WPR91 - 8 października 2010

of 12 /12
Autobusy L11 nie rusz ą 18 pa ź dziernika WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION GAZETA BEZP£ATNA, www.wpr24.pl WPR91, 8 października 2010, Kolejny numer 15.10.10 Redakcja: 22 728 09 30, Reklama: 22 728 18 64 Nak³ad kontrolowany: 30.000 egz. Krucjata przeciwko dopalaczom WI Ę CEJ S3 Biuro sprzedaży: Warszawa, Al. Szucha 11A tel. (22) 629 23 44, fax. (22) 622 87 51 kom. 600-026-986, 600-026-960, e-mail: [email protected] PARK ANIELIN - PRUSZKÓW ul. B. Prusa 10 (róg Miry Zimińskiej Sygietyńskiej) SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM w ofercie lokale od 97 do 2000 m2 www.dor.pl W brew dotychcza- sowym zapowie- dziom, nowa, lokalna linia autobusowa L11 nie zacznie funkcjonować 18 październi- ka. Warszawski Zarząd Trans- portu Miejskiego unieważnił przetarg na obsługę linii. Po- wód? Do przetargu nikt się nie zgłosił. Oznacza to, że linii L11 praktycznie nie ma się co spo- dziewać przed 1 listopada. Jak deklaruje ZTM, przetarg można szybko powtórzyć. Wszystko zależy jednak od tego, co zde- cyduje pruszkowski magistrat. A może on zdecydować albo o powtórzeniu przetargu z za- chowaniem takich samych wa- runków zamówienia, albo ze zmienionymi warunkami. De- cyzja władz miasta spodziewana jest najwcześniej 8 października. WI Ę CEJ S2 Andrzej S. Rodys [email protected] W NUMERZE: Nieszczelny miejski internet WI Ę CEJ S2 Jest szansa na centrum pobytowe Euro 2012? WI Ę CEJ S4 Mieszkańcy Ruśca walczą o autobus WI Ę CEJ S5 Nałkowskiej będzie wyrównana WI Ę CEJ S6 BARANÓW BRWINÓW GRODZISK MAZ. JAKTORÓW JANKI KOMORÓW KANIE KSI¥¯ENICE MICHA£OWICE MILANÓWEK NOWA WIEŚ NADARZYN O¯ARÓW MAZ. OTRÊBUSY PIASTÓW PRUSZKÓW PODKOWA LEŚNA RASZYN *U]HJRU] .RVWU]HZD=RUEDV 5DGQ\ 6HMPLNX :RMHZyG]WZD 0D]RZLHFNLHJR /RWQLVNR G]LĞ Z 0RGOLQLH SRF]ąWHN EXGRZ\ GUXJLHJR PLĊG]\QDURGRZHJR SRUWX ORWQLF]HJR QD &HQWUDOQ\P 0D]RZV]X 2GFLąĪ\ 2NĊFLH =DSHZQL QLVNLH FHQ\ ORW\ FDáą GREĊ VWDáRĞü NRPXQLNDFML ] (XURSą L ĞZLDWHP EH]SLHF]HĔVWZR L SUHVWLĪ 3ROVNL ,QWHUQHW ZNUyWFH SRF]ąWHN SURJUDPX ]D POQ ]á NWyU\ XPRĪOLZL V]\ENL GRVWĊS GR LQWHUQHWX PLOLRQRZL PLHV]NDĔFyZ L SU]HGVLĊELRUFyZ PDá\FK PLDVW L ZVL 0D]RZV]D )XQGXV]H 8( &HQWUDOQH 0D]RZV]H GRFHQLRQH SU]\ SRG]LDOH UHJLRQDO Q\FK ĞURGNyZ XQLMQ\FK /LF]QH ZSLV\ QD OLVWĊ SURMHNWyZ NOXF]RZ\FK )XQGXV]H QD LQIUDVWUXNWXUĊ NXOWXUĊ HGXNDFMĊ WXU\VW\NĊ UR]ZyM ZVL :LHONLH LQQRZDF\MQH SURMHNW\ UR]ZRMX QDXNL L WHFKQRORJLL Z PLDVWDFK L JPLQDFK ZRNyá :DUV]DZ\ 'URJL SRGSLVDQH ZH ZU]HĞQLX SRUR]XPLHQLH VDPRU]ąGyZ :R MHZyG]WZD 0D]RZLHFNLHJR L 0LDVWD 3UXV]NRZD R HNUDQDFK HNRORJLF]Q\FK SR]ZDOD ]DF]ąü Z 3UXV]NRZLH UR]EXGRZĊ GURJL :DUV]DZD ± *URG]LVN 0D]RZLHFNL 3U]\JRWRZ\ZDQH SRV]HU]HQLH GR SDVP Z 0LFKDáRZLFDFK L 3LDVWRZLH 'LDORJ VSRáHF]Q\ R QRZ\P SU]HELHJX Z 0LODQyZNX L *URG]LVNX .ROHMH :.' VWDáD VLĊ VDPRU]ąGRZD FR RWZRU]\áR GURJĊ GR UR]ZRMX -XĪ LQZHVWXMH POQ ]á :\PLHQL FDá\ WDERU QD QRZRF]HVQ\ GR %ĊG]LH PHWUHP &HQWUDOQHJR 0D]RZV]D : SODQLH OLQLD GR 5DV]\QD : Z\ERUDFK GR 6HMPLNX RWU]\PDáHP JáRVyZ QDMZLĊFHM Z KLVWRULL QDV]HJR RNUĊJX Z\ERUF]HJR %\áR WR ZLHONLH Z\UyĪQLHQLH L PRFQH ]RERZLą]DQLH 1D NRQLHF NDGHQFML UR]OLF]DP VLĊ ] SURJUDPX 1LH ]DZLRGáHP ]DXIDQLD 2 W\FK L LQQ\FK VSUDZDFK GXĪR ZLĊFHM QD ZZZ.RVWU]HZD=RUEDVSO =DSUDV]DP VHUGHF]QLH ąWHN VWĊS LRUFyZ ZV]D Z\ = G L Dotrzymałem słowa

