Zbirka nalog.indd

Click here to load reader

 • date post

  05-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zbirka nalog.indd

 • ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUNO PREVERJANJE ZNANJANana Cajhen, Nea Cigt, Nevenka Drusany, Irena Hodnik, Dragica Kapko in Petra Podlesnik

  SLOVENINA 9+Preizkusi

 • Avtorice: Nana Cajhen, Nea Cigt, Nevenka Drusany, Irena Hodnik, Dragica Kapko, Petra Podlesnik Jezikovni pregled: Darka Tepina PodgorekIlustracije: Suzana Bricelj

  Urednici: Sabina Tame, Katja KrinikDirektor produkcije: Klemen Fedran

  Izdala in zaloila: Zaloba Rokus Klett, d. o. o.Za zalobo: Marua Kmet

  Oblikovanje naslovnice: Ale Punik, Beti JazbecOblikovanje in prelom: Studio Signum, d. o. o.Tisk: Grafostil, d. o. o.1. izdaja: 3. ponatisNaklada: 1.500 izvodov

  Ljubljana 2012

  UvodDraga uenka, dragi uenec!Zate smo pripravile 15 preizkusov znanja iz slovenine, in sicer zato, da bi se im bolje pripravil/-a na zakljuno preverjanje znanja.Nai preizkusi so zasnovani tako kot preizkusi za zunanje preverjanje znanja, ki te akajo na koncu devetletke. To pomeni, da jih posnemajo po vsebinski in po oblikovni plati. Vsak na preizkus je samostojna enota; tako ti elimo omogoiti pregledno reevanje in te postopno pripraviti na zunanje preverjanje znanja. Vse naloge so tokovane. Ker pa elimo, da svoje znanje utrjuje in tudi nadgrajuje, smo pripravile e dodatne naloge. Te so posebej zaznamovane in niso tokovane; so pa tudi zahtevneje od drugih nalog. Kljub temu ti svetujemo, da jih skua reiti; z njimi te namre elimo spodbuditi k pridobivanju novega znanja. Avtorice ti elimo, da bi se z zbirko nalog Rei me reim te (slovenina 9) veliko nauil/-a in dobro ponovil/-a ter utrdil/-a svoje znanje, tako da bi im bolj uspeno opravil/-a nacionalni preizkus znanja iz slovenine.AvtoriceZahvaljujemo se konzulentkama dr. Martini Kriaj Ortar in dr. Alenki bogar za strokovno pomo in svetovanje.

  ZBIRKA ZNAM ZA VE

  SLOVENINA 9+Rei me reim tePreizkusi

  Zaloba Rokus Klett, d. o. o.Stegne 9 b1000 LjubljanaTelefon: (01) 513 46 00Telefaks: (01) 513 46 99E-pota: rokus@rokus-klett.siwww.rokus-klett.si

  Zaloba Rokus Klett, d. o. o. (2007). Vse pravice pridrane.

  Brez pisnega dovoljenja zalonika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakrnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kritev avtorske pravice.

  Vse knjige in dodatna gradiva Zalobe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  811.163.6(075.2)(076)

  ZNAM za ve. Slovenina 9+ : zbirka nalog za zakljuno preverjanje znanja / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - (Zbirka Znam za ve)

  ISBN 978-961-209-721-91. Cajhen, Nana259456512

 • Rei me Reim te Zbirka nalog za zakljuno preverjanje znanja iz slovenine

  Preizkus 1

  3

  I. del II. del

  I. delNaloge I. dela se navezujejo na besedilo eli si novih kolajn.

  1. Pozorno preberi izhodino besedilo. Odgovori na vpraanja.Kdo je napisal besedilo?

  Kje je bilo objavljeno?

  V kateri rubriki je bilo objavljeno?

  Na kateri strani je bilo objavljeno?

  Kdaj je bilo objavljeno?

  Na osnovi esa je nastalo besedilo?

