Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov · PDF filevychovatelé. Ovšem život...

Click here to load reader

 • date post

  18-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov · PDF filevychovatelé. Ovšem život...

 • 1

  Zpravodaj farnosti

  Ostrov a Jchymov

  ervenec srpen 2017

  VODNK

  V mnoha rozhovorech se v posledn dob

  setkvm s vahami o tom, kde jsou nae

  koeny, kde je zklad na kultury. A nsledn

  slym mnoh nzory. Mnohdy tak

  rozporupln. Tak tak rozvauji, kde jsou

  odpovdi nebo kde je pvod nebo zklad ivota

  dnen spolenosti.

  Stle m to vede

  k pohledu na ty,

  kte tady ili ped

  nmi, kte budovali

  ve sv dob, podle

  svho svdom, svt

  s nadj dobr

  budoucnosti.

  Myslm, e n kraj

  byl naplovn

  ivotem lid, kte nejen ili pro budoucnost, ale

  tak skuten budovali zklad, pro ivot

  budoucch generac.

  Co tedy meme nachzet z dla

  blahoslavenho (bl.) Hroznaty pro dneek?

  Nkdo by ekl, e po osmi stech letech u nen

  z eho brt, nebo emu se uit. Asi tady nen

  prostor rozepisovat se o jeho ivot. Nen nic

  jednoduho, ne se s jeho ivotem seznmit

  na vce internetovch strnkch, kter dnes

  nabz legendu o jeho ivot. A tak chci

  pipomenout snad ten nejzkladnj rys jeho

  ivota. Je to dobro pesahujc osobn ivot,

  dobro univerzln. Ve kterm je mon nalzt

  ob pro druhho, ob pro rodinu, pro

  spoleenstv lid, ale tak pro hmotn hodnoty.

  Nad tm vm je touha pro hodnoty nejvy,

  kter ve pesahuj a ze kterch ve ostatn

  vychz. Je to touha

  po ivot s Bohem,

  kter ho napluje

  slou, nebt se

  pekonvat pekky

  a t s odvahou.

  V dnen dob

  pozorujeme absenci

  univerzlnho

  ebku hodnot.

  asto nachzme

  individuln nasazen, kter pramen v osobn

  touze jak naplnit vlastn ivot. Konkrtn lovk

  pi tom pro svou aktivitu hled pevn a hlubok

  cle. Schz mu v nich hlub zklad z kterho

  by erpal a rozvjel svou innost. Nem ji v em

  zakotvit nebo v em hledat. Rozdlnost v ivot

  a naplnn jeho cl je mezi bl. Hroznatou a

  dnenm lovkem patrn. Bl. Hroznata je

  pkladem opravdovosti a hloubky ivota i ve

  chvlch, kdy se vchodisko zd bt ztracen.

  Slu nalz ve ve, kter ho posiluje a

  napluje. Je pkladem pevnho a hlubokho

 • 2

  zakotven. V tom promlouv i dnes, kdy elme

  ztrt hodnot a relativizace kulturnho zkladu

  na spolenosti.

  U nkolik let se sname navzat na hodnoty,

  kter nm bl. Hroznata ukazuje, putovnm

  z Ostrova do Hrozntna, kde uchovvme jeho

  reliquii, a proto Vs zveme na pou

  v Hrozntn, kde je mon u reliquie

  s stekou jeho kosti navzat na jeho

  hlubokou vru a prosit o obnovu zklad na

  spolenosti v mst, kde se podle jedn

  z legend narodil, ale kde byl tak i zaten

  loupeivmi ryti. Pou probhne 8. ervence a

  hlavnm sloucm bude opat premonstrtskho

  kltera Tepl (zaloenho bl. Hroznatou) Filip

  Pavel Lobkowitz. Vznamnm hostem bude

  prvn generln vik karlovarskho kraje P. Ji

  Majkov. Na pou mou zjemci putovat pky

  z Ostrova.

  Program:

  8:30 Zahjen p pouti v kostele sv. Michaela

  archandla a Panny Marie Vrn v Ostrov

  9:30 Marinsk pobonost v kaplice v Bystici

  (dajn msto zaten bl. Hroznaty loupeivmi

  ryti)

  10:30 Slavnostn poutn me svat v kostele sv.

