Zomer 2013

of 40 /40
IKAZIA NIEUWS KWARTAAL MAGAZINE VAN HET IKAZIA ZIEKENHUIS ROTTERDAM Zomer 2013 Speciale aandacht voor kinderen Lekker eten in Ikazia Toen en nu

Embed Size (px)

description

Ikazia Nieuws met hierin; Interviews 'Speciale aandacht voor kinderen' - Longrevalidatie - Lekker eten in Ikazia - Dag van de pijncoördinatoren

Transcript of Zomer 2013

 • IKAZIANIEUWSKWARTAAL MAGAZINE VAN HETIKAZIA ZIEKENHUIS ROTTERDAM

  Zomer 2013

  Speciale aandacht voor kinderen

  Lekker eten in Ikazia

  Toen en nu

 • Voorwoord 01

  In de afgelopen maanden hebben de kranten bol gestaan

  van alle frauduleuze handelingen van de ziekenhuizen.

  Het bewust teveel declareren waardoor de ziekenhuizen de

  kosten van de gezondheidzorg alleen maar omhoog jagen.

  De miljarden vlogen om onze oren en vanzelfsprekend werd

  uitgerekend wat u en ik daardoor per jaar teveel aan premie

  betalen. Steeds vraag ik me af wat de media hiermee

  trachten te bereiken. Ongetwijfeld zal het verweer zijn dat

  door hen vastgestelde wantoestanden aan de kaak moeten

  worden gesteld. Zouden zij zich ook wel eens realiseren welke

  schade aan het imago van de gezondheidszorg en speciek

  de ziekenhuizen wordt toegebracht? Als er namelijk iets is

  wat van groot belang is in de gezondheidssector, is dat het

  begrip vertrouwen. In de relatie tussen patint-dokter is

  vertrouwen wezenlijk . Een gevoel van vertrouwen waarop

  kan worden voortgebouwd bij diagnostiek en behandeling.

  In ons land doen we momenteel echter alle moeite om juist

  dat te ondermijnen.

  U kent ongetwijfeld de slogan: herhaling is de kracht van

  de reclame. Het voortdurend herhalen van wat niet goed is

  leidt in ieder geval niet tot een positief beeld. Juist in een

  sector waar zoveel hard- en goedwerkende professionals de

  dagelijkse zorg aan de aan haar of hem toevertrouwde

  patint leveren.

  Vanzelfsprekend moeten zaken die fout gaan rechtgezet

  worden en diegenen die er misbruik van maken, worden

  aangepakt. De sector die wereldwijd een goede naam heeft,

  verdient echter beter dan de kleuring die er thans aan

  wordt gegeven.

  Mr. R.P.D. Kievit, arts

  algemeen directeur

  In de relatietussen patinten dokter is vertrouwen wezenlijk

 • 02 Gedicht

  Wees er maar zuinig mee,want het is teer,zo broos als porselein:eer je het weet, valt het uit je hand,sta je gebrokenbij de scherven

  Wees bij die scherven, in dat leed,dan wel getroost omdat je weet:straks blijken onze tranen parelsschakering diamant die God bewaarde in zijn hand.Dan is ons porselein kristal:Geluk, dat nooit meer breken zal.

  Coosje van Kampen

  Geluk

 • 18

  24 06

  Inhoudsopgave

  VOORWOORD 01GEDICHT 02PASTORALE 21

  INTERVIEW- Speciale aandacht voor kinderen 04- Longrevalidatie 16

  FOTOREPORTAGE- Lekker eten in Ikazia 18

  DAG VANDe pijncordinatoren 24

  NIEUWS EN INFORMATIE 11121315

  OP BEZOEK 27

 • Voorwoord 01

  Ouders vertrouwen hundierbaarste bezit aan ons toeOuders vertrouwen hundierbaarste bezit aan ons toe

 • Interview 05

  De Kinderafdeling bevindt zich op de zevende verdieping van het ziekenhuis, naast de afdelingNeonatologie en Verloskunde. De zorg die wordtverleend is heel divers. Denk aan zorg voor kinderen met het RS-virus, longontsteking, lucht-wegaandoeningen en infectieziekten. In de winteris er een piek in het aantal patinten en in dezomer is het in het algemeen rustiger. Je bent altijd alert. Elke dag is anders. Elk kind is anders.Ziektebeelden kunnen variren.

  CommunicatieOp de afdeling werken onder meer kinderartsen,eerstverantwoordelijk verpleegkundigen, kinder-verpleegkundigen, neonatologieverpleegkundigen,kinderpsychologen, kraamverzorgenden en pedagogisch medewerkers. Met elkaar zijn we nteam. Er is nauw contact over de verdeling van dezorg. Ook is er communicatie over de prioriteitenop de afdelingen. De onderlinge communicatie ende overdrachtmomenten zijn uiteraard van grootbelang. We worden nu als team geschoold om alleinformatie rond de behandeling van het kind nognauwkeuriger vast te leggen en met elkaar tedelen.

  SamenwerkenDagelijks doen de kinderartsen hun visite op deafdelingen. Tijdens de visites worden afsprakengemaakt over de verdere behandeling en zorg. De kinderverpleegkundigen houden toezicht op de verpleegtechnische zorg. Het gaat om handelingen zoals het maken van een hartlmpjeen het toedienen van bijvoorbeeld een infuus, sondevoeding of zuurstof. Met het hele team willen we de zorg optimaal n zo prettig mogelijklaten verlopen voor het kind en de ouders. Oudersvertrouwen hun dierbaarste bezit aan ons toe. We werken dan ook voortdurend met hen samen.Waar mogelijk bundelen we medische handelingenzoals bijvoorbeeld het doen van onderzoeken. We vragen het kind en de ouders welk tijdstip henuitkomt. Dat vinden ze heel prettig. Zo houden werekening met hun verdere dagritme. We hebbeneenpersoonskamers en een van de ouders kan dagen nacht blijven.

  Het mooie van dit werk is dat geen kind hetzelfdeis. Ook hebben we met allerlei leeftijden te maken.Met een puber van 16 maak je andere grapjes danmet een kind van 5. En met (pasgeboren) babys isde omgang weer heel anders. Ik hoop dit werk noglang te mogen blijven doen.

  Kinderverpleegkundige Tonja Versluis

  Met elkaar zijn we n team

  Tonja Versluis werkt vijf jaar op de Kinderafdeling van Ikazia. Als kinderverpleegkundige is zij speciaal opgeleid om kinderen te verplegen en te begeleiden. De kinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar oud. Hetwerk is enorm afwisselend. Geen kind is hetzelfde.

 • Het was spannend in het begin

 • Interview 07

  De darmen van Sharine werken traag. Daardoor iser geen goede doorstroming in haar lichaam. Ditleidt tot hevige buikklachten. De eerste keer datSharine werd opgenomen was op haar eigen verjaardag. Toch wilde ze graag geholpen worden.