Embed Size (px)

description

www.wpr24.pl

Transcript of WPR91 - 8 października 2010

 • Autobusy L11 nie rusz 18 padziernika

  WOJEWDZTWO POWIAT REGIONGAZETA BEZPATNA, www.wpr24.pl

  WPR91, 8 padziernika 2010, Kolejny numer 15.10.10

  Redakcja: 22 728 09 30, Reklama: 22 728 18 64

  Nakad kontrolowany: 30.000 egz.

  Krucjata przeciwko dopalaczom

  WICEJ S3

  Biuro sprzeday: Warszawa, Al. Szucha 11A tel. (22) 629 23 44, fax. (22) 622 87 51

  kom. 600-026-986, 600-026-960, e-mail: [email protected]

  PARK ANIELIN - PRUSZKW ul. B. Prusa 10 (rg Miry Zimiskiej Sygietyskiej)

  SPRZEDA LUB

  WYNAJEM

  tVTVHPXFtCJVSPXFtOBLMJOJLUOFTT

  w ofercie lokale od 97 do 2000 m2

  www.dor.pl

  W brew dotychcza-sowym zapowie-dziom, nowa, lokalna linia autobusowa L11 nie zacznie funkcjonowa 18 padzierni-ka. Warszawski Zarzd Trans-portu Miejskiego uniewani przetarg na obsug linii. Po-wd? Do przetargu nikt si nie zgosi. Oznacza to, e linii L11

  praktycznie nie ma si co spo-dziewa przed 1 listopada. Jak deklaruje ZTM, przetarg mona szybko powtrzy. Wszystko zaley jednak od tego, co zde-cyduje pruszkowski magistrat. A moe on zdecydowa albo o powtrzeniu przetargu z za-chowaniem takich samych wa-runkw zamwienia, albo ze zmienionymi warunkami. De-cyzja wadz miasta spodziewana jest najwczeniej 8 padziernika.

