Zbirka zadataka

download Zbirka zadataka

of 73

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  397
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Zbirka zadataka

 • 1

  doc.dr.sc. Ivo Mijo

  Zbirka zadataka FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO

 • 1. Na temelju stanja rauna glavne knjige sainite poetnu bilancu:

  dani avansi 100.000, dugotrajna imovina 20.500.000, primljene mjenice 100.000, dani ekovi 49.000, roba dana na konsignaciju 350.000, izdvojena novana sredstva za ekove 25.000, krediti od banaka 450.000, razlika u cijeni trgovake robe 800.000, akumulirana amortizacija 4.000.000, zalihe materijala (6.000 kg po 2.000 kn), obveze prema dobavljaima 250.000, obveze za porez na dobit 455.000, revalorizirane priuve 350.000, iro raun 850.000, zalihe trgovake robe 6.400.000, gubitak iznad visine temeljnog kapitala 200.000, preneseni gubitak iz prole godine 100.000, nefakturirani prihodi 500.000, unaprijed plaeni trokovi 200.000

  AKTIVA PASIVA

  Konto Naziv konta Iznos Konto Naziv konta Iznos

 • 2. Nabavljen je stroj domae proizvodnje. Raun dobavljaa iznosi 43.920,00kn s PDV-om.Stroj je nabavljen u Zagrebu, a prevezen je vlastitim kamionom u Osijek u visini 1.640,00 kn. Premija osiguranja zbog moguih rizika prijevoza iznosi 1%. Trokovi montae i putanja u pogon nabavljenog stroja prema raunu trgovakog drutva Mario d.o.o. Os iznose 2.000,00 kn + PDV. Dobavlja je plaen sa iro rauna. Primljen je izvadak o izvrenoj naplati. Stroj je stavljen u upotrebu.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  3. Trgovako drutvo kupilo je patentna prava. Ugovoreni iznos patentnih prava iznosi 22.000,00 kn s PDV-om. Nakon 5 godina patentna prava prestaju se koristiti. Plaena je taksa za ovjeru ugovora kod javnog biljenika, ekom u visini 100 kn s PDV-om. Javni biljenik poslao je ek na naplatu. Primljen je izvadak sa iro rauna o naplaenom eku. Patentno pravo dano je na upotrebu. Nakon 5-te godine pravo su ustupljena nepooznatom kupcu u tuzemstvu za isti iznos.

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  4. Zakljuen je ugovor o najmu prodajne prostorije s 2 nusprostorije koje se smiju preurediti u skladite i sanirati vor. Zbog toga su obbavljeni sljedei radovi:

  a) preinaka elektrine instalacije prema raunu tvrtke Ekos d.o.o. Os u visini 1.464,00 kn s PDV-om

  b) preinaka vodovodne instalacije prema raunu tvrtke Mlaz d.o.o. Os u visini 1.220,00 s PDV-om

  c) prinaka skladine prostorije iz sanitarnog vora u izvedbi Radorad d.o.o. Os u visini 18.300,00 kn + PDV-e

  d) ureenje parkiralita s prilaznim stazama i rasvjetom prema raunu tvrtke Niskogradnja d.o.o. akovo u visini 9.760,00 kn s PDV-om

 • e) troak uporabne dozvole iznosi 600 kn f) Nakon preureenja prostorije su predane na koritenje. g) Prva tri dobavljaa plaena su ekom, a druga 2 dobavljaa plaeni su virmanom. ekovi si virmani poslani su na naplatu. Primljen je izvadak sa iro rauna.

  h) Nakon gaenja posla, preureene prostorije prodane su tuzemnom kupcu u visini uporabne vrijednosti uveane za obraunatu maru u visini 10.000,00 kn.

  i) Izvri saldiranje pretporeza i obveza za PDV te izvri potrebna knjienja.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 5. Kupljeno je 1000 m graevinskog zemljita za 400.000,00 kn. a) Trokovi ovjere ugovora kod javnog biljenika iznose 244,00 kn + PDV. b) Prema rjeenju porezne uprave, porez na promet nekretnina iznosi 5% ugovorene cijene. c) Trokovi uknjienja vlasnitva u zemljine knjige iznose 300,00 kn. d) Trokovi poravnanja i ienja zemljita prema raunu tvrtke Niskogradnja iznose 5.612,00 kn s PDV-om.

  e) Do graevinske parcele izraena je prisupna cesta s rasvjetom od iste firme u visini 14.640,00 kn s PDV-om.

  f) Izdani su nalozi za plaanje svih obveza (ispii HUB 1 na iznos od 14.640,00 kn za plaanje dovavljaa Niskogradnja).

  g) Nalozi su porvedeni. Graevinsko zemljite stavljeno je u funkciju.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 6. Poduzee investira u izgradnju pogonske zgrade na vlastitom graevinskom zemljitu. Zbog toga je pribavljena: a) projektna dokumentacija od Arhitekta d.o.o. Os po cijeni od 31.720,00 kn sa PDV-om; b) revizija projektne dokumentacije prema ugovoru o djelu iznosi 2.430,00 kn (2.000,00 kn neto + 400 kn za 20 % poreza i 30 kn za 7,5% prireza na porez);

  c) lokacijska dozvola (Ured za prostorno ureenje) plaeno virmanom od 600,00 kn; d) elektroenergetska djelatnost za ije izdavanje HEP d.o.o. s ekom plaena naknada od 305 kn s PDV-om;

