σύνθετο νόσημα και τόνισε την

ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στο γιατρό και έγκαιρης

λήψης θεραπείας γιrsquo αυτούς τους ασθενείς κάτι το

οποίο είναι εύλογο καθώς γνωρίζουμε πιά ότι η ψω-

ρίαση δεν είναι μια απλή δερματοπάθεια

Περισσότεροι από 7 στους 10 ασθενείς με ψωρίαση

υπολογίζεται ότι εμφανίζουν τουλάχιστον μια από τις

παραπάνω συνοδές παθήσεις Οι δε 3 με 4 στους 10

ασθενείς θα εμφανίσουν και ψωριασική αρθρίτιδα

Είναι λοιπόν υψίστης σημασίας η έγκαιρη όπως τό-

νισε ο ΠΟΥ πρόσβαση στο γιατρό αυτών των ασθε-

νών καθώς και η έγκαιρη στοχευμένη και ολιστική

αντιμετώπισή τους ώστε να προληφθούν κατά το δυ-

νατό ή να περιοριστούν οι συννοσηρότητες

Το ευχάριστο μήνυμα είναι ότι πλέον έχουμε σπου-

δαίες θεραπείες στη θεραπευτική μας φαρέτρα προς

αυτήν την κατεύθυνση αρκεί ο ασθενής να επισκε-

φθεί εμάς τους ειδικούς γιατρούς τόνισε η Μ Πολί-

του

Η Ψωριασική Νόσος υπό το πρίσμα της οποίας βρί-

σκεται τόσο η Ψωρίαση όσο και η Ψωριασική Αρθρί-

τιδα αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη συστηματική

νόσο με προεξέχουσα προσβολή του δέρματος και

των αρθρώσεων Ποσοστό 20 περίπου των ασθενών

με Ψωρίαση κάποια στιγμή κατά την πορεία της

νόσου θα εμφανίσει και προσβολή των αρθρώσεων

με την νόσο να αφορά εξίσου και στα δύο φύλα ανέ-

φερε ο Δημήτρης Τσερώνης Ρευματολόγος Επιστ

Συνεργάτης Δrsquo Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

ΠΓΝ laquoΑττικόνraquo

Όπως σε όλα τα χρόνια νοσήματα έτσι και στην Ψω-

ριασική Αρθρίτιδα ο χρόνος διάγνωσης είναι υψίστης

σημασίας καθώς η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει και

την έγκαιρη παρέμβαση προσφέροντας έτσι καλύ-

τερη διαχείριση της νόσου σε βάθος χρόνου Η δια-

γνωστική προσέγγιση των ασθενών με Ψωρίαση με

laquoυποψίαraquo συνύπαρξης και Ψωριασικής Αρθρίτιδας

είναι μία σύνθετη και δυναμική διαδικασία εξαρτώ-

μενη από πολλούς παράγοντες Τα βασικά συστατικά

μίας επιτυχούς διάγνωσης είναι η σωστή και λεπτο-

μερής λήψη του ιστορικού του ασθενούς (ατομικό και

οικογενειακό) και η φυσική εξέταση του ιατρού υπο-

βοηθούμενα κάποιες φορές και από παρακλινικό

έλεγχο (αιματολογικές εξετάσεις απεικονιστικές μέ-

θοδοι κα)

Στο κέντρο της διαγνωστικής προσέγγισης βρίσκεται

η αρμονική συνεργασία Δερματολόγου και Ρευματο-

λόγου διαμέσου της οποίας επιτυγχάνεται η έγκαιρη

και πρώιμη αναγνώριση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας

αλλά και η πιο σφαιρική αντιμετώπιση της Εάν οι πά-

σχοντες από Ψωρίαση εμφανίσουν συμπτώματα

(πόνο δυσκαμψία) από το μυοσκελετικό σύστημα

οφείλουν να παραπεμφθούν σε Ρευματολόγο για την

αξιολόγηση πιθανούς συνύπαρξης και Ψωριασικής

Αρθρίτιδας

Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα είναι δύο

νόσοι μη μεταδοτικές που τα τελευταία χρόνια αφο-

ρούν όλο και περισσότερους ανθρώπους Η ακριβής

αιτιολογία τους παραμένει άγνωστη Η ψωρίαση και

η ψωριασική αρθρίτιδα δεν είναι απλά δύο νόσοι με

επώδυνα σωματικά συμπτώματα Πρόκειται για νό-

σους με αρκετά μεγάλο φορτίο για τους ασθενείς οι

οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής όχι

μόνο τη δική τους αλλά και των οικογενειών τους

την ψυχολογία τους και την σωματική λειτουργικό-

τητά τους κάτι που πολύ συχνά οδηγεί σε απώλεια

της εργασιακής παραγωγικότητας και επιβαρύνει οι-

κονομικά τους ίδιους και τις οικογένειές τους τόνισε

η Γραμματή Νταλώση Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύ-

τρια-Ψυχοδραματίστρια

Επίσης μπορούν να επηρεαστούν η σεξουαλική δρα-

στηριότητα ο ύπνος η ψυχική ευεξία και κυρίως η αί-

σθηση του εαυτού καθώς η ψωρίαση είναι μια νόσος

που πλήττει την εικόνα του σωματικού εγώ Σύμφωνα

με την Ψυχοδερματολογία η ψωρίαση και η ψωρια-

σική αρθρίτιδα είναι μια ψυχοφυσιολογική κατάσταση

Αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογική κατάσταση του ασθε-

νούς παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εξέλιξη της

νόσου αλλά και στην αποτελεσματικότητα της θερα-

πείας Επομένως η αναγκαιότητα ψυχοθεραπευτικής

παρέμβασης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επιτα-

κτικής ανάγκης για έναν ασθενή με ψωρίαση και ψω-

ριασική αρθρίτιδα καθώς μέσα από αυτή τη

διαδικασία θα μάθει να αναγνωρίζει να ονομάζει να

ερμηνεύει και να εκφράζει κυρίως τα απαγορευμένα

συναισθήματά του Γιατί όπως λέγεται κάθε ανεί-

πωτο συναίσθημα αφήνει σημάδι στο σώμα μας κατέ-

ληξε η Γρ Νταλώση

bullbullbull

H λέξη Ψωρίαση προέρχεται από την αρχαιοελλη-

νική λέξη ldquoψώροςrdquo (λέπι) ήταν γνωστή χιλιάδες χρό-

νια πριν Από τους προϊστορικούς χρόνους υπάρχουν

αναφορές τόσο σε αιγυπτιακούς παπύρους όσο και

στην ελληνική μυθολογία όπου τη θεωρούσαν κα-

τάρα των θεών

Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία ωστόσο

παρουσιάζει δυο κυρίως ηλικιακές κορυφές είτε την

2η-3η δεκαετία της ζωής (τύπος I Ψωρίασης) είτε την

5η δεκαετία (τύπος II Ψωρίασης)

Η έλλειψη βιταμίνης D βιταμίνης Β12 και φυλλικού

οξέος είναι κοινή στους ασθενείς που πάσχουν από

ψωρίασηΤροφές πλούσιες σε βιταμίνη D και B12

όπως τα θαλασσινά συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-

ωση των συμπτωμάτων της ψωρίασης ενώ η συμπλη-

ρωματική αγωγή φυλλικού οξέος προλαμβάνει τις

θρομβώσεις και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύ-

στημα ασθενών με ψωρίαση

Η έλλειψη βιταμίνης D βιταμίνης Β12 και φυλλικού

οξέος είναι κοινή στους ασθενείς που πάσχουν από

ψωρίασηΤροφές πλούσιες σε βιταμίνη D και B12

όπως τα θαλασσινά συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-

ωση των συμπτωμάτων της ψωρίασηςενώ η συμπλη-

ρωματική αγωγή φυλλικού οξέος προλαμβάνει τις

θρομβώσεις και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύ-

στημα ασθενών με ψωρίαση

γ ια την υγειά μας

Ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα

22 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

laquoΑσημένιαraquo στο Ευρωπαϊκό

η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου

Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του ακροβατικού

διαδρόμου νεανίδων κατέκτησε η Αλεξάνδρα

Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπο-

λίνο στο Σότσι της Ρωσίας Η 16χρονη πρωταθλή-

τρια συγκέντρωσε 65800 βαθμούς (1ο πρόγραμμα

33000 βαθμούς 2ο πρόγραμμα 32800 β) και κατέ-

κτησε τη 2η θέση πίσω από τη Ρωσίδα Αρίνα Κα-

λιάντρα που είχε 67600 β ενώ την τριάδα του

βάθρου συμπλήρωσε η επίσης Ρωσίδα Ξένια Λούτ-

κοβα με 65100 βαθμούς

Για τη νεαρή αθλήτρια ήταν η δεύτερη συνεχόμενη

διάκριση στο υψηλότερο επίπεδο μετά το χάλκινο

μετάλλιο που κατέκτησε στους παγκόσμιους αγώνες

ηλικιών τον Δεκέμβρη του 2019 στο Τόκιο στην κα-

τηγορία 15 - 16 ετών Nίκος Γεωργόπουλος

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα

πόλο του Ολυμπιακού νικώντας 7-6 την ουγγρική Ντουναϊ-

σβάρος στον τελικό του Φάιναλ 4 της Ευρωλίγκας που

έγινε στη Βουδαπέστη Είναι ο δεύτερος τίτλος στη διορ-

γάνωση για τον Ολυμπιακό μετά το 2015 ενώ έχει στην

τροπαιοθήκη του και δύο Κύπελλα Λεν Τρόφι Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι με τα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια στα οποία

έφτασε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού είναι

πλέον η πολυνίκης του συλλόγου στη σχετική λίστα ξεπερ-

νώντας τις ανδρικές ομά-

δες πόλο και μπάσκετ που

έχουν από τρία

Ξεπέρασαν και τις

δυσκολίες

Η νίκη στον τελικό για τις

γυναίκες του Ολυμπιακού

αποτέλεσε το επιστέγα-

σμα μιας εξαιρετικής πο-

ρείας στη διοργάνωση

ειδικά στην τελική φάση

του Φάιναλ 4 όπου κλήθη-

καν να ξεπεράσουν πλή-

θος προβλημάτων προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγωνιστική απρα-

ξία για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας των παρατετα-

μένων μέτρων αναστολής στον ελληνικό αθλητισμό λόγω

πανδημίας Σημειωτέον ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς

ξένες παίκτριες στη σύνθεσή του

Εδειξε χαρακτήρα στο Φάιναλ 4

Στους αγώνες της Βουδαπέστης οι παίκτριες του Χάρη Παυ-

λίδη κατάφεραν να δείξουν χαρακτήρα στις δύο δύσκολες

αποστολές σε ημιτελικό και τελικό όπου κλήθηκαν να αν-

τιμετωπίσουν δύο πολύ ισχυρές ομάδες και μάλιστα προερ-

χόμενες και οι δύο από τη διοργανώτρια Ουγγαρία Πρώτα

ο Ολυμπιακός νίκησε 9-8 την Ουίπεστ σε έναν ημιτελικό αμ-

φίρροπο και laquoκλειστόraquo με τις ερυθρόλευκες να παίρνουν

τη νίκη - πρόκριση χάρη σε γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου

λίγο πριν τη λήξη

Ανάλογη μάχη δόθηκε και στον τελικό με την Ντουναϊσβά-

ρος όπου ο Ολυμπιακός

και η ουγγρική ομάδα

εναλλάσσονταν στο προ-

βάδισμα στο σκορ καθ

όλη τη διάρκεια του

αγώνα Στην κρίσιμη τε-

λευταία περίοδο οι laquoερυ-

θρόλευκεςraquo κατάφεραν

να ελέγξουν την κατά-

σταση Η άμυνά τους

άφησε τις παίκτριες της

ουγγρικής ομάδας χωρίς

γκολ σε όλο το οκτάλεπτο

και στην απέναντι πλευρά

της πισίνας η Βάσω Πλευ-

ρίτου σκόραρε δίνοντας τη νίκη και το τρόπαιο στον Ολυμ-

πιακό

Τα οκτάλεπτα 3-2 5-4 6-6 7-6

Ολυμπιακός (Παυλίδης) Διαμαντοπούλου Πλευρίτου Ε

Μπενέκου Ελευθεριάδου 1 Κανετίδου Αβραμίδου 1 Σι-

ούτη Πλευρίτου Μ 1 Τορνάρου Πλευρίτου Β 3 Τσουκαλά

1 Μυριοκεφαλιτάκη Σταματοπούλου

Ντουναϊσβάρος (Μίχοκ) Μαγιάρι Σίλαγκι 2 Παλ Γκουρι-

σάτι Χόρβατ Μαχιέου Σάμπο Γκάρντα 4 Ζίγκλερ Μούσι

Μπρεζόφσκι Ζέλακ Σάιμπεν

Νίκος Γεωργόπουλος

ΠΟΛΟ Στην κορυφή της Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού

Αίσθηση προκάλεσε στην Αγγλία η

μεγάλη διαδήλωση οπαδών της

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα και

έξω από το γήπεδο της ομάδας

laquoΟλντ Τράφορντraquo κατά των Αμερι-

κανών ιδιοκτητών της Γιουνάιτεντ

Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την

αναβολή του ντέρμπι με τη Λίβερ-

πουλ για την 34η αγωνιστική της

Premier League ενώ υπήρξαν και

συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυ-

νομίας Διαδηλωτές εισέβαλαν στον

αγωνιστικό χώρο του laquoΟλντ Τρά-

φορντraquo την Κυριακή μία ώρα πριν

την προγραμματισμένη έναρξη του

αγώνα ενώ συγκεντρώσεις πραγμα-

τοποιούνταν την ίδια ώρα έξω από

το ξενοδοχείο όπου διέμενε η

ομάδα καθώς και σε κεντρικά ση-

μεία του Μάντσεστερ

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ εξέφρα-

σαν για μία ακόμα φορά την αντί-

θεσή τους με τον τρόπο που

διοικείται ο σύλλογος από την οικο-

γένεια Γκλέιζερ η οποία κατέχει την

πλειοψηφία των μετοχών από το

2004 Εξαρχής η έλευση των Αμερι-

κανών ιδιοκτητών δεν έγινε αποδε-

κτή από μεγάλη μερίδα οπαδών των

laquoκόκκινων διαβόλωνraquo οι οποίοι θε-

ώρησαν ότι τα σχέδια των Γκλέιζερ

θα απόκοβαν τους παραδοσιακούς

δεσμούς κόσμου και ομάδας ενώ τα

τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί

έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των

οπαδών και για τα πανάκριβα εισιτή-

ρια που έχουν επιβάλει στο γήπεδο

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

της οργής για τον κόσμο της Γιου-

νάιτεντ όπως αποδείχθηκε ήταν η

απόφαση της διοίκησης για συμμε-

τοχή στη Super League την κλειστή

Λίγκα των ισχυρών της Ευρώπης Οι

οπαδοί μάλιστα έστειλαν στους

Γκλέιζερ το μήνυμα ότι οι διαμαρτυ-

ρίες θα συνεχιστούν μέχρις ότου οι

Αμερικανοί ιδιοκτήτες αποχωρήσουν

από τη Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΝίκος Γεωργόπουλος

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Στους δρόμους οι οπαδοί κατά των Αμερικανών ιδιοκτητών

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 23

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 1987Καταγγελίες Μαρτσιουλιόνις

για το Ευρωμπάσκετ του 87

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε ο Λιθουανός μπασκετμπο-

λίστας Σαρούνας Μαρτσουλιόνις σε συνέντευξή του σε

ισπανικό περιοδικό καθώς στο κομμάτι για το Ευρωμπάσκετ

1987 της Αθήνας κατήγγειλε απόπειρα δωροδοκίας από την

ελληνική πλευρά

Συγκεκριμένα όπως είπε πριν από τον τελικό του ΣΕΦ με-

ταξύ Ελλάδας και ΕΣΣΔ ο ίδιος και οι συμπαίκτες του προ-

σεγγίστηκαν από laquoκάποιους Ελληνεςraquo οι οποίοι

επιχείρησαν να τους δωροδοκήσουν με αντάλλαγμα την

ήττα της σοβιετικής ομάδας Διευκρίνισε βέβαια ο Μαρτσι-

ουλιόνις ότι κανένας από την ομάδα δεν δέχτηκε χρήματα

το όλο θέμα όμως προκάλεσε αναστάτωση και η τεχνική

ηγεσία το χειρίστηκε με λάθος τρόπο Πιστεύει δε ότι αν

είχε συζητηθεί ανοιχτά το συμβάν η ομάδα της ΕΣΣΔ θα

βρισκόταν σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση στον τελικό

και δεν θα έχανε το τρόπαιο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας

ο Μαρτσιουλιόνις έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική

ομάδα της ΕΣΣΔ και απόντος του σπουδαίου Αρβιντας Σαμ-

πόνις - ο οποίος ήταν τραυματίας - έκλεψε τις εντυπώσεις

Στα όσα δήλωσε ο Λιθουανός απάντησε ο Παναγιώτης Φα-

σούλας βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδας το 1987 Η

laquoαράχνηraquo του ελληνικού μπάσκετ έκανε λόγο για laquoμικρο-

ψυχίαraquo και laquoσυκοφαντίεςraquo από μέρους του Μαρτσιουλιόνις

ενώ του θύμισε και τις δύο επιτυχίες της Εθνικής κόντρα

στην επίσης σπουδαία τότε ομάδα της Γιουγκοσλαβίας

αλλά και σε άλλους αντιπάλους

ΙΤΑΛΙΑ

Πρωταθλήτρια η ΙντερΤην κατάκτηση του τίτλου στην Ιταλία πανηγυρίζει η Ιντερ

τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν Οι

laquoνερατζούριraquo του Μιλάνου νίκησαν 2-0 την Κροτόνε εκτός

έδρας για την 34η αγωνιστική την ώρα που η 2η Αταλάντα

ερχόταν ισόπαλη 1-1 με τη Σασουόλο αυξάνοντας τη δια-

φορά από τους διώκτες τους στους 13 βαθμούς (82 η Ιντερ

69 οι Αταλάντα Γιουβέντους και Μίλαν) και εξασφαλίζον-

τας και μαθηματικά το πρωτάθλημα

Με τη φετινή κατάκτηση η Ιντερ έσπασε την εννιάχρονη κυ-

ριαρχία της Γιουβέντους και πανηγύρισε το πρώτο της πρω-

τάθλημα από το 2010 όταν είχε επίσης κατακτήσει το

Κύπελλο Ιταλίας και το Champions League Παραμένει μά-

λιστα μέχρι σήμερα η μόνη ιταλική ομάδα που έχει πραγμα-

τοποιήσει το λεγόμενο τρεμπλ Ο φετινός είναι ο 19ος

τίτλος για τους laquoνερατζούριraquo οι οποίοι ξεπέρασαν τη συμ-

πολίτισσά τους Μίλαν και βρίσκονται μόνοι δεύτεροι στη

σχετική λίστα πίσω από τη Γιουβέντους που έχει 36 ενώ

της έχουν αφαιρεθεί και 2 λόγω του σκανδάλου με τα στη-

μένα παιχνίδια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ

Στους ρυθμούς των προκριματικών

η Εθνική ανδρών

Με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση η Εθνική ανδρών

βόλεϊ κινείται πλέον στους ρυθμούς των προκριματικών για

το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το Σεπτέμβρη Πρώτος σταθ-

μός του ελληνικού συγκροτήματος είναι η Τιφλίδα όπου

από 7 έως 9 Μάη θα διεξαχθεί το πρώτο από τα δύο τουρ-

νουά του 6ου προκριματικού ομίλου Αντίπαλοι της Ελλάδας

είναι η Γεωργία το Μαυροβούνιο και το Αζερμπαϊτζάν Με

την ολοκλήρωση των αγώνων στη Γεωργία η Εθνική ομάδα

θα ταξιδέψει απευθείας στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβου-

νίου για το δεύτερο προκριματικό τουρνουά με τους ίδιους

αντιπάλους (14 έως 16 Μαΐου)

Λόγω της κατάστασης με την πανδημία η Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Βόλεϊ έχει τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής

της προκριματικής φάσης η οποία πλέον πραγματοποιείται

με τη μέθοδο της laquoφούσκαςraquo σύμφωνα με την οποία οι αγώ-

νες γίνονται σε συγκεκριμένη πόλη και στάδιο αποφεύγον-

τας το σύστημα των ρεβάνς (εντός - εκτός)

Το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών θα διεξαχθεί σε

4 χώρες (Πολωνία Τσεχία Φινλανδία Εσθονία) Ηδη την

πρόκριση έχουν εξασφαλίσει οι διοργανώτριες χώρες και η

τελική οκτάδα του Ευρωβόλεϊ του 2019 (Σερβία Σλοβενία

Γαλλία Ρωσία Ιταλία Ουκρανία Γερμανία Λευκορωσία)

Από την προκριματική διαδικασία για τη διοργάνωση των

ανδρών προκρίνονται οι επτά πρώτες ομάδες των ομίλων

και οι πέντε καλύτερες δεύτερες

Η αποστολή της Εθνικής

Οι παίκτες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Δημή-

τρης Ανδρεόπουλος για να συγκροτήσουν την αποστολή

για την προκριματική φάση είναι

Πασαδόροι Κωννος Στιβαχτής Σταύρος Κασαμπαλής

Ακραίοι Ραφαήλ Κουμεντάκης Χαράλαμπος Ανδρεόπου-

λος Αθανάσιος Πρωτοψάλτης Φρίξος Κωτσάκης Αλέξαν-

δρος Ράπτης

Κεντρικοί Γεώργιος Πετρέας Θεόδωρος Βουλκίδης Νικό-

λαος Παπαγγελόπουλος

Διαγώνιοι Νικόλαος Ζουπάνι Νικόλαος Μήλης

Λίμπερο Μενέλαος Κοκκινάκης Δημήτριος Ζήσης

CHAMPIONS LEAGUE

Πανηγυρικά στον τελικό η Σίτι

Θριαμβευτική πρόκριση στον τελικό του Champions

League πήρε η Μάντσεστερ Σίτι νικώντας για δεύτερη

φορά την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά της διοργάνω-

σης Μετά το 1-2 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο

ομάδων στο Παρίσι οι laquoΠολίτεςraquo επικράτησαν και στη

ρεβάνς στην έδρα τους με 2-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή

τον Ριάντ Μαχρέζ που πέτυχε και τα δύο γκολ (11 63)

ενώ συνολικά έδειξαν και στους δύο αγώνες του ζευγα-

ριού ότι ήταν η καλύτερη ομάδα Κατώτερη του αναμε-

νόμενου εμφανίστηκε η Παρί η οποία εξέφρασε και - όχι

ιδιαίτερα βάσιμα - παράπονα για τη διαιτησία

Η Σίτι θα αγωνιστεί σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλη-

τριώνChampions League για πρώτη φορά στην ιστορία

της και μόλις για δεύτερη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής

διοργάνωσης γενικότερα (μετά το 1970 όταν κατέκτησε

το Κύπελλο Κυπελλούχων) Παράλληλα έγινε η πρώτη

αγγλική ομάδα που πετυχαίνει επτά σερί νίκες στον

θεσμό ξεπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιντς

και Αρσεναλ που είχαν από έξι Ο τελικός θα διεξαχθεί

στις 29 Μάη στην Κωνσταντινούπολη

Καθησυχάζει η UEFA για τον τελικό

Τελευταία εκφράζονται ανησυχίες για τον τελικό της

Κωνσταντινούπολης με βάση και την επιδημιολογική κα-

τάσταση που επικρατεί στην Τουρκία ανησυχίες τις

οποίες προσπάθησε να διασκεδάσει η UEFA Στελέχη

της Συνομοσπονδίας ξεκαθάρισαν ότι ο τελικός θα διε-

ξαχθεί κανονικά στο στάδιο laquoΑτατούρκraquo με περιορι-

σμένο αριθμό θεατών όπως έχει προγραμματιστεί παρά

το καθολικό lockdown που επικρατεί στη χώρα και δεν

αναμένεται να αρθεί μέχρι τα τέλη Μάη

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Εκλεισαν την τετράδα Αρμάνι και Μπαρτσελόνα

Με την Αρμάνι Μιλάνο να φτάνει σε μια ιστορική πρόκριση

και την Μπαρτσελόνα να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά κόν-

τρα στη Ζενίτ έκλεισε η τετράδα του φετινού Φαιναλ 4 της

Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στην Κολωνία το τριήμερο

28 - 30 Μάη Στην τελική φάση είχαν ήδη προκριθεί η ΤΣΣΚΑ

Μόσχας και η Εφές

Στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την προημιτελική φάση

στο Μιλάνο η Αρμάνι αν και έπαιξε με τη φωτιά (χάνοντας

διαφορά 17 πόντων) νίκησε την Μπάγερν Μονάχου με 92-

89 και επέστρεψε σε φάιναλ φορ μετά από 29 χρόνια Στη

Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα δεν άφησε κανένα περιθώριο

στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης την οποία νίκησε 79-53 με-

τατρέποντας τον πέμπτο αγώνα της σειράς σε παράσταση

για ένα ρόλο Τα ζευγάρια στο Φάιναλ 4 της Κολωνίας Αρ-

μάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα Εφές - ΤΣΣΚΑ Μόσχας

στο κύλισμα της μπάλαςΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η Team Future της bwin αλλάζει

το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού

Η bwin στηρίζει στην πράξη τον ελληνικό αθλητισμό προσφέ-

ροντας σε 18 ταλαντούχους αθλητές τη στήριξη που αναζητού-

σαν και βοηθώντας τους να συνεχίσουν να ονειρεύονται

Στην Ελλάδα όπου ο αθλητισμός ήταν ήδη σε οριακό επίπεδο

η πανδημία δημιούργησε δυσκολίες oι οποίες σε αρκετές πε-

ριπτώσεις έμοιαζαν ανυπέρβλητες Αθλητές είδαν τα όνειρά

τους να κρέμονται από μια κλωστή και η αναβολή των Ολυμπια-

κών Αγώνων αλλά και των υπόλοιπων αγωνιστικών δραστηριο-

τήτων έθεσε εν αμφιβόλω όλη τους την πορεία Σε πείσμα των

καιρών η bwin όχι μόνο έμεινε στο πλευρό των αθλητών που

υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια βοηθώντας τους να πραγμα-

τοποιήσουν τους στόχους τους αλλά μεγάλωσε ακόμα περισ-

σότερο την ομάδα της δημιουργώντας το μέλλον

Η Team Future της bwin απαρτίζεται από 18 ταλαντούχους

αθλητές ατομικών αγωνισμάτων οι οποίοι αποτελούν την ελίτ

της νέας γενιάς και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλ-

ληνες να ονειρεύονται μαζί τους για μια πιο δυνατή αθλητική

παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο

Με την υποστήριξη της bwin οι αθλητές αυτοί αλλάζουν επί-

πεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς

όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη

χώρα μας Το όνειρο της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς

Αγώνες έρχεται πιο κοντά στην πραγματοποίηση καθώς αλλά-

ζουν οι συνθήκες προπόνησης έχουν πρόσβαση σε καλύτερο

εξοπλισμό και μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά και

διοργανώσεις για τη συμμετοχή και το ταξίδι στις οποίες το κό-

στος ήταν δυσβάσταχτο Παιδιά που τώρα κρατούν ψηλά την

ελληνική σημαία ίσως να είχαν παρατήσει την αθλητική τους

καριέρα χωρίς την υποστήριξη αυτή

Ένα αθάνατο βιβλίο πασίγνωστο και τώρα

μοναδικό είναι η συλλεκτική αριθμημένη

δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα ndash σελίδα

από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που

κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδααπό τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά laquoένα βιβλίοraquo

Είναι σχολείοmiddot Είναι laquoόπλοraquo άμυνας και επίθεσης Είναι εργαλείο αντίληψης

και δημιουργίας

γιορτέςσημαίνει

Ευχές amp Δώρα

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

skaravaiosgr

Kάθε ημέρα μια γιορτή

Συνηθισμένες και ldquoάχρωμεςrdquo ευχές

δίνουμε καθημερινά μέσω των social media

Η αληθινή ευχή όμως συνοδεύεταικαι από ένα προσωπικό Δώρο

Τα γλυκά τα ποτά και οι γλάστρες

θεωρούνται παρωχημένα βαρετά και αναλώσιμα

Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο

αντέχει στο χρόνο υπενθυμίζει τα αισθήματά σας

και κάνει με την αφιέρωσή σας

αθάνατη την παρουσία σας

Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Σκαραβαίος Παπάγου 6 Βούλα τηλ 210 8959004

και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Page 3: 3 μάνα! - ΕΒΔΟΜΗ Online · 2021. 5. 7. · 3 μάνα! Δημοτικό ... λες και βρισκόταν σ’ εξέλιξη κάποια τιτανομαχία εξω-γήινων

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 3

Καστελόριζο το νησί

των άκρωνγράφει η Έλενα Σουλιώτη

Το ακριτικότερο των ακριτικών νησιών μας το Καστελόριζο

κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει παρά το μικρό του

μέγεθος μια ιστορία που είναι κι αυτή των άκρων Στο προ-

σκήνιο τους τελευταίους μήνες ως επίκεντρο των τερά-

στιων συμφερόντων παντοδύναμων κρατών που μαίνονται

στην περιοχή το πανέμορφο και μικροσκοπικό ldquoμαργαρι-

τάρι της Μεσογείουrdquo κρατάει πεισματικά την ελληνικότητα

και τη γαλήνη του Δεν είναι όμως καινούργια αυτή η σύν-

θεση τέτοιων ακραίων αντιθέσεων Η στρατηγική του θέση

το ανέδειξε άλλοτε σε ένδοξο τόπο αξεπέραστου πλούτου

ακόμα και για τα δεδομένα των πιο πλούσιων Ελλήνων εμ-

πόρων και εφοπλιστών και άλλοτε το καταδίκασε σε φρικα-

λεότητες και στην απόλυτη ερήμωση από τους πιο

στυγνούς κατακτητές και πειρατές του κλασικού αλλά και

σύγχρονου είδους Αυτό το σαγηνευτικό σκηνικό που αντι-

κρύζει ο επισκέπτης σήμερα μπαίνοντας πανηγυρικά στο λι-

μάνι του επευφημούμενος από τους κατοίκους του για την

τιμή που του κάνει να μην το ξεχνάει είναι μια ανακαινι-

σμένη πρόσοψη των αρχοντικών που κάποτε έφταναν ως

τις παρυφές των βουνών του

Τότε τον 19ο αιώνα όταν παρά την εξαίρεσή του από το

πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 που διακήρυττε την

ελεύθερη Ελλάδα διένυσε την πιο ένδοξη ακμή του χάρη

στην αναγνώριση προνομίων από την πλευρά των Τούρκων

που του επέτρεψαν να συνεχίσει απρόσκοπτα την οικονο-

μική ακμή του και φυσικά να αποφέρει έμμεσα και ανάλογα

οφέλη στην Υψηλή Πύλη Έφτασε να έχει σχεδόν 15000

κατοίκους με πυκνότητα πληθυσμού αναλογικά με την

έκτασή του από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως

Σήμερα ζουν στο νησί 500 μόνιμοι κάτοικοι οι περισσότεροι

εκ των οποίων από πεποίθηση και συνείδηση της αναγκαιό-

τητας να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο στο νησί που

δεν χωράει στον χάρτη της Ελλάδας Το τέλος εκείνης της

ακμής ήρθε από τους Βαλκανικούς και μετά Γάλλοι Ιταλοί

Γερμανοί και Άγγλοι το εκμεταλλεύθηκαν διαδοχικά συνα-

γωνιζόμενοι σε βαρβαρότητα Τα γεγονότα αυτά είναι πολύ

λίγο γνωστά και αξίζουν να τα διερευνήσει κανείς για να

συνδέει την ιστορία με τις σημερινές εξελίξεις

Το 1915 κατά τη διάρκεια του Αrsquo Παγκοσμίου Πολέμου οι

Γάλλοι κατέλαβαν με δόλο το νησί με το πρόσχημα ότι το

προστατεύουν από τα γερμανικά υποβρύχια Κατά τη διάρ-

κεια της Γαλλικής κατοχής καταστράφηκε ολοσχερώς ο πε-

ρίφημος εμπορικός στόλος του νησιού εξαιτίας των

συνεχών επιδρομών από τα τουρκικά παράλια Οι Γάλλοι τε-

λικά πούλησαν το νησί το 1920 στους Ιταλούς που είχαν

πλέον όλα τα Δωδεκάνησα Κατά τη διάρκεια της φασιστι-

κής Ιταλοκρατίας (1921-41) έγινε συστηματική προσπάθεια

σε όλα τα Δωδεκάνησα να χάσουν οι κάτοικοι την ταυτό-

τητά τους με απαγόρευση της διδασκαλία της ελληνικής

γλώσσας στα σχολεία και υπονόμευση της ορθόδοξης εκ-

κλησίας και το ίδιο συνέβη και στο Καστελόριζο

Τη χειρότερη όμως κτηνωδία γνώρισε το νησί κατά τον Βrsquo

Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα όχι από τους Γερμανούς

όπως θα υποψιαζόταν εκ πρώτης σκέψεως κανείς αλλά αν-

τίθετα από τους ίδιους τους συμμάχους της Ελλάδας τότε

Το 1942 Άγγλοι καταδρομείς κατέλαβαν το Καστελόριζο δί-

νοντας την αφορμή στους Γερμανούς νrsquo αρχίσουν έναν ανε-

λέητο βομβαρδισμό με Στούκας Το νησί εκκενώθηκε με

διαταγή των Άγγλων κι όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει από

τις μέχρι τότε καταστροφές κατέληξαν πρόσφυγες στην

Παλαιστίνη μέχρι τη λήξη του πολέμου Πριν συμβεί όμως

αυτό διαπράχτηκε ένα έγκλημα ακόμα για το οποίο ουδέ-

ποτε αποδόθηκε δικαιοσύνη Στις αρχές Ιουλίου 1944 εκα-

τοντάδες Άγγλοι κομάντος -κι άλλοι σύμμαχοί τους- αποβι-

βάστηκαν κρυφά στο έρημο πλέον νησί το οποίο επιπλέον

δεν είχε πλέον καμία στρατιωτική σημασία έτσι όπως είχε

εξελιχτεί ο πόλεμος Ο μόνος στόχος τους ήταν να λεηλα-

τήσουν το νησί που είχε φήμη για τον πλούτο του και να αρ-

πάξουν τις περιουσίες που είχαν αφήσει πίσω τους οι

κάτοικοι φεύγοντας βιαστικά Είναι χαρακτηριστικό το από-

σπασμα του Μιχαήλ Χονδρού στην εφημερίδα laquoΗ Φωνή του

Καστελόριζουraquo όπου περιγράφει την κτηνωδία laquoΌλες οι

εκκλησίες ήσαν λεηλατημένες δώρα αφιερώματα ιερά

σκεύη άμφια εκκλησιαστικά βιβλία παγκάρια κλπ χάθη-

καν όλα

Οι περισσότερες δεν είχαν ούτε πόρτες και καμιά δεν είχε

ούτε ένα τζάμι Ναι ούτε τζάμι Τα είχαν κλέψει κι αυτά με-

θοδικά ένα έναhellip Δεν άφησαν ούτε ένα ιερό Ευαγγέλιο ή

έναν σταυρό Θεέ μου τι να πρωτογράψουμε Το νεκροτα-

φείο παρουσίαζε κι αυτό μια ανεξήγητη και ανατριχιαστική

όψη Δεν υπήρχε ούτε ένας σταυρός Οι τάφοι ήταν σχεδόν

χωρίς χώμα τα κόκαλα των πατέρων μας ήταν διασκορπι-

σμένα εδώ κι εκείhellip

Στην πόρτα του κοιμητηρίου είχε μια επιγραφή που ενημέ-

ρωνε τον επισκέπτη

ΑΠΟ ΔΩ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ-ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ

Αφού ολοκληρώθηκε η ανίερη αυτή λεηλασία οι ldquoΣύμμα-

χοιrdquo πυρπόλησαν όλα τα σπίτια που ακόμα στέκονταν

όρθια για να καλύψουν το έγκλημά τους Αποκαλύφθηκε

μόνο όταν κινητά περιουσιακά στοιχεία των Καστελοριζίων

εμφανίστηκαν σε παζάρια της Αιγύπτου και αλλού στη

Μέση Ανατολή όπου είχε βάσεις ο αγγλικός στρατός

Οι κάτοικοι του νησιού επέστρεψαν το 1945 σε τρεις απο-

στολές εκ των οποίων η τελευταία είχε τραγικό τέλος

καθώς το πλοίο άρπαξε φωτιά και πολλοί κάηκαν ή πνίγη-

καν Όταν έφτασαν στο νησί τους μετά από δυο χρόνια εξο-

ρίας και ανείπωτη δυστυχία αντίκρυσαν τον άλλοτε

πάμπλουτο τόπο τους ισοπεδωμένο και καταληστεμένο

Πολλοί το εγκατέλειψαν για πάντα Κάποιοι όμως έμειναν

και μένουν ακόμη ξαναφτιάχνοντας για μια ακόμα φορά τα

σπίτια και τις οικογένειές τους Μια ακόμα αντίθεση Μια

σταλιά νησί πέρα από τον ελληνικό χάρτη εκτεθειμένο σε

κάθε είδους απάνθρωπα παζάρια και συμφέροντα κατοικεί-

ται από μια χούφτα ανθρώπων που αναδεικνύονται διαχρο-

νικά σε αγέρωχους ακρίτες-ήρωες της ιστορίας με ένα

αδιαπραγμάτευτο και έντιμο πείσμα που είναι δίδαγμα για

όλους

―――――――

H Έλενα Σουλιώτη είναι Δρ Ιστορικός-Αρχαιολόγος και Διπλω-

ματούχος Ξεναγός Αντιπρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων

Ξεναγών

laquoΩΔΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑraquo

Η Περιφέρεια Αττικής τιμά

τη Γιορτή της Μητέρας

Η Περιφέρεια Αττικής σέβεται τιμά και αγαπάει αδιά-

λειπτα την Μητέρα σύμβολο ζωής έμπνευσης αγώνα

και αυταπάρνησης

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τη Γιορτή της Μητέ-

ρας παρουσιάζει διαδικτυακά την Κυριακή 9 Μαΐου

και ώρα 2100 την laquoΩδή στην Καλλιπάτειραraquo - ένα

υψηλής αισθητικής συμφωνικό έργο αφιερωμένο σε μια

μητέρα που έμεινε στην Ιστορία ως η πρώτη γυναίκα η

οποία αψήφησε τις απαγορεύσεις και το άβατο της

Ολυμπίας για τις γυναίκες προκειμένου να μπορέσει να

παρακολουθήσει τον γιό της τον Πεισίρροδο να αγωνί-

ζεται

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Περιφερειάρχη Γιώργο

Πατούλη και στην Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού

Μαίρη Βιδάλη που επέλεξαν αυτή την εξαιρετική συμ-

φωνική καντάτα την οποία θα αποδώσουν ο Πασχά-

λης Τόνιος και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου

πλαισιωμένοι με την αφήγηση του Γρηγόρη Βαλτινού

Το έργο είναι βασισμένο σε ποιήματα μεγάλων Ελλή-

νων κλασικών και σύγχρονων ποιητών όπως του Λο-

ρέντζου Μαβίλη του Άγγελου Σικελιανού του Κωστή

Παλαμά του Τάκη Δόξα αλλά και κείμενα του Ομήρου

του Πινδάρου καθώς και μελοποιημένα ποιήματα του

Σαράντη Αλιβιζάτου

Συμπράττουν οι μουσικοί Χρήστος Ζούμπος (κιθάρα)

Απόστολος Φωτάκης (πιάνο) Γιάνος Γιοβανός (βιο-

λοντσέλο) Γιάννα Παναγοπούλου (κρουστά) Μιγκέν

Σελμάνι (βιολί) Δήμητρα Χανιαλάκη (φλάουτο) και το

μεικτό φωνητικό σύνολο laquoΚαλλιτεχνήματαraquo της Μα-

ρίας Μιχαλοπούλου

Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύ-

ρου παρουσιάζει η Ξένια Γεωργοπούλου

Το πρόγραμμα θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για θέαση

στην επίσημη σελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο Face-

book (wwwfacebookcomPerifereiaAttikis) και στο κα-

νάλι της Περιφέρειας στο

YouTube (youtubecomperattika) ενώ θα ενημερώνεται

συνεχώς στο FB event httpsfbmee4d0WvE2Po

laquoΌχι μία αλλά όλες οι ημέρες είναι αφιερωμένες στη

Μητέρα τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή κάθε αν-

θρώπουraquo δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος

Πατούλης με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της

Μητέρας Όπως τόνισε laquoη εκδήλωση αυτή είναι μόνο

μια μικρή συμβολική αναγνώριση της αφοσίωσης κάθε

μάνας κάθε αφανούς ηρωίδας της καθημερινότητάς

μας που μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή

της από την πρώτη στιγμή που βλέπουμε το φως της

ζωής μέχρι και την τελευταία πνοή της

4 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συμμετέχοντας στους

εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-

νάσταση και με αφορμή το ανέβασμα της παράστασης

laquoΛουκής Λάραςraquo προβάλει ένα μίνι ντοκιμαντέρ που

φωτίζει την προσωπικότητα και το έργο του συγγρα-

φέα Δημητρίου Βικέλα το οποίο θα προβάλεται μέχρι

31 Μαΐου 2021

Σημαντικές προσωπικότητες καταθέτουν τις απόψεις

τους και φωτίζουν εκείνη την εποχή Αφορμή και έμ-

πνευση αποτελεί το διήγημα του συγγραφέα Λουκής

Λάρας που σκιαγραφεί την καθημερινή ζωή στον ελλα-

δικό χώρο την περίοδο του 1821

Η Μαρία Ευθυμίου (Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ)

η Ζωή Μπέλλα Αρμάου (Δρ Φιλολογίας)

o Σωτήριος Γκλαβάς (Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου

προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων)

ο Δημήτρης Κάβουρας

η Κυβέλη Ζωή (εικαστικός)

ο Γιάννης Σαμαρτζής (έμπορος τέχνης) και οι συντελεστές

της παράστασης Λευτέρης Γιοβανίδης και Μανώλης Μαυ-

ροματάκης μας μιλούν περί ηρώων και εμπόρων

Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ Κωνσταντίνος Σαμαράς

Δάφνη Χαιρετάκη

Η Επανάσταση του 1821 έχει χαραχτεί στην συλλογική συ-

νείδηση ως μια εποχή ηρώων Την ίδια εποχή ωστόσο ένας

άλλος τύπος ανθρώπου αρχίζει να εδραιώνεται στο νέο

κόσμο που βρίσκεται στα σπάργανα

Πρόκειται για την μορφή του εμπόρου που θα διαδραματί-

σει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία του μέλλον-

τος Έναν τέτοιο άνθρωπο τον Λουκή Λάρα επιλέγει ο

Δημήτριος Βικέλας ως πρωταγωνιστή του ομώνυμου μυθι-

στορήματός του

Στην δίνη των πιο βίαιων και απρόβλεπτων ταραχών ο Λου-

κής Λάρας αγωνίζεται να επιβιώσει να προστατεύσει την

οικογένειά του να πλουτίσει Μόνος πατριωτισμός του

όπως ομολογεί ο ίδιος είναι το ισοζύγιον

έως 31052021

httpswwwyoutubecomwatchv=lA36VOKXBG8

Περί Ηρώων και Εμπόρων Ένα ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή

το διήγημα του Δημήτριου Βικέλα laquoΛουκής Λάραςraquo

4o Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Μεσόγειος έρημος

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Tο 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

με τίτλο Μεσόγειος έρημος σε καλλιτεχνική διεύθυνση

Γιώργου Κουμεντάκη Οι δωρεάν προβολές των βίντεο του

Φεστιβάλ θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό έως

τέλος Μαΐου Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη της

δωρεάς του ΙΣΝ

[wwwSNForg] httpswwwsnforgel για την ενίσχυση

της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς οι πιανίστες Στέφα-

νος Θωμόπουλος Λορέντα Ράμου Σοφία Ταμβακοπού-

λου η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan

Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ Ξύνδα Σαμάρα

Καμηλιέρη Σπάθη Καλομοίρη Κωνσταντινίδη Ξενάκη

Θεοδωράκη Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα

ρεσιτάλ

Το 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ θα προβληθεί εξ ολοκλήρου

μέσω της GNO TV

Προβάλλεται έως 20052021

Η Μαρία Καλλιμάνη ο Δημήτρης

Καταλειφός η Θέμιδα Μπαζάκα

και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντα-

νεύουν πρόσωπα και γεγονότα

της ιστορικής ναυμαχίας της Σα-

λαμίνας σε ένα ντοκιμαντέρ

που συνδυάζει τη θεατρική αφή-

γηση με τo κινηματογραφικό

οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά

της Σαλαμίνας

Πρόκειται για μια σύνθεση ένα

ταξίδι στον χρόνο που αντλεί το

περιεχόμενό της από το βιβλίο

του Ηρόδοτου σε ελεύθερη από-

δοση του διακεκριμένου καθη-

γητή Αρχαιολογίας Πέτρου

Θέμελη και εμπλουτίζεται με

αποσπάσματα από τους laquoΠέρ-

σεςraquo του Αισχύλου σε μετά-

φραση του ποιητή Κώστα

Λάνταβου

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας σημα-

τοδοτεί μια πολύ σημαντική

στιγμή στην ελληνική και την

παγκόσμια ιστορία αφήνοντας

έκτοτε ανοιχτό το ερώτημα πώς

θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί

οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί

εάν το αποτέλεσμα εκείνης της

ημέρας ήταν διαφορετικόhellip

Aξίζει να σημειωθεί ότι τo Δημοτικό

Θέατρο Πειραιά με αφορμή την

συμπλήρωση δυόμισι χιλιάδων χρό-

νων από τη Ναυμαχία της Σαλαμί-

νας παρουσίασε με επιτυχία τον

Οκτώβριο την παράσταση Η ναυ-μαχία της Σαλαμίνας του Ηρόδο-

του με τους Μαρία Καλλιμάνη

Δημήτρη Καταλειφό Θέμιδα Μπα-

ζάκα και Γιάννη Τσορτέκης οι οποίοι

αφηγήθηκαν κι ενσάρκωσαν τα πρό-

σωπα της ιστορικής ναυμαχίας

H Ναυμαχίας της Σαλαμίνας Ένα ντοκιμαντέρ που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με τo κι-

νηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας

Ραντεβού με το Δήμο ΒBB

laquoΤεχνικές για

αποτελεσματική μελέτηraquo

Με ένα θέμα αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον ξεκινά ο

δεύτερος κύκλος της σειράς ενημερωτικών διαδικτυακών

συζητήσεων laquoΡαντεβού με το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένηςraquo την Τετάρτη 12 Μαΐου στις 1800 Το συγκε-

κριμένο θέμα αφορά τεχνικές για αποτελεσματική

μελέτη και συμβουλές για την αντιμετώπιση του άγχους

των εξετάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθήτριες

γυμνασίου και λυκείου Οι διακεκριμένοι ομιλητές στο

πρώτο μέρος θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό διάβασμα Θα

ακολουθήσει το δεύτερο μέρος στο οποίο θα δοθούν

πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη ψυχολογική προ-

ετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις και για την αν-

τιμετώπιση του άγχους κατά τη διάρκειά τους

Εισηγήτριες Αννα Τηλιακού Σύμβουλος μαθησιακής

ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού Κατε-

ρίνα Καράμπελα Ψυχολόγος

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα δοθεί ο λόγος στο

κοινό για ερωτήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στο

httpslumameletikaieksetaseis

Η συμμετοχή είναι δωρεάν οι θέσεις είναι περιορισμένες

Όσοι δεν μπορέσουν να συμμετέχουν διαδικτυακά μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ζωντανά μέσω

της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου

Facebook wwwfacebookcomdimosvvv

YoutubehttpswwwyoutubecomchannelUCOI1mGmL35

xQSeXGVBvOXjw

Webtv WebTV (vvvgovgr)

laquoΣυντήρηση ιστορικών

ενδυμάτωνraquo

Η συντήρηση ιστορικών ενδυμάτων

είναι επιστήμη και συνάμα τέχνη με

μικρή αλλά ουσιαστική ιστορία στη

χώρα μας και το εξωτερικό Αφορά τη

μελέτη της φθοράς την πρόβλεψη της

αναχαίτισής της τις εργασίες βελτίω-

σης και σταθεροποίησης της κατάστα-

σης διατήρησης των ενδυμάτων και την

προετοιμασία τους για έκθεση και προ-

βολή στο ευρύ κοινό

Ο κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων από

το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

με θέμα laquoΣυντήρηση ιστορικών ενδυμά-

τωνraquo θα είναι μια σύντομη αλλά περιε-

κτική παρουσίαση του επαγγέλματος του

συντηρητή υφάσματος και των υπηρεσιών

που μπορεί να προσφέρει για τη διατή-

ρηση και προβολή των ενδυμάτων ιστορι-

κής και καλλιτεχνικής αξίας

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται στο

κοινό της εταιρείας που ενδιαφέρεται

για τη μελέτη και τη διατήρηση ιστορι-

κών ενδυμάτων αλλά και σε συντηρη-

τές έργων τέχνης άλλων ειδικοτήτων

Για συμμετοχή kanari4pligmailcom

- 2103647577 Δευτέρα-Παρασκευή

900-1300 Ρόζα Πατσέα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Αφόρητο πλήγμα για τον

Ελληνικό πολιτισμό

με διεθνή διασυρμό της χώρας

Σύμφωνα με εκτενή δημοσιεύματα στον Τύπο η από-

φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

με την οριακή πλειοψηφία μιας και μόνης ψήφου του-

τέστιν 13 έναντι 12 έκρινε νόμιμη την απόφαση της

Υπουργού Πολιτισμού για απόσπαση και επανατοποθέ-

τηση των σημαντικότατων αρχαιοτήτων που βρέθηκαν

στο Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης Απο-

τελεί σεβαστή δικαστική απόφαση όσον αφορά το δια-

τακτικό της αλλά συνάμα αφόρητο πλήγμα για το

πολιτισμικό κύρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πολύ

δε περισσότερο για τον ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

καλεί τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού

οι οποίοι μοιραία πλέον μαζί με την από το 2019 Διοί-

κηση της laquoΑττικό Μετρόraquo θα καταστούν συνυπεύθυνοι

για την μεγαλύτερη πολιτισμική καταστροφή που θα

έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία πενήντα

χρόνια να συνειδητοποιήσουν άμεσα ότι η δικαστική

αυτή απόφαση αποτελεί Πύρρειο νίκη για την κυβέρ-

νηση και διεθνή διασυρμό για την Ελλάδα

Τους καλούμε να σεβαστούν τις απόψεις των ξένων

ειδικών από τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα διε-

θνώς των Ελλήνων αρχαιολόγων και όλων ημών των

συνετών πολιτών που διακαώς επιθυμούμε την διά-

σωση αυτής της πολιτισμικής κληρονομιάς εφrsquo όσον

μάλιστα η διατήρηση των συγκεκριμένων αρχαιοτή-

των κατά χώραν παραμένει εφικτή και ίσως μάλιστα

η μόνη εφικτή λύση που σέβεται την καταληκτική

ημερομηνία για το μετρό του Δεκεμβρίου 2023

Θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς δεν αποτελούν

κάποιο είδος οικονομικής ή διοικητικής ρύθμισης που

επιτρέπεται να κριθούν έστω με την διαφορά μιας

ψήφου αλλά κεντρικά και συστατικά στοιχεία της

ελληνικής ταυτότητας που δικαιολογούν τη θέση της

χώρας στον κόσμο και όπου ως εκ τούτου μόνο μια

ευρύτερη συναίνεση μπορεί να προσδώσει ουσια-

στική εγκυρότητα σε οποιαδήποτε τελική απόφαση

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας καλεί σε κινητοποίηση

Ενάντια στην κατάργηση

των εικαστικών μαθημάτων

Νέα κινητοποίηση με πορείες με αυτοκίνητα και δίτροχα

σε Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης) Θεσσαλονίκη (Αγαλμα Βενι-

ζέλου) Πάτρα (δημοτικό πάρκινγκ στην Παπαφλέσσα) και

Λάρισα (κεντρική πλατεία) το Σάββατο 8 Μάη στη 1 το με-

σημέρι οργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας (ΕΕΤΕ) διεκδικώντας το δικαίωμα στην ισότιμη

εκπαίδευση για κάθε μαθητή για την Καλλιτεχνική Παι-

δεία και την Αισθητική Αγωγή για να μην καταργηθούν

τα μαθήματα Τέχνης στο Λύκειο

Η κινητοποίηση γίνεται ενόψει της εκδίκασης προσφυγής

του ΕΕΤΕ ενάντια στην απόφαση του υπουργείου Παι-

δείας για την κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων στο

Λύκειο Η προσφυγή θα εκδικαστεί στις 13 Μάη

Οπως σημειώνει το Επιμελητήριο η κατάργηση της Τέ-

χνης στο Λύκειο βάζει φραγμούς στη μόρφωση των παι-

διών καθώς χιλιάδες μαθητές που προσανατολίζονται σε

μία από τις τουλάχιστον 15 σχολές οι οποίες απαιτούν

Σχέδιο θα αναγκαστούν να πληρώνουν φροντιστήρια

Το ΕΕΤΕ διεκδικεί το δικαίωμα όλων των μαθητών στην

Αισθητική Αγωγή και την Καλλιτεχνική Παιδεία Αγωνίζε-

ται για μάθημα Τέχνης σε όλες τις τάξεις σε όλα τα σχο-

λεία εργαστηριακό

Οταν η τέχνη σύρεται στο άρμα τηςπολιτικής

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης καταγγέλλουν την απόφαση να πραγματο-

ποιηθεί εκδήλωση στους χώρους του Μουσείου την

ημέρα της πανεργατικής απεργίας τιμή στους νεκρούς

της Πρωτομαγιάς ενώ όπως σημειώνουν στην ανακοί-

νωσή τους το Σωματείο τούς είχε ενημερώσει

Το ΔΣ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

(ΕΜΣΤ) πραγματοποίησε φιέστα για τη συμπλήρωση 40

χρόνων από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ

Τη συγκεκριμένη απόφαση καταγγέλλει το Σωματείο Ερ-

γαζομένων τού ΕΜΣΤ και ο εκπρόσωπος του Επιμελη-

τηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) στο ΔΣ του

ΕΜΣΤ Παναγιώτης (Τάκης) Βαρελάς ζωγράφος

Ο Τ Βαρελάς σε ανοιχτή επιστολή σημειώνει μεταξύ

άλλων ότι ως εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο ΔΣ του ΕΜΣΤ

laquoπρότεινε αλλαγή ημερομηνίας της εκδήλωσης όταν τοΕΜΣΤ θα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργίαraquo

Καταλήγει δε ο Τ Βαρελάς ότι laquoμε γνώμονα το σεβασμόστους νεκρούς της ταξικής πάλης της εργατικής τάξης

και με δεδομένη την αλληλεγγύη μου στους αγώνες τηςθεωρώ απαράδεκτη την απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ όσοκαι της κυβέρνησης να αμαυρώσουν την Πρωτομαγιά-τικη γιορτή των εργαζομένων στις 6 Μάη διοργανώνον-τας φιέστα στο ΕΜΣΤ για τα 40 χρόνια της εισόδου τηςχώρας στην ΕΕ και τους καλώ έστω και την τελευταίαστιγμή να την ακυρώσουνraquo Και βέβαια η πρόταση του

Τ Βαρελά δεν έγινε δεκτή και την ώρα που όλοι οι ερ-

γαζόμενοι κατεβαίνουν στους δρόμους οι συγκοινωνίες

δεν λειτουργούν το ΕΜΣΤ γιορτάζει με την κυβέρνηση

τα 40 χρόνια Ευρωπαϊκή Ενωση

Oι εργαζόμενοι έξω στο δρόμο για την Πρωτομαγιά και

μέσα στο Μουσείο γιόρταζαν τα 40 χρόνια ΕΕ

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo σιγά - σιγά

υιοθετούν πολλοί Δήμοι ορίζοντας μία

ημέρα την εβδομάδα ή άλλως για συ-

ναντήσεις με πολίτες και συζητήσεις

Γνωρίζοντας πώς καθιερώθηκε μας κάνει

εντύπωση η εξέλιξή του Γιατί ldquoραντεβού με

το δήμαρχοrdquo σήμαίνει όπως είχε χαρακτη-

ρίσει το θεσμό που τον ldquoγέννησεrdquo ο τέως δή-

μαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης το

2014 ότι οι πολίτες laquoθέλουν να βλέπουν τοδήμαρχο και επειδή δεν μπορεί ο δήμαρχοςδιαρκώς να πηγαίνει σε κάθε γειτονιά αςέρθει η γειτονιά στο δήμοraquo Και είχε εξηγή-

σει ότι το ραντεβού θα είναι μια διαδικασία

που θα περιλαμβάνει συνεννόηση με τους

πολίτες θα δέχεται ο ίδιος ο δήμαρχος

προσωπικά τους πολίτες είτε ατομικά είτε

σε επίπεδο συλλόγων και σωματείων

Αντίθετα σήμερα στο ldquoραντεβού με το δή-

μαρχοrdquo τουλάχιστον στο Δήμο ΒΒΒ έχει

αλλάξει το νόημά του

Στο προηγούμενο ldquoραντεβού με το Δή-

μαρχοrdquo ψήνανε κεφτεδάκια με κάποιον

σεφ στο προσεχές ldquoραντεβού με το δήμο

μαρχοrdquo θα μιλήσουν() με θέμα laquoΤεχνικές

για αποτελεσματική μελέτηraquo

Ο δήμαρχος δηλαδή θα χαιρετίσει και στη

συνέχεια θα ακολουθήσουν ομιλητές

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 12 Μαΐου στις

1800 και αφορά τεχνικές και συμβουλές

για την αντιμετώπιση του άγχους των εξε-

τάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθή-

τριες γυμνασίου και λυκείου Οι ομιλητές

θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό

διάβασμα Θα ακολουθήσουν πρακτικές

συμβουλές κλπ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι θέσεις πε-

ριορισμένες Δηλώνετε συμμετοχή στο

httpslumameletikaieksetaseis

Καλό το θέμα αλλά όχι για ldquoραντεβού με το

δήμαρχοrdquo ή ακόμη και για ldquoραντεβού με το

Δήμοrdquo Είναι θέμα για μια καλή ημερίδα

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo το ορίζει

σαφώς ο τ δήμαρχος Γ Καμίνης

ldquoΡαντεβού με το δήμαρχο σημαίνει ότι κλεί-νει ραντεβού ο πολίτης που έχει ένα πρό-βλημα ένα παράπονο από μια υπηρεσία τουΔήμου και του δίνεται η δυνατότητα να τοσυζητήσει με το δήμαρχοrdquo

Aννα Μπουζιάνη

ldquoΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟrdquo

6 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Ο Δήμος Κρωπίας συνεπής στην αρχή της συνεργα-

σίας με την Περιφέρεια Αττικής ( Β΄ Βαθμός Τοπικής

Αυτοδιοίκησης) στους τομείς αρμοδιότητας της ενη-

μερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της προτρέπει σε

βελτιώσεις σε ελέγχους κατασκευών κα Στο πλαίσιο

αυτό απέστειλε έγγραφο στην Γενική Διεύθυνση Δια-

χείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (4 Δεκεμβρίου

2020) για έλεγχο ασφαλείας της υπόγειας διάβασης

της περιοχής laquoΑλθέαraquo που οδηγεί στην παραλία

laquoΣκαλάκιαraquo Δήμου Κρωπίας

Ακολούθησε και 2η επιστολή-έγγραφο στις 21 Ια-

νουαρίου 2021 όπου αναφερόταν σε όλες τις υπό-

γειες διαβάσεις Η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε το

Δήμο Κρωπίας (2 Φεβρουαρίου 2021) για τα αποτε-

λέσματα της αυτοψίας της και την ένταξη στο πρό-

γραμμα συντηρήσεων της Περιφέρειας Αττικής κάτι

που επιβεβαιώθηκε και από την εντεταλμένη περιφε-

ρειακή σύμβουλο ΑνΑττικής Ευρώπη Κοσμίδη

Προς επίρρωση των λεγομένων ο Δήμος μας ενεχεί-

ρισε και το σχετικό έγγραφο

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σε δή-

λωσή του με αφορμή σχετική ανάρτηση σε μέσο κοι-

νωνικής δικτύωσης επισημαίνει για μια ακόμη φορά

ότι laquoο Δήμος και εγκαίρως και με τις υπηρεσίες τουπρώτος φροντίζει για παρεμβάσεις βελτίωσης καιασφάλειας όπως αρμόζει ως φορέας Α΄ Βαθμού Το-πικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τον Β΄ΒαθμόΑυτοδιοίκησης Και γιrsquo αυτό εντάχθηκαν τα έργα αυτάστο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής γιανα κατασκευαστούν και ο σύλλογος της Αγίας Μαρί-νας έπεταιhellip Οι προσπάθειες ορισμένων φανατικών προσώπων πουπροσπαθούν να παραπλανήσουν και να ποδηγετή-σουν συλλόγους της περιοχής Αγίας Μαρίνας για αν-τιπολιτευτικούς λόγους πράττουν πολύ κακό έργο γιατην ιστορία των συλλόγων Καταπατούν καταστατι-κούς σκοπούς εθίζονται σε μια ανταγωνιστική σχέσημε τα εκλεγμένα αιρετά σώματα της Τοπικής Αυτοδι-οίκησης και τις υπηρεσίες τουςraquo

ΣΣ Ότι κάνει κάθε πολίτης ή σύλλογος προς τη

σωστή κατεύθυνση για επίλυση προβλημάτων στη

γειτονιά του πρέπει να είναι καλοδεχούμενο και απο-

δεκτό

Έγκαιρες παρεμβάσεις στις Υπόγειες διαβάσεις Λ Αθηνών-Σουνίου

Συνεργασία Δήμου Κρωπίας με την Περιφέρεια Αττικής

Στις 22 Απριλίου δημοπρατήθηκε από τον Δήμο

Ραφήνας Πικερμίου το έργο της ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας με δια-

δικασία ανοιχτού διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 49456332

ευρώ (με ΦΠΑ) εκ των οποίων 230000 ευρώ από

το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους Η

ανταπόκριση ήταν μεγάλη καθώς κατέθεσαν

προσφορά συνολικά 11 εταιρείες τις οποίες πα-

ρουσιάζει με τα ονόματά τους και τα ποσοστά

που έδωσε η κάθε μία στον πίνακα

Ενημερώνει λοιπόν ανοιχτά ο Δήμαρχος Ευάγ-

γελος Μπουρνούς παρουσιάζοντας τις εται-

ρείες που κατέθεσαν προσφορές και τί

προσφορές έδωσε ο

καθένας και σημειώνει

ότι laquoζήτησε από τις ενλόγω εταιρείες να αι-τιολογήσουν άμεσα τούψος των εκπτώσεωνπου περιλαμβάνονταιστις προσφορές τους

Η διαδικασία κρίνεταιαπαραίτητη ώστε μετά

την παροχή των σχετικών διευκρινίσεων το πρα-κτικό του διαγωνισμού να κατατεθεί στην Οικο-νομική Επιτροπή του Δήμου και να οριστεί οπροσωρινός ανάδοχος του έργουraquo

Έτσι γίνονται οι δημοπρασίες για να είναι διαφανείς

Αποτελέσματα δημοπράτησης ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας

ΣΣ Ανοιχτές στον δημότη και πολίτη διαδικα-

σίες κύριε Δήμαρχε των ΒΒΒ όχι να αναγκά-

ζεται ο πολίτης να προσφεύγει στις ανώτερες

αρχές γιατί τον αγνοείται περιφρονώντας

ακόμη και τις ύπερθεν αρχές ελέγχου

Εγκρίθηκε Σχολική μονάδα

στην Καλλιτεχνούπολη Μετά από μια σειρά ενεργειών από το Δήμο Ραφήνας - Πι-

κερμίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 4005200 euro -

στο πρόγραμμαlaquoΑντ Τρίτσηςraquo για την ανέγερση 1Αβάθμιας

σχολικής μονάδας στην Καλλιτεχνούπολη

Πρόκειται για ένα 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο χωρητικότη-

τας 150 μαθητών και ένα 2θέσιο νηπιαγωγείο για 50 παι-

διά προσχολικής ηλικίας

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί στο ΟΤ 107Α

για το οποίο ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου κατάφερε να

αλλάξει χρήση γης από χώρο ανέγερσης εμπορικού κέν-

τρου σε χώρο για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νη-

πιαγωγείου χωρίς να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 7

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Κίνηση Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΕπικοινωνία Τηλ 6983475960 6971534995E-mail agiamarinaalikouyahoocomΑγία Μαρίνα Αλυκού - Δήμου ΚρωπίαςΗμερομηνία 03022021Προς Υπουργό Εσωτερικών κ Μ ΒορίδηΚοιν 1 Γραφείο Πρωθυπουργού κ Κ Μητσοτάκη2 Γραφείο Δημάρχου Δήμου Κρωπίας κ Δ Κιούση

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου τουΔήμου Κρωπίας σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε τηναναγκαιότητα ανακήρυξης της Αγίας Μαρίνας Αλυκού καιτων όμορων οικισμών του παραλιακού μετώπου τουΔήμου σε Τοπική Κοινότητα στο πλαίσιο της ενιαίαςδομής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης σύμφωνα με τηναυτοδιοικητική νομοθεσία και τις επικείμενεςαυτοδιοικητικές μεταβολές που προγραμματίζετεΤα γεωγραφικά πληθυσμιακά και οικιστικάχαρακτηριστικά του Δήμου Κρωπίας (μεγάλη γεωγραφικήέκταση ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση εκτεταμένηαυθαίρετη και άναρχη δόμηση κλπ στοιχεία) καθιστούντο έργο της Δημοτικής Αρχής του μονοκοινοτικού αυτούΔήμου δυσχερές και επίπονο γεγονός που αντανακλάταιμε την βραδύτητα της ανάπτυξης των υποδομών τηςΔημοτικής Ενότητας και ιδιαίτερα αυτή του παραλιακούμετώπου της Αγία ΜαρίναςΗ ταχεία πληθυσμιακή αύξηση του παραλιακού μετώπουτης Αγίας Μαρίνας το μετέτρεψε σε ελάχιστο χρόνο απόοικισμό παραθεριστικής κατοικίας σε αστική κωμόποληπου αριθμεί σήμερα 6000 με 7000 μόνιμους κατοίκουςαριθμός που πολλαπλασιάζεται ιδιαίτερα τουςκαλοκαιρινούς μήνεςΔυστυχώς την πληθυσμιακή αυτή αύξηση της περιοχής

δεν την ακολούθησε και αντίστοιχος εκσυγχρονισμός τωνυποδομών της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στιςανάγκες της αστικοποίησης της και της βελτίωσης τηςκαθημερινότητας των κατοίκων τηςΜε το σχέδιο πόλης σε διαχρονική εκκρεμότητα καιχωρίς δίκτυο αποχέτευσης παιδικό σταθμό παιδικέςχαρές γήπεδα άθλησης πεζοδρόμια τουλάχιστον στοεμπορικό τμήμα της χωρίς ορθολογικό σύστημακαθαριότητας και προστασία του περιβάλλοντος μεανεπαρκή οδική ασφάλεια με εγκαταλειμμένες τιςπαραλίες της με ανάγκη επέκτασης του δημοτικούφωτισμού ώστε να αντιμετωπισθεί η αυξημένηπαραβατικότητα στη περιοχή και με εμφανή πλέον τηναδυναμία του Δήμου να αντιμετωπίσει τα οξυμέναπροβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα τωνκατοίκων της η αναγκαιότητα ανακήρυξης τουπαραλιακού μετώπου σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquo κρίνεται αναπόδραστηαυτοδιοικητική πράξη

Σας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε και ένα απότα σοβαρότερα θέματα συζήτησης μεταξύ των μελών καιγενικότερα των κατοίκων της περιοχής κατά τηντελευταία (πριν της περιόδου Covid-19) πολυπληθή ΓενικήΣυνέλευση του ldquoΠροοδευτικού - Εξωραϊστικού Συλλόγουτης Αγίας Μαρίναςrdquo ενός συλλόγου που ασκεί έντονησυλλογική δραστηριότητα για τον εκσυγχρονισμό τωνυποδομών και την ανάπτυξη της περιοχήςΑκούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Ηδημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσειστην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη τουπαραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική ΚοινότηταldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισηςτης περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης τηςσε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποΟ έντονος και δικαιολογημένος αυτός προβληματισμόςστάθηκε και η αφορμή της δημιουργίας της κίνησηςπολιτών για την ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquoπρόταση που ήδη έχει τεθεί προς έγκριση σε διαδικτυακήψηφοφορία και σε έγγραφη συλλογή υπογραφών και που

από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εμφαίνεται η ευρείααποδοχή της από τους κατοίκους της περιοχής (ηδιαδικασία είναι σε εξέλιξη)Κύριε ΥπουργέΚατόπιν των ανωτέρω και με τη πεποίθηση ότι ηαυτοδιοικητική αυτή πράξη της ενδοδημοτικήςαποκέντρωσης αρμοδιοτήτων του Δήμου Κρωπίας με τηνανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας ΜαρίναςΑλυκούrdquo θα συνδράμει καταλυτικά στην ανάπτυξη τηςπεριοχής και την βελτίωση της καθημερινότητας τωνκατοίκων της Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στηννομοθετική της υλοποίηση στο πλαίσιο τωναυτοδιοικητικών αλλαγών που σχεδιάζετε

ΥΣ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός ΝέουΠαραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνεστην ενότητα του τις παραλιακέςπεριοχές από την Αγία Μαρίνα του ΔήμουΚρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια τουΔήμου Σαρωνικού θα αποτελούσε μιαουσιαστική αυτοδιοικητική πράξη που πιστεύουμεθα συντελούσε καταλυτικά στην τουριστική καιοικονομική ανάπτυξη του ΝΑ Σαρωνικού θααποδέσμευε το παραλιακό μέτωπο απότην αυτοδιοικητική εξάρτηση τηςενδοχώρας που εκφράζει και υπηρετείδιαφορετικά αναπτυξιακά συμφέροντα τωνκατοίκους της και κρατάει πίσω την ανάπτυξη τουκαι θα το συνέδεε υποστηρικτικά με τα τουριστικάκαι οικονομικά αναπτυξιακά έργα του ΕλληνικούΜε την πεποίθηση ότι το αίτημα των κατοίκων τηςΑγίας Μαρίνας είναι εύλογο και ο προβληματισμόςγια την αναγκαιότητα δημιουργίας ανεξάρτητουπαραλιακού Δήμου θα σας απασχολήσει θετικάπαραμένουμε στην διάθεση σας για κάθεπεραιτέρω συνεργασίαΗ Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης ΠολιτώνldquoΗ Αγία Μαρίνα Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Παρουσιάζαμε στο προηγούμενο φύλλο τη δημοτική

συνεδρίαση του Δήμου Κρωπίας με θέμα την Ανακή-

ρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας

σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα

Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όλες τις απόψεις

στο μέτρο του δυνατού

Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη ldquoαπόσχισηrdquo δηλαδή να δη-

μιουργήσει ξεχωριστή Κοινότητα η Αγία Μαρίνα κάτι

που ενόχλησε ιδιαίτερα τη ldquoΣυντονιστική Επιτροπή

της Κίνησης Πολιτώνrdquo που έχει αναλάβει και την

πρωτοβουλία

Διαβάσαμε διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο αλλά ακο-

λούθησε και επιστολή την οποία δημοσιεύουμε παρα-

πλεύρως

Ομως πρέπει να επισημάνουμε κάποια βασικά στοι-

χεία

Δική σας πρωτίστως λέξη

είναι η απόσχιση

Δεν είναι άρθρο όπως επικαλούνται στην επιστολή

Είναι ρεπορτάζ που προκύπτει μέσα από τη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κρω-

πίας Η λέξη ldquoαπόσχισηrdquo είναι δάνεια από τα

ακούσματα στη συνεδρίαση Δεν είναι διαπίστωση

της συντάκτριας Το αναφέρει το δικό τους έγγραφο

(3221) που απέστείλαν στον Υπουργό Εσωτερικών

στον Πρωθυπουργό και στο Δήμαρχο το οποίο γράφει

πλην άλλων laquoΣας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό

αποτέλεσε και ένα από τα σοβαρότερα θέματα συζήτησης

μεταξύ των μελών και γενικότερα των κατοίκων της

περιοχής

Ακούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Η

δημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσει

στην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη του

παραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική Κοινότητα

ldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισης

της περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης της

σε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποraquo

Και παρακάτω ΥΓ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός Νέου

Παραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνε στην ενότητα του

τις παραλιακές περιοχές από την Αγία Μαρίνα του Δήμου

Κρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια του Δήμου

Σαρωνικού θα αποτελούσε μια ουσιαστική αυτοδιοικητική

πράξηraquo

Επίσης στην κατάληξη του ρεπορτάζ στο προηγού-

μενο φύλλο (αρ1180 σ 5) καταλήγουμε με την πρό-

ταση του δημάρχου που λέει laquoΟ Δήμος Κρωπίας δεντεμαχίζεται δεν τιμαριοποιείται και ουδέποτε ΑΠΟ-ΣΧΙΖΕΤΑΙ έστω και κατά ένα τετραγωνικό χιλιοστόαπό την επικράτειά του και τα διοικητικά του όριαraquo

Οσον αφορά τις πλειοψηφίες θα γνωρίζετε πολύ

καλά ότι και το παρόν και το λευκό είναι αρνητικές

ψήφοι

Η αλήθεια είναι πικρή αλλά πρέπει να λέγεται

Αννα Μπουζιάνη

Η ldquoαπόσχισηrdquo της Αγίας Μαρίνας σε Κοινότητα

Διαμαρτύρεται η Συντονιστική Κίνηση

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚ

Κίνηση Πολιτών

ldquoΗ Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΗμερομηνία 06052021

Προς Εφημερίδα ldquoΕΒΔΟΜΗrdquo

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου

Κρωπίας σε ldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρί-

νας Αλυκού

Κυρία Μπουζιάνη με έκπληξη μας διαβάσαμε το πρωτοσέλιδο

αλλά και το μακροσκελές άρθρο σας στο εσωτερικό της εφημερί-

δας σας αναφορικά με την Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου

του Δήμου Κρωπίας σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Διαφω-

νούμε με το άρθρο σας στα παρακάτω δύο σημαντικά σημεία και

σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την επιστολή μας προς διόρ-

θωση των διαστρεβλώσεων που αναφέρθηκαν

1ον Στο άρθρο σας κάνετε λόγο για απόσχιση και ανεξαρτητο-

ποίηση της Αγίας Μαρίνας Ειλικρινά αναρωτιόμαστε από πού

προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα

Το αίτημα της συντονιστικής επιτροπής της laquoΚίνησης Πολιτώνraquo

για ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σε laquoΕνδοδη-

μοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo προς το Υπουργείο Εσωτερι-

κών ήταν σαφές και επrsquo αυτού απάντησε το Υπουργείο ότι δηλαδή

είναι δυνατή η δημιουργία της laquoΕνδοδημοτικής Κοινότηταςraquo και

επί του εγγράφου αυτού ζητήθηκε από το Δημ Συμβούλιο η

γνώμη του

Το πρώτο θέμα προς συζήτηση στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβού-

λιο είχε ακριβώς αυτό το τίτλο Αίτημα για Ανακήρυξη του Παρα-

λιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΤοπική Ενδοδημοτική

Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo Από που προκύπτουν λοιπών οι δια-

στρεβλώσεις που αναγράφονται και αναδημοσιεύονται

Ως εκ τούτου η εισαγωγή της Προέδρου στην έναρξη του διαλό-

γου για αίτημα laquoαπόσχισηςraquo ήταν τελείως λανθασμένη To αίτημά

μας ήταν ξεκάθαρο και σε καμία περίπτωση δεν αναφερόταν σε

απόσχιση Αναρωτιόμαστε για τους λόγους που το επικαλέστηκε

αυτό αλλά και το επικαλείστε και εσείς αφού δεν αναφερόταν

πουθενά ούτε στο αίτημα μας ούτε πολύ περισσότερο στο έγ-

γραφο του Υπ Εσωτερικών που αφορούσε το πρώτο θέμα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου

Επίσης ο εκπρόσωπος μας στο Δημοτικό Συμβούλιο ευθύς εξrsquo

αρχής υπερτόνισε επανειλημμένα ότι ο λόγος της κίνησης είναι η

δημιουργία ενδοδημοτικής κοινότητας και όχι η απόσχιση Αυτός

και μόνο αυτός είναι ο στόχος των κατοίκων του παραλιακού μετώ-

που lsquoόπως αυτοί εκπροσωπούνται από την laquoκίνηση πολιτώνraquo

2ον Aναρωτιόμαστε ειλικρινά που το είδατε εσείς το τεράστιο

ΟΧΙ του Δήμου Κρωπίας Αναλύοντας τα αποτελέσματα της ψη-

φοφορίας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα

Δημ Σύμβουλοι 33 Ψήφισαν 1 Από την παράταξη του Δημάρχου

laquoΝέο Ξεκίνημαraquo Ονομαστικά κατά 6 Υπέρ 0 Μη ψηφίσαντες

ονομαστικά και απόντες 17

2 Από την Παράταξη laquoΑλλάζουμε το Κορωπίraquo Ονομαστικά Κατά

0 Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά Παρών 2 και απόντες 1

3 Από την laquoΛαϊκή Συσπείρωσηςraquo - Ονομαστικά κατά 2

4 Από τη παράταξη laquoΤο Κορωπί στο Επίκεντροraquo - Ονομαστικά

κατά 1

Συνολικά Ψήφισαν Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά κατά 9

Ονομαστικά Παρών 2 μη Ονομαστικά ψηφίσαντες και απόντες

18

Από πού προκύπτει λοιπόν η laquoηχηρήraquo πλειοψηφία που απέρριψε

το δίκαιο αίτημα μας Δηλαδή αυτό της ανακήρυξης του παραλια-

κού μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΕνδοδημοτική Κοινότηταraquo

Ελπίζουμε για το δίκαιο της πληροφόρησης και οι παρατηρήσεις

μας να τύχουν της ίδιας εκτενούς προβολής με το με σωρεία ανα-

κριβειών κατά την άποψη μας σχετικό άρθρο σας που είδε το

φως της δημοσιότητας

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία

ndash διευκρίνηση

Με εκτίμηση

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Ζαχαριουδάκη Ευτυχία Θεοχάρης Χρήστος

8 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Από την σύστασή του ο καλλικρατικόςΔήμος 3Β εκπόνησε επιχειρησιακό πρόshyγραμμα για να προστατεύσει τις κοινωshyνικές ομάδες που ζουν σε καθεστώςφτώχειας στην πόλη μας Ως δημότηςαλλά και ως Ελληνας πολίτης στη δημοshyκρατία μας διαπιστώνω και δια γυμνούοφθαλμού αλλά και στο επίπεδο τηςέννοιας ότι το κοινωνικό έργο που διεκshyπεραιώνει η Δημοτική Αρχή λειτουργείαποτελεσματικά Οι κοινωνικές ομάδεςτου Δήμου μας που δεν έχουν χρήματανα αγοράσουν την τροφή τους στο σύγshyχρονο καπιταλιστικό σύστημα σιτίζονshyται καθημερινά Έχω διαπιστώσει ότιστην περιοχή του πρώην Camping κατάτο μεσημέρι η δημοτική τροφοδοσίαλειτουργεί laquoρολόιraquo καθημερινάΈπειτα είναι και τα ζητήματα της στέγαshyσης και όλα τα άλλα τα σχετικά με τηνεργασία και την απασχόληση Εννοείταιπως δεν είναι δυνατόν ένας θεσμόςόπως είναι ο Δήμος των 3Β να υποκαταshy

στήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλshyληλεγγύης άλλων κρατικών φορέωνΣτα συνταγματικά κείμενα των σύγχροshyνων δημοκρατιών τα δικαιώματα στηνιδιοκτησία στην στέγαση στην εργασία(στοιχειώδεις συνθήκες ανθρώπινηςζωής) είναι κατοχυρωμένα

Ο Δήμος των 3Β θα μπορούσε τώρα ναεξετάσει ένα επιμέρους ζήτημα που ενshyτάσσεται στο κοινωνικό πρόγραμμάτου Ποιό είναι αυτό Οι άστεγοι πουέχουν βρει laquoκαταφύγιο ζωήςraquo στα κτίshyρια της έκτασης των πρώην Campingμπορούν να ενταχθούν σrsquo ένα πρόshyγραμμα μετεγκατάστασης τώρα που ξεshyκινούν οι εργολαβικές εργασίεςανάπλασης της περιοχής

Προτείνω λοιπόν και στους δύο φορείςτης κοινωνικής και πολιτικής αλληλεγshyγύης δηλαδή στην ανάδοχο εταιρίαπου ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού τηνανάπλαση του πρώην Camping και στον

Δήμο των 3Β να επεξεργασθούν απόκοινού ένα πολιτικό πρόγραμμα μετεγshyκατάστασης των αστέγων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώκαι πενήντα χρόνια (1970shy2020) αυτή ηεδαφική έκταση γνώρισε ποικίλες οικοshyνομικές και οικιστικές χρήσεις Έφθασεόμως η στιγμή να αναδημιουργηθεί ωςlaquoτόποςraquo ανθρώπινης επικοινωνίαςβάσει κανόνων και θεσμών

Το ζήτημά μας τώρα είναι το εξής όσοιεγκαταστάθηκαν κατά την προηγούshyμενη δεκαετία (2010shy2020) στο πρώηνCamping και χαρακτηρίζονται ως laquoάστεshyγοιraquo να ενταχθούν σrsquo ένα κοινωνικόπρόγραμμα στέγασης όπως είναι ήδηενταγμένοι στο κοινωνικό πρόγραμμασίτισης

Τελική παρατήρηση και προτροπή δικήμου ως καθηγητού Πανεπιστημίουείναι η εξής όταν οι laquoκαλοί θεσμοίraquo (τίθα πει αυτό παραπέμπω στο κείμενο

της συναδέλφου μου Rahel Jaeggi Wasist eine gute Institution = τί είναι έναςκαλός θεσμός) επωμισθούν τον ρόλοπου μπορούν να διεκπεραιώνουν τότεείναι βέβαιο ότι η κοινωνία μας θα γίshyνεται πιο ανθρώπινη

Με την πολιτική αυτή παρέμβασή μουεπεδίωξα ένα και μόνον πράγμα να ενshyταχθεί στο κοινωνικό πρόγραμμα τουΔήμου 3Β και η μετεγκατάσταση τωνlaquoαστέγωνraquo στο πρώην Camping τηςΒούλας

―――――― Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙshyΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙshyΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου

Δημοτικό κοινωνικό

πρόγραμμα και δικαιοσύνη

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης

Η αναφορά του τίτλου γίνεται με την ευκαιρία ενός κα-

κόγουστου άρθρου με πλήθος αναληθών αναφορών

που είδε το φως της δημοσιότητας σε γνωστό Μέσο

Κοινωνικής Δικτύωσης που χειραγωγείται από πρό-

σωπα που κινούνται στο χώρο του Δημάρχου Γρ Κων-

σταντέλλου

Φυσικά θα ήταν εντελώς άστοχο να δώσουμε απάντηση

στον κ Γ Λαουτάρη που είναι ο συντάκτης του άρθρου

με τίτλο laquoΣτΕ Δικαιωμένος ο Γλυφάδας Αντώνιος Κερ-δισμένος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλοςraquo αφού αυτό το

άρθρο δεν θα μπορούσε να είχε γραφτεί ερήμην του Δη-

μάρχου του οποίου ο υπόψη δημοσιογράφος φέρεται

να είναι στενός συνεργάτης του

Η απάντηση λοιπόν δίνεται απευθείας στον laquoηθικό αυ-

τουργόraquo και όχι στον υπογράφοντα το άρθρο αφού

κάτι τέτοιο δεν θα είχε καμία αξία

Κύριε Κωνσταντέλλο

πότε επιτέλους θα κάνετε κάποια ενέργεια ή θα πάρετε

μιαν απόφαση χωρίς να υποκρύπτονται σκοπιμότητες πίσω

από αυτές και ΠΟΤΕ θα έχετε το σθένος να επιδείξετε την

ελάχιστη αυτοκριτική έστω και εκεί που εμφανώς έχετε

κάνει λάθος Το κακό βέβαια με εσάς δεν είναι μόνο αυτό

αλλά ότι συμπαρασύρετε στις ενέργειες και στις αποφά-

σεις σας την πλειοψηφία του ΔΣ της παράταξής σας

όπως και αρκετούς άλλους εκτός του συμβουλίου

Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίεργη ενέργεια σας να

προσφύγετε κατά της εκλογής του σημερινού Μητρο-

πολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βάρης και Βάρης

κκ Αντωνίου για δικούς σας προφανώς λόγους και

όχι για την τήρηση της νομιμότητας εκλογής που επικα-

λεσθήκατε

Στην ενέργεια της προσφυγής σας παρατηρήθηκαν τα

εξής

1 Προσφύγατε στο ΣτΕ με τη χρησιμοποίηση της Νο-

μικής Υπηρεσίας του Δήμου με τα έξοδα προφανώς

(δεν το γνωρίζω) να βαραίνουν το Ταμείο του Δήμου

Δηλαδή μία προσωπική υπόθεση την κάνατε υπόθεση

του Δήμου

2 Αφήνονται να διαρρέουν στο άρθρο laquoαπειλές για

την περαιτέρω κατασυκοφάντηση του Μητροπολίτη

οδηγώντας την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

αφού το σκεπτικό του ΣτΕ παρουσιάζει laquoσοβαρά κενάraquo

σύμφωνα με αερολογίες άγνωστων Νομικών κύκλων

και φυσικά με περαιτέρω έξοδα και Νομική υποστήριξη

από το Δήμο

3 Επιλέχθηκε στο δημοσίευμα μια laquoπονηρή και σκόπιμη

εκ των προτέρων φωτογραφίαraquo για να αποδειχθεί ότι

τίποτα δεν έχει διαταράξει τις προσωπικές σχέσεις Μη-

τροπολίτου και Δημάρχου από την δικαστική αυτή περι-

πέτεια Βέβαια αυτό γράφεται γνωρίζοντας εκ του

ασφαλούς ότι ο ταπεινός Μητροπολίτης ΠΟΤΕ δεν θα

έφτανε στο σημείο να διαψεύσει μια τέτοια αποστροφή

για τον οποιονδήποτε λόγω χαραχτήρα

4 Δηλώνεται στο άρθρο ότι laquoΟδήγησε (ο δήμαρχος)

