Yoga Na Sania

of 97

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Yoga Na Sania

 • 8/18/2019 Yoga Na Sania

  1/97

  ТИБЕТСКА ЙОГА НА СЪНОВИДЕНИЯТА И СЪНЯ Тензин Уангял Римпоче

  Йога на съня като основна практика за постигане на осъзнатост

  Превод от английски Виделина Димитро

  Тензин Уангял Римпоче е лама от традицията Бон, основател и директор на институт

  "Лигминча", в който стотици ученици изучават и практикуват ученията на Бон. Той е преминал пълни

  курс на традиционното тиетско оучение и има най!високата научна степен ! гее.

   #редставените в книгата практики за алансиране на петте елемента водят началото си от най

  древната тиетска традиция Бон, както и от $зогчен и Тантра. Те са предназначени да ъда прилагани, а не само интелектуално разрани. %ко реално не практикуваме тези упра&нения, а сам

  четем как се изпълняват те, все едно прите&аваме лекарството и говорим за него, вместо да г

  приемем и да се излекуваме. 'пита( се да вкл)ча преди всичко упра&нения, които могат да се прилагат в е&едневието. *е

  нео(одимо да излизаме в отпуск или да отменяме други анга&именти, за да ги прилагаме. +лементит

  са всичко, което съествува, така че с тя( мо&ем да раотим винаги, по всяко време, където и да с

  намираме, с каквото и да се занимаваме. -лед като прочетете книгата, изерете под(одяите и потрените за вас практики. %ко ст

  твърде разпилян, развивайте сила на ума, като усилвате елемента емя у сее си. %ко ви липсв

  чувствителност, развивайте у сее си елемента /ъзду( посредством упра&ненията, 0окусирани вър( &изнената енергия 1прана2. %ко се трево&ите твърде много, намалете свойствата на елемента /ъзду

  и култивирайте у сее си емята и /одата. %ко прекалено се гневите, отстранете 'гъня

  култивирайте /одата ! и така нататък в този ду(.  %з съм дълоко уеден, че ако повече (ора изучават тези древни учения, как и кога да ги използват

  те е подорят &ивота си, е надмогнат олестите и пречките, е укрепят здравето и личната с

  сила, е увеличат лагосъстоянието си и е оогатят своя ду(овен &ивот.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  БЛАГОДАРНО!"## ПР$ДГОВОР# В!%ПЛ$Н"$##&  #ърва част

  ПР"РОДА!А НА %НОВ"Д$Н"'!А (# ъновиденията и реалността##### )# *ак се пора+дат пре+ивяванията## ,# $нергийното тяло## О-о-.ение/ как се пора+дат съновиденията## 0# О-рази от 1!антра на майката2###  /тора част

  В"ДОВ$ %НОВ"Д$Н"' " !$3Н"!$ ПР"ЛО4$Н"' (# !рите вида съновидения###### )# Прило+ения на съновиденията#  ,# Откриване на практиката 56о### Двете нива на практиката## Трета част

  ПРА*!"*А!А В ЙОГА!А НА %НОВ"Д$Н"'!А (# Видения7 действия7 съновидения7 смърт## )# Пре-иваване в покой/ 8ине#### ,# 9етирите основополага.и практики## Подготовка за но.та##########

 • 8/18/2019 Yoga Na Sania

  2/97

  0# Главната практика#### :# Осъзнатостта### ;# Препятствията### ### ?# Някои прости практики (@# О-единение################ 3етвърта част %Н'! (# ънят и заспиването## )# !рите вида сън####### ,# Практиката на съня и практиката на съновиденията###  #ета част

  ПРА*!"*А!А В ЙОГА!А НА %Н' (# Дакини алгйе Д=далма############ )# Подготвителната практика## ,# Практиката на съня###### !игле############## 0# Напредъкът###### :# Препятствията####### ;# Поддър+а.ите практики###

 • 8/18/2019 Yoga Na Sania

  3/97

  Роден съм малко след като родителите ми из-ягали от ок=пирания от китайHите !и-ет# Временат -я>а те+ки и те ме прати>а в >ристиянски пансион с наде+дата7 5е там .е се гри+ат за мен# Ба.а ми -е8 -=дистки лама5, а майка ми E последователка на -онM# Не се мина много време и -а.а ми по5ина# Посл майка ми се омъ+и повторно за -онски лама# 4еланието на двамата -е8е да отрасна в традиHиите своята к=лт=ра7 затова7 когато навър8и> десет години7 постъпи> в главния -онски манастир в Доланд+ "ндия7 и прие> мона8ески сан#

  лед като известно време +ивя> в манастира7 ЛоEп6он Nглавен наставникO ангйе !ендзин Римпо5 позна в мен преро+дение на *>JнгтJл Римпо5е7 -еле+ит =5ен7 преподавател7 писател и =5ител п медитаHия# *>JнгтJл Римпо5е се прославил като голям астролог7 а в Bападен !и-ет и еверна "ндия като =кротител на зли д=>ове# Fнозина го търсели като ле5ител с маги5ески спосо-ности# $дин покровителите м= -ил владетелят на кня+ество 3има5ал в еверна "ндия# *нязът и неговата съпр=г -или -ездетни и се о-ърнали към *>JнгтJл Римпо5е с мол-ата да ги излек=ва# " той ги излек=ва Вир->ард=р E синът7 който им се родил и когото те отгледали E днес е министърEпредседател на .ат 3има5ал Праде8#

  Бя> на тринайсет години7 когато основният ми =5ител Лоп6он ангйе !ендзин E той прите+ава8 огромни знания и -е8е достигнал високи нива на осъзнатост E ре8и да предаде едно от найEва+ните найEезотери5ни =5ения в -он/ приемствената линия на Великото съвър8енство 1дзогчен52 в =стна традиHия от Kанг K=нг 1анг унг нян г)MO# Fакар 5е -я> о.е малък7 -а.а ми посети Лоп6он Римпо5 и го помоли да ме доп=сне да =5аствам в занятията7 които .я>а да се прове+дат всеки ден в продъл+ени на три години# Лоп6он лJ-езно се съгласи7 но отправи към мен7 както и към др=гите -ъде.и =5ениH мол-а да м= разка+ем съновиденията си от но.та преди на5алото на занятията7 за да определи на8ат готовност#

  Някои не помне>а съновиденията си7 а това показва8е7 5е има препятствия# Лоп6он ги застави д запо5нат съответните пре5иства.и практики и отло+и на5алото на занятията7 докато накрая вси5 пол=5и>ме съновидения# ъни.ата на др=ги =5ениHи -я>а възприети като знак7 5е тря-ва да извър8а определени практики7 за да се подготвят да приемат =5енията E например практики7 които =крепва> връзката им с пазителитеM в -он#

  Аз сън=ва> авто-=с7 който о-икаля8е дома на моя =5ител7 макар 5е там няма8е път# В мое съновидение вода5 -е8е моят приятел7 а аз седя> до не