Zbiorniki wodociągowe...zbiorników na wodę Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiorników...

63
Zbiorniki wodociągowe

Transcript of Zbiorniki wodociągowe...zbiorników na wodę Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiorników...

 • Zbiorniki wodociągowe

 • Ze względu na położenie w stosunku do terenu:

  - zbiorniki terenowe (naziemne) (tanie i budowane na wzniesieniach),

  - zbiorniki wieżowe (zlokalizowane na specjalnej konstrukcji),

  Ze względu na cele budowy:

  - zbiorniki dolne (zadaniem ich jest wyrównanie nierównomierności między dostawą i poborem

  wody),

  - zbiorniki górne (dodatkowo stabilizują ciśnienia w sieci wodociągowej).

  http://www.instsani.pl/

  Ze względu na położenie w stosunku do odbiorcy:

  - zbiorniki przepływowe (początkowe), zlokalizowane są między obiektami zakładu produkcji

  wody, a siecią

  - zbiorniki końcowe,

  - zbiorniki centralne (zlokalizowane zwykle w punkcie ciężkości największego rozbioru

  wody).

 • Należy odróżniać zamknięte zbiorniki wodociągowe od innych podziemnych

  zbiorników na wodę jak np.: zb. retencyjne, przeciwpożarowe, separtatory.

  Podstawowe różnice wynikają z obowiązkowych elementów wyposażenia

  (orurowania) podyktowanych funkcją oraz z reżimu gromadzenia i przepływu

  wody – np. dążenia do wymuszonego przepływu wody dla unikania zastoisk,

  przykładowy segmentowy zbiornik retencyjny,

 • i przeciwpożarowy tego samego producenta

 • Ze względu na technologiczną funkcję zbiorników zapasowo-wyrównawczych konieczne jest

  przestrzeganie następujących zasad przy projektowaniu ich kształtów, konstrukcji i

  wyposażenia:

  1.Kształt zbiornika oraz usytuowanie wlotu i wylotu wody powinny zapewniać ciągłą wymianę całej

  masy wody gromadzonej w zbiorniku i nie dopuszczać do wytwarzania się martwych przestrzeni z

  zastoiskami, w których jakość wody mogłaby ulegać niekorzystnym przemianom.

  2.Zbiornik powinien mieć zapewniona wentylację pozwalającą na stałą wymianę powietrza i

  utrzymanie w zbiorniku ciśnienia atmosferycznego; ze względów sanitarnych konieczne jest

  odświeżanie powietrza w zbiorniku, ze względów konstrukcyjnych natomiast niezbędne jest

  zabezpieczenie zbiornika przed wytworzeniem się w nim nadciśnienia (przy napełnianiu woda} i

  podciśnienia (przy opróżnianiu zbiornika) oraz wymiana nawilgoconego powietrza (w celu

  przeciwdziałania powstawaniu skroplin).

  3.Konstrukcja zbiornika musi być szczelna zarówno ze względu na przeciwdziałanie wyciekaniu z

  niego wody, jak i na zabezpieczenie przed przedostawaniem się do zbiornika wód deszczowych i

  gruntowych, mogących skazić wodę znajdującą się w zbiorniku.

 • 4. Konstrukcja zbiornika powinna mieć odpowiednie właściwości cieplne, tak aby w

  zimie woda w nim nie zamarzała, a w lecie nie podgrzewała się; woda zawarta w

  zbiorniku powinna być chroniona przed światłem słonecznym w celu niedopuszczenia

  do rozwoju glonów.

  5. Zbiornik powinien być zabezpieczony przed dostępem nie uprawnionych do tego osób,

  a także przed dostępem zwierząt.

  6. Wszelkie mechanizmy i urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zbiornika

  powinny być dostępne dla obsługi, tak aby obsługa nie musiała mieć bezpośredniego

  kontaktu z przestrzenią nad woda w zbiorniku i aby nie mogło przy tym nastąpić

  przypadkowe skażenie wody.

  7. Zbiornik powinien być tak zaprojektowany, aby nie nastąpiło jego przepełnienie i

  możliwe było jego całkowite opróżnienie i oczyszczenie z ewentualnego

  nagromadzenia się w nim osadu, a następnie przeprowadzenie dezynfekcji.

  Pląsowski Z., Roman M., Konstrukcje budowlane w stacjach uzdatniania wody, Arkady, Warszawa 1979;

 • Pląsowski Z., Roman M., Konstrukcje budowlane w stacjach uzdatniania wody, Arkady, Warszawa 1979;

  zbiorniki b. dużych objętości

 • obsypka piaskowa

  uszczelnienie z gliny lub iłu

  komora zsuw

 • zbiornik prostokątny dwukomorowy

 • Schematy typowych przekrojów poprzecznych prostopadłościennych

  zbiorników na wodę

  Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiorników żelbetowych, Zbiorniki na ciecze, PWN, Warszawa, 2013.

 • Płyta denna gładka i w kształcie odwróconego stropu grzybkowego

 • Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiorników żelbetowych, Zbiorniki na ciecze, PWN, Warszawa, 2013.

