Zoner Photo Studio 9 - pravy digitln­ fotografie

download Zoner Photo Studio 9 - pravy digitln­ fotografie

of 21

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Zoner Photo Studio 9 - úpravy digitální fotografie

Transcript of Zoner Photo Studio 9 - pravy digitln­ fotografie

 • Pavel Kristin a kolektiv

  E N C Y K L O P E D I EG R A F I K A A D I G I T L N F O T O G R A F I E

  www.zonerpress.cz

  pravy digitln fotograe

 • Podkovn

  Velk dk pat vem, kte poskytli svoje fotografie pro ukzky v tto knize bez jejich spoluprce by nebylo mon knihu pipravit. Musm podkovat zejmna pracovnkm softwarov divize ZONER software, s.r.o., jmenovit Duanu Dolealovi, Petru Grolichovi, Alei Hasalovi, Jaromru Krejmu, Ladislavu Matulovi, Pavlu Minovi, Petru Minovi, Pavlu Rekovi, Mar-tinu Sliwkovi, Vojtchu Tryhukovi a dalm spolupracovnkm za nesetn konzultace, komente, pipomnky a nvrhy na zmny a pravy. Autoi fotografi, kter byly pouity v knize, jsou (v abecednm podku):

  Hana Cipryanov (s laskavm souhlasem Bry a Ludi Dukovch)Pavel DoleelMartina a Kvta FilipiAle HasalaMartin ImanJaromr KrejMiroslav KueraPavel Kristin ml.Veronika KristinovMilan KylarJitka MlkovMilan MareekLadislav MatulaPavel MinJana PavlusovIvo PokornPavel RekRoman SlaviinskVojtch TryhukKarel Vlek

  Pokud je nco v tto knize dobe, maj na tom podl vichni, kte se na jejm vzniku podleli. Veker chyby a nedostatky padaj pouze na moji hlavu. Pokud mte poznmky, pipo-mnky nebo nmty na vylepen dalch vydn knihy, adre-sujte je na:

  Zoner PressZONER software, s.r.o.Nov sady 18, 602 00 Brnoe-mail: knihy@zoner.cz.

  Pavel Kristin

  Zoner Photo Studio 9 pravy digitln fotograe

  Autor: Ing. Pavel Kristin a kolektiv

  Copyright ZONER software, s.r.o.

  Vydno 2007. Vechna prva vyhrazena.

  Zoner PressKatalogov slo: ZR721

  ZONER software, s.r.o.

  Nov sady 18, 602 00 Brno

  http://www.zonerpress.cz

  Copyright Pavel Kristin

  Odpovdn redaktor: Pavel Kristin

  Logo a motiv produktu Zoner Photo Studio 9: Ao agency s.r.o.

  Informace, kter jsou v tto knize zveejnny, mohou bt chrnny jako patent. Jmna produkt byla uvedena bez zruky jejich volnho pouit. Pi tvorb text a vyobrazen bylo sice postupovno s maximln p, ale pesto nelze zcela vylouit monost vskytu chyb.

  Vydavatel a autoi nepebraj prvn odpovdnost ani dnou jinou zruku za pouit chybnch daj a z toho vyplvajcch dsledk.

  Vechna prva vyhrazena. dn st tto publikace nesm bt reprodukovna ani distribuovna dnm zpsobem ani prostedkem, ani reprodukovna v databzi i na jinm zznamovm prostedku i v jinm systmu bez vslovnho svolen vydavatele s vjimkou zveejnn krtkch st textu pro poteby recenz.

  Veker dotazy tkajc se distribuce smujte na:

