Zagreb - Broura

download Zagreb - Broura

of 64

 • date post

  29-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  167
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Zagreb - Brošura _ HRV

Transcript of Zagreb - Broura

 • HEP VJESNIK 250/251 (290/291), STUDENI/PROSINAC 2011. 1

 • HEP VJESNIK 250/251 (290/291), STUDENI/PROSINAC 2011. 2

  ura Suecglavni urednik HEP Vjesnika

  ... u ovom broju

  Kvasac nove vrijednosti

  - Ne veselim se Boiu, ne tako kao prijanjih godina, zapravo se uope ne veselim, rekao mi je jedan mladi dok smo gradskim autobusom zajedno putovali na posao. Pokuavajui ubla-iti njegovu tjeskobu, spontano sam mu uzvra-tila da pokua veseliti se malim, svakodnevnim ivotnim stvarima: Sunevim zrakama u jutar-njoj studeni, pjevu ptica na stablima uz autobu-snu stanicu, susretu s poznatim ljudima, pa i susretu s prolaznicima poput mene. Veseliti se dobrom, odbaciti zlo. Zato se onda ne veseliti susretu s prigodom, kada na poseban nain sla-vimo blagdan Isusova roenja 25. prosinca? Zato u takvoj prigodi, koja kao niti jedna nije toliko osobna, a istodobno i zajednika, ne otvoriti vrata prijatelju i sugovorniku - Isusu iz anonimnog Nazareta?! Svakomu od nas treba prijatelj, netko tko e nas uvaavati, potovati, voljeti, razumjeti. Treba nam netko tko je bezu-vjetno uz nas. Jer svakomu od nas - posebnom dobrotom Stvoritelja, posebnom milou daro-vano je Dijete Boje. I to stvarnim roenjem. Po Lukinu Evanelju, evo kako je prikazano Isuso-vo roenje:

  U one dane izae zapovjed cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijae to prvi po-pis proveden za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su ili na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budui da je bio iz doma i loze Davidove, uzie iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaruni-com Marijom koja bijae trudna. I dok su bili ondje, navrilo joj se vrijeme da rodi. I porodi

  sina svoga, prvoroenca, povi ga i poloi u ja-sle, jer za njih nije bilo mjesta u svratitu.

  Bog je svoga Sina poslao k nama, k ljudima istjeranima iz raja u svijet ljudskih grijeha, oholosti i zla. Zar doista to svakodnevno ne vi-dimo u obinom ivotu! Dva tisuljea iskustva nepravde se ne mijenjaju. esto se uje pita-nje: kakav je to Bog koji nee pomoi ovjeku? Sjetite se prispodobe o Isusu i ribaru - ovjek ima, negdje od Boga darovanu, snagu sam to rijeiti. Ali, zato se ne otvorimo toj istini?! Za-to nau snagu ne usmjerimo u pratanje, su-radnju, u susretanje jednih s drugima?! Protiv zla, koje kao manjak dobra sve razara? Budimo drukiji, hajdemo se okrenuti dobru, mijenjati sebe, obitelj, drutvo

  Hrvatski je narod povijesno katoliki. Nismo li hrvatsku Dravu stvorili s krunicom oko vrata? Nosili su je nai branitelji, upravo kao znak sa znaenjem, bez obzira na to jesu li vjernici ili ateisti. Danas je Republika Hrvatska meu 27 drava Europe. I dok se pitamo kako e nam biti u toj zajednici europskih drava, zato ne bismo bili ponosan narod, koji e toj Europskoj uniji donijeti kao dobro upravo svoju duhovnost, koju gradimo od 14. stoljea? Zapitajmo se ko-nano: ne bismo li po tomu mogli biti i poticaj, novost, kvasac nove europske vrijednosti?Odluimo se i budimo!

  Sretan vam Boi svima!

