Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

of 32 /32
Artikloista arkitodellisuuteen - YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Embed Size (px)

Transcript of Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

Page 1: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

Artikloista arkitodellisuuteen - YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia

koskeva yleissopimus

Page 2: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

LUENNON SISÄLTÖ

Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat? Sopimuksen synty ja ratifiointi Sopimuksen yleisesittely Tärkeimmät artiklat Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta Mistä saan lisätietoa?

2

Page 3: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

MITÄ IHMISOIKEUDET TARKOITTAVAT?

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan ihmisille erityisen tärkeitä tai perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ihmisille ja ovat siksi sekä yleisiä että luovuttamattomia.

Ei voida ottaa pois julkisen vallan päätöksellä. Kukaan ei voi luopua oikeuksista edes omalla

päätöksellään. Kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla pyritään

turvaamaan ihmisoikeuksien toteutuminen sopijavaltioissa.

3

Page 4: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

SOPIMUKSEN SYNTY JA VOIMAANTULO

1. YK:n yleiskokous hyväksyi yhdessä neuvotellun sopimuksen 13.12.2006.

2. Jokainen valtio hyväksyy erikseen sopimustekstin allekirjoittamalla sopimuksen (Suomi 30.3.2007).

3. Eduskunta hyväksyi 3.3.2015 sopimuksen voimaansaattamista koskevan lain 373/2015 ja tasavallan presidentti vahvisti sen 10.4.2015.

4. Ratifiointi tapahtuu tallettamalla ratifiointiasiakirja YK:n pääsihteerin huostaan, jolloin Suomi lopullisesti sitoutuu sopimukseen.

5. Sopimus ja sen valinnainen lisäpöytäkirja tulevat Suomessa voimaan 30 päivän kuluttua ratifiointiasiakirjan tallettamisesta.

4

Page 5: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

EDUSKUNNAN PÄÄTÖS

Eduskunta edellytti lakia hyväksyessään, että ennen kuin ratifiointi saatetaan loppuun, tulee varmistua siitä, että sopimuksen 14 artiklan ratifioinnin edellytykset täyttyvät kansallisessa lainsäädännössä.

5

Page 6: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

RATIFIOINNIN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET

Oikeusministeriö on katsonut, että vain kehitysvammalain tahdonvastaista erityishuoltoa ja rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset ovat sopimuksen vastaisia.

Oikeusministeriö ja STM ovat valmistelleet muutokset kehitysvammalakiin virkatyönä.

Esitys on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä huomenna.

6

Page 7: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…RATIFIOINNIN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET

Lainsäädännössä erityisesti huomioitava itsemääräämisoikeuden vahvistaminen.

Rajoittamisesta on säänneltävä tarkkarajaisesti lailla.

Asiakkaalla oltava riittävät oikeussuojakeinot. Erilaisia näkemyksiä siitä, mitä rajoittaminen

on.

7

Page 8: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

MITÄ RATIFIOINTI TARKOITTAA?

Sopimus on laintasoisena voimassa Suomessa. Lainsäädäntö saatettu vastaamaan sopimusta.

Se on elävä ja kehittyvä instrumentti. Se velvoittaa soveltajia. PL 22 §: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja

ihmisoikeuksien toteutuminen. Kehittyneiltä valtioilta vaaditaan enemmän.

8

Page 9: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

NÄKÖKULMAN MUUTOS

Vammaissopimus tuo ihmisoikeusnäkökulman vammaisten ihmisten kohteluun ja palveluihin.

Sopimus edellyttää suuria muutoksia asenteisiin ja siihen tapaan, kuinka vammaisten ihmisten tarpeisiin vastataan.

Lääketieteellisestä mallista kohti ihmisoikeudellista mallia Ihmisoikeudellisessa mallissa yksilöitä tuetaan, jotta

heistä tulee yhteisöidensä aktiivisia kansalaisia. 9

Page 10: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

SOPIMUKSEN YDINKOHDAT (prof. Gerard Quinn 2012)

1) Objektiivisesti määriteltyjen tarpeiden täyttämisestä kohti subjektiivisten oikeuksien käyttämistä

2) Holhoavasta toimintatavasta vuorovaikutteiseen toimintamalliin, jossa vammainen ihminen tekee itse päätöksiä

3) Voimaantuminen – kohti yksilön valinnanvapautta, itsenäisyyttä ja osallisuutta (ei vain suojaa, ruokaa, hoitoa)

10

Page 11: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Sopimuksessa on 50 artiklaa. Artikloita 1-9 sovelletaan läpileikkaavasti koko

sopimukseen: 1.Sopimuksen tarkoitus2.Määritelmät3.Yleiset periaatteet4.Yleiset velvoitteet5.Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus6.Vammaiset naiset7.Vammaiset lapset8.Tietoisuuden lisääminen9.Esteettömyys

11

Page 12: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

TARKOITUS (1 artikla) ”Edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille

täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista.”