  Petra a Pavla v Hrozntn

  P. Marek Hric

  SVTEN KALEND: ervenec srpen

  1.7. sobota 12. tdne v mezidob; sobotn pamtka Panny Marie alt 4. tdne

  2.7. 13. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 10,3742 alt 1. tdne

  Kdo miluje otce nebo matku vce neli mne, nen mne hoden.

  3.7. pondl svtek sv. Tome, apotola evang Jan 20,2429

  4.7. ter pamtka sv. Prokopa, opata evang Mt 8,2327

  5.7. steda Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metodje, biskupa,

  patron Evropy, hlavnch patron Moravy

  doporuen svtek evang Lk 10,19

  7.7. ptek 1. ptek v msci evang Mt 9,913 alt 1. tdne

  prvn ptek v msci

  9.7. 14. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 11,2530 alt 2. tdne

  Velebm t, Ote, Pane nebe i zem, e kdy jsi tyto vci

  skryl ped moudrmi a chytrmi, odhalil jsi je malikm.

  11.7. ter svtek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy evang Mt 19,2729

  14.7. ptek v plzesk dieczi: svtek bl. Htoznaty, muednka,

  hlavnho patrona plzesk diecze

  15.7. sobota pamtka sv. Bonaventury,

  biskupa a uitele crkve evang Mt 10,2433

  16.7. 15. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 13,123 alt 3. tdne

  Kdo nem, tomu bude vzato i to, co m.

 • 3

  22.7. sobota svtek sv. Marie Magdalny evang Jan 20,1.1118

  23.7. 16. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 13,2443 alt 4. tdne

  Nechte oboj rst spolu a do n.

  25.7. ter svtek sv. Jakuba, apotola evang Mt 20,2028

  26.7. steda pamtka sv. Jchyma a Anny,

  rodi Panny Marie evang Mt 13,1617

  29.7. sobota pamtka sv. Marty evang Jan 11,1927 / Lk 10,3842

  30.7. 17. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 13,4452 alt 1. tdne

  Nebesk krlovstv je podobn pokladu, ukrytmu v poli.

  31.7. pondl pamtka sv. Ignce z Loyoly, knze evang Mt 13,3135

  1.8. ter pamtka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uitele crkve

  evang Mt 13,3643

  4.8. ptek pamtka sv. Jana Marie Vianneye, knze evang Mt 9,3510,1

  prvn ptek v msci

  6.8. nedle svtek Promnn Pn ten cyklu A, evang Mt 17,19

  To je mj milovan syn, toho poslouchejte!

  8.8. ter pamtka sv. Dominika, knze evang Mt 14,2236 alt 2. tdne

  9.8. steda svtek sv. Terezie Benedikty od Ke,

  panny a muednice, patronky Evropy evang Lk 9,2326

  10.8. tvrtek svtek sv. Vavince, jhna a muednka evang Jan 12,2426

  11.8. ptek pamtka sv. Klry, panny evang Mt 16,2428

  13.8. 19. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 14,2233 alt 3. tdne

  Malovrn, pro jsi pochyboval?

  14.8. pondl pamtka sv. Maxmilina Marie Kolbeho,

  knze a muednka evang Mt 17,2227

  15.8. ter slavnost Nanebevzet Panny Marie

  doporuen svtek evang Lk 1,3956

  20.8. 20. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 15,2128 alt 4. tdne

  eno, tv vra je velik! Sta se ti, jak si peje.

  21.8. pondl pamtka sv. Pia X., papee evang Mt 19,1622

  22.8. ter pamtka Panny Marie Krlovny evang Mt 19,2330

  24.8. tvrtek svtek sv. Bartolomje, apotola evang Jan 1,4551

  27.8. 21. nedle v mezidob ten cyklu A, evang Mt 16,1320 alt 1. tdne

  Za koho pokldaj lid Syna lovka? A za koho m pokldte vy?