  Novi Infohep! HE Varadin: Uklanjanje nanosa iz akumulacije prvi put u HEP-u

  10. savjetovanje HRO CIGR: Svijetu trebaju snani i pametni elektroenergetski sustavi

  20 godina postojanja TEHNOS-a, zatitnika pogonskog osoblja i struke

  Vukovar 20 godina poslije: Tuna povorka sjeanja

  HEP potpisao Ugovor o sindiciranom kreditu s EBRD-om

  Novinari i struka za zajednikim stolom

  S gradilita TS Plat Provedba Ugovora Funkcije voenja elektroenergetskog sustava

  Regionalna radionica ENTSO-e: Sigurnost prijenosne mree, prije svega

  UVODNIK

  44 55 66 77

  8,98,9 16-1816-182727

  33

  22-2622-26 32-3532-35

 • HEP VJESNIK 250/251 (290/291), STUDENI/PROSINAC 2011. 3

  Uspjeno okonani pregovori

  HEP-u rejting Ba1

  UGOVOR O SINDICIRANOM KREDITU ZA IZGRADNJU HE OMBLA

  KREDITNI REJTING OCJENA AGENCIJE MOODYS INVESTORS SERVICE

  Hrvatska elektroprivreda je 22. studenog o.g. potpisa-la Ugovor o sindiciranom kreditu s Europskom ban-kom za obnovu i razvoj u iznosu od 123 milijuna eura, a ta kreditna sredstva namijenjena su izgradnji hidro-elektrane Ombla.Udjel EBRD-a u sindiciranom kreditu je 80 milijuna eura, a u preostalom udjelu od 43 milijuna eura sudje-luju komercijalne banke.Ronost kredita je 15 godina, to je povoljno za vee energetske projekte, ija izgradnja traje pet godina. Kamatna stopa kredita vrlo je povoljna za HEP, s obzi-rom na dananje stanje na novanom tritu te uvjete neizvjesnih predvianja o kretanjima kamatnih stopa u budunosti.

  Sve dobivene dozvole - pravomonePotpisivanjem ovog Ugovora uspjeno je okonan pro-ces pregovora s EBRD-om, koji je trajao godinu dana. Projekt je proao iscrpne provjere strunjaka EBRD-a, kao i dubinska ispitivanja konzultanata, koje je anga-irao EBRD. Dubinska ispitivanja napravljena su za tri podruja interesa i to: Zatita okolia i socijalna pita-nja; Tehniki koncept, dokumentacija/projekti, pro-gram nabave, plan izgradnje, ekonomsko- nancijska izvodljivost; Pravni aspekti projekta.

  Temeljem provedenih dubinskih ispitivanja izraeno je nekoliko dokumenata, od kojih treba izdvojiti Akcijski plan zatite okolia i socijalnih pitanja (Environmental and Social Action Plan), ija e revidirana konana ver-zija nakon prijevoda biti objavljena na internetskoj stra-nici HEP-a. Takoer, konzultanti su izradili i Izvjee o tehnikoj i ekonomskoj izvodljivosti Projekta, koji je za-vren poetkom studenog. Rije je o Izvjeu, ija je verzija C bila predmetom komentara, pitanja i napisa u medijima. Zavrna verzija ima oznaku F, to pokazuje koliko je revizija, dopuna, usklaivanja odraeno u me-uvremenu, a to je za tako sloeni projekt i normalno.Sukladno relevantnim zakonskim propisima, Projekt ima lokacijsku i naelnu graevinsku dozvolu te dvije (od ukupno sedam) graevinske dozvole, a postupak ishoenja preostalih graevinskih dozvola se nastavlja usporedo s ostalim aktivnostima na pripremi izgrad-nje. Dubinsko ispitivanje Projekta s pravnog aspekta potvrdilo je valjanost, odnosno pravomonost svih dobivenih dozvola.Akcijskim planom zatite okolia predvieno je, izme-u ostalog, da se provedu dodatna istraivanja lokaci-je vezano uz mogui utjecaj na prirodu te da se, ako je potrebno, dodatnim mjerama takvi utjecaji izbjegnu ili smanje na najmanju moguu mjeru.

