Zoner Photo Studio 1

download Zoner Photo Studio 1

of 32

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Zoner Photo Studio 1

Transcript of Zoner Photo Studio 1

 • UPRAVUJEMEFOTOGRAFIE

  :ONER

  0HOTO3TUDIO0AVEL+RISTIfNAKOLEKTIV

 • Obsah

  Podkovn avod 2

  Zkladn nastaven ZPS 4Dialogov okno Monosti 4Sekce Vzhled 5Sekce Veobecn 5Sekce Zobrazen 8Sekce Katalog 9Sekce Nhledy 11Sekce Popisy nhled 12 Sekce Editor 12Sekce Prohle 14Sekce sloky 15Sekce Integrace 15Sekce Sprva barev 16Sekce Informace 20Sekce Znaky 21Sekce RAW 21Sekce Uivatelsk aplikace 22Sekce Certifi kty pro podpis 24Sekce Ostatn 24Sekce Filtry 26Sekce Zsuvn moduly 27Sekce GPS 28Sekce Pokroil 28Uloen anaten nastaven 30Sprva nastaven fi ltr 31Vlastn nastaven 31

  Zskvn soubor 34Koprovat ze zazen 35Skenovat pomoc TWAIN 38Zskat ze schrnky 39Snmn obrazovky 42Sthnout obrzky zwebu 44Zskat obrzky zPDF 44Zskat JPEG obrzky ze souboru 45KonvertovatDNG/RAW 45

  Okna fi ltr 46Spolen prvky oken 46Okno fi ltru v Przkumnku 46

  Editor nstroje ajejich nastaven 48Panel nstroj 49Editor nstroje ajejich nastaven 63Retuovac nstroje 63

  RAW 68Okno konvertoru RAW 68RAW 70

  prava snmk RAW 75Zkladn nastaven 76Efekty 88Nastaven konverze 94Globln nastaven 94Workfl ow pi zpracovn RAW 96

  HDR 98Pprava obrzku HDR 99

  pravy fotografi 104

  rovn 112Kontrola histogramu 112Volba kanlu 112 ern bod, bl bod 113 Automatick korekce 113Postup pravy 114prava barevnch kanl 117Automatick pravy 120rovn pklady pouit 122rovn aprce vevbru 123rovn avrstva prav 124

  Kivky 126Popis okna 126prava kivky 127Histogram 127Pouit kivek 128Automatick kontrast / rovn 132Prce sjednotlivmi kanly 132Kivky pklady pouit 132Kivky avrstva prav 134Kivky automaticky 136

  Barva 138Zkladn barevn pravy 138Upravit teplotu barev 140Upravit barvy 141Posun barev 143Variace 144Mchn kanl 145Pevod dostup ed 146

  Ostrost snmk 150Doosten snmk 152

  Panorma 156

  Multiexpozice 158

  Rejstk 159

 • 4 Z K L A D N N A S T A V E N Z P S

  Dialogov okno Monosti

  Prvnm krokem, kter je nutn po instalaci ZPS provst, je nastaven vzhledu, chovn avlastnos-t aplikace, zalenn doprosted Windows avol-ba ady dalch nezbytnch parametr. Vechna zkladn nastaven jsou soustedna vdialogovm okn Monosti.

  Dialogov okno Monosti otevete kliknu-tm na tlatko Nastaven (obr. 1) umstn vpra-vm hornm rohu okna ZPS. Z rozbalen nabd-ky (obr. 2) vyberte kliknutm poloku Monosti;

  Zkladn nastaven ZPS

  Obr. 1: Umstn tlatka Nastaven vokn Zoner Photo Studio 13

  Obr. 2: Tlatko Nastaven poloky rozbalovac nabdky

  rychlej alternativou je pouit klvesov zkratky CTRL+M.

  Dialogov okno Monosti (obr. 3) je rozdleno nati zkladn sti: vlevo je svisl pruh umou-jc vbr sekce, kter se bude nastavovat. Hlavn st okna obsahuje ovldac prvky, ktermi nasta-vujete vlastnosti achovn systmu. Vdoln sti jsou tlatka: Vchoz: Vrt upraven nastaven prv zobra-

  zen sekce do vchozho stavu ZPS (pi prv-nm sputn). Tlatko Vchoz neovlivn obsah

  jinch sekc; pouitm tlatka Vchoz pi nap. zobrazen sekci Vzhled neovlivnte nastaven, kter jste provedli pro barevn znaky v sekci Znaky. Pokud byste chtli zruit vechna nasta-ven a vrtit se k pvodnm hodnotm po in-stalaci ZPS, pouijte pkaz Nastaven > Vchoz nastaven. Zpsob jak uloit a pout nastaven prosted ZPS bude zmnn pozdji.

