Zaterdag-Zonda* 15-1 Me6i 1915.

of 4 /4
hefcjnidden en Noordelijk gedeelte. Li ckn !aUn namiddag vermeesterden de Franschen huis voor huis het middengedeelte van het dorp. De Duit- schers bevinden zich riu nog slechts in het uiterste noordelijke stuk, dat thans door de Frantchen wordt aangevallen. In het Prieiterboach hebben de Franschen op twaalfden Mei een aictiwe linie Duitsche loopgraven vermeesterd. ST. PETERSBURQ, 12 Mei. — Officieel bericht uit het groote hoofd kwartier : In de streek van Sjawli zijn onze troepsn gisteren met succes de naar het Zuid Westen terugtrekkende Ouitschers, die uit de stad Sjawli zijn teruggeslagen, blijven vervolgen. Op den linkeroever van de Njemen en het Narewfrant is het bijna overal rustig gebleven. Op den linkeroever van den Weichsel heeft een commando onzer infanterie, die in den nacht van 11 dezer bij Sochaczew (op den rechter- oever van de Bzura) de Bzura was overgetrokken, ten zuiden van So- chaczew na een bajanetgevecht een groep Duitsche loopgraven vermees- terd, een ofiicier en verioheidene tientallen soldaten gevangen genomen. Pogingen van de Ouitschers om onze troepen in de streken ten zuiden van Skierniwice en Rawa aan te vallen, zijn afgeslagen.' In West Oalicie hebben onae troepen den 10en dezer in de richting van Lutowiska (ten noorden van Smolnik oostelijk van de San) hun terugtocht naar de hun aangewezen stellingen voortgezet. Het offensief van den vijand wordt door onze tegenaanvallen belemmerd. In de richting van Uzsok en Slryj zijn aanvallen van de Oostenrijkers met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Bij de beneden-Rojanka heeft de vijand mijnen laten springen bij onze loopgraven en vervolgens een aanval gedaan op de naburige sectoren van onze stellingen. Hij slaagde erin een • deel van de mijnkraters te bezatten, doch onze troepen hebben de Oostenrijkers er weer uit verdre- ven en hen met achterlating van honderden dooden op de vlucht gejaagd Wij hebben daar tal van gevangenen gemaakt. In de streek van Lawornikketen ten westen van de Lomnica hebben wij de door sns behaalde voordeelen uitgebreid door een krachtig offen- sief. De vijand heeft daar de laatste dagen reusachtige 'verliezen geleden cn op de helling vaa de bergketen meer dan 5000 dooden laten liggen. In de streek over de Dnjestr zijn onze treepen op h«t meer dan 60 werst lange front Obertya—Czernowitz tot het offensief overgegaan en schieten er goed op. Zij brengen den vijand groote verliezen toe en slaan zijn pogingen om onzen opmarsch door tegenaanvallen te •tuiten, af. Wij hebben in die «treek veel gevangenen gemaakt ; den 10en dezer zijn er meer dan 5000 ingeschreven. Bovendien hebben wij opnieuw zes kanonnen, 8 machinegeweren en een groote oorlogsbuit vermeesterd. De haastig terugtrekkende vijand heeft den geheelen linkeroever van den Dnjestr en de stad Zaleszc^yki ontruimd. ST PETERSBURQ, 12 Mei. — In de gevechten tusschen den Weich- sel en de Karpattien op S en 9 Mei over een front van 55 werst, loo- iende van Wielopole tot Novo Sanec, hebben de Ouitschers ons front trachten door te breken. Het krijgsplan was eenvoudig, maar moest blik- semsnel worden uitgevoerd. Er moest een wig in ons front worden gedreven in de richting van Krosno door 7 divisies van de beste Duit- sche troepen over een afitand van 28 werst. De beweging werd met «en heftige beschieting door het zware geschut ingeleid. Onze troepen •tonden tegenover een verpletterende meerderheid. Het hoofdfront breidde zich 8 da »en na het begin der krijgsverrichtingen over een breedte van 60 werst uit Onze vijanden hadden hier drievierden van het Oostenrijk- «che leger bijeengebracht, verder een groot deel van de eerste en tweede Duitsche reserve, 8 divisies van het Servische front en een groot aantal nieuwgevormd« Oostenrijksche divisies. Van onze legers was hier slechts één enkel tegenover den overmachtigen vijand geplaatst. De Ouitschers hebben geen tractisch voordeel behaald. De aanval die onze reserve van den kant van Arzmicz uitvoerde, tegen den vijand «lijken vleugel, stelde ons leger gelukkig in staat een gunstiger •telling in te- nemen. Wij zijn erin geslaagd onze troepen opnieuw te groepeeren en hebben hierdoor het gevaar voor een omvatting volkomen bezworen. Ons leger heeft belangrijke versterkingen gekregen en is in alle opzichten gereed tot een flinken tegenaanval. Onze terugtocht net convooien en al geschiedde stelselmatig. De vijandelijke verliezen zijn zeer groot, en bedragen zeker meer dan 180 000 man. Ten slotte zij opgemerkt dat toen onze troepen de bergsectoren bezet- ten die de vijand thans in bezit heeft, deze in de oflicieele berichten van den vijand zonder eenige beteekenis werden genoemd. ST. PETERSBURQ, 12 Mei. — Na de mislukking van het Duitsche offensief in de richting van Mitau en Rossieny, begint de strategische toestand in de streek van Sjawli :ich duidelijker af te teeken»n De Duit- «chars, die in de richting van Mitau, Poruvege en Kovno warén opge- drongen, besloten tot een wanhopige poging en gingen tot een krachtig offensief over in de streek van Sjawli. Op 8 Mei bezetten zij het station Sejiy Den avond van dien zelfden dag werden z^ er echter door onze cavalerie weer uit verdreven. De Duitschtri werden op de vlucht gedre- ven en den volgenden «chfend achterhaald bij Krakinove, nadat ze reeds c«n tocht van 50 werst hadden afgelegd. Deze mislukte aanval der Duit- schers op onxe achterhoeden zal noodzakelijkerwijze invloed oefenen op de krijgsverrichtingen in de sjiwli. Intusschen kan men verwachten dat da Ouitschers zich na de nederlaag bij Sejny nog meer zullen versterken. t t -TM,'., iniski! .. \talPC !£• .tei1iCu;if3 r b ^ - ^ c u J * ! ^prjenm VJhmrj fepieck- m f/^VsuAo ( Araé. ff \ L f - 'L A < wvwff vA ^InvczÈHC V V \ >mm/ 0GS^anabten 0L<ko\\yna ^ O Mlannw h $/i'tznifz ioc flWr.'HrfZ O.T A'»v'i(f C ^ i k RUMANIf' . Hier geven wij de kaart van Bukowina. Zoo heet msn de noord- westelijke provincie van Oos'enrijc die deels door de kussen bezet is g«*ordeo Over eenise dagen werd'jn ze echter na hevige gevechten •en ein4 a„ch>eruit gedreven, doch thans treden de Rassen weer aan- vallend op Zij zijn weder o/er den Dniester gekomen en hebben de OQSj.enrijkers eene nederlaag toegebracht bij Horodenka, dit stadje «gt ;?ngeveer rai !den op- de kaart. Hef Russisch officieel bericht tpreekt van verscheidene duizenden Oosten rij k<che krijgsgevangenen Dejhoofdstad der Bukowina is Czernowitz waarvan ér ook veel flwpr'oken is ih de ambtelijke berichten. T'.Oi. • • • ••''••• . Het noordelijk gedeelte van het oostelijk front, terwijl het kaartje der Bukowina het zuidelijk gedeelte er vai is. Op dit kaartje waren de Ouitschers in de omstreken van Mitau voortgedrongen en ze richtten zich tot de stad Riga. Plotselings verschenen de Russische soldaten voor de verblufte Duitschers, en thans worden ze .terugge- dreven uit de stad Scliawli. Zoo het schijnt hadden de Duitsche krijgsverrichtingen in deze streek alleen voor doel het opeischen van eetwaren en allerhande levensmiddelen voor hunne paarden. Parijs, 12 Mei. Het communiqué van hedenmiddag meldt: In den nacht van 11 op 12 Mei hebben de Duitschers door een tegen- aanval een gedeelte heroverd van het uitgebreide stelsel van loopgraven, dat wij bij L o o s in bezit hebben genomen. De Franschen zetten de achtervol- ging der Duitschers tusschen de kapel van Notre Dame la Loret- te en A b l a i n g St. N a z a i r e zeer krachtig voort. De Duitschers ondernamen van A b l a i n g uit een tegenaanval, die in de kiem weid gesmoord. Onmiddellijk hervatten de Franschen het offensief en wonnen terrein in de richting van de suikerfabreik vsn Souchez. B|j C a r e n e y zijn de Duitsche stellingen nauw door ons ingesloten. Wij veroverden verscheidene huizen C blokken van het dorp. De Franschen maakten vervolgens vorderingen ten Zuidaosten van dat dorp, dat zij van uit het Westen en Oosten binnentrokken. In den geheeltn sector Loos- A t i e c h t , waar de Fransehen sedert Zondag den Duitschers drie loopgra venlinies ontnamen, wordt thans om de vierde linie gestreden. De Duitsche gevangenen, wier aantal blijft toenemen, verklaarden order te hebben gekregen, om tot eiken prijs Neuve-Chapelle en de versterking bij Notre Dame de Lorette te behouden. Van het overige front zijn slechts enkeleartilleriegevechten te vermelden L o n d e n , 12 Mei. Het communi qué van generaal French deelt mede: Gisteravond sloegen w^ ten Oosten van Yperen een nieuwen aanval der Duitschers af ten Zuiden van den weg naar Meenen. Dit is de derde zware nederlaag, die gisteren door de Duitschers in dtze streek is geledtn Berlijn, 12 Mei. Het groote hoofdkwartier meldt : Vijandelijke vliegers wierpen giste ren bommen op B r u g g e , in België, zonder militaire schade aan te richten. Ten Oosten van Y p e r e n namen wij een belangrijken heuvel, die door Schotsche Hooglanders verdedigd werd. Dainkerken werd weder door ons gebombardeerd. Ten Oosten van Dix muiden schoten wij een Engelsche vliegma- chine neer. Tusschen Careney en Neu- ville (de streek ten Noorden van At recht, zijn de door de Franschen in de laatste dagen genomen stellin gen nog in hun bezit. Overigens waren ook gisteren alle pogingen tot doorbraak van den vijand vruchteloos. Zijn aanvallen zijn hoofdzakelijk ge richt tegen onze stellingen ten Oosten enten ZuidOosten van Vermei les, tegen de Hoogte van la Lo rette, de plaatsen Ablaing en C a r e n e y , en onze stellingen ten Noorden en ten Noord-Oosten van At recht. Alle aanvallen van den vijand mislukten. De poging van den tegenstander, ons den Hartmannsweilerkopf weder te ontrukken, mislukte. Na hun actie door zeer krachtig artillerievuur te hebben ingeleid, dron gen de Fransche Alpenjagers in ons •p dtn heuvelham gelegen blokhuis, maar zij werden er dadelijk weder uit verdreven. PARIJS, 12 Mei. Het officieele com- muniqué van woensdag 3 uur geeft nog devolgende bijzonderheden. De aanval op het door de Belgen ingerichte bruggehoofd ten N. van Dixmuiden in den nacht van 10 op 11 Mei geschiedde door 3 Duit-che bataljons. De Belgen hebben hun gevoelige verliezen toegebracht cn 50 gevangenen gemaakt. De door de Engeischen'afgeslagen' aanval der Duitschers, waarbij dezen van verstikkende