  WICEJ S2

  Andrzej S. [email protected]

  W NUMERZE:Nieszczelny miejski internet WICEJ S2

  Jest szansa na centrum pobytowe Euro 2012?

  WICEJ S4

  Mieszkacy Ruca walcz o autobus WICEJ S5

  Nakowskiej bdzie wyrwnana WICEJ S6

  BARANW BRWINW GRODZISK MAZ. JAKTORW JANKI KOMORW KANIE KSIENICE MICHAOWICE MILANWEK NOWA WIE NADARZYN OARW MAZ. OTRBUSY PIASTW PRUSZKW PODKOWA LENA RASZYN

  *U]HJRU].RVWU]HZD=RUEDV5DGQ\6HMPLNX:RMHZyG]WZD0D]RZLHFNLHJR

  /RWQLVNRG]LZ0RGOLQLHSRF]WHNEXGRZ\GUXJLHJRPLG]\QDURGRZHJRSRUWXORWQLF]HJRQD&HQWUDOQ\P0D]RZV]X2GFL\2NFLH=DSHZQLQLVNLHFHQ\ORW\FDGREVWDRNRPXQLNDFML](XURSLZLDWHPEH]SLHF]HVWZRLSUHVWL3ROVNL

  ,QWHUQHWZNUyWFHSRF]WHNSURJUDPX]DPOQ]NWyU\XPROLZLV]\ENLGRVWSGRLQWHUQHWXPLOLRQRZLPLHV]NDFyZLSU]HGVLELRUFyZPD\FKPLDVWLZVL0D]RZV]D

  )XQGXV]H8(&HQWUDOQH0D]RZV]HGRFHQLRQHSU]\SRG]LDOHUHJLRQDOQ\FKURGNyZXQLMQ\FK/LF]QHZSLV\QDOLVWSURMHNWyZNOXF]RZ\FK)XQGXV]HQDLQIUDVWUXNWXUNXOWXUHGXNDFMWXU\VW\NUR]ZyMZVL:LHONLHLQQRZDF\MQHSURMHNW\UR]ZRMXQDXNLLWHFKQRORJLLZPLDVWDFKLJPLQDFKZRNy:DUV]DZ\

  'URJLSRGSLVDQHZHZU]HQLXSRUR]XPLHQLHVDPRU]GyZ:RMHZyG]WZD0D]RZLHFNLHJRL0LDVWD3UXV]NRZDRHNUDQDFKHNRORJLF]Q\FKSR]ZDOD]DF]Z3UXV]NRZLHUR]EXGRZGURJL:DUV]DZD*URG]LVN0D]RZLHFNL3U]\JRWRZ\ZDQHSRV]HU]HQLHGRSDVPZ0LFKDRZLFDFKL3LDVWRZLH'LDORJVSRHF]Q\RQRZ\PSU]HELHJXZ0LODQyZNXL*URG]LVNX

  .ROHMH:.'VWDDVLVDPRU]GRZDFRRWZRU]\RGURJGRUR]ZRMX-XLQZHVWXMHPOQ]:\PLHQLFD\WDERUQDQRZRF]HVQ\GR%G]LHPHWUHP&HQWUDOQHJR0D]RZV]D:SODQLHOLQLDGR5DV]\QD

  :Z\ERUDFKGR6HMPLNXRWU]\PDHPJRVyZQDMZLFHMZKLVWRULLQDV]HJRRNUJXZ\ERUF]HJR%\RWRZLHONLHZ\UyQLHQLHLPRFQH]RERZL]DQLH1DNRQLHFNDGHQFMLUR]OLF]DPVL]SURJUDPX1LH]DZLRGHP]DXIDQLD

  2W\FKLLQQ\FKVSUDZDFKGXRZLFHMQDZZZ.RVWU]HZD=RUEDVSO=DSUDV]DPVHUGHF]QLH

  WHNVWSLRUFyZZV]D

  Z\

  = G L

  Dotrzymaem sowa

 • 2 WYDARZENIA GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  How Do They Do It?