  Goed bij de zorg betrokkenZe kan het zich nog goed herinneren. Het wasspannend in het begin. Maar iedereen was heelaardig. Ik voelde me snel op mijn gemak. Hetgezin Zoeteman geeft aan dat er heel goed naar Sharine is geluisterd. "In een rustige en gemoedelijke sfeer kon zij over het probleem praten. Wij werden als ouders natuurlijk bij de gesprekken betrokken. Door de gesprekken zijn deoorzaken van de problemen duidelijker geworden.Haar darmen werken traag maar er was meer aande hand. Spanningen op school speelden ook eengrote rol. Sharine had het moeilijk op school envoelde zich buitengesloten.

  In Ikazia zijn haar darmen twee keer met een speciale vloeistof helemaal schoon gespoeld.Hiervoor moest zij twee keer een aantal dagen inhet ziekenhuis verblijven. De spoelbehandelingengaan via een neussonde die gekoppeld is aan eeninfuuspaal. Vader: Met al die slangetjes ziet hetinfuus er voor een kind eng uit. De pedagogischmedewerkers Fatima Harbouch en Tirza Verduinhebben Sharine gerustgesteld en haar goed voorbereid. Kinderarts mevrouw I. Heuts heeft onsverder heel goed bij de zorg betrokken. In heldere

  taal, zodat we het goed konden begrijpen.De pedagogisch medewerkers deden leuke spelletjes met Sharine. Dat gaf de nodige aeiding.We hebben samen gespeeld, getekend en ik konlms kijken. Ik heb later een paar dvds die ik nietmeer kijk aan het ziekenhuis gegeven. Zo hebbenandere kinderen er weer iets aan. Mijn vader kon blijven slapen, dat vond ik ook jn. Tijdens de tweede opname lag ik op een grotere kamersamen met nog een ander meisje. Dat vond ik leuker dan de eerste keer alleen.

  Geen last meerSinds de laatste behandeling drinkt Sharine tweekeer per dag een speciale vloeistof om de door-stroming in haar lichaam goed te houden. In totaaln liter per dag. Poeder met citroensmaak of eenneutrale smaak wordt aangelengd met water. Ditmoet ik altijd blijven drinken. Ik doe de vloeistof ineen esje AA-drink, zo lijkt het net op gewoondrinken. Het werkt heel goed en het is ook lekker.Ik heb geen last meer van obstipatie. Ik moet erwel goed voor zorgen dat ik gezond en vezelrijkblijf eten.

  Het gaat nu heel goed met Sharine. Haar nieuweschool draagt daar zeker aan bij. Ik zit nu op eenschool waar ik het veel leuker vind. Ik heb leukevriendinnen. Het gezin bedankt nogmaals hetteam van de Kinderafdeling van Ikazia voor allegoede zorgen. Sharine toen en Sharine nu, het iseen wereld van verschil.

  Het gezin Zoeteman, dochter Sharine

  We zijn heel goed opgevangen

  Sharine Zoeteman was negen jaar toen zij veel last kreeg van obstipatie. De huisarts verwees haar voornader onderzoek door naar Ikazia. Vader en moeder Zoeteman: We zijn geweldig geholpen. Sharine is nuelf jaar en het gaat heel goed met haar.

 • We willen op alle gebieden de ziekenhuis-opname zo prettig mogelijk maken

 • Interview 09

  Fatima Harbouch en Tirza Verduin, pedagogisch medewerkers

  Het vaste gezicht voor kind en ouders

  De pedagogisch medewerkers op de Kinderafdeling van Ikazia beschikken over uitgebreide opvoedkundigekennis en expertise. Zij begeleiden het kind en de ouders voor, tijdens en vlak na de opname. Ook bewakenzij de ontwikkeling van het kind.

  Een ziekenhuisopname heeft veel impact op eenkind. Het kind komt in een vreemde omgeving enkan bijvoorbeeld angstig of opstandig worden.Voor ouders is de opname van hun kind net zo ingrijpend. Zij zijn vaak bezorgd en weten somsniet goed hoe zij het beste met hun kind kunnenomgaan. Sommige kinderen die worden opgenomen hebben naast een medische indicatieook (laagcomplexe) gedragsproblemen.

  Vertrouwen winnenDe pedagogisch medewerkers Fatima Harbouch enTirza Verduin zijn het vaste gezicht voor het kinden de ouders op de Kinderafdeling. Fatima: Zijkunnen bij ons terecht voor begeleiding, advies,steun, aeiding en een luisterend oor. Als kinderenbijvoorbeeld aan een infuus moeten dan bereidenwij hen daarop voor. We stellen hen gerust engeven uitleg op het niveau van het kind. Bij hetprikken van babys en kinderen geven we onder-steuning en veiligheid. Zo proberen we vertrouwente winnen en de zorg zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen. We werken kindgericht.Daarbij letten we op het hele kind, zowel op hetgedrag als op de fysieke signalen.

  Tirza: We houden ook het algemene welbevindenen de ontwikkeling van het kind in de gaten. Hoegaat het met het kind, wat heeft het nodig, is ergenoeg aeiding? We letten op de nodige structuurgedurende de dag. Kinderen die langere tijd zijnopgenomen maken bijvoorbeeld huiswerk. De pedagogische zorg legt dan contacten met schoolen indien nodig andere onderwijsinstanties. Metde ouders hebben we altijd nauw contact. Zij zijn

  immers de experts van het kind. Het is belangrijkom de ouders zoveel mogelijk bij de zorg van hunkind te betrekken. Dat is goed voor de hechtingkind - ouder en ouders voelen zich zelfverzekerderals zij meer bij de zorg betrokken worden.

  Er is veel veranderd in ons vak, vertelt Fatima. Zon tien jaar geleden werden we vooral gezienals spelletjesjuffrouw. Maar we zijn op een breedterrein het vaste gezicht voor kind en ouders. Hetwerk geeft beide pedagogisch medewerkers veelvoldoening. Veel doen we op het gevoel. Inlevingsvermogen is van groot belang. We willenop alle gebieden de ziekenhuisopname zo prettigmogelijk maken voor het kind en de ouders.

  Pedagogisch spreekuurSinds 2009 beschikt de Kinderafdeling over een pedagogisch spreekuur voor kinderen die bijvoorbeeld overmatig huilen, eetproblemen, incontinentieproblemen of andere problemenhebben. Het kan ook gaan om (laagcomplexe)gedragsproblemen. De kinderarts verwijst eenkind door naar het spreekuur wanneer hij geenmedische oorzaak voor de problemen heeft kunnen vinden. Tijdens de consulten maakt de pedagogisch medewerker samen met de ouders een plan. Depedagogisch medewerker overlegt regelmatigmet de kinderpsycholoog en de kinderarts. Indien nodig, altijd in overleg met de ouders,wordt andere hulpverlening ingeschakeld.

 • Nieuws en informatie 11

  In het Ikazia Ziekenhuis is baby Hugo de eerste baby die inhet speciale bevalbad ter wereld kwam. Warm water werktontspannend. De geboortesuites in Ikazia hebben daaromeen normaal bad ter ontspanning bij de eerste ween. Maarin het nieuwe bevalbad kunnen moeders echt bevallen. CoraBaan maakte gebruik van deze mogelijkheid. Zij vond dit eenhele mooie ervaring.

