Ziektevan&Alzheimer !!! Vergeten’te’ · PDF file 1"...

Click here to load reader

 • date post

  08-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ziektevan&Alzheimer !!! Vergeten’te’ · PDF file 1"...

 • 1   Yuk  Chi  Kan  -­‐  16  april  2014  

       Ziekte  van  Alzheimer         Vergeten  te  onthouden…    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

    Naam:           Mw.  mr.  Y.C.  (Yuk  Chi)  Kan   Studentnummer:       86604   Begeleiders:         dhr.  dr.  M.  Heijtbrink  en  prof.  dr.  S.  Rangkuti     Datum  en  afstudeerjaar:   15  april  2014;  collegejaar  2013/2014   Opleiding:         Integratiegeneeskunde  -­‐  Hwa  To  University    

 • 2   Yuk  Chi  Kan  -­‐  16  april  2014  

  Samenvatting    

  De  ziekte  van  Alzheimer  krijgt  zowel  in  de  reguliere  geneeskunde  als  de  TCM  volop  aandacht.  Beide   vormen  van  geneeskunde  zijn  druk  op  zoek  naar  datgene  wat  hopelijk  de  oplossing  is  voor  deze   ziekte.    

  Laatste  inzichten  in  de  diagnostiek  en  behandeling  van  de  ziekte  van  Alzheimer   In  de  reguliere  geneeskunde  wordt  tegenwoordig  minder  strikt  onderscheid  gemaakt  tussen  de   verschillende  vormen  van  dementie,  waaronder  de  ziekte  van  Alzheimer  en  vasculaire  dementie.  Ook   is  men  tot  inzicht  gekomen  dat  factoren  zoals  levensstijl,  opleidingsniveau  en  beweging  een  rol   spelen  bij  de  ontwikkeling  van  de  ziekte  van  Alzheimer.  Bij  het  diagnosticeren  van  de  ziekte  van   Alzheimer  maken  nieuwe  technieken  zoals  bloedonderzoek  naar  liquor  cerebrospinalis  en   beeldvormende  technieken  zoals  MRI-­‐,  CT-­‐  en  PET-­‐scan  telkens  vaker  onderdeel  uit  van  de   diagnostiek,  net  als  sociale  factoren  zoals  de  zorgbehoefte  van  de  patient  en  diens  vangnet.  Bij   behandelingen  van  en  onderzoeken  naar  de  behandeling  van  de  ziekte  van  Alzheimer  krijgen   psychosociale  interventies,  antioxidanten,  voeding,  levensstijl  en  preventie  steeds  meer  aandacht.   Een  medicijn  dat  de  ziekte  geneest  is  helaas  nog  niet  ontdekt.  Wel  is  uit  een  onderzoek  gebleken  dat   het  gebruik  van  laserlicht  wellicht  nieuwe  behandelmogelijkheden  biedt.  Het  beste  is  vooralsnog   voorkomen  dat  men  de  ziekte  van  Alzheimer  krijgt  en  als  men  het  eenmaal  heeft  proberen  de   kwaliteit  van  het  leven  zo  goed  mogelijk  te  houden.  Bij  het  ontbreken  van  een  geneesmiddel  voor  de   ziekte  van  Alzheimer,  zou  de  oplossing  mogelijk  gevonden  kunnen  worden  door  te  kijken  naar   alternatieve  oplossingen  zoals  acupunctuur.  Door  zich  open  te  stellen  voor  theorieën,  ideeën,   inzichten  en  visies  die  zich  buiten  de  gebaande  paden  bevinden,  ontdekt  men  wellicht  iets  wat   eerder  over  het  hoofd  is  gezien.  