gancn gebruik maakten, had ten Q. van Yperen. Da door de Franschen ten-N. van Atrecht behaalde successen hebben op 11 Mei na uiterst hevige gevecht- en nog aanmerkelijk grooter afme- tingen aangenomen. De Franschen hebben hun succes bij Notre Dame de Lorette voortge- zet en dtijven de Duitschers tus- schen de kapel van Notre Dame de Lorette eenerzijds en Ablaing en St. Nazaire anderzijds krachtig achter- uit. De Franschen hebben bij hun aan- val op de stelling Sauchez—Careney verscheidene opzichzelf staande hul- in het Oostelijk dee| van het dorp genomen enaM gevangenen gemaakt waaronder enn officier. Wij zijn ver- der vooruit gekomen in de richting van het bosch ten O. van het dorp. De verbinding tusschen Careney en Ablaing over Souchez wordt steeds lastiger voor de Duitschers. WEERWRAAK. Een Times-correspandent in Noerd Frankrijk schrijft over den indruk, dien het gebruik van chloorgas als strijd Tiiddfl door de Duitschers ge- maakt heeft in het Britsche leger in Noord F ankrijk. Voordezen was het slechts een ridderlijke animositeit teger de Duitschers, die deze Brit- sche soldaten bezielde ; maar thans heeft zich een diepe afschuw van al wat Duitsch is meester gemaakt van die soldaten. Vooral uit de rijen der onderofficieren en soldaten wordt aangedrongen op onverwijlde en vol- doende maatregelen van weerwraak. Vooral wordl er met klem op aange- drongen, dat onmiddellijk uit Enge- land naar Duitschland rullen worden gedeporteerd alle Duitsche onderdanen, die niet in staat zijn, de wapenen te dragen. LONDEN, 12 Mei. — De oogge tuige bij het Eagelsche hoofdkwartier geefl een beschrfviag van de ge vech'en «en N. en NO. van Yperea, op Zaterdag en Zondag, waaruit blijkt, dat deze slag eea der meest verbitterde van dea htelen oorlog was. De slag begen Zaterdagochtend vroeg met een hevig geschutvuur, gevolgd door aanvallen der Duit- schers met sterke strijdkrachten De Erotische linie werd op verscheidene punten doorboord, vooral bij Prezen- berg. De Duitschers kwamen op een gege/en oogenblik zelfs tot Wieltje toe. Dadelijk werden* tegeaaanvallen op touw gezet. Maar de Duitsche infanterie keerde telkens weer terug: Oedurende den nacht na^n de strijd' voortdurend ia hevigheid' toe. Het gevechtsfront waggelde voortdurend heen en weer. Omstreeks één uur, in den Macht van Zaterdag op Zondag, wierpen de Engeischen den vijand met «ie bajonet uit Wieltje, dat be- zaaid was met Duitsche gesneuvel- den Bij hel krieken van den dag was er een korte verademing. Ze duarde echter niet laag. la dea namiddag bereikte de slr(d z|fa hoogtepunt. Onder dekking vaa eea verschrikke- lijk artillerievuur dedea de Daitschers vijf afzonderlijke aanvallea. Duitsche infanterie, In dichte gele- deren, wierpen zich met doodsver- achting op onze stallingen en werden door ons weggemaaid. Op één punt ten N. van de stad kwamen 500 Duitschers het bOKh uit. Ooggetuigen verklaren, dat er niet één van hen is oatkomen. Om half zeven 's avonds beproef- den de Duitschers e«n stormaanval op het kasteel Hoogs (*) doch hif werd onder een hagel van granaat- kartetsen gebroken. Op dit punt had- den de Duitschers gelijktijdig het vuur van kanonnen, snelvuurkanon- nen en geweren te verduren. Bij hun doorbraakpogingen hebbes de Duitschers ontzettende terliïïen geleden. De graad waj' 'letterlijk-be- zaaid-met handaoden.' " ' Voorzoover de strcak bij Yperen betreft, was dezen dag wél da geluk- kigste voor de Engélsehën? : ,r>1 • ~ Onze Uai«> dii.?d«r tevoren hersteld was op korten afstand ach- ter het oorspronkelijke froiit,'* Blèef onaangetast. Onze- verliezen waren betrekkelijk gering. Doordat de vijand ons voort- durend zulk een goed doel bood, bestond de strijd onzerzijds eenvou- dig in het neerschieten van dea vijand. Maandagochtend om 5 uur begon een nieuw gevecht 20 mijlen meer naar 't Zuiden. De bondgenooten openden een geweldig kanonvuur; om 6 uur rukta onze infanterie vooruit tusschen Bois- Orenier en Festhubert en bestormda de voorste loopgravenlinie der Duil- schèrs ten N. van Fromelles. Een t|<| lang werd er man tegen man go» vochten met bajonet, geweer en handgranaten. Wij handhaafden ons den heelen dag en brachten dea vijand uiterst gevoelige verliezen toe. Niet alleen werd een groot aantal Duitschers gedood bij het bombar- dement, maar hun herhaalde pogingen om ons uit de vermeesterde stelling te verdrijven kwam hun allerduurst te staan. Ten N. van Festhubert heeft onie opmarsch zwaren tegenstand ontmoeL Onze verliezen waren zwaar. (') Door het kasteel Hooge wil de ooggetuige waarschijnlijk zeggen: Het kasteel van den baron Vincke staande op < Hooge >. (Red. Oetrou- we Maldegem). D * 9T»|c1 b i j Atrecht. PARIJS, 13 Mei. De gevechten, dia sinds Zondag ten Noorda.i van A t r e c h t geleverd worden, verster- ken op bijzonder schmierende wijze het succes der Fransche troepen. Bij onze aanvallen tutschen Loos en Neuvil'.e - St Vaast namen wij In het geheet 34oo man gevangen, onder wie meer dan 5o olficieren en maak- ten twaalf kanonnen en 6o machine- geweren buit. Onder de aanvallen was die, welke geleid over een deel van het front ten Noorden van Ca- reney tot de streek ten Noord'n van Neuville, bijzonder gelakkig, hetgeen aan het legerko'ps te danken was, dat daar de legerorder moest uit- voeren. Wij kwamen op de verschillende plaatsen van t*ee tot vier K.M. vooruit en veroverden drie sterke verdedigingspunten bij Lalargette, ten Westen van Neuville en ten Oesten van Orancy De aanval op Latargette werd door een divisie met een merkwaardige vermetelheid uitge- voerd en had een volkomen succes, ondanks het hevige mitrailleurvuur. De troeppn zeilen hun aanvallen voort op Neuville, dat volgens een, uitdrukking vaa een officier, een ware opeenhoop'ng vormde van ma- chlnegewe en en bommenwerpers. De aanval ging desniettemin door, terwijl de vijand schooi uit ieder versterkt huis, en uit iederen kelder, die als loopgraaf was ingericht. Wij veroverden het eene huis na het andere, maakten ons op deze wijze van het halve dorp meester, en wis- ten het terrein te behouden, ondanks alle tegenaanvallen Meer Noordelijk werd nog ten zeer belangrijke winst behaald door een aanval vanuit het boich van Bcrthonvalle ; deze was g« richt op de vt rsterVinÉjen en loop- graven c. het wiite weik » geheelen, en werd om tien nur begonnen. Het was een onbeschrijfelijk schouwspel. De voorhoede sprong vooruit, dook dan weer weg, verscheen op- nieuw en trok zonder zich aan den vijand te storen, door diens loopgra- ven heen. Soms sloot zij de schuil- plaatsen van den vijand af om dezen <het ontvluchten te btlellcn, dan weer wierpen zij zich met de bajonet op ihem om deien den weg te versperren. / Er sneuvelden velen van onze offi- eieren, een brigadegeneraal werd de iborst door een kogel doorboord, een kolonel werd zwaar gewond en drie tot vier bevelhebbers sneuvelden. De aanval nam in hevigheid toa en wij kwamen in één en half-nur vier K M vooruit Een dergelijke uitslag is in dezen oorlog in zeven maanden noch door ons, noch door de Duitschers bereikt. Wij vernietigden of n a m « ongeveer een brigade gevangen. Ten Noorden van het bosch van Bertho val was de strijd niet minder hevig en namen de moeilijkheden neg toe, door de gesteldheid van het terrein, waar de artillerie wegens de ravijnen m'nder uitwerking had..Onza regimenten wonnen voel voor voet terrein, door de vijandelijke «tellingen met handgranaten te b»>ml»ardeeren, maakten tallooze gevangenen en ver- overden veel materiaal y ' Zoo was het Zondarden 9n Mei. In den sector ven Cj/rency Neuville iwerd op uitstekende wijze gestreden, nadat de gevechten/daar door een «uccesvol artillerievuur waren ingeleid. Ds geestdrift der i/fanterie was bul-, tengewöón, allen ;waren vol moed ondér den Invlöe van wlé''e> hel« ondér den 'invlöe^ hunner officieren; 'veel gesneuveld Op andere gideelten van het front zetten onze triepen hun aanvall«» voort met bul«ngewpon enthousias- uw, dapparM* volharding.

Embed Size (px)

Transcript of Zaterdag-Zonda* 15-1 Me6i 1915.

hefcjnidden en Noordelijk gedeelte. Li ckn !aUn namiddag vermeesterden de Franschen huis voor huis het middengedeelte van het dorp. De Duit- schers bevinden zich riu nog slechts in het uiterste noordelijke stuk, dat thans door de Frantchen wordt aangevallen.
In het Prieiterboach hebben de Franschen op twaalfden Mei een
aictiwe linie Duitsche loopgraven vermeesterd.
ST. PETERSBURQ, 12 Mei. — Officieel bericht uit het groote hoofd
kwartier : In de streek van Sjawli zijn onze troepsn gisteren met succes de naar
het Zuid Westen terugtrekkende Ouitschers, die uit de stad Sjawli zijn teruggeslagen, blijven vervolgen.
Op den linkeroever van de Njemen en het Narewfrant is het bijna overal rustig gebleven.
Op den linkeroever van den Weichsel heeft een commando onzer infanterie, die in den nacht van 11 dezer bij Sochaczew (op den rechter- oever van de Bzura) de Bzura was overgetrokken, ten zuiden van So- chaczew na een bajanetgevecht een groep Duitsche loopgraven vermees- terd, een ofiicier en verioheidene tientallen soldaten gevangen genomen.
Pogingen van de Ouitschers om onze troepen in de streken ten zuiden van Skierniwice en Rawa aan te vallen, zijn afgeslagen.'
In West Oalicie hebben onae troepen den 10en dezer in de richting van Lutowiska (ten noorden van Smolnik oostelijk van de San) hun terugtocht naar de hun aangewezen stellingen voortgezet. Het offensief van den vijand wordt door onze tegenaanvallen belemmerd.
In de richting van Uzsok en Slryj zijn aanvallen van de Oostenrijkers met groote verliezen voor den vijand afgeslagen.
Bij de beneden-Rojanka heeft de vijand mijnen laten springen bij onze loopgraven en vervolgens een aanval gedaan op de naburige sectoren van onze stellingen. Hij slaagde erin een • deel van de mijnkraters te bezatten, doch onze troepen hebben de Oostenrijkers er weer uit verdre- ven en hen met achterlating van honderden dooden op de vlucht gejaagd Wij hebben daar tal van gevangenen gemaakt.
In de streek van Lawornikketen ten westen van de Lomnica hebben wij de door sns behaalde voordeelen uitgebreid door een krachtig offen- sief. De vijand heeft daar de laatste dagen reusachtige 'verliezen geleden cn op de helling vaa de bergketen meer dan 5000 dooden laten liggen.