μια διαδικασία ακραίας ερμηνείας των Κανονισμών που

διέπουν την Εκκλησία για κρίση στη δικαιοσύνηraquo (να

λοιπόν που ο αρθρογράφος γνωρίζει και τους Ιερούς Κα-

νόνες της Εκκλησίας αν και καμία σχέση δεν έχει με το

δυσκολότερο των Δικαίων ως το Εκκλησιαστικό)

5 Γράφεται επίσης ότι η προσφυγή που κατατέθηκε

από το Δήμαρχο αντικατοπτρίζει το δικαίωμα κάθε πο-

λίτη τη στιγμή που μόλις πριν από λίγες ημέρες κλή-

θηκε η Δημοτική Αρχή να απαντήσει στο Υπουργείο

Εσωτερικών για ποιο λόγο δεν απαντάει σε αιτήσεις

των πολιτών

Όταν στην αρχή του παρόντος γράφαμε ότι κάθε ενέρ-

γεια του κ Κωνσταντέλλου έχει διαφορετική σκοπιμό-

τητα από αυτή που φαίνεται αποδεικνύεται και στο

τέλος του επίμαχου άρθρου όπου ο συντάκτης του

υπόψη άρθρου είναι αποκαλυπτικός όταν γράφει laquoΌλα(προσφυγή στο ΣτΕ και απόρριψη) δεν θα είχαν νόημααν δεν υπήρχε υποβόσκουσα αλλά πάντως παρούσα ησφοδρή αντίθεση μεταξύ των οικοπεδικών συμφερόν-των Εκκλησίας και Δήμου 3Βraquo

Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που ο Δήμαρχος κ Κων-

σταντέλλος κίνησε όλη αυτήν την φαιδρά όπως έχουν

πει έγκυροι Νομικοί κύκλοι προσφυγή κατά της εκλογής

του Μητροπολίτου κκ Αντωνίου Τα οικόπεδα Και γιrsquo

αυτό το λόγο βγήκε κερδισμένος ο Γρ Κωνσταντέλλος

Έλεος με αυτούς τους συλλογισμούς των σύγχρονων

Γκεμπελικών

―――――― Ο Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωματικός εα και

ενεργός πολίτης

Ο Γ Γκαίμπελς ωχριά μπροστά στα ψεύδη

και στη προπαγάνδα της Δημοτικής Αρχής

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 9

ldquoΠαγίδαrdquo η ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquoΠολύς λόγος γίνεται για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστι-

κού ελέγχου (self- test) ως ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquo Ότι

δηλαδή σε διασφαλίζει ότι είσαι καθαρός για να πας

στην εργασία σου ή στο σχολείο σου κλπ

Είναι όμως έτσι Η πρακτική άλλα μας έδειξε όταν

αυτές τις ημέρες προκειμένου να συνευρεθούν οικογέ-

νειες και φίλοι αγόρασαν από τα φαρμακεία τα self- test

και τα χρησιμοποίησαν Τα αποτελέσματα είναι τραγε-

λαφικά Πολλά αρνητικά τεστ και την ίδια ημέρα παρου-

σίασαν συμπτώματα και νόσησαν οι ελεγχόμενοι άλλα

πάλι θετικά αλλά στο μοριακό τεστ ήταν καθαροί

Παράδειγμα ο γιός οκογένειας προκειμένου να κάνει

πάσχα με τους γονείς του έκανε το 1ο self- test και ήταν

θετικό Την άλλη ημέρα έκανε το 2ο και βγήκε πάλι θε-

τικό Έτσι ακύρωσαν το τραπέζι κατέβασαν τις σούβλες

και τα κοκορέτσια και έμειναν αγχωμένοι μόνοι τους και

η οικογένεια και ο γιός Προσπάθησαν να επικοινωνή-

σουν με τα ldquoΚέντρα Υγείας αναφοράς για covid-19 προ-

κειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ αλλά εις μάτην

Προφανώς είχαν κατεβάσει τηλέφωνα όπως όλη η

κρατική μηχανή βρισκόταν σε άδεια όσον αφορά τον

κορωνοϊό Λες και ο κορωνοϊός κάνει διακοπές Τα

ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ήταν κλειστά Το Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο που είναι αναφοράς covid και έχει κα-

ταργήσει και τις ημερήσιες εφημερίες γιrsquo αυτό τους

παρέπεμψε σε εφημερεύον νοσοκομείο αναφοράς (δεν

καταλάβαμε τότε γιατί κατήργησε τις εφημερίες των

άλλων νοσημάτων) Επίσης σε κάποιοι κέντρο που

απάντησαν τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να περιμένει

5 ημέρες και μετά να κλείσει ραντεβού για μοριακό

τεστ Στο μεταξύ κυκλοφορεί ελεύθερα και μεταδίδει

Παρrsquo όλα αυτά ο νεαρός την Τρίτη του Πάσχα μέσα στο

άγχος και στην απομόνωση έκανε το μοριακό και βγήκε

αρνητικό Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά και

αντίστροφα Είχαν αρνητικά αποτελέσματα και γλέντη-

σαν παρέες - παρέες μαζί ενώ στην πορεία νόσησαν

Γιrsquo αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τεστ δεν μας

διασφαλίζουν Μόνο η κοινωνική συνείδηση είναι εκείνη

που θα μας σώσει

Σήμερα 5 Μαΐου που άνοιξαν τα ιδιωτικά διαγνωστικά οι

ουρές προκειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ ήταν τερά-

στιες Αυτό επιβεβαιώνει τα παραπάνω και καταδεικνύει

ότι η δημόσια υγεία είναι στον αυτόματο πιλότο Οταν

έχεις πόλεμο δεν κάνεις διακοπές

Είναι ldquoπαγίδαrdquo τα αυτοδιαγνωστικά τεστ η ldquoενέργειαελευθερίαςrdquo που την ονομάζει η κεντρική διοίκηση

γιατί διασπείρει τον covid-19 με τρελούς ρυθμούς

Απrsquo το καρφί στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η Κυριακή της 24ης Απριλίου του 1915 ονομάστηκε laquoΚόκκινηΚυριακήraquo από τους Αρμένιους γιατί οι οθωμανικές αρχέςείχαν συλλάβει στην Κωνσταντινούπολη 250 πνευματικούςηγέτες τους τους οποίους μετέφεραν σε φυλακές της Άγκυ-ρας και ύστερα από ανείπωτα βασανιστήρια τους εκτέλεσαναρχίζοντας έτσι τον προγραμματισμένο αφανισμό και εξαν-δραποδισμό του Αρμενικού λαού ο οποίος ήταν λαός υπερή-φανος με ηθικές αρχές γηγενής αρχέγονος ειρηνικόςεργατικός προοδευτικό και χριστιανικός που μαζί με άλλουςλαούς όπως τον ελληνικό ο οποίος μεταλαμπάδευσε τον πο-λιτισμό σrsquo όλη την Οικουμένη είχαν δεχθεί την σκληρή σκλα-βιά από ημιάγρια στίφη εκμογγολισμένων Τουρανών δηλαδήΤούρκων συγγενών του αιμοσταγούς Ταμερλάνου αφούείχαν υποδουλώσει το πολυεθνικό Βυζάντιο Όταν η οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει οι ηγέ-τες της όξυναν τον φανατικό εθνικισμό των Οθωμανών ξυ-πνώντας τα κτηνώδη ένστικτά τους ώστε να επιδίδονται στιςαγριότητες τις οποίες είχαν βαφτίσει εθνοκαθάρσειςΟι Οθωμανοί θεώρησαν υπεύθυνους τους Αρμένιους μετά τηνήττα τους από τους Ρώσους στη μάχη του Σαρακαμίς (27-2-1915) ισχυριζόμενοι ότι δεν πολέμησαν γιατί ετοίμαζαν εξέ-γερση και με εντολή του υπουργού άμυνας Εμβέρ Πασά όλοιοι Αρμένιοι στρατιώτες οδηγήθηκαν σε κάτεργα για να μην ξα-ναγυρίσουν Στις 1941915 ο Οθωμανός διοικητής της Κουρδικής πόληςΒαν ζήτησε την στρατολόγηση 4000 Αρμενίων αλλά επειδήκατάλαβαν ότι ο πραγματικός σκοπός ήταν η μαζική σφαγήτους παρουσιάστηκαν μόνο 500 οπότε δέχτηκαν τις αιματη-ρές επιθέσεις των Οθωμανών και οι εχθροπραξίες έληξαν στις651915 με την επέμβαση της Ρωσίας και οι Οθωμανοί ξεκί-νησαν την εφαρμογή τού σχεδίου της αρμενικής γενοκτο-νίας Οι σφαγές των Αρμενίων είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα απότην εποχή του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ το 1894-96 με80000 έως 300000 νεκρούς και με 50000 ορφανά παιδιάΑκολούθησαν οι σφαγές των Νεότουρκων το 1908 με το σύν-θημα laquoη Τουρκία στους Τούρκουςraquo για να ολοκληρωθούν το1915Οι νεκροί της γενοκτονίας των Αρμενίων ανήλθαν σε1500000 σύμφωνα με Δυτικές και Αρμενικές πηγές ενώ οιεκτελεστές αρνούνται την γενοκτονία την οποία ονομάζουνlaquoεκτοπισμόraquo και τους νεκρούς τους ανεβάζουν σε 600000έως 800000 χιλιάδες και λένε ότι εξοντώθηκαν μεταξύ τουςσε εμφύλιες συγκρούσεις Τη Γενοκτονία των Αρμενίων ακο-λούθησαν οι γενοκτονίες των Ελλήνων της Μ Ασίας και τωνΕλλήνων του ΠόντουΤους Έλληνες του Πόντου στην αρχή τους εξολόθρευαν με

πορείες θανάτου δηλαδή διέταζαν τους κατοίκους ενός χω-ριού να πορευτεί σε άλλη μακρινή περιοχή και όσοι επιβίωνανεγκαταλείπονταν στην αλμυρή έρημο για να πεθάνουν απόπείνα δίψα αρρώστιες και από τα τραύματα των συνοδών

τους Τους άνδρες συνήθως τους έστελναν σε καταναγκα-στικά έργα τα λεγόμενα τάγματα εργασίας ή Αμελέ Ταμπου-ρού στα οποία πέθαναν 250000 μόνον Έλληνες ΜικρασιάτεςΣτη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οι νεκροί ξεπέρα-σαν τις 300000 και στη γενοκτονία των Ασσυρίων Νεστορια-νών Χριστιανών τούς 750000 ενώ κατάσφαξαν καιμουσουλμάνους Άραβες γιrsquo αυτό οι Σαουδάραβες τους θεω-ρούν ακόμα εχθρούς τους Εκτός από τις δολοφονίες γίνον-ταν απαγωγές γυναικόπαιδων όπου εξισλαμίζονταν και μεδιαφορετικά ονόματα ενσωματώνονταν με την βία σε νοικο-κυριά μουσουλμάνων Τούρκων Κούρδων Αράβων κα ως σύ-ζυγοι ή σκλάβοι και σύμφωνα με μαρτυρίες τοπικών φυλώντους μάρκαραν με τατουάζ τα πρόσωπα ή τους λαιμούς τουςγια να μη δραπετεύουν Η πόλη Χαρπούτ στη Δυτική Αρμενίακαι η Μεζρέ στην Ανατολική Τουρκία ήταν τα κέντρα εμπορίαςΑρμενίων Ελλήνων και Ασσυρίων σκλάβων Τους κεντρικούςδρόμου τους είχαν laquoδιακοσμήσειraquo με χιλιάδες ξύλινους σταυ-ρούς και παλούκια στα οποία είχαν σταυρώσει ή παλουκώσειπανέμορφες ολόγυμνες Αρμενοπούλες μετά από φρικτά βα-σανιστήρια και βιασμούς οι οποίες με τις τρυφερές τους σάρ-κες τάισαν τα πεινασμένα όρνεα

Στις 2751915 με νόμο εκτοπίστηκαν όλοι οι Αρμένιοι και με-ταφέρθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία σε κατάμεστα τρένα σταοποία οι περισσότεροι έσκασαν ή ποδοπατήθηκαν ενώ πάνωαπό 5000 ανθρώπους τους έκαψαν ζωντανούς αφού τουςκλείδωσαν σε αποθήκες Κι όσες γυναίκες συναντούσαν απόμωρά μέχρι γριές τις επέβαλαν σε σεξουαλικά βασανιστήριαμέχρι θανάτου ενώ οι ιμάμηδες προέτρεπαν Τούρκους Κούρ-δους και Καυκάσιους να σκοτώνουν όπου έβρισκαν τους Αρ-μένιους γιατί έτσι θα πήγαιναν στον Παράδεισο και οι γιατροίστα νοσοκομεία θανάτωναν με μεγάλη δόση μορφίνης κάθεασθενή Αρμένιο Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα και ο Ευ-φράτης είχε γίνει κόκκινος από το αίμα των Αρμενίων ενώ μενόμο περνούσαν οι περιουσίες των Αρμενίων σε ΟθωμανούςΟ Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούσβελτ αποκάλεσε την γενοκτονίατων Αρμενίων laquoτο χειρότερο έγκλημα πολέμουraquo αλλά τα εγ-κλήματα πολέμου και οι γενοκτονίες συνεχίστηκαν αργότερααπό τους φίλους και ομοϊδεάτες των Οθωμανών τους Γερμα-νούς με το φρικαλέο laquoολοκαύτωμαraquo και τα ανείπωτα βασανι-στήρια εις βάρος των Εβραίων και τις θανάσιμες διώξεις τωνΣέρβων των Τσιγγάνων των ομοφυλοφίλων κά Οι Οθωμανοί στρατολογούσαν τσιχαντιστές (τσιχάντ σημαίνειστα αραβικά αγώνας) από διάφορους μουσουλμανικούςλαούς όπως Άραβες Σύριους Αζέρους Τάταρους Παλαιστί-νιους Καυκάσιους Κιρκάσιους και Κούρδους ο οποίοι είχανλάβει μέρος σε όλες τις τούρκικες σφαγές ακόμα και στηνΚύπρο το 1974 και κατάσφαζαν όλους τους Χριστιανικούςλαούς Στο Βrsquo Παγκόσμιο Πόλεμο οι Τσιχαντιστές εκπαιδεύ-τηκαν από τους κατακτητές Γερμανούς σε στρατόπεδα στοΣούνιο της Αττικής και πολέμησαν στη Βόρεια Αφρική εναν-

τίον των Συμμάχων με το όνομα laquoΕλεύθερη Αραβική Λεγε-ώναraquo την οποία οργάνωσε στις 481942 ο Τούρκος μουφτήςαλ Χουσεϊνί Οι Τσιχαντιστές πολέμησαν πάντα στο πλευρότων Γερμανών στον Καύκασο και στην Πελοπόννησο με τηγερμανική 41η Φρουριακή Μεραρχία όπου έσφαξαν και έκα-ψαν Έλληνες ενώ πολέμησαν με τους Ναζί εναντίον του Τίτοστη Γιουγκοσλαβία αλλά και στην Ουκρανία στη Λευκορωσίακαι στην Πολωνία όπου κατάσφαξαν τους Πολωνούς της Βαρ-σοβίας Οι Τσιχαντιστές λατρεύτηκαν από τον Χίτλερ που υποστήριζεόλες τις γενοκτονίες και από τον οποίο ήθελαν να ζητήσουνβοήθεια οι Τούρκοι για την ίδρυση ενός παντουρανικού κρά-τους (=παντουρικού) το οποίο θα απλωνόταν από την Μογγο-λία ως την Αδριατική αλλά δεν πρόλαβαν γιατί τους πρόλαβαντα γεγονότα Η σημερινή γερμανική αγάπη προς του Τούρ-κους κάνει τους ηγέτες τους να ξεχνούν τη φτώχια του λαούτους και να ονειροπολούν την αναβίωση περασμένων αιματο-βαμμένων μεγαλείων χωρίς να υπολογίζουν Συνθήκες Συμ-βάσεις ηθικές αρχές αναποδογυρίζοντας αλήθειεςδιαστρεβλώνοντας γεγονότα και παραχαράζοντας ιστορίεςπροσπαθώντας να παρουσιάζονται σαν αρνιά ενώ μόνοι τουςαποκαλούνται λύκοι Ο όρος laquoγενοκτονίαraquo ορίζεται στοάρθρο 2 της Σύμβασης για την laquoΠρόληψη και Καταστολή Εγ-κλημάτων Γενοκτονίαςraquo πού αναφέρει ότι Γενοκτονία είναια) η θανάτωση των μελών ομάδας β) η πρόκληση σοβαρήςσωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη ομάδας γ) η σκόπιμηεπιβολή συνθηκών ζωής με στόχο το φυσικό αφανισμό ολικόή μερικό μελών ομάδας δ) η επιβολή μέτρων που αποσκο-πούν στη παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας διά τηςβίας και ε) μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποιαάλληraquo Η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται τις Γενοκτονίες ΑρμενίωνΕλλήνων του Πόντου Ελλήνων της Μ Ασίας κα και λέει ότιό όρος laquoγενοκτονίαraquo χρησιμοποιείται μόνο όταν οι παραπάνωπράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης τηςπολιτικής απόφασης Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι δια-φορετικός τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα πολι-τικής άσκησης και τότε ο όρος αμφισβητείται Ο πρόεδροςόμως των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 2442021 αναφέρθηκεστη γενοκτονία των Αρμενίων χωρίς να την αμφισβητήσεισαν σωστός γνώστης των πραγμάτων θέλοντας να αποτρέψειπαρόμοια γεγονότα στο μέλλον και συγχρόνως να τιμήσει τηνφωνή των αδικημένων

Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η φωνή των αδικημένων

10 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα δάση των θαλασσών μας

Παρόλο που τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι προστατευό-

μενα ως οικότοπος υψηλής προτεραιότητας καθώς και ιδι-

αίτερής σημασίας για την υγεία και παραγωγικότητα των

θαλασσών μας λίγοι μόνο το γνωρίζουν και ακόμα περισ-

σότεροι είναι όσοι τα αποφεύγουν όταν τα συναντήσουν

στα παράκτια νερά Αξιοσημείωτο είναι ότι αποτελούν ση-

μαντικό σύμμαχό μας για την καταπολέμηση των επιπτώ-

σεων στης κλιματικής αλλαγής καθώς απορροφούν έως

και 35 φορές περισσότερο άνθρακα με τα τροπικά δάση

Περισσότερα από 300 είδη φυκών και 1000 είδη θαλάσ-

σιων ζώων βρίσκουν καταφύγιο στα λιβάδια Λόγω του ιδι-

αίτερα αργού ρυθμού ανάπτυξης τους (6cmχρόνο) όταν

καταστραφεί ένα λιβάδι Ποσειδωνίας στα βαθύτερα νερά

μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 100 χρόνια για να

ξανασχηματιστεί Στα νερά της Ελλάδας επιβιώνουν κά-

ποιες από τις μεγαλύτερες εκτάσεις θαλάσσιων λιβαδιών

Ποσειδωνίας που έχουν απομείνει στον κόσμο Αντιλαμ-

βάνεται κανείς τη σημασία των φυσικών πόρων και την

αξία των υπηρεσιών που προσφέρουν στον άνθρωπο τα

λιβάδια Ποσειδωνίας η οποία σύμφωνα με σχετική

έρευνα εκτιμάται ότι φτάνει τα euro 150000000χλμ2

Μία από τις καθημερινές μας καταναλωτικές συνήθειες

που προκαλούν βαρύ αποτύπωμα στα θαλάσσια οικοσυ-

στήματα είναι η ευρεία χρήση των κοινών αντηλιακών

Στην πλειονότητά τους περιέχουν χημικά τα οποία είναι

οικοτοξικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και επιβλαβή

για τον άνθρωπο Παράδειγμα οι σιλικόνες που περιέχουν

κατακάθονται στον πυθμένα και επιβαρύνουν τα είδη που

ζουν σrsquo αυτόν ενώ τα πολλά από τα χημικά φίλτρα που

περιέχουν είναι τοξικά για τη θαλάσσια πανίδα και πα-

ρεμποδίζουν την φωτοσύνθεση των θαλάσσιων φυτών

Σκεφθείτε την επιβάρυνση που προκαλείται στην Ελλάδα

που σε μία κανονική χρονιά δέχεται ετησίως 34 εκ επι-

σκέπτες Με μία συντηρητική εκτίμηση χρήσης 1 φιάλης

αντηλιακού άτομο αθροιστικά μαζί με τους Έλληνες υπο-

λογίζεται ότι καταναλώνονται τουλάχιστον 11000m3

(4000 τόνοι) αντηλιακού έτος

Ας προσπαθήσουμε να μειώνουμε το αποτύπωμα που προ-

καλεί η καθημερινή τους ζωή στο φυσικό περιβάλλονΑναστασία Μήλιου Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Μία ομάδα νέων ανθρώπων κέρδισαν με μια απλή

ιδέα καινοτομίας την οποία ldquoψάρεψεrdquo η Google και

τους προσκάλεσε να λάβουν μέρος σε ένα πρό-

γραμμά της που θα είναι υπό καθοδήγηση ενός μέν-

τορα που δουλεύει στη Google για να αναπτύξουν και

να υλοποιήσουν την ιδέα τους

Το πρόγραμμα λέγετε Google Cloud COVID-19

Hackathon Fund όπου απο τις 381 συμμετοχές οι 28

καλύτερες ομάδες προσκλήθηκαν σε αυτό το πρό-

γραμμα από το Δεκέμβρη και 13 λάβανε πρόσκληση

να παρουσιάσουν την καινοτομία τους στις 26 amp 27

Απριλίου

Η ομάδα αποτελείται από τον Γιώργο Καραμπάση κά-

τοικο Γλυφάδας και άλλους δυο μαθητές από τη σχολή

που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου

στο τμήμα της Επιστήμης των Υπολογιστών και Τεχνίτης

Νοημοσύνης Είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται εκτός

των ΗΠΑ

Πρόκειται για μια εφαρμογή όπου λέγεται MaskIt

(προφέρεται μάσκιτ) η οποία καταγράφει τη χρήση

μασκών που χρησιμοποιεί ο χρήστης και συστήνει

κατάλληλες μάσκες ανάλογα με τη δραστηριότητα

που θέλει να κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή επίσης

υπενθυμίζει στον χρήστη να φορέσει μάσκα προτού

βγει έξω (υποθέτοντας πως έχει αναφέρει στην

εφαρμογή την ώρα που θα βγει έξω ως event) Μαζί

με την καταγραφή μασκών καταγράφει και πόσα χρή-

ματα ξόδεψε συνολικά και πόσες ώρες χρήσης μά-

σκας έχει κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή είναι στα

τελευταία στάδια ανάπτυξης προτού αναρτηθεί στο

App Store και Google Play Store δωρεάν και χωρίς

διαφημίσεις περίπου στις 15 Μαΐου

Αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός της ομάδας που

κερδίζει μετά από αποτυχημένες προσπάθειες σε

άλλους 6 διαγωνισμούς παρόμοιου είδους

Γράφει ο Γ Καραμπάσης laquoΣτον πρώτο μου διαγωνι-σμό βγήκα από τους τελευταίους Όσο συνέχιζα μετης συμμετοχές έμαθα τη σημαντικότητα της παρου-σίασης του προϊόντος και το ποσό σημαντικό είναι τασχέδια και τα γραφικά της παρουσίασης και του προ-ϊόντος να είναι τα καλύτερα από όλες τις συμμετο-χές Έτσι βελτιωνόμουν ολο και περισσότερο σε κάθεσυμμετοχή μου όπου και κέρδισα τον πιο πρόσφατοδιαγωνισμό καινοτομίας Πάντα είχα το σκεπτικό ότι

πρέπει να είμαι ο καλύτερος σε όποιο διαγωνισμό καινα είμαι ειδάλλως κάτι λείπει όπου θα πρέπει ναβελτειώσω την επόμενη φόρα ώστε να γίνω ο καλύ-τερος στην επόμενη μου συμμετοχή

Με πείσμα κατέθετα επί 6 συνεχείς φορές Αυτήείναι η 7η Εγώ κέρδισα με την έβδομη παίρνονταςσκληρά και σημαντικά μαθήματαraquo

Παρουσίαση

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-fund

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-

fundteamscontent

Παρουσίαση εφαρμογής σε βίντεο httpsyoutubeQURbXsIdOYU

Γιώργος ΚαραμπάσηςΗΤ georgek981yahoocom

Οταν επιμένεις νικάςMaskIt

3 Πελάτης στον ταξιτζή Γνωρίζετε καλά την

Αθήνα― Ού πολύ καλά― Πού είναι το Γκάζι― Δεξιά από το φρένο

3 Μάνα είναι αυτή που ρωτάς πού είναι το

ldquoτέτοιοrdquo και σου λέει στο δεύτερο συρτάριστην ντουλάπα σου

3 Και μην ξεχάσετε Αύριο Κυριακή γιορτά-

ζουν οι μαμάδες

Αποστάγματα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς - σ χ ό λ ι α - α π ό ψ ε ι ς

γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώληςχέρια πόδια στη γραμμήόλοι κάθονται στη γηκι ο Μανώλης στο σκαμνί

Με βεβαιότητα ανεξαρτήτως ονοματοδοσίας η θέση έχει

τον ρόλο της Βρίσκεται στο κέντρο και είναι περίβλεπτη

Αρχικώς δυνάμει κοινής συμφωνίας είναι δοτή ενόσω

στην συνέχεια διεκδικείται επί ίσοις όροις από όλα τα μέλη

της ομάδας Η κατάληψή της κάθε φορά δρομολογείται

μέσα από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και γνωστών

άπασι κανόνων κάθε παράβαση πέρα από τα ατομικά υπο-

κειμενικού βάρους συναισθήματα οδηγεί σε χρονικές κα-

θυστερήσεις και επιφέρει άλλοτε άλλες ποινές ορισμένες

και προσυμφωνημένες από όλους

Η κίνηση κάθε μέλους και εντός του κύκλου και στην πε-

ριφέρεια είναι πάντοτε κεντρομόλος πώς αλλιώς να επι-

τευχθεί ο στόχος του παιχνιδιού Οι λαμβάνοντες με

απόφασή τους μέρος στο παιχνίδι οφείλουν να αδυνατί-

ζουν τις φυγόκεντρες δυνάμεις εφόσον επιθυμούν να πα-

ραμένουν συμμέτοχοι διαφορετικά μπορούν να δηλώσουν

την αποχώρησή τους Σε κάθε περίπτωση εκείνο που πρέπει

να επικρατεί είναι ο σεβασμός

Νωρίτερα σε χρόνο μια άλλη κίνηση παραπέμπει στην

ηγεσία του αδυνάμου και στην εξουσία του δυνατού

κοιμήσου χαϊδεμένο μου κι εγώ σου ναναρίζωκι εγώ την κούνια σου κουνώ και σου γλυκοκοιμίζωνάνι το κοριτσάκι μου κι εμένα το μικράκι μουΤο ορατό αποτέλεσμα η ταλάντωση προξενείται από την

πλευρά του ενήλικα ενόσω το βρέφος υφίσταται την κί-

νηση εκείνο που επικρατεί πραγματικά και συμβολικά

είναι η ενέργεια της αγάπης

Στο πρώτο παράδειγμα η λογική φαίνεται να ορίζει τις εξε-

λίξεις ειδικά στην περίπτωση διαφυγών από την τήρηση

των κανόνων ναι μεν η αγάπη για το παιχνίδι μαζεύει σε

ομάδα τους παίκτες όταν όμως εκείνοι διαφωνήσουν ως

βέλτιστο μέσον επίλυσης των διαφορών φαντάζει η προ-

βολή των αρχικώς και κοινώς παραδεδεγμένων όρων

Στο δεύτερο παράδειγμα το αρχέγονο μητρικό ή πατρικό

ένστικτο το οποίο μας συνοδεύει σε όλο τον επίγειο βίο και

εκφράζεται πολύτροπα συμβαδίζει και με τη λογική και με

την αγάπη είναι σίγουρο ότι το βρέφος πρέπει να κοιμηθεί

για πολλούς λόγους όπως σίγουρο είναι και το ότι για το

προσδοκώμενο και αναγκαίο απαιτείται και η δική μας συν-

δρομή Και για τα δύο η βεβαιότητα εδραιώνεται μέσα από

την αμοιβαιότητα των συναισθημάτων

Η μνεία στην πλούσια και εντυπωσιακή ιστορία του

δικαίου κυρώνει αδιαμφισβήτητα ότι και ο σεβασμός

και η λογική έχουν ως αφετηρία την αγάπη είναι

εκείνη που χαρακτηρίζει τους ρόλους εκείνη που παί-

ζει ρόλο κι εκείνη που προστατεύει την διαδρομή

ανάπτυξης των ρόλων

03042021

ΒΣτΚατσάνη

Οι ρόλοι της αγάπηςγύρω γύρω όλοι

Ανοίγουν οι οργανωμένες

ακτές κολύμβησης

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ θα μπορούσατε να μας ενημερώ-

σετε ανπότε θα λειτουργήσει η Αrsquo Πλάζ Βούλας και αν

ο Δήμος ΒΒΒ έχει κάνει συμφωνία για να ισχύσουν οι

Κάρτες Δημότη για δωρεάν είσοδο των δημοτών και

φέτος Επίσης τι ισχύει για την Πλάζ και την Λίμνη

Βουλιαγμένης Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέσω του

τηλεφ Κέντρου του Δήμου μας δεν μπορούμε να εξυ-

πηρετηθούμε για το θέμα αυτό

ΤΤ

Οπως έχουν ανακοινώσει στις 15 Μαΐου ανοίγουν οι

οργανωμένες ακτές κολύμβησης με μέτρα και αποστά-

σεις όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα

Όσον αφορά την Α΄πλαζ Βούλας εδώ και ένα μήνα

γκρεμίζουν κόβουν και ετοιμάζονται για το άνοιγμα

Δεν ξέρουμε τι γίνεται εντός μιας που έχουν ορθώσει

τείχη γύρω - γύρω Την περασμένη Δευτέρα πήρε()

φωτιά κάποιο κτίριο και μάλιστα δεν την είχε αντιλη-

φθεί κανείς

Ειδοποιήσε συνεργάτης της εφημερίδας την Πυροσβε-

στική που βρέθηκε εκεί κοντά και είδε τον καπνό

Οπότε δεν μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ακόμη

τί και πώς θα λειτουργήσει

Δίπλα στο όμορο πρώην κάμπινγκ προχωρούν οι διαδι-

κασίες από τον επενδυτή να δημιουργήσει 5άστερο

και επιδιώκει να πάρει και την Α΄πλαζ Ιδομεν

Το 2005 τον Οκτώβριο για πρώτη και τελευταία φοράέγινε μια λαμπρή τελετή στη Μόσχα όπου συναντήθηκανΡώσοι και Αμερικάνοι αστροναύτες Φωτογραφήθηκαν μεφόντο τον laquoάνθρωπο του θέματος του άρθρουraquo θρυλικόςΓιούρι Γκαγκάριν

Εχουν περάσει 60 χρόνια από την πτήση του στο διάστημα καιεκτιμώ ότι καλό είναι να να θυμηθούμε μερικά πράγματα Γιατα τότε δεδομένα πτήση ndash 1 φορά περιστροφή της γης

Ας πάμε μισό αιώνα πίσω στην αρχή της περιπέτειας της πα-ρουσίας τού ανθρώπου στο Διάστημα Δεκαετία 1960 ψυχρόςπόλεμος μεταξύ δυτικού και ανατολικού μπλοκ αλλά κυρίωςμεταξύ ΕΣΣΔ και ΗΠΑ Σκληρός ανταγωνισμός στα δύο μέ-τωπα Το διάστημα δεν μπορούσε να μείνει πίσω σrsquo αυτό τονανταγωνισμό Εντυπωσιακός και για στρατηγικούς λόγουςδιότι ήταν στενά συνδεδεμένο και με τα πυρηνικά όπλα αφούη διαστημική εξερεύνηση είχε σχέση με τους πυραύλους

Μια σειρά δραματικών γεγονότων και εξελίξεων προς τοτέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ευνόησαν τους Αμερικα-νούς Κι αυτό διότι ο εγκέφαλος του πυραυλικού προγράμμα-τος Βέρνερ Φον Μπράουν μετά από διαδοχικές μετακινήσειςτου με εκατό συνεργάτες του παραδόθηκαν στην Αυστρία

στα Αμερικανικά στρατεύματα Ετσι οι Αμερικανοί κέρδισαντην laquoαφρόκρεμαraquo του ανθρώπινου δυναμικού

Ωστόσο η ΕΣΣΔ πέτυχε την πρωτιά στο διάστημα Στις 4Οκτωβρίου 1957 εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκο-νούρ του Καζακστάν ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στο διά-στημα ο laquoΣπούτνικraquo Ψυχρολουσία για τους ΑμερικανούςΉταν τα προεόρτια για να ακολουθήσει η πρώτη πτήση αν-θρώπου στο διάστημα από τους Σοβιετικούς

Στις 12 Απριλίου 1961 εκτοξεύθηκε και πάλι από το Μπαϊκο-νούρ το διαστημόπλοιο laquoΒοστόκ 1raquo με τον 27χρονο Σμηναγότης Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν

Ο ενθουσιασμός στην ΕΣΣΔ για τον πρώτο κοσμοναύτη ήτανσυγκρίσιμος μόνο με τους πανηγυρισμούς για τη νίκη στον ΒrsquoΠαγκόσμιο πόλεμο Η πτήση του ήταν η αιτία να δώσει ο Πρό-εδρος Κένεντι εντολή ενίσχυσης της ΝΑΣΑ ώστε να μη χαθείτελείως το παιχνίδι

Ας επιστρέψουμε όμως στον Γκαγκάριν Ήταν βραχύς στο ανά-στημα 157middot συγκριτικό πλεονέκτημα του Γκαγκάριν λόγω τουμεγέθους της διαστημικής κάψουλας laquoΒοστόκ 1raquo

Προφανώς επελέγη όχι μόνο λόγω του ύψους του αλλά δια-κρινόταν από τις άριστες επιδόσεις του την φυσική κατά-σταση και την ψυχολογική σταθερότητα

Ο Γκαγκάριν προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια το τρίτοαπό τα τέσσερα παιδιά Οι γονείς του ήταν εργάτες σε κολε-κτίβα και όπως εκατομμύρια Ρώσοι υπέφεραν στον Β΄ παγκό-σμιο πόλεμο στις κατεχόμενες από Γερμανούς περιοχές

Το 1960 στα 16 του ο Γκαγκάριν έγινε μαθητευόμενος εργά-της σε χαλυβουργείο και συνέχιζε παράλληλα σε νυχτερινόσχολείο Αργότερα επελέγη να συνεχίσει τις σπουδές του σεμια Ανώτερη Τεχνική Σχολή με εξειδίκευση στα τρακτέρ Κατάτη διάρκεια των σπουδών του έμαθε να πιλοτάρει αεροπλάνα

Το 1955 κατετάγη στη Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία στηΣχολή Πιλότων και το 1957 αποφοίτησε ως πιλότος μαχητι-κών Τον Αύγουστο του 1960 ο Γκαγκάριν laquoστρατολογήθηκεraquoμε άλλους 19 πιλότους για το Σοβιετικό διαστημικό πρό-

γραμμα Υποβλήθηκαν σε μια σειρά πειραμάτων για να διαπι-στωθεί η σωματική ψυχολογική και νοητική αντοχή τους Απότους 120 επελέγη ο Γιούρι Γκαγκάριν και ο Γκέρμαν Τίτοφ

Ο Γκαγκάριν ξεχώριζε για το χιούμορ του τις υψηλές διανοη-τικές του ικανότητες την ικανότητα να εστιάζει την προσοχήτου στην εργασία τις γρήγορες αντιδράσεις την εξοικείωσήτου με τις εξισώσεις μαθηματικών ουράνιας μηχανικής και τηςαντίληψής του Ετσι ο Τίτοφ επελέγη ως laquoεφεδρικόςraquo

Στις 12 Απριλίου 1961 Τετάρτη του Πάσχα στις 0930 ώρα Μό-σχας ο Γκαγκάριν με τον κωδικό laquoκέδροςraquo ξεκίνησε το ταξίδιτου μέσα στο laquoΒοστόκ 1raquo Η πτήση είχε διάρκεια 108 λεπτάκαι ήταν μία και μοναδική περιφορά δορυφόρου γύρω από τηγη με περίγειο στα 169 χιλιόμετρα και απόγειο στα 376 χλμ

Στην επιστροφή laquoδενraquo προσγειώθηκε με την κάψουλα αλλάχρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα από ελεύθερηπτώση σε ύψος 7 χιλιομέτρων και χρησιμοποίησε το αλεξί-πτωτο για να φτάσει σώος στη έδαφος

Στη συνέχεια έκανε επισκέψεις σε χώρες του ΑνατολικούΜπλοκ και της Δύσης Σε μία από τις περιοδείες του ήρθε στηνΑθήνα 6 Φεβρουαρίου 1962 οπότε και ανακηρύχθηκε επίτιμοςδημότης της πόλης

Έτσι ο μαθητευόμενος μεταλλουργός κατάφερε να βγει πρώ-τος από όλη την ανθρωπότητα στο σκοτεινό έρεβος του Δια-στήματος και να πραγματώσει τα όνειρα του Ιουλίου Βερν τουΆρθουρ Κλαρκ και τον Ισαάκ Ασίμοφ

Οι διαστημικές αποστολές ιδιαίτερα όταν είναι επανδρωμέ-νες απαιτούν τη συνεργασία κάθε επιστημονικής ειδικότητοςπου μπορείτε να φανταστείτε Κάτω απrsquo αυτό το πρίσμα μπο-ρούν να θεωρηθούν η κορωνίδα της ανθρώπινης δραστηριότη-τας Το έρεβος του διαστήματος ήταν είναι και θα είναι τοφυσικό έσχατο όριο του ανθρώπου Ακόμα και για τις τεχνο-λογικές διατάξεις της ανθρωπότητας το Διάστημα είναι έναεξόχως εχθρικό περιβάλλον που αποτελεί πρόκληση για τηλειτουργία τους

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος εα

όπλοις

Όταν ένας μαθητευόμενοςμεταλλουργός έγινε παγκόσμιος θρύλος

12 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημόσιας

διαβούλευσης για την πρώτη φάση των προτάσεων

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς χρημα-

τοδότηση από το πρόγραμμα laquoΑντώνης Τρίτσηςraquo Οι

προτάσεις αφορούν ένα σύνολο μεγάλων και μικρών

παρεμβάσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης του πρά-

σινου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων και εκ-

συγχρονισμού των υποδομών του Δήμου με γνώμονα

τη βιώσιμη αστική κινητικότητα Ο συνολικός προϋπο-

λογισμός των προτάσεων ανέρχεται στα 27 εκατομ-

μύρια ευρώ και όπως τονίζει ο Δήμος με δεδομένη

την αρτιότητα των μελετών που έχουν υποβληθεί η

Δημοτική Αρχή αισιοδοξεί για την έγκριση του συνό-

λου των προτάσεων

Συγκεκριμένα ο Δήμος καταθέτει 8 προτάσεις από τις

οποίες τα 189 εκατ ευρώ να κατευθύνονται στον

άξονα laquoΔράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολο-κληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών καιτου οικιστικού περιβάλλοντοςraquo Στον άξονα αυτό προ-

βλέπονται μεταξύ άλλων συνολικά 24 παρεμβάσεις

που συμπεριλαμβάνουν

bull ανάπλαση και ανακατασκευή της Λεωφ Βασιλέως

Παύλου στη Βούλα

bull ανάπλαση των οδών Ακτής και Ηλίου στο Καβούρι

συνολικά 3 χλμ

bull ποδηλατόδρομο

bull φύτευση 2500 δέντρων μεγάλης ανάπτυξης

bull κατασκευή παιδικών χαρών

bull 2 πάρκων skate κατασκευή πλατειών πεζοδρόμων

και νησίδων

bull ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας

bull έργα ηλεκτροφωτισμού και πολλών ακόμα

Οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν το έργο ψηφιοποί-

ησης του αρχείου του Δήμου την εγκατάσταση του

συστήματος laquoέξυπνωνraquo κάδων απορριμμάτων (33

εκατ euro) η προώθηση της ηλεκτροκίνησης (11 εκατ

euro) η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (11 εκατ

euro) η αναδιαρρύθμιση των χώρων του Δημαρχιακού

Μεγάρου (1 εκατ euro) ο προσεισμικός έλεγχος των

δημοτικών κτηρίων (620 χιλ euro) η συντήρηση των

αθλητικών χώρων (300 χιλ euro) και τη δημιουργία δύο

ψηφιακών μουσείων για τα 200 χρόνια της επανάστα-

σης του lsquo21 (370 χιλ euro) Ο σχεδιασμός των παρεμβά-

σεων έγινε με γνώμονα την ισορροπημένη χωρικά

ανάπτυξη των δράσεων και μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας διαβούλευσης και της λήψης αποφάσεων

στα συλλογικά όργανα του Δήμου αλλά και την πρό-

σκληση σε δημότες να καταθέσουν διαδικτυακά προ-

τάσεις εκτιμάται πως με βάσει την ωριμότητα των

μελετών είναι εφικτή η ολοκλήρωση των έργων μέσα

στα επόμενα δύο χρόνια

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις

προτάσεις και να υποβάλουν παρατηρήσεις μέχρι τη

Δευτέρα 10 Μαΐου μπορούν πατώντας τον ακόλουθο

σύνδεσμο

Πρόγραμμα ldquoΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣrdquo -- ldquoΟλοκληρωμέ-

νες παρεμβάσεις δημιουργίας (vvvgovgr)

Προτάσεις του Δήμου ΒΒΒ για απορρόφηση

κονδυλίων του προγράμματος ldquoA Τρίτσηςrdquo

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Εχουμε γίνει γραφικοί να γράφουμε και να ξαναγράφουμε για την επικίνδυνη δια-

σταύρωση των οδών Πρ Πέτρου - Αγ Νικολάου - Ματρώζου στα όρια Γλυφάδας

- Βούλας Εχει γίνει πλέον ρουτίνα το καθημερινό τρακάρισμα με τραγικές κά-

ποιες φορές συνέπειες με μικροτραυματισμούς άλλες φορές

Έτσι στις 4 Μαρτίου βραδάκι ακούσαμε το μπαμ της σύγκρουσης

Οι αρμόδιοι ούτε βλέπουν ούτε ακούν

Οι κάτοικοι των κατοικιών γύρω από τη διασταύρωση περιοχών έχουν τρελαθεί

να ακούνε το σκούξιμο των φρένων και το μπαμ που ακολουθεί ανεβάζοντάς

τους κάθε ημέρα την αδρεναλίνη στα ύψη

Αντίθετα οι αρμόδιοι των Δήμων ΒΒΒ και Γλυφάδας Ούτε βλέπουν ούτε ακούν

ενώ χάνονται ζωές και περιουσίες

Παράθυρο ελπίδαςΑναγνώστης μας τηλεφώνησε την Πέμπτη 6 Μαΐου και μας έστειλε ένα μήνυμα