  Voor de moeder maar ook voor de baby heeft het voordelenom in bad te bevallen. Cora Baan kreeg haar eerste baby anderhalf jaar geleden op het droge maar beviel deze keerin bad. Door het warme water kon ik de ween veel beteropvangen. Daardoor had ik geen pijnstilling nodig en ervoer

  ik het uiteindelijke geboren wordenbeter. Het voelde heel natuurlijk. OokHugo was direct na de geboorte erg ontspannen en alert. Daardoor begon hij meteen met drinken. Vooral dat vondik heel jn.Cora Baan beviel in Ikazia onder begeleiding van haar eigen verlos-kundige; Edith van Oosterom, van verloskundigenpraktijk Dunalus. Dit iseen zogenaamde verplaatste thuis-bevalling. Naast de verloskundigewas Coby Euser, kraamverzorgster van Ikazia aanwezig. Zij begeleiden een badbevalling net als iedere andere bevalling; de moeder wordt goed in de gaten gehouden en het hartje van de baby wordt onder water beluisterd.

  MarathonTerwijl Hugo op zondag 14 april, zijneigen marathon volbracht in het bevalbad, liep zijn oom langs Ikazia de Marathon van Rotterdam. ToenHugo om 14.36 uur werd geboren, nishte zijn oom rond diezelfde tijd.

  Baby Hugo als eerste geboren in bevalbad

  Tijdens de marathon van Rotterdam op 14 april 2013 hieldStichting DaDa ook dit jaar de Run For Value. Diverse bedrijven liepen met hun team de marathon met als doel zoveel mogelijk geld inzamelen voor Stichting DaDa. Dit jaarwas de opbrengst voor een mooi project in ons ziekenhuis. Er is een bedrag van maar liefst 41.756,- opgehaald!

  SpeelhoekenEr komen verschillende speelhoeken waar kinderen ontspannen en veilig kunnen spelen met kubussen, speel-torens met spelcomputers en spelmodules voor aan de wanden.Voor kinderen kan een bezoek aan het ziekenhuis veel spanning geven. Door leuke speelfaciliteiten en spel-modules in de wachtruimtes kan de spanning verminderen,

  zo zeggen Tirza Verduin en ChantalNieuwenhuijzen, pedagogisch mede-werkers in Ikazia.

  Kijk ook eens op de website van Stichting Dada.

  Marathonlopers verzamelen groot bedragvoor Ikazia

 • 12 Nieuws en informatie

  Het team loopt mee in deze unieke hard-loopwedstrijd, met een even uniek doel:Trachten leven toe te voegen aan dedagen, waar geen dagen meer kunnenworden toegevoegd aan het leven.De Roparun sponsort vele projecten enook onze afdeling Oncologie krijgt jaarlijks een gift van de Roparun. Daarmee kunnen zij wat extra's doenvoor onze patinten. Op zaterdagochtend 18 mei werd s ochtends om 04.45 uur verzameld bijhet Ikazia Ziekenhuis. Na het inladen van alle spullen en

  Roparun 2013Voor de 9e keer deed het Ikazia Roparun-team mee aan de langste non-stop estafetteloop ter wereld van Parijs naar Rotterdam. Ze bereidden zich voor om de tocht van 524 km af te leggen door Frankrijk, Belgi en Nederland.

  proviand vertrok het team richting Parijs. Om 14.13 uurstartte het Ikazia team als n van de eersten. Ondanks de slechte weersvoorspellingen was het toch heelmooi weer. Er waren weinig tegengeslagen, op wat blessuresna. Na 524 kilometer was de nisch bij de Erasmusbrug om ongeveer 15.00 uur. Daarna volgde de traditionele inhuldiging op de Coolsingel, helaas in de stromende regen,maar toch zoals altijd indrukwekkend. Ondanks het slechteweer was er gelukkig veel publiek.Het Ikazia Roparunteam 58 wil graag alle sponsors en medewerkers van harte bedanken en graag tot volgend jaar.

  Wilt u meer weten over ons team of wilt u ons sponsoren,kijk dan op www.ikazia.nl/roparun

 • Nieuws en informatie 13

  Ikazia werkt nauw samen met Stichting Oost Europahulp Gereformeerde Gezindte, SOEGG. Zij ondersteunen actief de gezondheidszorg in Oekrane door gebruikte medischeapparatuur te transporteren en te verdelen. Peter Noordzijwerkt in Ikazia bij de Technische Dienst en is betrokken bijde organisatie van SOEGG. Hij vertelt: In het voorjaar van2006 werd ik gebeld door mijn vorige dominee. Hij was inOekrane geweest en had daar de nood in de ziekenhuizengezien. Hij vroeg zich af of wij daar op n of andere manierhulp konden bieden. Dat was het moment waarop het voorPeter begon. Niet lang daarna ging hij op reis naar Oekraneom de situatie daar met eigen ogen te zien.

  Toen ik in Oekrane kwam was een arts bezig met een vijfuur durende operatie. Omdat de operatietafel niet versteldkon worden, opereerde hij zittend op zijn knien. Hij zei: hetzijn mijn patinten, daar doe ik dit voor. Die situatie raaktemij heel erg.

  Na dat eerste bezoek richtte Peter samenmet een aantal anderen de stichting op.Ikazia was vanaf het begin betrokken en erg enthousiast. Er werd al steeds apparatuur gedoneerd, maar sinds 2012is de samenwerking ofcieel bevestigdmet een handtekening.

  Peter vervolgt: SOEGG draait op eengroot relatienetwerk. Wij krijgen afgeschreven apparatuur van andere ziekenhuizen en giften van kerken enparticulieren. Daarvan kopen we apparatuur. Wanneer er geld is om apparatuur aan te schaffen overleggenwe met de Oekraense artsen waar behoefte aan is. Zo hebben we onlangsbijvoorbeeld een tweedehands ambulance aangeschaft.

  Medische apparatuur krijgt tweede leven in Oekrane

  In Ikazie bieden we hoge kwaliteit zorg met persoonlijke aandacht voor onze patinten. Als organisatiewillen wij graag oog hebben voor onze medemens, dichtbij en ver weg. Op veel plaatsen ter wereld zettenartsen en verpleegkundigen zich in voor goede zorg maar moeten dat doen met minimale middelen.

  Operatiekamer voor de actie van SOEGG Operatiekamer na de actie van SOEGG

  Omdat de operatietafel niet versteld kon worden, opereerde hijzittend op zijn knien"

 • Nieuws en informatie 15

  . . . . uw huid uw grootste orgaan is?

  .... er meer dan 3000 huidziektenbestaan?

  .... huidkanker de meest voorkomendevorm van kanker is?

  .... er een aanzienlijke jaarlijkse toenamevan huidkanker in Nederland wordt geconstateerd?

  .... er verschillende soorten huidkankerbestaan?

  .... vooral het basalioom, het plaveisel-celcarcinoom en het melanoom in onze contreien de meest voorkomendevormen van huidkanker zijn?

  .... bakken in de zon onverstandig is enverbranding/beschadiging van de huiddoor de zon steeds voorkomen moetworden?

