Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

download Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

of 17

 • date post

  18-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  192
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

Transcript of Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

 • 5/27/2018 Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  1

  Universiteti Mesdhetar Tirane

  FAKULTETI:Mardhenie Nderkombetare

  DEGA:Mardhenie Nderkombetare

  Programi:Cikel i Dyte Master I Shkences

  VitiAkademik:2013-2014

  LNDA:Negociatat, arbitrazhi dhe Gjykata Ndrkombtare

  DETYRKURSI

  Tema:ZgjidhjaPaqesoreeMosmarrveshjeveNderkombetare

  Punoi:Enio DokaPranoi:MA Q.QIRKO

 • 5/27/2018 Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  2

  Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  Permbajtja

  HYRJE ............................................................................................................................................................ 3

  I.Konflikti(Mosmarrveshja) ......................................................................................................................... 4

  1.1Tipologjiaemosmarrveshjeve............................................................................................................ 4

  II.KonventaPerZgjidhjenPaqesoreteMosmarrveshjeveNderkombetare.................................................................................. 5

  III.ZgjidhjaeMosmarrveshjes..................................................................................................................... 5

  3.1Negocimi............................................................................................................................................ 63.2Ndermjetesimi.................................................................................................................................... 6

  3.3Pajtimi.............................................................................................................................................. 83.4KomisioneteHetimit......................................................................................................................... 8

  3.5Arbitrazhi.......................................................................................................................................... 8

  IV.Konkluzion .......................................................................................................................................... 10

  VI.Referenca ............................................................................................................................................ 11

  2Punoi:Enio Doka

 • 5/27/2018 Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  3

  Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  HYRJE

  Paqjabotrorenukmundtmbrohetpaprpjekjekreativenproporcionme

  rreziqetqekrcnojnat.KontributiqnjEuropeorganizuardheaktive

  mundtsjellprqytetriminshtidomosdoshmprruajtjenemarrdhnieve

  paqsore...Europanukdotkrijohetmenjherosesipasnjplanitvetm.Ajo

  dotndrtohetmeantarritjevekonkretetcilatnradhtpardot

  krijojnnjsolidaritetdefacto...(RobertShuman)

  MenduamtanisnimmeketeparagraftethenengaShumanpasiqena

  duketIdrejtedhepararojeIgjitheaspekteveqe lidhenmepaqennebote.

  VetetketutrajtohetEuropasiUnion,porduhettheksuarseEuropa

  eshtenjecopezemardhenievenderkombetare,dherrjedhimishtcdo

  suksesIsajadabtohetnefamiljenemadhenderkombetare.

  QllimiIketijpunimishtqtsigurojnjstudimtprgjithshmt

  praktiksmidisShtetevetzgjidhjespaqsoretmosmarrveshjeve

  ndrkombtare.Studimireflektonshumllojshmritinstrumentevepr

  zgjidhjenpaqsore,dukeprfshirpajtiminmesnegociatavedhe

  komisionevete

  hetimit.

  Kujdesivecanteshttreguarprrndsinearbitrazhitndr-

  shtetrornlidhjemeprdoriminegjykatavendrkombtare,ttillasic

  janeGjykataNdrkombtareeDrejtsis.Komentimianalitikqedote

  bejmeprfshindiskutiminmbitipologjinemosmarrveshjevedhe

  meritatkryesoretarbitrazhitdheprocesinegjykimitnGjykatn

  Ndrkombtare.Paraprakishtdotenjihemimekonfliktin

  (mosmarrveshjen)dhemezgjidhjenetijsidytermakyceqedote

  udheheqinketepunim.

  3Punoi:Enio Doka

 • 5/27/2018 Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  4

  Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  Konflikti(Mosmarrveshja)ParaseteshqyrtojmemenyratezgjidhjessekonfliktitnemenyrepaqesoreneteDrejtenNderkombetare,duhettekuptojmesecfareshtekonfliktinderkombetarnevetvete.

  Konfliktimundteperkufizohetsinjendryshimneperfundimetearriturateparapelqyeratenjerrethaneperpjekjeshpermarrveshje.1

  Konfliktimesshtetevenukeshtenjerrethaneepazakonshme,perkundrazieshtemeseezakonshmedhesigurishtdoekzistojnegjithnje.

  Netetillakonflikteteperpjekjevepermarrveshje,shtetetzhvillojneaftesiqeujapinatyremjetendikimipertefituarperfundimemetepershtatshmesesacmundtekishinfituarpaketemjet.

  Perzgjidhjenekonfliktitgjithnjejemiperparadyrrugeve.Tezgjidhjessekonfliktitnemenyrepaqesoreosenekundershtimmetepareneshterrugaedyte,lufta.Praktikakatreguarsezgjidhja

  ekonfliktevememenyrenepare,prazgjidhjenpaqesoretetyre,eshtekurdohererrugamee

  thjeshtemeekonomikedhesirrjedhojemeedrejte.Ndersazgjidhjameluftepershumeautor

  nukeshtenjezgjidhje,porthjeshtnjearsyepertenisurnjekonflikt.Perdisatetjerenje

  perfundimIkeq.

  Keshtu,shkrimtariInjohurromakSeneka,rreth2mijevjetmepareshkruanperluften:Nganjereziteluftesmoskerkonishkakun,porperfundimin2SotkypostulateshteIveshtirepertu

  pranuarpasishkencetaretepolitikesgjithnjeemeshumejanenekerkimteshkaqeveteluftes.

  Megjithateajoqedotetrajtojmeneeshteekundertaeluftesdheneobjektintonedojenemenyratezgjidhjessekonfliktitnemenyrepaqesore,padhune,paluftemetodekjoe

  mirepranuarnderkombetarishtdhenepamjeteparefunksionale.

