X„»¬ L£â€Œ S„»¯ T£†N...

download X„»¬ L£â€Œ S„»¯ T£†N HI„»â€ U - ch¦°¦Œng 4: t£†n hi„»â€ u v£â‚¬ h„»â€  th„»¯ng

of 73

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of X„»¬ L£â€Œ S„»¯ T£†N...

 • X L S TN HIU Digital Signal Processing

  Ging vin: Ths. o Th Thu Thy

  1

  TRNG I HC CNG NGHIP TP.HCM

  CNDT_O TH THU THY

 • Chng 4:

  TN HIU V H THNG TRONG MIN TN S LIN TC

  CNDT_O TH THU THY 2

 • CNDT_O TH THU THY 3

  Chng 4:

  TN HIU V H THNG TRONG MIN TN S LIN TC

  4.1 PHN TCH TN S CA CC TN HIU LIN TC

  THI GIAN

  4.2 PHN TCH TN S CA CC TN HIU RI RC THI

  GIAN

  4.3 CC TNH CHT CA BIN I FOURIER

  4.4 QUAN H GIA BIN I FOURIER & BIN I Z

  4.5 PHN TCH H THNG LTI RI RC TRONG MIN

  TN S

 • CNDT_O TH THU THY 4

  4.1 PHN TCH TN S CA CC TN HIU LIN TC THI GIAN

  Phn tch Fourier ca mt tn hiu cho ta thy cu trc tn s (ph) ca tn hiu.

  V d: Ph ca nh sng trng :

 • CNDT_O TH THU THY 5

  4.1 PHN TCH TN S CA CC TN HIU LIN TC THI GIAN

  4.1.1 Khai trin Fourier (chui Fourier)

  p dng cho tn hiu tun hon

  4.1.2 Bin i Fourier (tch phn Fourier)

  p dng cho cc tn hiu khng tun hon.

 • CNDT_O TH THU THY 6

  4.1.1 Khai trin Fourier (tn hiu tun hon)

  Mt dng sng tun hon c th phn thnh v hn cc thnh phn sin c tn s l bi s nguyn ca tn s tun hon ca dng sng.

  -Tp Tp 0

  x(t)

  t

  X(f)

  F0 -F0

 • CNDT_O TH THU THY 7

  4.1.1 Khai trin Fourier

  x(t) tun hon c chu k To, tn s gc o=2/To v fo = 1/To c 3 dng khai trin Fourier:

  - Khai trin lng gic

  - Dng bin v pha

  - Dng m phc (sin phc)

 • CNDT_O TH THU THY 8

  a. Khai trin lng gic

  0 n 0 n 0n 1 n 1

  x(t) a a cosn t b sinn t

  /

  /

  ( )

  To

  To

  a x t dtT

  2

  00 2

  1

  /

  /

  ( )cos

  To

  n

  To

  a x t n tdtT

  2

  00 2

  2

  /

  /

  ( )sin

  To

  n

  To

  b x t n tdtT

  2

  00 2

  2

  ao: thnh phn trung bnh (mt chiu). a1cosot + b1sinot: thnh phn cn bn hay gi l hi th nht. a2cos2ot + b2sin2ot: hi th hai a3cos3ot + b3sin3ot: hi th ba v.v..

 • CNDT_O TH THU THY 9

  b. Dng bin v pha (ph 1 bn)

  ( ) cos( )n nn

  x t c c n t

  0 01

  , , ...

  ar

  o o

  n n n

  nn

  n

  c a

  c a b n

  bctg

  a

  2 21 2 3

  co: thanh phn trung binh

  c1cos(0t +1)

  : thanh phn cn ban

  c2cos(20t +2)

  : hai th 2

  Ph bin la bin thin ca cc h s gc co, cn theo tn s

  Ph pha la bin thin ca pha ban u n theo tn s

  Ph chi hin hu nhng tn s ri rac no nn la ph ri rac

  hay ph vach

 • CNDT_O TH THU THY 10

  c. Dng m phc (sin phc) (ph 2 bn)

  ( ) ojn t

  n

  n

  x t X e

  njn n nn

  X a c

  a jb cX e

  0 0 0

  2 2

  Cc h s ca khai trin m phc l:

  /

  /

  ( ) 02

  0 2

  1To

  jn tn

  To

  X x t e dtT

 • CNDT_O TH THU THY 11

  Cng sut ca tn hiu tun hon

  n

  n

  P X

  2

 • CNDT_O TH THU THY 12

  1. Tm khai trin Fourier ca dng sng vung i xng.

  V ph bin v ph pha

  a. Khai trin lng gic

  b. Khai trin Fourier dng bin v pha

  c. Dng m phc

 • CNDT_O TH THU THY 13

  ( ) sin sin sin ...o o oA

  x t t t t

  4 1 13 5

  3 5

  b. Ph bin va pha:

  ( ) cos ( ) oo

  n

  Ax t n t

  n

  1

  4 12 1 90

  2 1

  a. Cc hai chn bng khng, cc hai l c bin giam

  tng i nhanh nhng chi bng khng tn s ln v

  han

 • CNDT_O TH THU THY 14

  2. Tm khai trin Fourier ca dng sng sin chnh lu

  ton k bin nh A. V ph bin v ph pha.

  x(t)=A|sin t|

  t

  x(t)

  A

  0 2 3

 • CNDT_O TH THU THY 15

  /

  /

  ( ) sin cos

  2

  00 02 0

  1 1 2To

  To

  A Aa x t dt A tdt t

  T

  /

  /

  ( )cos sin os

  2

  0 00 2 0

  2 2To

  n

  To

  a x t n tdt A tc n tdtT

  sin( ) sin( )0

  2 1 2 1nA

  a n t n t dt

  os( ) os( )

  0 0

  2 1 2 1

  2 1 2 1n

  A c n t c n ta

  n n

  2

  2 2 4 1

  2 1 2 1 4 1n

  A Aa

  n n n

 • CNDT_O TH THU THY 16

  ( ) cos2

  1

  2 4 12

  4 1n

  A Ax t nt

  n

  ( ) cos cos cos ......2 4 1 1 1

  2 4 63 15 35

  A Ax t t t t

 • CNDT_O TH THU THY 17

  3. Cho khai trin dng lng gic nh sau. Tm khai

  trin hai dng kia. V ph tn hiu v tm cng sut

  ca tn hiu

  4. Tm khai trin Fourier ca chui xung Dirac u

  ( ) cos sino ox t t t 10 8 6

  -2T -T 0 T 2 T 3T

  1

  n

  x(t)

 • CNDT_O TH THU THY 18

  Gii bi 4

  x(t) l chui xung Dirac u chu k T0 hay tn s f0=1/T0

  V x(t) tun hon nn ta c khai trin Fourier ca x(t):

  ( ) ( ) 02

  0ojn t j nf t

  n n

  k k k

  x t t kT X e X e

  /

  /

  ( ) 02

  20

  0 02

  1 1To

  j nf tn

  To

  X t e dt fT T

  ( ) ( ) ( )02

  00 0

  1 1j nf t

  k n

  x t e X f f nfT T

 • CNDT_O TH THU THY 19

  Vy mt chui xung dirac trong min thi gian cho mt chui xung dirac trong min tn s

  -2T0 -T0 0 T0 2 T0 3T0

  1

  t

  x(t)

  -2f0 -f0 0 f0 2 f0 3f0

  f0

  f

  X(f)

 • CNDT_O TH THU THY 20

  4.1.2 Bin i Fourier

  (tn hiu khng tun hon)

  X()

  2/ -2/

  x(t)

  -/2 t

  /2

 • CNDT_O TH THU THY 21

  ( )( ) ( ) j fX f X f e

  Bin thin ca |X(f)| theo f la ph bin ( ln)

  Bin thin ca (f) theo f la ph pha (con c vit

  argX(f) hay X(f))

  b. Ph bin v ph pha

  a. Cp bin i Fourier x(t) X(f):

  ( ) ( ) ( ) j ftX f F x t x t e dt

  2

  ( ) ( ) ( ) j ftx t F X f X f e df

  1 2

 • CNDT_O TH THU THY 22

  ( ) ( ) ( ) cos sinj ftX f x t e dt x t ft j ft dt

  2

  2 2

  ( ) ( )cosRX f x t ftdt

  2Thanh phn thc ao la:

  Khi x(t) thc

  ( ) ( )sin 2IX f x t ftdt

  Bin va pha ca X(f) la:

  ( ) ( ) ( )R IX f X f X f 2 2

  ( )( )

  ( )