που απηύθυνε προς το Δήμαρχο Γλυφάδας Γ Παπανικολάου του οποίου τα αν-

τανακλαστικά έδρασαν άμεσα

Οπως μας ενημέρωσε ο αναγνώστης η υπηρεσία του Δήμου Γλυφαδας τον κάλεσε

τηλεφωνικά και τον ενημέρωσε ότι έχουν στείλει το θέμα σε συγκοινωνιολόγο και

περιμένουν απάντηση γιατί δεν συμφωνούν με το σχέδιο του Δήμου ΒΒΒ

Να ελπίζουμε Είθε

Τροχαίο στην Πρ Πέτρου Τι ποιο κοινό

Δημοσιεύαμε στο υπ αρ 117817421

φύλλο μας το παρόν φωτογραφικό

υλικό το οποίο μας είχε στείλει ανα-

γνώστης από την παραλία που βρίσκε-

ται δίπλα στο Ιsland Club Restaurant

O αναγνώστης όπως μας ενημέρωνε

επισκέπτεται συχνά την παραλία και

παρατήρησε ότι έχουν κόψει ενα δέν-

τρο έσπασαν τα βράχια με κομπρεσέρ

και πέταξαν τα μπάζα μεσα στη θά-

λασσα καταστρέφοντας την πρόσβαση

στη μικρή παραλία για να μην μπορεί

να κατεβαίνει ο κόσμος

Ίσως να μη θέλουν να βλέπει ο κόσμος

την άλλοτε όμορφη άλλη παραλία του

Island που την έχουν γεμίσει με ξα-

πλώστρες ldquoκρεβάτιαrdquo

Αναρωτιόμασταν αν το γνωρίζει ο

Δήμος όταν ακούσαμε από το Δή-

μαρχο ότι δεν έχει συμβεί τίποτε και η

πρόσβαση υπάρχει

Επιμένοντας ο αναγνώστης μας ενε-

χείρισε έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-

σης Αμεσης Δράσης (αρπρ

102024472-α) στο οποίο αναφέρεται

η καταγγελία για το παραπάνω συμβάν

laquoΩρα 1130 Προς κέντρο Αφιξη Ανα-

φέρω ότι μεταβήκαμε στο ανωτέρω ση-

μείο όπου μας ανένετε η ΤΙ και μας

δήλωσε ότι στο σημείο πραγματοποι-

ήθηκε καταστροφή φυσικού μονοπα-

τιού που οδηγεί στη θάλασσα

Ενημερώθηκε το Κέντρο Αμεσης Δρά-

σηςraquo

Ο Δήμαρχος απάντησε στο Δημοτικό

Συμβούλιο ότι δεν έχει γίνει τίποτα

εκεί Μήπως να ρωτήσει την Άμεση

Δράση

Ενεργός πολίτης καταγγέλει στην Αμεση

Δράση καταστροφή στη Βάρκιζα

14 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΚΡΟΚΥΛΕΙΩΤΗΣ (1797-1864)

Ο κατά κόσμον Στρατηγός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

bull Ο ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ

bull Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ

bull Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΟΛΟΥ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ (κι όχι του νέου όπως προβάλλεται -

προωθείται στις μέρες μας) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΑΝΙ-

ΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ

bull Ο ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

bull Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ laquoκαι 50000 γρόσια να μου δώκεις κρέας γιαεμφύλιο πόλεμο δεν πουλώraquo (Απάντησή του στον Αν-

δρέα Ζαΐμη για προσχώρηση στο κόμμα του)

Επιλεγμένα αποσπάσματα από τα

ldquoΑπομνημονεύματαrdquo του Μακρυγιάννη

laquoΤότε κατάλαβα κι οι νέοι κυβερνήται μας είναι χειρότεροικαι ελεεινολογούσα την πατρίδα ότι ο Θεός δεν είπε να τηνλευτερώσει ακόμα στrsquo αληθινά και κρίμα στους κόπους μαςmiddotεβγιαστήκαμεν και την πήραμεν εις τον λαιμόν μαςraquo(Μακρυγιάννης 1797-1864 ldquoΑπομνημονεύματαrdquo τόμος Β)

laquoΌταν κοπιάσετε εσείς - οι Μεγάλοι μας Πολιτικοί- μας γυμνά-σετε την διχόνοια μας φέρατε της φατρίες και τrsquo άλλα τrsquoαγαθάmiddot και κακοβάλετε το δυστυχησμένο αθώον Έθνοςraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo επίλογος)

laquoΟι Μεγάλοι μας οι Πολιτικοί δεν επιθυμούν ποτές τηνησυχίαν κι όλο πατριωτισμό με τα χείλη θυσιάζουν Θέ-λουν εις την Συνέλεψη να κομματιάσουνε το Έθνος Τοrsquoκαμαν αυτόχτονες κι ετερόχτονες Και μια Διχόνοια οπούτηράγει ο ένας χριστιανός τον άλλον οι μέσα με τους έξωως Τούρκους όταν τους πολεμούσαμενraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo βιβλίο Δ΄ σελ 327)

Διάλογος του Ναπολέοντα Α΄(1769-1821) και του

τσάρου της Ρουσσίας Αλεξάνδρου Α΄Παύλοβιτς

(1777-1825) στον Kάτω KόσμοlaquoΠάμε Ναπολέων να ιδούμε τους παλιούς τους Έλλη-νες εις το μέρος οπού κατοικούνε να βρούμε τον γέρο Σω-κράτη τον Πλάτωνα τον Θεμιστοκλή τον λεβέντηΛεωνίδα και να τους ειπούμεν τις χαροποιές είδησες ότιαναστήθηκαν οι απόγονοί τους οπού ήταν χαμένοι καισβυσμένοι από τον κατάλογον της ανθρωπότης Αυτείνοιοι αγαθοί και δίκαιγοι το φως της αλήθειας οι γενναίγοιrsquoπερασπισταί της λευτεριάς με πατριωτισμόν με καθαρήαντρεία μrsquo αρετή κι όχι δόλον κι απάτη επλούτηναν τηνανθρωπότη από αυτάmiddot Κι αν ήταν αυτείνοι φτωχοί εις ταπροσωρινά και μάταια είναι πλούσιοι πολύ εις τα rsquoστορικάτου κόσμου Διrsquo αυτούς ήταν τα έργα τους αγώνες της αρε-τής Δια τούτο θέλησε ο Θεός ο δίκιος κι ανάστησε καιτους απογόνους τους οπού ήταν χαμένη τόσους αιώνες ηπατρίδα τουςraquo((Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 236)

laquoΚαι οι προδότες της πατρίδος και οι αγορασμένοι (σσεξωνημένοιπουλημένοι) - κακόν μπελά να τους δώσηςΚύριε και συντρόφους του Κάγη (σσ Κάιν) να τουςκάμηςraquo (Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 297)

EYMENHΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (κατά Αρριανό) ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ (362-316)

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΜΕΝΟΥΣ

laquoΌτι η φιλία και το φιλί έχουν την ίδια ρίζα το λένε τα Λε-ξικά αλλά το υποστηρίζει και η Ιστορία με το φίλημα τουΙούδαraquo (Δημήτρης Καμπούρογλου 1852-1942 Γνωμικογράφος)

Ο Αίσωπος 620-564 ο Πατέρας της παραβολής ή αλληγο-

ρίας στο μύθο του 205 1 8 με τίτλο laquoΟΡΝΙΘΟΘΗΡΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΔΙΞraquo μας παραδίδει το δίδαγμα ότι laquoοἱ τούς οἰκείουςπροδιδόντες οὐ μόνον ὑπό τῶν ἀδικουμένων μισοῦνταιἀλλά καί ὑπό τούτων οἷς προδιδόασινraquo ήτοι όποιοι

προδίδουν δικούς τους ανθρώπους δεν τους απεχθάνονται

μόνο τα θύματά τους αλλά ακόμη κι εκείνοι που καρπώνον-

ταιεπωφελούνται την προδοσία τους

Μας θυμίζει το πολυδιαδεδομένο ρητό laquoτην προδοσία πολ-λοί την αγάπησαν αλλά τον προδότη ουδείςraquo

Κάνοντας μια διαδικτυακήιντερνετική πλοήγηση πλην

όμως ερευνητικήστοχαστική διαπιστώνει κανείς αρκεί να

είναι εκπαιδευμένος σωστά το χάος - ldquoαλαλούμrdquo που επι-

κρατεί στους διάφορους ιστότοπους (sites)

bull Οι αντιγραφές (copy-paste) πάνε σύννεφο

bull Η παραπληροφόρηση (fake news) οργιάζει

bull Το ψεύδος μεσουρανεί

Όλοι αποδίδουν την παραπάνω παροιμιώδη γνωστή ρήση

στον ιστορικό φιλόσοφο και βιογράφο από τη Χαιρώνεια

της Βοιωτίας Πλούταρχο 50-120 το οποίο είναι πράγματι

σωστό πλην όμως δεν αναφέρουν σε ποιο από τα 227 έργα

του περιλαμβάνεται σύμφωνα με τον κατάλογο που υποτί-

θεται ότι κατάρτισε ο γιος του Λαμπρίας πολλά ldquoχαμέναrdquo

σήμερα διασώθηκαν ολοκληρωμένα 133

Από την έρευνά μας εντοπίσαμε ότι αυτή η ρήση βρίσκεται κά-

πτως παραλλαγμένη αλλά με το ίδιο ακριβώς νόημα στους

ldquoΒΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣrdquo του Πλουτάρχου και μάλιστα στο

βίο του ldquoΡωμύλουrdquo του πρώτου βασιλιά και ιδρυτή της Ρώμης

Εμείς δημοσιεύουμε για πρώτη φορά αυτή την πληροφορία

ως ελάχιστη προσφορά έτσι ώστε οι Φιλέβδομοι Αναγνώστες

και όποιος άλλος ενδιαφέρεται να γνωρίζουν πλέον επακρι-

βώς πού αναφέρεται αυτή η φράση διαλύοντας τα νέφη της

άγνοιας αοριστίας ασάφειας και σύγχυσης

laquoΟὐ μόνον οὐν ὡς ἔοικεν Ἀντίγονος ἔφη προδιδόντας

μέν φιλεῖν προδεδωκότας δέ μισεῖν οὐδέ Καῖσαρ εἰπών

ἐπί τοῦ Θρακός Ρυμιτάλκου φιλεῖν μέν προδοσίαν προ-

δότην δέ μισεῖνmiddot ἀλλά κοινόν τι τοῦτο πάθος ἐστίπρός τούς πονηρούς τοῖς δεοmicroένοις αὐτῶν ὥσπερἰοῦ καί χολῆς ἐνίων θηρίων δέονταιmiddot τήν γάρχρείαν ὅτε λαmicroβάνουσιν ἀγαπῶντες ἐχθαίρουσιτήν κακίαν ὅταν τύχωσιraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙrdquo ldquoΘΗΣΕΥΣ- ΡΩΜΥΛΟΣrdquo κεφ 17 17-24)

(= Και δεν υπήρξε μόνο καθώς φαίνεται ο Αντίγονος ο Α΄-

ο Κύκλωψ ή Μονόφθαλμος 382-301 - ο οποίος υποστήριξε

ότι αγαπά απrsquo τη μια εκείνους οι οποίοι προδίδουν αλλά απrsquo

την άλλη μισεί εκείνους οι οποίοι έχουν προδώσει ούτε

μόνο ο Καίσαρας ο οποίος εξ αφορμής του Ρυμιτάλκη του

Θράκα υποστήριξε ότι αγαπά την προδοσία μισεί όμως τον

προδότη Αλλά τούτο είναι κοινό πάθημα σε σχέση με τους

κακούς - τους διαπράττοντες την προδοσία - το οποίο συμ-

βαίνει σε όλους όσοι έχουν τη ανάγκη τους καθώς λαμβά-

νουν ανάγκη από το δηλητήριο και τη χολή μερικών αγρίων

ζώωνmiddot διότι καίτοι αγαπούν την προδοσία όταν έχουν

ανάγκη αυτής μισούν όμως την κακήν πράξη της προδο-

σίας όταν πετύχουν το σκοπό τους)

Ο ΥΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΕΡΩΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΥ-

ΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΑΣΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΛΙΓΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

laquoγενομένης δὲ σιωπῆς ἐν ὑψηλῷ τινι καταστὰς καὶ τὰςχεῖρας δεδεμένας προτείνας ποῖον εἶπεν ὦ κάκιστοιΜακεδόνων τρόπαιον Ἀντίγονος ἐθελήσας ltἂνgt ἀνέ-στησε καθ ὑμῶν οἷον ὑμεῖς καθ αὑτῶν ἀνίστατε τὸνστρατηγὸν αἰχμάλωτον ἐκδιδόντες οὐκ ἄρα δεινὸν ἦνκρατοῦντας ὑμᾶς ἧτταν ἐξομολογεῖσθαι διὰ τὰς ἀπο-σκευάς ὡς ἐν τοῖς χρήμασιν οὐκ ἐν τοῖς ὅπλοις τοῦ κρα-τεῖν ὄντος ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγεμόνα πέμπετε λύτρον τῆςἀποσκευῆς ἐγὼ μὲν οὖν ἀήττητος ἄγομαι νικῶν τοὺςπολεμίους ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀπολλύμενοςmiddot ὑμεῖς δέπρὸς Διὸς στρατίου καὶ θεῶν ὁρκίων ἐνταῦθά με διαὑτῶν κτείνατε πάντως κἀκεῖ κτεινόμενος ὑμέτερονἔργον εἰμίmiddot μέμψεται δ οὐδὲν Ἀντίγονοςmiddot νεκροῦ γὰρΕὐμενοῦς δεῖται καὶ οὐ ζῶντος εἰ δὲ φείδεσθε τῶνχειρῶν ἀρκέσει τῶν ἐμῶν ἡ ἑτέρα λυθεῖσα πρᾶξαι τὸἔργον εἰ δ οὐ πιστεύετέ μοι ξίφος ὑπορρίψατε τοῖς θη-ρίοις δεδεμένον καὶ ταῦτα πράξαντας ὑμᾶς ἀφίημι τῆςἐπ ἐμοὶ δίκης ὡς ἄνδρας ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτουςπερὶ τὸν αὑτῶν στρατηγὸν γενομένουςraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙraquo ΒΙΟΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ κεφ 17)

(= Κι όταν επικράτησε σιωπή ο Ευμένης ανέβηκε σε ένα

ψηλό μέρος σήκωσε τα δεμένα του χέρια και είπε laquoΣκεφθή-

κατε αισχροί Μακεδόνες ποιο τρόπαιο απαίτησε ο Αντίγονος

και σεις του δώσατε τη δυνατότητα να το στήσει ντροπιάζον-

τάς σας Σκεφθήκατε ποιο τρόπαιο στήνετε εσείς οι ίδιοι

εναντίον του εαυτού σας με το να παραδίνετε ζωντανό το

στρατηγό σας Δεν είναι άραγε ντροπή ενώ έχετε νικήσει να

ομολογείτε ότι είστε ηττημένοι επειδή χάσατε τις αποσκευές

σας λες και η νίκη κερδίζεται με τα χρήματα κι όχι με τα

όπλα και στέλνετε ακόμα ως λύτρο και τον αρχηγό σας για

να πάρετε πίσω τις αποσκευές σας Εγώ οδηγούμαι στους εχ-

θρούς αήττητος γιατί είμαι ο νικητής των εχθρών αλλά κα-

ταστρέφομαι από τους συναγωνιστές μουmiddot εσείς όμως μα το

Δία τον προστάτη του στρατού και τους θεούς που στο

όνομά τους ορκιζόμαστε σκοτώστε με εδώ και με τα ίδια σας

τα χέρια Γιατί όπως και να rsquoναι και στο στρατόπεδο των εχ-

θρών να με σκοτώσουν ο θάνατός μου θα είναι δικό σας

έργο Άλλωστε ο Αντίγονος δεν πρόκειται να σας κατηγορή-

σει γιατί αυτός νεκρό θέλει τον Ευμένη και όχι ζωντανό Και

αν δεν θέλετε να βλάψετε τα χέρια σας με αίμα λύστε το ένα

μου χέρι κι αυτό αρκεί για να εκτελέσει ότι χρειάζεται Κι αν

πάλι δεν θέλετε να μου εμπιστευθείτε το ξίφος ρίξτε με δε-

μένο στα θηρία Αν εκτελέσετε αυτά που σας λέγω εγώ του-

λάχιστο θα σας συγχωρέσω και θα θεωρήσω πως φερθήκατε

πάρα πολύ όσια και δίκαια απέναντι στο στρατηγό σαςraquo

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ Όσοι νομίζουν ότι προδίδουν τους άλ-

λους στο τέλος αποδεικνύεται ότι πρόδωσαν τους εαυ-

τούς τους Το τέλος κάθε προδότη είναι πάντα το ίδιο Η

εκτέλεσή του από τον ευεργετημένο του Διότι την προδο-

σία πολλοί αγάπησαν αλλά τον προδότη κανείς

Οι Αργυράσπιδες ως ασεβείς και κακοήθεις άνθρωποι εξοντώ-

θηκαν από τον Σιβύρτιο το σατράπη της Αραχωσίας και δεν

αντίκρισαν ποτέ ξανά τη μακεδονική γη και όπως παρατηρεί

επί του προκειμένου ο επιφανής ιστορικός Διόδωρος Σικελιώ-

της (80-20) στην laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo του κεφ 48

Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΣ

Η ΚΑΤrsquo ΕΝΤΟΛΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ

laquoαἱ γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξου-

σίαν γίνονται λυσιτελεῖς τοῖς δ᾽ ὑπακούσασιν ἰδιώταις

μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανταιraquo

(laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo ΒΙΒΛΙΟ 19 κεφ48 εδάφιο 44)[=Γιατί οι ασεβείς πράξεις αποβαίνουν για τους δυνάστες επωφελείςεπειδή αυτοί νέμονται την εξουσία στην περίπτωση όμως των απλώνπολιτών που ενεργούν κατrsquo εντολήν (κατά παραγγελία) καθίστανταικατά κανόνα άκρως βλαβερές πρόξενοι μεγάλων συμφορών]

―――――――― Αργυράσπιδες Με την ασημένια ασπίδα ήταν από τα εκλεκτότερα σώματατου Μακεδονικού στρατού και αποτελούσαν τη σωματοφυλακή του βασιλιά)

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

laquoἄπιτεraquoἘκ Φιλιστορίας ἄρχεσθαι

ampἈνιστορησίας παύεσθαι

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 15

Παρά τις συνεχείς δρά-

σεις της Περιφέρειας Ατ-

τικής με στόχο την

καταπολέμηση του φαι-

νομένου της παράνομης

αφισορύπανσης όπως

μας ενημέρωσε η Περι-

φέρεια κατά τη διάρκεια

της Μεγάλης Εβδομάδας

εντοπίστηκε από τα συ-

νεργεία της αλλά και

από τις κάμερες παρακο-

λούθησης του Κέντρο

Διαχείρισης Κυκλοφο-

ρίας εκτεταμένη παρά-

νομη αφισορύπανση σε

κεντρικές αρτηρίες του

οδικού δικτύου αρμοδιό-

τητας της Περιφέρειας

Αττικής

Με εντολή του Περιφε-

ρειάρχη Αττικής Γ Πα-

τούλη τεχνικά συνεργεία

της Περιφέρειας ξεκίνη-

σαν από την Τετάρτη 5

Μαΐου ξήλωμα των αφι-

σών κατά μήκος των

δρόμων με στόχο την

άμεση απομάκρυνσή

τους προκειμένου να

διαφυλαχθεί η ασφάλεια

των χρηστών του οδικού

δικτύου

Οπως σημειώνει η Περι-

φέρεια το διαφημιστικό

υλικό που έχει αναρτηθεί

παράνομα ελλοχεύει

πολλούς κινδύνους

καθώς μπορεί να γίνει

αιτία πολλών σοβαρών

ατυχημάτων λόγω από-

σπασης της προσοχής

των οδηγών αλλά και πι-

θανής αποκόλλησης τμή-

ματός του και πτώσης

του στο οδόστρωμα

Ο Περιφερειάρχης Γ Πα-

τούλης επισημαίνει σχε-

τικά laquoΔυστυχώς παρά

τις συστάσεις μας και τις

επίμονες προσπάθειές

μας σε συνεργασία με

τους δήμους προκειμέ-

νου να σταματήσει η αφι-

σορύπανση στην Αττική

το φαινόμενο επαναλαμ-

βάνεται Εμείς από την

πλευρά μας στέλνουμε

ένα ηχηρό μήνυμα προς

κάθε κατεύθυνση Ακόμα

και αν κάποιοι επιμένουν

να ασχημονούν παραβιά-

ζοντας τους νόμους

εμείς θα συνεχίσουμε να

υπερασπιζόμαστε την

ασφάλεια των πολιτών

αλλά και την αισθητική

της Αττικής μας Δεν θα

επιτρέψουμε σε κανέναν

να παραβιάζει το νόμο εις

βάρος του περιβάλλον-

τος αλλά και της ασφά-

λειας των πολιτών

Είμαστε αποφασισμένοι

να αλλάξουμε το πρό-

σωπο της Αττικής και

αυτό το αποδεικνύουμε

καθημερινά με πράξειςraquo

Η Περιφέρεια Αττικής ξηλώνει αφίσες

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανάρτησε τους δασικούς χάρτεςστις 7 Μαΐου και έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων φυσικά και νομικά πρόσωπα δη-

μοσίου και ιδιωτικού δικαίου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης httpswwwktimanetgr

με τη συμπλήρωση φόρμας εντός προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών από την ανάρ-

τηση Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας είναι η 19082021 ημέρα Πέμπτη

Πληροφορίες στο 210-6135010 (εσωτ 229) και στο e-mail syadx-pentelisatticagr

16 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

1821shy2021 Διακόσια χρόνια εθνικής υπερηφάνειαςκαι προόδου

του Γεωργίου Γιώτη

Σήμερα γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την εθνεshyγερσία του 1821 όχι τα διακόσια χρόνια από το 1821Η Ελληνική Επανάσταση προετοιμασμένη και αποφαshyσισμένη από τη Φιλική Εταιρεία που εξέφρασε τότεμε πίστη και τόλμη την έφεση του Έθνους για την απεshyλευθέρωσή του επέτυχε ύστερα από εννεάχρονοεπικό αγώνα εναντίον αντιπάλου συντριπτικά ισχυρόshyτερου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της με τη δηshyμιουργία του Ελληνικού Κράτους (Ιστορία τουΕλληνικού Έθνους 2000 τΙΒ σ 5)Είχαμε φιλοξενήσει σε προηγούμενο φύλλο μας τοπρώτο μέρος από το πόνημα του Γ Γιώτη το οποίοολοκληρώνεται με το παρόν κείμενο

Ηανάλυση των σημαντικών ιστορικών γεγονότων των τεshyλευταίων 200 ετών σκιαγραφεί μία διαφορετική εικόναΌσο κι αν φαίνεται παράδοξο για μια μικρή και όχι πλούshy

σια χώρα σαν τη δική μας η Ελλάδα βρέθηκε συχνά στην πρωshyτοπορία ιστορικών εξελίξεων παγκόσμιας σημασίας ndash αν καιόχι πάντα με θετικό για την ίδια αποτέλεσμα Ας αναφέρουμε παρακάτω κατά χρονολογική σειρά καποιεςαπό τις πιο εντυπωσιακές πρωτιές της χώρας μας κατά τουςδύο προηγούμενους αιώνες

1830 (Φεβρουάριος) Οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής ΜΒρετανία Γαλλία και Ρωσία υπέγραψαν το Πρωτόκολλο τουΛονδίνου με το οποίο αναγνώρισαν την Ελλάδα ως ανεξάρτητοβασίλειο Αν και η Ελλάδα δεν ήταν η πρώτη από τις επαρχίεςτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη που επαναστάshyτησαν εναντίον της Πύλης (είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι το 1804)ήταν η πρώτη που κατόρθωσε να ανακηρυχθεί σε ανεξάρτητοεθνικό κράτος (κάτι που η Σερβία δεν πέτυχε παρά μόνο το1878)

1844 (Μάρτιος) Η Εθνοσυνέλευση που είχε προέλθει από τιςεκλογές του προηγούμενου έτους ψήφισε εκλογικό νόμο πουκαθιέρωνε την καθολική και άμεση ψηφοφορία για όλους τουςάρρενες Έλληνες πολίτες Έτσι η Ελλάδα έγινε πρωτοπόροςστην Ευρώπη (και μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο) στο πεδίοτου καθολικού εκλογικού δικαιώματος Για σύγκριση η Ελβετίακαι η Γαλλία εφάρμοσαν την καθολική ανδρική ψήφο το 1848η Δανία το 1849 η Γερμανία το 1871 το Βέλγιο το 1893 η Ισπαshyνία το 1890 η Αυστρία το 1896 η Ιταλία το 1912 και η Μ Βρεshyτανία το 1918

1896 (Απρίλιος) Η Αθήνα οργάνωσε τους πρώτους σύγχροshyνους Ολυμπιακούς Αγώνες με συμμετοχή 14 χωρών και 241 ανshyδρών αθλητών

1923 (Ιανουάριος) Με τη Συνθήκη της Λωζάννης η Ελλάδαμαζί με την Τουρκία έγιναν οι πρώτες χώρες στον κόσμο πουυποχρεώθηκαν να ανταλλάξουν πληθυσμούς Ειδικά η μικρήτότε Ελλάδα ανέλαβε και έφερε εις πέρας το έργο της οικοshyνομικής αποκατάστασης και εθνικής ενσωμάτωσης άνω τουενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τηνανατολική Θράκη Μια άλλη πρωτιά ακολούθησε Μετά τηνανταλλαγή η Ελλάδα διέθετε τον πλέον ομοιογενή (εθνικάγλωσσικά και θρησκευτικά) πληθυσμό σε ολόκληρη την Ευshyρώπη (μαζί με την Πορτογαλία)

1940 (Οκτώβριος) Μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέshyμου ήταν η Ελλάδα η πρώτη χώρα που αφού μπήκε στον πόshyλεμο πέτυχε και τις πρώτες στρατιωτικές νίκες εναντίον τουΆξονα σε ευρωπαϊκό έδαφος Όταν πια η Ολλανδία το Βέλγιο

και η Γαλλία είχαν κατακτηθεί μέχρι τον Ιούνιο του rsquo40 η Ελshyλάδα όχι μόνο κατόρθωσε να αντισταθεί στην επίθεση της φαshyσιστικής Ιταλίας αλλά και να την υποχρεώσει σε ήττα Οιαμέσως επόμενες συμμαχικές νίκες ήρθαν το 1941 από τον αγshyγλικό στρατό εκτός Ευρώπης στην Αιθιοπία και τη ΒόρειαΑφρική

Δεκαετία του rsquo50 Στη σχετικά μακρά περίοδο που ξεκίνησεμετά το τέλος του Εμφυλίου και έγινε γνωστή ως laquoελληνικό οιshyκονομικό θαύμαraquo ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικοshyνομίας ήταν ο ταχύτερος στην Ευρώπη και δεύτερος ταχύτεροςστον κόσμο πίσω μόνο από την Ιαπωνία Η οικονομική αποshyγείωση της χώρας σε εκείνη τη δεκαετία έφερε μέση ετήσιααύξηση του ΑΕΠ που πλησίασε το 10 ενώ οι εξαγωγές αυξήshyθηκαν με ακόμη γοργότερο ρυθμό ο οποίος διατηρήθηκε καικατά την επόμενη δεκαετία

2010 (Μάιος) Η Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο που προέβλεπεχρηματοδοτική βοήθεια ύψους 110 δισ ευρώ Αυτό ήταν τομεγαλύτερο σχέδιο διάσωσης στο οποίο είχε ποτέ συμμετάσχειτο ΔΝΤ Αλλά ειδικότερα στον τομέα των χρεών η χώρα μαςκατέχει άλλη μια ιστορική πρωτιά Σύμφωνα με υπολογισμούςτων καθηγητών Ράινχαρτ και Ρογκόφ (στο βιβλίο τους laquoThisTime is Differentraquo) η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώραπου από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμερα έχει περάσειπάνω από το μισό του εθνικού της βίου σε κατάσταση χρεοκοshyπίας (Παππάς 2020)

Η κρίση του 2010 κόστισε πολύ αλλά δεν ακύρωσε τα μεγάλαπολιτικά κεκτημένα της χώρας Όμως ίσως κάπως σαν τη Μιshyκρασιατική Καταστροφή μας υπενθύμισε τα όρια των φιλοδοshyξιών μας Ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης οι διάφοροιδείκτες δείχνουν πως η χώρα έχει καταφέρει να διατηρηθεί σεαξιοζήλευτα διεθνή επίπεδα (Καλύβας 2021) Αρκούν τρία παshyραδείγματα Το 2013 η Ελλάδα βρισκόταν στην 32η θέση παγshyκοσμίως ως προς το κατά κεφαλή της εισόδημα Την ίδιαχρονιά βρισκόταν στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης τηςEconomist Intelligence Unit ως προς τις χώρες όπου θα ήτανκαλύτερο να γεννηθεί κανείς Ενώ το 2015 βρισκόταν στην 34η

θέση στο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (Social Progress Index)Και όμως στη συνείδηση των περισσότερων κατοίκων της ηΕλλάδα ταυτίζεται περισσότερο με έννοιες όπως η αποτυχίαοι ανεκπλήρωτες προσδοκίες η υστέρηση και η υπανάπτυξηΚαθώς η Ελλάδα εισέρχεται στην τρίτη εκατονταετία του βίουτης έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για το νέο μας εθνικόαφήγημα και τους στόχους που θα προκύψουν μέσα από αυτόΑλλά γιατί ίσως αναρωτηθεί κάποιος χρειαζόμαστε κάτι τέshyτοιο Όλες οι ανθρώπινες ομάδες από την μικρότερη ως τηνπολυαριθμότερη έχουν ανάγκη από μια ιδεολογία ή αφήγημαπου να εξιστορεί το παρελθόν το παρόν και το μέλλον τους καινα σκιαγραφεί το χαρακτήρα και την ιδιοσυστασία τους

Στα πρώτα διακόσια χρόνια όπως είναι γνωστό το εθνικό μαςαφήγημα θεμελιώθηκε με μεγάλη επιτυχία πάνω στο σχήματης εθνικής συνέχειας αρχαιότητας Βυζαντίου και νέου Ελληshyνισμού που διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος τον19ο αιώνα Με το πέρασμα του χρόνου αυτό εξελίχθηκε καιμπολιάστηκε από την εκάστοτε ιστορική και πολιτική συγκυρίαΠροφανώς δεν θα εγκαταλειφθεί η εξασφάλιση της οικονομιshyκής ευημερίας όπως άλλωστε η προάσπιση της εδαφικής ακεshyραιότητας δεν χάθηκε μαζί με τη laquoΜεγάλη Ιδέαraquo Όμως το

αφήγημα της Ανάπτυξης ξεπερνιέται σταδιακά καθώς γίνεταιολοένα και πιο σαφές πως οι υλικοί πόροι είναι πεπερασμένοιπως η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή τους υπονομεύει το μέλλοντου πλανήτη και πως η αύξηση της κατανάλωσης αφήνει τουςανθρώπους ανικανοποίητους και δυστυχείς

Αυτά είναι τα δεδομένα της εποχής μας κι εκεί θα πρέπει νααναζητήσουμε το νέο μας εθνικό αφήγημα Και όπως έγινε στοπαρελθόν το αφήγημα που θα πετύχει να εμπνεύσει και νασυγκινήσει θα σκιαγραφεί με πειστικό τρόπο ένα καινούργιοκαι ελκυστικό μέλλον (Καλύβας 2021)

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα κατεξοχήν εθνικοαπελευshyθερωτικό κίνημα Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και κοιshyνωνικές συνιστώσες όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιεςπεριπτώσεις Όμως το βασικό κίνητρο και ταυτόχρονα τοκύριο ζητούμενο των επαναστατών ήταν η εθνική μας ανεξαρshyτησία Αυτό προκύπτει από όλες τις διακηρύξεις τους και αποshyτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο προοίμιο του Συντάγματος τηςΕπιδαύρου του πρώτου συνταγματικού κειμένου του ΑγώναΈνα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι επαναστάτες επιshyδίωκαν αυτό το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος να είναι δημοκραshyτικά οργανωμένο Στην αντίληψή τους η πολιτική χειραφέτησηήταν η άλλη όψη της εθνικής χειραφέτησης

Στα διακόσια χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την κήρυξητης Ελληνικής Επανάστασης οι Έλληνες έχουμε διανύσει πολύδρόμο Πολλές φορές έχουμε την τάση να βλέπουμε μόνο ταλάθη που έγιναν και να παραπονιόμαστε για τις αποτυχίεςΩστόσο εάν κάποιος εξετάσει τη συνολική πορεία της Ελλάδαςσε αυτούς τους δύο αιώνες δεν μπορεί παρά να καταλήξει στοσυμπέρασμα ότι το ισοζύγιο είναι εντυπωσιακά θετικό Τοαπειροελάχιστο σε έκταση ασθενικό σε πληθυσμό και φτωχόαπό πλευράς πόρων ελληνικό κράτος το οποίο ιδρύθηκε ωςαποτέλεσμα της Ελληνικής Επανάστασης κατόρθωσε παρά τιςεγγενείς αδυναμίες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμεshyτώπισε να επεκταθεί εδαφικά να εξελιχθεί και να καταστείσημαντικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκαshyνίων και της Ανατολικής Μεσογείου (Κλάψης 2021 σ18)

Ας γιορτάσουμε λοιπόν τα διακόσια χρόνια της εθνικής μαςταυτότητας τα διακόσια χρόνια εθνικής υπερηφάνειας καιπροόδου Όπως έχει εύστοχα διατυπωθεί από τον Θεοδωρόshyπουλο (2021) laquoΤα πρώτα διακόσια χρόνια είναι δύσκολαraquoΜέσα σrsquo αυτά τα δύσκολα διακόσια χρόνια πολλά πετύχαμεκαι σε άλλα τόσα αποτύχαμε Πετύχαμε να εντάξουμε στονχάρτη περιοχές που διπλασίασαν την αρχική επικράτεια Η Ελshyλάδα που έχουμε στον νου μας δεν έχει σχέση με τη χώρα πουείχε στο μυαλό του ο Μιαούλης ή ο Κολοκοτρώνης Πετύχαμενα βρούμε μια θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτηΑς κοιτάξουμε στο μέλλον με αισιοδοξία και ας αναδιατυπώshyσουμε το εθνικό μας αφήγημα για τον τρίτο αιώνα της ύπαρξήςτου Ελληνικού κράτους Ας νοιώσουμε εθνική υπερηφάνεια γιαόσα έχουμε καταφέρει έως τώρα ας γιορτάσουμε την εθνικήμας ταυτότητα

―――――――― Ο Γιώτης Γεώργιος είναι Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανμίου Αθηνών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αραμπατζής Χρήστος Είναι μύθος ή πραγματικότητα το laquoΚρυφό Σχοshyλειόraquo 21 Απαντήσεις για το 1821 Καθημερινή 2021Θεοδωρόπουλος Τάκης Από τη Βαβυλωνία στην ανέκφραστη δημοτικήΚαθημερινή 16shy02shy2020Θεοδωρόπουλος Τάκης laquoΟ Όμηρος είναι σκουπίδιraquo Καθημερινή 03shy01shy2021 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (2000) Τόμος ΙΒ Εκδοτική ΑθηνώνΚαλύβας Στάθης (2015) Καταστροφές και Θρίαμβοι Εκδόσεις Παπαδόshyπουλος Καλύβας Στάθης Αλλαγή υποδείγματος Καθημερινή 07shy02shy2021Κιτρομηλίδης Πασχάλης Γιορτή το 2021 στοχασμός το 2022 Καθημεshyρινή 09shy08shy 2020Κλάψης Αντώνης BBC History Magazine 4 + 1 ερωτήσεις για το 1821Μάρτιος 2021

Παππάς Τάκης Ιστορικές πρωτιές σε 200 χρόνια εθνικής ιστορίας Καθηshyμερινή 23shy 02shy2020Ράμφος Στέλιος Η επέτειος Καθημερινή 3shy01shy2021

Αριστείδης Χατζής Ο Καποδίστριας ο Τρικούπης και το έγκλημα με τηνΑγία Σοφία Πρώτο Θέμα 21shy07shy2020

7 Μαΐου 1832 η Ελλάδα αναγνωρίζεται επίσημα ως ανε-ξάρτητο κράτος

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 17

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου ΒΒΒ

Χριστός Ανέστη

Αγαπητοί αναγνώστες

σταχυολογούμε τα σημαντικότερα ειδικού ενδιαφέρον-

τος θέματα αρχικώς από την Oικ Eπιτροπή της Μεγάλης

Τετάρτης 28-4

bull Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκ-

μίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης ΛΠοσειδώ-

νος 6 Βουλιαγμένη (αφορά αυτό που είναι δίπλα στο

πρώην Ακτή) Ο επικεφαλής της παράταξης μας ΔΔαβά-

κης έθεσε το ζήτημα στο ΔΣ της Μεγάλης Δευτέρας

καθώς στην προηγούμενη από αυτή επιτροπή η εισήγηση

που αφορούσε αυτή τη δημοπρασία δεν παρουσίαζε κα-

νένα στοιχείο όπως το ποσό εκμίσθωσης τον χρόνο

κλπ Ενώ στην επιτροπή της 28-4 εμφάνιζε το αποτέλε-

σμα της δημοπρασίας κατά το Γιάννης κερνά κ Γιάννηςπίνει Πάντως σύμφωνα με το πρακτικό το αποτέλε-

σμα έχει ως εξής Χρονική διάρκεια μίσθωσης 6 χρόνια

με δυνατότητα παράτασης 6 επιπλέον

Συμμετέχουσα εταιρεία κai πλειοδότρια εταιρεία ΑΚΤΗ

PARKING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Εγγυήτριά της η εταιρεία Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και

Τουριστική Εταιρεία THE MARGI

Τιμή μίσθωσης12500euro ετησίως

bull Βελτίωση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια

Λειοτεμαχιστή Σας θυμίζουμε ότι πρόκειται για δαπάνη

που αγγίζει τις 600000euro και την έχουμε καταψηφίσει

Διάβασαν λοιπόν τα έκπληκτα μάτια μας ότι ο ανάδοχος

κάνει περαιτέρω έκπτωση 2 ήτοι το αστρονομικό ποσό

των 1187598 euro με ΦΠΑ Επίσης κάνει δώρο και ένα πλή-

ρες σετ κοπτικών άκρων του λειοτεμαχιστή (δηλαδή δεν

συμπεριλαμβανόταν) συνολικής αξίας με ΦΠΑ του

ομοίως αστρονομικού ποσού των 987820 euro Και έτσι θα

χαρούμε πολύ όλοι που υπάρχει συνολικό όφελος σε

είδος και έκπτωση της τάξης των 22000euro επί δαπάνης

59379880 euro

bull Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου Αφορά την πρώην

(πλέον) δημοτική έκταση του Νότου (παραλία Βούλας)

για την οποία ζητήθηκε απόφαση από την Οικ Επιτροπή

για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεως του Πρωτοδι-

κείου Σημειωτέον βάσει αυτής της αποφάσεως η ιδιω-

τική εταιρεία δικαιώθηκε Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα

ποσά που διεκδικεί ο δήμος για χρήση κοινόχρηστου

χώρου 540 τμγια το 2018 το ποσό των 17172euro και για

το 2019 άλλα τόσα τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα

τα εισπράξει Είναι και αυτό μία ζημία για το δήμο έτι πε-

ρισσότερο όμως για τους δημότες-κατοίκους η απώλεια

του παράλιου χώρουπολύ δυσκολοχώνευτο

21η οικονομική επιτροπή 6-5-2021Σταχυολογούμε και από αυτή την επιτροπή τα πιο ενδια-

φέροντα για εσάς

bull Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου

κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Αφορά υπόθεση

θανάτου υπαλλήλου του δήμου ο οποίος σκοτώθηκε εν

ώρα εργασίας λόγω ανατροπής του απορριμματοφόρου

που οδηγούσε Μόνο και μόνο επειδή η απόφαση δεν

έχει φτάσει στο Εφετείο υπερψηφίσαμε την εισήγηση

της νομικής υπηρεσίας που επιδιώκει τη μείωση της υπαι-

τιότητας του δήμου σε ποσοστό 50 ενώ επί του πα-

ρόντος έχει καταλογισθεί το 95 Απλώς επισημαίνουμε

ότι για μια οικογένεια που έχει χάσει τον άνθρωπό της

από το 2009 το βρίσκουμε ανάλγητο εκ μέρους του

δήμου να προσπαθεί να μειώσει το ποσό της αποζημίω-

σης Ο δήμος οφείλει ν αποδεικνύει το κοινωνικό του

πρόσωπο πρώτα και πάνω απόλα

bull Για τη διενέργεια δημοπρασίας κατασκευής και εκμί-

σθωσης δημοτικού ακινήτου στο κοιμητήριο Βούλας

δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος και η διαδικασία κηρύχθηκε

άγονος Πολύ περίεργο και ομολογουμένως ασυνήθιστο

για τα δεδομένα του δήμου μας

bull Παράταση για την παροχή υπηρεσίας Συντήρηση και

καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2020 Κα-

ταρχάς το ποσό της παρεχόμενης υπηρεσίας μόλις

2405781euro με ΦΠΑ και προφανώς δόθηκε με απευθείας

ανάθεση λόγω του ύψους αυτού

Δεύτερον στην αίτηση της εταιρείας για παράταση 3

μηνών διαβάσαμε την αιτίαση κακές καιρικές συνθήκες

Μα με εξαίρεση την χιονόπτωση πόσο κακές ήταν οι

συνθήκες φέτος ώστε να εμποδίσουν τον καθαρισμό των

φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων

Τρίτον αναφέρεται ως άλλη αιτίαση ότι τα αιτήματα των

δημοτών δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν το συμβατικό

αντικείμενο Και έτσι να ήταν η αρμόδια υπηρεσία του

δήμου έχει ήδη υπερκαλύψει την συγκεκριμένη εργασία

Αν ισχύει αυτό τότε η επιπλέον παροχή εξωτερικής υπη-

ρεσίας περιττή Εχουμε ξαναπεί πλειστάκις το πρό-

σταγμα των τωρινών καιρών είναι ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ

ΧΡΗΣΗ Με φειδώ και σύνεση η διαχείριση των πόρων

αποδίδει σταθερά καρπούς για πολύ μεγαλύτερο διά-

στημα Αντίθετα τα πυροτεχνήματα και οι ρουκέτες κρό-

του-λάμψης διαρκούν ελάχιστα ενδεχομένως επιφέρουν

ζημία και στο τέλος αφήνουν το κενό του σκότους να πέ-

φτει βαρύ στον Αττικό μας ουρανό

Κουράγιο κ Δύναμη

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

ΙΔόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης

laquorsquoΕτεκεν άρρεν κρατήσατε θέσηraquo Με

αυτή την κλασική ατάκα ndashφράση είχε

χαρακτηρίσει η κυρία Ντ Γιαννοπού-

λου βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ και σύζυ-

γος του Ευάγγελου Γιαννόπουλου πριν

γίνει hellipφιλελεύθερη την κατάσταση

που επικρατούσε τα laquoπέτρινα χρόνιαraquo

του Συναγερμού της ΕΡΕ ή και της ΝΔ

αργότερα

Ήρθε το ΠΑΣΟΚ και το φαινόμενο συ-

νεχίστηκε βέβαια έπρεπε όμως προ-

ηγουμένως το laquoπαιδίraquo να μεγαλώσει

και να πάρει το βάπτισμα του laquoπυρόςraquo

στην Τοπική Οργάνωση και η θέση θα

βρισκόταν Ώσπου ήλθε ο αείμνηστο Σ

ΠΕΠΟΝΗΣ και αναγκάστηκε να ψηφίσει

η Βουλή laquoτον καταραμένοraquo Νόμο

ΑΣΕΠ

Οι laquoβολευτέςraquo μας προβληματίστηκαν

πολύ έντονα και αντί να προσπαθήσουν

να διορθώσουν τυχόν ατέλειες κατα-

νάλωσαν όλη τους τη φαιά ουσία στην

καταστρατήγηση του Νόμου Έτσι βρή-

καν ανοιχτή την πόρτα στους Δήμους

και σιγά-σιγά περάσαμε από τους κρα-

τικοδίαιτους στους Δημοδίαιτους

Προκαλώ ένα δημοσιογράφο να κάνει

μία έρευνα σε όποιον Δήμο της Χώρας

θέλει από την Ορεστιάδα ως την Ιερά-

πετρα και από την Κόνιτσα ως τη Μο-

νεμβασιά και να καταγράψει πόσοι πλη-

ρώνονται για την καθαριότητα Πόσοι

από αυτούς είναι στο δρόμο και πόσοι

στα γραφεία

Μια άλλη κερκόπορτα άνοιξε στους Δή-

μους αυτή με τις απευθείας αναθέσεις

έργων αφού προηγείται της ανάθεσης

η κατάτμηση του έργου ώστε να υπάρ-

χει και η κατάλληλη νομική κάλυψη

Συχνό όμως είναι και το φαινόμενο laquoεμ-

πάργκοraquo στον τοπικό τύπο με την

πλέον κλασσική περίπτωση και χαρα-

κτηριστική περίπτωση αυτή στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Εκεί η

Δημοτική Αρχή έχει κηρύξει εμπάργκο

σε υποχρεωτικές εκ του νόμου κανονι-

στικές αποφάσεις προμήθειες κλπ

προς τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΕΒΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ

ώστε με αυτόν τον τρόπο η Δημοτική

Αρχή να ενημερώνει όποιον θέλει

όποτε θέλει και όπου θέλει

Για κάποιους υπάρχει το δικαιολογη-

μένο ερώτημα και η απορία Γιατί όλα

αυτά τα φαινόμενα και τα κακώς κεί-

μενα δεν τα καταγγέλλει η αντιπολί-

τευση

Ο πρώτος λόγος είναι είναι ότι φοβάται

μήπως δημιουργήσει εχθρούς Ο δεύτε-

ρος γιατί έχουν κατά νου να επακολου-

θήσουν την ίδια τακτική σε περίπτωση

που αναλάβουν την εξουσία Και ο τρί-

τος ίσως είναι μια κρυπτόμενη συμπαι-

γνία

Αγαπητέ αναγνώστη

Μπορείς να διαλέξεις όποιον λόγο θέ-

λεις από τους παραπάνω ίσως όμως να

βρεις και άλλους

――――――――― Ο Βασ Σιαμέτης είναι τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης

Από τους ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΥΣ στους ΔΗΜΟΔΙΑΙΤΟΥΣ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Δωρεάν rapid test από το

ΕΕΑ για τα μέλη του

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πιστό στη

δέσμευση του για στήριξη της επιχειρηματικότητας

είναι έτοιμο να υλοποιήσει μία σημαντική δράση για

την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των μικρο-

μεσαίων επιχειρηματιών των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών αλλά και συνεργατών τους

Μετά και την εξαίρεση αυτών των κατηγοριών από

τη χορήγηση δωρεάν αυτοδιαγνωστικού test από

την Πολιτεία το ΕΕΑ σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Αττικής δίνει τη δυνατότητα στα Σωματεία

και τις Επιτροπές να ενημερώσουν τα μέλη τους ότι

μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα διαγνωστικά

κέντρα στα οποία θα γίνει η σχετική διαδικασία προ-

κειμένου να υποβληθούν σε rapid test χωρίς καμία

οικονομική επιβάρυνση

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο τον έγκαιρο

εντοπισμό θετικών κρουσμάτων κάτι που μπορεί να

συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της παν-

δημίας σε μία στιγμή που μόλις ξεκίνησε η επανεκ-

κίνηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας

και είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια επιβίωσης εκατον-

τάδων χιλιάδων επιχειρήσεων

Συμβολικός φωτισμός Ελληνικού Κοινοβουλίου

Mε επιστολή τους ο Ποντιακός Ελληνισμός ζητάει

το συμβολικό φωτισμό του Ελληνικού Κοινοβου-

λίου με επιστολή που απευθύνει ο πρόεδρος του

pontosgr Θ Κοτσίδη Γράφουν μεταξύ άλλων

Επανερχόμαστε και φέτος για τρίτη χρονιά στην

πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019 από το e-Pon-

tosgr για να φωτιστεί ανήμερα της 19ης Μαΐου το

Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατά τις βραδινές ώρες

συμβολικά με δύο χρώματα το κόκκινο και το

μαύρο εις ένδειξη πένθους και σεβασμού στη

Μνήμη των 353000 αδικοχαμένων Ελλήνων του

Πόντου κατά τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας

του Ποντιακού Ελληνισμού την περίοδο 1916-

1923

Τόσο το 2019 όσο και πέρυσι από εσάς το αίτημα

έγινε αποδεκτό με θέρμη έχοντας πλέον καθιερω-

θεί η συμβολική αυτή κίνηση κάθε χρόνο στις 19

Μαΐου το βράδυ

Οι συγκυρίες πλέον είναι όλο και περισσότερο με

το μέρος μας Ας μην ξεχνάμε την πρόσφατη ανα-

γνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον

πρόεδρο των ΗΠΑ Θέλουμε και πάλι η Βουλή των

Ελλήνων να στείλει και το δικό της μήνυμα με το

δικό της τρόπο Θέλουμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο

να είναι αλληλέγγυο με τον αγώνα μας έτσι ώστε

να διαδραματίσει τον ιστορικό και ηθικό ρόλο του

απέναντι στην Ιστορία

Η κίνηση αυτή φέτος θα έχει και πάλι μεγάλη ση-

μασία Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την

εξάπλωση του κορωνοϊού είναι γνωστό ότι δεν θα

πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις

Μνήμης για τη Γενοκτονία

Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός επισκέφτηκε

στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Υπουργό Μάκη Βο-

ρίδη

Σε μία πολύ φιλική αλλά και εποικοδομητική συζή-

τηση για πολλά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο

Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να θίξει μεγάλα

ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Αττική τα

οποία από κοινού με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ

Πατούλη τα έχουν θέσει ως σημαντικές προτεραιότη-

τες για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή επιθυμία

για την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών πρωτο-

βουλιών στην Ανατολική Αττική

Με το ΦΕΚ Αρ Φύλλου 1798 Τεύχος Βrsquo

29 Απριλίου 2021 εκδόθηκε τροποποί-

ηση της κοινής υπουργικής απόφασης

[47458 ΕΞ 2020 15-05-2020 (Β 1864)]

περί καθορισμού όρων προϋποθέ-

σεων τεχνικών θεμάτων και διαδικα-

σίας για παραχώρηση απλής χρήσης

αιγιαλού παραλίας όχθης και παρόχ-

θιας ζώνης υδάτινου στοιχείου θάλασ-

σας λιμνοθάλασσας κλπ

Έτσι τροποποιείται η παρ αrsquo του άρ 17

της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 202015-05-2020

(Β 1864) ως εξής Οι Δήμοι στη χω-

ρική τους αρμοδιότητα θα πρέπει να

έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευ-

θείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και

παραλίας όσο και τις μισθώσεις μέσω

δημοπρασιών έως την 30-06-2021

Από 01-07-2021 έως 31-08-2021 οι μι-

σθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούν-

ται αποκλειστικά από τις αρμόδιες

Κτηματικές Υπηρεσίες

Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν

όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις

οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση

παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι

30-06-2021 στις αρμόδιες κατά χώρο

Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05- 07-

2021

Δ) Η παρ βrsquo του άρ 17 της ΚΥΑ 47458

ΕΞ 202015-05-2020 (Β 1864) τροπο-

ποιείται ως εξής laquoβ) Για το έτος 2021

το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλ-

λάγματος καθορίζεται σε ποσοστό

εξήντα τοις εκατό (60) του υπολογι-

σθέντος ανταλλάγματος σύμφωνα με

τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της

παρούσας κοινής υπουργικής απόφα-

σης Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμ-

φωνα με την παρ 7 του άρθρου 15 του

ν 29712001raquo

Ε) Η παρ στrsquo του άρ 17 της αυτής ΚΥΑ

της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση

με την παρ 9 της υπό στοιχεία

56468ΕΞ20205-6-2020 (Β 2198)

όμοια τροποποιείται ως εξής laquoστ)

Μέχρι τις 31102021 στα όμορα προς

τον αιγιαλό και την παραλία λιμνοθά-

λασσα λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό ενοι-

κιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

διαμερίσματα της υποπερ γγrsquo της περ

βrsquo της παρ 2 του άρθρου 1του ν

42762014 (Αrsquo 155) τα οποία λειτουρ-

γούν νόμιμα μπορεί να παραχωρείται

με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγια-

λού παραλίας όχθης ή παρόχθιας

ζώνης χωρίς δημοπρασία τηρουμέ-

νων των περιορισμών και προϋποθέ-

σεων των παρ 3 4 5 περ αrsquo 6 7 8

9 10 11 και 12 του άρθρου 13 του ν

29712001 (Αrsquo 285)raquo

Στ) Ομοίως η παρ ζrsquo του ιδίου άρθρου

τροποποιείται ως εξής laquoζ) Εξαιρετικά

για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για

τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και

13Α του ν 29712001 όπως αυτό ρυθ-

μίζεται στην παρ 7 του άρθρου 15 του

ιδίου νόμου αποδίδεται κατά εβδο-

μήντα τοις εκατό (70) στον οικείο

ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30)

στο Δημόσιοraquo

Εποικοδομητική συνάντηση Βορίδη Αυγερινού

Την Πέμπτη 6 Μαΐου πραγματοποι-

ήθηκαν δωρεάν δειγματοληπτικά

rapid tests στη δομή Ρομά του

Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος από τα

εξειδικευμένα κλιμάκια των Κινητών

Ομάδων Επισκέψεων στο Σπίτι

(ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής

και του ΙΣΑ στο πλαίσιο της Δρά-

σης laquoΙπποκράτηςraquo η οποία έχει ξε-

κινήσει με πρωτοβουλία του

Περιφερειάρχη Αττικής Γ Πατούλη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής Θανάσης Αυγερινός έχον-

τας ως πρώτη προτεραιότητα τη

θωράκιση της δημόσιας υγείας

καθώς και τον συνεχή έλεγχο του

επιδημιολογικού φορτίου στις πε-

ριοχές της Ανατολικής Αττικής αν-

ταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του

Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος και του

Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτι-

κής και συντόνισε την διενέργεια

rapid test από τα εξειδικευμένα κλι-

μάκια της Περιφέρειας

Σημειώνεται ότι κατά το επόμενο

κρίσιμο χρονικό διάστημα λόγω

χαλάρωσης των περιοριστικών μέ-

τρων θα διενεργούνται συχνά

rapid test στους Δήμους της Ανα-

τολικής Αττικής από την Περιφέ-

ρεια Αττικής με στόχο το όσο τον

δυνατόν έλεγχο και περιορισμό

του επιδημιολογικού φορτίου

Δωρεάν δειγματοληπτικά rapid tests στη

δομή Ρομά του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος

Τροποποιήσεις ΚΥΑ για παραχωρήσεις

απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 19

Επιδότηση παγίων δαπανών Εντός

Μαΐου η πλατφόρμα για αιτήσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της υπουργι-

κής απόφασης η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για

το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ώστε μέσα

στο Μάιο να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα Σύμφωνα

με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών η

πίστωση των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποι-

ηθεί στα τέλη του μήνα με αρχές Ιουνίου Μέσω του συγ-

κεκριμένου μέτρου προϋπολογισμού 500 εκατ ευρώ

εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 30000 με 50000

επιχειρήσεις Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της

έκδοσης πιστωτικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και

ασφαλιστικών υποχρεώσεων Δηλαδή ο δικαιούχος αντί

να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό θα λάβει μία πίστωση

με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να κα-

λύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος ΕΝΦΙΑ

ΦΠΑ ασφαλιστικές εισφορές κα

EBEA - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ

To Eμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης των

συστημάτων και υπηρεσιών του έως και τη Δευτέρα 10

Μαΐου 2021 1700 δε θα εκδίδονται κωδικοί πληρωμής

ΔΙΑΣ για την εξόφληση συνδρομών ή αιτήσεων από το e-

chamber ή με άλλο τρόπο

Επίσης ενημερώνει ότι την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 ακυρώ-

θηκαν όλοι οι κωδικοί πληρωμής που έχουν τυχόν εκδοθεί

και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι συναλλασσόμενοι

με το ΕΒΕΑ θα μπορούν να πληρώνουν με χρήση χρεω-

στικήςπιστωτικήςπροπληρωμένης κάρτας ή στο Ταμείο

του ΕΒΕΑ κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο wwwebdomicom

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και

απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους στο-

χεύοντας στην απεξάρτηση την εκπαίδευση και την

κοινωνική επανένταξη των μελών του

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δω-

ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής Η προσέλευση στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται

φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αν-

τιμετώπιση της εξάρτησηςΤο Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε

από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοε-

ξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρε-

σίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης

και ενημέρωσης

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι

- ατομικά ραντεβού

- ατομική και ομαδική συμβουλευτική

- ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο

υγείας (φαρμακεία κέντρα υγείας ιατροί)

- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δα-

σκάλους καθηγητές γονείς

- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανά-

πτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ Μαραθώνος Η λειτουργία του κέντρου είναι κα-

θημερινή από 0900 ndash 1700 εκτός Σαββάτου amp Κυριακής

Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900 22940 75551 και

ssrkethea-paremvasigr www kethea-paremvasigr

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

laquoΕυρωπαϊκή Γραμμή

Υποστήριξης Παιδιών 116111raquo

Μονώσεις Υγρασίες Βαψίματα μερεμέτιαO ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ 6977729300

στα πεταχτά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες Νοσοκόμοι Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη Παρέχονται μεταξύ άλλων εκπαί-

δευση ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης Tηλ 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobsaktiosgr

Δημοσίευση

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ Αττικής πε-

ριλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες

που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περι-

λήψεις διαγωνισμούς προμήθειες και γενικά τις κατά

νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίο

Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γε-

νική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Δι-

εύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ)

Aπόφαση E28723072020 (ΑΔΑ ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ)

httpsmediagovgrnea-apofasi-gia-to-ilektroniko-

mitroo-perifereiakou-kai-topikou-typou-23-7-2020

Βάσει της κατάστασης στην Ανατ Αττική είναι μόνο

δύο εφημερίδες οι οποίες έχουν το δικαίωμα αυτό

Η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6994790074

ZΗΤΑΕΙ κυρία 52 ετών κάτοικος ΒΑΡΗΣ εργασία

εσωτερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων

Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα αυτόν

Τηλ 6992879814

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλι-

κιωμένους (τράπεζες ψώνια κλπ) ΜΟΝΟ σοβαρές προτά-

σεις Πληροφορίες κ Γιώργο 6949095440 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι εσωτερική για βοή-

θεια ηλικιωμένων Τηλ 6997104090 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου Βάρκιζα

Bάρη Γλυφάδα Τηλέφωνο επικ 6983143256

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά αγγλικά ρουμα-

νικά και ισπανικά απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα Κυρία Βιολέτα Τηλέφωνο 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη ηλι-

κιωμένων ψώνια μαγείρεμα Διαθέτει αυτοκίνητο

Πληροφορίες 6987156655 6907102078

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών κατοικος των 3Β κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή

απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές

εργασίες Τηλ επικοινωνίας 6944906575

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέ-

ρωμα Βάρης amp Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400 ευρώ από

ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια Τηλ

6907102078 6940338610

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

5226 τμ μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

ΑγΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 4ος Οροφος ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ- ΥΔΩΜΑΤΙΟ ndash ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ Κουζινα Ψυγειο Τηλεοραση

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας Πλυντ Ρουχων 7 κιλ ΤΕΝ-

ΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο Φυλασομενο) κος ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-

25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης 261 μέτρα εντός σχεδίου Πληροφορίες

6946019849

ZHTEITAI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ για

αγορά Πληροφορίες 210 8994116

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τrsquo αχρείαστα

Πνευμονολόγος ndash Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης ΛεωνίδαςΠιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού ΧΑΠ Βρογχικό άσθμα

ιατρείο διακοπής καπνίσματος ιατρείο μελέτης ύπνου έλεγχος

αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής) οξυμετρία έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 930πμ - 130μμ

Απογεύματα Δευτέρα Τετάρτη amp Πέμπτη 6μμ ndash 8μμ

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ 2108951194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕ Ι Δ Ι ΚΟ Σ Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη ΔιαβήτηSpecialist in Clinical HypertensionAmerican Society of HypertensionΜετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 830 μμ

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) ΒούλαΤηλ ιατρ 210 899 66 44 - κιν 697 49 49 999

meil nsgotenetgr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ 210 5060004 κιν 6947936300

Fax 210 5060244 - e-mail tzelaanaggmailcom

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή Πριν

πάτε ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 14970 (9 έως 5μμ)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣKENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIOΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος κατάθλιψη δυσκολίες επικοινωνίας ψυχοσωματικά

προβλήματα διαταραχές διατροφής

Λ Βάρης 55-59 Βούλα 210 89 55 320- 699 30 84 781httpwwwmanolisathanasiadiscom

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο ΒούλαςΛειτουργούν bull Ακτινοδιαγνωστικό

Πανοραμικό οδόντων

Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ 210 8952932 κιν 6973291246

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣEιδικευθείς εις Αrsquo Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ ldquoΛΑΪΚΟrdquo

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center New York USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6 Πλατ Βάρης 210 9656291 - 697 2728331(έναντι ΙΝ Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskosgmxcomf Ιωάννης Ν Καραΐσκος Γενικός Χειρουργός wwwikaraiskosgr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 111024ωρη γραμμή ενημέρωσης

και υποστήριξης για τον κορωνοϊό

bull Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

bull Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

bull Οδηγός του Πολίτη

) 1539

bull Γραμμή Βοήθειας για Άνοια

) 1102Δευτέρα - Παρασκευή 900-1900 (εκτός αργιών)

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή η διενέργεια προ-

γράμματος πληθυσμιακού ελέγχου με την αυτοκίνητη μο-

νάδα τού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στον Δήμο

Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Από την έναρξη του προγράμματος 10022021 μέχρι και

την λήξη του 12042021 πραγματοποιήθηκαν στην κινητή

μονάδα τού Ιδρύματος 441 δωρεάν εξετάσεις χωρίς οικο-

νομικά ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τής μονάδας έγιναν 228

μαστογραφίες σε γυναίκες 40 ετών και άνω και πραγμα-

τοποιήθηκαν 213 λήψεις κολποτραχηλικού επιχρίσματος

(τεστ Παπανικολάου) σε γυναίκες 25 ετών και άνω

Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματά τους με

προσωπική επιστολή που στάλθηκε ταχυδρομικώς Όσες

είχαν ύποπτα μαστογραφικά ευρήματα κλήθηκαν για περαι-

τέρω διερεύνηση στην σταθερή μονάδα τού Ιδρύματος επί

της οδού Βαλτετσίου 11 amp Ιπποκράτους στο κέντρο τής

Αθήνας

Στις γυναίκες που κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική διε-

ρεύνηση του προβλήματός τους παρέχεται η δυνατότητα

εισαγωγής τους στο νοσοκομείο laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣraquo το

οποίο αποτελεί για το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας νοσο-

κομείο αναφοράς

Σε όλες τις γυναίκες που κλήθηκαν για περαιτέρω διερεύ-

νηση τους δίνεται η δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν για

συστηματική παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα (Follow-up) εντελώς δωρεάν στο Ελληνικό Ίδρυμα Ογ-

κολογίας

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Mε σημαντικά αποτελέσματα

στο Δήμο Μαρκοπούλου

ANASTASIA PALATIANOU MScPSYCHOLOGIST

16 GR LAMPRAKI 2ND FLOOR GLYFADA 166-74wwwonthecouchtherapycom bull Email infoonthecouchtherapycom

211-411-6600 bull 6944 709 483Master of Science in Mental Health Studies Kingrsquos College London

Bachelor of Science in Psychology with Sociology Kingston University LondonLicensed Mental Health Counselor in Miami Florida

Member of the Association of Greek PsychologistsScholar of the Alexander S Onassis Public Benefit Foundation

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 21

bull 7 στους 10 ασθενείς με ψωρίαση υπολογίζεται οτι

εμφανίζουν συνοδές παθήσεις

bull Η πρώιμη διάγνωση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας

εξασφαλίζει και την έγκαιρη παρέμβαση προσφέ-

ροντας έτσι καλύτερη διαχείριση της νόσου σε

βάθος χρόνου

bull Η αναγκαιότητα ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επιτακτικής ανάγ-

κης για έναν ασθενή με ψωρίαση και ψωριασική

αρθρίτιδα

Αυτά ήταν τα βασικά μηνύματα του webinar που πραγ-

ματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο ανοσομεσολαβούμενο

αυτοφλεγμονώδες νόσημα το οποίο υπολογίζεται ότι

αφορά στο 2-3 του πληθυσμού Πρόκειται για ένα

πολυσυστηματικό νόσημα το οποίο συνοδεύεται και

συνυπάρχει με πολλά σοβαρά νοσήματα όπως το με-

ταβολικό σύνδρομο καρδιαγγειακά συμβάματα

φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου ψυχιατρικές δια-

ταραχές κα ανέφερε η Μαρία Πολίτου Δερματολό-

γος-Αφροδισιολόγος Επιμ Αrsquo Αrsquo Κλινική Δερματικών

amp Αφροδίσιων Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Νοσ

Δερματικών amp Αφροδίσιων Νόσων Αθηνών laquo ΑΣΥΓ-

ΓΡΟΣraquo

Το 2016 ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) το

χαρακτήρισε ως σύνθετο νόσημα και τόνισε την

ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στο γιατρό και έγκαιρης

λήψης θεραπείας γιrsquo αυτούς τους ασθενείς κάτι το

οποίο είναι εύλογο καθώς γνωρίζουμε πιά ότι η ψω-

ρίαση δεν είναι μια απλή δερματοπάθεια

Περισσότεροι από 7 στους 10 ασθενείς με ψωρίαση

υπολογίζεται ότι εμφανίζουν τουλάχιστον μια από τις

παραπάνω συνοδές παθήσεις Οι δε 3 με 4 στους 10

ασθενείς θα εμφανίσουν και ψωριασική αρθρίτιδα

Είναι λοιπόν υψίστης σημασίας η έγκαιρη όπως τό-

νισε ο ΠΟΥ πρόσβαση στο γιατρό αυτών των ασθε-

νών καθώς και η έγκαιρη στοχευμένη και ολιστική

αντιμετώπισή τους ώστε να προληφθούν κατά το δυ-

νατό ή να περιοριστούν οι συννοσηρότητες

Το ευχάριστο μήνυμα είναι ότι πλέον έχουμε σπου-

δαίες θεραπείες στη θεραπευτική μας φαρέτρα προς

αυτήν την κατεύθυνση αρκεί ο ασθενής να επισκε-

φθεί εμάς τους ειδικούς γιατρούς τόνισε η Μ Πολί-

του

Η Ψωριασική Νόσος υπό το πρίσμα της οποίας βρί-

σκεται τόσο η Ψωρίαση όσο και η Ψωριασική Αρθρί-

τιδα αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη συστηματική

νόσο με προεξέχουσα προσβολή του δέρματος και

των αρθρώσεων Ποσοστό 20 περίπου των ασθενών

με Ψωρίαση κάποια στιγμή κατά την πορεία της

νόσου θα εμφανίσει και προσβολή των αρθρώσεων

με την νόσο να αφορά εξίσου και στα δύο φύλα ανέ-

φερε ο Δημήτρης Τσερώνης Ρευματολόγος Επιστ

Συνεργάτης Δrsquo Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

ΠΓΝ laquoΑττικόνraquo

Όπως σε όλα τα χρόνια νοσήματα έτσι και στην Ψω-

ριασική Αρθρίτιδα ο χρόνος διάγνωσης είναι υψίστης

σημασίας καθώς η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει και

την έγκαιρη παρέμβαση προσφέροντας έτσι καλύ-

τερη διαχείριση της νόσου σε βάθος χρόνου Η δια-

γνωστική προσέγγιση των ασθενών με Ψωρίαση με

laquoυποψίαraquo συνύπαρξης και Ψωριασικής Αρθρίτιδας

είναι μία σύνθετη και δυναμική διαδικασία εξαρτώ-

μενη από πολλούς παράγοντες Τα βασικά συστατικά

μίας επιτυχούς διάγνωσης είναι η σωστή και λεπτο-

μερής λήψη του ιστορικού του ασθενούς (ατομικό και

οικογενειακό) και η φυσική εξέταση του ιατρού υπο-

βοηθούμενα κάποιες φορές και από παρακλινικό

έλεγχο (αιματολογικές εξετάσεις απεικονιστικές μέ-

θοδοι κα)

Στο κέντρο της διαγνωστικής προσέγγισης βρίσκεται

η αρμονική συνεργασία Δερματολόγου και Ρευματο-

λόγου διαμέσου της οποίας επιτυγχάνεται η έγκαιρη

και πρώιμη αναγνώριση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας

αλλά και η πιο σφαιρική αντιμετώπιση της Εάν οι πά-

σχοντες από Ψωρίαση εμφανίσουν συμπτώματα

(πόνο δυσκαμψία) από το μυοσκελετικό σύστημα

οφείλουν να παραπεμφθούν σε Ρευματολόγο για την

αξιολόγηση πιθανούς συνύπαρξης και Ψωριασικής

Αρθρίτιδας

Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα είναι δύο

νόσοι μη μεταδοτικές που τα τελευταία χρόνια αφο-

ρούν όλο και περισσότερους ανθρώπους Η ακριβής

αιτιολογία τους παραμένει άγνωστη Η ψωρίαση και

η ψωριασική αρθρίτιδα δεν είναι απλά δύο νόσοι με

επώδυνα σωματικά συμπτώματα Πρόκειται για νό-

σους με αρκετά μεγάλο φορτίο για τους ασθενείς οι

οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής όχι

μόνο τη δική τους αλλά και των οικογενειών τους

την ψυχολογία τους και την σωματική λειτουργικό-

τητά τους κάτι που πολύ συχνά οδηγεί σε απώλεια

της εργασιακής παραγωγικότητας και επιβαρύνει οι-

κονομικά τους ίδιους και τις οικογένειές τους τόνισε

η Γραμματή Νταλώση Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύ-

τρια-Ψυχοδραματίστρια

Επίσης μπορούν να επηρεαστούν η σεξουαλική δρα-

στηριότητα ο ύπνος η ψυχική ευεξία και κυρίως η αί-

σθηση του εαυτού καθώς η ψωρίαση είναι μια νόσος

που πλήττει την εικόνα του σωματικού εγώ Σύμφωνα

με την Ψυχοδερματολογία η ψωρίαση και η ψωρια-

σική αρθρίτιδα είναι μια ψυχοφυσιολογική κατάσταση

Αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογική κατάσταση του ασθε-

νούς παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εξέλιξη της

νόσου αλλά και στην αποτελεσματικότητα της θερα-

πείας Επομένως η αναγκαιότητα ψυχοθεραπευτικής

παρέμβασης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επιτα-

κτικής ανάγκης για έναν ασθενή με ψωρίαση και ψω-

ριασική αρθρίτιδα καθώς μέσα από αυτή τη

διαδικασία θα μάθει να αναγνωρίζει να ονομάζει να

ερμηνεύει και να εκφράζει κυρίως τα απαγορευμένα

συναισθήματά του Γιατί όπως λέγεται κάθε ανεί-

πωτο συναίσθημα αφήνει σημάδι στο σώμα μας κατέ-

ληξε η Γρ Νταλώση

bullbullbull

H λέξη Ψωρίαση προέρχεται από την αρχαιοελλη-

νική λέξη ldquoψώροςrdquo (λέπι) ήταν γνωστή χιλιάδες χρό-

νια πριν Από τους προϊστορικούς χρόνους υπάρχουν

αναφορές τόσο σε αιγυπτιακούς παπύρους όσο και

στην ελληνική μυθολογία όπου τη θεωρούσαν κα-

τάρα των θεών

Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία ωστόσο

παρουσιάζει δυο κυρίως ηλικιακές κορυφές είτε την

2η-3η δεκαετία της ζωής (τύπος I Ψωρίασης) είτε την

5η δεκαετία (τύπος II Ψωρίασης)

Η έλλειψη βιταμίνης D βιταμίνης Β12 και φυλλικού

οξέος είναι κοινή στους ασθενείς που πάσχουν από

ψωρίασηΤροφές πλούσιες σε βιταμίνη D και B12

όπως τα θαλασσινά συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-

ωση των συμπτωμάτων της ψωρίασης ενώ η συμπλη-

ρωματική αγωγή φυλλικού οξέος προλαμβάνει τις

θρομβώσεις και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύ-

στημα ασθενών με ψωρίαση

Η έλλειψη βιταμίνης D βιταμίνης Β12 και φυλλικού

οξέος είναι κοινή στους ασθενείς που πάσχουν από

ψωρίασηΤροφές πλούσιες σε βιταμίνη D και B12

όπως τα θαλασσινά συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-

ωση των συμπτωμάτων της ψωρίασηςενώ η συμπλη-

ρωματική αγωγή φυλλικού οξέος προλαμβάνει τις

θρομβώσεις και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύ-

στημα ασθενών με ψωρίαση

γ ια την υγειά μας

Ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα

22 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

laquoΑσημένιαraquo στο Ευρωπαϊκό

η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου

Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του ακροβατικού

διαδρόμου νεανίδων κατέκτησε η Αλεξάνδρα

Εφραίμογλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπο-

λίνο στο Σότσι της Ρωσίας Η 16χρονη πρωταθλή-

τρια συγκέντρωσε 65800 βαθμούς (1ο πρόγραμμα

33000 βαθμούς 2ο πρόγραμμα 32800 β) και κατέ-

κτησε τη 2η θέση πίσω από τη Ρωσίδα Αρίνα Κα-

λιάντρα που είχε 67600 β ενώ την τριάδα του

βάθρου συμπλήρωσε η επίσης Ρωσίδα Ξένια Λούτ-

κοβα με 65100 βαθμούς

Για τη νεαρή αθλήτρια ήταν η δεύτερη συνεχόμενη

διάκριση στο υψηλότερο επίπεδο μετά το χάλκινο

μετάλλιο που κατέκτησε στους παγκόσμιους αγώνες

ηλικιών τον Δεκέμβρη του 2019 στο Τόκιο στην κα-

τηγορία 15 - 16 ετών Nίκος Γεωργόπουλος

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα

πόλο του Ολυμπιακού νικώντας 7-6 την ουγγρική Ντουναϊ-

σβάρος στον τελικό του Φάιναλ 4 της Ευρωλίγκας που

έγινε στη Βουδαπέστη Είναι ο δεύτερος τίτλος στη διορ-

γάνωση για τον Ολυμπιακό μετά το 2015 ενώ έχει στην

τροπαιοθήκη του και δύο Κύπελλα Λεν Τρόφι Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι με τα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια στα οποία

έφτασε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού είναι

πλέον η πολυνίκης του συλλόγου στη σχετική λίστα ξεπερ-

νώντας τις ανδρικές ομά-

δες πόλο και μπάσκετ που

έχουν από τρία

Ξεπέρασαν και τις

δυσκολίες

Η νίκη στον τελικό για τις

γυναίκες του Ολυμπιακού

αποτέλεσε το επιστέγα-

σμα μιας εξαιρετικής πο-

ρείας στη διοργάνωση

ειδικά στην τελική φάση

του Φάιναλ 4 όπου κλήθη-

καν να ξεπεράσουν πλή-

θος προβλημάτων προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγωνιστική απρα-

ξία για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας των παρατετα-

μένων μέτρων αναστολής στον ελληνικό αθλητισμό λόγω

πανδημίας Σημειωτέον ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς

ξένες παίκτριες στη σύνθεσή του

Εδειξε χαρακτήρα στο Φάιναλ 4

Στους αγώνες της Βουδαπέστης οι παίκτριες του Χάρη Παυ-

λίδη κατάφεραν να δείξουν χαρακτήρα στις δύο δύσκολες

αποστολές σε ημιτελικό και τελικό όπου κλήθηκαν να αν-

τιμετωπίσουν δύο πολύ ισχυρές ομάδες και μάλιστα προερ-

χόμενες και οι δύο από τη διοργανώτρια Ουγγαρία Πρώτα

ο Ολυμπιακός νίκησε 9-8 την Ουίπεστ σε έναν ημιτελικό αμ-

φίρροπο και laquoκλειστόraquo με τις ερυθρόλευκες να παίρνουν

τη νίκη - πρόκριση χάρη σε γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου

λίγο πριν τη λήξη

Ανάλογη μάχη δόθηκε και στον τελικό με την Ντουναϊσβά-

ρος όπου ο Ολυμπιακός

και η ουγγρική ομάδα

εναλλάσσονταν στο προ-

βάδισμα στο σκορ καθ

όλη τη διάρκεια του

αγώνα Στην κρίσιμη τε-

λευταία περίοδο οι laquoερυ-

θρόλευκεςraquo κατάφεραν

να ελέγξουν την κατά-

σταση Η άμυνά τους

άφησε τις παίκτριες της

ουγγρικής ομάδας χωρίς

γκολ σε όλο το οκτάλεπτο

και στην απέναντι πλευρά

της πισίνας η Βάσω Πλευ-

ρίτου σκόραρε δίνοντας τη νίκη και το τρόπαιο στον Ολυμ-

πιακό

Τα οκτάλεπτα 3-2 5-4 6-6 7-6

Ολυμπιακός (Παυλίδης) Διαμαντοπούλου Πλευρίτου Ε

Μπενέκου Ελευθεριάδου 1 Κανετίδου Αβραμίδου 1 Σι-

ούτη Πλευρίτου Μ 1 Τορνάρου Πλευρίτου Β 3 Τσουκαλά

1 Μυριοκεφαλιτάκη Σταματοπούλου

Ντουναϊσβάρος (Μίχοκ) Μαγιάρι Σίλαγκι 2 Παλ Γκουρι-

σάτι Χόρβατ Μαχιέου Σάμπο Γκάρντα 4 Ζίγκλερ Μούσι

Μπρεζόφσκι Ζέλακ Σάιμπεν

Νίκος Γεωργόπουλος

ΠΟΛΟ Στην κορυφή της Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού

Αίσθηση προκάλεσε στην Αγγλία η

μεγάλη διαδήλωση οπαδών της

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα και

έξω από το γήπεδο της ομάδας

laquoΟλντ Τράφορντraquo κατά των Αμερι-

κανών ιδιοκτητών της Γιουνάιτεντ

Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την

αναβολή του ντέρμπι με τη Λίβερ-

πουλ για την 34η αγωνιστική της

Premier League ενώ υπήρξαν και

συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυ-

νομίας Διαδηλωτές εισέβαλαν στον

αγωνιστικό χώρο του laquoΟλντ Τρά-

φορντraquo την Κυριακή μία ώρα πριν

την προγραμματισμένη έναρξη του

αγώνα ενώ συγκεντρώσεις πραγμα-

τοποιούνταν την ίδια ώρα έξω από

το ξενοδοχείο όπου διέμενε η

ομάδα καθώς και σε κεντρικά ση-

μεία του Μάντσεστερ

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ εξέφρα-

σαν για μία ακόμα φορά την αντί-

θεσή τους με τον τρόπο που

διοικείται ο σύλλογος από την οικο-

γένεια Γκλέιζερ η οποία κατέχει την

πλειοψηφία των μετοχών από το

2004 Εξαρχής η έλευση των Αμερι-

κανών ιδιοκτητών δεν έγινε αποδε-

κτή από μεγάλη μερίδα οπαδών των

laquoκόκκινων διαβόλωνraquo οι οποίοι θε-

ώρησαν ότι τα σχέδια των Γκλέιζερ

θα απόκοβαν τους παραδοσιακούς

δεσμούς κόσμου και ομάδας ενώ τα

τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί

έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των

οπαδών και για τα πανάκριβα εισιτή-

ρια που έχουν επιβάλει στο γήπεδο

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

της οργής για τον κόσμο της Γιου-

νάιτεντ όπως αποδείχθηκε ήταν η

απόφαση της διοίκησης για συμμε-

τοχή στη Super League την κλειστή

Λίγκα των ισχυρών της Ευρώπης Οι

οπαδοί μάλιστα έστειλαν στους

Γκλέιζερ το μήνυμα ότι οι διαμαρτυ-

ρίες θα συνεχιστούν μέχρις ότου οι

Αμερικανοί ιδιοκτήτες αποχωρήσουν

από τη Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΝίκος Γεωργόπουλος

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Στους δρόμους οι οπαδοί κατά των Αμερικανών ιδιοκτητών

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 23

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 1987Καταγγελίες Μαρτσιουλιόνις

για το Ευρωμπάσκετ του 87

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε ο Λιθουανός μπασκετμπο-

λίστας Σαρούνας Μαρτσουλιόνις σε συνέντευξή του σε

ισπανικό περιοδικό καθώς στο κομμάτι για το Ευρωμπάσκετ

1987 της Αθήνας κατήγγειλε απόπειρα δωροδοκίας από την

ελληνική πλευρά

Συγκεκριμένα όπως είπε πριν από τον τελικό του ΣΕΦ με-

ταξύ Ελλάδας και ΕΣΣΔ ο ίδιος και οι συμπαίκτες του προ-

σεγγίστηκαν από laquoκάποιους Ελληνεςraquo οι οποίοι

επιχείρησαν να τους δωροδοκήσουν με αντάλλαγμα την

ήττα της σοβιετικής ομάδας Διευκρίνισε βέβαια ο Μαρτσι-

ουλιόνις ότι κανένας από την ομάδα δεν δέχτηκε χρήματα

το όλο θέμα όμως προκάλεσε αναστάτωση και η τεχνική

ηγεσία το χειρίστηκε με λάθος τρόπο Πιστεύει δε ότι αν

είχε συζητηθεί ανοιχτά το συμβάν η ομάδα της ΕΣΣΔ θα

βρισκόταν σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση στον τελικό

και δεν θα έχανε το τρόπαιο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας

ο Μαρτσιουλιόνις έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική

ομάδα της ΕΣΣΔ και απόντος του σπουδαίου Αρβιντας Σαμ-

πόνις - ο οποίος ήταν τραυματίας - έκλεψε τις εντυπώσεις

Στα όσα δήλωσε ο Λιθουανός απάντησε ο Παναγιώτης Φα-

σούλας βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδας το 1987 Η

laquoαράχνηraquo του ελληνικού μπάσκετ έκανε λόγο για laquoμικρο-

ψυχίαraquo και laquoσυκοφαντίεςraquo από μέρους του Μαρτσιουλιόνις

ενώ του θύμισε και τις δύο επιτυχίες της Εθνικής κόντρα

στην επίσης σπουδαία τότε ομάδα της Γιουγκοσλαβίας

αλλά και σε άλλους αντιπάλους

ΙΤΑΛΙΑ

Πρωταθλήτρια η ΙντερΤην κατάκτηση του τίτλου στην Ιταλία πανηγυρίζει η Ιντερ

τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της σεζόν Οι

laquoνερατζούριraquo του Μιλάνου νίκησαν 2-0 την Κροτόνε εκτός

έδρας για την 34η αγωνιστική την ώρα που η 2η Αταλάντα

ερχόταν ισόπαλη 1-1 με τη Σασουόλο αυξάνοντας τη δια-

φορά από τους διώκτες τους στους 13 βαθμούς (82 η Ιντερ

69 οι Αταλάντα Γιουβέντους και Μίλαν) και εξασφαλίζον-

τας και μαθηματικά το πρωτάθλημα

Με τη φετινή κατάκτηση η Ιντερ έσπασε την εννιάχρονη κυ-

ριαρχία της Γιουβέντους και πανηγύρισε το πρώτο της πρω-

τάθλημα από το 2010 όταν είχε επίσης κατακτήσει το

Κύπελλο Ιταλίας και το Champions League Παραμένει μά-

λιστα μέχρι σήμερα η μόνη ιταλική ομάδα που έχει πραγμα-

τοποιήσει το λεγόμενο τρεμπλ Ο φετινός είναι ο 19ος

τίτλος για τους laquoνερατζούριraquo οι οποίοι ξεπέρασαν τη συμ-

πολίτισσά τους Μίλαν και βρίσκονται μόνοι δεύτεροι στη

σχετική λίστα πίσω από τη Γιουβέντους που έχει 36 ενώ

της έχουν αφαιρεθεί και 2 λόγω του σκανδάλου με τα στη-

μένα παιχνίδια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ

Στους ρυθμούς των προκριματικών

η Εθνική ανδρών

Με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση η Εθνική ανδρών

βόλεϊ κινείται πλέον στους ρυθμούς των προκριματικών για

το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το Σεπτέμβρη Πρώτος σταθ-

μός του ελληνικού συγκροτήματος είναι η Τιφλίδα όπου

από 7 έως 9 Μάη θα διεξαχθεί το πρώτο από τα δύο τουρ-

νουά του 6ου προκριματικού ομίλου Αντίπαλοι της Ελλάδας

είναι η Γεωργία το Μαυροβούνιο και το Αζερμπαϊτζάν Με

την ολοκλήρωση των αγώνων στη Γεωργία η Εθνική ομάδα

θα ταξιδέψει απευθείας στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβου-

νίου για το δεύτερο προκριματικό τουρνουά με τους ίδιους

αντιπάλους (14 έως 16 Μαΐου)

Λόγω της κατάστασης με την πανδημία η Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Βόλεϊ έχει τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής

της προκριματικής φάσης η οποία πλέον πραγματοποιείται

με τη μέθοδο της laquoφούσκαςraquo σύμφωνα με την οποία οι αγώ-

νες γίνονται σε συγκεκριμένη πόλη και στάδιο αποφεύγον-

τας το σύστημα των ρεβάνς (εντός - εκτός)

Το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών θα διεξαχθεί σε

4 χώρες (Πολωνία Τσεχία Φινλανδία Εσθονία) Ηδη την

πρόκριση έχουν εξασφαλίσει οι διοργανώτριες χώρες και η

τελική οκτάδα του Ευρωβόλεϊ του 2019 (Σερβία Σλοβενία

Γαλλία Ρωσία Ιταλία Ουκρανία Γερμανία Λευκορωσία)

