Zakon o zaštiti prirode - baraceve- · PDF filexi. promicanje za `tite prirode 41 xii....

Click here to load reader

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zakon o zaštiti prirode - baraceve- · PDF filexi. promicanje za `tite prirode 41 xii....

 • Zakon o zaštiti prirode

  Zbirni podatci

  Narodne novine 80-1658/2013 Vrijedi/Primjena: od 6.7.2013 Vrijedi na dan: 08.07.2013 Poveznica do dokumenta na portalu IUS-INFO

  Sadržaj po poglavljima

  I. OPĆE ODREDBE 2 II. PLANIRANJE I ORGANIZACIJA ZAŠTITE PRIRODE 6

  Temeljni dokumenti zaštite prirode 6 Obavljanje upravnih i stručnih poslova zaštite prirode 6

  III. KORIŠTENJE PRIRODNIH DOBARA I PROSTORA TE OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU 8 1. Korištenje prirodnih dobara i prostora 8 2. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 9

  Ocjena prihvatljivosti zahvata 10 Ocjena prihvatljivosti strategije, plana i programa 13

  IV. OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI 13 1. Stanišni tipovi, ekološki značajna područja i ekološka mreža 14 2. Očuvanje divljih vrsta u prirodi 15 3. Uvoz, stavljanje na tržište i uvođenje u prirodu stranih vrsta 18 4. Ponovno uvođenje i repopulacija zavičajnih vrsta 19 5. Uzgoj divljih vrsta 20 6. Označavanje strogo zaštićenih životinja 21 7. Očuvanje genetske raznolikosti 22

  V. OČUVANJE GEORAZNOLIKOSTI 23 1. Speleološki objekti 23 2. Minerali i fosili 25

  VI. ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE 25 A) ZAŠTIĆENA PODRUČJA 25

  1. Proglašavanje zaštićenih područja 26 Upisnik zaštićenih područja 28

  2. Upravljanje zaštićenim područjima 28 Osnivanje javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 28 Djelatnost javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 28 Financijsko poslovanje javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 29 Tijela upravljanja javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 29 Stručni rad javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima 30

  3. Provođenje zaštite u zaštićenim područjima 30 Prostorni plan područja posebnih obilježja 30 Plan upravljanja 30 Zabranjene radnje 30 Program zaštite šuma 31 Vojne vježbe 31 Opći akti o zaštiti i očuvanju zaštićenog područja 31 Zahvati, radnje i istraživanje 31 Posjećivanje 32 Pravo vlasnika na naknadu 32 Skrb o zaštićenom području 33

  B) STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE 33 1. Proglašavanje strogo zaštićenih vrsta 33 2. Zabranjene radnje sa strogo zaštićenim vrstama 33 3. Izuzeća od zabranjenih radnji 34

  C) ZAŠTIĆENI MINERALI I FOSILI 35 D) PRAVA I OGRANIČENJA OSOBA U ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 35

  Izvlaštenje i ograničenje vlasničkog prava 36 Naknada štete 36

  VII. POSTUPOVNE ODREDBE 37 VIII. KONCESIJE I KONCESIJSKA ODOBRENJA NA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA 38

  1. Koncesije 38 2. Koncesijska odobrenja 39

  IX. INVENTARIZACIJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) 40 Izvješćivanje 40

  X. PRISTUP INFORMACIJAMA I SUDJELOVANJE JAVNOSTI 41

  © IUS SOFTWARE Ispisano: 8.7.2013 Stranica 1 od 52

  http://www.iusinfo.hr//Laws/Content.aspx?SOPI=ZA2013B80A1658&Datum=6.7.2013 0:00:00

 • XI. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE 41 XII. FINANCIRANJE ZAŠTITE PRIRODE 41 XIII. NADZOR 41

  A) UPRAVNI NADZOR 41 B) NEPOSREDNI NADZOR U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA 42 C) INSPEKCIJSKI NADZOR 43

  XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE 47 XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 50

  Tekst

  I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

  Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova te druga pitanja s tim u vezi.

  Članak 2. Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

  - Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2006/105/EZ o prilagodbi Direktiva 73/239/EEZ, 74/557/EEZ i 2002/83/EZ u području okoliša, zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20. 12. 2006.),

  - Direktiva 2009/147/EZ o zaštiti divljih ptica (SL L 20, 26. 1. 2010.).

  Članak 3. (1) Priroda je u smislu ovoga Zakona sveukupna bioraznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost.

