ZAKLJUŒILI LETO 2018 IZ VSEBINE - obcan- .2 OBŒAN - JANUAR 2019 O DELU OBŒINSKEGA...

download ZAKLJUŒILI LETO 2018 IZ VSEBINE - obcan- .2 OBŒAN - JANUAR 2019 O DELU OBŒINSKEGA SVETA IN OBŒINSKE

of 16

 • date post

  21-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZAKLJUŒILI LETO 2018 IZ VSEBINE - obcan- .2 OBŒAN - JANUAR 2019 O DELU OBŒINSKEGA...

JANUAR 2019 tevilka 1 leto 21 www.obcan-litija.si Novice iz obiNe litiJA

IZ VSEBINE

PREVOZI ZA STAREJE

STRAN 2

RAZPIS ZA PUSTNI

KARNEVAL 2019STRAN 2

90 LET VRTCA LITIJA

STRAN 7

POPRTNIK - OBREDNI KRUH

STRAN 11

NOVICE IZ OGLARSKE

DEELESTRAN 12

Iz urednitva ...Nikar se preve ne zaenite k delu e prve dni v novem letu. Pravijo, da kar bo delal na zaetku, predvsem pa kako, bo tako tudi ostale dni v letu. Zato le dobro nar-tujte vse, da vam bo imve asa ostalo zase in svoje blinje.

Sao Jovanovi, urednik

Prispevke poljite do 8.2.2019 po e-poti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net

BOIKI NA KOLESIHSpotovani obani,tudi tokrat smo Boiki iz novoustanovljenega kolesar-skega drutva Litijski Tempomat, v sodelovanju z obino Litija in O Litija, izvedli e drugo dobrodelno kolesarje-

nje. Boiki na kolesih so kroili po ulicah Litije in mar-tnega ter obdarovali vse otroke, ki so jih sreali. Tega sreanja se je udeleil tudi upan g. Franci Rokavec. To kolesarjenje pa je imelo e posebno dobrodelno noto, kajti obdarili smo dve socialno ibkeji druini in jima polepali ta poseben praznini as. Za dobrosrnost pri obdarovanju bi se radi zahvalili obini Litija, trgovini IN-TERSPORT Litija, E.Leclerc Ljubljana ter vsem ostalim, ki so prostovoljno prispevali k osreevanju naih najmlajih obanov.Naslednje leto se ponovno vidimo, zato nam sledite na socialnih omrejih in sple-tni strani, da boste lahko svoje otroke pra-voasno obvestili.HO HO HO LEPO POZDRAVLJENI,

Kolesarsko drutvo Litijski Tempomat

S TEVILNIMI PRIREDITVAMI SMO ZAKLJUILI LETO 2018

Praznini december je bil v obini Litija popestren s tevilnimi prireditvami, ki so razveseljevale nae obanke in obane razlinih starosti.

Hvala vsem organiza-torjem, posebej ZKM in JP KSP, KI sta pre-vzela glavne obvezno-sti pri organizaciji, e posebej ZKM in JP KSP, ki sta bila glavna nosilca aktivnosti, se-veda pa tudi PGD Litija in Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana -Izpo-stava Litija, ki je sku-paj z Drutvom kmetic Litija-mart no pripravil zanimivo razstavo po-prtnikov. Iskrena hvala tudi tevilnim drutvom in posameznikom, ki so izvedli praznine dogodke po krajevnih skup nostih.

Pohod z baklami od mestnega muzeja Litija do rudnika Sitarjevec bo e v letonjem letu prestavljen na zaetek decembra in bo pred-stavljal aroben uvod prazninega decembra.

V okviru prireditev po-deelje v prazninem mestu, je najve obis-kovalcev, predvsem naj- mlajih, pritegnil pri-hod dedka mraza in predstava gledalia Ku - kuc.

Najbolj obiskana je bila zabava z ansamblom Mambo kings in Djom la KS.

Na silvestrovo, ob polnoi, je obiskovalce prireditve nagovoril upan Franci Rokavec in jim zaelel vse dobro v letu 2019.