In de streek over de Dnjestr zijn onze treepen op h«t meer dan 60 werst lange front Obertya—Czernowitz tot het offensief overgegaan en schieten er goed op. Zij brengen den vijand groote verliezen toe en slaan zijn pogingen om onzen opmarsch door tegenaanvallen te •tuiten, af.
Wij hebben in die «treek veel gevangenen gemaakt ; den 10en dezer zijn er meer dan 5000 ingeschreven. Bovendien hebben wij opnieuw zes kanonnen, 8 machinegeweren en een groote oorlogsbuit vermeesterd.
De haastig terugtrekkende vijand heeft den geheelen linkeroever van den Dnjestr en de stad Zaleszc^yki ontruimd.
ST PETERSBURQ, 12 Mei. — In de gevechten tusschen den Weich- sel en de Karpattien op S en 9 Mei over een front van 55 werst, loo- iende van Wielopole tot Novo Sanec, hebben de Ouitschers ons front trachten door te breken. Het krijgsplan was eenvoudig, maar moest blik- semsnel worden uitgevoerd. Er moest een wig in ons front worden gedreven in de richting van Krosno door 7 divisies van de beste Duit- sche troepen over een afitand van 28 werst. De beweging werd met «en heftige beschieting door het zware geschut ingeleid. Onze troepen •tonden tegenover een verpletterende meerderheid. Het hoofdfront breidde zich 8 da »en na het begin der krijgsverrichtingen over een breedte van 60 werst uit Onze vijanden hadden hier drievierden van het Oostenrijk- «che leger bijeengebracht, verder een groot deel van de eerste en tweede Duitsche reserve, 8 divisies van het Servische front en een groot aantal nieuwgevormd« Oostenrijksche divisies. Van onze legers was hier slechts één enkel tegenover den overmachtigen vijand geplaatst.
De Ouitschers hebben geen tractisch voordeel behaald. De aanval die onze reserve van den kant van Arzmicz uitvoerde, tegen
den vijand «lijken vleugel, stelde ons leger gelukkig in staat een gunstiger •telling in te- nemen.
Wij zijn erin geslaagd onze troepen opnieuw te groepeeren en hebben hierdoor het gevaar voor een omvatting volkomen bezworen. Ons leger heeft belangrijke versterkingen gekregen en is in alle opzichten gereed tot een flinken tegenaanval.
Onze terugtocht net convooien en al geschiedde stelselmatig. De vijandelijke verliezen zijn zeer groot, en bedragen zeker meer dan
180 000 man.
Ten slotte zij opgemerkt dat toen onze troepen de bergsectoren bezet- ten die de vijand thans in bezit heeft, deze in de oflicieele berichten van den vijand zonder eenige beteekenis werden genoemd.
ST. PETERSBURQ, 12 Mei. — Na de mislukking van het Duitsche offensief in de richting van Mitau en Rossieny, begint de strategische toestand in de streek van Sjawli :ich duidelijker af te teeken»n De Duit- «chars, die in de richting van Mitau, Poruvege en Kovno warén opge- drongen, besloten tot een wanhopige poging en gingen tot een krachtig offensief over in de streek van Sjawli. Op 8 Mei bezetten zij het station Sejiy Den avond van dien zelfden dag werden z^ er echter door onze cavalerie weer uit verdreven. De Duitschtri werden op de vlucht gedre- ven en den volgenden «chfend achterhaald bij Krakinove, nadat ze reeds c«n tocht van 50 werst hadden afgelegd. Deze mislukte aanval der Duit- schers op onxe achterhoeden zal noodzakelijkerwijze invloed oefenen op de krijgsverrichtingen in de sjiwli. Intusschen kan men verwachten dat da Ouitschers zich na de nederlaag bij Sejny nog meer zullen versterken.
t t
^prjenm
VJhmrj
fepieck- m f / ^ V s u A o ( Araé. ff \ L f - 'L A < wvwff vA
• ^InvczÈHC V V
\ >mm/ 0GS^anabten
0L<ko\\yna
C ^ i k R U M A N I f ' .
Hie r geven wij de kaart van Bukowina . Zoo heet msn de noord-
westelijke provincie van Oos'enri jc die deels door de kussen bezet is
g « * o r d e o Over eenise dagen werd'jn ze echter na hevige gevechten
• en ein4 a„ch>eruit gedreven, doch thans treden de Rassen weer aan-
va l lend op Zij zijn weder o/er den Dniester gekomen en hebben de
OQSj.enrijkers eene nederlaag toegebracht bij Horodenka , dit stadje
«gt;?ngeveer rai !den op-de kaart. Hef Russisch officieel bericht
tpreekt van verscheidene duizenden Oosten rij k<che krijgsgevangenen
Dejhoofdstad der Bukowina is Czernowitz waarvan ér ook veel
flwpr'oken is ih de ambteli jke berichten. T'.Oi. • • • ••''••• .
Het noordelijk gedeelte van het oostelijk front , terwijl het kaartje
der Bukowina het zuidelijk gedeelte er v a i is. O p dit kaartje wa ren
de Ouitschers in de omstreken van Mi tau voortgedrongen en ze
richtten zich tot de stad Riga. Plotselings verschenen de Russische
soldaten voor de verblufte Duitschers, en thans worden ze .terugge-
dreven uit de stad Scl iawl i . Zoo het schijnt hadden de Duitsche
krijgsverrichtingen in deze streek alleen voor doel het opeischen van
eetwaren en al lerhande levensmiddelen voor hunne paarden.
P a r i j s , 12 Mei. Het communiqué van hedenmiddag meldt:
In den nacht van 11 op 12 Mei hebben de Duitschers door een tegen- aanval een gedeelte heroverd van het uitgebreide stelsel van loopgraven, dat wij bij L o o s in bezit hebben genomen.
De Franschen zetten de achtervol- ging der Duitschers tusschen de kapel van N o t r e D a m e la Lo re t- te en A b l a i n g St. N a z a i r e zeer krachtig voort.
De Duitschers ondernamen van A b l a i n g uit een tegenaanval, die in de kiem weid gesmoord. Onmiddellijk hervatten de Franschen het offensief en wonnen terrein in de richting van de suikerfabreik vsn S o u c h e z .
B|j C a r e n e y zijn de Duitsche stellingen nauw door ons ingesloten. Wij veroverden verscheidene huizen C blokken van het dorp.
De Franschen maakten vervolgens vorderingen ten Zuidaosten van dat dorp, dat zij van uit het Westen en Oosten binnentrokken.
In den geheeltn sector L o o s - A t i e c h t , waar de Fransehen sedert Zondag den Duitschers drie loopgra venlinies ontnamen, wordt thans om de vierde linie gestreden.
De Duitsche gevangenen, wier aantal blijft toenemen, verklaarden order te hebben gekregen, om tot eiken prijs Neuve-Chapelle en de versterking bij Notre Dame de Lorette te behouden.
Van het overige front zijn slechts enkeleartilleriegevechten te vermelden
L o n d e n , 12 Mei. Het communi qué van generaal French deelt mede: Gisteravond sloegen w^ ten Oosten van Yperen een nieuwen aanval der Duitschers af ten Zuiden van den weg naar Meenen. Dit is de derde zware nederlaag, die gisteren door de Duitschers in dtze streek is geledtn
B e r l i j n , 12 Mei. Het groote hoofdkwartier meldt :
Vijandelijke vliegers wierpen giste ren bommen op B r u g g e , in België, zonder militaire schade aan te richten.
Ten Oosten van Y p e r e n namen wij een belangrijken heuvel, die door Schotsche Hooglanders verdedigd werd.
D a i n k e r k e n werd weder door ons gebombardeerd.
Ten Oosten van D i x m u i d e n schoten wij een Engelsche vliegma- chine neer.
Tusschen C a r e n e y en Neu- v i l l e (de streek ten Noorden van A t r e ch t , zijn de door de Franschen in de laatste dagen genomen stellin gen nog in hun bezit. Overigens waren ook gisteren alle pogingen tot doorbraak van den vijand vruchteloos. Zijn aanvallen zijn hoofdzakelijk ge richt tegen onze stellingen ten Oosten enten ZuidOosten van V e r m e i les, tegen de Hoogte van la L o r e t t e , de plaatsen A b l a i n g en C a r e n e y , en onze stellingen ten Noorden en ten Noord-Oosten van At r ech t . Alle aanvallen van den vijand mislukten.
De poging van den tegenstander, ons den H a r t m a n n s w e i l e r k o p f weder te ontrukken, mislukte.
Na hun actie door zeer krachtig artillerievuur te hebben ingeleid, dron gen de Fransche Alpenjagers in ons • p dtn heuvelham gelegen blokhuis, maar zij werden er dadelijk weder uit verdreven.
PARIJS, 12 Mei. Het officieele com- muniqué van woensdag 3 uur geeft nog devolgende bijzonderheden.
De aanval op het door de Belgen ingerichte bruggehoofd ten N. van Dixmuiden in den nacht van 10 op 11 Mei geschiedde door 3 Duit-che bataljons. De Belgen hebben hun gevoelige verliezen toegebracht cn 50 gevangenen gemaakt.
De door de Engeischen'afgeslagen' aanval der Duitschers, waarbij dezen van verstikkende gancn gebruik maakten, had ten Q. van Yperen.
Da door de Franschen ten-N. van
Atrecht behaalde successen hebben op 11 Mei na uiterst hevige gevecht- en nog aanmerkelijk grooter afme- tingen aangenomen.
De Franschen hebben hun succes bij Notre Dame de Lorette voortge- zet en dtijven de Duitschers tus- schen de kapel van Notre Dame de Lorette eenerzijds en Ablaing en St. Nazaire anderzijds krachtig achter- uit.
De Franschen hebben bij hun aan- val op de stelling Sauchez—Careney verscheidene opzichzelf staande hul- in het Oostelijk dee| van het dorp genomen enaM gevangenen gemaakt waaronder enn officier. Wij zijn ver- der vooruit gekomen in de richting van het bosch ten O. van het dorp.
De verbinding tusschen Careney en Ablaing over Souchez wordt steeds lastiger voor de Duitschers.
WEERWRAAK.
Een Times-correspandent in Noerd Frankrijk schrijft over den indruk, dien het gebruik van chloorgas als strijd Tiiddfl door de Duitschers ge- maakt heeft in het Britsche leger in Noord F ankrijk. Voordezen was het slechts een ridderlijke animositeit teger de Duitschers, die deze Brit- sche soldaten bezielde ; maar thans heeft zich een diepe afschuw van al wat Duitsch is meester gemaakt van die soldaten. Vooral uit de rijen der onderofficieren en soldaten wordt aangedrongen op onverwijlde en vol- doende maatregelen van weerwraak. Vooral wordl er met klem op aange- drongen, dat onmiddellijk u i t Enge- l a n d n a a r D u i t s c h l a n d rullen worden gedeporteerd a l l e Duitsche onderdanen, die niet in staat zijn, de wapenen te dragen.
LONDEN, 12 Mei. — De oogge tuige bij het Eagelsche hoofdkwartier geefl een beschrfviag van de ge vech'en «en N. en N O . van Yperea, op Zaterdag en Zondag, waaruit blijkt, dat deze slag eea der meest verbitterde van dea htelen oorlog was. De slag begen Zaterdagochtend vroeg met een hevig geschutvuur, gevolgd door aanvallen der Duit- schers met sterke strijdkrachten De Erotische linie werd op verscheidene punten doorboord, vooral bij Prezen- berg. De Duitschers kwamen op een gege/en oogenblik zelfs tot Wieltje toe. Dadelijk werden* tegeaaanvallen op touw gezet. Maar de Duitsche infanterie keerde telkens weer terug: Oedurende den nacht na^n de strijd' voortdurend ia hevigheid' toe. Het gevechtsfront waggelde voortdurend heen en weer. Omstreeks één uur, in den Macht van Zaterdag op Zondag, wierpen de Engeischen den vijand met «ie bajonet uit Wieltje, dat be- zaaid was met Duitsche gesneuvel- den Bij hel krieken van den dag was er een korte verademing. Ze duarde echter niet laag. la dea namiddag bereikte de slr(d z|fa hoogtepunt. Onder dekking vaa eea verschrikke- lijk artillerievuur dedea de Daitschers vijf afzonderlijke aanvallea.
