Zoner Photo Studio 14 - 1

download Zoner Photo Studio 14 - 1

of 26

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Zoner Photo Studio 14 - 1

Transcript of Zoner Photo Studio 14 - 1

 • upravujeme fotografie

  Zoner

  Photo Studio 14

  ZonerPhoto Studio 14

  Zone

  r Pho

  to S

  tudi

  o 14

  Zoner Presstel.: 532 190 883 | fax: 543 257 245e-mail: knihy@zoner.cz | www.zonerpress.czZONER software, a.s.Nov sady 18, 602 00 Brno

  upravujeme fotografie

  Prvn dl prvodce programem Zoner Photo Studio popisuje

  > osvojen a nastaven prosted programu

  > staen snmk (nejen) z fotoapartu

  > pouit editanch a retuovacch nstroj

  > zpracovn fotografi ve formtu RAW

  > vytven panoramatickch snmk

  > skladn multiexpozic a snmk HDR

  > zkladn nastaven sprvy barev

  upra

  vuje

  me

  foto

  graf

  ie

  1 1

  Publikace je urena vem zjemcm o digitln fotografii,

  kte se chtj dozvdt vce o zpracovvn snmk na potai.

  Nemla by chybt v knihovn dnho uivatele programu

  Zoner Photo Studio.

  Tento komplexn program na prci s digitln fotografi vyuvaj miliony uivatel

  po celm svt a jeho intuitivn ovldn, pibliuje profesionln nstroje i mnoha

  zanajcm fotografm. Zoner Photo Studio je soust pbhu Va fotografie.

  Umouje upravovat fotografie, pracovat s informacemi uloenmi ve snmcch,

  vytvet pehledn fotoarchiv nebo vyuvat nejrznj zpsoby publikovn od tisku

  kalend, sdlen na internetu a po ppravu interaktivnch DVD..

  DoPoRUeN ceNA: 229 KkATAlogoV Slo: ZR1150ISBN 978-80-7413-169-1

 • Zoner Photo Studio upravujeme fotografi eCopyright: ZONER software, a.s.

  Vydno 2011. Vechna prva vyhrazena.

  Zoner PressKatalogov slo: ZR1150

  ZONER software, a.s.Nov sady 18, 60200 Brno

  www.zonerpress.cz

  Odpovdn redaktor: Ing.Pavel Kristin

  Oblka: www.kuzkuz.cz

  Informace, kter jsou vtto knize zveejnny, mohou bt chrnny jako patent. Jmna produkt byla uvedena bez zruky jejich volnho pouit. Pi tvorb text avyobrazen bylo sice postupovno smaximln p, ale pesto nelze zcela vylouit monost vskytu chyb.

  Vydavatel aautoi nepebraj prvn odpovdnost ani dnou jinou zruku zapouit chybnch daj aztoho vyplvajcch dsledk.

  Vechna prva vyhrazena. dn st tto publikace nesm bt reprodukovna ani distribuovna dnm zpsobem ani prostedkem, ani reprodukovna vdatabzi i najinm zznamovm prostedku i vjinm systmu bez vslovnho svolen vydavatele svjimkou zveejnn krtkch st textu pro poteby recenz.

  Veker dotazy tkajc se distribuce smujte na:

  Zoner PressZONER software, a.s.Nov sady 18, 60200 Brno

  tel.: 532190883, fax: 543257245e-mail: knihy@zoner.cz

  www.zonerpress.cz

  ISBN 978-80-7413-169-1

  Doporuen a navazujc literatura:

  Poznmka

  Toto vydn je pipraveno pro verzi Zoner Photo Studio 14. Vzhledem k pedchozmu vydn byly upraveny, ppadn doplnny texty a ukzky. Tuto publikaci je mon v pimenm rozsahu pout i pro verzi ZPS 13.

  Naute seFOTOGRAFOVATFOTOGRAFOVATSRDCEMSRDCEMPsobiv fotogra e veho, co je vm blzk

  TRACEY CLARKANDREA SCHERKATE INGLISSARAH-JIMAILE WILSONIRENE NAMSTEPHANIE C. ROBERTSPAIGE BALCERKAREN WALRONDJEN LEMEN

  SESTAVILA TRACEY CLARK

  E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E

  Zoner Press www.zonerpress.cz

  Obsah:

  654

  123

  78

  UMNDIGITLNFOTOGRAFIE

  DIGITLNFOTOAPARTZKLADN PRUKA

  DIGITLNFOTOGRAFIEWORKFLOW

  KREATIVN PRAVYASPECILNEFEKTY

  TIPY DOTERNU PRVODCE

  TIPY DOKAPSY

  PLUS DVD TUTORIAL

  BONUSY V HODNOT MINIMLN 1 000 K

  MICHAEL FREEMANKOMPENDIUM

  PRO DIGITLN FOTOGRAFY

  NATALIE DYBISZalias MISS ANIELA

  HLEDN VLASTNHO VRAZU

  NATALIE DYBISZalias MISS ANIELA

  HLEDN VLASTNHO VRAZU

  NAUTE SE FOTOGRAFOVAT

  AUTOPORTRT

  E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E

  Bryan PetersonNAUTE SE

  FOTOGRAFOVATDOBE

  Jak doshnout skvlch snmk vdy, vude a kadm fotoapartem

  Zklady fotogra e Kompozice Expozice Detail a makro Portrt

  Kompletn nabdku knih pro fotografy najdete na:www.zonerpress.cz www.knihyfoto.cz

  Po uplatnn kupnu ZP86642KU v objednvkovm formuli na www.zonerpress.cz zskte slevu 291 K!

 • Obsah

  Zkladn nastaven ZPS 4Dialogov okno Monosti 4Sekce Vzhled 5Sekce Veobecn 5Sekce Zobrazen 8Sekce Katalog 9Sekce Nhledy 11Sekce Popisy nhled 12Sekce Editor 12Sekce Prohle 14Sekce Porovnn obrzk 15Sekce sloky 16Sekce Integrace 16Sekce Sprva barev 17Sekce Informace 21Sekce Znaky 22Sekce RAW 22Sekce Uivatelsk aplikace 25Sekce Certifi kty pro podpis 26Sekce Ostatn 26Sekce Filtry 28Sekce Zsuvn moduly 29Sekce GPS 30Sekce Pokroil 30Sekce Druh monitor 32Sekce Video 32Uloen anaten nastaven 34Sprva nastaven fi ltr 35Vlastn nastaven 35

  Zskvn soubor 38Koprovat ze zazen 39Skenovat pomoc TWAIN 42Zskat ze schrnky 46Snmn obrazovky 46Sthnout obrzky zwebu 48Zskat obrzky zPDF 49Zskat JPEG obrzky ze souboru 49KonvertovatDNG/RAW 49

  RAW 50Okno konvertoru RAW 50RAW 52prava snmk RAW 57Zkladn nastaven 59Efekty 72Objektiv 78Nastaven konverze 79Globln nastaven 80Workfl ow pi zpracovn RAW 82

  HDR 84HDR prolnnm expozic 85

  HDR mapovnm tonality 90

  Okna fi ltr 92Spolen prvky oken 92Okno fi ltru v Przkumnku 92

  Editor nstroje ajejich nastaven 94Panel nstroj 95Editor nstroje ajejich nastaven 96 Prce s vbry 102Retuovac nstroje 111

  pravy fotografi 116Rozloen tn 118

  rovn 124Kontrola histogramu 124Volba kanlu 124 ern bod, bl bod 125 Automatick korekce 125Postup pravy 126prava barevnch kanl 129Automatick pravy 132rovn pklady pouit 134rovn aprce vevbru 135rovn avrstva prav 136Mapovn tonality 138

  Kivky 140Popis okna 140prava kivky 140Histogram 140Pouit kivek 142Automatick kontrast / rovn 146Prce sjednotlivmi kanly 146Kivky pklady pouit 146Kivky avrstva prav 148Kivky automaticky 150

  Barva 152Zkladn barevn pravy 152Upravit teplotu barev 154Upravit barvy 155Posun barev 157Variace 158Mchn kanl 159Pevod dostup ed 160

  Ostrost snmk 164Doosten snmk 166

  Panorma 170Multiexpozice 172

  Rejstk 173

 • 4 Z K L A D N N A S T A V E N Z P S

  Dialogov okno Monosti

  Prvnm krokem, kter je nutn po instalaci ZPS provst, je nastaven vzhledu, chovn avlastnos-t aplikace, jej zalenn do prosted Windows a volba ady dalch nezbytnch parametr. Vechna zkladn nastaven jsou soustedna vdialogovm okn Monosti.

  Dialogov okno Monosti otevete kliknutm natlatko Nastaven (obr. 1), kter najdete vpra-vm hornm rohu okna ZPS. Z rozbalen nabd-ky (obr. 2) vyberte kliknutm poloku Monosti;

  Zkladn nastaven ZPS

  Obr. 1: Umstn tlatka Nastaven vokn Zoner Photo Studio 13

  Obr. 2: Tlatko Nastaven poloky rozbalovac nabdky

  rychlej alternativou je pouit klvesov zkratky CTRL+M.