  28.8. pondl pamtka sv. Augustina, biskupa a uitele crkve evang Mt 23,1322

  29.8. ter pamtka Umuen svatho Jana Ktitele evang Mt 6,1729

 • 4

  DUCHOVN IMPULZY

  Blahoslaven, kdo vychovvaj

  Pier Giordano Cabra, italsk knz a spisovatel, tak nazval jednu ze svch knih. Uril ji vem, kdo

  vychovvaj. A protoe vichni vychovvme dti, vnouata, ky, studenty, nebo sami sebe je

  uiten knihou zkrcen projt. Posledn, osm kapitola je vnovna osmmu biblickmu

  blahoslavenstv.

  8. Blahoslaven, kdo jsou pronsledovni

  pro spravedlnost, nebo jejich je nebesk

  krlovstv

  Dnes bychom asi ekli: Blahoslaven, kdo jsou

  pronsledovni, protoe konali Bo vli, Bh

  jim d sv krlovstv. Pro vychovatele by mohlo

  toto blahoslavenstv znt: Blahoslaven, kdo

  vytrvaj ve svenm posln, pestoe jsou

  odmtni a zavrhovni, nebo Bh bude na

  jejich stran.

  Dnes se setkvme, pedevm v Evrop,

  s pedsudky nebo pmo nevraivost vi

  kesanstv. To je chpno jako nco

  zastaralho, co je nutno pekonat. Jsme svdky

  i oividnho odporu vi kesanskm

  institucm. Evangelium nm proto pipomn:

  Pronsledovali m, budou pronsledovat i vs.

  Na poli vchovy dnes dti a mlad nejsou zvykl

  slyet slvko ne, a proto nron vychovatele

  vid jako problm. Nen se emu divit, lidsk

  povaha thne k tomu, co je pohodlnj a

  snaz. Je vak nutn stt pevn na sprvnch

  pozicch, neslevovat z hodnot.

  Nesmme se nechat ovlivnit mdnmi slogany a

  to i za cenu, e budeme nepopulrn.

  Nesniujme laku. Nesmme vak pedkldat

  ivotn vzory, kter jsou pro mladho lovka

  neuskuteniteln, abychom nedali to, co

  neme bt splnno. Je vak nutn smrovat

  mlde k dosaitelnm ivotnm clm.

  Nesmme zapomenout, e prvnm konem

  lsky je pravda: Dnes se vyaduje, abychom

  byli vichni oddan vldnouc kultue, podle n

  je jedinm pravidlem lidskho souit

  uspokojen vlastnch pud. Mdn je narcistick

  sobectv, podle nho kad me dlat, co se

 • 5

  mu zlb. Avak dn spolenost neme

  existovat, pokud v n nejsou i povinnosti...

  (G. Rumi)

  Zodpovdn vychovatel tedy mus mluvit

  i o povinnostech a asto tak jt proti proudu.

  Vyaduje to od nj, aby ml siln argumenty a

  odvahu. Nemusme hovoit mnoho o prvech,

  nebo hjit sv prva se kad rychle nau.

  O vcech snadno dosaitelnch hovo

  demagogov, o tch nronch pak skuten

  vychovatel. Ovem ivot nen pouze

  povinnost, je teba pedkldat i jeho radosti. Je

  to proitek radosti, e nam Otcem je Stvoitel

  vech radost, a by tu a tam nkterou radost

  zkal, je to proto, aby nm pipravil radost vt.

  Jestlie zaznamenme negativn reakce na

  nai osobu, musme se nejprve ptt, zda nen

  chyba v ns. Nkdy nm opozice me pomoci

  k obrcen.

  V jakm smyslu mme prosazovat svoji

  autoritu? Nkolik podnt :

  Ume, e nen dleit dlat kariru a mt za

  kadou cenu penze, ale bt spravedliv

  poctiv k sob i k druhm. To ns asto stav

  ped odvn rozhodnut a stoj to nmahu.

  Nebo jsme pak mn viditeln ne karirist.

  Ovem ast jsou pak ppady, kdy potkme

  bval ky a nyn teba vdce, kte nm

  eknou: Nauili jste ns poctivosti a to