  2. Kaj je izhodino besedilo? Obkroi rko pred pravilnim odgovorom.A Intervju.

  B Poroilo o uspehu slovenskega ahista.

  C Opis ahistovega delovnega dne.

  Poroilo o pogovoru.

  3. O kom govori besedilo? Na rto napii ime in priimek. Kje je napisan ta podatek? Obkroi rko pred pravilnima odgovoroma.

  A V naslovu.

  B V uvodnem delu.

  C V nadnaslovu.

  V prvem odstavku.

  4. Zakaj se je novinar pogovarjal s to osebo in o njej? Odgovor napii na rto.

  emu je novinar napisal to besedilo? Odgovor napii na rto.

  5. Koliko ljudi se je pogovarjalo? Odgovor napii na rto. Naslednje povedi dopolni z ustreznim imenom in priimkom.

  Slovenske ahiste je na zadnjem svetovnem mladinskem prvenstvu vodil

  .

  Svetovni mladinski ahovski prvak je pred 40 leti postal .

  Slovensko ahovsko zvezo vodi .

  6. Koliko trenerjev ima Luka? Odgovor napii na rto. Ta podatek je v izhodinem besedilu omenjen dvakrat; v katerih odstavkih je omenjen

  in s katerimi besedami? Odgovor vpii v preglednico.

  KATERI ODSTAVEK? S KATERIMI BESEDAMI?

  3toke

  1toka

  2toki

  2toki

  2toki

  3toke

  Zbirka nalog.indd 3Zbirka nalog.indd 3 13.8.2007 14:01:0513.8.2007 14:01:05

 • Rei me Reim te Zbirka nalog za zakljuno preverjanje znanja iz slovenine

  Preizkus 1 I. del II. del

  4

  7. O em so govorili novinarjevi sogovorci? Povei.1 Prvi je govoril o ahistovem izjemnem uspehu.

  2 Drugi je govoril o svojih ahovskih nartih.

  3 Tretji je govoril o ahistovih pripravah in igri.

  4 etrti je govoril o pomenu kolajne in o zaslugah za ta uspeh.

  8. Kako so naslednji kraji/drave povezani z naim mladim ahistom? Odgovor napii na rto.Bled

  Brnik

  Heraklion

  Indija

  9. Podrtaj pravilni odgovor. Svetovno mladinsko ahovsko prvenstvo je bilo

  na zaetku novembra / na zaetku decembra / na koncu novembra.

  10. S katerima besedama je v izhodinem besedilu poimenovano odlije, ki ga je osvojil mladi slovenski ahist? Odgovor napii na rti.

  in

  Kaj sta napisani besedi? Obkroi rko pred pravilnim odgovorom.A Protipomenki.

  B Besedi iz iste besedne druine.

  C Sopomenki.

  Podpomenka in nadpomenka.

  11. Obkroi rko pred pravilnim odgovorom.Besedo ele iz 2. povedi v 1. odstavku lahko zamenjamo z besedoA e.

  B komaj.

  C celo.

  e.

  12. Iz povedi Le pred zadnjo partijo sva nekoliko podrobneje pogledala v literaturo prepii prevzeti besedi. Nato jima pripii domao ustreznico. Za prvo jo najde v naslednji povedi v 2. odstavku.

  PREVZETA BESEDA DOMAA BESEDA

  13. Iz 3. odstavka prepii stopnjevani pridevnik in mu pripii preostali stopnji.

  OSNOVNIK PRIMERNIK PRESENIK

  2toki

  2toki

  1toka

  2toki

  1toka

  2toki

  2toki

  Zbirka nalog.indd 4Zbirka nalog.indd 4 13.8.2007 14:01:0513.8.2007 14:01:05

 • Rei me Reim te Zbirka nalog za zakljuno preverjanje znanja iz slovenine

  Preizkus 1

  5

  I. del II. del

  14. Iz povedi Hkrati pa tudi dokazuje, da se s trdim delom veliko dosee prepii glagola.

  Kaj imata razlino? Obkroi rko pred pravilno trditvijo.A Osebo.