  Dialogov okno Monosti (obr. 3) je rozdleno nati zkladn sti: vlevo je svisl pruh umou-jc vbr sekce, kter se bude nastavovat. Hlavn st okna obsahuje ovldac prvky, ktermi nasta-vujete vlastnosti achovn systmu. Vdoln sti jsou tlatka: Vchoz: Vrt upraven nastaven prv zobra-

  zen sekce do vchozho stavu ZPS (pi prv-nm sputn). Tlatko Vchoz neovlivn obsah

  jinch sekc; pouitm tlatka Vchoz pi nap. zobrazen sekci Vzhled neovlivnte nastaven, kter jste provedli pro barevn znaky v sekci Znaky. Pokud byste chtli zruit vechna nasta-ven a vrtit se k pvodnm hodnotm po in-stalaci ZPS, pouijte pkaz Nastaven > Vchoz nastaven. Zpsob jak uloit a pout nastaven prosted ZPS bude zmnn pozdji.

  OK: Schvlen zmn, jejich nastaven a zaven okna Monosti.

  Storno: Odmtnut zmn, nvrat k hodnotm, kter byly nastaveny ped otevenm okna nebo potvrzeny tlatkem Pout, azaven okna Monosti.

 • 5S E K C E V Z H L E D

  Pout: Provede vechny zmny vevech sekcch, ale ponech okno Monosti oteven pro dal- pravy. Pokud se vm nebude zmna (nap. vzhledu ZPS) lbit, nemete ji ji automaticky vrtit do stavu ped otevenm okna Monosti; pomoc tlatka Vchoz mete vrtit nastaven aktuln zobrazen sekce pouze do vchozho stavu ZPS.

  Npovda: Oteve npovdu pro aktuln zobra-zenou sekci vokn Monosti.

  Obr. 3: Sekce Vzhled vokn Monosti

  Sekce Vzhled

  V sekci Vzhled (obr. 3) lze nastavit zobrazovn zkladnch prvk ZPS. Mete zde zvolit vizul-n tma prosted, nap. souasn mdn Tmav. (Pozn.: V knize je pouit vzhled Podle systmu.) Vznam nastaven je jasn; napruhu Nhled m-ete pmo zkontrolovat vliv zmn na zobrazen. V tomto okn je mon nastavit ipanely nstro-j, jednotliv nabdky (menu) i klvesov zkratky.

  Sekce Veobecn

  Vsekci Veobecn (obr. 4) je mon nastavit adu velmi dleitch parametr, kter vrazn ovlivn prci vZPS.

  Ovldac prvek Pi dvojkliku na nhled obrzku v Przkumnku spoutt dovoluje urit, kter apli-kace se oteve, pokud v Przkumnku ZPS dvojit kliknete naobrzek. Kdispozici je nastaven Editor nebo Prohle. Hodnotu nastavte podle toho, kter innost je pi va prci bnj, zda obrzky sp-e prohlte (tdte, hodnotte...), nebo upravuje-te. Vkadm ppad mte pro pechod doreimu prohlen nebo editovn snmku dal monosti.

  Nastaven tohoto ovldacho prvku se pouije ipi dvojkliku nanhledu snmku vokn Nhled.

  Nastaven Kvalita vykreslovn bitmap uruje me-todu pouitou pro vykreslovn obrzk naobra-zovce, pokud je zapoteb je zmenit, aby mohly bt cel zobrazeny. Volba Vysok (supersampling) poskytne nejkvalitnj vsledky, je ale nejnro-nj navkon potae. Volba Nzk (nejbli body) dv teoreticky nejmn kvalitn vsledky, nan-kterch monitorech me poskytnout ostej ob-raz; vkadm ppad je vak pro zobrazen nej-rychlej. Nastaven kvality vykreslovn bitmap nesouvis skvalitou vlastnch obrazovch dat, je to pouze metoda pepotu dat pro jejich zobrazen.

 • 38 Z S K V N S O U B O R

  Zskvn souborZPS umouje zskvat soubory z nejrznj-ch zdroj, pmo z fotoapartu, ze teky ka-ret, ppadn z jinho datovho loit, kterm me bt sloka nebo disk napotai nebo vsti. DoZPS mete pmo skenovat, sthnout obrz-ky zwebu, sejmout zobrazovky nebo extrahovat z PDF dokumentu. Vechny tyto monosti obsa-huje nabdka Zskat vokn Sprvc