  Zoner Press

  ZONER software, s.r.o.Nov sady 18, 602 00 Brno

  tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245e-mail: knihy@zoner.cz

  ISBN 978-80-86815-70-1

 • S P R E A D T I T L E G O E S H E R E 3

  Obsah

  5 Rzn ukzky 88

  PERAZTKUJTE RUIV PRVKY 90

  ODSTRANN RUIVCH OBJEKT 92

  KLONOVN RAZTKOVNM 96

  KLONOVN POMOC VBRU 100

  POTLAEN POZAD ROZMAZNM 102

  NAHOE I DOLE 104

  JEDNODUCH A RYCHL VYLEPEN S VBREM 108

  DOMALOVN OBLOHY A DAL JEDNODUCH PRAVY 112

  VMNA OBLOHY 114

  A JET ZMNA OBLOHY 118

  LINIE A PERSPEKTIVA 122

  JE TO NJAK TMAV... 126

  JE TO NJAK MDL... 128

  MHA PEDE MNOU, MHA ZA MNOU... 130

  TY BARVY SE MI NELB! 134

  VYLEPUJEME KIVKY 136

  VZHRU DO KANL 138

  ERNOBL FOTOGRAFIE 142

  SNEN KONTRASTU 150

  PNKO 154

  VBR A VMNA POZAD 158

  RAW 162

  6 prava portrtu 168

  PORTRT ZKLADN PRAVY 170

  VMNA POZAD S VLASY 184

  vod 4

  Workflow 6

  1 Dve ne zanete 8

  FORMTY SOUBOR 10

  PEJMENOVN OBRZK 14

  VELIKOST, ROZMRY A KVALITA TISKU 20

  SPRVA BAREV 28

  2 Vbry 34

  VBRY A JEJICH KOMBINACE 36

  POKROIL MONOSTI VBRU 40

  3 Tonalita prava rozloen tn 46

  SPRVN HISTOGRAM 48

  JAK ST HISTOGRAM 50

  BL BOD, ERN BOD KONTRAST 52

  KONTRAST JET JEDNOU 56

  ZESVTLIT, ZTMAVIT I. 58

  ZESVTLIT, ZTMAVIT II. 60

  ZESVTLIT, ZTMAVIT SELEKTIVN 62

  PROJASNIT STNY 64

  4 Barva 68

  TEPLOTA BAREV 70

  VYLEPEN BAREV 72

  OIVEN BAREV 76

  ZMNA BARVY 78

  PRAVA BAREV 86

 • Formty souborFormty soubor

  Mon patte mezi ty uivatele PC (a nen jich Mon patte mezi ty uivatele PC (a nen jich mlo!), kte maj ve Windows zapnutou volbu mlo!), kte maj ve Windows zapnutou volbu Skrt pponu znmch typ. Potom vs teba Skrt pponu znmch typ. Potom vs teba pekvap, e fotografie nen typ souboru, mon pekvap, e fotografie nen typ souboru, mon dokonce ani netute, e njak typy soubor dokonce ani netute, e njak typy soubor vbec existuj. Chcete-li se ale dostat jenom vbec existuj. Chcete-li se ale dostat jenom kousek pod povrch prav digitlnch fotografi, kousek pod povrch prav digitlnch fotografi, mli byste alespo o zkladnch formtech vdt. mli byste alespo o zkladnch formtech vdt.

  Nepjemn je to, e existuje obrovsk mnostv formt grafic-kch soubor, naopak pjemn je, e v podstat vystate pouze s nkolika mlo z nich, dokonce mon s jednm jedinm univer-zlnm formtem.

  Zdrojov formtyJsou to formty, ve kterch zskte obrzky ze svho fotoapa-rtu (nebo skeneru), ppadn jin grafick aplikace. Nejobvyklej-m formtem bv JPEG (obvykle s pponou jpg), TIFF (ppona tif) a RAW (rzn ppony podle rznch vrobc a model foto-apart: crw, cr2, mrw, nef, orw...). asto se mete, pedevm na internetu, setkat s formtem GIF (ppona gif). Pokud se chcete po-dvat, kter formty ZPS podporuje, pouijte v okn ZPS tlatko Nastaven (), zvolte Monosti > Zobrazen (). Zajmaj ns bit-mapov souborov formty a proto zakrtnete polko Bitmapy. Jak mete na obrzku () vidt, podporuje jich ZPS celou adu, vedle tch ji zmnnch tak nativn (vlastn) formty nkterch vznamnch aplikac (nap. PSP) nebo dve velmi rozen a do-sud se vyskytujc formty (PCX, BMP...). Pokud vm nkdo dod obrzek ve formtu, kter nen v uvedenm seznamu souboro-vch formt () uveden, vyhledejte aplikaci, kter tento soubo-rov formt podporuje, a ulote obrzek v nkterm jinm, pro ZPS itelnm souborovm formtu. Pi takovmto pevodu bute hodn opatrn, protoe v nkterch ppadech me dojt k rz-nm zmnm obrzku, pedevm pokud pevdte vektorov ob-rzky nebo obrzky s metadaty na bitmapovou grafiku. Je-li to mon, dejte pi pevodu pednost formtu TIF, i za cenu jeho vt velikosti. Samostatnou kapitolou je RAW proto se mu tak budu samostatn pozdji vnovat.