  OK: Schvlen zmn, jejich nastaven a zaven okna Monosti.

  Storno: Odmtnut zmn, nvrat k hodnotm, kter byly nastaveny ped otevenm okna nebo potvrzeny tlatkem Pout, a zaven okna Monosti.

 • 5S E K C E V Z H L E D

  Pout: Provede vechny zmny vevech sekcch, ale ponech okno Monosti oteven pro dal- pravy. Pokud se vm nebude zmna (nap. vzhledu ZPS) lbit, nemete ji ji automaticky vrtit do stavu ped otevenm okna Monosti; pomoc tlatka Vchoz mete vrtit nastave-n aktuln zobrazen sekce pouze dovchoz-ho stavu ZPS.

  Npovda: Oteve npovdu pro aktuln zobra-zenou sekci vokn Monosti.

  Obr. 3: Sekce Vzhled vokn Monosti

  Sekce Vzhled

  V sekci Vzhled (obr. 3) je mon nastavit zobra-zovn zkladnch prvk ZPS. Pomoc jednot-livch ovldacch prvk mete zvolit vizuln tma prosted, nap. souasn mdn Tmav. (Pozn.: Vknize budou pouity obrzky ve vzhledu Podle systmu.) Vznam nastaven je jasn; napru-hu Nhled mete pmo zkontrolovat vliv zmn nazobrazen.

  Sekce Veobecn

  Vsekci Veobecn (obr. 4) je mon nastavit adu velmi dleitch parametr, kter vrazn ovlivn prci vZPS.

  Ovldac prvek Pi dvojkliku na nhled obrzku v Przkumnku spoutt dovoluje urit, kter apli-kace se oteve, pokud v Przkumnku ZPS dvojit kliknete naobrzek. Kdispozici je nastaven Editor nebo Prohle. Hodnotu nastavte podle toho, kter innost je pi va prci bnj, zda obrzky sp-e prohlte (tdte, hodnotte...), nebo upravuje-te. Vkadm ppad mte pro pechod doreimu prohlen nebo editovn snmku dal monosti.

  Nastaven tohoto ovldacho prvku se pouije ipro dvojklik nanhledu snmku vokn Nhled.

  Nastaven Kvalita vykreslovn bitmap uruje me-todu pouitou pro vykreslovn obrzk naobra-zovce, pokud je zapoteb je zmenit, aby mohly bt cel zobrazeny. Volba Vysok (supersampling) poskytne nejkvalitnj vsledky, je ale nejnro-nj navkon potae. Volba Nzk (nejbli body) dv teoreticky nejmn kvalitn vsledky, nan-kterch monitorech me poskytnout ostej ob-raz; vkadm ppad je vak pro zobrazen nej-rychlej. Nastaven kvality vykreslovn bitmap nesouvis skvalitou vlastnch obrazovch dat, je to pouze metoda pepotu dat pro jejich zobrazen.

 • 34 Z S K V N S O U B O R

  Zskvn souborSnmky z fotoapartu nebo ze samotn pam-ov karty i jinho zazen mete do potae penst nejrznjmi zpsoby. Technick otz-ky fyzickho pipojen zazen k potai muste vyeit sami podle manulu fotoapartu/zazen. Pipojte zazen k potai a je pravdpodobn, e Windows pipojen zazen rozpozn a na-bdne vlastn dialogov okno, ppadn se pmo spust nkter aplikace. Pokud jste vokn Nastaven > Monosti > Integrace (viz srn-ka 4) zakrtli polko Integrovat Zoner Photo Studio doWindows, zobraz se mezi nabdkami Pehrt automaticky i dv mo-nosti pouit ZPS: Zobrazit obrzky aZskat obrzky.

  Vyberte si jeden standardn zpsob zs-kvn snmk atoho se drte; samozej-m doporuuji pouvat komfortn prci v prosted ZPS. Abyste upravili chov-n Windows, postupujte podle toho, jak operan systm pouvte. Nechcete-li v ppad Windows XP zobrazovat okno Pehrt automaticky, zvolte pi prvnm zob-razen tohoto okna poloku Neprovdt

  dnou akci azakrtnte polko Vdy provst vybra-nou akci. Pokud naopak chcete, aby se automaticky popipojen zazen otevelo ZPS aspustil dialog Koprovat ze zazen, oznate poloku Zskat obrzky pomoc Zoner Photo Studio (je nutn integrovat ZPS doWindows, jinak se uveden nabdka vdialogo-vm okn nezobraz) azakrtnte polko Vdy pro-vst vybranou akci.

