ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ... FIGURÁLNÍ KOMPOZICE DIPLOMOVÁ...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ... FIGURÁLNÍ KOMPOZICE DIPLOMOVÁ...

 • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

  KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY A KULTURY

  FIGURÁLNÍ KOMPOZICE DIPLOMOVÁ PRÁCE

  Bc. David Šikel Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy

  Vedoucí práce: MgA. et Mgr. Stanislav Poláček

  Plzeň 2018

 • Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně

  s použitím uvedené literatury a zdrojů informací.

  V Plzni, 18. června 2018

  ...................................................................... vlastnoruční podpis

 • Tímto bych chtěl poděkovat panu vedoucímu MgA. et Mgr. Stanislavu Poláčkovi za

  obětavou pomoc při výběru tématu, cenné a odborné rady, zkušenosti a vřelý přístup při

  tvorbě a realizaci praktické části diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat modelu

  Bc. Pavlu Krystkovi za nesmírnou pomoc při celém procesu práce a také bych rád

  poděkoval svým blízkým.

 • ZDE SE NACHÁZÍ ORIGINÁL ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE.

 • OBSAH

  1

  OBSAH

  SEZNAM ZKRATEK ...............................................................................................................................3

  ANOTACE .........................................................................................................................................4

  ÚVOD ..............................................................................................................................................6

  1 TEORETICKÁ ČÁST ..........................................................................................................................7

  1.1 NESTER FORMENTERA, LINE WORK ...........................................................................................7

  1.2 OP-ART ...............................................................................................................................8

  1.3 VICTOR VASARELY ..................................................................................................................9

  1.4 ZDENĚK SÝKORA ....................................................................................................................9

  1.5 FRANTIŠEK HUDEČEK ............................................................................................................ 10

  1.6 YVES KLEIN ......................................................................................................................... 10

  1.7 KARL CRULL ........................................................................................................................ 11

  1.8 LINIE A PSYCHOLOGIE UMĚNÍ .................................................................................................. 11

  2 PRAKTICKÁ ČÁST ......................................................................................................................... 13

  2.1 VÝVOJ TVORBY OD ZADÁNÍ PO REALIZACI PRACÍ ........................................................................... 13

  2.2 REALIZACE – PRAKTICKÝ VÝSTUP PRÁCE ..................................................................................... 17

  2.2.1 Kompozice # 1 ...................................................................................................... 17

  2.2.2 Kompozice # 2 ...................................................................................................... 19

  2.2.3 Kompozice # 3 ...................................................................................................... 20

  2.2.4 Kompozice # 4 ...................................................................................................... 21

  2.2.5 Kompozice # 5 ...................................................................................................... 22

  2.2.6 Kompozice # 6 ...................................................................................................... 23

  2.2.7 Kompozice # 7 ...................................................................................................... 24

  3 DIDAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................................ 26

  3.1 VÝUKOVÉ JEDNOTKY ............................................................................................................. 26

  3.1.1 Příprava na výuku číslo 1 ...................................................................................... 26

  3.1.2 Příprava na výuku číslo 2 ...................................................................................... 29

  3.1.3 Příprava na výuku číslo 3 ...................................................................................... 32

  3.1.4 Příprava na výuku číslo 4 ...................................................................................... 35

  3.2 REFLEXE HODIN ................................................................................................................... 38

  3.2.1 Výtvarný úkol #1 – Chiromantie – čtení z ruky ...................................................... 38

  3.2.2 Výtvarný úkol #2 – Linie v pohybu ........................................................................ 40

  3.2.3 Výtvarný úkol #3 – Fontána .................................................................................. 44

  3.2.4 Výtvarný úkol #4 – Krajina těla ............................................................................. 48

  3.3 OTEVŘENÉ KÓDOVÁNÍ JEDNOTKY 2 .......................................................................................... 49

  3.3.1 Kódování částí bilance .......................................................................................... 50

  3.3.2 Kódy k dílčí otázce b) ............................................................................................ 50

  3.3.3 Relační mapy k otázce b) ...................................................................................... 53

  3.3.4 Interpretace ......................................................................................................... 54

  3.3.5 Kódy k dílčí otázce c) ............................................................................................ 55

  3.3.6 Relační mapa k otázce c) ...................................................................................... 56

  3.3.7 Interpretace ......................................................................................................... 56

  3.3.8 Kódy k dílčí otázce d) ............................................................................................ 57

  3.3.9 Relační mapa k otázce d) ...................................................................................... 58

  3.3.10 Interpretace ......................................................................................................... 58

  3.4 OTEVŘENÉ KÓDOVÁNÍ HLAVNÍ OTÁZKY ...................................................................................... 59

  3.4.1 Interpretace celku, alterace .................................................................................. 59

 • OBSAH

  2

  ZÁVĚR ........................................................................................................................................... 61

  RESUMÉ ......................................................................................................................................... 62

  SEZNAM PRAMENŮ A ZDROJŮ ............................................................................................................. 63

  SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ .................................................................................................. 65

  PŘÍLOHY ........................................................................................................................................... I

 • SEZNAM ZKRATEK

  3

  SEZNAM ZKRATEK

  RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro Základní vzdělávání

  CT - Počítačová/výpočetní tomografie (computed tomography)

  VV - Výtvarná výchova

 • ANOTACE

  4

  ANOTACE

  Cílem této diplomové práce je realizace cyklu sedmi velkoformátových kreseb

  vytvořených na základě fotografií pořízených autorem. Tento cyklus vychází ze stylu

  kresby Line Work a opírá se o principy op-artu. Zároveň s realizováním cyklu vznikly

  i výukové jednotky, jež byly aplikovány v praxi na střední škole, následně reflektovány

  a podrobeny analýze.

  Práce je složena ze tří částí: teoretické, praktické a didaktické. Teoretická část se

  zabývá inspiračními zdroji: principy op-artu, kapitolou zakotvení práce v historicko-

  kulturním kontextu autorů jak současných, tak dřívějších, českých i zahraničních

  a psychologií umění v tomto směru. Praktická část přesněji rozebírá problematiku

  způsobu realizace tvorby, pracovního procesu, průběhu práce a popisy jednotlivých

  výstupů. Didaktická část je sestavena z příprav na výuku, jejich reflexí a analýzy.

  Součástí práce je obrazová příloha s reprodukcemi výstupu, reprod