Täysimääräinen yhdenvertaisuus kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla Ihmisoikeuksien edistäminen

Tulevaisuuteen suuntautuva aktiivinen toiminta, esim. koulutus, ohjaus, neuvonta, tiedonjako, asenteisiin vaikuttaminen

Suojelu Valtion suora ja välillinen suojeluvelvoite oikeuksien loukkauksia vastaan. Myös ei-

valtiollisten toimijoiden oikeuksien loukkaukset. Ihmisoikeuksien takaaminen

Valtion tehtävä tosiasiallisia toimia, jotta täysimääräiset ja yhdenvertaiset ihmisoikeudet varmistetaan

Edistettävä taattuja oikeuksia sekä tarkoitusperien toteutumista Vaatii riittäviä resursseja 12

Page 13: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

VAMMAISUUDEN KÄSITE (1 artikla)

Vammaisuus on seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja ympäristöstä sekä asenteista johtuvien esteiden välillä, joka estää täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Vammaisuus on kehittyvä, muuttuva käsite. Vammaisuuden kattaminen mahdollisimman laajasti ottaen

huomioon myös yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Lähtökohtana oltava henkilön suhde ympäröivään

yhteiskuntaan, ei diagnoosipohjainen määrittely. Lähtökohta myös Suomen vammaispolitiikassa.

13

Page 14: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

KÄSITTEET (2 artikla)

Sopimus käsittelee monia aiheita eri elämänalueilta.

Sen alussa on määritelty käsitteet, joiden samanlainen ymmärtäminen helpottaa sopimuksen tulkintaa.

Käsitteitä: kieli, syrjintä, kohtuullinen mukauttaminen, kaikille sopiva suunnittelu

14

Page 15: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

YLEISET PERIAATTEET (3 artikla)

a) Henkilön synnynnäisen arvon, yksilöllisen itsemääräämisoikeuden, mukaan lukien vapaus tehdä omat valintansa, ja riippumattomuuden kunnioittaminen

b) Yhdenvertaisuus (Tähän liittyy oikeus kohtuulliseen mukauttamiseen, joka edellyttää toimintaympäristön mukauttamista siten, että kaikki voivat toteuttaa ihmisoikeuksiaan yhdenvertaisesti.)

c) Täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan

15

Page 16: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…YLEISET PERIAATTEET

d) Erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisen henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten monimuotoisuutta ja ihmiskuntaa

e) Mahdollisuuksien yhdenvertaisuusf) Esteettömyys ja saavutettavuus (kommunikaation

mahdollistaminen eri keinoin)

16

Page 17: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…YLEISET PERIAATTEET

g) Miesten ja naisten välinen tasa-arvoh) Vammaisten lasten kehittyvien kykyjen ja sen

kunnioittaminen, että heillä on oikeus säilyttää identiteettinsä

Sopimusta tulee lukea ja tulkita kokonaisuutena, koska oikeudet ja velvollisuudet liittyvät toisiinsa.

17

Page 18: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

YLEISET VELVOITTEET (4 artikla)

Syrjivät määräykset, tavat ja käytännöt tulee muuttaa tai poistaa.

Valtiolla on suora vastuu velvoitteiden toteuttamisesta. Valtiolla on lisäksi huolellisuusvelvoite eli vastuu myös ei-

valtiollisten toimijoiden aktiivisista toimista ja mahdollisista laiminlyönneistä. Ulottuu myös toimenpiteisiin, jotka valtio on jättänyt toteuttamatta, vaikka sen olisi pitänyt ymmärtää toimen tarpeellisuus oikeuksien toteutumiseksi.

Toimenpiteet, joilla taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet saadaan asteittain täysimääräisesti toteutettua.

Vammaisten henkilöiden osallistaminen heitä koskevaan asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin.

18

Page 19: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…YLEISET VELVOITTEET Vammaisten henkilöiden edustamisen on tapahduttava

järjestöjen kautta. Koskee lainsäädännön ja yleissopimuksen laatimis- ja toimenpanoprosessia, mutta ulottuu myös kaikkeen muuhun vammaisia koskevaan päätöksentekoon.