Duitsche infanterie, In dichte gele- deren, wierpen zich met doodsver- achting op onze stallingen en werden door ons weggemaaid.
O p één punt ten N. van de stad kwamen 500 Duitschers het bOKh uit. Ooggetuigen verklaren, dat er niet één van hen is oatkomen.
Om half zeven 's avonds beproef- den de Duitschers e«n stormaanval op het kasteel Hoogs (*) doch hif werd onder een hagel van granaat- kartetsen gebroken. O p dit punt had- den de Duitschers gelijktijdig het vuur van kanonnen, snelvuurkanon- nen en geweren te verduren.
Bij hun doorbraakpogingen hebbes de Duitschers ontzettende terliï ïen geleden. De graad waj' 'letterlijk-be- zaaid-met handaoden . ' " ' Voorzoover de strcak bij Yperen betreft, was dezen dag wél da geluk- kigste voor de Engélsehën? : , r>1
• ~ Onze Uai«> d i i . ?d« r tevoren
hersteld was op korten afstand ach- ter het oorspronkelijke froiit,'* Blèef onaangetast.
Onze- verliezen waren betrekkelijk gering. Doordat de vijand ons voort- durend zulk een goed doel bood, bestond de strijd onzerzijds eenvou- dig in het neerschieten van dea vijand.
Maandagochtend om 5 uur begon een nieuw gevecht 20 mijlen meer naar 't Zuiden.
De bondgenooten openden een geweldig kanonvuur; om 6 uur rukta onze infanterie vooruit tusschen Bois- Orenier en Festhubert en bestormda de voorste loopgravenlinie der Duil- schèrs ten N. van Fromelles. Een t|<| lang werd er man tegen man go» vochten met bajonet, geweer en handgranaten. Wij handhaafden ons den heelen dag en brachten dea vijand uiterst gevoelige verliezen toe.
Niet alleen werd een groot aantal Duitschers gedood bij het bombar- dement, maar hun herhaalde pogingen om ons uit de vermeesterde stelling te verdrijven kwam hun allerduurst te staan.
Ten N. van Festhubert heeft on ie opmarsch zwaren tegenstand ontmoeL Onze verliezen waren zwaar.
(') Door het kasteel Hooge wil de ooggetuige waarschijnlijk zeggen: Het kasteel van den baron Vincke staande op < Hooge >. (Red. Oetrou- we Maldegem).
D * 9T»|c1 b i j A t r e c h t .
PARIJS, 13 Mei. De gevechten, dia sinds Zondag ten N o o r d a . i v a n A t r e c h t geleverd worden, verster- ken op bijzonder schmierende wijze het succes der Fransche troepen.
Bij onze aanvallen tutschen Loos en Neuvil'.e - St Vaast namen wij In het geheet 34oo man gevangen, onder wie meer dan 5o olficieren en maak- ten twaalf kanonnen en 6o machine- geweren buit. Onder de aanvallen was die, welke geleid over een deel van het front ten Noorden van Ca- reney tot de streek ten Noord'n van Neuville, bijzonder gelakkig, hetgeen aan het legerko'ps te danken was, dat daar de legerorder moest uit- voeren.
Wij kwamen op de verschillende plaatsen van t*ee tot vier K.M. vooruit en veroverden drie sterke verdedigingspunten bij Lalargette, ten Westen van Neuville en ten Oesten van Orancy De aanval op Latargette werd door een divisie met een merkwaardige vermetelheid uitge- voerd en had een volkomen succes, ondanks het hevige mitrailleurvuur. De troeppn zeilen hun aanvallen voort op Neuville, dat volgens een, uitdrukking vaa een officier, een ware opeenhoop'ng vormde van ma- chlnegewe en en bommenwerpers.
De aanval ging desniettemin door, terwijl de vijand schooi uit ieder versterkt huis, en uit iederen kelder, die als loopgraaf was ingericht. Wi j veroverden het eene huis na het andere, maakten ons op deze wijze van het halve dorp meester, en wis- ten het terrein te behouden, ondanks alle tegenaanvallen Meer Noordelijk werd nog ten zeer belangrijke winst behaald door een aanval vanuit het boich van Bcrthonvalle ; deze was g« richt op de vt rsterVinÉjen en loop- graven c. het wiite weik » geheelen, en werd om tien nur begonnen. Het was een onbeschrijfelijk schouwspel.
De voorhoede sprong vooruit, dook dan weer weg, verscheen op- nieuw en trok zonder zich aan den vijand te storen, door diens loopgra- ven heen. Soms sloot zij de schuil- plaatsen van den vijand af om dezen <het ontvluchten te btlellcn, dan weer wierpen zij zich met de bajonet op
ihem om deien den weg te versperren. / Er sneuvelden velen van onze offi- eieren, een brigadegeneraal werd de iborst door een kogel doorboord, een kolonel werd zwaar gewond en drie tot vier bevelhebbers sneuvelden.
De aanval nam in hevigheid toa en wij kwamen in één en half-nur vier K M vooruit
Een dergelijke uitslag is in dezen oorlog in zeven maanden noch door ons, noch door de Duitschers bereikt. Wij vernietigden of n a m « ongeveer een brigade gevangen.
Ten Noorden van het bosch van Bertho val was de strijd niet minder hevig en namen de moeilijkheden neg toe, door de gesteldheid van het terrein, waar de artillerie wegens de ravijnen m'nder uitwerking had..Onza regimenten wonnen voel voor voet terrein, door de vijandelijke «tellingen met handgranaten te b»>ml»ardeeren, maakten tallooze gevangenen en ver- overden veel materiaal y '
Zoo was het Zondarden 9n Mei. In den sector ven Cj/rency Neuville
iwerd op uitstekende wijze gestreden, nadat de gevechten/daar door een «uccesvol artillerievuur waren ingeleid. Ds geestdrift der i/fanterie was bul-, tengewöón, allen ;waren vol moed ondér den Invlöe van wlé''e> hel« ondér den 'invlöe^ hunner officieren;
'veel gesneuveld
O p andere gideelten van het front zetten onze triepen hun aanvall«» voort met bul«ngewpon enthousias- uw, dapparM* volharding.
Zaterdag-Zonda* 15-16 Mei 1915. 28 Jaar Nr 65
rou V*ncfetynt elke ètg
H o l l a n d s e h e E d i t i e Niet tocg«atea>'iB Betffie
Nr 85 Adres voor M m s 't Getrouwe'M«)degfcc« AudMbsxg.
4
De Franschen veroverden Carency en maken
meer dan duizend gevangenen.
uit Zuid-Oost (Jaiicië. « Bij Horodence maken de
.Russen verscheidene duizenden gevangenen.
ï M S ' '
T w t p politieke mannend ie eene
gew i ch t j e rol spelen in de ge-
schieden is vnn lislie. Volgens de
laatste bcrich'en heelt het ministe-
rie Sa landra zijn ontslag aan den
„. Kon in gjt imgj^bodgn.
Ó p 7 M f i t ischie S o n o i n o e e n
belissing in den minis 'errard otn
vo lkomen met Oostenrijk af te
breken en i i a l i eaan te sluiten bij
Frankr i jk Enge'and en Rus land
Volgens ren der laats'e berich-
K R O M J K
De Franseben maakten zich in
den nacht v n Woensdag; op Don
d t r dag meester van het do rp Ca-
rency dat stormenderhand is in-
genomen
de belangrijkheid uitschijnen van
schen op die plaats 5ooo Duit-
achers gevangen.
dergelijke winst.
houden in de Bukowina , en tre-
den er zelfs aanvöl lend op. Vol-
gens de laatste berichten sloegen
de Oostenrijkers op de vlucht bij
Horodenks en lieten verscheidene
teruggedreven en zóó het schijnt
worden ze genoodzaakt dit laatste
dorp te veria en
teren zijn ontslag.
l i jn van den bijzonderen toestand
waarin het land zich bevindt.
1 haas echter zijn we nog altijd
«oridtr breedvoerig n ieuws over
d&pcnatBruigheden die aanleid ing
gégfe.Ven hebben lot het gebeurde.
E r heerscht geen eenstemmig
heid nopens dfe internationale po-
litiek zegt het bftricht.
stellen o m het n ie iwe kabinet te
vormen ? \
Het is opmerkenswaardig welke
•vercenkotnst den toestand van
and'
genblik van optreden'verdaagd
or de:Koninkl i jke nacht .
Sr. ß a r o a ß i d n e v S a i i n i n o
ten was echter de meerderheid
van den ministerraad vo >r de
aannem ing van de Oostenrijksche
vooratellen en hei behoud van Jen
vrede.
het groote vraagstuk door het par-
lement zou opgelost worden. M e n
weet dat dit l i chaam den aoD Me i
vergadert ; tot dien da t um zou den
toestand dus onbeslist bl i iven.
DE OPERATICS TEGEN DARDANELLEN.
DE «OOLIATH» OETORPEDEERD-
LONDEN, 13 Mei. In het lagerhuis geelde minister Churchill mede, da het slagschip «Ooliath» btf de dardat nellen getorpedeerd is. Men vreest dat er 500 menschenlevens verloren zijn gegaan.
De minister deelde verder mede, dat de «E. 14» de Zee van Marmora is binnengedrongen en daar twee Turk- sche kanonneerbooten en een Turkseh transportschip in den grond heeft geboord.
De < Ooliath >, gebouwd In 1QM behoorde tot de Canopus-klasse een klasse van oude predreadnoughts die, snel hun gevecht*waards verliezen. Het s«hip had een waterverplaatsing van 12.959 ton, was 390 voet lang en voorzien van machines van 13500 P. IC
E B N K B I Z E R L I J K B N B R I E F
(Van onzen eigen
t
gisteren de paardemeester, hebt
Keizer naar zijne zuster, de konin-
gin van G r i e k e n l a ^ stuu^de;?,; .
— Neen, paardénm 'eester, wat
— Luister",'zoóv was hij opge-
« fronten met winst bekroond .
« de Russen sinds het begin van
« den oorlog 700.000 m a n waar-
« van 70.000 officieren.
« de Franschen op sommige
gehad, doch met zulkdanige
ons te wenschen ware , dat ze
nog meer dergelijke winsten
tarten met het zwaard tegen mij
op te nemen.
land , dus de schoonbroeder van
den Duitschen Keizer.
brief Bourbacqu i ?
demeester
— "Wat vergeten ? "
bondgencoten.
sen, en hij zegt niet da: de Russen
al meer Oostenrijkers gevangen
Verders «preekt hij van de win-
sten die de Franschen mieken met
veel slachtoffers, maar hij vergeet
zijn eigen Wa t werd er aan den
Yzer reeds niet naar de andere
wereld gestuurd, en de soldaten
van den Keizer zijn er nog niet
over. "
zegt de Keizer.
en toen hij het iekerste was ging
hij naar Rus land , en 't was dan
dat hij den ergsten klop kreeg.
W i l l em [| is geen Napo leon .
Hoegenaamd Liet, Bourbacqu i ,
hebben : Wee degene die het
zwaard durft tegen mij opneaaen
— Neen *t was nen anderen
Keizer die zoo iets zei !
BOURBACQUI .