  Obr. 1: Nabdka monost systmu popipojen zazen, kdy je ZPS integrovno doWindows.

  Obr. 2: Nastaven akc, kter probhnou povloen mdia nebo pipojen zazen sobsahem uritho druhu.

  Obr. 3: Konfi gurace zazen pro koprovn soubor; jako prvn monost vyzkouejte tlatka Obnovit.

 • 35K O P R O V A T Z E Z A Z E N

  V ppad Windows Vista nebo Windows 7 kliknte zcela dole vdialogovm okn Pehrt au-tomaticky nanabdku Nastavit v Ovldacch panelech dal monosti automatickho pehrvn. Mete po-ut tak hlavn nabdku Start > Nastaven > Ovldac panely avyhledat tam monosti pro nastaven au-tomatickho pehrvn: veWindows Vista vna-bdce Pehrt automaticky, ve Windows 7 po uijte Ovldac panely > Programy > Vchoz programy > Zmnit nastaven Automatickho pehrvn (vho-dou Windows 7 je, e se ke stejnmu nastaven dostanete nap. pomoc Ovldac panely > Hardware azvuk > Pehrt automaticky ijinmi cestami).

  V okn Pehrt automaticky vyberte rozbalo-vac seznam Obrzky a v nm oznate kliknutm poloku Zskat obrzky pomoc Zoner Photo Studio (v tomto ppad vak muste mt integrovno ZPS doWindows, jinak se uveden nabdka vdia-logovm okn nezobraz). Okno zavete pomoc tlatka Uloit. Jestlie nechcete nechat Windows provdt njakou akci popipojen zazen, zvol-te poloku Neprovdt dnou akci. Funkci Pehrt automaticky vypnete nebo zapnete pomoc polka Pout funkci Pehrt automaticky pro vechna mdia azazen.

  Jak bylo uvedeno, plat toto nastaven pro lo-it obsahujc obrzky; pro smen loit obsahujc ijin soubory ne obrzky bohuel au-tomatick sputn ZPS nastavit nelze.

  Jinou monost, jak sthnout soubory do po-tae, je pout pmo ZPS bez ekn na akci operanho systmu Windows. Pokud je ZPS sputno a pipojte zazen, potom se v ppa-d, e jste zakrtli polko Vyvolat dialog Koprovat ze zazen pi zapnut zazen v okn Monosti (viz strnka 6), automaticky oteve okno Koprovat ze zazen. Vopanm ppad muste toto dialogov okno otevt sami pkazem Zskat > Koprovat ze za-zen zprosted Sprvce ZPS.

  Koprovat ze zazen

  ZPS umouje zskvat soubory z nejrznj-ch zdroj, pmo z fotoapartu, ze teky ka-ret, ppadn z jinho datovho loit, kterm me bt sloka nebo disk napotai nebo vsti. DoZPS mete pmo skenovat, sthnout obrz-ky zwebu, sejmout zobrazovky nebo extrahovat z PDF dokumentu. Vechny tyto monosti obsa-huje nabdka Zskat vokn Sprvce.

  Obr. 4: Prbh natn nhled (zde ze teky karet vtiskrn, kter je pipojena jako sov logick jednotka oznaen jako Z:. Pi oteven okna pomoc systmov nabdky pro automatick pehrvn nebude kdispozici monost uloit nastaven.

 • 36 Z S K V N S O U B O R

  Pokud ZPS nerozpozn pipojen zazen, zob-raz dialog Konfi gurace zazen, ve kterm nabd-ne monosti vbru zazen. Vyzkouejte nejprve tlatko Obnovit; pokud zazen nebude rozpon-no, pouijte tlatko Prochzet. Foto apart se bude pravdpodobn ukazovat jako Vymniteln disk. Povbru zdroje snmk pokraujte tlatkem OK dookna Koprovat ze zazen.

  V ppad, e mte souasn k potai pipo-jeno nkolik zazen, mete vokn Koprovat ze zazen (obr. 4) po ut tlatko sobrzkem fotoa-partu aznsledn otevenho okna vybrat nkte-r zpipojench fotoapart/zazen.

  Snmky, kter ZPS vevybranm umstn najde, se zobraz jako nhledy. Vppad, e se nezobra-z nic, me bt problm vnastaven rovn pro-hledvn vybranho umstn: zkontrolujte, zda je vokn Koprovat ze zazen zobrazeno Natat obsah podslo