  10 K A P I T O L A 1 D V E N E Z A N E T E

 • Formty soubor

  Mon patte mezi ty uivatele PC (a nen jich mlo!), kte maj ve Windows zapnutou volbu Skrt pponu znmch typ. Potom vs teba pekvap, e fotografie nen typ souboru, mon dokonce ani netute, e njak typy soubor vbec existuj. Chcete-li se ale dostat jenom kousek pod povrch prav digitlnch fotografi, mli byste alespo o zkladnch formtech vdt.

  Pracovn formt Pokud mte rozpracovan snmek, kter budete jet dle upra-vovat, a potebujete ho jako pozmnn, rozpracovan uloit (co urit doporuuji), radm pouvat formt TIF. Tento souborov formt m pro vs jednu hlavn vhodu ukld se (i opakovan) v nezmnn kvalit. Mete ale samozejm pouvat i JPEG.

  V prbhu prac zvolte Soubor > Uloit jako (Ctrl+Shift+S), v prv-nm dialogovm okn vyberte msto uloen souboru a z rozbalo-vac nabdky Uloit jako typ () vyberte poloku Tagged Image File (*.tif). Po kliknut na Uloit se dostanete do dalho dialogo-vho okna Konvertovat soubor (). V tomto okn je nkolik monost rznch nastaven, vs ale zajmaj ti: Komprese (), Barevn hloubka a Informace o obrzku.

  Ve vtin ppad budete pracovat s 24bitovou barevnou hloub-kou a v ppad poloky Informace o obrzku zvate, zda budete nebo nebudete potebovat zachovat metadata Exif. Nejdleitj je vak nastaven komprese: urit nevolte JPEG kompresi. Zvolte nkterou z prvnch ty hodnot, tedy dnou, RLE, LZW nebo ZIP. Pokud zvolte dn, budete ukldat nekomprimovan obrazov data, tedy nejvt soubor. Ostatn ti monosti daj soubor men velikosti; obvykle velmi dobr vsledky dostanete pro kompresi ZIP, ale s takto komprimovanm formtem mohou mt nkter velmi star aplikace problmy. Rozdl ve velikosti pvodnho sou-boru a TIF souboru me bt hodn velk podvejte se na ved-lej obrzek. Pvodn soubor byl ve formtu JPEG a ml velikost 1,6 MB. V ppad uloen souboru jako TIF a pouit ZIP kompresi bude soubor asi 4 vt (5,7 MB), v ppad nekomprimovanho souboru to bude asi 7 vt soubor (asi 11 MB).

  Pro tedy volit takovto ob soubor? Protoe je bezztrtov! Protoe (pokud nepouijete ztrtovou JPEG kompresi) zstvaj data ped a po uloen identick, nic se neztrat. V ppad, e byste pouili uloen ve formtu JPEG, vdy dojde pi oteven a uloen k urit vt nebo men zmn v ukldanch datech. Pokud byste navc zvolili i ni JPEG kvalitu, mnila by se ob-razov data pi kadm uloen jet vraznji. Pi pouit 100% kvality JPEG a nkolika mlo uloench se samozejm kvalita ob-rzku nijak vrazn nezmn a JPEG formt mete bez obav jako pracovn formt pout. J vak dvm pednost prci v TIFu.

  Pracovn formt slou nejen pro ukldn mezivsledk pi prci, nebo pi peruen prce. Po dokonen prav, ne soubor ulote v clovm formtu, ho pouijte tak pro soubor archivn i kdy jste pesvdeni, e vm clov soubor bude stait.

  T I P

  Velikost obrazovch dat. I kdy je rozdl ve velikosti souboru pi

  uloen obrzku ve formtu JPEG a TIF velk, velikost obrazovch

  dat je v obou ppadech stejn: je toti dna potem pixel a ba-

  revnou hloubkou. Nronost na zpracovn v Editoru tedy bude

  v obou ppadech stejn, uette pouze pi uloen na disku.

  F O R M T Y S O U B O R 11

 • Clov souborFormt clovho souboru je samozejm dn jeho pouitm. Pro vystaven na internetu pouijete obvykle formt JPEG, ale tak teba GIF nebo PNG. Pro tisk nebo pedn do fotolabu vyuijete nejspe formt JPEG, ppadn TIF. Soubory ve formtu TIF jsou tak standardem pro DTP aplikace, ale obvykle lze stejn dobe pout i formt JPEG v nejvy, 100% kvalit. Pro nkter star aplikace nebo z jinch rznch dvod je mon, e shnete po uloen do soubor typu BMP, PCX a jinch, kter ZPS nabz.

  Protoe nkter formty soubor nemus podporovat barevnou hloubku, se kterou jste pi p