W ^ R E L D B E R I C H T E N .
Eigen oorlogsteiegrammen van 't Get rouwe :
HET MINISTERIE! SALANDRA TREBDT AF.
ROME, 13 Mei. Officieel. Het ministerie Salandra besloot den koning zijn ontslag aan te bieden, daar geen eenstemmigheid heerscht nopens de internationale politiek, in verband met dea ernst van dea toestand ca het ministerie den steun vaa de constitationeele partijen mist. De honing behield zich de beslissing voor.
ROME. Ocestdriflige betoogingen van groote ten gunste van de oorlogvoerenden.
menigten hebben plaats
J l i É l t
Een mooi kijkje van het vojrnal ige YPEREN. Thans beslaat er b*na geen onbeschadigd huis meer van de vroegere fiaale vlaamsche stad. Zoo verliest ons lieve België langzamerhand de minste overblijfsels van *5ne eeawenande schoone vad«rlandsche geschiedenis. We schreven reeds vroeger dat de Lskenhal ook op drie kwart b|na vernietigd Is, en we mogen, zeggen dat Ypereo ook met dezelfde maat zal gemeten wor- • • " ^ M r i a e d e men Dixmaidca en Nleawpoert heeft gemeten. Dender- monde en Leuven verwoest en verbrand, Ypereo en Dlxmude stuk en p I s t . f e i ^ t en .Treu r i ge tlJdea dle ons arme Vlaanderen té doorstaan heeft.
PARIJS Officieel bericht van Vrijdagnamiddag 3 u u r : In dea nacht van 1314 werden bij Soully niettegenstaande de moeilijke terreingestcldbeld verscheidene loopgraven veroverd. — Wij maakten vorderingen bg Loos. Bij de verovering vsn het dorp Carency werd veel oorlogsmateriaal ver- overd, 't welk op hedes nog niet is opgesomd. Men telde reeds twee kanonnen van 4 7 c.M., een aantal kleinere kanonnen, twee mortieren, 12 mijnenwerpers, 3ooo geweren tn veel ander oorlogsmateriaal. De Fran- schen bleven geheel meester van het veroverde terrein. Binst den loop van den dag werd een actie van drie compagniën door onze artillerie vernietigd. "Honderden gevangenen werden gemaakt. — Bij Neuville SL Vaas werd het veroverde terrein vermeerderd. Vier blokhuizen werden genomen in Champagne. Bij Bagatelle werd een aanval afgeslagen.
BERLIJN. Westelijk oorlogstooneel. Aanvallen der Franschen en Engel- schen bij Yperen mislukten. — O p den straatweg Meeien - Yperen maak- ten wij vorderingen. — Aanvallen bij Rijssel met sterke krachten* werden afgeslagen. — Bi| Lorelte was het rustig. — BH de ontrniming ::van Ca- rency lieten wij 5oo a 6 0 0 man. Verdere aanvalspogingen mislukten. — Aanvallen bij Maas en Moezel gefnuikt.
YMUIDEN. Een vliegtuig van onbekende nationaliteit wierp drie bom- men naar den stoomtrawler < '8 Oravenhage ». De bommen troffen geen doel.
PARIJS. Officieel bericht van Donderdag elf uu r : De Belgen hebben gisteren een nieuwen aanval op den rechteroever van de Yser afgeslagen. De tei uggeslagen duitscherg lieten verscheidene honderden dooden achter. De Franschen hebben opnieuw belang:ijk succes behaald ten Noorden van Atrecht. — Te Carency werd veel oorlogsmateriaal buit gemaakt en een groote hoeveelheid munitie In het aangrenzende bosch werden d* lijken gevonden van 3 compagniën duitscher*; die door-ons artillerievuur vernietigd waren. Wij hebben het dorp Ablaing veroverd en verscheidene honderden krijgsgevangenen gemaakt. — Wij bestormden nog eenigé huizengroepen van Neuville en maakten daarbij I? kanonnen en zwanjf mortieren buit. Twee aanvallen der duitschers op Bagatelle werden afge- slagen. Het Ie Prêtrebosch is geheel in onze handen.
ST. PETERSBURG, 13 Mei. — Bericht uit het groote hoofdkwartier :
In den nacht van elfden Mei heeft de vijand met aanzienlijke strijd- krachten het offensief opgenomen in de streek van Sjawli en getracht dit kruispunt van wegen e heroveren. In den loop van den nacht hebben wij met goed gevolg vijf vijandelijke aanvallen afgeslagen en den volgen- den ochtend hebben wij met kracht de Duilsche aanvalskolonnes terug- geslagen.
Wij maakten eenige honderden gevangenen en namen 5 kanonnen. Hef gevecht duurt voort.
In de streek van Dubissa hebben wij denzelfden dag een vijandelijk« stelling bij Eyracola genomen.
O p de linkeroever van de Njemen heeft zich geen enkele verandering voorgedaan.
Op den rechteroever van de Orzic hebben onze bommenwerpers met' uitstekend gevolg de vijandelijke loopgraven bestookt. t
In Oost-Oaliciê is de strijd in den loop van dea elfden en twaalfdefl, Mei minder hevig geworden op een groot gedeelte vsn het front. Ons offensief op den rechteroever van de Dnjstr ontwikkelt 2ich met goetf gevolg. Ten einde den toestand van zijn centrum te verlichten, dat ia wanorde is teruggetrokken op de linie Oberlyn—Horodenka, heeft da vijand op elfden Mei op de aangrenzende sectoren van het het front tegenaanvallen gedaan, die echter vruchteloos bleven.
Bij deze krijgsverrichtingen zijn de Oostenrijksche troepen die d« leiding hadden van dit offensief, bij Chocimierz met groote verliezea teruggeslagen.
Onze artillerie heeft twee vijandelijke bataljons geheel vernietigd. Eea derde legde de wapens neer.
Bij Horodenka begon de vijand om 7 uur 's avonds van denzelfdea dag te wankelen en begon in wanorde den terugtocht.
Wij habben weder verscheidene duizenden krijgsgevangenen gemaakt en verder een kanon en bij de 50 proviandwagens buitgemaakt.
PARIJS 13 Mei. — Officieel bericht van Donderdag middag 3 uur : De Franschen hebben ten Nooiden van Atrecht een schitterend voor«
deel behaald In den avond en den nacht van twaalfden Mei. Te Notre Dame de Lorette handhaafden wij ons in het kleine fort ea
de kapel. Wij hebben in den uilgebreiden viethoek van loopgraven en veldwer-
ken ten Zuiden van de kapel aan een uiterst verwoeden tegenaanval blootgestaan. Den heelen nacht is er daar verbitterd gevochten. Heden* ochtend waren de Franschen meester gebleven van hel geheele terreia en aan de Duitschers waren buitengewoon zware verlieten toegebracht.
Het Duitsche garnizoen d t Carency en Bois Coté bezette bestond uit een bataljon van het 109e regiment jagers te voet en 6 compageiën pio- niers van 3oo man elk. Deze foepen hadden van Carency en Bois Colé een geweldige versterking gemarkt Het garnizoen was sterk gedund doar de verliezen die hel den twaalfden had geleden. Den geheelen daaraaa volgenden nacht bood het in de blokhuizen en gewelven wanhoplgea tegenstand. Deten tegenstand werd gebroken en bij het krieken van dea dag waren de Franschen volkomen meesier van de stelling. Honderdea Duitschers werden met de bajonet gedood en er werden lo5o Duitscher» gevangen genomen, waaronder een dertigtal officieren, o.a. een kolonelt bevelvoerder der jagers.
Ten Zuiden van Souchez werden de Fransche «tellingen hevig aangaf vallen door de Duitschers.
De Franschen handhaafden zich bij Neuville. De aanval van de Fraa* schen op het dorp en ten noorden daarvan hebben aanmerkelQke vorda- ringen gemaakt. Wij wonnen eenige honderden meters terrein.
e Franschen hebben zich meester gemaakt van den ntijnspaatwag r , van Neuville naar Oivenchy. O p t waalden Mei bezetten neg alleen het tuldelijk deel van het dorp, de Duitschers
de Fientchea bezetten nag
0 0 O ^ f ) B 9 0 A N a V A N
« L U S I T A N I A »
HET EERSTE VOLLED IGE
VERHAAL.
Een van de meest volledige verha- len over den ondergang van de « Lusitinia » deelt de heer James Brook van Bridgeport, die voor zaken naar Engeland ging, mede in de En- gelsche bUden. Voor de afreis werd zijn aandacht te New York getrokken door de waarschuwing van den Duitichen gezant, maar hij had zich daaraan niet gestoord. Men kon de bekende aankondiging in de bladen lezen naast de annonce van de Cu- nard lijn, maar ik dénk, aldus de heer Brook, dat niemtnd in Amerika ooil
'kon droomrn, dat de Duitschers deze ontzettende daad zouden uitvoeren en een prachtig schip zouden vernie- len, dat honderden vrouwen en kin- deren aan boord had. Mijn vrouw trachtte mij er nog van af te houden, om met de * Lusitania » te reizen, maar ik stelde haar spoedig gerust.
Niemand van mijn mede passagiers sprak er ook maar een woord over en wij hadden een prettige reis, die door het mooiste weer begunstigd werd.
Ik had Vrijdsg juist een wandeling over hel dek gedaan en het Marconi dek bereikt, toen ik over het water
.keek. H?t was volkomen kalm. Plotseling zag ik
e e n w i t l i c h t e n d e s t r e e p
het schip naderen, en deze voer zoo hoog door het water, dat ik de tor- pedo kon waarnemen. Het kwam mij voor, dit deze 12 voet lang was, ik stond sis verstijfd haar loop te vol- gen, tot zij onder de brug niet meer zichtbaar was... en het volgende ©ogenblik kwam
d e o n t p l o f fi n g .
Het aeh'p k'eeg een schok door den zwaren slag en werd opgelicht als was het op een onbeweeglijk voorwero ?eloopen. Een waterzuil rees op n«ar het bruggedek, een hoop wrakhout medevoerende en of- achoo* ik m^er dan twintig meter van de pU^ts afttond, waar de tor pedo getroffen had, werd ik op den grond reworpen. Voor ik weer op kon staan, zag ik het geüeele voor- dek in e n verblindende wolk van «toom geduld niet door het inshan van een tweede torpedo, maar door hel springen van twee ketels, zooals een sfnker mli later ve'telie.
Wi j hadden reeds land in zicht en de bo»s> va-1 het Jchip wendde zich reeds naar Kinsale, wij moeten daar toen slechts t2 mijl van af geweest rijn. r >n vorigen dag wa>en alle koeten al, bij wijze van voorzorg, op bet d>*k getel en onmiddellijk werden « nu te water gelaten. In t imchen met de eerste boot liep het niet goed if. De vrouwen en kinderen namen er in plaits en daarmee was de boot toe goed als vol, later kwamen er ook nog een paar mannen bij. Toen deze neerg*'at*n werd, brak een touw en op drie na vielen alle inzit- tenden In het water. Er heerscht*
g e e n p a n i e k a a n b o o r d .
Er was hoegenaamd geen gedrang, «Heen waren sommige vrouwen ze- nuwachtig, dat wa? alles Kapitein Ander^on kvam op dek en ver/eker de den p ^ a g l e r s van de eerste klasse, d»t er geen onmiddellijk ge- nar wa« Iedereen was natuu'lijk sur het dek gerend en de vrouwen »»ren nu ook weer kalm geworden. Ik heb niet getien, dat er redding- gordel« uitgedeeld werden en ik was «iet in staat er een te bemachtigen.