  I

  R

  X ff arctg

  X f

 • CNDT_O TH THU THY 23

  Nng lng ca tn hiu khng tun hon

  ( ) ( )E x t dt X f df

  2 2

 • CNDT_O TH THU THY 24

  CC TNH CHT BIN I FOURIER

 • CNDT_O TH THU THY 25

  CC TNH CHT BIN I FOURIER

 • CNDT_O TH THU THY 26

  CC TNH CHT BIN I FOURIER

 • CNDT_O TH THU THY 27

  CC TNH CHT BIN I FOURIER

 • CNDT_O TH THU THY 28

  CC TNH CHT BIN I FOURIER

 • CNDT_O TH THU THY 29

  MT S BIN I FOURIER C BN

 • CNDT_O TH THU THY 30

  MT S BIN I FOURIER C BN

 • CNDT_O TH THU THY 31

  MT S BIN I FOURIER C BN

 • CNDT_O TH THU THY 32

  Chng 4:

  TN HIU V H THNG TRONG MIN TN S LIN TC

  4.1 PHN TCH TN S CA CC TN HIU LIN TC

  THI GIAN

  4.2 PHN TCH TN S CA CC TN HIU RI RC THI

  GIAN

  4.3 CC TNH CHT CA BIN I FOURIER

  4.4 QUAN H GIA BIN I FOURIER & BIN I Z

  4.5 PHN TCH H THNG LTI RI RC TRONG MIN

  TN S

 • CNDT_O TH THU THY 33

  4.2 PHN TCH TN S CA CC TN

  HIU RI RC THI GIAN

  4.2.1 KHAI TRIN FOURIER RI RC THI GIAN

  (tn hiu ri rc tun hon)

  4.2.2 BIN I FOURIER RI RC THI GIAN

  (tn hiu ri rc ko tun hon)

  4.2.3 IU KIN TN TI BIN I FOURIER

 • CNDT_O TH THU THY 34

  4.2.1 KHAI TRIN FOURIER RI RC THI GIAN

  DFS (tn hiu ri rc tun hon)

  Tn hiu x(n) ri rc, tun hon vi chu k N mu.

  1

  0

  /2)(N

  k

  Nknj

  kecnx

  1

  0

  /21N

  n

  Nknj

  k enxN

  c

  Tn hiu x(n) ri rc tun hon vi chu k N mu th ph ck ca n cng tun hon vi chu k N

 • CNDT_O TH THU THY 35

  x(n) tun hoan chu k N Tnh DFS ca

  x(n) c(k)

  0 N

  xp(n)

  N-1 n L-1 n

  |c(k)|

  k 0 N -N

 • CNDT_O TH THU THY 36

  V d: Tm khai trin Fourier ri rc ca tn hiu x(n)=cosn0 khi a. b. 0 = /3 Gii

  0

  2 2 1

  2 2 2 2

  0 2

  0 2a. Khi

  th

  V 0 /2 khng phi s hu t nn x(n) khng tun hon khng c khai trin Fourier

  b. Khi 0=/3 th chu k tun hon ca tn hiu cosn/3 l:

  /N

  26

  3

  Cc thanh phn ph la: /j knkn

  c x n eN

  5

  2 6

  0

  1

  Hoc ta pht biu x(n) theo m phc

  / / / /( ) os j n j n j n j nn

  x n c e e e e 2 6 2 6 2 6 2 5 6

  2 1 1 1 1

  6 2 2 2 2

  Cc thanh phn ph la: c0=0, c1=1/2, c2=c3=c4=0, c5=1/2

  Chu k ph nay c lp lai lin tc

 • CNDT_O TH THU THY 37

  K hiu:

  x(n) X() hay X() = F{x(n)}

  X() x(n) hay x(n) = F-1{X()}

  4.2.2 BIN I FOURIER RI RC THI GIAN

  (tn hiu ri rc ko tun hon)

  F

  1

  F

  Trong : - tn s ca tn hiu ri rc, = Ts

  - tn s ca tn hiu lin tc

  Ts - chu k ly mu

  Bin i Fourier ri

  rc thi gian ca x(n):

  n

  njenxX

  )()(

 • CNDT_O TH THU THY 38

  b. X() biu din di dng modun & argument:

  Nhn thy X() tun hon vi chu k 2, tht vy:

  )()()(

  jeXX

  Trong : )(X - ph bin ca x(n)

  )](arg[)( X - ph pha ca x(n)

  n

  njenxX

  )2()()2(

  )()( Xenxn

  nj

  p dng kt qu:

  0 :0

  0:2

  k

  kdk