  .... ze in Zuid-Europa niet voor niets een sista houden. Het is beter om in de schaduw te blijven tussen 12.00 en15.00 uur.

  .... de twee dermatologen E.R. Lonnee en dr. H.J.H. Engelkens in Ikazia jaarlijksmeer dan 1000 patinten met huid-kanker en de voorstadia van huidkankeronder behandeling hebben?

  .... voor diverse patinten met (voorlopers van) huidkanker operatief ingrijpen niet altijd de beste behandeling is?

  .... bij verschillende soorten plekken bijvoorbeeld photodynamischebehandeling wordt uitgevoerd?Bekijk hier de folder over de photodynamische behandeling.

  Wist u dat

  . . . . anti-zonnebrandmiddelen de huid slechts tijdelijk beschermen?

  .... de beschermingsduur van anti-zonnebrandmiddelen afhankelijk is van de gekozen beschermingsfactor, het huidtype en de zonkracht?

  .... in de volle zon een pet of zonnehoed, kleding en eengoede zonnebril met UV-werende glazen belangrijk zijn?

  .... babys tot 1 jaar geheel uit de directe zon gehouden moeten worden?

  .... op de websites www.kwfkankerbestrijding.nl/zonnen enwww.huidfonds.nl goede informatie te vinden is?

  Vriendelijke groet en een goede zomer toegewenst! Dr. H.J.H. Engelkens, dermato-venereoloog

 • Patint

  Johan DerksJohan Derks heeft twee nieuwe longen. Voor en na de transplantatie werkte hij veel in Ikazia op de afdeling Fysiotherapie aan zijn conditie. Dezezomer is hij deelnemer aan de World TransplantGames.

  Door longemfyseem, een chronische aandoeningwaarbij de longen minder zuurstof opnemen, werdik steeds benauwder. De laatste tien jaar voor deoperatie zat ik daarom in een rolstoel en uiteindelijk kreeg ik ook zuurstof toegediend. Ik moest met alles geholpen worden. Door fysiotherapie in Ikazia bleef ik toch functioneren.Zon 20 jaar trainde Johan met korte en langeretussenpozen in Ikazia. Op het laatst drie keer in de week. Zeker twaalf jaar oefende ik met fysio-therapeute Veroni Hokke. Zij motiveerde mij, ooktoen het trainen steeds zwaarder werd, te blijvenkomen. Zo ontstond een hechte band. Derks voeltzich thuis in Ikazia. De fysiotherapeuten warenheel soepel als ik langs wilde komen om te oefenen. En ik had zelfs een eigen theebeker metFeyenoord-logo.

  Na de transplantatie in het Erasmus Medisch Centrum koos Johan voor revalideren in de vertrouwde omgeving van Ikazia. Door het zittenin een rolstoel waren mijn spieren verslapt en was de opstart lastig. Op een gegeven momenthad ik twee ontstoken achillespezen. Na die tegenslag ging het snel beter. Ik verlegde telkens mijn grenzen. Mijn conditie is nu boven-gemiddeld voor een 50-jarige. Via de StichtingSport en Transplantatie en de Vereniging HartenTwee zwem ik zelfs wedstrijden. Bij Europese wedstrijden haalde ik al twee medailles. Nu wil ikook een medaille winnen op wereldniveau.

  Na een jaar revalideren bleek verdere fysiotherapiein Ikazia niet meer nodig. Bij het afscheid vielenwel enkele traantjes. Nu ga ik naar een fysio-therapeut dichter bij huis. Dat is makkelijker maarals ik in de buurt ben, kom ik altijd even langs.Mijn theebeker staat er nog altijd, lacht Johan Derks.

  16 Longrevalidatie

  Johan Derks zwemt van 28 juli tot en met 4 augustus 2013 op de World Transplant Games in Durban de 50 meter schoolslag, vrijeslag en rugslag. Naast een sport-wedstrijd is het voor hem ook een mogelijkheid lotgenoten te ontmoeten. Om ook zijn vrouw naar Zuid-Afrika mee te nemen, zoekt Derks sponsors. Zij heeftmij al die jaren verzorgd. Nu ik weer leukedingen kan doen, wil ik dat zij die ook meebeleeft.

 • Longrevalidatie 17

  Fysiotherapeute

  Veroni Hokke Veroni Hokke is fysiotherapeute in Ikazia. Haar specialisme is onder meer longrevalidatie.

  Patinten met een longaandoening als COPD hebben het snel benauwd en bewegen daardoorminder. Dan wordt hun conditie slechter, waardoorze nog sneller benauwd zijn, en nog minder gaanbewegen. Deze vicieuze cirkel proberen wij tedoorbreken met trainingen. Met ademhalings-technieken zorgen wij dat bewegen minder benauwd maakt. Voor patinten zoals Johan Derksdie wachten op nieuwe longen, komt daar nog bij dat zij in conditie moeten blijven om in aanmerking te komen voor de transplantatie. Envan de voorwaarden is dat de patint zelf van debrancard naar de operatietafel loopt. Trainen isgeen pretje als je ondanks alle inspanningenvoortdurend achteruit gaat. Lopen op de loopbandlukte nog maar twee minuten met anderhalve kilometer per uur. In die fase was het aan mij omJohan te motiveren te blijven komen.

  Na de transplantatie krijgt de longrevalidatie een ander karakter. Dan ga je opbouwen. Het is belangrijk dat niet te snel te doen want het lichaam is niet meer gewend te bewegen. Kort nade transplantatie had Johan bovendien moeite metinademen. Zijn ribbenkast was niet meer gewendte vergroten bij inademen. Dat was een inke tegenvaller. Kon hij eindelijk weer goed ademen,lieten zijn ribben dat maar beperkt toe. Veroni is trots op wat Johan met de revalidatieheeft bereikt. Het verschil in conditie, voor en nade transplantatie, is enorm. Dat hij ook nog medailles wint met zwemwedstrijden, is geweldig.Een van zijn medailles hangt met fotos ingelijst op onze afdeling. Johan is zo een prachtig voorbeeld voor andere longpatinten. Sowieso washij een bijzondere patint voor ons. Wie denkt ernu, op het moment dat hij hoort dat er longen voorhem beschikbaar zijn, ook aan zijn fysiotherapeute.Johan deed dat wel. Midden in de nacht, vanuit de ambulance, sprak hij op onze voicemail in dat hij op weg was naar zijn transplantatie. Het auisteren was een echt kippenvelmoment.

  Dat hij ook nog medailles wint met zwemwedstrijden,

  is geweldig

 • 18 Fotoreportage

  Goed en lekker eten is belangrijk, zeker als je ziek bent. Eric-Jan Wissink, hoofd keuken, stelt: Van goedeten kun je soms behoorlijk opknappen. Een goede maaltijd is nuttig. Je herstel gaat sneller als je de juistevoedingsstoffen binnen krijgt. Het doel van Eric-Jan en zijn team is een gezonde maaltijd die er smakelijkuitziet aan de patint te serveren. Daarom worden in de keuken van Ikazia dagelijks verse maaltijden metpassie bereid.

