Zbirka Zadataka Iz Matematike III

Click here to load reader

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  307
 • download

  23

Embed Size (px)

description

Zbirka Zadataka Iz Matematike III

Transcript of Zbirka Zadataka Iz Matematike III

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  1/93

  Tatjana Slijepcevic-Manger

  ZBIRKA ZADATAKA IZ

  MATEMATIKE 3

  Gradevinski fakultetSveuciliste u Zagrebu

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  2/93

  Sadrzaj

  Sadrzaj i

  1 Uvod 1

  2 Jednadzbe matematicke fizike 3

  2.1 Fourierovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2.2 Ravnoteza zice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  2.3 Oscilacije zice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  2.4 Provodenje topline kroz stap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.5 Ravnoteza i oscilacije membrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  3 Numericke metode 63

  3.1 Numericke metode za ODJ prvog reda . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.1.1 Eulerova metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  3.1.2 Poboljsana Eulerova (Heunova) metoda . . . . . . . . . . . . 64

  3.1.3 Metoda Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  3.2 Numericke metode za ODJ drugog reda . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  3.2.1 Metoda konacnih razlika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  3.2.2 Metoda konacnih elemenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  3.3 Metoda konacnih razlika za PDJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  3.3.1 Oscilacije zice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  3.3.2 Provodenje topline kroz stap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  3.3.3 Ravnoteza kvadratne membrane . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  i

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  3/93

  Poglavlje 1

  Uvod

  Predmet MATEMATIKA II I predaje se na prvoj godini diplomskog studija gradevi-narstva Gradevinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Predavanja su zapisanau internoj skripti Gradevinskog fakulteta pod nazivom MATEMATIKA III autoraProf. Dr. Sci. Tomislava Doslica i vise asistentice Dr. Sci. Dore Pokaz. Poredpredavanja, studenti moraju pohadati i auditorne vjezbe iz spomenutog pred-meta. Na tim vjezbama rjesavaju se zadaci vezani za pojedine cjeline opisane napredavanjima, i to tako da se postupak rjesavanja naznaci u osnovnim crtama inapise konacno rjesenje, dok se tehnicki dio posla, kao sto je na primjer integri-

  ranje, prepusta studentima da ga samostalno obave. Primjeceno je da nakon dvijeili vise godina tijekom kojih nisu slusali matematicke predmete, mnogi studentiimaju poteskoce u savladavanju gradiva, tj. da nisu u stanju dovrsiti zadatke svjezbi. To je bio najvazniji motiv za pisanje Zbirke zadataka iz MATEMATIKEIII koja sadrzi detaljna rjesenja zadataka s auditornih vjezbi te slicne zadatke zasamostalan rad.

  Zbirka zadataka iz MATEMATIKE III je logicna dopuna internoj skripti izspomenutog predmeta i podijeljena je u dva poglavlja. Prvo poglavlje sadrziprimjere analitickih rjesenja problema opisnih jednadzbama matematicke fizikei odgovarajuce zadatke za vjezbu. Nakon uvodne tocke o razvoju funkcija u

  Fourierove redove, slijede primjeri analitickih rjesenja rubnog problema ravnotezezice, rubno-inicijalnog problema oscilacija zice, rubno-inicijalnog problema provo-denja topline kroz stap, rubnog problema ravnoteze membrane i rubno-inicijalnogproblema oscilacija membrane. U drugom poglavlju zbirke nalaze se primjeri pri-bliznih rjesenja onih isth problema koji su rjesavani analiticki u njenom prvompoglavlju. Spomenuta priblizna rjesenja dobivena su pomocu razlicitih numerickihmetoda. Drugo poglavlje podijeljeno je na tri dijela. U prvom potpoglavljunavedeni su primjeri pribliznih rjesenja koja su dobivena Eulerovom metodomili poboljsanom Eulerovom (Heunovom) metodom ili metodama Runge-Kutta,

  1

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  4/93

  2 POGLAVLJE 1. UVOD

  problema opisanih obicnim diferencijalnim jednadzbama prvog reda. Drugo pot-

  poglavlje sadrzi primjere pribliznih rjesenja odredenih metodom konacnih razlikaili metodom konacnih elemenata, problema opisanih obicnim diferencijalnim jed-nadzbama drugog reda. U trecem potpoglavlju navedeni su primjeri pribliznihrjesenja koja su odredena numerickom metodom konacnih razlika, problemaopisanih parcijalnim diferencijalnim jednadzbama, i to za inicijalno-rubni problemoscilacija zice, inicijalno-rubni problem provodenja topline kroz stap i rubni prob-lem ravnoteze membrane. Drugo poglavlje takoder sadrzi nekoliko zanimljivihslika na kojima se vide slicnosti i razlike izmedu analitickog i numerickog rjesenjazadanog problema.

  Na kraju moram posebno zahvaliti asistentu Dr. Sci. Nikoli Sandricu i

  strucnom suradniku u mirovini Bosku Kojundzicu koji su svojim iskustvom bitnoutjecali na sadrzaj Zbirke zadataka iz MATEMATIKE III. Takoder zahvaljujemrecenzentima zbirke Prof. Dr. Sci. Aleksandri Cizmesija, Prof. Dr. Sci. Tomis-lavu Doslicu i Prof. Dr. Sci. Josipu Tambaca na izuzetno korisnim primjedbamai sugestijama.

  U Zagrebu, rujan 2012.