Edellyttää viranomaisilta oma-aloitteista aktiivisuutta ottaa mukaan vammaiset henkilöt prosesseihin (esim. vammaisneuvostot, asiakasneuvostot, uudet osallistumismallit).

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet on toteutettava samantasoisesti kuin muidenkin henkilöiden kohdalla.

Yleissopimuksen määräyksiin on sovellettava ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa.

19

Page 20: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

ARTIKLAT 10-31 Käsittelevät yleissopimuksen edellyttämiä kansallisia toimenpiteitä eli

ovat varsinaisia sisältöartikloita: Artikla 10: oikeus elämään Artikla 11: vaaratilanteet ja humanitaariset hätätilat Artikla 12: yhdenvertaisuus lain edessä Artikla 13: oikeusjärjestelmän saavutettavuus Artikla 14: henkilön vapaus ja turvallisuus Artikla 15: vapaus kidutuksesta epäinhimillisestä tai halventavasta

kohtelusta tai rangaistuksesta Artikla 16: vapaus hyväksikäytöstä, väkivallasta ja pahoinpitelystä Artikla 17: henkilön koskemattomuuden suojelu Artikla 18: liikkuminen ja kansalaisuuden vapaus Artikla 19: eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä Artikla 20: henkilökohtainen liikkuminen

20

Page 21: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…ARTIKLAT 10-31 Artikla 21: sanan- ja mielipiteenvapaus ja tiedonsaanti Artikla 22: yksityisyyden kunnioittaminen Artikla 23: kodin ja perheen kunnioittaminen Artikla 24: koulutus Artikla 25: terveys Artikla 26: kuntoutus Artikla 27: työ ja työllistyminen Artikla 28: riittävä elintaso ja sosiaaliturva Artikla 29: osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään Artikla 30: osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja

vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun Artikla 31: tilastot ja tiedonkeruu

21

Page 22: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

YHDENVERTAISUUS LAIN EDESSÄ (12 artikla)

1.Oikeus tulla tunnustetuksi henkilöksi lain edessä eli oikeuskelpoisuus.

Suomessa jokainen ihminen on oikeuskelpoinen.

2.Oikeustoimikelpoisuus yhdenvertaisesti muiden kanssa kaikilla elämänalueilla.

3.Oikeustoimikelpoisuutta käytettäessä tarvittava tuki ts. tuettu päätöksenteko.

4.Suoja väärinkäytöksiä vastaan varmistaen, että henkilön oikeuksia, tahtoa ja mieltymyksiä kunnioitetaan.

5.Yhdenvertainen oikeus omistaa tai periä omaisuutta, hoitaa taloudellisia asioita ja saada yhdenvertaisesti luottoa sekä varmistettava, ettei henkilön omaisuutta riistetä mielivaltaisesti.

22

Page 23: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

MITÄ TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO ON?

Henkilön kyky tehdä päätöksiä vaihtelee sosiaalisten, ympäristön ja henkilökohtaisten tekijöiden vuoksi.

Tuettu päätöksenteko on yksi tapa tukea oikeustoimikelpoisuuden toteutumista.

Tuetussa päätöksenteossa henkilö tekee aina itse päätöksen, mutta saa tarvitsemansa/haluamansa tuen päätöksentekoon toiselta/toisilta henkilöiltä.

Tuki on vapaaehtoista ja perustuu luottamukseen. Ratkaisevaa on henkilön oma tahto ja mieltymykset –

eivät hänen objektiiviset etunsa. 23

Page 24: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…MITÄ TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO ON?

Vaikeiden asioiden selventämistä, erilaisten päätös- ja toimintavaihtoehtojen ja

niiden seurausten selvittämistä, tukea oman tahdon muodostamisessa ja

ilmaisemisessa, tukea päätösten toteuttamisessa, tukea tunteiden käsittelemisessä ja

ilmaisemisessa.

24

Page 25: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

HENKILÖN VAPAUS JA TURVALLISUUS (14 artikla)

1. Sopimuspuolet varmistavat, että vammaiset henkilöt yhdenvertaisesti muiden kanssa:

nauttivat oikeudesta vapauteen ja turvallisuuteen; eivät joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston

kohteeksi, mahdollinen vapaudenriisto tapahtuu lain mukaisesti, eikä vammaisuuden olemassaolo missään tapauksessa oikeuta vapaudenriistoon.

25

Page 26: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…HENKILÖN VAPAUS JA TURVALLISUUS

2. Sopimuspuolet varmistavat, että

jos vammaisilta henkilöiltä riistetään heidän vapautensa jollakin menettelyllä,

heillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisiin takeisiin ja

että heitä kohdellaan tämän yleissopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti,

muun muassa tekemällä kohtuullisia mukautuksia.