  Lekker eten in Ikazia

  De koks van het Ikazia Ziekenhuis wonnen eerder dit jaar de prijs: Het beste Menu van de Zorg 2013. De koks bereidde als voorgerecht pastinaak currysoep met kabeljauw en gambas. Het hoofdgerecht was kip tajine. Het nagerecht was room met dragon, framboos en chocolade. Zelf ook een lekker gerecht maken?

  Kijk voor een recept van de Ikazia koks: www.ikazia.nl/maaltijdsalades

 • Bij het samenstellen van de gerechten letten we goed op de voedingswaarden, zodat de maaltijd bijdraagt aan een sneller herstel. Om hier grip op te houden, koken wij alle maaltijden helemaal zelf, met verse producten die dagelijks geleverd worden. In de koelcel vind je veel verse groenten en fruit maar ook zuivel, vlees en verse vis.

  Elke dag worden er proefmaaltijden gemaakt. Zo kunnen de koks het eten zelf zien en proeven: ziet het er lekker uit en smaakt het goed? Ze passen, indien nodig, wat aan en maken notities. Zo zorgen zij voor een lekker gerecht.

  In Ikazia hebben patinten ruime keuze en stellen zo hun eigen menu samen. Naast Hollandse aardappels, vlees en groente staan ook Surinaamse Roti, Indiase en Indonesische gerechten op de kaart. Voor iedere patint wordt speciaal opgeschept.

 • 20 Nieuws en informatie

  Wilt u als patint en bezoeker even bijkomen van alle zorgen in het ziekenhuis? Dan kunt u terecht in de Oase. De Oase is een huiskamer in het ziekenhuis, waar u tot uzelfkunt komen met een kopje kofe of thee. Neem plaats opeen gemakkelijke stoel, lees een krantje of lucht uw hart bij een van de vrijwilligers die voor u klaarstaan.

  Over borstvoedingWilt u meer weten over het geven vanborstvoeding? Onze lactatiekundigeninformeren u graag.

  In 2013 doen zij dat op de volgendedinsdagavonden:

  6 augustus 8 oktober 10 december

  U bent om 19.30 uur van harte welkomin het restaurant van het Ikazia Ziekenhuis.

  Aanmelden via de websitewww.ikazia.nl/infoavondborstvoeding

  Inloopavond voor aanstaande oudersU bent van harte welkom in de even weken op dinsdag van 18.00 - 20.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden. U gaat naar de 8e verdieping en wordt ontvangen door een gastvrouw, waarna u een rondleiding krijgt over de afdeling.

  Voor aanstaande oudersNeem een kijkje in ons Moeder en Kind Centrum en laat u informeren overbevallen in Ikazia.

  In 2013 kan dat op de volgende dinsdagavonden:

  16 juli 17 september 26 november

  U bent om 19.30 uur van harte welkom in het restaurant van het Ikazia Ziekenhuis.

  Aanmelden via de website:www.ikazia.nl/infoavondaanstaandeouders

  Informatieavonden

  In het ziekenhuis kan veel op u afkomen: onderzoeken, uitslagen en behandelingen. In het Stiltecentrum kunt u detijd even stopzetten. Even nadenken, stil zijn, even alleen zijnmet uzelf en/of met God. Het Stiltecentrum is duidelijk afgescheiden van de hectiek van het ziekenhuis. U vindt erbijbels, religieuze boeken, gedichtenbundels en een gebeds-boek. Hierin kunt u gebedspunten opschrijven die de dominee meeneemt in de voorbede tijdens de kerkdienstenop zondag. Het Stiltecentrum is voor iedereen dag en nacht geopend.

 • Pastorale 21

  Onbetwist de specialistHet moest er een keer van komen. Na lang uitstel hebben wenu toch besloten een nieuwe keuken aan te schaffen. Zon besluit neem je niet zomaar, maar al snel werd duidelijk dater n zon besluit nog heel wat beslissingen genomen moetenworden. Welke indeling moet de nieuwe keuken hebben, watvoor deurtjes (eigenlijk heten deurtjes trouwens frontjes)moeten er in en wat voor aanrechtblad? Een lijst met vragendie nog veel langer wordt op het moment dat je met eenkeukenverkoper gaat praten.Na drie bezoeken aan keukenzaken is me in ieder geval duidelijk geworden dat er een groot, heel groot verschil is inkeukenverkopers.Nog voordat de auto voor een eerste orintatie geparkeerdstaat aan de keukenboulevard blijk ik een gelukkig mens tezijn. Juist op die dag in die week blijken zon beetje alle zakenenorme aanbiedingen te hebben. Wat betreft het verschil in verkopers: nadat we, in de eerstewinkel, de frontjes en het aanrechtblad hebben gekozen belooft de verkoper ons binnen twee weken een mooi ontwerp te mailen.

  De tweede verkoper begint helemaal aan de andere kant, metzn drien achter de computer gaan we eerst puzzelen wat demeest praktische indeling is. Als alles zon beetje staat mogenwij in de toonzaal de frontjes en het blad gaan kiezen. Terwijlhij op de pc een denitieve tekening maakt, zoeken wij tussen tientallen frontjes in eindeloos veel kleuren, te combineren met ettelijke aanrechtbladen en handgreepjes.Dit is echt te ingewikkeld voor een gewoon mens.Nummer drie doet het gelukkig heel anders. Eerst wil hij eenfoto van ons huis zien, daarna de indeling, dan vraagt hij naarde samenstelling van ons gezin. Vervolgens wil hij weten watvoor ideen we hebben over koken en over de keuken en of we iets in de showroom hebben zien staan wat lijkt. Enwaarom we juist die keuken mooi vinden. Pas als hij dat allemaal in beeld heeft maakt hij een schets. Ineens zien we met een paar simpele potloodstrepen onze keuken ontstaan. Deze man maakt zijn visitekaartje waar onbetwistde keukenspecialist.Op weg naar huis vraag ik me af waarom niet alle verkopersbeginnen met zon onderzoek naar de wensen van hun klant.

  s Avonds in de krant lees ik over de marktwerking in de zorg.Gelukkig hangen er nog geen borden nu met korting aan de muur van het ziekenhuis. Ik hoop dat we in Ikazia onbetwiste specialisten blijven: de mens die zorg behoeftniet confronteren met onze geprotocolleerde oplossingen,maar in de ontmoeting eerst maar eens luisteren. Dat kantoch niet te moeilijk zijn.

  ds. J.A.P. Vlasblom

 • Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef

  www.kraamzorgrotterdam.nl

  010 282 6220 (24 uur per dag) partusassistentie 010 282 6230 (tijdens kantooruren)klanteninformatielijn

  Partusassistent ie

  Thuiskraamzorg

  Avondzorg

  Cursussen

  I N D E W I E G G E L E G D V O O R Z O R G

 • Toen en nu 23

  Schoonmaken1981 en 2013

  Groep verpleegkundigen1985 en 2013

  Toen en nu

 • Annemarie Padmos en Corine Beckers zijn pijncordinator inIkazia. Zij zien er op toe dat bij alle patinten die opgenomenzijn op de verpleegafdelingen naar pijn gevraagd wordt en eventueel aanwezige pijn goed behandeld wordt. Ze informeren en adviseren verpleegkundigen en arts-assistentenover mogelijke pijnbehandelingen. Ook houden ze hoge pijnscores in de gaten en lopen ze dagelijks een ronde. Zo ziethun dag eruit:

  08.00 uurWe starten de dag in ons kantoor en lezen de mail door.