TRADICIONALNI NOVOLETNI SPREJEM UPANA FRANCIJA

ROKAVCAupan obine Litija Franci Rokavec je v petek 21.12.2018 pripravil tradicionalni sprejem, na katerem so se sre-ali obinski svetniki, gospodarstveniki, predstavniki zavodov, predsedniki krajevnih skupnosti, predstavni-ki drutev ter mnogi, ki soustvarjajo ivljenje v obini Litija.

upan je v svojem nagovoru izpostavil vse tisto kar je najbolj zaznamovalo iztekajoe leto 2018. e pose-bej je poudaril doseke naih obanov, ki so jih do-segli na portnem in kulturnem podroju. Tudi v letu 2018 smo dobili nove svetovne prvake na podroju porta in sprejema sta se udeleila plesalec NLP Jaa Konar, ki je postal svetovni prvak v kategoriji stre-et dance show solo in Tone Vrhovec, ki je ponovno postal svetovni prvak v borilni veini Jiujitsu v svoji kategoriji.

Na podroju kulture je zbor Sv. Nikolaja na mednaro-dnem tekmovanju v Riminiju osvojil tri prva mesta v kategoriji sakralna glasba, meane skupine in ljudska glasba. Prav tako je priznanje za najboljo dirigentko na tem tekmovanju prejela zborovodkinja Helena Fojkar- Zupani.

upan Franci Rokavec se je za uspeno delo nepoklic-nega podupana, v mandatu 2014 -2018, zahvalil Borisu Doblekarju in mu zaelel im bolje sodelovanje tudi v vlogi poslanca.

Pohod z baklami od mestnega muzeja Litija do rudnika Sitarjevec.

V okviru prireditve PODEELJE V PRAZNI-NEM MESTU, je najve obiskovalcev, pred-vsem najmlajih, pritegnil prihod DEDKA MRAZA in predstava gledalia KUKUC.

Najbolj obiskana je bila zabava z ansamblom MAMBO KINGS IN DJOMLA KS.

(ve na 3. strani)

(ve na 3. strani)

2 OBAN - JANUAR 2019 O DELU OBINSKEGA SVETA IN OBINSKE UPRAVE

DODATNI ODDELEK VRTCA V LITIJI PRIEL Z DELOM

Zaradi poveanega vpisa otrok v predolsko varstvo, sta se Obina Litija in Vr-tec Litija odloila e dodatno urediti prostore za nov od-delek otrok pri za-sebniku Majnardi Francu. V zaetku leta 2019 so prvi otroci e napolnili nove prostore in s tem zmanjali skrb

mnogim starem, ki niso imeli reenega varstva.

JAVNI POZIVK ZBIRANJU POBUD ZA SPREMEMBE

IN DOPOLNITVE OPN LITIJA(postopek SD OPN 2)

Obina Litija namerava v letu 2019 zaeti s postopkom pri-prave sprememb in dopolnitev Obinskega prostorskega narta Obine Litija (SD OPN 02). Zato poziva vse zaintere-sirane lastnike zemlji, obane obine Litija in druge fizine in pravne osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge po poti na naslov Obina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, osebno v sprejemni pisarni Obine Litija, t. 43, na elek-tronski naslov: obcina.litija@litija.si. ali v aplikaciji PISO (povezava s PISO je mogoa na spletni strani Obine Litija https://www.litija.si/). Pobudo mora vloiti lastnik ze-mljia, pooblaenec lastnika zemljia (priloeno mora biti pooblastilo), v primeru solastnitva, pa vsi solastniki zemljia. Pobude in predlogi se lahko nanaajo na vse vsebine akta: na namensko rabo zemljia (sprememba namembnosti kmetij-skega ali gozdnega zemljia v stavbno zemlji, sprememba stavbnega zemljia v kmetijsko ali gozdno zemljie), na pro-storsko izvedbene pogoje glede gradnje in meril oblikovanja objektov, na grafini in tekstualni del akta ter na izvedbeni in strateki del akta.Zbiranje pobud bo potekalo v asu od 15. novembra 2018 do vkljuno 15. februarja 2019. Zaeleno je, da se pobude oddajo v elektronski obliki v aplikaciji PISO. Oddano po-budo je potrebno natisniti, podpisati in poslati na naslov Obine Litija. Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo oddane v pi-sni obliki. Pobude prejete po preteku navedenega roka ne bo mogoe obravnavati v postopku SD OPN 02.Za dodatne informacije se lahko obrnete osebno, po telefonu ali po elektronski poti na uslubenki obinske uprave Obi-ne Litija, Nirmalo Krofl, pisarna t. 55, telefon 01 8963 461, nirmala.krofl@litija.si ali Kati Zidar, pisarna t. 57, telefon 01 8963 436, kati.zidar@litija.si.