Από την προκριματική διαδικασία για τη διοργάνωση των

ανδρών προκρίνονται οι επτά πρώτες ομάδες των ομίλων

και οι πέντε καλύτερες δεύτερες

Η αποστολή της Εθνικής

Οι παίκτες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Δημή-

τρης Ανδρεόπουλος για να συγκροτήσουν την αποστολή

για την προκριματική φάση είναι

Πασαδόροι Κωννος Στιβαχτής Σταύρος Κασαμπαλής

Ακραίοι Ραφαήλ Κουμεντάκης Χαράλαμπος Ανδρεόπου-

λος Αθανάσιος Πρωτοψάλτης Φρίξος Κωτσάκης Αλέξαν-

δρος Ράπτης

Κεντρικοί Γεώργιος Πετρέας Θεόδωρος Βουλκίδης Νικό-

λαος Παπαγγελόπουλος

Διαγώνιοι Νικόλαος Ζουπάνι Νικόλαος Μήλης

Λίμπερο Μενέλαος Κοκκινάκης Δημήτριος Ζήσης

CHAMPIONS LEAGUE

Πανηγυρικά στον τελικό η Σίτι

Θριαμβευτική πρόκριση στον τελικό του Champions

League πήρε η Μάντσεστερ Σίτι νικώντας για δεύτερη

φορά την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά της διοργάνω-

σης Μετά το 1-2 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο

ομάδων στο Παρίσι οι laquoΠολίτεςraquo επικράτησαν και στη

ρεβάνς στην έδρα τους με 2-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή

τον Ριάντ Μαχρέζ που πέτυχε και τα δύο γκολ (11 63)

ενώ συνολικά έδειξαν και στους δύο αγώνες του ζευγα-

ριού ότι ήταν η καλύτερη ομάδα Κατώτερη του αναμε-

νόμενου εμφανίστηκε η Παρί η οποία εξέφρασε και - όχι

ιδιαίτερα βάσιμα - παράπονα για τη διαιτησία

Η Σίτι θα αγωνιστεί σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλη-

τριώνChampions League για πρώτη φορά στην ιστορία

της και μόλις για δεύτερη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής

διοργάνωσης γενικότερα (μετά το 1970 όταν κατέκτησε

το Κύπελλο Κυπελλούχων) Παράλληλα έγινε η πρώτη

αγγλική ομάδα που πετυχαίνει επτά σερί νίκες στον

θεσμό ξεπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιντς

και Αρσεναλ που είχαν από έξι Ο τελικός θα διεξαχθεί

στις 29 Μάη στην Κωνσταντινούπολη

Καθησυχάζει η UEFA για τον τελικό

Τελευταία εκφράζονται ανησυχίες για τον τελικό της

Κωνσταντινούπολης με βάση και την επιδημιολογική κα-

τάσταση που επικρατεί στην Τουρκία ανησυχίες τις

οποίες προσπάθησε να διασκεδάσει η UEFA Στελέχη

της Συνομοσπονδίας ξεκαθάρισαν ότι ο τελικός θα διε-

ξαχθεί κανονικά στο στάδιο laquoΑτατούρκraquo με περιορι-

σμένο αριθμό θεατών όπως έχει προγραμματιστεί παρά

το καθολικό lockdown που επικρατεί στη χώρα και δεν

αναμένεται να αρθεί μέχρι τα τέλη Μάη

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Εκλεισαν την τετράδα Αρμάνι και Μπαρτσελόνα

Με την Αρμάνι Μιλάνο να φτάνει σε μια ιστορική πρόκριση

και την Μπαρτσελόνα να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά κόν-

τρα στη Ζενίτ έκλεισε η τετράδα του φετινού Φαιναλ 4 της

Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στην Κολωνία το τριήμερο

28 - 30 Μάη Στην τελική φάση είχαν ήδη προκριθεί η ΤΣΣΚΑ

Μόσχας και η Εφές

Στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την προημιτελική φάση

στο Μιλάνο η Αρμάνι αν και έπαιξε με τη φωτιά (χάνοντας

διαφορά 17 πόντων) νίκησε την Μπάγερν Μονάχου με 92-

89 και επέστρεψε σε φάιναλ φορ μετά από 29 χρόνια Στη

Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα δεν άφησε κανένα περιθώριο

στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης την οποία νίκησε 79-53 με-

τατρέποντας τον πέμπτο αγώνα της σειράς σε παράσταση

για ένα ρόλο Τα ζευγάρια στο Φάιναλ 4 της Κολωνίας Αρ-

μάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα Εφές - ΤΣΣΚΑ Μόσχας

στο κύλισμα της μπάλαςΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η Team Future της bwin αλλάζει

το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού

Η bwin στηρίζει στην πράξη τον ελληνικό αθλητισμό προσφέ-

ροντας σε 18 ταλαντούχους αθλητές τη στήριξη που αναζητού-

σαν και βοηθώντας τους να συνεχίσουν να ονειρεύονται

Στην Ελλάδα όπου ο αθλητισμός ήταν ήδη σε οριακό επίπεδο

η πανδημία δημιούργησε δυσκολίες oι οποίες σε αρκετές πε-

ριπτώσεις έμοιαζαν ανυπέρβλητες Αθλητές είδαν τα όνειρά

τους να κρέμονται από μια κλωστή και η αναβολή των Ολυμπια-

κών Αγώνων αλλά και των υπόλοιπων αγωνιστικών δραστηριο-

τήτων έθεσε εν αμφιβόλω όλη τους την πορεία Σε πείσμα των

καιρών η bwin όχι μόνο έμεινε στο πλευρό των αθλητών που

υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια βοηθώντας τους να πραγμα-

τοποιήσουν τους στόχους τους αλλά μεγάλωσε ακόμα περισ-

σότερο την ομάδα της δημιουργώντας το μέλλον

Η Team Future της bwin απαρτίζεται από 18 ταλαντούχους

αθλητές ατομικών αγωνισμάτων οι οποίοι αποτελούν την ελίτ

της νέας γενιάς και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλ-

ληνες να ονειρεύονται μαζί τους για μια πιο δυνατή αθλητική

παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο

Με την υποστήριξη της bwin οι αθλητές αυτοί αλλάζουν επί-

πεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς

όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη

χώρα μας Το όνειρο της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς

Αγώνες έρχεται πιο κοντά στην πραγματοποίηση καθώς αλλά-

ζουν οι συνθήκες προπόνησης έχουν πρόσβαση σε καλύτερο

εξοπλισμό και μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά και

διοργανώσεις για τη συμμετοχή και το ταξίδι στις οποίες το κό-

στος ήταν δυσβάσταχτο Παιδιά που τώρα κρατούν ψηλά την

ελληνική σημαία ίσως να είχαν παρατήσει την αθλητική τους

καριέρα χωρίς την υποστήριξη αυτή

Ένα αθάνατο βιβλίο πασίγνωστο και τώρα

μοναδικό είναι η συλλεκτική αριθμημένη

δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα ndash σελίδα

από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που

κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδααπό τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά laquoένα βιβλίοraquo

Είναι σχολείοmiddot Είναι laquoόπλοraquo άμυνας και επίθεσης Είναι εργαλείο αντίληψης

και δημιουργίας

γιορτέςσημαίνει

Ευχές amp Δώρα

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

skaravaiosgr

Kάθε ημέρα μια γιορτή

Συνηθισμένες και ldquoάχρωμεςrdquo ευχές

δίνουμε καθημερινά μέσω των social media

Η αληθινή ευχή όμως συνοδεύεταικαι από ένα προσωπικό Δώρο

Τα γλυκά τα ποτά και οι γλάστρες

θεωρούνται παρωχημένα βαρετά και αναλώσιμα

Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο

αντέχει στο χρόνο υπενθυμίζει τα αισθήματά σας

και κάνει με την αφιέρωσή σας

αθάνατη την παρουσία σας

Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Σκαραβαίος Παπάγου 6 Βούλα τηλ 210 8959004

και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Page 4: 3 μάνα! - ΕΒΔΟΜΗ Online · 2021. 5. 7. · 3 μάνα! Δημοτικό ... λες και βρισκόταν σ’ εξέλιξη κάποια τιτανομαχία εξω-γήινων

4 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συμμετέχοντας στους

εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-

νάσταση και με αφορμή το ανέβασμα της παράστασης

laquoΛουκής Λάραςraquo προβάλει ένα μίνι ντοκιμαντέρ που

φωτίζει την προσωπικότητα και το έργο του συγγρα-

φέα Δημητρίου Βικέλα το οποίο θα προβάλεται μέχρι

31 Μαΐου 2021

Σημαντικές προσωπικότητες καταθέτουν τις απόψεις

τους και φωτίζουν εκείνη την εποχή Αφορμή και έμ-

πνευση αποτελεί το διήγημα του συγγραφέα Λουκής

Λάρας που σκιαγραφεί την καθημερινή ζωή στον ελλα-

δικό χώρο την περίοδο του 1821

Η Μαρία Ευθυμίου (Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ)

η Ζωή Μπέλλα Αρμάου (Δρ Φιλολογίας)

o Σωτήριος Γκλαβάς (Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου

προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων)

ο Δημήτρης Κάβουρας

η Κυβέλη Ζωή (εικαστικός)

ο Γιάννης Σαμαρτζής (έμπορος τέχνης) και οι συντελεστές

της παράστασης Λευτέρης Γιοβανίδης και Μανώλης Μαυ-

ροματάκης μας μιλούν περί ηρώων και εμπόρων

Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ Κωνσταντίνος Σαμαράς

Δάφνη Χαιρετάκη

Η Επανάσταση του 1821 έχει χαραχτεί στην συλλογική συ-

νείδηση ως μια εποχή ηρώων Την ίδια εποχή ωστόσο ένας

άλλος τύπος ανθρώπου αρχίζει να εδραιώνεται στο νέο

κόσμο που βρίσκεται στα σπάργανα

Πρόκειται για την μορφή του εμπόρου που θα διαδραματί-

σει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία του μέλλον-

τος Έναν τέτοιο άνθρωπο τον Λουκή Λάρα επιλέγει ο

Δημήτριος Βικέλας ως πρωταγωνιστή του ομώνυμου μυθι-

στορήματός του

Στην δίνη των πιο βίαιων και απρόβλεπτων ταραχών ο Λου-

κής Λάρας αγωνίζεται να επιβιώσει να προστατεύσει την

οικογένειά του να πλουτίσει Μόνος πατριωτισμός του

όπως ομολογεί ο ίδιος είναι το ισοζύγιον

έως 31052021

httpswwwyoutubecomwatchv=lA36VOKXBG8

Περί Ηρώων και Εμπόρων Ένα ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή

το διήγημα του Δημήτριου Βικέλα laquoΛουκής Λάραςraquo

4o Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Μεσόγειος έρημος

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Tο 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

με τίτλο Μεσόγειος έρημος σε καλλιτεχνική διεύθυνση

Γιώργου Κουμεντάκη Οι δωρεάν προβολές των βίντεο του

Φεστιβάλ θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό έως

τέλος Μαΐου Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη της

δωρεάς του ΙΣΝ

[wwwSNForg] httpswwwsnforgel για την ενίσχυση

της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς οι πιανίστες Στέφα-

νος Θωμόπουλος Λορέντα Ράμου Σοφία Ταμβακοπού-

λου η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan

Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ Ξύνδα Σαμάρα

Καμηλιέρη Σπάθη Καλομοίρη Κωνσταντινίδη Ξενάκη

Θεοδωράκη Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα

ρεσιτάλ

Το 4ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ θα προβληθεί εξ ολοκλήρου

μέσω της GNO TV

Προβάλλεται έως 20052021

Η Μαρία Καλλιμάνη ο Δημήτρης

Καταλειφός η Θέμιδα Μπαζάκα

και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντα-

νεύουν πρόσωπα και γεγονότα

της ιστορικής ναυμαχίας της Σα-

λαμίνας σε ένα ντοκιμαντέρ

που συνδυάζει τη θεατρική αφή-

γηση με τo κινηματογραφικό

οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά

της Σαλαμίνας

Πρόκειται για μια σύνθεση ένα

ταξίδι στον χρόνο που αντλεί το

περιεχόμενό της από το βιβλίο

του Ηρόδοτου σε ελεύθερη από-

δοση του διακεκριμένου καθη-

γητή Αρχαιολογίας Πέτρου

Θέμελη και εμπλουτίζεται με

αποσπάσματα από τους laquoΠέρ-

σεςraquo του Αισχύλου σε μετά-

φραση του ποιητή Κώστα

Λάνταβου

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας σημα-

τοδοτεί μια πολύ σημαντική

στιγμή στην ελληνική και την

παγκόσμια ιστορία αφήνοντας

έκτοτε ανοιχτό το ερώτημα πώς

θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί

οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί

εάν το αποτέλεσμα εκείνης της

ημέρας ήταν διαφορετικόhellip

Aξίζει να σημειωθεί ότι τo Δημοτικό

Θέατρο Πειραιά με αφορμή την

συμπλήρωση δυόμισι χιλιάδων χρό-

νων από τη Ναυμαχία της Σαλαμί-

νας παρουσίασε με επιτυχία τον

Οκτώβριο την παράσταση Η ναυ-μαχία της Σαλαμίνας του Ηρόδο-

του με τους Μαρία Καλλιμάνη

Δημήτρη Καταλειφό Θέμιδα Μπα-

ζάκα και Γιάννη Τσορτέκης οι οποίοι

αφηγήθηκαν κι ενσάρκωσαν τα πρό-

σωπα της ιστορικής ναυμαχίας

H Ναυμαχίας της Σαλαμίνας Ένα ντοκιμαντέρ που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με τo κι-

νηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας

Ραντεβού με το Δήμο ΒBB

laquoΤεχνικές για

αποτελεσματική μελέτηraquo

Με ένα θέμα αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον ξεκινά ο

δεύτερος κύκλος της σειράς ενημερωτικών διαδικτυακών

συζητήσεων laquoΡαντεβού με το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένηςraquo την Τετάρτη 12 Μαΐου στις 1800 Το συγκε-

κριμένο θέμα αφορά τεχνικές για αποτελεσματική

μελέτη και συμβουλές για την αντιμετώπιση του άγχους

των εξετάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθήτριες

γυμνασίου και λυκείου Οι διακεκριμένοι ομιλητές στο

πρώτο μέρος θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό διάβασμα Θα

ακολουθήσει το δεύτερο μέρος στο οποίο θα δοθούν

πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη ψυχολογική προ-

ετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις και για την αν-

τιμετώπιση του άγχους κατά τη διάρκειά τους

Εισηγήτριες Αννα Τηλιακού Σύμβουλος μαθησιακής

ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού Κατε-

ρίνα Καράμπελα Ψυχολόγος

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα δοθεί ο λόγος στο

κοινό για ερωτήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στο

httpslumameletikaieksetaseis

Η συμμετοχή είναι δωρεάν οι θέσεις είναι περιορισμένες

Όσοι δεν μπορέσουν να συμμετέχουν διαδικτυακά μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ζωντανά μέσω

της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου

Facebook wwwfacebookcomdimosvvv

YoutubehttpswwwyoutubecomchannelUCOI1mGmL35

xQSeXGVBvOXjw

Webtv WebTV (vvvgovgr)

laquoΣυντήρηση ιστορικών

ενδυμάτωνraquo

Η συντήρηση ιστορικών ενδυμάτων

είναι επιστήμη και συνάμα τέχνη με

μικρή αλλά ουσιαστική ιστορία στη

χώρα μας και το εξωτερικό Αφορά τη

μελέτη της φθοράς την πρόβλεψη της

αναχαίτισής της τις εργασίες βελτίω-

σης και σταθεροποίησης της κατάστα-

σης διατήρησης των ενδυμάτων και την

προετοιμασία τους για έκθεση και προ-

βολή στο ευρύ κοινό

Ο κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων από

το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

με θέμα laquoΣυντήρηση ιστορικών ενδυμά-

τωνraquo θα είναι μια σύντομη αλλά περιε-

κτική παρουσίαση του επαγγέλματος του

συντηρητή υφάσματος και των υπηρεσιών

που μπορεί να προσφέρει για τη διατή-

ρηση και προβολή των ενδυμάτων ιστορι-

κής και καλλιτεχνικής αξίας

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται στο

κοινό της εταιρείας που ενδιαφέρεται

για τη μελέτη και τη διατήρηση ιστορι-

κών ενδυμάτων αλλά και σε συντηρη-

τές έργων τέχνης άλλων ειδικοτήτων

Για συμμετοχή kanari4pligmailcom

- 2103647577 Δευτέρα-Παρασκευή

900-1300 Ρόζα Πατσέα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Αφόρητο πλήγμα για τον

Ελληνικό πολιτισμό

με διεθνή διασυρμό της χώρας

Σύμφωνα με εκτενή δημοσιεύματα στον Τύπο η από-

φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

με την οριακή πλειοψηφία μιας και μόνης ψήφου του-

τέστιν 13 έναντι 12 έκρινε νόμιμη την απόφαση της

Υπουργού Πολιτισμού για απόσπαση και επανατοποθέ-

τηση των σημαντικότατων αρχαιοτήτων που βρέθηκαν

στο Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης Απο-

τελεί σεβαστή δικαστική απόφαση όσον αφορά το δια-

τακτικό της αλλά συνάμα αφόρητο πλήγμα για το

πολιτισμικό κύρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πολύ

δε περισσότερο για τον ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

καλεί τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού

οι οποίοι μοιραία πλέον μαζί με την από το 2019 Διοί-

κηση της laquoΑττικό Μετρόraquo θα καταστούν συνυπεύθυνοι

για την μεγαλύτερη πολιτισμική καταστροφή που θα

έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία πενήντα

χρόνια να συνειδητοποιήσουν άμεσα ότι η δικαστική

αυτή απόφαση αποτελεί Πύρρειο νίκη για την κυβέρ-

νηση και διεθνή διασυρμό για την Ελλάδα

Τους καλούμε να σεβαστούν τις απόψεις των ξένων

ειδικών από τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα διε-

θνώς των Ελλήνων αρχαιολόγων και όλων ημών των

συνετών πολιτών που διακαώς επιθυμούμε την διά-

σωση αυτής της πολιτισμικής κληρονομιάς εφrsquo όσον

μάλιστα η διατήρηση των συγκεκριμένων αρχαιοτή-

των κατά χώραν παραμένει εφικτή και ίσως μάλιστα

η μόνη εφικτή λύση που σέβεται την καταληκτική

ημερομηνία για το μετρό του Δεκεμβρίου 2023

Θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς δεν αποτελούν

κάποιο είδος οικονομικής ή διοικητικής ρύθμισης που

επιτρέπεται να κριθούν έστω με την διαφορά μιας

ψήφου αλλά κεντρικά και συστατικά στοιχεία της

ελληνικής ταυτότητας που δικαιολογούν τη θέση της

χώρας στον κόσμο και όπου ως εκ τούτου μόνο μια

ευρύτερη συναίνεση μπορεί να προσδώσει ουσια-

στική εγκυρότητα σε οποιαδήποτε τελική απόφαση

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας καλεί σε κινητοποίηση

Ενάντια στην κατάργηση

των εικαστικών μαθημάτων

Νέα κινητοποίηση με πορείες με αυτοκίνητα και δίτροχα

σε Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης) Θεσσαλονίκη (Αγαλμα Βενι-

ζέλου) Πάτρα (δημοτικό πάρκινγκ στην Παπαφλέσσα) και

Λάρισα (κεντρική πλατεία) το Σάββατο 8 Μάη στη 1 το με-

σημέρι οργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδας (ΕΕΤΕ) διεκδικώντας το δικαίωμα στην ισότιμη

εκπαίδευση για κάθε μαθητή για την Καλλιτεχνική Παι-

δεία και την Αισθητική Αγωγή για να μην καταργηθούν

τα μαθήματα Τέχνης στο Λύκειο

Η κινητοποίηση γίνεται ενόψει της εκδίκασης προσφυγής

του ΕΕΤΕ ενάντια στην απόφαση του υπουργείου Παι-

δείας για την κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων στο

Λύκειο Η προσφυγή θα εκδικαστεί στις 13 Μάη

Οπως σημειώνει το Επιμελητήριο η κατάργηση της Τέ-

χνης στο Λύκειο βάζει φραγμούς στη μόρφωση των παι-

διών καθώς χιλιάδες μαθητές που προσανατολίζονται σε

μία από τις τουλάχιστον 15 σχολές οι οποίες απαιτούν

Σχέδιο θα αναγκαστούν να πληρώνουν φροντιστήρια

Το ΕΕΤΕ διεκδικεί το δικαίωμα όλων των μαθητών στην

Αισθητική Αγωγή και την Καλλιτεχνική Παιδεία Αγωνίζε-

ται για μάθημα Τέχνης σε όλες τις τάξεις σε όλα τα σχο-

λεία εργαστηριακό

Οταν η τέχνη σύρεται στο άρμα τηςπολιτικής

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης καταγγέλλουν την απόφαση να πραγματο-

ποιηθεί εκδήλωση στους χώρους του Μουσείου την

ημέρα της πανεργατικής απεργίας τιμή στους νεκρούς

της Πρωτομαγιάς ενώ όπως σημειώνουν στην ανακοί-

νωσή τους το Σωματείο τούς είχε ενημερώσει

Το ΔΣ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

(ΕΜΣΤ) πραγματοποίησε φιέστα για τη συμπλήρωση 40

χρόνων από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ

Τη συγκεκριμένη απόφαση καταγγέλλει το Σωματείο Ερ-

γαζομένων τού ΕΜΣΤ και ο εκπρόσωπος του Επιμελη-

τηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) στο ΔΣ του

ΕΜΣΤ Παναγιώτης (Τάκης) Βαρελάς ζωγράφος

Ο Τ Βαρελάς σε ανοιχτή επιστολή σημειώνει μεταξύ

άλλων ότι ως εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο ΔΣ του ΕΜΣΤ

laquoπρότεινε αλλαγή ημερομηνίας της εκδήλωσης όταν τοΕΜΣΤ θα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργίαraquo

Καταλήγει δε ο Τ Βαρελάς ότι laquoμε γνώμονα το σεβασμόστους νεκρούς της ταξικής πάλης της εργατικής τάξης

και με δεδομένη την αλληλεγγύη μου στους αγώνες τηςθεωρώ απαράδεκτη την απόφαση του ΔΣ του ΕΜΣΤ όσοκαι της κυβέρνησης να αμαυρώσουν την Πρωτομαγιά-τικη γιορτή των εργαζομένων στις 6 Μάη διοργανώνον-τας φιέστα στο ΕΜΣΤ για τα 40 χρόνια της εισόδου τηςχώρας στην ΕΕ και τους καλώ έστω και την τελευταίαστιγμή να την ακυρώσουνraquo Και βέβαια η πρόταση του

Τ Βαρελά δεν έγινε δεκτή και την ώρα που όλοι οι ερ-

γαζόμενοι κατεβαίνουν στους δρόμους οι συγκοινωνίες

δεν λειτουργούν το ΕΜΣΤ γιορτάζει με την κυβέρνηση

τα 40 χρόνια Ευρωπαϊκή Ενωση

Oι εργαζόμενοι έξω στο δρόμο για την Πρωτομαγιά και

μέσα στο Μουσείο γιόρταζαν τα 40 χρόνια ΕΕ

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo σιγά - σιγά

υιοθετούν πολλοί Δήμοι ορίζοντας μία

ημέρα την εβδομάδα ή άλλως για συ-

ναντήσεις με πολίτες και συζητήσεις

Γνωρίζοντας πώς καθιερώθηκε μας κάνει

εντύπωση η εξέλιξή του Γιατί ldquoραντεβού με

το δήμαρχοrdquo σήμαίνει όπως είχε χαρακτη-

ρίσει το θεσμό που τον ldquoγέννησεrdquo ο τέως δή-

μαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης το

2014 ότι οι πολίτες laquoθέλουν να βλέπουν τοδήμαρχο και επειδή δεν μπορεί ο δήμαρχοςδιαρκώς να πηγαίνει σε κάθε γειτονιά αςέρθει η γειτονιά στο δήμοraquo Και είχε εξηγή-

σει ότι το ραντεβού θα είναι μια διαδικασία

που θα περιλαμβάνει συνεννόηση με τους

πολίτες θα δέχεται ο ίδιος ο δήμαρχος

προσωπικά τους πολίτες είτε ατομικά είτε

σε επίπεδο συλλόγων και σωματείων

Αντίθετα σήμερα στο ldquoραντεβού με το δή-

μαρχοrdquo τουλάχιστον στο Δήμο ΒΒΒ έχει

αλλάξει το νόημά του

Στο προηγούμενο ldquoραντεβού με το Δή-

μαρχοrdquo ψήνανε κεφτεδάκια με κάποιον

σεφ στο προσεχές ldquoραντεβού με το δήμο

μαρχοrdquo θα μιλήσουν() με θέμα laquoΤεχνικές

για αποτελεσματική μελέτηraquo

Ο δήμαρχος δηλαδή θα χαιρετίσει και στη

συνέχεια θα ακολουθήσουν ομιλητές

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 12 Μαΐου στις

1800 και αφορά τεχνικές και συμβουλές

για την αντιμετώπιση του άγχους των εξε-

τάσεων και απευθύνεται σε μαθητέςμαθή-

τριες γυμνασίου και λυκείου Οι ομιλητές

θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τεχνι-

κές για στοχευμένο και αποτελεσματικό

διάβασμα Θα ακολουθήσουν πρακτικές

συμβουλές κλπ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι θέσεις πε-

ριορισμένες Δηλώνετε συμμετοχή στο

httpslumameletikaieksetaseis

Καλό το θέμα αλλά όχι για ldquoραντεβού με το

δήμαρχοrdquo ή ακόμη και για ldquoραντεβού με το

Δήμοrdquo Είναι θέμα για μια καλή ημερίδα

Το ldquoραντεβού με το δήμαρχοrdquo το ορίζει

σαφώς ο τ δήμαρχος Γ Καμίνης

ldquoΡαντεβού με το δήμαρχο σημαίνει ότι κλεί-νει ραντεβού ο πολίτης που έχει ένα πρό-βλημα ένα παράπονο από μια υπηρεσία τουΔήμου και του δίνεται η δυνατότητα να τοσυζητήσει με το δήμαρχοrdquo

Aννα Μπουζιάνη

ldquoΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟrdquo

6 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Ο Δήμος Κρωπίας συνεπής στην αρχή της συνεργα-

σίας με την Περιφέρεια Αττικής ( Β΄ Βαθμός Τοπικής

Αυτοδιοίκησης) στους τομείς αρμοδιότητας της ενη-

μερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της προτρέπει σε

βελτιώσεις σε ελέγχους κατασκευών κα Στο πλαίσιο

αυτό απέστειλε έγγραφο στην Γενική Διεύθυνση Δια-

χείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (4 Δεκεμβρίου

2020) για έλεγχο ασφαλείας της υπόγειας διάβασης

της περιοχής laquoΑλθέαraquo που οδηγεί στην παραλία

laquoΣκαλάκιαraquo Δήμου Κρωπίας

Ακολούθησε και 2η επιστολή-έγγραφο στις 21 Ια-

νουαρίου 2021 όπου αναφερόταν σε όλες τις υπό-

γειες διαβάσεις Η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε το

Δήμο Κρωπίας (2 Φεβρουαρίου 2021) για τα αποτε-

λέσματα της αυτοψίας της και την ένταξη στο πρό-

γραμμα συντηρήσεων της Περιφέρειας Αττικής κάτι

που επιβεβαιώθηκε και από την εντεταλμένη περιφε-

ρειακή σύμβουλο ΑνΑττικής Ευρώπη Κοσμίδη

Προς επίρρωση των λεγομένων ο Δήμος μας ενεχεί-

ρισε και το σχετικό έγγραφο

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σε δή-

λωσή του με αφορμή σχετική ανάρτηση σε μέσο κοι-

νωνικής δικτύωσης επισημαίνει για μια ακόμη φορά

ότι laquoο Δήμος και εγκαίρως και με τις υπηρεσίες τουπρώτος φροντίζει για παρεμβάσεις βελτίωσης καιασφάλειας όπως αρμόζει ως φορέας Α΄ Βαθμού Το-πικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τον Β΄ΒαθμόΑυτοδιοίκησης Και γιrsquo αυτό εντάχθηκαν τα έργα αυτάστο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής γιανα κατασκευαστούν και ο σύλλογος της Αγίας Μαρί-νας έπεταιhellip Οι προσπάθειες ορισμένων φανατικών προσώπων πουπροσπαθούν να παραπλανήσουν και να ποδηγετή-σουν συλλόγους της περιοχής Αγίας Μαρίνας για αν-τιπολιτευτικούς λόγους πράττουν πολύ κακό έργο γιατην ιστορία των συλλόγων Καταπατούν καταστατι-κούς σκοπούς εθίζονται σε μια ανταγωνιστική σχέσημε τα εκλεγμένα αιρετά σώματα της Τοπικής Αυτοδι-οίκησης και τις υπηρεσίες τουςraquo

ΣΣ Ότι κάνει κάθε πολίτης ή σύλλογος προς τη

σωστή κατεύθυνση για επίλυση προβλημάτων στη

γειτονιά του πρέπει να είναι καλοδεχούμενο και απο-

δεκτό

Έγκαιρες παρεμβάσεις στις Υπόγειες διαβάσεις Λ Αθηνών-Σουνίου

Συνεργασία Δήμου Κρωπίας με την Περιφέρεια Αττικής

Στις 22 Απριλίου δημοπρατήθηκε από τον Δήμο

Ραφήνας Πικερμίου το έργο της ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας με δια-

δικασία ανοιχτού διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 49456332

ευρώ (με ΦΠΑ) εκ των οποίων 230000 ευρώ από

το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους Η

ανταπόκριση ήταν μεγάλη καθώς κατέθεσαν

προσφορά συνολικά 11 εταιρείες τις οποίες πα-

ρουσιάζει με τα ονόματά τους και τα ποσοστά

που έδωσε η κάθε μία στον πίνακα

Ενημερώνει λοιπόν ανοιχτά ο Δήμαρχος Ευάγ-

γελος Μπουρνούς παρουσιάζοντας τις εται-

ρείες που κατέθεσαν προσφορές και τί

προσφορές έδωσε ο

καθένας και σημειώνει

ότι laquoζήτησε από τις ενλόγω εταιρείες να αι-τιολογήσουν άμεσα τούψος των εκπτώσεωνπου περιλαμβάνονταιστις προσφορές τους

Η διαδικασία κρίνεταιαπαραίτητη ώστε μετά

την παροχή των σχετικών διευκρινίσεων το πρα-κτικό του διαγωνισμού να κατατεθεί στην Οικο-νομική Επιτροπή του Δήμου και να οριστεί οπροσωρινός ανάδοχος του έργουraquo

Έτσι γίνονται οι δημοπρασίες για να είναι διαφανείς

Αποτελέσματα δημοπράτησης ενεργειακής

αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας

ΣΣ Ανοιχτές στον δημότη και πολίτη διαδικα-

σίες κύριε Δήμαρχε των ΒΒΒ όχι να αναγκά-

ζεται ο πολίτης να προσφεύγει στις ανώτερες

αρχές γιατί τον αγνοείται περιφρονώντας

ακόμη και τις ύπερθεν αρχές ελέγχου

Εγκρίθηκε Σχολική μονάδα

στην Καλλιτεχνούπολη Μετά από μια σειρά ενεργειών από το Δήμο Ραφήνας - Πι-

κερμίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 4005200 euro -

στο πρόγραμμαlaquoΑντ Τρίτσηςraquo για την ανέγερση 1Αβάθμιας

σχολικής μονάδας στην Καλλιτεχνούπολη

Πρόκειται για ένα 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο χωρητικότη-

τας 150 μαθητών και ένα 2θέσιο νηπιαγωγείο για 50 παι-

διά προσχολικής ηλικίας

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί στο ΟΤ 107Α

για το οποίο ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου κατάφερε να

αλλάξει χρήση γης από χώρο ανέγερσης εμπορικού κέν-

τρου σε χώρο για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νη-

πιαγωγείου χωρίς να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 7

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Κίνηση Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΕπικοινωνία Τηλ 6983475960 6971534995E-mail agiamarinaalikouyahoocomΑγία Μαρίνα Αλυκού - Δήμου ΚρωπίαςΗμερομηνία 03022021Προς Υπουργό Εσωτερικών κ Μ ΒορίδηΚοιν 1 Γραφείο Πρωθυπουργού κ Κ Μητσοτάκη2 Γραφείο Δημάρχου Δήμου Κρωπίας κ Δ Κιούση

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου τουΔήμου Κρωπίας σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε τηναναγκαιότητα ανακήρυξης της Αγίας Μαρίνας Αλυκού καιτων όμορων οικισμών του παραλιακού μετώπου τουΔήμου σε Τοπική Κοινότητα στο πλαίσιο της ενιαίαςδομής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης σύμφωνα με τηναυτοδιοικητική νομοθεσία και τις επικείμενεςαυτοδιοικητικές μεταβολές που προγραμματίζετεΤα γεωγραφικά πληθυσμιακά και οικιστικάχαρακτηριστικά του Δήμου Κρωπίας (μεγάλη γεωγραφικήέκταση ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση εκτεταμένηαυθαίρετη και άναρχη δόμηση κλπ στοιχεία) καθιστούντο έργο της Δημοτικής Αρχής του μονοκοινοτικού αυτούΔήμου δυσχερές και επίπονο γεγονός που αντανακλάταιμε την βραδύτητα της ανάπτυξης των υποδομών τηςΔημοτικής Ενότητας και ιδιαίτερα αυτή του παραλιακούμετώπου της Αγία ΜαρίναςΗ ταχεία πληθυσμιακή αύξηση του παραλιακού μετώπουτης Αγίας Μαρίνας το μετέτρεψε σε ελάχιστο χρόνο απόοικισμό παραθεριστικής κατοικίας σε αστική κωμόποληπου αριθμεί σήμερα 6000 με 7000 μόνιμους κατοίκουςαριθμός που πολλαπλασιάζεται ιδιαίτερα τουςκαλοκαιρινούς μήνεςΔυστυχώς την πληθυσμιακή αυτή αύξηση της περιοχής

δεν την ακολούθησε και αντίστοιχος εκσυγχρονισμός τωνυποδομών της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στιςανάγκες της αστικοποίησης της και της βελτίωσης τηςκαθημερινότητας των κατοίκων τηςΜε το σχέδιο πόλης σε διαχρονική εκκρεμότητα καιχωρίς δίκτυο αποχέτευσης παιδικό σταθμό παιδικέςχαρές γήπεδα άθλησης πεζοδρόμια τουλάχιστον στοεμπορικό τμήμα της χωρίς ορθολογικό σύστημακαθαριότητας και προστασία του περιβάλλοντος μεανεπαρκή οδική ασφάλεια με εγκαταλειμμένες τιςπαραλίες της με ανάγκη επέκτασης του δημοτικούφωτισμού ώστε να αντιμετωπισθεί η αυξημένηπαραβατικότητα στη περιοχή και με εμφανή πλέον τηναδυναμία του Δήμου να αντιμετωπίσει τα οξυμέναπροβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα τωνκατοίκων της η αναγκαιότητα ανακήρυξης τουπαραλιακού μετώπου σε ldquoΤοπική ΕνδοδημοτικήΚοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquo κρίνεται αναπόδραστηαυτοδιοικητική πράξη

Σας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε και ένα απότα σοβαρότερα θέματα συζήτησης μεταξύ των μελών καιγενικότερα των κατοίκων της περιοχής κατά τηντελευταία (πριν της περιόδου Covid-19) πολυπληθή ΓενικήΣυνέλευση του ldquoΠροοδευτικού - Εξωραϊστικού Συλλόγουτης Αγίας Μαρίναςrdquo ενός συλλόγου που ασκεί έντονησυλλογική δραστηριότητα για τον εκσυγχρονισμό τωνυποδομών και την ανάπτυξη της περιοχήςΑκούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Ηδημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσειστην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη τουπαραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική ΚοινότηταldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισηςτης περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης τηςσε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποΟ έντονος και δικαιολογημένος αυτός προβληματισμόςστάθηκε και η αφορμή της δημιουργίας της κίνησηςπολιτών για την ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςrdquoπρόταση που ήδη έχει τεθεί προς έγκριση σε διαδικτυακήψηφοφορία και σε έγγραφη συλλογή υπογραφών και που

από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εμφαίνεται η ευρείααποδοχή της από τους κατοίκους της περιοχής (ηδιαδικασία είναι σε εξέλιξη)Κύριε ΥπουργέΚατόπιν των ανωτέρω και με τη πεποίθηση ότι ηαυτοδιοικητική αυτή πράξη της ενδοδημοτικήςαποκέντρωσης αρμοδιοτήτων του Δήμου Κρωπίας με τηνανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σεldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας ΜαρίναςΑλυκούrdquo θα συνδράμει καταλυτικά στην ανάπτυξη τηςπεριοχής και την βελτίωση της καθημερινότητας τωνκατοίκων της Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στηννομοθετική της υλοποίηση στο πλαίσιο τωναυτοδιοικητικών αλλαγών που σχεδιάζετε

ΥΣ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός ΝέουΠαραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνεστην ενότητα του τις παραλιακέςπεριοχές από την Αγία Μαρίνα του ΔήμουΚρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια τουΔήμου Σαρωνικού θα αποτελούσε μιαουσιαστική αυτοδιοικητική πράξη που πιστεύουμεθα συντελούσε καταλυτικά στην τουριστική καιοικονομική ανάπτυξη του ΝΑ Σαρωνικού θααποδέσμευε το παραλιακό μέτωπο απότην αυτοδιοικητική εξάρτηση τηςενδοχώρας που εκφράζει και υπηρετείδιαφορετικά αναπτυξιακά συμφέροντα τωνκατοίκους της και κρατάει πίσω την ανάπτυξη τουκαι θα το συνέδεε υποστηρικτικά με τα τουριστικάκαι οικονομικά αναπτυξιακά έργα του ΕλληνικούΜε την πεποίθηση ότι το αίτημα των κατοίκων τηςΑγίας Μαρίνας είναι εύλογο και ο προβληματισμόςγια την αναγκαιότητα δημιουργίας ανεξάρτητουπαραλιακού Δήμου θα σας απασχολήσει θετικάπαραμένουμε στην διάθεση σας για κάθεπεραιτέρω συνεργασίαΗ Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης ΠολιτώνldquoΗ Αγία Μαρίνα Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Παρουσιάζαμε στο προηγούμενο φύλλο τη δημοτική

συνεδρίαση του Δήμου Κρωπίας με θέμα την Ανακή-

ρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας

σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα

Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όλες τις απόψεις

στο μέτρο του δυνατού

Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη ldquoαπόσχισηrdquo δηλαδή να δη-

μιουργήσει ξεχωριστή Κοινότητα η Αγία Μαρίνα κάτι

που ενόχλησε ιδιαίτερα τη ldquoΣυντονιστική Επιτροπή

της Κίνησης Πολιτώνrdquo που έχει αναλάβει και την

πρωτοβουλία

Διαβάσαμε διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο αλλά ακο-

λούθησε και επιστολή την οποία δημοσιεύουμε παρα-

πλεύρως

Ομως πρέπει να επισημάνουμε κάποια βασικά στοι-

χεία

Δική σας πρωτίστως λέξη

είναι η απόσχιση

Δεν είναι άρθρο όπως επικαλούνται στην επιστολή

Είναι ρεπορτάζ που προκύπτει μέσα από τη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κρω-

πίας Η λέξη ldquoαπόσχισηrdquo είναι δάνεια από τα

ακούσματα στη συνεδρίαση Δεν είναι διαπίστωση

της συντάκτριας Το αναφέρει το δικό τους έγγραφο

(3221) που απέστείλαν στον Υπουργό Εσωτερικών

στον Πρωθυπουργό και στο Δήμαρχο το οποίο γράφει

πλην άλλων laquoΣας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό

αποτέλεσε και ένα από τα σοβαρότερα θέματα συζήτησης

μεταξύ των μελών και γενικότερα των κατοίκων της

περιοχής

Ακούσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις όπως Η

δημιουργία νέου Παραλιακού Δήμου που θα ενσωματώσει

στην ενότητα του και την Αγία Μαρίνα η ανακήρυξη του

παραλιακού μετώπου σε Τοπική ενδοδημοτική Κοινότητα

ldquoΑγίας Μαρίνας Αλυκούrdquo ακόμη και η πρόταση απόσχισης

της περιοχής από το Δήμο Κρωπίας και προσάρτησης της

σε όμορο Δήμο με εκσυγχρονισμένο παραλιακό μέτωποraquo

Και παρακάτω ΥΓ Κρίνουμε ότι η δημιουργία ενός Νέου

Παραλιακού Δήμου που θα ενσωμάτωνε στην ενότητα του

τις παραλιακές περιοχές από την Αγία Μαρίνα του Δήμου

Κρωπίας μέχρι και την Παλαιά Φώκαια του Δήμου

Σαρωνικού θα αποτελούσε μια ουσιαστική αυτοδιοικητική

πράξηraquo

Επίσης στην κατάληξη του ρεπορτάζ στο προηγού-

μενο φύλλο (αρ1180 σ 5) καταλήγουμε με την πρό-

ταση του δημάρχου που λέει laquoΟ Δήμος Κρωπίας δεντεμαχίζεται δεν τιμαριοποιείται και ουδέποτε ΑΠΟ-ΣΧΙΖΕΤΑΙ έστω και κατά ένα τετραγωνικό χιλιοστόαπό την επικράτειά του και τα διοικητικά του όριαraquo

Οσον αφορά τις πλειοψηφίες θα γνωρίζετε πολύ

καλά ότι και το παρόν και το λευκό είναι αρνητικές

ψήφοι

Η αλήθεια είναι πικρή αλλά πρέπει να λέγεται

Αννα Μπουζιάνη

Η ldquoαπόσχισηrdquo της Αγίας Μαρίνας σε Κοινότητα

Διαμαρτύρεται η Συντονιστική Κίνηση

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚ

Κίνηση Πολιτών

ldquoΗ Αγία Μαρίνα Ενδοδημοτική ΚοινότηταrdquoΗμερομηνία 06052021

Προς Εφημερίδα ldquoΕΒΔΟΜΗrdquo

Θέμα Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου

Κρωπίας σε ldquoΤοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρί-

νας Αλυκού

Κυρία Μπουζιάνη με έκπληξη μας διαβάσαμε το πρωτοσέλιδο

αλλά και το μακροσκελές άρθρο σας στο εσωτερικό της εφημερί-

δας σας αναφορικά με την Ανακήρυξη του Παραλιακού Μετώπου

του Δήμου Κρωπίας σε Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότητα Διαφω-

νούμε με το άρθρο σας στα παρακάτω δύο σημαντικά σημεία και

σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την επιστολή μας προς διόρ-

θωση των διαστρεβλώσεων που αναφέρθηκαν

1ον Στο άρθρο σας κάνετε λόγο για απόσχιση και ανεξαρτητο-

ποίηση της Αγίας Μαρίνας Ειλικρινά αναρωτιόμαστε από πού

προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα

Το αίτημα της συντονιστικής επιτροπής της laquoΚίνησης Πολιτώνraquo

για ανακήρυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου σε laquoΕνδοδη-

μοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo προς το Υπουργείο Εσωτερι-

κών ήταν σαφές και επrsquo αυτού απάντησε το Υπουργείο ότι δηλαδή

είναι δυνατή η δημιουργία της laquoΕνδοδημοτικής Κοινότηταςraquo και

επί του εγγράφου αυτού ζητήθηκε από το Δημ Συμβούλιο η

γνώμη του

Το πρώτο θέμα προς συζήτηση στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβού-