  09.00 uurDe telefoon gaat. Een verpleegkundige van de afdelingvraagt of we langs willen komen bij een patint. De patintheeft de afgelopen nacht veel pijn gehad en dat is nog niet over. We gaan meteen even kijken. Na overleg met deanesthesioloog passen we de pijnmedicatie aan.

  10.15 uurVandaag lopen we de APS-ronde, Acute Pijn Service. We bezoeken alle patinten die na de operatie een infuus-pomp of zenuwblokkade hebben gekregen om pijn te bestrijden.Eerst kijken we in Mediscore. Dat is een computerprogrammawaar verpleegkundigen onder andere de pijnscores van patinten invullen. Zo kunnen we zien op welke afdelingen patinten liggen met hoge pijncijfers. Ook bij hen gaan welangs om te kijken of we advies kunnen geven over de pijn-behandeling. Kofe drinken en werkoverleg doen we gezelligtussendoor.

  10.30 uurOp een verpleegkundige afdeling ligt iemand met veel buikpijn, misschien geeft het nieuwe medicijn Metamizol verlichting? We lopen langs een aantal pas geopereerde patinten. De PCA-pomp, een pomp waarmee de patint zichzelf kleine beetjes morne toe kan dienen, blijkt elkeronde weer extra uitleg nodig te hebben. Een patint verteltmisselijk te zijn van de morne en heeft daarom zijn pompniet gebruikt. Nu heeft hij zo weinig morne gekregen dat hij pijn heeft. En van pijn kun je ook misselijk worden! We adviseren hem om de pomp meer te gebruiken en we vragen de verpleegkundige om medicatie tegen de misselijk-heid.

  Annemarie Padmosen Corine Beckers,pijncordinatoren

  We zijn de pijn de baas

 • Dag van 25

  12.30 uurHoogste tijd voor de lunch.

  13.00 uurNa de lunch bereiden we de vergadering van vanmiddag voor. Op elke afdeling werkt een verpleegkundigedie pijn als aandachtsgebied heeft. Die verpleegkundige is de brug waarover onze informatie naar de afdeling gaat en andersom. Van haar horen we hoe het reilt en zeilt op de afdeling wat pijn betreft.

  14.15 uurEr is nog even tijd om te werken aan onze Pijnlijke Nieuwsbrief. Deze verschijnt n keer per kwartaal enbevat nieuwtjes en weetjes over het pijnbeleid in ons ziekenhuis.

  14.45 uurVergadering met de verpleegkundigen. Er worden allerlei pijnlijke zaken besproken en er wordt overlegdover veranderingen, protocollen en de resultaten van de pijncijferregistratie in Mediscore. Daarnaast gevenwe een les. De les gaat deze keer over Metamizol. Dit is in ons ziekenhuis een nieuwe pijnstiller.

  16.15 uurNa de vergadering kletsen we nog even na. We mailen de presentatie van de les naar de webmaster zodatdeze op het intranet gezet kan worden. Genoeg pijn voor vandaag. We zijn de pijn de baas, sluiten onzecomputer af en gaan naar huis.

 • PrivaZorg Rotterdam ZHE

  Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen

  Zuid-Hollandse Eilanden, Capelle a/d IJssel

  PrivaZorg Rotterdam ZHE s-Gravenweg 45, 2901 LA Capelle a/d IJssel010-4472227

  [email protected]

  www.privazorgrotterdam.com

  PrivaZorg staat voor:

  Kwalitatieve thuiszorg door zelfstandigezorgverleners

  Georganiseerd vanuit de clint (geen roosters)

  Levert de zorg waar u recht op heeft

  In het zorgplan komen noodzaak en wens samen

  Geleverd door gemotiveerde ZZPers

  AWBZ gefinancierd of via PGB, particulier

  Thuiszorg tot en met 24-uurs zorg

  Stichting Corridor is er voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De Uitdaging is de afdeling van Stichting Corridor waar alle clint gestuurde projecten onder vallen. Vrijwilligers met een psychiatrischeachtergrond draaien bijvoorbeeld het activiteitencentrumen de ruilwinkel. In de week van de psychiatrie (18 tot enmet 23 maart), houden wij samen met de Vriendendienstopen dag. Op 19 maart van 11 u. tot 17 u. bent u van harte welkom op de Provenierssingel 66d in Rotterdam (direct achter Rotterdam CS).

  Onderneem jij graag iets met een ander Wil je er gewoon zijn voor de ander Ben je goed in het leggen van contact

  Wij brengen mensen met psychische of psychiatrische problemen in contact met vrijwilligers. Word jij maatje?

 • Op bezoek 27

  Familie Van Driel wacht in de kofe-corner. Wij zijn hier voor onze moeder.Zij is 86 jaar en nog heel vitaal, ze woontzelfstandig en etst nog regelmatig. Ze kwam pas voor controle, toen blekenhaar nieren niet goed en had zij een inwendige bloeding. Ze werd meteen opgenomen op de Intensive Care. Nu isze stabiel en vandaag wordt ze geopereerd. We wachten tot ze terugkomt van de OK. We zijn heel tevredenover de zorg, moeder maar ook wij worden goed en als mens behandeld.

  In het Ikazia Ziekenhuis is het tijdens bezoekuur een komen en gaan. Wij gaven een aantal bezoekers eenboeketje bloemen met de vraag: bij wie gaat u op bezoek?

  De heer en mevrouw Karpinska zitten samen in de lappen-mand. Zij vertelt: Ik ben zelf net geopereerd aan mijn oor. Bij mijn man zijn de amandelen vandaag geknipt, dat is eenlastige operatie als je ouder bent. Hij wordt behandeld doordokter Aukema omdat hij s nachts soms stopte met adem-halen. Wij zijn hier vaste klant. Al kom je liever niet in hetziekenhuis, iedereen is hier heel vriendelijk en goed.

  Mevrouw Karpinska

  Familie Van Driel

  Op bezoek

  Na de operatie herstelde mevrouw Van Driel en mocht zij naar huis. Helaas is zij enkele weken later toch overleden. Haar familie wilde wel heel graag dat dit stukje geplaatst werd, ook als dank voor de goede zorg.

 • LinneweeverOrthopedisch schoenatelier

  Maat- & Orthopedisch schoenatelier

  maat- en orthopedisch schoeisel therapeutische elastische kousen steunzolen/(sport)inlays loophulpmiddelen schoenreparatie/aanpassingen bezoek aan huis mogelijk vrijblijvend gratis voetonderzoek snelle levertijden contacten met alle ziekenfondsen geselecteerd confectieschoeisel

  sinds 1827bij koninklijke beschikking hofleverancier

  Wij werken volgens afspraak

  Den Haag Westeinde 32a 2512 HD Tel: (070) 363 95 51

  ZoetermeerPlesmanstraat 14 2722 NV Tel: (079) 331 77 00

  www.linneweever.com/email: [email protected]

  RotterdamKleiweg 85b3051 GKTel: (010) 418 32 58

  Tevens hebben wij een ruim assortiment confectie comfortschoenen.