  e) vodopriverdna dozvola za ije izdavanje opinskome tijelu vodoprivrede plaena naknada od 250,00 kn;

  f) prometna suglasnost za ije izdavanje tijelu dravne uprave za promet i veze virmanom uplaeno 250,00 kn;

  g) graevinska dozvola za koju je plaena taksa 300,00 kn. h) ek iz zadatka d nema apsolutno pokrie te se izvrava korekcija uplate za 100,00kn. i) Pogonska zgrada stavljena je u upotrebu.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • 7. Ugovorena izgradnja pogonske zgrade s tvrtkom Graditelj d.o.o. Os po naelu Klju u ruke za 1.830.000,00 kn s PDV-om. Dovretak zgrade je unutar 3 mjeseca, a zakanjenje se obraunava 0,1% zakasnine za svaki dan zakanjenja do najvise 5% ugovorene cijene. Obraun je mjeseni prema stupnju zavrensti. Plaanje se obavlja sljedeom dinamikom: u 25% predujma u roku od 5 dana od potpisa ugovora daljnjih 35% u roku od 8 dana od mjesenog obrauna, a 40% iznosi 732.000,00 kn kao robni zajam na 2. godine uz 12% godinje dekurzivne kamate i s polugodinjim otplatama. Plaen je predujam u izrosu od 457.500,00 kn.

  a) Primljena je 1. privremena obraunska situacija na 793.000,00 kn (usluga 634.400,00 kn i PDV __?__ kn).

  b) Na traenje izvoditelja ugovoreno je obavljanje nepredvienih radova u vrijednosti od 54.900,00 kn s PDV-om, s rokom zavrenja unutar dogovorenog roka.

  c) Izvoditelj je poslao obavijest po zavretku radova i pozvao na primopredaju zgrade. Obavljena je struna primopredaja zgrade i izvrena primopredaja i utvreno da je ispunjenje ugovora kasnilo 20 dana. Trokovi primopredaje plaeni su ekom i iznose 2.000,00 kn.

  d) Primljena je 2. i konana obraunska situacija na 420.900,00 kn (usluga 336.720,00 kn i PDV __?__ kn).

  e) Obraunat je doprinos za izgradnju sklonita po stopi od 1,5% odnosno 22.500,00 kn. Obraunati su penali zbog kanjenja radova u visini ugovorene neto cijene radova.

  f) svi rauni poslani su na naplatu. Primljen je izvadak sa iro rauna. g) Plaena je taksa mjerodavnom tijelu voditeljsta za izdanu uporabnu dozvolu od 420,00 kn.

  h) Zgrada je stavljena u funkciju.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

 • PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE PRIMLJENI PRIJE 1. SRPNJA 2013. 1. Drutvo Kooperant d.o.o. primilo je 18. 6. 2013. od drutva Izvoa d.o.o. predujam za sanaciju poslovnog prostora u iznosu od 125.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je izdalo raun za primljeni predujam s obraunanim PDV-om (osnovica 100.000 kuna, PDV 25.000 kuna)

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE PRIMLJENI NAKON 1. SRPNJA 2013.

  1. Drutvo Graditelj d.o.o. primilo je 19. 8. 2013. predujam za izgradnju poslovnog prostora u iznosu od 250.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je izdalo raun za primljeni predujam bez obrauna PDV-a, uz napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem lanka 75. stavka 3. toke a) Zakona o PDV-u.

  D P D P

  D P D P

 • DANI PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE DANI NAKON 1. SRPNJA 2013. 1. Drutvo Investitor d.d. uplatilo je 19. 8. 2013. predujam za izgradnju poslovnog prostora u iznosu od 250.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je primilo raun za dani predujam bez obrauna PDV-a, uz napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem lanka 75. stavka 3. toke a) Zakona o PDV-u.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  PREDUJMOVI ZA GRAEVINSKE USLUGE DANI PRIJE 1. SRPNJA 2013. 1. Drutvo Izvoa d.o.o. uplatilo je 18. 6. 2013. predujam za sanaciju poslovnog prostora u iznosu od 125.000 kuna. Za navedeni predujam drutvo je primilo raun za dani predujam s obraunanim PDV-om (osnovica 100.000 kuna, PDV 25.000 kuna)

  D P D P

  D P D P

 • D P D P

  D P D P

  ESKONTIRANJE MJENICE 1. Drutvo A je od drutva B steklo mjenicu eskontom. Mjenica dospijeva 28.11.2013., a mjenini iznos je 500.000 kn. Kada treba priznati prihod, ako je za mjenicu 2.10.2013. plaeno 475.000 kn? Obraun:

  D P D P

  D P D P

 • 2. Drutvo B je od drutva K steklo mjenicu eskontom. Mjenica dospijeva 13.09.2013., a mjenini iznos je 450.000 kn. Kada treba priznati prihod, ako je za mjenicu 14.08.2013. plaeno 150.000 kn?

  Obraun:

  D P D P

  D P D P

 • SALDIRANJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

  1. Izvri saldiranje pretporeza i obveza za prvo tromjeseje tekue godine ukoliko je godinja obveza PDV-a 36.000,00 kn, a za prvi kvartal uplaen je predujam od 6.000,00 kn.

  D P D P

  D P D P

  D P D P

  2. U drugoj polovici godine izvrena je naplata predujma PDV-a od 50.000,00 kn. U prvom kvartalu tekue godine, obveza PDV-a je iznosila 6.000,00 kn. Saldiraj PDV za 7. mjesec.

  D P D P

  D P D P

  D P D P