 • Olszany_zbiornik wody czystej, www.wik.strzegom

 • Olszany_zbiornik wody czystej, www.wik.strzegom

 • zabezpieczenie konstrukcji przez wykonanie przepony

  żelbetowej pod dnem konstrukcji

  (spękania wapienia i ew, zjawiska krasowe)wymianę grunt

 • Systemy przekazywania obciążeń ze stropu na płytę denną

 • zbiorniki ze stali ocynkowanej pokrytej farbami epoksydowymi lub proszkowymi poliestrowymi, lub ze stali kwasoodpornej

  panele 1,25 X 2,50 m skręcane na śruby i uszczelniane masą poliuretanową, na płycie żelbetowej .

  Pojemności od 50 do 1500 m3

 • Stacji uzdatniania wody w Maryszewicach, budowa zbiornika dwukomorowego z pompownią II-go

  stopnia. Prace przy budowie od września do listopada.

  Naziemny, okrągły, żelbetowy zbiornik o wysokości użytkowej 5,2 m oraz średnicy wewnętrznej 10

  m będzie miał zdolność retencjonowania 400 m3 wody, po 200 m3 w każdej z komór.

  : http://wod-kan.inzynieria.com/cat/1/art/41780/budowa-zbiornikow-wody-czystej-w-maryszewicach

 • Dno zbiornika przegubowo połączone ze ścianą lub zdylatowane, przy

  założeniu niepodatnego podłoża, zbroi się konstrukcyjnie dołem i górą siatką o oczkach

  20-25 cm o średnicy zbrojenia około 8 mm w układzie radialnym lub ortogonalnym

 • zalecane grubości ścian > 12 (15) cm

 • Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986;

 • Połączenie ścian zbiorników cylindrycznych z fundamentem – rozwiązania zalecane:

  (najbezpieczniejsze z uwagi na zgodność przyjętego schematu z rzeczywistą pracą konstrukcji)

  (Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986)

  sztywne utwierdzenie - zbiorniki żelbetowe i niewielkie monolityczne zbiorniki sprężone

  (do 2500 m3)

  Dla większych zbiorniki sprężonych oraz wszystkie sprężone o ścianach prefabrykowanych –

  zalecany jest schemat zmieniany po zakończeniu sprężania. Dla fazy sprężania schemat

  przegubowo – przesuwny, a dla etapu eksploatacji – połączenie przegubowo –

  nieprzesuwne lub sztywne utwierdzenie

 • Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986;

 • Zalecane objętości i opłacalność zbiorników cylindrycznych

  Wg Kalisza:

  - opłacalne jest sprężanie zbiorników wysokich (D/H < 1,5) o pojemności V > 900 m3

  oraz niskich (D/H > d) o V > 2500 m3;

  - zbiorniki o pojemności do 4000 m3 należy realizować jako prefabrykowane, sprężone kablami

  odcinkowymi,

  - w przypadku zbiorników o pojemności 4500 – 11000 m3 najlepsze efekty są dla konstrukcji

  monolitycznych sprężonych strunami ciągłymi z użyciem nawijarki.

 • Kalisz H.: Wybrane zagadnienia budownictwa komunalnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994;

 • Kalisz H.: Wybrane zagadnienia budownictwa komunalnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994;

 • Kalisz H.: Wybrane zagadnienia budownictwa komunalnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994;

 • Kalisz H.: Wybrane zagadnienia budownictwa komunalnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994;

 • Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986;

 • Sprężanie odcinkowe

  Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986;

 • 5 odmian elementów teowych (typoszereg) – dominujące

  praktyczne zastosowanie w Polsce

  Obecnie dominująca pozycja elementów płaskich z

  wewnętrznymi kablami sprężającymi.

  rozwiązanie obarczone wadami i

  obecnie raczej niestosowane

  Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986;

 • Kalisz H.: Wybrane zagadnienia budownictwa komunalnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1994;

 • Materiały firmy PRECON POLSKA

  Zbiorniki do 8 m wysokości ściany i 3500 m3 objętości

 • Zbiorniki od 3 do 6 m wysokości ściany i od 119 do 4460 m3 objętości

  Materiały firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

  Zbiornik na gnojowicę (naziemny), kable zewnętrzne

 • Zbiornik osadu w oczyszczalni ścieków (częściowo zagłębiony w gruncie)

  Materiały firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

 • Materiały firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

 • Materiały firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

 • Materiały firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

 • Sprężanie przez zmianę geometrii cięgien

 • Sprężanie za pomocą nawijania strun

  Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986;

 • Stachowicz A., Ziobroń W.: Podziemne zbiorniki wodociągowe: Obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady 1986;

  Materiały firmy Preload

 • zalety i wady metod sprężania

  Sprężanie przez nawijanie (struny):

  - równomierny naciąg na obwodzie powłoki, brak oporów tarcia, mniejsze zużycie stali w

  porównaniu do sprężania odcinkowego;

  - istotny koszt urządzeń do sprężania, trudniejsza kontrola naciągu, zagrożenie korozją

  cięgien.

  Sprężanie odcinkowe (kable):

  - tani i łatwo dostępny sprzęt sprężający, bardziej dokładna kontrola siły sprężającej,

  potencjalnie lepsze możliwości zabezpieczenia cięgien i zwiększona trwałość konstrukcji;

  - większe zużycie stali sprężającej, konieczność projektowania i wykonania elementów

  oporowych (pilastrów), nierównomierność rozkładu siły sprężającej