  Het  bewezen  effect  van  acupunctuur  op  cognitieve  functies  bij  de  behandeling  van  de  ziekte  van   Alzheimer   In  de  TCM  zijn  al  aardig  wat  klinische  onderzoeken  en  experimenten  gedaan  naar  het  effect  van   acupunctuur  bij  de  behandeling  van  de  ziekte  van  Alzheimer.  Daarbij  is  diverse  malen  geconcludeerd   dat  acupunctuur  de  ziekte  van  Alzheimer  geneest  of  de  cognitieve  functies  significant  verbetert.  En   alhoewel  dit  positieve  berichten  zijn,  kan  echter  (nog)  niet  met  hard  bewijs  worden  aangetoond  dat   acupunctuur  dit  effect  ook  daadwerkelijk  sorteert.  Dit  wordt  veroorzaakt  door  het  feit  dat  de   onderzoeken  die  tot  op  heden  zijn  gedaan  niet  van  dermate  kwaliteit  zijn  dat  daarmee  conclusies   kunnen  worden  getrokken  op  basis  van  evidence  based  medicine:  er  wordt  weinig  gebruik  gemaakt   van  gerandomiseerd  onderzoek,  controlegroepen,  dubbelblinde  uitvoering,  objectieve  criteria  en   goede  registratie  van  uitval  en  bijwerkingen.  Het  is  daarom  van  groot  belang  dat  de  kwaliteit  van   toekomstige  onderzoeken  op  dit  vlak  wordt  verbeterd.  Het  zoeken  van  aansluiting  met  de  reguliere   geneeskunde  opdat  met  behulp  van  nieuwe  beeldvormende  technieken  en  biochemische   wetenschappen  het  effect  van  acupunctuur  gefundeerd  kan  worden  aangetoond,  is  zeker  aan  te   bevelen.       Integratie  reguliere  geneeskunde  en  de  TCM   De  reguliere  geneeskunde  en  de  TCM  verschillen  veel  van  elkaar.  Desondanks  hebben  ze  uiteindelijk   toch  een  gemeenschappelijk  doel,  te  weten:  het  verbeteren  van  de  kwaliteit  van  het  leven.  Het   bundelen  van  het  beste  van  beide  werelden  kan  wellicht  effecten  teweegbrengen  die  ze  individueel   mogelijk  niet  hadden  kunnen  bereiken.      

   

   

 • 3   Yuk  Chi  Kan  -­‐  16  april  2014  

  Summary    

  Alzheimer's  disease  is  a  popular  research  subject  in  both  conventional  medicine  and  TCM.  Both  forms   of  medicine  are  busy  looking  for  what  will  hopefully  be  the  solution  for  this  disease.  

  Latest  insights  in  the  diagnosis  and  treatment  of  Alzheimer's  disease   In  conventional  medicine  nowadays  a  less  strict  distinction  is  made  between  the  different  types  of   dementia,  including  Alzheimer's  disease  and  vascular  dementia.  Also,  one  has  come  to  understand   that  factors  such  as  lifestyle  ,  level  of  education  and  exercise  play  a  role  in  the  development  of   Alzheimer's  disease.  Part  of  diagnosing  Alzheimer’s  disease  is  the  use  of  new  imaging  techniques   such  as  MRI,  CT  and  PET  scan.  Also  social  factors  such  as  the  health  related  needs  of  the  patient  and   his  surrounding  network  of  people  are  included.  Treatments  and  an  increasing  amount  of  studies  on   the  treatment  of  Alzheimer's  disease  incorporate  elements  such  as  psychosocial  interventions,   antioxidants,  diet,  lifestyle  and  prevention.  A  drug  that  cures  the  disease  has  not  yet  been   discovered.  However,  research  has  shown  that  the  use  of  laser  light  may  offer  new  treatment   options.  The  best  solution  for  the  time  being  is  to  prevent  people  from  getting  Alzheimer’s  disease  en   once  one  has  gotten  the  disease,  the  best  solution  is  to  try  to  keep  the  quality  of  life  as  high  as   possible.  In  the  absence  of  a  drug  for  the  Alzheimer's  disease,  the  solution  may  lie  in  alternative   solutions,  such  as  acupuncture.  Opening  up  for  possible  references,  theories  ,  ideas  ,  insights  and   visions  that  are  off  the  beaten  track,  may  lead  to  the  discovery  of  something  new  what  until  now  has   not  yet  been  found.    

  The  demonstrated  effects  of  acupuncture  on  cognitive  functions  in  the  treatment  of  Alzheimer's   disease   In  TCM  quite  a  few  clinical  studies  and  experiments  have  been  performed  regarding  the  effect  of   acupuncture  in  the  treatment  of  Alzheimer's  disease.  Se