λιο είχε ακριβώς αυτό το τίτλο Αίτημα για Ανακήρυξη του Παρα-

λιακού Μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΤοπική Ενδοδημοτική

Κοινότητα Αγίας Μαρίναςraquo Από που προκύπτουν λοιπών οι δια-

στρεβλώσεις που αναγράφονται και αναδημοσιεύονται

Ως εκ τούτου η εισαγωγή της Προέδρου στην έναρξη του διαλό-

γου για αίτημα laquoαπόσχισηςraquo ήταν τελείως λανθασμένη To αίτημά

μας ήταν ξεκάθαρο και σε καμία περίπτωση δεν αναφερόταν σε

απόσχιση Αναρωτιόμαστε για τους λόγους που το επικαλέστηκε

αυτό αλλά και το επικαλείστε και εσείς αφού δεν αναφερόταν

πουθενά ούτε στο αίτημα μας ούτε πολύ περισσότερο στο έγ-

γραφο του Υπ Εσωτερικών που αφορούσε το πρώτο θέμα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου

Επίσης ο εκπρόσωπος μας στο Δημοτικό Συμβούλιο ευθύς εξrsquo

αρχής υπερτόνισε επανειλημμένα ότι ο λόγος της κίνησης είναι η

δημιουργία ενδοδημοτικής κοινότητας και όχι η απόσχιση Αυτός

και μόνο αυτός είναι ο στόχος των κατοίκων του παραλιακού μετώ-

που lsquoόπως αυτοί εκπροσωπούνται από την laquoκίνηση πολιτώνraquo

2ον Aναρωτιόμαστε ειλικρινά που το είδατε εσείς το τεράστιο

ΟΧΙ του Δήμου Κρωπίας Αναλύοντας τα αποτελέσματα της ψη-

φοφορίας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα

Δημ Σύμβουλοι 33 Ψήφισαν 1 Από την παράταξη του Δημάρχου

laquoΝέο Ξεκίνημαraquo Ονομαστικά κατά 6 Υπέρ 0 Μη ψηφίσαντες

ονομαστικά και απόντες 17

2 Από την Παράταξη laquoΑλλάζουμε το Κορωπίraquo Ονομαστικά Κατά

0 Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά Παρών 2 και απόντες 1

3 Από την laquoΛαϊκή Συσπείρωσηςraquo - Ονομαστικά κατά 2

4 Από τη παράταξη laquoΤο Κορωπί στο Επίκεντροraquo - Ονομαστικά

κατά 1

Συνολικά Ψήφισαν Ονομαστικά Υπέρ 4 Ονομαστικά κατά 9

Ονομαστικά Παρών 2 μη Ονομαστικά ψηφίσαντες και απόντες

18

Από πού προκύπτει λοιπόν η laquoηχηρήraquo πλειοψηφία που απέρριψε

το δίκαιο αίτημα μας Δηλαδή αυτό της ανακήρυξης του παραλια-

κού μετώπου του Δήμου Κρωπίας σε laquoΕνδοδημοτική Κοινότηταraquo

Ελπίζουμε για το δίκαιο της πληροφόρησης και οι παρατηρήσεις

μας να τύχουν της ίδιας εκτενούς προβολής με το με σωρεία ανα-

κριβειών κατά την άποψη μας σχετικό άρθρο σας που είδε το

φως της δημοσιότητας

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία

ndash διευκρίνηση

Με εκτίμηση

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Πολιτών ldquoΗ Αγία Μαρίνα

Τοπική Ενδοδημοτική Κοινότηταrdquo

Ζαχαριουδάκη Ευτυχία Θεοχάρης Χρήστος

8 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Από την σύστασή του ο καλλικρατικόςΔήμος 3Β εκπόνησε επιχειρησιακό πρόshyγραμμα για να προστατεύσει τις κοινωshyνικές ομάδες που ζουν σε καθεστώςφτώχειας στην πόλη μας Ως δημότηςαλλά και ως Ελληνας πολίτης στη δημοshyκρατία μας διαπιστώνω και δια γυμνούοφθαλμού αλλά και στο επίπεδο τηςέννοιας ότι το κοινωνικό έργο που διεκshyπεραιώνει η Δημοτική Αρχή λειτουργείαποτελεσματικά Οι κοινωνικές ομάδεςτου Δήμου μας που δεν έχουν χρήματανα αγοράσουν την τροφή τους στο σύγshyχρονο καπιταλιστικό σύστημα σιτίζονshyται καθημερινά Έχω διαπιστώσει ότιστην περιοχή του πρώην Camping κατάτο μεσημέρι η δημοτική τροφοδοσίαλειτουργεί laquoρολόιraquo καθημερινάΈπειτα είναι και τα ζητήματα της στέγαshyσης και όλα τα άλλα τα σχετικά με τηνεργασία και την απασχόληση Εννοείταιπως δεν είναι δυνατόν ένας θεσμόςόπως είναι ο Δήμος των 3Β να υποκαταshy

στήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλshyληλεγγύης άλλων κρατικών φορέωνΣτα συνταγματικά κείμενα των σύγχροshyνων δημοκρατιών τα δικαιώματα στηνιδιοκτησία στην στέγαση στην εργασία(στοιχειώδεις συνθήκες ανθρώπινηςζωής) είναι κατοχυρωμένα

Ο Δήμος των 3Β θα μπορούσε τώρα ναεξετάσει ένα επιμέρους ζήτημα που ενshyτάσσεται στο κοινωνικό πρόγραμμάτου Ποιό είναι αυτό Οι άστεγοι πουέχουν βρει laquoκαταφύγιο ζωήςraquo στα κτίshyρια της έκτασης των πρώην Campingμπορούν να ενταχθούν σrsquo ένα πρόshyγραμμα μετεγκατάστασης τώρα που ξεshyκινούν οι εργολαβικές εργασίεςανάπλασης της περιοχής

Προτείνω λοιπόν και στους δύο φορείςτης κοινωνικής και πολιτικής αλληλεγshyγύης δηλαδή στην ανάδοχο εταιρίαπου ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού τηνανάπλαση του πρώην Camping και στον

Δήμο των 3Β να επεξεργασθούν απόκοινού ένα πολιτικό πρόγραμμα μετεγshyκατάστασης των αστέγων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώκαι πενήντα χρόνια (1970shy2020) αυτή ηεδαφική έκταση γνώρισε ποικίλες οικοshyνομικές και οικιστικές χρήσεις Έφθασεόμως η στιγμή να αναδημιουργηθεί ωςlaquoτόποςraquo ανθρώπινης επικοινωνίαςβάσει κανόνων και θεσμών

Το ζήτημά μας τώρα είναι το εξής όσοιεγκαταστάθηκαν κατά την προηγούshyμενη δεκαετία (2010shy2020) στο πρώηνCamping και χαρακτηρίζονται ως laquoάστεshyγοιraquo να ενταχθούν σrsquo ένα κοινωνικόπρόγραμμα στέγασης όπως είναι ήδηενταγμένοι στο κοινωνικό πρόγραμμασίτισης

Τελική παρατήρηση και προτροπή δικήμου ως καθηγητού Πανεπιστημίουείναι η εξής όταν οι laquoκαλοί θεσμοίraquo (τίθα πει αυτό παραπέμπω στο κείμενο

της συναδέλφου μου Rahel Jaeggi Wasist eine gute Institution = τί είναι έναςκαλός θεσμός) επωμισθούν τον ρόλοπου μπορούν να διεκπεραιώνουν τότεείναι βέβαιο ότι η κοινωνία μας θα γίshyνεται πιο ανθρώπινη

Με την πολιτική αυτή παρέμβασή μουεπεδίωξα ένα και μόνον πράγμα να ενshyταχθεί στο κοινωνικό πρόγραμμα τουΔήμου 3Β και η μετεγκατάσταση τωνlaquoαστέγωνraquo στο πρώην Camping τηςΒούλας

―――――― Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙshyΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙshyΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου

Δημοτικό κοινωνικό

πρόγραμμα και δικαιοσύνη

Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης

Η αναφορά του τίτλου γίνεται με την ευκαιρία ενός κα-

κόγουστου άρθρου με πλήθος αναληθών αναφορών

που είδε το φως της δημοσιότητας σε γνωστό Μέσο

Κοινωνικής Δικτύωσης που χειραγωγείται από πρό-

σωπα που κινούνται στο χώρο του Δημάρχου Γρ Κων-

σταντέλλου

Φυσικά θα ήταν εντελώς άστοχο να δώσουμε απάντηση

στον κ Γ Λαουτάρη που είναι ο συντάκτης του άρθρου

με τίτλο laquoΣτΕ Δικαιωμένος ο Γλυφάδας Αντώνιος Κερ-δισμένος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλοςraquo αφού αυτό το

άρθρο δεν θα μπορούσε να είχε γραφτεί ερήμην του Δη-

μάρχου του οποίου ο υπόψη δημοσιογράφος φέρεται

να είναι στενός συνεργάτης του

Η απάντηση λοιπόν δίνεται απευθείας στον laquoηθικό αυ-

τουργόraquo και όχι στον υπογράφοντα το άρθρο αφού

κάτι τέτοιο δεν θα είχε καμία αξία

Κύριε Κωνσταντέλλο

πότε επιτέλους θα κάνετε κάποια ενέργεια ή θα πάρετε

μιαν απόφαση χωρίς να υποκρύπτονται σκοπιμότητες πίσω

από αυτές και ΠΟΤΕ θα έχετε το σθένος να επιδείξετε την

ελάχιστη αυτοκριτική έστω και εκεί που εμφανώς έχετε

κάνει λάθος Το κακό βέβαια με εσάς δεν είναι μόνο αυτό

αλλά ότι συμπαρασύρετε στις ενέργειες και στις αποφά-

σεις σας την πλειοψηφία του ΔΣ της παράταξής σας

όπως και αρκετούς άλλους εκτός του συμβουλίου

Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίεργη ενέργεια σας να

προσφύγετε κατά της εκλογής του σημερινού Μητρο-

πολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βάρης και Βάρης

κκ Αντωνίου για δικούς σας προφανώς λόγους και

όχι για την τήρηση της νομιμότητας εκλογής που επικα-

λεσθήκατε

Στην ενέργεια της προσφυγής σας παρατηρήθηκαν τα

εξής

1 Προσφύγατε στο ΣτΕ με τη χρησιμοποίηση της Νο-

μικής Υπηρεσίας του Δήμου με τα έξοδα προφανώς

(δεν το γνωρίζω) να βαραίνουν το Ταμείο του Δήμου

Δηλαδή μία προσωπική υπόθεση την κάνατε υπόθεση

του Δήμου

2 Αφήνονται να διαρρέουν στο άρθρο laquoαπειλές για

την περαιτέρω κατασυκοφάντηση του Μητροπολίτη

οδηγώντας την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

αφού το σκεπτικό του ΣτΕ παρουσιάζει laquoσοβαρά κενάraquo

σύμφωνα με αερολογίες άγνωστων Νομικών κύκλων

και φυσικά με περαιτέρω έξοδα και Νομική υποστήριξη

από το Δήμο

3 Επιλέχθηκε στο δημοσίευμα μια laquoπονηρή και σκόπιμη

εκ των προτέρων φωτογραφίαraquo για να αποδειχθεί ότι

τίποτα δεν έχει διαταράξει τις προσωπικές σχέσεις Μη-

τροπολίτου και Δημάρχου από την δικαστική αυτή περι-

πέτεια Βέβαια αυτό γράφεται γνωρίζοντας εκ του

ασφαλούς ότι ο ταπεινός Μητροπολίτης ΠΟΤΕ δεν θα

έφτανε στο σημείο να διαψεύσει μια τέτοια αποστροφή

για τον οποιονδήποτε λόγω χαραχτήρα

4 Δηλώνεται στο άρθρο ότι laquoΟδήγησε (ο δήμαρχος)

μια διαδικασία ακραίας ερμηνείας των Κανονισμών που

διέπουν την Εκκλησία για κρίση στη δικαιοσύνηraquo (να

λοιπόν που ο αρθρογράφος γνωρίζει και τους Ιερούς Κα-

νόνες της Εκκλησίας αν και καμία σχέση δεν έχει με το

δυσκολότερο των Δικαίων ως το Εκκλησιαστικό)

5 Γράφεται επίσης ότι η προσφυγή που κατατέθηκε

από το Δήμαρχο αντικατοπτρίζει το δικαίωμα κάθε πο-

λίτη τη στιγμή που μόλις πριν από λίγες ημέρες κλή-

θηκε η Δημοτική Αρχή να απαντήσει στο Υπουργείο

Εσωτερικών για ποιο λόγο δεν απαντάει σε αιτήσεις

των πολιτών

Όταν στην αρχή του παρόντος γράφαμε ότι κάθε ενέρ-

γεια του κ Κωνσταντέλλου έχει διαφορετική σκοπιμό-

τητα από αυτή που φαίνεται αποδεικνύεται και στο

τέλος του επίμαχου άρθρου όπου ο συντάκτης του

υπόψη άρθρου είναι αποκαλυπτικός όταν γράφει laquoΌλα(προσφυγή στο ΣτΕ και απόρριψη) δεν θα είχαν νόημααν δεν υπήρχε υποβόσκουσα αλλά πάντως παρούσα ησφοδρή αντίθεση μεταξύ των οικοπεδικών συμφερόν-των Εκκλησίας και Δήμου 3Βraquo

Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που ο Δήμαρχος κ Κων-

σταντέλλος κίνησε όλη αυτήν την φαιδρά όπως έχουν

πει έγκυροι Νομικοί κύκλοι προσφυγή κατά της εκλογής

του Μητροπολίτου κκ Αντωνίου Τα οικόπεδα Και γιrsquo

αυτό το λόγο βγήκε κερδισμένος ο Γρ Κωνσταντέλλος

Έλεος με αυτούς τους συλλογισμούς των σύγχρονων

Γκεμπελικών

―――――― Ο Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωματικός εα και

ενεργός πολίτης

Ο Γ Γκαίμπελς ωχριά μπροστά στα ψεύδη

και στη προπαγάνδα της Δημοτικής Αρχής

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 9

ldquoΠαγίδαrdquo η ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquoΠολύς λόγος γίνεται για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστι-

κού ελέγχου (self- test) ως ldquoενέργεια ελευθερίαςrdquo Ότι

δηλαδή σε διασφαλίζει ότι είσαι καθαρός για να πας

στην εργασία σου ή στο σχολείο σου κλπ

Είναι όμως έτσι Η πρακτική άλλα μας έδειξε όταν

αυτές τις ημέρες προκειμένου να συνευρεθούν οικογέ-

νειες και φίλοι αγόρασαν από τα φαρμακεία τα self- test

και τα χρησιμοποίησαν Τα αποτελέσματα είναι τραγε-

λαφικά Πολλά αρνητικά τεστ και την ίδια ημέρα παρου-

σίασαν συμπτώματα και νόσησαν οι ελεγχόμενοι άλλα

πάλι θετικά αλλά στο μοριακό τεστ ήταν καθαροί

Παράδειγμα ο γιός οκογένειας προκειμένου να κάνει

πάσχα με τους γονείς του έκανε το 1ο self- test και ήταν

θετικό Την άλλη ημέρα έκανε το 2ο και βγήκε πάλι θε-

τικό Έτσι ακύρωσαν το τραπέζι κατέβασαν τις σούβλες

και τα κοκορέτσια και έμειναν αγχωμένοι μόνοι τους και

η οικογένεια και ο γιός Προσπάθησαν να επικοινωνή-

σουν με τα ldquoΚέντρα Υγείας αναφοράς για covid-19 προ-

κειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ αλλά εις μάτην

Προφανώς είχαν κατεβάσει τηλέφωνα όπως όλη η

κρατική μηχανή βρισκόταν σε άδεια όσον αφορά τον

κορωνοϊό Λες και ο κορωνοϊός κάνει διακοπές Τα

ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ήταν κλειστά Το Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο που είναι αναφοράς covid και έχει κα-

ταργήσει και τις ημερήσιες εφημερίες γιrsquo αυτό τους

παρέπεμψε σε εφημερεύον νοσοκομείο αναφοράς (δεν

καταλάβαμε τότε γιατί κατήργησε τις εφημερίες των

άλλων νοσημάτων) Επίσης σε κάποιοι κέντρο που

απάντησαν τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να περιμένει

5 ημέρες και μετά να κλείσει ραντεβού για μοριακό

τεστ Στο μεταξύ κυκλοφορεί ελεύθερα και μεταδίδει

Παρrsquo όλα αυτά ο νεαρός την Τρίτη του Πάσχα μέσα στο

άγχος και στην απομόνωση έκανε το μοριακό και βγήκε

αρνητικό Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά και

αντίστροφα Είχαν αρνητικά αποτελέσματα και γλέντη-

σαν παρέες - παρέες μαζί ενώ στην πορεία νόσησαν

Γιrsquo αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τεστ δεν μας

διασφαλίζουν Μόνο η κοινωνική συνείδηση είναι εκείνη

που θα μας σώσει

Σήμερα 5 Μαΐου που άνοιξαν τα ιδιωτικά διαγνωστικά οι

ουρές προκειμένου να κάνουν το μοριακό τεστ ήταν τερά-

στιες Αυτό επιβεβαιώνει τα παραπάνω και καταδεικνύει

ότι η δημόσια υγεία είναι στον αυτόματο πιλότο Οταν

έχεις πόλεμο δεν κάνεις διακοπές

Είναι ldquoπαγίδαrdquo τα αυτοδιαγνωστικά τεστ η ldquoενέργειαελευθερίαςrdquo που την ονομάζει η κεντρική διοίκηση

γιατί διασπείρει τον covid-19 με τρελούς ρυθμούς

Απrsquo το καρφί στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η Κυριακή της 24ης Απριλίου του 1915 ονομάστηκε laquoΚόκκινηΚυριακήraquo από τους Αρμένιους γιατί οι οθωμανικές αρχέςείχαν συλλάβει στην Κωνσταντινούπολη 250 πνευματικούςηγέτες τους τους οποίους μετέφεραν σε φυλακές της Άγκυ-ρας και ύστερα από ανείπωτα βασανιστήρια τους εκτέλεσαναρχίζοντας έτσι τον προγραμματισμένο αφανισμό και εξαν-δραποδισμό του Αρμενικού λαού ο οποίος ήταν λαός υπερή-φανος με ηθικές αρχές γηγενής αρχέγονος ειρηνικόςεργατικός προοδευτικό και χριστιανικός που μαζί με άλλουςλαούς όπως τον ελληνικό ο οποίος μεταλαμπάδευσε τον πο-λιτισμό σrsquo όλη την Οικουμένη είχαν δεχθεί την σκληρή σκλα-βιά από ημιάγρια στίφη εκμογγολισμένων Τουρανών δηλαδήΤούρκων συγγενών του αιμοσταγούς Ταμερλάνου αφούείχαν υποδουλώσει το πολυεθνικό Βυζάντιο Όταν η οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει οι ηγέ-τες της όξυναν τον φανατικό εθνικισμό των Οθωμανών ξυ-πνώντας τα κτηνώδη ένστικτά τους ώστε να επιδίδονται στιςαγριότητες τις οποίες είχαν βαφτίσει εθνοκαθάρσειςΟι Οθωμανοί θεώρησαν υπεύθυνους τους Αρμένιους μετά τηνήττα τους από τους Ρώσους στη μάχη του Σαρακαμίς (27-2-1915) ισχυριζόμενοι ότι δεν πολέμησαν γιατί ετοίμαζαν εξέ-γερση και με εντολή του υπουργού άμυνας Εμβέρ Πασά όλοιοι Αρμένιοι στρατιώτες οδηγήθηκαν σε κάτεργα για να μην ξα-ναγυρίσουν Στις 1941915 ο Οθωμανός διοικητής της Κουρδικής πόληςΒαν ζήτησε την στρατολόγηση 4000 Αρμενίων αλλά επειδήκατάλαβαν ότι ο πραγματικός σκοπός ήταν η μαζική σφαγήτους παρουσιάστηκαν μόνο 500 οπότε δέχτηκαν τις αιματη-ρές επιθέσεις των Οθωμανών και οι εχθροπραξίες έληξαν στις651915 με την επέμβαση της Ρωσίας και οι Οθωμανοί ξεκί-νησαν την εφαρμογή τού σχεδίου της αρμενικής γενοκτο-νίας Οι σφαγές των Αρμενίων είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα απότην εποχή του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ το 1894-96 με80000 έως 300000 νεκρούς και με 50000 ορφανά παιδιάΑκολούθησαν οι σφαγές των Νεότουρκων το 1908 με το σύν-θημα laquoη Τουρκία στους Τούρκουςraquo για να ολοκληρωθούν το1915Οι νεκροί της γενοκτονίας των Αρμενίων ανήλθαν σε1500000 σύμφωνα με Δυτικές και Αρμενικές πηγές ενώ οιεκτελεστές αρνούνται την γενοκτονία την οποία ονομάζουνlaquoεκτοπισμόraquo και τους νεκρούς τους ανεβάζουν σε 600000έως 800000 χιλιάδες και λένε ότι εξοντώθηκαν μεταξύ τουςσε εμφύλιες συγκρούσεις Τη Γενοκτονία των Αρμενίων ακο-λούθησαν οι γενοκτονίες των Ελλήνων της Μ Ασίας και τωνΕλλήνων του ΠόντουΤους Έλληνες του Πόντου στην αρχή τους εξολόθρευαν με

πορείες θανάτου δηλαδή διέταζαν τους κατοίκους ενός χω-ριού να πορευτεί σε άλλη μακρινή περιοχή και όσοι επιβίωνανεγκαταλείπονταν στην αλμυρή έρημο για να πεθάνουν απόπείνα δίψα αρρώστιες και από τα τραύματα των συνοδών

τους Τους άνδρες συνήθως τους έστελναν σε καταναγκα-στικά έργα τα λεγόμενα τάγματα εργασίας ή Αμελέ Ταμπου-ρού στα οποία πέθαναν 250000 μόνον Έλληνες ΜικρασιάτεςΣτη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οι νεκροί ξεπέρα-σαν τις 300000 και στη γενοκτονία των Ασσυρίων Νεστορια-νών Χριστιανών τούς 750000 ενώ κατάσφαξαν καιμουσουλμάνους Άραβες γιrsquo αυτό οι Σαουδάραβες τους θεω-ρούν ακόμα εχθρούς τους Εκτός από τις δολοφονίες γίνον-ταν απαγωγές γυναικόπαιδων όπου εξισλαμίζονταν και μεδιαφορετικά ονόματα ενσωματώνονταν με την βία σε νοικο-κυριά μουσουλμάνων Τούρκων Κούρδων Αράβων κα ως σύ-ζυγοι ή σκλάβοι και σύμφωνα με μαρτυρίες τοπικών φυλώντους μάρκαραν με τατουάζ τα πρόσωπα ή τους λαιμούς τουςγια να μη δραπετεύουν Η πόλη Χαρπούτ στη Δυτική Αρμενίακαι η Μεζρέ στην Ανατολική Τουρκία ήταν τα κέντρα εμπορίαςΑρμενίων Ελλήνων και Ασσυρίων σκλάβων Τους κεντρικούςδρόμου τους είχαν laquoδιακοσμήσειraquo με χιλιάδες ξύλινους σταυ-ρούς και παλούκια στα οποία είχαν σταυρώσει ή παλουκώσειπανέμορφες ολόγυμνες Αρμενοπούλες μετά από φρικτά βα-σανιστήρια και βιασμούς οι οποίες με τις τρυφερές τους σάρ-κες τάισαν τα πεινασμένα όρνεα

Στις 2751915 με νόμο εκτοπίστηκαν όλοι οι Αρμένιοι και με-ταφέρθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία σε κατάμεστα τρένα σταοποία οι περισσότεροι έσκασαν ή ποδοπατήθηκαν ενώ πάνωαπό 5000 ανθρώπους τους έκαψαν ζωντανούς αφού τουςκλείδωσαν σε αποθήκες Κι όσες γυναίκες συναντούσαν απόμωρά μέχρι γριές τις επέβαλαν σε σεξουαλικά βασανιστήριαμέχρι θανάτου ενώ οι ιμάμηδες προέτρεπαν Τούρκους Κούρ-δους και Καυκάσιους να σκοτώνουν όπου έβρισκαν τους Αρ-μένιους γιατί έτσι θα πήγαιναν στον Παράδεισο και οι γιατροίστα νοσοκομεία θανάτωναν με μεγάλη δόση μορφίνης κάθεασθενή Αρμένιο Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα και ο Ευ-φράτης είχε γίνει κόκκινος από το αίμα των Αρμενίων ενώ μενόμο περνούσαν οι περιουσίες των Αρμενίων σε ΟθωμανούςΟ Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούσβελτ αποκάλεσε την γενοκτονίατων Αρμενίων laquoτο χειρότερο έγκλημα πολέμουraquo αλλά τα εγ-κλήματα πολέμου και οι γενοκτονίες συνεχίστηκαν αργότερααπό τους φίλους και ομοϊδεάτες των Οθωμανών τους Γερμα-νούς με το φρικαλέο laquoολοκαύτωμαraquo και τα ανείπωτα βασανι-στήρια εις βάρος των Εβραίων και τις θανάσιμες διώξεις τωνΣέρβων των Τσιγγάνων των ομοφυλοφίλων κά Οι Οθωμανοί στρατολογούσαν τσιχαντιστές (τσιχάντ σημαίνειστα αραβικά αγώνας) από διάφορους μουσουλμανικούςλαούς όπως Άραβες Σύριους Αζέρους Τάταρους Παλαιστί-νιους Καυκάσιους Κιρκάσιους και Κούρδους ο οποίοι είχανλάβει μέρος σε όλες τις τούρκικες σφαγές ακόμα και στηνΚύπρο το 1974 και κατάσφαζαν όλους τους Χριστιανικούςλαούς Στο Βrsquo Παγκόσμιο Πόλεμο οι Τσιχαντιστές εκπαιδεύ-τηκαν από τους κατακτητές Γερμανούς σε στρατόπεδα στοΣούνιο της Αττικής και πολέμησαν στη Βόρεια Αφρική εναν-

τίον των Συμμάχων με το όνομα laquoΕλεύθερη Αραβική Λεγε-ώναraquo την οποία οργάνωσε στις 481942 ο Τούρκος μουφτήςαλ Χουσεϊνί Οι Τσιχαντιστές πολέμησαν πάντα στο πλευρότων Γερμανών στον Καύκασο και στην Πελοπόννησο με τηγερμανική 41η Φρουριακή Μεραρχία όπου έσφαξαν και έκα-ψαν Έλληνες ενώ πολέμησαν με τους Ναζί εναντίον του Τίτοστη Γιουγκοσλαβία αλλά και στην Ουκρανία στη Λευκορωσίακαι στην Πολωνία όπου κατάσφαξαν τους Πολωνούς της Βαρ-σοβίας Οι Τσιχαντιστές λατρεύτηκαν από τον Χίτλερ που υποστήριζεόλες τις γενοκτονίες και από τον οποίο ήθελαν να ζητήσουνβοήθεια οι Τούρκοι για την ίδρυση ενός παντουρανικού κρά-τους (=παντουρικού) το οποίο θα απλωνόταν από την Μογγο-λία ως την Αδριατική αλλά δεν πρόλαβαν γιατί τους πρόλαβαντα γεγονότα Η σημερινή γερμανική αγάπη προς του Τούρ-κους κάνει τους ηγέτες τους να ξεχνούν τη φτώχια του λαούτους και να ονειροπολούν την αναβίωση περασμένων αιματο-βαμμένων μεγαλείων χωρίς να υπολογίζουν Συνθήκες Συμ-βάσεις ηθικές αρχές αναποδογυρίζοντας αλήθειεςδιαστρεβλώνοντας γεγονότα και παραχαράζοντας ιστορίεςπροσπαθώντας να παρουσιάζονται σαν αρνιά ενώ μόνοι τουςαποκαλούνται λύκοι Ο όρος laquoγενοκτονίαraquo ορίζεται στοάρθρο 2 της Σύμβασης για την laquoΠρόληψη και Καταστολή Εγ-κλημάτων Γενοκτονίαςraquo πού αναφέρει ότι Γενοκτονία είναια) η θανάτωση των μελών ομάδας β) η πρόκληση σοβαρήςσωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη ομάδας γ) η σκόπιμηεπιβολή συνθηκών ζωής με στόχο το φυσικό αφανισμό ολικόή μερικό μελών ομάδας δ) η επιβολή μέτρων που αποσκο-πούν στη παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας διά τηςβίας και ε) μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποιαάλληraquo Η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται τις Γενοκτονίες ΑρμενίωνΕλλήνων του Πόντου Ελλήνων της Μ Ασίας κα και λέει ότιό όρος laquoγενοκτονίαraquo χρησιμοποιείται μόνο όταν οι παραπάνωπράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης τηςπολιτικής απόφασης Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι δια-φορετικός τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα πολι-τικής άσκησης και τότε ο όρος αμφισβητείται Ο πρόεδροςόμως των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 2442021 αναφέρθηκεστη γενοκτονία των Αρμενίων χωρίς να την αμφισβητήσεισαν σωστός γνώστης των πραγμάτων θέλοντας να αποτρέψειπαρόμοια γεγονότα στο μέλλον και συγχρόνως να τιμήσει τηνφωνή των αδικημένων

Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η φωνή των αδικημένων

10 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα δάση των θαλασσών μας

Παρόλο που τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι προστατευό-

μενα ως οικότοπος υψηλής προτεραιότητας καθώς και ιδι-

αίτερής σημασίας για την υγεία και παραγωγικότητα των

θαλασσών μας λίγοι μόνο το γνωρίζουν και ακόμα περισ-

σότεροι είναι όσοι τα αποφεύγουν όταν τα συναντήσουν

στα παράκτια νερά Αξιοσημείωτο είναι ότι αποτελούν ση-

μαντικό σύμμαχό μας για την καταπολέμηση των επιπτώ-

σεων στης κλιματικής αλλαγής καθώς απορροφούν έως

και 35 φορές περισσότερο άνθρακα με τα τροπικά δάση

Περισσότερα από 300 είδη φυκών και 1000 είδη θαλάσ-

σιων ζώων βρίσκουν καταφύγιο στα λιβάδια Λόγω του ιδι-

αίτερα αργού ρυθμού ανάπτυξης τους (6cmχρόνο) όταν

καταστραφεί ένα λιβάδι Ποσειδωνίας στα βαθύτερα νερά

μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 100 χρόνια για να

ξανασχηματιστεί Στα νερά της Ελλάδας επιβιώνουν κά-

ποιες από τις μεγαλύτερες εκτάσεις θαλάσσιων λιβαδιών

Ποσειδωνίας που έχουν απομείνει στον κόσμο Αντιλαμ-

βάνεται κανείς τη σημασία των φυσικών πόρων και την

αξία των υπηρεσιών που προσφέρουν στον άνθρωπο τα

λιβάδια Ποσειδωνίας η οποία σύμφωνα με σχετική

έρευνα εκτιμάται ότι φτάνει τα euro 150000000χλμ2

Μία από τις καθημερινές μας καταναλωτικές συνήθειες

που προκαλούν βαρύ αποτύπωμα στα θαλάσσια οικοσυ-

στήματα είναι η ευρεία χρήση των κοινών αντηλιακών

Στην πλειονότητά τους περιέχουν χημικά τα οποία είναι

οικοτοξικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και επιβλαβή

για τον άνθρωπο Παράδειγμα οι σιλικόνες που περιέχουν

κατακάθονται στον πυθμένα και επιβαρύνουν τα είδη που

ζουν σrsquo αυτόν ενώ τα πολλά από τα χημικά φίλτρα που

περιέχουν είναι τοξικά για τη θαλάσσια πανίδα και πα-

ρεμποδίζουν την φωτοσύνθεση των θαλάσσιων φυτών

Σκεφθείτε την επιβάρυνση που προκαλείται στην Ελλάδα

που σε μία κανονική χρονιά δέχεται ετησίως 34 εκ επι-

σκέπτες Με μία συντηρητική εκτίμηση χρήσης 1 φιάλης

αντηλιακού άτομο αθροιστικά μαζί με τους Έλληνες υπο-

λογίζεται ότι καταναλώνονται τουλάχιστον 11000m3

(4000 τόνοι) αντηλιακού έτος

Ας προσπαθήσουμε να μειώνουμε το αποτύπωμα που προ-

καλεί η καθημερινή τους ζωή στο φυσικό περιβάλλονΑναστασία Μήλιου Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Μία ομάδα νέων ανθρώπων κέρδισαν με μια απλή

ιδέα καινοτομίας την οποία ldquoψάρεψεrdquo η Google και

τους προσκάλεσε να λάβουν μέρος σε ένα πρό-

γραμμά της που θα είναι υπό καθοδήγηση ενός μέν-

τορα που δουλεύει στη Google για να αναπτύξουν και

να υλοποιήσουν την ιδέα τους

Το πρόγραμμα λέγετε Google Cloud COVID-19

Hackathon Fund όπου απο τις 381 συμμετοχές οι 28

καλύτερες ομάδες προσκλήθηκαν σε αυτό το πρό-

γραμμα από το Δεκέμβρη και 13 λάβανε πρόσκληση

να παρουσιάσουν την καινοτομία τους στις 26 amp 27

Απριλίου

Η ομάδα αποτελείται από τον Γιώργο Καραμπάση κά-

τοικο Γλυφάδας και άλλους δυο μαθητές από τη σχολή

που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου

στο τμήμα της Επιστήμης των Υπολογιστών και Τεχνίτης

Νοημοσύνης Είναι η μόνη ομάδα που βρίσκεται εκτός

των ΗΠΑ

Πρόκειται για μια εφαρμογή όπου λέγεται MaskIt

(προφέρεται μάσκιτ) η οποία καταγράφει τη χρήση

μασκών που χρησιμοποιεί ο χρήστης και συστήνει

κατάλληλες μάσκες ανάλογα με τη δραστηριότητα

που θέλει να κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή επίσης

υπενθυμίζει στον χρήστη να φορέσει μάσκα προτού

βγει έξω (υποθέτοντας πως έχει αναφέρει στην

εφαρμογή την ώρα που θα βγει έξω ως event) Μαζί

με την καταγραφή μασκών καταγράφει και πόσα χρή-

ματα ξόδεψε συνολικά και πόσες ώρες χρήσης μά-

σκας έχει κάνει ο χρήστης Η εφαρμογή είναι στα

τελευταία στάδια ανάπτυξης προτού αναρτηθεί στο

App Store και Google Play Store δωρεάν και χωρίς

διαφημίσεις περίπου στις 15 Μαΐου

Αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός της ομάδας που

κερδίζει μετά από αποτυχημένες προσπάθειες σε

άλλους 6 διαγωνισμούς παρόμοιου είδους

Γράφει ο Γ Καραμπάσης laquoΣτον πρώτο μου διαγωνι-σμό βγήκα από τους τελευταίους Όσο συνέχιζα μετης συμμετοχές έμαθα τη σημαντικότητα της παρου-σίασης του προϊόντος και το ποσό σημαντικό είναι τασχέδια και τα γραφικά της παρουσίασης και του προ-ϊόντος να είναι τα καλύτερα από όλες τις συμμετο-χές Έτσι βελτιωνόμουν ολο και περισσότερο σε κάθεσυμμετοχή μου όπου και κέρδισα τον πιο πρόσφατοδιαγωνισμό καινοτομίας Πάντα είχα το σκεπτικό ότι

πρέπει να είμαι ο καλύτερος σε όποιο διαγωνισμό καινα είμαι ειδάλλως κάτι λείπει όπου θα πρέπει ναβελτειώσω την επόμενη φόρα ώστε να γίνω ο καλύ-τερος στην επόμενη μου συμμετοχή

Με πείσμα κατέθετα επί 6 συνεχείς φορές Αυτήείναι η 7η Εγώ κέρδισα με την έβδομη παίρνονταςσκληρά και σημαντικά μαθήματαraquo

Παρουσίαση

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-fund

httpseventswithgooglecomdemo-week-hackathon-

fundteamscontent

Παρουσίαση εφαρμογής σε βίντεο httpsyoutubeQURbXsIdOYU

Γιώργος ΚαραμπάσηςΗΤ georgek981yahoocom

Οταν επιμένεις νικάςMaskIt

3 Πελάτης στον ταξιτζή Γνωρίζετε καλά την

Αθήνα― Ού πολύ καλά― Πού είναι το Γκάζι― Δεξιά από το φρένο

3 Μάνα είναι αυτή που ρωτάς πού είναι το

ldquoτέτοιοrdquo και σου λέει στο δεύτερο συρτάριστην ντουλάπα σου

3 Και μην ξεχάσετε Αύριο Κυριακή γιορτά-

ζουν οι μαμάδες

Αποστάγματα

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς - σ χ ό λ ι α - α π ό ψ ε ι ς

γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώληςχέρια πόδια στη γραμμήόλοι κάθονται στη γηκι ο Μανώλης στο σκαμνί

Με βεβαιότητα ανεξαρτήτως ονοματοδοσίας η θέση έχει

τον ρόλο της Βρίσκεται στο κέντρο και είναι περίβλεπτη

Αρχικώς δυνάμει κοινής συμφωνίας είναι δοτή ενόσω

στην συνέχεια διεκδικείται επί ίσοις όροις από όλα τα μέλη

της ομάδας Η κατάληψή της κάθε φορά δρομολογείται

μέσα από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και γνωστών

άπασι κανόνων κάθε παράβαση πέρα από τα ατομικά υπο-

κειμενικού βάρους συναισθήματα οδηγεί σε χρονικές κα-

θυστερήσεις και επιφέρει άλλοτε άλλες ποινές ορισμένες

και προσυμφωνημένες από όλους

Η κίνηση κάθε μέλους και εντός του κύκλου και στην πε-

ριφέρεια είναι πάντοτε κεντρομόλος πώς αλλιώς να επι-

τευχθεί ο στόχος του παιχνιδιού Οι λαμβάνοντες με

απόφασή τους μέρος στο παιχνίδι οφείλουν να αδυνατί-

ζουν τις φυγόκεντρες δυνάμεις εφόσον επιθυμούν να πα-

ραμένουν συμμέτοχοι διαφορετικά μπορούν να δηλώσουν

την αποχώρησή τους Σε κάθε περίπτωση εκείνο που πρέπει

να επικρατεί είναι ο σεβασμός

Νωρίτερα σε χρόνο μια άλλη κίνηση παραπέμπει στην

ηγεσία του αδυνάμου και στην εξουσία του δυνατού

κοιμήσου χαϊδεμένο μου κι εγώ σου ναναρίζωκι εγώ την κούνια σου κουνώ και σου γλυκοκοιμίζωνάνι το κοριτσάκι μου κι εμένα το μικράκι μουΤο ορατό αποτέλεσμα η ταλάντωση προξενείται από την

πλευρά του ενήλικα ενόσω το βρέφος υφίσταται την κί-

νηση εκείνο που επικρατεί πραγματικά και συμβολικά

είναι η ενέργεια της αγάπης

Στο πρώτο παράδειγμα η λογική φαίνεται να ορίζει τις εξε-

λίξεις ειδικά στην περίπτωση διαφυγών από την τήρηση

των κανόνων ναι μεν η αγάπη για το παιχνίδι μαζεύει σε

ομάδα τους παίκτες όταν όμως εκείνοι διαφωνήσουν ως

βέλτιστο μέσον επίλυσης των διαφορών φαντάζει η προ-

βολή των αρχικώς και κοινώς παραδεδεγμένων όρων

Στο δεύτερο παράδειγμα το αρχέγονο μητρικό ή πατρικό

ένστικτο το οποίο μας συνοδεύει σε όλο τον επίγειο βίο και

εκφράζεται πολύτροπα συμβαδίζει και με τη λογική και με

την αγάπη είναι σίγουρο ότι το βρέφος πρέπει να κοιμηθεί

για πολλούς λόγους όπως σίγουρο είναι και το ότι για το

προσδοκώμενο και αναγκαίο απαιτείται και η δική μας συν-

δρομή Και για τα δύο η βεβαιότητα εδραιώνεται μέσα από

την αμοιβαιότητα των συναισθημάτων

Η μνεία στην πλούσια και εντυπωσιακή ιστορία του

δικαίου κυρώνει αδιαμφισβήτητα ότι και ο σεβασμός

και η λογική έχουν ως αφετηρία την αγάπη είναι

εκείνη που χαρακτηρίζει τους ρόλους εκείνη που παί-

ζει ρόλο κι εκείνη που προστατεύει την διαδρομή

ανάπτυξης των ρόλων

03042021

ΒΣτΚατσάνη

Οι ρόλοι της αγάπηςγύρω γύρω όλοι

Ανοίγουν οι οργανωμένες

ακτές κολύμβησης

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ θα μπορούσατε να μας ενημερώ-

σετε ανπότε θα λειτουργήσει η Αrsquo Πλάζ Βούλας και αν

ο Δήμος ΒΒΒ έχει κάνει συμφωνία για να ισχύσουν οι

Κάρτες Δημότη για δωρεάν είσοδο των δημοτών και

φέτος Επίσης τι ισχύει για την Πλάζ και την Λίμνη

Βουλιαγμένης Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέσω του

τηλεφ Κέντρου του Δήμου μας δεν μπορούμε να εξυ-

πηρετηθούμε για το θέμα αυτό

ΤΤ

Οπως έχουν ανακοινώσει στις 15 Μαΐου ανοίγουν οι

οργανωμένες ακτές κολύμβησης με μέτρα και αποστά-

σεις όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα

Όσον αφορά την Α΄πλαζ Βούλας εδώ και ένα μήνα

γκρεμίζουν κόβουν και ετοιμάζονται για το άνοιγμα

Δεν ξέρουμε τι γίνεται εντός μιας που έχουν ορθώσει

τείχη γύρω - γύρω Την περασμένη Δευτέρα πήρε()

φωτιά κάποιο κτίριο και μάλιστα δεν την είχε αντιλη-

φθεί κανείς

Ειδοποιήσε συνεργάτης της εφημερίδας την Πυροσβε-

στική που βρέθηκε εκεί κοντά και είδε τον καπνό

Οπότε δεν μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ακόμη

τί και πώς θα λειτουργήσει

Δίπλα στο όμορο πρώην κάμπινγκ προχωρούν οι διαδι-

κασίες από τον επενδυτή να δημιουργήσει 5άστερο

και επιδιώκει να πάρει και την Α΄πλαζ Ιδομεν

Το 2005 τον Οκτώβριο για πρώτη και τελευταία φοράέγινε μια λαμπρή τελετή στη Μόσχα όπου συναντήθηκανΡώσοι και Αμερικάνοι αστροναύτες Φωτογραφήθηκαν μεφόντο τον laquoάνθρωπο του θέματος του άρθρουraquo θρυλικόςΓιούρι Γκαγκάριν

Εχουν περάσει 60 χρόνια από την πτήση του στο διάστημα καιεκτιμώ ότι καλό είναι να να θυμηθούμε μερικά πράγματα Γιατα τότε δεδομένα πτήση ndash 1 φορά περιστροφή της γης

Ας πάμε μισό αιώνα πίσω στην αρχή της περιπέτειας της πα-ρουσίας τού ανθρώπου στο Διάστημα Δεκαετία 1960 ψυχρόςπόλεμος μεταξύ δυτικού και ανατολικού μπλοκ αλλά κυρίωςμεταξύ ΕΣΣΔ και ΗΠΑ Σκληρός ανταγωνισμός στα δύο μέ-τωπα Το διάστημα δεν μπορούσε να μείνει πίσω σrsquo αυτό τονανταγωνισμό Εντυπωσιακός και για στρατηγικούς λόγουςδιότι ήταν στενά συνδεδεμένο και με τα πυρηνικά όπλα αφούη διαστημική εξερεύνηση είχε σχέση με τους πυραύλους