OBVESTILO VSEM ZAVEZANCEM ZA PLAILO NADOMESTILA

ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIA V OBINI LITIJA

Obinski svet obine Litija je na 1. izredni seji obinskega sveta 17.12.2018 sprejel novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavb-nega zemljia v obini Litija (Uradni list RS, t. 82/2018 v nada-ljevanju odlok), na podlagi katerega obina odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljia. Novo sprejeti odlok bo nado-mestil sedaj veljavni Odlok o nadomestilu za uporabo stavbne-ga zemljia v obini Litija (Uradni list RS t. 132/03, 119/04, 119/05, 116/11), razen v delu, ki odmerja nadomestilo za neza-zidano stavbno zemljie. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljia za nezazidana stavbna zemljia se zane na podlagi novega odloka odmerjati s 1. januarjem leta, ki sledi letu, v ka-terem bo vzpostavljena ustrezna evidenca nezazidanih stavbnih zemlji. Do takrat se za odmero nadomestila za uporabo stavb-nega zemljia za nezazidana stavbna zemljia uporablja odlok Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljia v obini Litija (Uradni list RS t. 132/03, 119/04, 119/05, 116/11).

Glavni povzetki sprememb, ki jih prinaa novi odlok napram dosedaj veljavnem odloku so:

rta se drugi odstavek 12. lena, v katerem so natete vrste objektov, za katere velja korekcijski faktor 0,

rta se drugi odstavek 13. lena ter drugi in tretji odstavek 19. lena, kjer so doloeni kriteriji, na podlagi katerih se na-domestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljia ne plauje,

v 14. lenu odloka se navede vrednost toke v fiksni viini 0,0069 EUR (v trenutno veljavni viini),

sprejet je bil predlog o spremembi naselij v posamezna po-selitvena obmoja za razliko od dosedaj veljavnega odloka je prilo do sprememb v drugem poselitvenem obmoju, kamor smo dodali del industrijskega dela naselja Breg pri Litiji, v tretje poselitveno obmoje pa smo dodali poleg e dose-daj uvrenih naselij: Gabrovka, Dole pri Litiji, Jevnica, Sava, Vae in Zgornji Hoti e naselje Polnik, Spodnji Hoti ter neindustrijski del naselja Breg pri Litiji

v 8. lenu novega odloka je bila dodana nova C) toka (do-sedanja C) toka pa postane B) toka in dosedanja B) toka postane D) toka), na podlagi katere se pri poslovnem na-menu, ki se nanaa na dejavnost proizvodnje cementa, apna in mavca ter izdelkov iz betona, cementa in mavca, predvidi posebno tokovanje, in sicer v viini 200 tok za 1. in 2. ob-moje ter v viini 100 tok za 3. in 4. obmoje,

v 11. lenu so se delno prilagodili pogoji, ki jih mora izpolnje-vati zavezanec, ki ivi z drugimi lani v skupnem gospodinjstvu v slabih ivljenjskih razmerah, da je upravien do oprostitve plaila nadomestila za dobo enega leta, in sicer po novem mora zavezanec izkazati, da prejema varstveni dodatek skla-dno s predpisi, ki urejajo socialno varstvene prejemke,

v celoti se je brisal 17. len, saj nadomestilo za uporabo stavbnega zemljia ni namenski prihodek,

dodala se je doloba, da nadzor nad izvajanjem odloka v delu, kjer je predpisana obveznost prijave vseh sprememb, ki vpli-vajo na nastanek obveznosti plaila nadomestila, izvaja med-obinski inpektorat in redarstvo,

dodala se je prehodna dol