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  5/93

  Poglavlje 2

  Jednadzbe matematicke fizike

  2.1 Fourierovi redovi

  Pretpostavimo da jef : R R periodicka funkcija s periodom 2L(f(x+2L) =f(x), za svako x R), neprekidna osim u konacno mnogo tocaka na R i usvakoj tocki iz Rima lijevu i desnu derivaciju. Tada se funkcija fmoze razviti uFourierov red oblika

  f(x) =a0+

  n=1ancos

  n

  Lx+bnsin

  n

  Lx,

  za svaku tocku x u kojoj je funkcija f neprekidna. Fourierovi koeficijenti seracunaju na sljedeci nacin:

  a0= 1

  2L

  LL

  f(x)dx,

  an= 1

  L

  LL

  f(x)cosn

  Lxdx i

  bn= 1

  L

  L

  Lf(x)sin

  n

  L

  xdx za n

  N.

  Ukoliko je x tocka prekida funkcije f, vrijedi

  f(x) +f(x+)2

  =a0+

  n=1

  ancos

  n

  Lx+bnsin

  n

  Lx

  .

  3

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  6/93

  4 POGLAVLJE 2. JEDNADZBE MATEMATICKE FIZIKE

  1. Odredite Fourierov red periodickog prosirenja funkcije

  f(x) =

  x, < x 00, 0< x

  na skup R.

  Rjesenje: Periodicko prosirenje f funkcije f prikazano je na Slici 2.1.

  Slika 2.1: Periodicko prosirenje funkcije f

  Racunamo Fourierove koeficijente

  a0= 1

  2

  f(x)dx= 12

  0

  xdx= 12

  x2

  2

  0

  =

  4,

  an= 1

  f(x)cos nxdx= 1

  0

  x cos nxdx

  =

  u= x du= dxdv= cos nxdx v= 1n

  sin nx

  = 1n x sin nx0

  + 1

  n 0

  sin nxdx= 1n2

  cos nx0

  =cos n 1

  n2 =

  (1)n 1n2

  ,

  bn= 1

  f(x)sin nxdx= 1

  0

  x sin nxdx

  =

  u= x du= dxdv= sin nxdx v= 1n

  cos nx

  = 1n x cos nx0

  1n

  0

  cos nxdx= 1

  ncos n 1

  n2sin nx

  0

  =

  (1)nn

  .

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  7/93

  2.1. FOURIEROVI REDOVI 5

  Prema tome, za tocke neprekidnosti x

  = (2k+ 1), k

  Z, periodickog

  prosirenja f funkcije f vrijedi

  f(x) =

  4+

  n=1

  (1)n 1

  n2 cos nx+

  (1)nn

  sin nx

  .

  Za tocke prekida x= (2k+ 1), k Z, vrijedi jednakost

  2 =

  4+

  n=1

  cos n 1n2

  cos n(2k+ 1)+cos n

  n sin n(2k+ 1)

  =

  4+

  n=1

  (1)n 1n2

  (1)n = 4

  +

  k=0

  2

  (2k+ 1)2

  =

  4+

  2

  k=0

  1

  (2k+ 1)2.

  Rjesavajuci ovaj zadatak dobili smo zgodan sporedni rezultat:

  k=0

  1

  (2k+ 1)2 =

  2

  8 .

  2. Odredite Fourierov red periodickog prosirenja funkcije

  f(x) = 2, < x 02, 0< x

  na skup R.

  Rjesenje: Periodicko prosirenje f funkcije f prikazano na Slici 2.2 jeneparna funkcija (f(x) =f(x), x R), pa je an = 0, n = 0, 1, .Naime, umnozak neparne funkcije i parne funkcije kosinus je neparnafunkcija, a integral neparne funkcije na intervalu (L, L) simetricnomobzirom na nulu, u definiciji koeficijenata an, je uvijek nula. Racunamo

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  8/93

  6 POGLAVLJE 2. JEDNADZBE MATEMATICKE FIZIKE

  Slika 2.2: Periodicko prosirenje funkcije f

  Fourierove koeficijente bn:

  bn= 1

  f(x)sin nxdx= 1

  0

  2sin nxdx 0

  2sin nxdx

  = 2

  1

  ncos nx

  0

  +

  1

  ncos nx

  0

  = 2

  1

  n+

  1

  ncos n+

  1

  ncos n 1

  n=

  4

  n(cos n 1) =

  0, n paran 8

  n, nneparan.

  Prema tome, za x =n, n Z, vrijedi formula

  f(x) =

  k=0

  8

  (2k+ 1)sin(2k+ 1)x.

  Ukoliko je x= n, n

  Z, vrijedi

  k=0

  8

  (2k+ 1)sin(2k+ 1)n =

  2 + (2)2

  = 0.

  3. Odredite Fourierov red periodickog prosirenja funkcije f(x) = 2x2, x[

  2, 2

  ] na skup R.

  Rjesenje: Periodicko prosirenje f funkcije f prikazano na Slici 2.3 je

 • 5/24/2018 Zbirka Zadataka Iz Matematike III

  9/93

  2.1. FOURIEROVI REDOVI 7

  Slika 2.3: Periodicko prosirenje funkcije f

  parna funkcija (f(x) = f(x), x R), pa je bn = 0, n N. Naime,umnozak parne funkcije i neparne funkcije sinus je neparna funkcija, aintegral neparne funkcije na intervalu (L, L) simetricnom obzirom nanulu, u definiciji koeficijenata bn, je uvijek nula. Racunamo Fourierovekoeficijente an:

  a0= 1

  2 2

  2

  2

  f(x)dx= 1

  2