H«i schip helde inlusichen steeds «lerker over en begon aan de voor- tijde te zinken. Oe pogingen, die tedaan werden om de hooien neer Ie laten, hadden klaarblijkelijk 'niet m l succes en die van bakboord konden wegens het overhellen van kei schip niet gebruikt worden. De davits kwamen toen al vlak bij het »ster e n het schip was al zoover Itzonlcen, dat het dek nog maar vier toet boven zee uitstak.
Alle -»nnnert hielpen mede de vrou |ten In de booten te brengen en alle
«sa ters van het middenschip kon- daarin opgenomen worden. Ik
lipte ook In een reddirisrboot en '«lp mede deze In gereedheid te 'tngon, maar deie geraakte weldra
vol en het scbp heldeiroo over, ik er maar uitsorong eit all zwem-
ende zoo ver mogelijk uit d<\ nablj- ftó van het schip trachtte te kamen
dacht, dat het op mij zou 'n f«n, g e v a a r t e z o n k l ' oo t g e r a a s en toenvik de
menigte menschen, die^zich
»an boord bevond, zig en J'ssr gelsden booten met ttulpelo
»wen en kinderen in de ónmlddfel- nabijheid, werd ik door ei
fettenden schrik bevangen. Ie een geluid alsof een rtusacl pbouw in brand stond e\ onjt-
«Ude'kreten om mij heen, Y*n die mee de diepte in ' i on
ken, kwamen velen niet meer boven en even later zag d e zee z w a r t v a n m e n s c h e n mannen, vrouwen en jkinderen. Hei toestel voor draadlooze telegrafie was ook in zee geploft, raakte mij aan den arm en trok mty half ander water, De waterstroom, die over het * dek heenging, rukte een boot los, ik zwom er heen en klom er in, weldra kws men nog drie 'schipbreukelingen bi; mij, onder wie twee matrozen, eh onmiddellijk gingen we aan het, .red ding swerk en hadden het geluk wel dra dertig persenen op te pikken. Rondom ons in het water dreven de lijken van vrouwen en kinderen.
Mijn Ood I Welk een schanddaad en ik heb vier kleine kinderen thuis, gaat de verteller voort met bevende stem.
Wi j roeiden nu naar den vuurtoren toe, dien wij In de verte konden zien. Toen de < Lusitania > getorpedeerd werd, was er geen enkel schip in zicht, behalve de trawler < Peel 12 van Olasgow. Hij voer ons in volle vaart voorbij en slaagde er in 119 menschen op (e pikken uit de red- dingbooten of die op gordels rond- dreven. Meer kon het vaartuig niet bergen. Zoo spoedig mogelijk werden de schipbreukelingen aan boord ge zet. De c Peel XII > was het eerste vaartuig, dat ter hulp was gesneld, daarna kwam een Orieksch sloom schip uit westelijke richting, dat er ook in slaagde velen op te pikken. Ik heb natuurlijk niets kunnen redden als mijn druipende kleeren en ander- hslven dollar, al mijn effecten en ook een groote som geld, die ik in de safe had aan boord, heb ik verloren. Volgens mijn meening moet de on- derzeeër op 300 meter afstand de torpedo gelanceerd hebben ; ik keri de snelheid, waarmede automobielen loopen, vrij nauwkeurig en ik schat de snelheid van deze torpedo op 35 mijl per uur. Men beweert, dat er twee torpedo's zijn afgeschoten, maar tk zou zeggen, dat het er maar één Is geweest.
Verder vertelde de heer Brook nog van het prachtige eoneert, dat den vorigen avond In de salon werd gegeven, en waar de dames in schit- terende toiletten en de heeren in avondcostuum zaten te luisteren. Hoevelen zouden daarvan gered zijn ?
H e t r e d d i n g s w e r k
werd Inmiddels geregeld voortgezet van de kust. Allerlei booten voeren uit de haven om te redden, wat er nog te redden was. Hier en daar werden mannen, vrouwen en kinde- ren uit het water opgehaald, men had ze maar voor het grijpen, som- migen hadden zich aan c rijf hout vastgeklemd, snderen dreven op de gordels en als er een boot vol was met levenden en dooden, keerde zij weer landwaarts om zich van den droeven last te bevrijden. De meeste schipbreukelingen waren blootshoofd en hadden bijna geen kleeren aan. Sommigen waren gewond aan hoofd en armen, anderen waren verstijfd van koude en uitputting. Onmiddellijk werden de oagelukkigen te Queens» town in hotels en particuliere wonin- gen ondergebracht in de nabijheid van de haven. Maar zij, die verwan- ten en vrienden aan boord hadden, konden zich niet kalm houden. Vrou- wen vroegen smeekend en weenend naar haar echtgenoot en kinderen en wanhopige moeders, die gehoord hadden, dat er een paar kinderen waren opgenomen in een huis in de nabijheid, snelden er heen en vroegen met angstige stem, die tot in de ziel roerde :
< Is het mijn jongen ? » « Is het mijn kleine meid ? »
En dan die teleurstelling, als het niet hé»r kinderen waren. Het was niet om aan te zien.
Tooneelen om nooit te vergeten.
S39 Amerikanen verdronken
L o n d e n , 12 Mei. Het gezantschap van de Vereenigde Staten alhier maakt bekend, dat bij hel vergaan van de
< Lusitania > 139 Amerikanen omge- komen zijn.
L o n d e n , 12 Mei. De mededeeling van het gezantschap der Vereenigde Staten te Londen, over het zinken van de < Lusitania >, bevestigt, dat het schip zonder waarschuwing tot zinken is gebracht, in wal er van zestig vadems diepte. De « Lusitania > verdween in achttien minuten. Er waren 218 Amerikaansche passagiers aan boord, waarvan er 118 vermist worden, t r zijn 79 overlevenden.
EEN ANDER CADEAU .
P a r i j s , 12 Mei. De correspondent van de « Mew York Times », te Cam- bridge (Massachusets), deelt mede: De leeuw, die tegenover het Duitsche museum van de Harvard'Universiteit staat en een geschenk Is van den Duitschen keizer, is met rouwfloers omhangen, waaraan het volgend op- schrift :
< 147 lijken, een ander cadean van den keizer,'(er herinnering aan het
< Lusitania-moord werk.»
aan
H e t t o r p s d e e r e n d e r
« L u s i t a n i a »
De nota der Ver. Staten Duitschland.
W a s h i n g t o n , 13 Mei. De nota van de Amerikaansche regeering aan Duitsehland is thans, zooals gisteren voërspeld werd, gepubliceerd. ca
De nota laat voor Duitschland de uitvlucht open, dat de bevelvoerders der duikboöten hun besten verkeerd begrepen hebben.
1 N e w - Y o r k , 13 Mei. Aan de « World, wordt uit Washington ge meld :
Het, Duitsche gezantschap deelde mede, dat het antwoord van Duitsch land a e n W i l s o a een, ,op hoffelijken en «felwillenden toon gestelde wei gering aal zijn om af te zien van de tot dasver gevolgde wtyze van oor logveering ter zee. Duitschland zal daorgaan met het tot zinken brengen van schepen der oorlogvoerende lan- den. indien de Amerikanen voortgaan daarmede te reizen, loopen zij het 'gevaar gedood te worden.
EENE VERKLAR ING VAN ROOSEVELT.
P a r i j s , 13 Mei. In een telegram uit New' York wordt gemeldt, dat Roosevelt verklaard heeft,; dat de Vereenigde Staten onverwijld iederen handel nset Duitschland moesten sta- ken. Deze houding zoo een doeltref- fend antwoord vormen op de mis- daden, door moordenaars tegen de rechten der neutralen bedreven.
Uit New York wordt aan de « Times > gemeld, dat het torpedeeren van de < Lusitania > te Chicago zoo'n groote verontwaardiging heeft gewekt, dat men aldaar besloten heeft de Dullsch-Amerlkaansche winkeliers te boycotten.
ERNSTIOE ANTI DUITSCHE MANIFESTATIES
TE JOHANNESBURO . j e h a n n e s b u r g , 13 Mei. Giste-
ren hadden hier ernstige opstootjes plaats, die gericht waren tegen de bezittingen van Duitschers en Duit- sche firma's. Het gebouw van de welbekende club < Llederkranz », werd geheel verweest, alsmede eenige heerenhuizen, waaronder het huis van slr Oeorge Albu. De materieele schade wordt lot dusver op «en kwart millioen pond sterling geschat.
J o h a n n e s b u r g . 13 Mei. T$dens de opstootjes werden 51 gebouwen, waaronder groote warenhuizen, hotels en winkels, geheel of gedeeltelijk vernield. De goederen en meubelen werden verbrand of verbrijzeld.
J o h a J n n e s b u rg, 13 Mei. O m elf unr hedenmorgen ging de menigte opnieuw tot ongeregeldheden over. Thans werden de winkels vsn Duit- sche juweliers geplunderd en vernield.
( V - Vj
i f f i l .
W K T P O R T R E T V A N D E N
V L I E G E R G A R R O S .
W e her inneren dat de Duit-
schers, geschreven hebben dat de
beruchte vlieger ge /angén was in
de omst'rekea van Lendetede.
da t . d e vangst van Garros de
schoonste winst was die de Duit-
schers sinds langen ti jd behaa ld
hadden .
gehoord geweest en deze bewe-
ren dat Garros niet gevangen is
M e n heeft met het vliegtuig slechts
een Fransch sol laar gevangen ge-
maak t , en deze soldaat beweerde
Gar ros te zijn We f d r a scheen het
dat er twee scfl daten moesten in
het vliegtuig geze'e» hebben , en
dat de echte Garros gevlucht was.
W e hebben dus het echte e indje
van de' historie niet vas t !
ca-r- DE MONTENEORIJNTJES.
^ C e t t l g ' n e . — De mllilairegover- held. qiaakt ,bekend : ~ D e oppervlakte van het vfandelljke veld dat we tot heden beietten be- slaat 1309 vierkante kilometers.' < '
Ze beslaan du« eene oppervlakte zoo grool «Is Oost-Vlaanderen.
W . v - d o o r l o j r I s f f l t .
| De oorlog eischt ontzaglijke groote geldsommen, zelfs in vredestijd over- leggen we eens wat er uitgegeven wordt voor het vervaardigen van eenen dreadnought.
Als ik dan beweer dat het schieten van een dergeiijkschip, gedurende 21/2 uur, wat tegenwoordig met de Dardanellenkwestie geen ongewoon feit is, ongeveer 5 miljoen kost, dan zal iedereen de handen tezamen slaan van verwondering. Nochthans hierbij is de berekening van het verbruik der kolen uilgesloten, eene som welk« ook niet te vermaarloozen is.
Gewoonlijk als een dreadnought < knoopen vaart verbruikt hij 2 ton kolen per uur : (eene ton is 1009 kilos) wordt de snelheid verdubbeld dan stijgt de verbranding tot 20 ton d u t tienmaal zooveel. Als we dan zeggen dat een dergelijk schip plaats heeft tot het hergen van 2300 ton kolen, dan komen wij tot de oplossing dat een dreadnought maar een goed honderd uren met de snelheid van 20 knoopen varen kan of de voorraad kolen is verbruikt.
De koster* van schieten kunnen we als volgt berekenen. De Engel sch« en Duitsche dreadnoughts hebben 10 a 12 kanonnen van 3o5 centimeters die elk l5o schoten kunnen geven. De gezamentlijke kosten 8Chutvoor- raad en kanonnen inbegrepen, verte- genwoordigen bij een stuk de waard* van 45o.ooo frs, bij tien stukken du t 4 5ooooo frs, en bij 12 5.3ooooo ft. Wanneer elk stuk alle minuten vuur! dan Is het kanon onbru kbaar gewor- den na 2 I 2 uur, aangezien het maaf l5o schoten kan geven, en de kolos- sale so-n van 5 miljoen op dien t^d bijna lot niets versmolten.