Μια σειρά δραματικών γεγονότων και εξελίξεων προς τοτέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ευνόησαν τους Αμερικα-νούς Κι αυτό διότι ο εγκέφαλος του πυραυλικού προγράμμα-τος Βέρνερ Φον Μπράουν μετά από διαδοχικές μετακινήσειςτου με εκατό συνεργάτες του παραδόθηκαν στην Αυστρία

στα Αμερικανικά στρατεύματα Ετσι οι Αμερικανοί κέρδισαντην laquoαφρόκρεμαraquo του ανθρώπινου δυναμικού

Ωστόσο η ΕΣΣΔ πέτυχε την πρωτιά στο διάστημα Στις 4Οκτωβρίου 1957 εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκο-νούρ του Καζακστάν ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στο διά-στημα ο laquoΣπούτνικraquo Ψυχρολουσία για τους ΑμερικανούςΉταν τα προεόρτια για να ακολουθήσει η πρώτη πτήση αν-θρώπου στο διάστημα από τους Σοβιετικούς

Στις 12 Απριλίου 1961 εκτοξεύθηκε και πάλι από το Μπαϊκο-νούρ το διαστημόπλοιο laquoΒοστόκ 1raquo με τον 27χρονο Σμηναγότης Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν

Ο ενθουσιασμός στην ΕΣΣΔ για τον πρώτο κοσμοναύτη ήτανσυγκρίσιμος μόνο με τους πανηγυρισμούς για τη νίκη στον ΒrsquoΠαγκόσμιο πόλεμο Η πτήση του ήταν η αιτία να δώσει ο Πρό-εδρος Κένεντι εντολή ενίσχυσης της ΝΑΣΑ ώστε να μη χαθείτελείως το παιχνίδι

Ας επιστρέψουμε όμως στον Γκαγκάριν Ήταν βραχύς στο ανά-στημα 157middot συγκριτικό πλεονέκτημα του Γκαγκάριν λόγω τουμεγέθους της διαστημικής κάψουλας laquoΒοστόκ 1raquo

Προφανώς επελέγη όχι μόνο λόγω του ύψους του αλλά δια-κρινόταν από τις άριστες επιδόσεις του την φυσική κατά-σταση και την ψυχολογική σταθερότητα

Ο Γκαγκάριν προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια το τρίτοαπό τα τέσσερα παιδιά Οι γονείς του ήταν εργάτες σε κολε-κτίβα και όπως εκατομμύρια Ρώσοι υπέφεραν στον Β΄ παγκό-σμιο πόλεμο στις κατεχόμενες από Γερμανούς περιοχές

Το 1960 στα 16 του ο Γκαγκάριν έγινε μαθητευόμενος εργά-της σε χαλυβουργείο και συνέχιζε παράλληλα σε νυχτερινόσχολείο Αργότερα επελέγη να συνεχίσει τις σπουδές του σεμια Ανώτερη Τεχνική Σχολή με εξειδίκευση στα τρακτέρ Κατάτη διάρκεια των σπουδών του έμαθε να πιλοτάρει αεροπλάνα

Το 1955 κατετάγη στη Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία στηΣχολή Πιλότων και το 1957 αποφοίτησε ως πιλότος μαχητι-κών Τον Αύγουστο του 1960 ο Γκαγκάριν laquoστρατολογήθηκεraquoμε άλλους 19 πιλότους για το Σοβιετικό διαστημικό πρό-

γραμμα Υποβλήθηκαν σε μια σειρά πειραμάτων για να διαπι-στωθεί η σωματική ψυχολογική και νοητική αντοχή τους Απότους 120 επελέγη ο Γιούρι Γκαγκάριν και ο Γκέρμαν Τίτοφ

Ο Γκαγκάριν ξεχώριζε για το χιούμορ του τις υψηλές διανοη-τικές του ικανότητες την ικανότητα να εστιάζει την προσοχήτου στην εργασία τις γρήγορες αντιδράσεις την εξοικείωσήτου με τις εξισώσεις μαθηματικών ουράνιας μηχανικής και τηςαντίληψής του Ετσι ο Τίτοφ επελέγη ως laquoεφεδρικόςraquo

Στις 12 Απριλίου 1961 Τετάρτη του Πάσχα στις 0930 ώρα Μό-σχας ο Γκαγκάριν με τον κωδικό laquoκέδροςraquo ξεκίνησε το ταξίδιτου μέσα στο laquoΒοστόκ 1raquo Η πτήση είχε διάρκεια 108 λεπτάκαι ήταν μία και μοναδική περιφορά δορυφόρου γύρω από τηγη με περίγειο στα 169 χιλιόμετρα και απόγειο στα 376 χλμ

Στην επιστροφή laquoδενraquo προσγειώθηκε με την κάψουλα αλλάχρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα από ελεύθερηπτώση σε ύψος 7 χιλιομέτρων και χρησιμοποίησε το αλεξί-πτωτο για να φτάσει σώος στη έδαφος

Στη συνέχεια έκανε επισκέψεις σε χώρες του ΑνατολικούΜπλοκ και της Δύσης Σε μία από τις περιοδείες του ήρθε στηνΑθήνα 6 Φεβρουαρίου 1962 οπότε και ανακηρύχθηκε επίτιμοςδημότης της πόλης

Έτσι ο μαθητευόμενος μεταλλουργός κατάφερε να βγει πρώ-τος από όλη την ανθρωπότητα στο σκοτεινό έρεβος του Δια-στήματος και να πραγματώσει τα όνειρα του Ιουλίου Βερν τουΆρθουρ Κλαρκ και τον Ισαάκ Ασίμοφ

Οι διαστημικές αποστολές ιδιαίτερα όταν είναι επανδρωμέ-νες απαιτούν τη συνεργασία κάθε επιστημονικής ειδικότητοςπου μπορείτε να φανταστείτε Κάτω απrsquo αυτό το πρίσμα μπο-ρούν να θεωρηθούν η κορωνίδα της ανθρώπινης δραστηριότη-τας Το έρεβος του διαστήματος ήταν είναι και θα είναι τοφυσικό έσχατο όριο του ανθρώπου Ακόμα και για τις τεχνο-λογικές διατάξεις της ανθρωπότητας το Διάστημα είναι έναεξόχως εχθρικό περιβάλλον που αποτελεί πρόκληση για τηλειτουργία τους

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος εα

όπλοις

Όταν ένας μαθητευόμενοςμεταλλουργός έγινε παγκόσμιος θρύλος

12 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημόσιας

διαβούλευσης για την πρώτη φάση των προτάσεων

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς χρημα-

τοδότηση από το πρόγραμμα laquoΑντώνης Τρίτσηςraquo Οι

προτάσεις αφορούν ένα σύνολο μεγάλων και μικρών

παρεμβάσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης του πρά-

σινου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων και εκ-

συγχρονισμού των υποδομών του Δήμου με γνώμονα

τη βιώσιμη αστική κινητικότητα Ο συνολικός προϋπο-

λογισμός των προτάσεων ανέρχεται στα 27 εκατομ-

μύρια ευρώ και όπως τονίζει ο Δήμος με δεδομένη

την αρτιότητα των μελετών που έχουν υποβληθεί η

Δημοτική Αρχή αισιοδοξεί για την έγκριση του συνό-

λου των προτάσεων

Συγκεκριμένα ο Δήμος καταθέτει 8 προτάσεις από τις

οποίες τα 189 εκατ ευρώ να κατευθύνονται στον

άξονα laquoΔράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολο-κληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών καιτου οικιστικού περιβάλλοντοςraquo Στον άξονα αυτό προ-

βλέπονται μεταξύ άλλων συνολικά 24 παρεμβάσεις

που συμπεριλαμβάνουν

bull ανάπλαση και ανακατασκευή της Λεωφ Βασιλέως

Παύλου στη Βούλα

bull ανάπλαση των οδών Ακτής και Ηλίου στο Καβούρι

συνολικά 3 χλμ

bull ποδηλατόδρομο

bull φύτευση 2500 δέντρων μεγάλης ανάπτυξης

bull κατασκευή παιδικών χαρών

bull 2 πάρκων skate κατασκευή πλατειών πεζοδρόμων

και νησίδων

bull ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας

bull έργα ηλεκτροφωτισμού και πολλών ακόμα

Οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν το έργο ψηφιοποί-

ησης του αρχείου του Δήμου την εγκατάσταση του

συστήματος laquoέξυπνωνraquo κάδων απορριμμάτων (33

εκατ euro) η προώθηση της ηλεκτροκίνησης (11 εκατ

euro) η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (11 εκατ

euro) η αναδιαρρύθμιση των χώρων του Δημαρχιακού

Μεγάρου (1 εκατ euro) ο προσεισμικός έλεγχος των

δημοτικών κτηρίων (620 χιλ euro) η συντήρηση των

αθλητικών χώρων (300 χιλ euro) και τη δημιουργία δύο

ψηφιακών μουσείων για τα 200 χρόνια της επανάστα-

σης του lsquo21 (370 χιλ euro) Ο σχεδιασμός των παρεμβά-

σεων έγινε με γνώμονα την ισορροπημένη χωρικά

ανάπτυξη των δράσεων και μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας διαβούλευσης και της λήψης αποφάσεων

στα συλλογικά όργανα του Δήμου αλλά και την πρό-

σκληση σε δημότες να καταθέσουν διαδικτυακά προ-

τάσεις εκτιμάται πως με βάσει την ωριμότητα των

μελετών είναι εφικτή η ολοκλήρωση των έργων μέσα

στα επόμενα δύο χρόνια

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις

προτάσεις και να υποβάλουν παρατηρήσεις μέχρι τη

Δευτέρα 10 Μαΐου μπορούν πατώντας τον ακόλουθο

σύνδεσμο

Πρόγραμμα ldquoΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣrdquo -- ldquoΟλοκληρωμέ-

νες παρεμβάσεις δημιουργίας (vvvgovgr)

Προτάσεις του Δήμου ΒΒΒ για απορρόφηση

κονδυλίων του προγράμματος ldquoA Τρίτσηςrdquo

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Εχουμε γίνει γραφικοί να γράφουμε και να ξαναγράφουμε για την επικίνδυνη δια-

σταύρωση των οδών Πρ Πέτρου - Αγ Νικολάου - Ματρώζου στα όρια Γλυφάδας

- Βούλας Εχει γίνει πλέον ρουτίνα το καθημερινό τρακάρισμα με τραγικές κά-

ποιες φορές συνέπειες με μικροτραυματισμούς άλλες φορές

Έτσι στις 4 Μαρτίου βραδάκι ακούσαμε το μπαμ της σύγκρουσης

Οι αρμόδιοι ούτε βλέπουν ούτε ακούν

Οι κάτοικοι των κατοικιών γύρω από τη διασταύρωση περιοχών έχουν τρελαθεί

να ακούνε το σκούξιμο των φρένων και το μπαμ που ακολουθεί ανεβάζοντάς

τους κάθε ημέρα την αδρεναλίνη στα ύψη

Αντίθετα οι αρμόδιοι των Δήμων ΒΒΒ και Γλυφάδας Ούτε βλέπουν ούτε ακούν

ενώ χάνονται ζωές και περιουσίες

Παράθυρο ελπίδαςΑναγνώστης μας τηλεφώνησε την Πέμπτη 6 Μαΐου και μας έστειλε ένα μήνυμα

που απηύθυνε προς το Δήμαρχο Γλυφάδας Γ Παπανικολάου του οποίου τα αν-

τανακλαστικά έδρασαν άμεσα

Οπως μας ενημέρωσε ο αναγνώστης η υπηρεσία του Δήμου Γλυφαδας τον κάλεσε

τηλεφωνικά και τον ενημέρωσε ότι έχουν στείλει το θέμα σε συγκοινωνιολόγο και

περιμένουν απάντηση γιατί δεν συμφωνούν με το σχέδιο του Δήμου ΒΒΒ

Να ελπίζουμε Είθε

Τροχαίο στην Πρ Πέτρου Τι ποιο κοινό

Δημοσιεύαμε στο υπ αρ 117817421

φύλλο μας το παρόν φωτογραφικό

υλικό το οποίο μας είχε στείλει ανα-

γνώστης από την παραλία που βρίσκε-

ται δίπλα στο Ιsland Club Restaurant

O αναγνώστης όπως μας ενημέρωνε

επισκέπτεται συχνά την παραλία και

παρατήρησε ότι έχουν κόψει ενα δέν-

τρο έσπασαν τα βράχια με κομπρεσέρ

και πέταξαν τα μπάζα μεσα στη θά-

λασσα καταστρέφοντας την πρόσβαση

στη μικρή παραλία για να μην μπορεί

να κατεβαίνει ο κόσμος

Ίσως να μη θέλουν να βλέπει ο κόσμος

την άλλοτε όμορφη άλλη παραλία του

Island που την έχουν γεμίσει με ξα-

πλώστρες ldquoκρεβάτιαrdquo

Αναρωτιόμασταν αν το γνωρίζει ο

Δήμος όταν ακούσαμε από το Δή-

μαρχο ότι δεν έχει συμβεί τίποτε και η

πρόσβαση υπάρχει

Επιμένοντας ο αναγνώστης μας ενε-

χείρισε έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-

σης Αμεσης Δράσης (αρπρ

102024472-α) στο οποίο αναφέρεται

η καταγγελία για το παραπάνω συμβάν

laquoΩρα 1130 Προς κέντρο Αφιξη Ανα-

φέρω ότι μεταβήκαμε στο ανωτέρω ση-

μείο όπου μας ανένετε η ΤΙ και μας

δήλωσε ότι στο σημείο πραγματοποι-

ήθηκε καταστροφή φυσικού μονοπα-

τιού που οδηγεί στη θάλασσα

Ενημερώθηκε το Κέντρο Αμεσης Δρά-

σηςraquo

Ο Δήμαρχος απάντησε στο Δημοτικό

Συμβούλιο ότι δεν έχει γίνει τίποτα

εκεί Μήπως να ρωτήσει την Άμεση

Δράση

Ενεργός πολίτης καταγγέλει στην Αμεση

Δράση καταστροφή στη Βάρκιζα

14 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΚΡΟΚΥΛΕΙΩΤΗΣ (1797-1864)

Ο κατά κόσμον Στρατηγός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

bull Ο ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ

bull Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ

bull Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΜΝΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΟΛΟΥ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ (κι όχι του νέου όπως προβάλλεται -

προωθείται στις μέρες μας) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΑΝΙ-

ΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ

bull Ο ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

bull Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ laquoκαι 50000 γρόσια να μου δώκεις κρέας γιαεμφύλιο πόλεμο δεν πουλώraquo (Απάντησή του στον Αν-

δρέα Ζαΐμη για προσχώρηση στο κόμμα του)

Επιλεγμένα αποσπάσματα από τα

ldquoΑπομνημονεύματαrdquo του Μακρυγιάννη

laquoΤότε κατάλαβα κι οι νέοι κυβερνήται μας είναι χειρότεροικαι ελεεινολογούσα την πατρίδα ότι ο Θεός δεν είπε να τηνλευτερώσει ακόμα στrsquo αληθινά και κρίμα στους κόπους μαςmiddotεβγιαστήκαμεν και την πήραμεν εις τον λαιμόν μαςraquo(Μακρυγιάννης 1797-1864 ldquoΑπομνημονεύματαrdquo τόμος Β)

laquoΌταν κοπιάσετε εσείς - οι Μεγάλοι μας Πολιτικοί- μας γυμνά-σετε την διχόνοια μας φέρατε της φατρίες και τrsquo άλλα τrsquoαγαθάmiddot και κακοβάλετε το δυστυχησμένο αθώον Έθνοςraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo επίλογος)

laquoΟι Μεγάλοι μας οι Πολιτικοί δεν επιθυμούν ποτές τηνησυχίαν κι όλο πατριωτισμό με τα χείλη θυσιάζουν Θέ-λουν εις την Συνέλεψη να κομματιάσουνε το Έθνος Τοrsquoκαμαν αυτόχτονες κι ετερόχτονες Και μια Διχόνοια οπούτηράγει ο ένας χριστιανός τον άλλον οι μέσα με τους έξωως Τούρκους όταν τους πολεμούσαμενraquo(Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo βιβλίο Δ΄ σελ 327)

Διάλογος του Ναπολέοντα Α΄(1769-1821) και του

τσάρου της Ρουσσίας Αλεξάνδρου Α΄Παύλοβιτς

(1777-1825) στον Kάτω KόσμοlaquoΠάμε Ναπολέων να ιδούμε τους παλιούς τους Έλλη-νες εις το μέρος οπού κατοικούνε να βρούμε τον γέρο Σω-κράτη τον Πλάτωνα τον Θεμιστοκλή τον λεβέντηΛεωνίδα και να τους ειπούμεν τις χαροποιές είδησες ότιαναστήθηκαν οι απόγονοί τους οπού ήταν χαμένοι καισβυσμένοι από τον κατάλογον της ανθρωπότης Αυτείνοιοι αγαθοί και δίκαιγοι το φως της αλήθειας οι γενναίγοιrsquoπερασπισταί της λευτεριάς με πατριωτισμόν με καθαρήαντρεία μrsquo αρετή κι όχι δόλον κι απάτη επλούτηναν τηνανθρωπότη από αυτάmiddot Κι αν ήταν αυτείνοι φτωχοί εις ταπροσωρινά και μάταια είναι πλούσιοι πολύ εις τα rsquoστορικάτου κόσμου Διrsquo αυτούς ήταν τα έργα τους αγώνες της αρε-τής Δια τούτο θέλησε ο Θεός ο δίκιος κι ανάστησε καιτους απογόνους τους οπού ήταν χαμένη τόσους αιώνες ηπατρίδα τουςraquo((Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 236)

laquoΚαι οι προδότες της πατρίδος και οι αγορασμένοι (σσεξωνημένοιπουλημένοι) - κακόν μπελά να τους δώσηςΚύριε και συντρόφους του Κάγη (σσ Κάιν) να τουςκάμηςraquo (Μακρυγιάννης ldquoΑπομνημονεύματαrdquo Βιβλίο Β΄ σελ 297)

EYMENHΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (κατά Αρριανό) ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ (362-316)

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΜΕΝΟΥΣ

laquoΌτι η φιλία και το φιλί έχουν την ίδια ρίζα το λένε τα Λε-ξικά αλλά το υποστηρίζει και η Ιστορία με το φίλημα τουΙούδαraquo (Δημήτρης Καμπούρογλου 1852-1942 Γνωμικογράφος)

Ο Αίσωπος 620-564 ο Πατέρας της παραβολής ή αλληγο-

ρίας στο μύθο του 205 1 8 με τίτλο laquoΟΡΝΙΘΟΘΗΡΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΔΙΞraquo μας παραδίδει το δίδαγμα ότι laquoοἱ τούς οἰκείουςπροδιδόντες οὐ μόνον ὑπό τῶν ἀδικουμένων μισοῦνταιἀλλά καί ὑπό τούτων οἷς προδιδόασινraquo ήτοι όποιοι

προδίδουν δικούς τους ανθρώπους δεν τους απεχθάνονται

μόνο τα θύματά τους αλλά ακόμη κι εκείνοι που καρπώνον-

ταιεπωφελούνται την προδοσία τους

Μας θυμίζει το πολυδιαδεδομένο ρητό laquoτην προδοσία πολ-λοί την αγάπησαν αλλά τον προδότη ουδείςraquo

Κάνοντας μια διαδικτυακήιντερνετική πλοήγηση πλην

όμως ερευνητικήστοχαστική διαπιστώνει κανείς αρκεί να

είναι εκπαιδευμένος σωστά το χάος - ldquoαλαλούμrdquo που επι-

κρατεί στους διάφορους ιστότοπους (sites)

bull Οι αντιγραφές (copy-paste) πάνε σύννεφο

bull Η παραπληροφόρηση (fake news) οργιάζει

bull Το ψεύδος μεσουρανεί

Όλοι αποδίδουν την παραπάνω παροιμιώδη γνωστή ρήση

στον ιστορικό φιλόσοφο και βιογράφο από τη Χαιρώνεια

της Βοιωτίας Πλούταρχο 50-120 το οποίο είναι πράγματι

σωστό πλην όμως δεν αναφέρουν σε ποιο από τα 227 έργα

του περιλαμβάνεται σύμφωνα με τον κατάλογο που υποτί-

θεται ότι κατάρτισε ο γιος του Λαμπρίας πολλά ldquoχαμέναrdquo

σήμερα διασώθηκαν ολοκληρωμένα 133

Από την έρευνά μας εντοπίσαμε ότι αυτή η ρήση βρίσκεται κά-

πτως παραλλαγμένη αλλά με το ίδιο ακριβώς νόημα στους

ldquoΒΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣrdquo του Πλουτάρχου και μάλιστα στο

βίο του ldquoΡωμύλουrdquo του πρώτου βασιλιά και ιδρυτή της Ρώμης

Εμείς δημοσιεύουμε για πρώτη φορά αυτή την πληροφορία

ως ελάχιστη προσφορά έτσι ώστε οι Φιλέβδομοι Αναγνώστες

και όποιος άλλος ενδιαφέρεται να γνωρίζουν πλέον επακρι-

βώς πού αναφέρεται αυτή η φράση διαλύοντας τα νέφη της

άγνοιας αοριστίας ασάφειας και σύγχυσης

laquoΟὐ μόνον οὐν ὡς ἔοικεν Ἀντίγονος ἔφη προδιδόντας

μέν φιλεῖν προδεδωκότας δέ μισεῖν οὐδέ Καῖσαρ εἰπών

ἐπί τοῦ Θρακός Ρυμιτάλκου φιλεῖν μέν προδοσίαν προ-

δότην δέ μισεῖνmiddot ἀλλά κοινόν τι τοῦτο πάθος ἐστίπρός τούς πονηρούς τοῖς δεοmicroένοις αὐτῶν ὥσπερἰοῦ καί χολῆς ἐνίων θηρίων δέονταιmiddot τήν γάρχρείαν ὅτε λαmicroβάνουσιν ἀγαπῶντες ἐχθαίρουσιτήν κακίαν ὅταν τύχωσιraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙrdquo ldquoΘΗΣΕΥΣ- ΡΩΜΥΛΟΣrdquo κεφ 17 17-24)

(= Και δεν υπήρξε μόνο καθώς φαίνεται ο Αντίγονος ο Α΄-

ο Κύκλωψ ή Μονόφθαλμος 382-301 - ο οποίος υποστήριξε

ότι αγαπά απrsquo τη μια εκείνους οι οποίοι προδίδουν αλλά απrsquo

την άλλη μισεί εκείνους οι οποίοι έχουν προδώσει ούτε

μόνο ο Καίσαρας ο οποίος εξ αφορμής του Ρυμιτάλκη του

Θράκα υποστήριξε ότι αγαπά την προδοσία μισεί όμως τον

προδότη Αλλά τούτο είναι κοινό πάθημα σε σχέση με τους

κακούς - τους διαπράττοντες την προδοσία - το οποίο συμ-

βαίνει σε όλους όσοι έχουν τη ανάγκη τους καθώς λαμβά-

νουν ανάγκη από το δηλητήριο και τη χολή μερικών αγρίων

ζώωνmiddot διότι καίτοι αγαπούν την προδοσία όταν έχουν

ανάγκη αυτής μισούν όμως την κακήν πράξη της προδο-

σίας όταν πετύχουν το σκοπό τους)

Ο ΥΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΕΡΩΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΥ-

ΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΑΣΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΛΙΓΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

laquoγενομένης δὲ σιωπῆς ἐν ὑψηλῷ τινι καταστὰς καὶ τὰςχεῖρας δεδεμένας προτείνας ποῖον εἶπεν ὦ κάκιστοιΜακεδόνων τρόπαιον Ἀντίγονος ἐθελήσας ltἂνgt ἀνέ-στησε καθ ὑμῶν οἷον ὑμεῖς καθ αὑτῶν ἀνίστατε τὸνστρατηγὸν αἰχμάλωτον ἐκδιδόντες οὐκ ἄρα δεινὸν ἦνκρατοῦντας ὑμᾶς ἧτταν ἐξομολογεῖσθαι διὰ τὰς ἀπο-σκευάς ὡς ἐν τοῖς χρήμασιν οὐκ ἐν τοῖς ὅπλοις τοῦ κρα-τεῖν ὄντος ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγεμόνα πέμπετε λύτρον τῆςἀποσκευῆς ἐγὼ μὲν οὖν ἀήττητος ἄγομαι νικῶν τοὺςπολεμίους ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀπολλύμενοςmiddot ὑμεῖς δέπρὸς Διὸς στρατίου καὶ θεῶν ὁρκίων ἐνταῦθά με διαὑτῶν κτείνατε πάντως κἀκεῖ κτεινόμενος ὑμέτερονἔργον εἰμίmiddot μέμψεται δ οὐδὲν Ἀντίγονοςmiddot νεκροῦ γὰρΕὐμενοῦς δεῖται καὶ οὐ ζῶντος εἰ δὲ φείδεσθε τῶνχειρῶν ἀρκέσει τῶν ἐμῶν ἡ ἑτέρα λυθεῖσα πρᾶξαι τὸἔργον εἰ δ οὐ πιστεύετέ μοι ξίφος ὑπορρίψατε τοῖς θη-ρίοις δεδεμένον καὶ ταῦτα πράξαντας ὑμᾶς ἀφίημι τῆςἐπ ἐμοὶ δίκης ὡς ἄνδρας ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτουςπερὶ τὸν αὑτῶν στρατηγὸν γενομένουςraquo(Πλούταρχος 50-120 laquoΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙraquo ΒΙΟΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ κεφ 17)

(= Κι όταν επικράτησε σιωπή ο Ευμένης ανέβηκε σε ένα

ψηλό μέρος σήκωσε τα δεμένα του χέρια και είπε laquoΣκεφθή-

κατε αισχροί Μακεδόνες ποιο τρόπαιο απαίτησε ο Αντίγονος

και σεις του δώσατε τη δυνατότητα να το στήσει ντροπιάζον-

τάς σας Σκεφθήκατε ποιο τρόπαιο στήνετε εσείς οι ίδιοι

εναντίον του εαυτού σας με το να παραδίνετε ζωντανό το

στρατηγό σας Δεν είναι άραγε ντροπή ενώ έχετε νικήσει να

ομολογείτε ότι είστε ηττημένοι επειδή χάσατε τις αποσκευές

σας λες και η νίκη κερδίζεται με τα χρήματα κι όχι με τα

όπλα και στέλνετε ακόμα ως λύτρο και τον αρχηγό σας για

να πάρετε πίσω τις αποσκευές σας Εγώ οδηγούμαι στους εχ-

θρούς αήττητος γιατί είμαι ο νικητής των εχθρών αλλά κα-

ταστρέφομαι από τους συναγωνιστές μουmiddot εσείς όμως μα το

Δία τον προστάτη του στρατού και τους θεούς που στο

όνομά τους ορκιζόμαστε σκοτώστε με εδώ και με τα ίδια σας

τα χέρια Γιατί όπως και να rsquoναι και στο στρατόπεδο των εχ-

θρών να με σκοτώσουν ο θάνατός μου θα είναι δικό σας

έργο Άλλωστε ο Αντίγονος δεν πρόκειται να σας κατηγορή-

σει γιατί αυτός νεκρό θέλει τον Ευμένη και όχι ζωντανό Και

αν δεν θέλετε να βλάψετε τα χέρια σας με αίμα λύστε το ένα

μου χέρι κι αυτό αρκεί για να εκτελέσει ότι χρειάζεται Κι αν

πάλι δεν θέλετε να μου εμπιστευθείτε το ξίφος ρίξτε με δε-

μένο στα θηρία Αν εκτελέσετε αυτά που σας λέγω εγώ του-

λάχιστο θα σας συγχωρέσω και θα θεωρήσω πως φερθήκατε

πάρα πολύ όσια και δίκαια απέναντι στο στρατηγό σαςraquo

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ Όσοι νομίζουν ότι προδίδουν τους άλ-

λους στο τέλος αποδεικνύεται ότι πρόδωσαν τους εαυ-

τούς τους Το τέλος κάθε προδότη είναι πάντα το ίδιο Η

εκτέλεσή του από τον ευεργετημένο του Διότι την προδο-

σία πολλοί αγάπησαν αλλά τον προδότη κανείς

Οι Αργυράσπιδες ως ασεβείς και κακοήθεις άνθρωποι εξοντώ-

θηκαν από τον Σιβύρτιο το σατράπη της Αραχωσίας και δεν

αντίκρισαν ποτέ ξανά τη μακεδονική γη και όπως παρατηρεί

επί του προκειμένου ο επιφανής ιστορικός Διόδωρος Σικελιώ-

της (80-20) στην laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo του κεφ 48

Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΣ

Η ΚΑΤrsquo ΕΝΤΟΛΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ

laquoαἱ γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξου-

σίαν γίνονται λυσιτελεῖς τοῖς δ᾽ ὑπακούσασιν ἰδιώταις

μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανταιraquo

(laquoΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗraquo ΒΙΒΛΙΟ 19 κεφ48 εδάφιο 44)[=Γιατί οι ασεβείς πράξεις αποβαίνουν για τους δυνάστες επωφελείςεπειδή αυτοί νέμονται την εξουσία στην περίπτωση όμως των απλώνπολιτών που ενεργούν κατrsquo εντολήν (κατά παραγγελία) καθίστανταικατά κανόνα άκρως βλαβερές πρόξενοι μεγάλων συμφορών]

―――――――― Αργυράσπιδες Με την ασημένια ασπίδα ήταν από τα εκλεκτότερα σώματατου Μακεδονικού στρατού και αποτελούσαν τη σωματοφυλακή του βασιλιά)

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

laquoἄπιτεraquoἘκ Φιλιστορίας ἄρχεσθαι

ampἈνιστορησίας παύεσθαι

ΕΒΔΟΜΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΣΕΛΙΔΑ 15

Παρά τις συνεχείς δρά-

σεις της Περιφέρειας Ατ-

τικής με στόχο την

καταπολέμηση του φαι-

νομένου της παράνομης

αφισορύπανσης όπως

μας ενημέρωσε η Περι-

φέρεια κατά τη διάρκεια

της Μεγάλης Εβδομάδας

εντοπίστηκε από τα συ-

νεργεία της αλλά και

από τις κάμερες παρακο-

λούθησης του Κέντρο

Διαχείρισης Κυκλοφο-

ρίας εκτεταμένη παρά-

νομη αφισορύπανση σε

κεντρικές αρτηρίες του

οδικού δικτύου αρμοδιό-

τητας της Περιφέρειας

Αττικής

Με εντολή του Περιφε-

ρειάρχη Αττικής Γ Πα-

τούλη τεχνικά συνεργεία

της Περιφέρειας ξεκίνη-

σαν από την Τετάρτη 5

Μαΐου ξήλωμα των αφι-

σών κατά μήκος των

δρόμων με στόχο την

άμεση απομάκρυνσή

τους προκειμένου να

διαφυλαχθεί η ασφάλεια

των χρηστών του οδικού

δικτύου

Οπως σημειώνει η Περι-

φέρεια το διαφημιστικό

υλικό που έχει αναρτηθεί

παράνομα ελλοχεύει

πολλούς κινδύνους

καθώς μπορεί να γίνει

αιτία πολλών σοβαρών

ατυχημάτων λόγω από-

σπασης της προσοχής

των οδηγών αλλά και πι-

θανής αποκόλλησης τμή-

ματός του και πτώσης

του στο οδόστρωμα

Ο Περιφερειάρχης Γ Πα-

τούλης επισημαίνει σχε-

τικά laquoΔυστυχώς παρά

τις συστάσεις μας και τις

επίμονες προσπάθειές

μας σε συνεργασία με

τους δήμους προκειμέ-

νου να σταματήσει η αφι-

σορύπανση στην Αττική

το φαινόμενο επαναλαμ-

βάνεται Εμείς από την

πλευρά μας στέλνουμε

ένα ηχηρό μήνυμα προς

κάθε κατεύθυνση Ακόμα

και αν κάποιοι επιμένουν

να ασχημονούν παραβιά-

ζοντας τους νόμους

εμείς θα συνεχίσουμε να

υπερασπιζόμαστε την

ασφάλεια των πολιτών

αλλά και την αισθητική

της Αττικής μας Δεν θα

επιτρέψουμε σε κανέναν

να παραβιάζει το νόμο εις

βάρος του περιβάλλον-

τος αλλά και της ασφά-

λειας των πολιτών

Είμαστε αποφασισμένοι

να αλλάξουμε το πρό-

σωπο της Αττικής και

αυτό το αποδεικνύουμε

καθημερινά με πράξειςraquo

Η Περιφέρεια Αττικής ξηλώνει αφίσες

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανάρτησε τους δασικούς χάρτεςστις 7 Μαΐου και έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων φυσικά και νομικά πρόσωπα δη-

μοσίου και ιδιωτικού δικαίου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης httpswwwktimanetgr

με τη συμπλήρωση φόρμας εντός προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών από την ανάρ-

τηση Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας είναι η 19082021 ημέρα Πέμπτη

Πληροφορίες στο 210-6135010 (εσωτ 229) και στο e-mail syadx-pentelisatticagr

16 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΒΔΟΜΗ

1821shy2021 Διακόσια χρόνια εθνικής υπερηφάνειαςκαι προόδου

του Γεωργίου Γιώτη

Σήμερα γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την εθνεshyγερσία του 1821 όχι τα διακόσια χρόνια από το 1821Η Ελληνική Επανάσταση προετοιμασμένη και αποφαshyσισμένη από τη Φιλική Εταιρεία που εξέφρασε τότεμε πίστη και τόλμη την έφεση του Έθνους για την απεshyλευθέρωσή του επέτυχε ύστερα από εννεάχρονοεπικό αγώνα εναντίον αντιπάλου συντριπτικά ισχυρόshyτερου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της με τη δηshyμιουργία του Ελληνικού Κράτους (Ιστορία τουΕλληνικού Έθνους 2000 τΙΒ σ 5)Είχαμε φιλοξενήσει σε προηγούμενο φύλλο μας τοπρώτο μέρος από το πόνημα του Γ Γιώτη το οποίοολοκληρώνεται με το παρόν κείμενο

Ηανάλυση των σημαντικών ιστορικών γεγονότων των τεshyλευταίων 200 ετών σκιαγραφεί μία διαφορετική εικόναΌσο κι αν φαίνεται παράδοξο για μια μικρή και όχι πλούshy

σια χώρα σαν τη δική μας η Ελλάδα βρέθηκε συχνά στην πρωshyτοπορία ιστορικών εξελίξεων παγκόσμιας σημασίας ndash αν καιόχι πάντα με θετικό για την ίδια αποτέλεσμα Ας αναφέρουμε παρακάτω κατά χρονολογική σειρά καποιεςαπό τις πιο εντυπωσιακές πρωτιές της χώρας μας κατά τουςδύο προηγούμενους αιώνες

1830 (Φεβρουάριος) Οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής ΜΒρετανία Γαλλία και Ρωσία υπέγραψαν το Πρωτόκολλο τουΛονδίνου με το οποίο αναγνώρισαν την Ελλάδα ως ανεξάρτητοβασίλειο Αν και η Ελλάδα δεν ήταν η πρώτη από τις επαρχίεςτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη που επαναστάshyτησαν εναντίον της Πύλης (είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι το 1804)ήταν η πρώτη που κατόρθωσε να ανακηρυχθεί σε ανεξάρτητοεθνικό κράτος (κάτι που η Σερβία δεν πέτυχε παρά μόνο το1878)

1844 (Μάρτιος) Η Εθνοσυνέλευση που είχε προέλθει από τιςεκλογές του προηγούμενου έτους ψήφισε εκλογικό νόμο πουκαθιέρωνε την καθολική και άμεση ψηφοφορία για όλους τουςάρρενες Έλληνες πολίτες Έτσι η Ελλάδα έγινε πρωτοπόροςστην Ευρώπη (και μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο) στο πεδίοτου καθολικού εκλογικού δικαιώματος Για σύγκριση η Ελβετίακαι η Γαλλία εφάρμοσαν την καθολική ανδρική ψήφο το 1848η Δανία το 1849 η Γερμανία το 1871 το Βέλγιο το 1893 η Ισπαshyνία το 1890 η Αυστρία το 1896 η Ιταλία το 1912 και η Μ Βρεshyτανία το 1918

1896 (Απρίλιος) Η Αθήνα οργάνωσε τους πρώτους σύγχροshyνους Ολυμπιακούς Αγώνες με συμμετοχή 14 χωρών και 241 ανshyδρών αθλητών

1923 (Ιανουάριος) Με τη Συνθήκη της Λωζάννης η Ελλάδαμαζί με την Τουρκία έγιναν οι πρώτες χώρες στον κόσμο πουυποχρεώθηκαν να ανταλλάξουν πληθυσμούς Ειδικά η μικρήτότε Ελλάδα ανέλαβε και έφερε εις πέρας το έργο της οικοshyνομικής αποκατάστασης και εθνικής ενσωμάτωσης άνω τουενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τηνανατολική Θράκη Μια άλλη πρωτιά ακολούθησε Μετά τηνανταλλαγή η Ελλάδα διέθετε τον πλέον ομοιογενή (εθνικάγλωσσικά και θρησκευτικά) πληθυσμό σε ολόκληρη την Ευshyρώπη (μαζί με την Πορτογαλία)

1940 (Οκτώβριος) Μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέshyμου ήταν η Ελλάδα η πρώτη χώρα που αφού μπήκε στον πόshyλεμο πέτυχε και τις πρώτες στρατιωτικές νίκες εναντίον τουΆξονα σε ευρωπαϊκό έδαφος Όταν πια η Ολλανδία το Βέλγιο

και η Γαλλία είχαν κατακτηθεί μέχρι τον Ιούνιο του rsquo40 η Ελshyλάδα όχι μόνο κατόρθωσε να αντισταθεί στην επίθεση της φαshyσιστικής Ιταλίας αλλά και να την υποχρεώσει σε ήττα Οιαμέσως επόμενες συμμαχικές νίκες ήρθαν το 1941 από τον αγshyγλικό στρατό εκτός Ευρώπης στην Αιθιοπία και τη ΒόρειαΑφρική

Δεκαετία του rsquo50 Στη σχετικά μακρά περίοδο που ξεκίνησεμετά το τέλος του Εμφυλίου και έγινε γνωστή ως laquoελληνικό οιshyκονομικό θαύμαraquo ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικοshyνομίας ήταν ο ταχύτερος στην Ευρώπη και δεύτερος ταχύτεροςστον κόσμο πίσω μόνο από την Ιαπωνία Η οικονομική αποshyγείωση της χώρας σε εκείνη τη δεκαετία έφερε μέση ετήσιααύξηση του ΑΕΠ που πλησίασε το 10 ενώ οι εξαγωγές αυξήshyθηκαν με ακόμη γοργότερο ρυθμό ο οποίος διατηρήθηκε καικατά την επόμενη δεκαετία

2010 (Μάιος) Η Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο που προέβλεπεχρηματοδοτική βοήθεια ύψους 110 δισ ευρώ Αυτό ήταν τομεγαλύτερο σχέδιο διάσωσης στο οποίο είχε ποτέ συμμετάσχειτο ΔΝΤ Αλλά ειδικότερα στον τομέα των χρεών η χώρα μαςκατέχει άλλη μια ιστορική πρωτιά Σύμφωνα με υπολογισμούςτων καθηγητών Ράινχαρτ και Ρογκόφ (στο βιβλίο τους laquoThisTime is Differentraquo) η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώραπου από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμερα έχει περάσειπάνω από το μισό του εθνικού της βίου σε κατάσταση χρεοκοshyπίας (Παππάς 2020)

Η κρίση του 2010 κόστισε πολύ αλλά δεν ακύρωσε τα μεγάλαπολιτικά κεκτημένα της χώρας Όμως ίσως κάπως σαν τη Μιshyκρασιατική Καταστροφή μας υπενθύμισε τα όρια των φιλοδοshyξιών μας Ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης οι διάφοροιδείκτες δείχνουν πως η χώρα έχει καταφέρει να διατηρηθεί σεαξιοζήλευτα διεθνή επίπεδα (Καλύβας 2021) Αρκούν τρία παshyραδείγματα Το 2013 η Ελλάδα βρισκόταν στην 32η θέση παγshyκοσμίως ως προς το κατά κεφαλή της εισόδημα Την ίδιαχρονιά βρισκόταν στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης τηςEconomist Intelligence Unit ως προς τις χώρες όπου θα ήτανκαλύτερο να γεννηθεί κανείς Ενώ το 2015 βρισκόταν στην 34η

θέση στο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (Social Progress Index)Και όμως στη συνείδηση των περισσότερων κατοίκων της ηΕλλάδα ταυτίζεται περισσότερο με έννοιες όπως η αποτυχίαοι ανεκπλήρωτες προσδοκίες η υστέρηση και η υπανάπτυξηΚαθώς η Ελλάδα εισέρχεται στην τρίτη εκατονταετία του βίουτης έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για το νέο μας εθνικόαφήγημα και τους στόχους που θα προκύψουν μέσα από αυτόΑλλά γιατί ίσως αναρωτηθεί κάποιος χρειαζόμαστε κάτι τέshyτοιο Όλες οι ανθρώπινες ομάδες από την μικρότερη ως τηνπολυαριθμότερη έχουν ανάγκη από μια ιδεολογία ή αφήγημαπου να εξιστορεί το παρελθόν το παρόν και το μέλλον τους καινα σκιαγραφεί το χαρακτήρα και την ιδιοσυστασία τους

Στα πρώτα διακόσια χρόνια όπως είναι γνωστό το εθνικό μαςαφήγημα θεμελιώθηκε με μεγάλη επιτυχία πάνω στο σχήματης εθνικής συνέχειας αρχαιότητας Βυζαντίου και νέου Ελληshyνισμού που διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος τον19ο αιώνα Με το πέρασμα του χρόνου αυτό εξελίχθηκε καιμπολιάστηκε από την εκάστοτε ιστορική και πολιτική συγκυρίαΠροφανώς δεν θα εγκαταλειφθεί η εξασφάλιση της οικονομιshyκής ευημερίας όπως άλλωστε η προάσπιση της εδαφικής ακεshyραιότητας δεν χάθηκε μαζί με τη laquoΜεγάλη Ιδέαraquo Όμως το

αφήγημα της Ανάπτυξης ξεπερνιέται σταδιακά καθώς γίνεταιολοένα και πιο σαφές πως οι υλικοί πόροι είναι πεπερασμένοιπως η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή τους υπονομεύει το μέλλοντου πλανήτη και πως η αύξηση της κατανάλωσης αφήνει τουςανθρώπους ανικανοποίητους και δυστυχείς

Αυτά είναι τα δεδομένα της εποχής μας κι εκεί θα πρέπει νααναζητήσουμε το νέο μας εθνικό αφήγημα Και όπως έγινε στοπαρελθόν το αφήγημα που θα πετύχει να εμπνεύσει και νασυγκινήσει θα σκιαγραφεί με πειστικό τρόπο ένα καινούργιοκαι ελκυστικό μέλλον (Καλύβας 2021)

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα κατεξοχήν εθνικοαπελευshyθερωτικό κίνημα Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και κοιshyνωνικές συνιστώσες όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιεςπεριπτώσεις Όμως το βασικό κίνητρο και ταυτόχρονα τοκύριο ζητούμενο των επαναστατών ήταν η εθνική μας ανεξαρshyτησία Αυτό προκύπτει από όλες τις διακηρύξεις τους και αποshyτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο προοίμιο του Συντάγματος τηςΕπιδαύρου του πρώτου συνταγματικού κειμένου του ΑγώναΈνα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι επαναστά