  Algemeen telefoonnummer:

  088-3232323www.fysiocura.nl [email protected]

  Wij zijn voorkeur verwijsadres voor het traumanetwerk in de Hoekse Waard* en doenmee aan het Combined Quality Care traject.

  * Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland, Puttershoek en Numansdorp.

  Altijd in beweging

  Praktijk voor:

  Fysiotherapie

  Kinderfysiotherapie

  Manuele lymfedrainage

  Manuele therapie

  McKenzie therapie

  Orofaciale therapie

  Wij bieden tevens fysiotherapie aan huis en op uw werkplek in de Hoekse Waard, de Drechtsteden, Rotterdam en omstreken.

  [email protected]

  www.fysio4free.nl

  Westmaas

  van Koetsveldlaan 24Westmaas

  0186-573150

  Puttershoek

  Kastanjelaan 2Puttershoek

  078-6763445

  Nieuw-Beijerland

  Kerkstraat 33Nieuw-Beijerland

  0186-692053

  Klaaswaal

  Voorstraat 14aKlaaswaal

  0186-571447

 • Stichting tot Steun 29

  Stichting tot Steun van het Ikazia ZiekenhuisHet doel van de Stichting tot Steun is het ziekenhuis te voorzien van extra middelen die niet uit het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Door de steun van de vele donateurs kunnen die extrasworden gerealiseerd. Denkt u hierbij aan de tweede predikantenplaats, het patinten service bureau, activiteiten ter ondersteuning van de identiteit en het magazine Ikazia Nieuws. Bij een donatie van minimaal 12,50 per jaar ontvangt u ons magazine IN thuis. Het gironummer van de Stichting tot Steun is 368420.De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. U kunt uw giften dus aftrekken van de belasting en ook hoeftde Stichting geen successie- of schenkingsrechten te betalen. Zie voor meer informatie onze websitewww.ikazia.nl/ststeun of neem telefonisch contact op met Erna de Bus, 010 297 54 55.

  Een eurige ontvangstDankzij de Stichting tot Steun een eurige ontvangst voor iedereen inIkazia.

  Leuke kinderboekjesEr zijn nieuwe kinderboekjes aangeschaft. De vorige boekjes waren nodigaan vervanging toe. De nieuwe boekjes liggen in de wachtkamers waarveel kinderen komen. Maar ook als de kleine patinten behandeld of opgenomen worden zijn de boekjes aanwezig op de verpleegafdelingenen op de dagbehandeling. Zo maken we het verblijf in het ziekenhuiseen stukje aangenamer.

  Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging, tot wederopzegging, aan:Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Postbus 5009, 3008 AA ROTTERDAM /Bankrekening 368420 om jaarlijks automatisch van mijn bankrekening af te schrijven wegens donatie 12,50 meer, namelijk per jaar Ik doe een nmalige gift en machtig het Ikazia Ziekenhuis om nmalig af te schrijven van mijn bankrekening. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

  Naam en voorletters M/V

  Adres

  Postcode en plaats

  Telefoon Rekeningnummer

  Datum Handtekening

  Al lid? Dan s.v.p. uw lidnummer van de Stichting tot Steun vermelden. Indien u uw donatie middelsvia internet bankieren overmaakt, wilt u dan vermelden: uw lidmaatschapnummer, uw naam en uw adresgegevens. U kunt deze machtiging opsturen naar de Stichting tot Steun van het Ikazia ziekenhuis, Antwoordnummer 80513, 3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).

  Dankzij Stichting tot Steun:

 • Kun jij deze vragen

  goed beantwoorden?

  Probeer het maar!

  Mail je oplossing aa

  n:

  [email protected]

  voor 15 augustus a

  .s. en win

  een mooie prijs

  Kinderpagina 31

  @ Hoe vaak slaat het menselijk hart in een 24 uur?

  A. Circa 10.000 keer

  B. Circa 50.000 keer

  C. Circa 100.000 keer

  @ Voor hoeveel procent bestaat het menselijk lichaam uit water?

  A. Circa 30 procent

  B. Circa 45 procent

  C. Circa 60 procent

  @ Wie blijven gemiddeld beter drijven in het zwembad, mannen of vrouwen?A. Vrouwen B. Mannen C. Allebei even goed

  @ Hoeveel groeit een vingernagel aan in een maand?

  A. Circa 3 millimeter

  B. Circa 3 centimeter

  C. Circa 8 centimeter

  @ Een volwassen mens heeft 206 botten hoeveel heeft

  een baby er

  bij zijn geboorte?

  A. 194 B. 206 C. 350 @ Hoe kun je besmet raken met de ziekte malaria? A. Door een hondenbeet

  B. Door rotte vis te eten C. Door een muggenbeet

  @ Hoe heet de opening in het oog die, afhankelijkvan de hoeveelheid licht, van grootte verandert? A. Iris B. Pupil C. Ocularet

  @ Wat is de meest voorkomende vorm van kleurenblindheid? A. Rood & groenB. TotaalC. Rood & blauw

  De oplossing van de woordzoeker van de vorige keer was: Moeder en Kind CentrumDe winnaar is geworden: Judith Matze uit Nieuw-Beijerland.

 • Haar doet je goed...

  en dat verdien je!

  Erna Blok HaarprothesesHeemraadssingel 144, 3021 DJ Rotterdamtelefoon / fax: 010 47 72 754www.ernablokhaarprotheses.nl

  [email protected]

  N I E U Wdirecte en trefzekere oplossing voor haaruitval tengevolge van bijv. chemotherapie. Van natuur haar vervaardigde ready-to-wear haarwerken, direct uit voorraad leverbaar.

  Maat haarwerk Haar aanvullingen Kant en klareoplossingen Door zorgverzekeraars erkend haarwerk specialist.

  Aanvraag zorgvergoeding wordt voor u door ons geregeld.

  Huisbezoek op afspraak

 • Puzzel 33

  KRUISWOORDPUZZEL Sanders puzzelboeken, VaassenHORIZONTAAL 1 kleine bijzonderheid, 6 over, 9 Engelse taxi, 12 vermogend man, 18 schop, 19 deel v.e. cruiseschip, 20 opstop-per, 21 hetzelfde, 23 hoeveelheid, 25 vrouwelijk dier, 26 prooi, 27 verlaten, 28 forzato, 29 lust, 31 zeeboezem, 33 bezittelijk vnw., 35 kleed, 37 biersoort, 38 vorm van belasting, 40 peilinstrument, 41 smekend verzoek, 42 in korte tijd, 43 afscheidsgroet, 45 drank, 46 drenkplaats, 48 modern, 49 vierkant gebakje, 51 Afrikaans bolgewas, 53 plant, 55 tot werken in staat, 56 stommeling, 57 muts zonder klep, 58 boom, 59 plantengeslacht, 60 prutsen, 64 makker, 67 ten volle, 70 voorzetsel, 71 sporenplant, 73 loterijbriefje, 74 roerbakpan, 76 muziekstuk, 77 lap, 78 soort gebak, 79 edelsteen, 81 vrouw van Jakob, 82 geldbewaarplaats, 83 voorspoed, 84 loshangende blouse, 86 versiering, 88 voetbalclub, 90 aluminium, 91 bedieningsgeld, 92 omroepvereniging, 94 belegen, 96 beperkt van ruimte, 98 bewaarplaats, 99 jongensnaam, 100 medereiziger, 101 vreemde, 103 middel tegen gifbeten, 104 zoogdier, 105 ijzeren staafje, 106 scheidsrechter.