Het onderhoud der bemanning rekenen we oo!< niet. Gewoonltyh hebbvn de Entjelsche booten in oor- logstijd Qo koppen aan boord en dezo nemen devnigrnde voorraad mede:
3o ton verscli rundvleesch, 6O ton aardappelen, 6 kisten tafelzout, 3oo pond bormen, 72 kisten beschuit; 225 pond rracaronie, 4 kisten inge- legde worteltjes, 750 pond soda, 12 dod jn flest hjtfs pt per, 8 dozijn blikjes met erwten, 3oo pond worst 50 vaten reuzel, 65 t<->n margarine, 180 zijden spek, 150 kisljïs chocola, 6 kisten met appelen, 1 met gedroogde appel- tjes, 8 kisten rnvl haring en toma'en- saus, 24 do' i in fleschjes met zont, 8 dozijn blikje; ananas, 12 dozijn flesschen met p'ren, 24 dozijn mei perziken, 30(. pond krenten, 300 pond bananen, 3oopond tapioca, 3oo pond pruimen, 8 kis'ijn nicvleesch, 8 kisten tong, 12 kisien varkensvleesch en 225 pond paro ?oi t 6 kisten sardien- tjes, 120 biil<-.en cake, 36 gekookte hammen, 30 kazen, 225o pond zoute* visch, 24 kisten gedroogde bokking^ 12 met schtlvsch, 15 met ingelegd* haring, 72o verfche eieren, 7o kisten tomaten, 2oo d o o « n versche tomaten, een halve to|t ajuin, en eindelijh 1600 kis'jes cigarelten.
Zoudt gè rk-nken dat oorlog ons ontzaglijke som.nen geld kost ?
LUCUIS.
I ' a l ë T u r k i j e
Wi j hebban eenige dagen geleden ! bet bericht g»haJ van de < Matin », ; die verklasroe, d.i\ als het lot 'n i breuk tusschen It.'-l;ë en zijn vroegere i bondgenoolon zou komen, de regee- j ring te Rome /ich het eerst zou i wenden tegen Turkije, in verband
met de Jurk^che schending van hel verdrag van Ouc>;y, dat een einde maakte aan den l'aiiaansch-Turkschen oorlog.
Artikel 2 v*n dit verdng, dat den 18 October 19)2 werd geteekend, luidt als volgt :
t De beide rederingen verbinden zich, onmiddellijk na de ond*rteeke- ning van dit verdrag, hare officieren en troepen terue te roepen, zoomede haar civiee anblenaren, resp de Turksche regeerirfj uit Tripolis en Cyrenaïca, de luliaansche regeering van de eilanden in de Egeïsche Zee.
De werkelijke ontruiming van bo- vengenoemde eihnden door de Itali- sansche officieren, troepen en civiele ambtenaren zal p ' ^ t s hebben onmid- dellijk nadat Tripolis en Cyrenalei zullen ziin ontrutmd door de Turk- sche officieren, troepen en civiele ambtenaren. »
Deze verbt'atenis is nooit door Turkije nagekomen, zegt de «Matin». Niet alleen zijn Enver bey en andere , Turksche mi itairt»n na de sluiting van het verd'ag van Oucby in Tri- polis gebleven, maar dezer dagen nog hebben de l alianen Turksche officieren In Tripolis gevangen geno- men, waaruit blijkt, dat de Tripoli- taansche Arabieren, die tegen het Italiaansche geiag in opstand zi]n gekomen, door Turksche officieren zijn aangevoerd.
Ook ten opzichte van de Duit- schers. hebben de Italianen in dtt verband grieven Zij gelooven niet alleen, dat zich ook Duitsche officie- ten onder de rebellen in Tripolfe' bevinden, maar men herinnert zich Het geval van de met Duitsche ge- weren gevulde biervaten, die me* naar Tripolis heeft getracht te «mok» kelen.
. % : 1
in'
: ' : • - J t k
r den minister president ig officier, die mij een bloemen aanbood. een een witte en een roode t sprong op van vreug- kbaarheid zal ik deie het blad als kostbaar poëzie van hel Romein- n bewaren en als alle eren, roepen : Leve liet groote Italië I Leve liet ijding 1
| hij nog een aanval op ns vrienden. Duidende volgden. Nog hielden ige toejuichingen aan, Garibaldi verscheen om f te halen. < Terwijl de n door de menschen- begonnen eensklap? de ,iet Kapilool te luiden, loodslil : de menigte diepe ontroering tiaar er historische klokken, loorte van het ii ituwc en.» en trappelend van onge- le-llaliaansche bevolking ik af waafop z ' i het logen grijpen.
LUCIL'S.
i
•i
i
'i
m
het^rniddet! en Noordelij de Franschen huis voor setters bevinden zich riu thans door de Franscher
In het Priesterbosch Weuwe linie Duitsche 16
ST. PETERSBURO, IJ kwartier :
In de streek van Sjawl het Zuid Westen terugtrt teruggeslagen, blijven vei
O p den linkeroever vat overal rustig gebleven.
O p den linkeroever va infanterie, die in den nact oever van de Bzura) de .chaczew na een bajanetg« terd, een ofiicier en verso
Pogingen van de Duitse van Skierniwice en Rawa
In West Oalicie hebben van Lutowiska (ten nof terugtocht naar de hun ai van den vijind wordt doe
In de richting van Uzsc met groote verliezen voor ,. Bij de beneden-Rojanka loopgraven en vervolgens van 00 ze stellingen. Hij .< bezetten, doch onze troepi ven en hen met achterlatir Wi j hebben daar lal van g
In de streek van Lawori wij de door ons behaalde aief. De vijand heeft daar cn op de helling vaa de b
In de streek over de , werst lange, front Obertyn schieten er goed op. Zij 1 slaan zijn pogingen on stuiten, af.
Wij hebben in die streel zijn er meer dan 5000 iagt kanonnen, 8 machinegewer
De haastig terugtrekkend den Dnjestr en de stad Za
ST PETERSBURQ, 12 A sel en de Karpattien op 8 pende van Wtelopole tot N trachten door te breken. H. acmsnel worden uitgevoerc gedreven in de richting var ache troepen over een af.ti «en heftige beschieting dor atonden tegenover een verf zich 8 da «en na het begin • 0 werst uit Onze vijanden ache leger bijeengebracht, v Duitsche reserve, 8 divisie.' • ieuwgevomde Oostenrijks, één enkel tegenover den ov
De Duitschers hebben ge De aanval die onze resen
den vijand ;lijken vleugel, sti •telling in te nemen.
Wij zijn erin geslaagd on: hierdoor het gevaar voor ee heeft belangrijke versterking itot een flinken tegenaanval.
Onze terugtocht net coav De vijandelijke verliezen z
ÏOO.OOO man.
Ten slotte zij opgemerkt t ten die de vijand thans in b den vijand zonder eenige be
, ST PETERSBURO, 12 Mt offensief in de richting van toestand in de streek van Sj achers, die in de richting va drongen, besloten tot een w offensief over in de streek v, Sejny Den avond van dien cavalerie weer uit verdreven. VCH en den volgenden ochtei een tocht van 59 werst hadd achers op otixe achterhoeden de krijgsverrichtingen in de s da Duitschers zich na de nee
IN VLAANDEREN. « MOOEN N O O NIETJKLAQEN 1
JtâOâBW )"ei'P'\4pk>SS
• é m t t ^ M y z ß j ^ j i
Km. 1 M h w f l
H i e r p,even wij de kaart vj
westelijke provincie van Oos
oen eind achteruit gedreven,
• a i l é n d ' o p Zij zijn we ier o
Oq j jenr i j kers eene nederlaag
ligt.pngeveer mi'-den op de
Do .hoofdstad der- Bukowina
gesproken ïs ih de ambtelijk'« V! C' " "!'! ' '
Volgans de Belgische gazet < XXe Siècle > is een inwoner van Lem- beke, Edmond VUminck genaamd, doodgeschoten geworden omdat hij oen geweer bezat.
Hij vroeg de gunst om in Oent nogen gehalsrecht te worden doch hij werd ter plaatse zelf ter dood gebracht.
Volgens bovengemelde krant is een inwoner van Sleidinge die ook een geweer bezat ook doodgescho- ten geworden.
In Brugge wordt alle Zondagen om 0 uur een protestantsche dienst gedaan in de verscheidene katholieke kerken.
De slad moet alle dagen 25000 cigaren leveren, die minsiens 3 cen- ten stuk kosten moeten en het meest 1 frank stuk. Deze laatste zijn voor de officieren bestemd De cigaren werden in Oeeraaidsbergen gemaakt.
De heer Rosetie gewezen gouw- heer van de provincie West-Vlaande- ren is over eenige dagen plotselings gevangen genomen.
De reden is nog niet bekend. De dame en kindeicn bewonen
nog attijd het huis dat echter streng bewaakt wordt door de Duitsche soldaten.
OOSTENDE Er zijn geene troepen meer in
Oostende ; alles is «mar den Yzer gesiuuid.
Er bevinden zich ongeveer 10.000 gekwetsten, er in bcg >pcn de nieu we aangekomenen üe stad is in een hospitaal veranderd
Een inwoner die ov.-:r de grens is gekomtn vertelt dat de stad eene boete opgelegd is van 1 2(0.000 frs omdat men onder de vlmgels van eene reisduif een brieije gevonden had waarop de troepei bewegingen det Duibche legers vermeld waren
LIMBURO. In Beverloo begtanl: men gestadig
dagtli]k komen er iiirti ^e lijken aan, zegi de Echo Beige Thans zouden ar 1300 begraven zi]n
ln Lichtaert, nabij Herenthals is eenen paardenstal afgebrand waarin zich 63 Duitsche paard; n bevonden; 17 zi]n er van omgekomen.
LUIK
De brave Luikeraren dragen rouw cn zullen hem dragen ;o dat de stad van de overweldigers veilost is.
Oeen enkele zaal vun cinema of schouwburg is geopen J.
Ais er een huwelijk p'aats heeft gaan bruid en bruidegom in 't zwart gekleed de trappen van het stad- huis op.
Luik geeft het voorbeeld van moed en trouw aan gantch Belgle.
NAMEN. Nog altijd veroordeelden : De handelaar in kol» n Jules Pous
seur van Jambes ? jaar gevang en eene boete van 100 msrk of 29 dagen bijgevoegde gevangenis.
Zijne dochter Camiila Poussenr 2 maanden gevang.
Omdat zij vreemde gazetten bij zich hadden, of artikels van gazetten waarvan den verkoop verboden is
Verders omdat de dochter met toelating van den v?der, gedichten en artikels had geschreven en be waard, geschriften riie lasterend waren voor den Keiler en de prin sen van hel Duitsshe leger.
Ook nog omdat de oorspronkelijke artikels en gedichten aan anderen zijn voortgegeven, zooals de vader het bekend neeft, had hij zich beaig gehouden met brieven voort te geven wat ook verboden is.
Bevel van de militaire gouwheer
van Namen. Er zijn nog altijd leden die denken
dat de wapens en schietvootraad of wel de stukken ervan die in het veld gewonnen wordt n aan niemand toekehooren, en ze voor zich zelve behouden.
Ik zie mij genoodzaak te herhalen dat a> deze voorwerpen toebehooren aan het bestuur van het Duitsche leger. Degene die deze voorwerpen vindt is verplicht ze oogcnblikkeltfk af te geven aan het naaste krijgsbe stuur.
Van obussen en andere projectie len der artillerie moeten dadelijk de
[»laats aangegeven worden waar ze iggen aangezien er g'oot gevaar is
ze aan te raken.
ledereen die deze bevelen niet streng naleeft zal gestraft worden.