26

Page 27: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

ELÄMINEN ITSENÄISESTI JA OSALLISUUS YHTEISÖSSÄ (19 artikla)

Yhdenvertainen oikeus elää yhteisössä, jossa on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet.

Sopimusvaltioiden toteutettava tehokkaat ja asianmukaiset toimet, jotta tästä oikeudesta voi nauttia täysimääräisesti, ja helpottaakseen vammaisten henkilöiden täysimääräistä

osallisuutta ja osallistumista yhteisöön, mm. varmistamalla:a) yhdenvertainen mahdollisuus valita asuinpaikka sekä missä ja kenen kanssa asuu, eikä velvoitetta käyttää tiettyjä asumisjärjestelyjä,b) saatavissa tarvittavat palvelut (mm. henkilökohtainen apu),c) yleiset palvelut saavutettavissa ja vastaavat tarpeisiin.

27

Page 28: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖN-PANO JA SEURANTA (33 artikla)

Yhteystaho(t) (focal point) yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita varten: ulkoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystahon tehtävänä: Vastata yleissopimuksen täytäntöönpanosta (lainsäädäntövalmistelu,

selvitykset, tiedottaminen, tiedonkeruu ja tilastojen hyödyntäminen) Toimia koordinoivana elimenä yleissopimukseen liittyvissä asioissa Edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien valtavirtaistamista

yhteiskunnassa Huolehtia määräaikaisraportoinnista vammaisten henkilöiden

oikeuksien komitealle Vammaisjärjestöedustaja osallistuu yhteystahon toimintaan

28

Page 29: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖN-PANO JA SEURANTA

Koordinaatiojärjestelmän perustaminen Tehtävänä muun muassa:

Tuoda esiin selvitystarpeita ja kehittämiskohteita Helpottaa sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä toimia

Vammaisten henkilöiden osallistumisen turvaaminen Tehtävät tarkoitus osoittaa sosiaali- ja

terveysministeriöön perustettavalle, valtakunnallisen vammaisneuvoston korvaavalle elimelle.

29

Page 30: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

…KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖN-PANO JA SEURANTA

Rakenne, johon kuuluu yksi tai useampi riippumaton järjestelmä, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Järjestelmän tulee täyttää Pariisin periaatteet (koskevat ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi toimivien kansallisten instituutioiden asemaa ja toimintaa).

Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio toimii sopimuksen mukaisena rakenteena: Ihmisoikeuskeskus, eduskunnan oikeusasiamies sekä

ihmisoikeusvaltuuskunta. Hoitaa sopimukseen liittyvät edistämis-, suojelu- ja seurantatehtävät.

Koulutus, ohjaus, neuvonta, tiedotus, Suomen sopimusvelvoitteiden seuranta.

Lisäksi vammaisten henkilöiden suojelu sopimuksessa mainittujen oikeuksien loukkauksilta.

30

Page 31: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSIEN KOMITEA (34 artikla)

Valvoo yleissopimuksen täytäntöönpanoa. 18 asiantuntijaa, neljän vuoden kaudet, max. kaksi kautta Raportointi toimista, joihin on ryhdytty yleissopimuksen velvoitteiden

täyttämiseksi sekä tapahtuneesta kehityksestä. Sopijavaltion ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen

voimaantulosta. Tämän jälkeen raportointi vähintään neljän vuoden välein ja lisäksi komitean

pyynnöstä. Raporttia valmisteltava avoimesti, vammaiset henkilöt osallistatettava prosessiin. Kansalaisjärjestöjen varjoraportointi Komitea antaa yleiskommentteja sopimuksen tulkinnasta (toistaiseksi artiklat 9 ja

12; koulutusartiklasta 24 valmisteilla yleiskommentti) Komitea tutkii yksilövalituksia valtioista, jotka ovat hyväksyneet niitä koskevan

valinnaisen pöytäkirjan (ml. Suomi, kun ratifiointi valmis).

31

Page 32: Yk sopimus verkkoluento kevät 2016

LISÄTIETOA Yleissopimuksen käännös:http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/

vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf Verneristä löytyy niin yleis- kuin selkokielellä

tietoa sopimuksesta:http://verneri.net/yleis/ykn-vammaisia-henkiloita-koskeva-

yleissopimushttp://verneri.net/selko/yhteiskunta/ykn-vammaissopimus/ Ihmisoikeudet.net: www.ihmisoikeudet.net

32