  VERTICAAL 1 instuif, 2 deel v.d. Bijbel, 3 ernstig, 4 Indiaas kledingstuk, 5 waterdier, 6 ervaren persoon, 7 dochter van Cadmus, 8 levenslucht, 9 familiegroep, 10 Bijbelse figuur, 11 tafelgerei, 13 geologisch tijdperk, 14 knoop, 15 vis, 16 symbool argentum, 17 aanwijzend vnw., 22 slaapje, 24 amusementsprogramma, 27 vetlaag, 28 afgescheurde lap, 30 biefstuk v.d. haas, 32 keukenkruid, 34 metaal, 36 zoon van Adam, 37 bereiken, 39 vadsig, 42 dieptepunt, 43 zin, 44 band, 46 roofdier, 47 voedingsregel, 49 kameelkleurig, 50 pl. in Belgi, 52 lidwoord, 53 afscheiding, 54 ongezellig, 55 vrucht, 61 opkomende gedachte, 62 redactie, 63 golfterm, 65 aardgordel, 66 aardgeul, 68 grote, overdekte ruimte, 69 gelijk, 71 aantrekkelijk, 72 voedingsbestanddeel, 74 gokken, 75 stimulans, 78 schuchter, 80 vogelnaam, 82 deel v.e. boek, 83 naslagwerk, 84 gastvrouw, 85 gerecht, 87 vogel, 89 soort gebak, 91 ordebroeder, 93 kustin-snijding, 95 machinepistool, 97 voorrang, 99 fiat insertio, 102 erbium. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27 28

  29 30 31 32 33 34 35 36 37

  38 39 40 41 42

  43 44 45 46 47 48 49 50

  51 52 53 54 55

  56 57 58 59

  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  70 71 72 73 74 75 76

  77 78 79 80 81

  82 83 84 85 86 87 88 89

  90 91 92 93 94 95 96 97 98

  99 100 101 102

  103 104 105 106

  53 102 50 93 73 13 48 33 69 51 95

  Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing.

  De oplossing van de prijsvraag van het lentenummer 2013 is: kwaliteitseisen. De winnaar is Y. Schutte uit Rotterdam.De winnaar heeft inmiddels de VVV bon thuis gekregen. De oplossing voor dit nummer kunt u tot 15 augustus a.s. inleveren of opsturen aan:Ikazia Ziekenhuis - t.a.v. het Patinten Service Bureau - Postbus 5009 - 3008 AA ROTTERDAM U kunt uw oplossing ook mailen aan: [email protected]

 • 35

  Zijn er onduidelijkheden, problemen of klachten, dan kunt udeze natuurlijk bespreken met degene die het betreft. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij kan bijvoorbeeld een bemiddelenderol vervullen tussen u en de hulpverlener en u adviseren enondersteunen.

  010 297 55 08

  i [email protected]

  i Klachtenfunctionaris Ikazia ZiekenhuisAntwoordnummer 801613080 VB Rotterdam

  KlachtencommissieBlijft de klacht bestaan of ziet u af van bemiddeling, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan deonafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt dan uw klacht. Uit dit oordeel kunnen onder andere aanbevelingen aan de directie van ons ziekenhuisvoortkomen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie kanschriftelijk of per email. Vermeld u naast uw naam en contact-gegevens ook uw geboortedatum.

  i [email protected]

  i Klachtencommissie Ikazia ZiekenhuisAntwoordnummer 801613080 VB Rotterdam

  Klacht en advies

  Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan willenwe dat graag weten.Goede zorg voor de hele mens. Dat staatvoorop in ons ziekenhuis. Dat doen wemet betrokkenheid en oprechte interessein elkaar. Toch kan het gebeuren dat uniet tevreden bent over de gang vanzaken. Laat dat ons weten. We weten datwe veel kunnen leren van ervaringenvan patinten.

  @

  @

 • Lente 2013

  Colofon

  RedactieJ. Aman J.T.C. Bijl S. van der EntD. van der Leer J. MoretR.R. van Noort M.C. OosterwijkC.D. Schutrups-Duyvendak Ds. J.A.P. Vlasblom

  Redactionele bijdrageM. Blok J. Moret N. Veringmeier

  FotografieW. Boon J.T.C. Bijl J. Moret

  Redactie adres en/of adreswijzigingenIkazia Ziekenhuis - DirectiesecretariaatMontessoriweg 13083 AN ROTTERDAMTelefoon 010 297 50 00Internet www.ikazia.nlE-mail [email protected]

  UitgeverijBusiness Communications Uitgevers BVPostbus 4168600 AK SneekTelefoon 0515 429 [email protected] G. van Leeuwen

  Bladmanager/AdvertentieverkoopBarbara VerschoorTelefoon 06 455 766 70Digna SchoonenTelefoon 0515 429 424

  OpmaakHannique de JongTelefoon: 0515 429 420

  Foto coverTonja Versluis en Huseyin Coskun

  DrukSMG Groep, HasseltDit drukwerk is CO2 neutraal gedrukt

  36 Nieuws en informatie

  Ikazia ZiekenhuisMontessoriweg 1, 3083 AN RotterdamTelefoon 010 29 75 000, Fax 010 29 75 400Internet www.ikazia.nl, E-mail [email protected] Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam

  Buitenpolikliniek Ikazia CarnisselandeMiddeldijkerplein 36, 2993 DL BarendrechtTelefoon 0180 64 22 22E-mail [email protected]

  Buitenpolikliniek Ikazia KlaaswaalKerkstraat 20, 3286 AK KlaaswaalTelefoon 0186 57 11 11E-mail [email protected]

  Contact

  Bezoek ook eens onze website www.Ikazia.nl

  Nieuw! Weekkaart voor parkeergarageWanneer patinten lang in het ziekenhuis verblijven, kandat voor familie en bezoekers betekenen dat zij met regelmaat in het ziekenhuis te vinden zijn en daar ookmoeten parkeren. Sinds kort kunt u in dat geval gebruikmaken van de weekkaart. Daarvoor betaalt u nmalig een bedrag, vervolgens kunt u daarvoor iedere dag parkeren, de kaart blijft zeven dagen geldig.

  Het tarief voor de week-kaart is op dit moment 30 euro. Dit kan veranderen kijkt u daarom voor het actuele tarief op www.ikazia.nl/adres.