  HE Ombla prihvatljiva za okoliDakako, svjesni smo da izgradnja svakog objekta, a posebno veega, utjee na prostor u kojem se takav zahvat provodi, ali smo uvjereni da upravo projekt HE Ombla, u usporedbi s ostalim energetskim projek-tima, ima vrlo mali utjecaj te je, stoga, prihvatljiv za okoli.Uz osnovne energetske uinke, kojima se izravno mjeri doprinos ovog Projekta, postoje i neizravni koje treba uzeti u obzir, a oni odreuju ukupni ekonomski uinak izgradnje HE Ombla i to: poveanje stupnja energetske neovisnosti, ekvivalentno smanjenje emi-sija CO

  2, doprinos stabilnosti sustava, dugorono kvali-

  tativno i kvantitativno poboljanje opskrbe pitkom vodom grada Dubrovnika i regije to e poduprijeti lokalni gospodarski razvoj, poticaj gospodarstvu stva-ranjem potencijala za angaman domaih izvoaa radova i proizvoaa opremePlanom aktivnosti predvieno je da izgradnja pri-stupnih cesta zapone u proljee idue godine. Po-etak glavnih radova na izgradnji oekuje se krajem 2012., nakon provedbe natjeaja, odnosno ugova-ranja izgradnje hidroelektrane, provedenog prema pra vilima koje propisuje Europska banka za obnovu i razvoj.

  Agencija Moodys Investors Service je 8. prosinca o.g. ocijenila sposobnost HEP grupe da dugorono podmi-ruje sve nancijske obveze ocjenom Ba1. Agencija je istom ocjenom, Ba1, ocijenila i vjerojatnost da neka od lanica HEP grupe zakasni ili odgodi re nanciranje jednog ili vie dugova. Predvianja su stabilna. Analitiar Richard Miratsky naglaava dominaciju HEP-a na tritu, dobar proizvodni miks i kvalitetnu vertikalnu integraciju, ali kae da tvrtka treba zapo eti s ulaganjima, kao i to da je izloena rizicima u re nan-

  ciranju, kretanjima valuta i kamatama. Ocjena Ba1 ukljuuje i vjerojatnost potpore Vlade. Samostalna ocjena za HEP inae je ekvivalentna rejtingu Ba3.Podsjetimo, krajem listopada o.g. bonitetna agencija Standard & Poors poveala je kreditni rejting HEP-a s B na B+, a kreditni rejting za dugorono zaduivanje je podignut na BB sa BB-. Ta je Agencija ocijenila da HEP ima potencijal za novo podizanje rejtinga, no ogradila se upozorenjem da je izgledno i automatsko snienje rejtinga nakon to padne dravni rejting, s obzirom na

  bliske veze HEP-a i drave kojoj je u stopostotnom vlasnitvu. Unato pojaanoj likvidnosti HEP-a, Standard & Poors je ocijenio da je ona i nadalje neod-govarajua prema njihovim kriterijima, posebno zbog znaajnog iznosa duga, koji pristie na naplatu do 2013. godine, a koji e trebati re nancirati. Takoer, HEP planira i veliki investicijski zamah, no pozitivno je da moe raunati na dravu za pomo pri vraanju dugova.

  (N.D.)

  ULAGANJE U BUDUNOST

  Predstavnici HEP-a i EBRD-a su, potpisivanjem Ugovora o sindiciranom kreditu, okonali jednogodinji proces pregovora o Projektu izgradnje HE Ombla

  Ljubica Cveni

 • HEP VJESNIK 250/251 (290/291), STUDENI/PROSINAC 2011. 4

  HEP I JAVNOST

  Novinari i struka za zajednikim stolom

  A gdje je Hrvatska?

  ZBOR NOVINARA ZA OKOLI HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUTVA O PROJEKTIMA HE OMBLA I ZAMJENSKOG BLOKA TE PLOMIN

  JAVNO IZLAGANJE O STRATEKOJ STUDIJI ZA NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM SLOVENIJE

  Tomislav nidari

  Zbor novinara za okoli Hrvatskog novinarskog drutva organizirao je raspravu o projektima izgradnje pro-izvodnih objekata HEP-a: HE Ombla i zamjenskog blo-ka TE Plomin. Medijski privlane teme su tog 23. stu-denog o.g., u Novinarskom domu u Zagrebu okupile veliki broj novinara i predstavnika udruga za zatitu okolia te aktivista i ostalih zainteresiranih, a brojna pitanja i ivahna rasprava po