TREINVERKt f R BRUSSEL- ANTWERPEN.
Men meldt aan de Telegraaf: Tusschen Brus*el en Antwerpen
rijden thans per dag 5 treinen In el- ke richting. Hierbij zijn 3 paar snel- treinen, die den afstand tusschen de- ze twee steden (52 K M.) in 70 mi-
v miten afleggen. Voor den oorlog liepen hier in el-
ke richting 50 treinen, terwijl deic ril toen met sommige sneltreinen slechts 31 minuten duurde.
Om een staatje te geven van den dwang der miliuiie overheid op de bevolking in üuitschland laten wij hieronder het brvel van het Saksische ministerie volgen.
Vroeger hadden de mcnschen over hunnen ongelukWgen toestand aan hun soldaten geklaagd, znlks mag in het vervolg niet meer gebeuren, dat is landverraad, en de sehrifvers van deze onware berichten zulten gestraft worden.
De volgende w a a r s c h u w i n g is bekend gemaakt : < Bloedverwan ten van in gevangenschap geraakte Duitsche militairen blazen in de aan hen gerichte brieven de thans onver mijdelijke ontberingen tot een nood- toestand op en beweren zells on- waarheden zooais « dat er geen aardappelen 'ijn >, of « dat het vleesch weldra opraakt. > Zulks grenst aan landv rraad, daar da vij andelijke pers dit geschrijf afdrukt als bewijs van een hongersnood en daardoor den moed van den vijand aanwakkert. Elke brief van dien aard verlengt den oorlog. Wanneer deze waarschuwing zonder gevolg blijft, zal het noodig worden alle brieven aan gevangenen in het vijandelijke buitenland a»n een scherpe censuur te onderwerp n en de sehrifvers van onware beweiingen te straffen. >
N o t a l t i j d o v e r h a t z i n k e »
» 'ar I u s i t a n i a .
We entleeren de volgende bijzon derhaden aangaande de Luiitania aan * De Telegraaf »
HET VERHAAL
DER OVERLEVENDEN
CANADEES.
L o n d e n 8 Mei Het was een kslme namiddag, aldus 'ïthilen de geredden, en de zan :ieen fel,, toen de Lusitanla getorpï i ï ï rd werd f " « I d e «Hoe zou je De mee'-ie passagiers hadden juist ken om je bij ons aan hun lunch geëindigd, waren op het dek bijeen, en keken uit naar de
lersche kust, toen een witte streep. _ . door het blauwe water zichtbaar caupédeur opende^ De jongen Het werd, die het schip naderde. i« z l
1 in t4
, e bb®n ei* h ° B d e ! ?
Een ontzettend gekraak en een steek. Den 15en dezer werd hij doo- triilinr voer door den reusachtigen delijk gewond en binnen het icwar-
' - - • tier was hij dood.
Engelsche bladen hebben een pak- kend verhaal over de lotgevallen vaa Hariy Edward Loyd, een jongen van 20 jaar. Deze had in Canada een veehoeve cn was van daar naar een verafgelegen spoorwegstationg e- reden om een afdeeling Canadeescho troepen, die naar den oorlog ging, te zien voorbijkomen. De trein stop* te en een officier merkte den jongca man — een kerel van zes voet — op
er over den- om je bij ons aan te sluiten ?>
«Ik zóu er niets tegen hebben» was 't antwoord.
Spring in dan, zei de officier die
BELOISCHE VLUCHTELINQEH.
5ol U<r nbrieven.
stoomer van den voor- tot den achtersteven. Onmiddellijk werd van richting veranderd, in de hoop de kust te kunnen bereiken, maar toen
trof het vaartuig een tweedt torpedo het begon angstwekkend over te Te Harderwijk is een- school voor hellen, Ug weldra geheel stil en bin- kinderen vsn Belgische uitgewekene nen 2G k 25 minuten na de eerste, geopend. Van de 118 ingtschreven ontploffing was het vaartaig in de leerlingen waren den eersten dag pl. diepte verdwenen. Door het overhel- m 70 aanwezig, len was het onmogelijk de booten De ouders van Belgische kinderen aan bakkoordzijde neer te laten. die de gemeentscholen boven die
Eenige mal ozen hadden nog even Belgische school verkiezen, zijn aan- den onderzetêr opgemerkt, maar geschrven, dat hun kinderen op da deze w:<s snel gedoken en kwam scholen niet meer kunnen worden
Mei 15.
Ben-inde Ouders,
ik goed ge ord ben en ik hoop van
u hetzelfde. 4 dagen
•t heb u ï-suiurd.
ut u die ontvangen
uw adres reeds een
Nu ik hoep hebt.
Wij hebber Hindenburg <• gespeeld.
Hij wou Tie-t 80 000 man over den Yzer korren r-u.ir wij hebben hem met 3 bata'l'o-^ terug geklopt en hfl is mogen o v ue lijken terug loopen op zijn zelf 't- pusitie
Hij had ecs f van onze Orenadiers een 360 man omsingeld, en wij von- den da: nie
hier Qeneraal von nar een aardig toertje
•ed en dan hebben en Orenadiers en zoodus hadden w^
i<g en dan nog een n van hun, dat heet werktn.
beste Ouders, meer nieuws ik nit-t < n van haast ik e«n
tvangen heb zal ik
wij Dult<cKj alles omsiRfi onze manni n paar dui zen .t men hier ziiv-
Nu weet briefje van i> he laten wet.
Wilt ook /. Hollandsche zoo als de 1
damsche C > Maldeghem
't Oetrouwe
rrijn beste dank. FRANS PAUWELS omiers 4/4 6 D A B
f;n Campagne.
niet w-er te voorschijn. Allen gt-iedden verklaren eenparig
dat de pas.^giers hun kalmte volko- men behiflOen en'dat de bemanning de vrou .vi-:i en kinderen steeds het eerst in r? booten lieten gaan.
Toen Ivf reusachtige schip zonk werden !etn'ijkerlljd vijf booten in den grot.tt-n draaikolk meegezogen. Honderdtn sprongen nog van het zinkende schip, van wie de meesten verdronken maar velen slaagden er nog in, een stuk wrakhout te grijpen dat door de ontploffingen van het schip » a : losgeraakt. Eenigen ont- kwamen het doodsgevaar op won derlijke wijze, en werden nog door dn boo en opgepikt, nadat zl) reeds driemaal erdor water waren ge- weest. Mfwouw Mackworth, die drie uur op eer. reddingsgordel had rondgedreven, werd bewusteloos in een boot opgeromen
Menig d oe'-ifj zich te Queenstown af. Vrouwen zochten haar echtgenooten, mannen mn vrouwen en moeders haar kin- deren. Ond<r de geredden bevond zich een oude vrouw, wier grijze haren druipend nat over de schou- ders hingen. Jonge moeders, de kin- deren itijf in de armen gedrukt wer- den oreer dak gebracht. Dit was het gevolg van de wreedaardige en onbeschaamde wijze van de misda- dige mensi-henslachring door Duitsch- land aargericht.
126 lijken van mannen, vroowen cn kinderen werden aan land ge- bracht, en da.uonder waren twee kleine kinderen, de armpjes stevig om elkaais hals geslagen.
toegelaten.
Mijnheer Pi-^e Van Hoorebeke wo nende te h '•el verlangt 't adres van zijn zt < n Prosper Van H. die nog In, Hér p Lieiard—Rue de Leus heeft gewoond iu 't begin van den oorlog.
P H O T O O
aanvrr.
W C T R A P * » N OLASHANDEL, AAKDf NBUBO
m-akt zijn geachte afnemers bekend,, dat de pieten van V e n s t e r g l a s n< v 15 p C t z t j n v . - r h o u g d .
'I M . L A N D - A H F . U K \ M J N -
Wtiketirkacfee Wvoart van ROTTER- DAM naar NEW-YORK.
Pa s s a g c p r l j s O u l d 101 . Voor alte MÉoWhtfen wende
zich Wj 1 Tm. F» NUNNtNK,
AMNT te EEDE
KOrFIE, TABAK, SKDAREN — In vorschtlenés aoorte", coacuraa-
schouwspel speelde rende pri}ea». M BRUYNE, T * melMe*««tTaal. AAROPNBURO
l^aar AmHka. booten der R e d S t a r ,
i t e S t a r en A m e r i c a n
varen wekelijks af van
ke:. \iit Vlisoingen o«8r Engolan^l l
i -lichtingen over prrj ien eo reiip
k'i i a eo te bekomen bi)
Ch . DoYleeaachouwer
(Scheiding, Ko-Je / .wtland^
N. P. — Ook aBe M ich th i gen l r
bekomen over de Hoöand-AmertMfr
I^RCWN''
Mtnzi VAN
bevelend, HEVELE-OUANRR
Ten onzei bureele zijn te verkrf gen zeer ;e platen, Koning Albert voorstellend!- met de leeuw ernaast, en de Konn ^ •«>, met een gewonden belgischen so;daat bij de brandende woningen.
Prijs der plaal 25 centen. Men vraagt ook 1 cd voortverkooper.
A . L E C H
pour ho
' - O O S T ß U R C AI LLEDR
«t pour dames
Wijfiheer Oe moes: >.00 goed zijn van eens
in uw vcei gelezen blad achter in lichtingen t- vragen achter mi|n zoon Hippeen De Muynck. Het is al • 1/2 maard dat wij er nieuws van gehad Iny ben. O ij xoudt mQ er veel plezier i ede doen mQ daar iets als het mog. nk is van te laten ge- worden als u meuws heeft. Mfnheer en Kozijn ze;r '. het naar
Pi udent Stcvaert kleermaker, EEDE
voor W - Leopold de Mayack. Hippoliti re Muynck
12de batterie < e Siege, Rlvage 11. Matst getchie/en uit Aatwwp««.
ÜL'MTAI1
Hoe het komt dat een CR O W N Vul-Pen zoo GOEl )K> ' O P
en u>ch zoo W A A R D E V O L is T Door de D U U R Z A A M H E I D !
Een C R O W N it o p gerekerd leveDslang te duren D e
samer.stelling is bet resultaat wetenschap, ervaring en kwali-
teit. Catalogns bij den Boekhandel of franco van de C R O W N
F O U N T A I N P E N C o L t d 180 Singel te A M S T E R D A M
STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ BRB8KBN8 MAL08QHBM Cewi-zigdc dtearatregeltjDg, l u v i t g t t d e 1 Mei 19lS tot nadere
aankondiging. (Amstet (Umsehe t(Jd)
Breakers Oroed<' Scborr-dijke Ooatbtü :
A Draaibtojf Aardc-rbnrg Bede
6 30 6 30 6 41 7 06
05 20
10 02
10 55 11 05 11 10 11 40 11 S8 12 (5 12 20 12 92
36 46 56 15 33 40 56 67
4 30 440
4 B! 5 15 5 33 5 40 5 55 é 07
15 25 36 P6
5 45 6 03
Dfjatbtf'? .6 S 7 28 9 30 Sluis 6 20 7 43 9 45
Sloio 6 n 9 65 11 - Draaibrug: i 37 9 20 11 19
Oos'borg t 04 7 10 9 48 ZvAisuv.ie 6 l» 7 21 9 69 Cadw-Ed 6 27 1 93 10 11
Cadsasd i 36 8 30. I l 05 Ztdâurde « 44 8 42 11 17 Ooflbnrf 6 H 8 M 11 28
De treinen sullen ta ScbooodVke, 4o ateticlti^ffea. dar Zcenwsch*Tlaa(tacl rég Mâataçtappq
minuten wacbten.of