  B tevilo.

  C asovno obliko.

  Naklonsko obliko.

  D Trajanje dejanja.

  Prepisana glagola uporabi v naslednji povedi. Nenehno je moral , kaj bo neko zmogel .

  15. Kako je novinar poroal o tem, kar so povedali njegovi sogovorci? Povei.O besedah prvega sogovorca je poroal ____ A z odvisnim govorom.

  O besedah drugega sogovorca je poroal ____ B z odvisnim in premim govorom.

  O besedah tretjega sogovorca je poroal ____ C s premim govorom.

  O besedah etrtega sogovorca je poroal ____

  16. Poved Luka nam je povedal, da se mu ivljenje sploh ne bo spremenilo in da bo e vedno treniral po dve uri na dan spremeni tako, da bo o tem, kar je povedal ahist, poroal z njegovimi besedami.

  Podrtaj pravilni odgovor. Zapisal si poved s premim govorom / z odvisnim govorom.

  17. Kateri stavni len je podrtan v stavku Po prihodu na brniko letalie smo se pogovarjali z uspenim ahistom? Obkroi rko pred pravilnim odgovorom.A Povedek.

  B Predmet.

  C Prislovno doloila asa.

  Prislovno doloilo naina.

  D Prislovno doloilo kraja.

  Podrtani stavni len pretvori v odvisni stavek in zapii poved.

  18. Predstavljaj si, da bo za olski asopis pripravil intervju z mladim svetovnim ahovskimprvakom. Napii mu pronjo za intervju. Poslal mu jo bo na O Domale, Bistrika c. 19, 1230 Domale. Vse potrebne podatke si izmisli sam.

  SKUPAJ

  40tok

  3toke

  2toki

  2toki

  2toki

  6tok

  Zbirka nalog.indd 5Zbirka nalog.indd 5 13.8.2007 14:01:0513.8.2007 14:01:05

 • Rei me Reim te Zbirka nalog za zakljuno preverjanje znanja iz slovenine

  Preizkus 1 I. del II. del

  6

  I. del DODATNE NALOGE

  1. Kaj pomeni podrtana besedna zveza v povedi Na sogovorec je arel od zadovoljstva?

  2. Napii samostalnike, iz katerih so tvorjeni naslednji pridevniki. velikanski

  svetovni

  mladinski

  bronast

  brniki

  3. Iz dodanih podatkov o drugem sogovorcu prepii samostalnik 1. moke sklanjatve: 2. moke sklanjatve:

  4. Iz naslova in nadnaslova prepii pridevnike in jih stopnjuj.

  OSNOVNIK PRIMERNIK PRESENIK

  5. Kateri povedi imata enak pomen kot poved Luka je postal svetovni mladinski prvak v ahu, vendar pa se mu ivljenje ne bo spremenilo. Obkroi rko pred pravilnima odgovoroma.A Ker je Luka postal svetovni mladinski prvak v ahu, se mu ivljenje ne bo spremenilo.

  B Luka je postal svetovni prvak v ahu, da se mu ne bo ivljenje spremenilo.

  C eprav je Luka postal svetovni mladinski prvak v ahu, se mu ivljenje ne bo spremenilo.

  eprav se Luki ivljenje ne bo spremenilo, je postal svetovni mladinski prvak v ahu.

  D Kljub naslovu svetovnega mladinskega prvaka v ahu se Luki ivljenje ne bo spremenilo.

  6. Iz besedila prepii kratici za svetovno in evropsko prvenstvo. V em se evropsko prvenstvo loi od svetovnega?

  7. Letnico iz 1. odstavka napii z besedo.

  8. V uvodnem delu sta glavni in vrstilni tevnik napisana z besedo. Napii ju s tevilko. Glavni tevnik:

  Vrstilni tevnik:

  9. Ali je prav, da je na koncu 2. povedi v 1. odstavku klicaj?DA NE

  Pojasni sv