  TipologjiaeMosmarrveshjeveKontestimetterritorialedhekufijtjanenjeshqetsimItdyinteresavematerialqeperfaqesojneshtetetporedhenjepikpyetjendajgjeografissocialedhelidhjevetradicionalerajonale.shtinteresantehartimiinjtipologjietmosmarrveshjeve.

  1

  2JoshuaS.Goldstein-MarredhenietNderkombetare;ShtepiaBotueseDituria,2003(fq.195)

  HerculesFurensSeneca-SenecaTragedies;Vol1;Perkth.NgaF.J.Miller;London,1917

  4Punoi:Enio Doka

 • 5/27/2018 Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  5

  Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  Sigurisht,kontestimetterritorialedhekufijtkankarakteristikatrelativishttveanta.Nradhtpar,atojanepjeseeshtetevefqinjedheprktarsyemundtgjenerojproblemetrendit

  publik.Sdyti,procesiizgjidhjespaqsoremundtbhetvetmnjvitosedypasnjkonflikti

  tarmatosurnlidhjemenjeshtjeshumtnjjtecilaedhemundtrritetnnjekonflikttarmatosur.NjerastItillekaqeneceshtjanr.9eKamerunitkunderNigerisparaGjykatsNdrkombtaretDrejtsis.

  Streti,zonaeprfshirnnjmosmarrveshjekufitaremundtprfshijnpopullsitrajonale

  dhelidhjethistorikeetcilavemundtkrcnohen,sinjrezultatidrejtprdrejtiprcaktimit

  tkufiritttoks.

  KonventaperZgjidhjenPaqesoreteMosmarrveshjeveKjo Konvente eshte formuar ne vitin 1907 dhe ne te kane marre pjese rreth 50 shtete me nje qellimm te

  perbashket qer ishte ruajtja e paqes se pergjithshme.Kjo konvente erdhi si nje plotesim qe iu beKonferences se Pare te Paqes per zgjidhjen paqesore te mosmarrveshjeve.

  Arsyeja se pse ishte e nevojshme kjo konvente del qe ne nenin e saj te pare ku palet shprehin synimin e

  tyre per te shmangur perdorimin e forces ne mardheniet midis shteteve.

  Te gjitha aspektet e zgjidhjes paqesore te Mosmarrveshjeve burojne nga kjo konvente dhe ne do ti

  shqyrtojme me poshte. Konventa eshte rregullatori me I mire I ndermjetesimit , arbitrazhit, apofunksionimit te Komisioneve Hetimore , dhe kjo nxjerr ne pah rendesine e saj.

  Shqiperia aderon ne Konventen PerZgjidhjen Paqesore te MosmarrveshjeveNderkombetareqe prej

  vitit 2011, me ligjin Nr. 10 451.

  ZgjidhjaeKonfliktit(mosmarrveshjes)ZhvillimidhezbatimiIstrategjivepaqesoreperzgjidhjenekonflikteve,nepermjetperdorimitte

  formavetetjeratendikimittendryshmengadhuna,njihetmeterminepergjithshemzgjidhjekonflikti.Kjometodeeshtenekonkurencememetodenedhunespothuajsenetegjithakonfliktet

  nderkombetare.

  Zgjidhja paqsore sht nj fraz e cila mbulon nj shumllojshmri t konsiderueshme t proceseve

  dhe rezultateve. Rastet e mposhtme jan vetm disa shembuj:

  1.Zgjidhja,mund te behet sipas ligjit q rezulton nga vendimi gjyqsor ose arbitrimi;5Punoi:Enio Doka

 • 5/27/2018 Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  6

  Zgjidhja Paqesore e Mosmarrveshjeve Nderkombetare

  2.Zgjidhje q prfshin negociatat midis shteteve dhe kompromisit politik;3. Nje lloj standard i zgjidhjes s mosmarrveshjeve sht i bazuar mbi plqimin e vrtet t palve

  te perfshire n mosmarrveshje.

  NegocimiMnyraepardheklasikeezgjidhjessemosmarrveshjeveshtnegocimi.Kjoprfshinnjprocestdrejtprdrejtdhebilateral.Negociimimundtprodhojnjzgjidhjenprputhjeme

  kriteretligjoreoseneperputhjemekriteretlegaledhepolitike.Ndorast,negocimisht

  politikishtmfleksiblsegjykimit.

  NjshembullikohvetfunditenjzgjidhjejetnegociuareshteajoqlidhetmefushatnebombardimevetNATO-skundrJugosllavisnvitin1999.M7maj1999,aeroplante

  NATO-sbombarduanambasadnkinezenBeograd,dukevrartreshtetasvekinezdheplagosjenerreth20ttjerve.Zyrtartamerikaneprshkroiepisodinsi"njgabimtragjik".

  M30korriktvitit1999,ShteteteBashkuararandakordqetipaguaninKinsshumenekatrmillionegjysemdollarprfamiljetetvrarveosetplagosurve3.

  Negocimikanjrolnkontekstinmpakdramatiktdelimitimindetar.IreferohemktuMarrveshjesndrmjetPRCdheRepubliksSocialistetVietnamit,tnnshkruarm25dhjetor

  2000mbidelimitiminnGulf4.ParagrafiipariMarrveshjesparashikonsimposht:

  Paltkanprcaktuarvijnedemarkacionitprdetetterritoriale,zonatekonomikeekskluzive

  dheraftetkontinentalettdyvendevenGjirinBeibunprputhjeme1982KonventneKombevetBashkuarambiLigjineDetit,parimetprgjithsishttpranuaratsdrejts

  ndrkombtaredhepraktiksndrkombtare,bazuarnkonsiderattplotttgjitha

  rret