  (2) Priroda i dijelovi prirode od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

  Članak 4. Ciljevi i zadaće zaštite prirode su:

  - očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem,

  - utvrditi i pratiti stanje prirode,

  - osigurati sustav zaštite prirode radi njezina trajnog očuvanja,

  - osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica,

  - pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika te očuvanju klime,

  - spriječiti ili ublažiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi

  kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti.

  Članak 5. Zaštita i očuvanje prirode temelji se na načelima:

  - svatko se mora ponašati tako da pridonosi očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti i očuvanju općekorisne uloge prirode,

  - neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra održivo,

  - u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora obvezno je primjenjivati načela održivog korištenja,

  - zaštita prirode obveza je svake zičke i pravne osobe, te su u tom cilju dužni surađivati radi izbjegavanja i sprječavanja opasnih radnji i nastanka šteta, uklanjanja i sanacije posljedica nastale štete te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka štete,

  - predostrožnosti, kada postoji prijetnja od ozbiljne ili nepopravljive štete za prirodu,

  - javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode.

  Članak 6. (1) Zaštita prirode provodi se očuvanjem bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti te zaštitom dijelova prirode.

  (2) Zaštita prirode provodi se osobito:

  - utvrđivanjem i procjenom stanja prirode,

  - provedbom mjera zaštite prirode,

  - donošenjem prostornih planova temeljem posebnog propisa i planova gospodarenja prirodnim dobrima u djelatnostima rudarstva, energetike, prometa, poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, vodnoga gospodarstva i drugih djelatnosti od utjecaja na prirodu,

  - izradom izvješća o stanju prirode i provedbom strategije, programa i drugih dokumenata propisanih ovim Zakonom,

  © IUS SOFTWARE Ispisano: 8.7.2013 Stranica 2 od 52

 • - proglašavanjem zaštićenih dijelova prirode,

  - uspostavom sustava upravljanja prirodom i zaštićenim dijelovima prirode,

  - povezivanjem i usklađivanjem državnog sustava s međunarodnim sustavom zaštite prirode,

  - poticanjem znanstvenog i stručnog rada u području zaštite prirode,

  - obavješćivanjem javnosti o stanju prirode i sudjelovanjem javnosti u odlučivanju o zaštiti prirode,

  - poticanjem i promicanjem zaštite prirode te razvijanjem svijesti o potrebi zaštite prirode u odgoju i obrazovanju.

  Članak 7. (1) Pri planiranju i uređenju prostora te pri planiranju i korištenju prirodnih dobara osigurava se očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta.

  (2) Zaštita krajobraza podrazumijeva planiranje i provedbu mjera kojima se sprječavaju neželjene promjene, narušavanje ili uništavanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, uključujući i ona koja se na temelju svoje linearne i kontinuirane strukture i funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu vrsta, njihove raznolikosti, iznimnosti i kulturnih vrijednosti te omogućavanje održivih multifunkcionalnih i/ili tradicionalnih načina korištenja krajobraza.

  (3) Zaštita krajobraza iz stavka 2. ovoga članka temelji se na razvrstavanju krajobraza prema njihovim prirodnim i/ili stvorenim obilježjima u krajobrazne tipove te strukturiranju međusobno povezanih i multifunkcionalnih mreža zelene/krajobrazne infrastrukture na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

  (4) Zaštita krajobraza iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provodi se integriranjem u postupke izrade dokumenata prostornog uređenja kao i planova gospodarenja prirodnim dobrima.

  Članak 8. (1) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se u slučaju odvraćanja neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi ili imovinu, spašavanja ljudi i imovine te izvođenja obrambenih aktivnosti Republike Hrvatske.

  (2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se za vrijeme trajanja navedenih okolnosti i za vrijeme provedbe aktivnosti sanacije eventualno nastalih posljedica koje ne može biti duže od trideset dana od prestanka neposredne opasnosti.

  Članak 9. (1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

  1. biološki materijal znači svaki materijal koji sadržava genetsku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu (npr. mikroorganizmi, molekule i fragmenti deoksiribonukleinske kiseline (DNA), virusi, tkivne i stanične kulture, sjeme itd.),

  2. bioraznolikost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica te raznolikost ekosustava,

  3. crveni popis je popis divljih vrsta čiji je stupanj ugroženosti procijenjen prema međunarodno prihvaćenim kriterijima,

  4. divlje vrste su one vrste koje nisu nastale pod utjecajem