  Dzie wyborw coraz bliej. W poniedziaek, min ustawo-wy termin rejestracji komitetw wyborczych. Niebawem kolej na listy wyborcze.

  Ubiegajcy si o stano-wiska wjtw, burmistrzw i prezydentw miast musz zgosi swoje kandydatury do 27 padziernika. Nieco mniej czasu, bo do pnocy 22 pa-dziernika maj kandydaci na radnych wszelkich szczebli. Z dowiadczenia wiem, e i dla kandydatw i sztabw wyborczych jest to okres nie-zwykle pracowity i nerwowy. Trwaj ostatnie roszady przy ostatecznym skompletowa-niu nazwisk kandydatw, kt-rzy pojawi si na kartach do gosowania poszczeglnych komitetw. Jest to praca nie-atwa, niewdziczna i odpo-wiedzialna. Od zawartoci tych list, a co wicej uszeregowania na nich odpowiednich nazwisk we waciwej kolejnoci zaley ewentualny sukces lub poraka w najbliszych wyborach. Tu nie ma miejsca na bdy. Stra-tegia i mechanizm musi dzia-a precyzyjnie, bo odwoa ustawodawca nie przewidzia. Nastpna szansa pojawi si do-piero za cztery lata.

  Listy mog tworzy sztaby komitetw partii politycznych, stowarzysze, organizacji

  spoecznych oraz komitetw wyborczych wyborcw.

  W najlepszej sytuacji s ko-mitety partii, ugrupowa i or-ganizacji, ktre posiadaj tak zwane struktury. One maj to ju praktycznie za sob. Listy z nazwiskami chtnych do ob-jcia samorzdowych funkcji musiay by przedstawione dwa, trzy tygodnie wczeniej, aby zyska aprobat szczebli zwierzchnich, najczciej ja-kich zarzdw wojewdzkich lub regionalnych. Tam intencje, kompetencje i szanse propono-wanych kandydatw zostay waciwie zwaone, policzone i ocenione a listy ostatecznie zaaprobowane i ubogacone partyjnym logo i tak reko-mendacj. Przyszy wyborca nie musi si zastanawia nad wy-borem konkretnego nazwiska, pozostaje mu zdecydowa czy bardziej utosamia si z parti X, Y czy moe Z.

  Trudniejsze zadanie maj sztaby stowarzysze lub ko-mitetw wyborczych ktre manifestuj apolityczno i niezaleno albo przynajmniej pragn stworzy takie wraenie. Osobicie radzibym ostrono i powcigliwo w demonstro-waniu podobnych pogldw, poniewa zawsze istnieje ry-zyko, e nasze wyborcze aspi-racje odebrane zostan jako ch poprawy osobistej sytuacji materialnej lub w najlepszym przypadku zaatwienia remon-tu ulicy, na ktrej mieszkamy. W rezultacie, wbrew naszym najlepszym intencjom, moe-my zosta potraktowani przez elektorat jak zwyczajna grupa interesw czyli sitwa.

  A tego Pastwu nie yczymy.

  Bolo [email protected]

  DOKOCZENIE ZE STR1Do ogoszonego przez warszaw-ski Zarzd Transportu Miejskie-go przetargu na obsug linii L11 nie zgosi si aden chtny. By moe zadecydoway tu wa-runki zamwienia, bo przetarg dotyczy obsugi linii tylko do koca tego roku mwi Kon-rad Klimczak, rzecznik ZTM. Oznaczaoby to, e rma, kt-ra zdecydowaaby si stan do przetargu, musiaa liczy si z poczynieniem inwestycji w sprzt (tabor, kasowniki), by moe tylko na niespena trzy miesice. Jeli na obsug linii w 2011 r. ogoszony zostaby kolejny przetarg, to wygra go mgby ju kto inny.

  Elbieta Korach, naczelnik Wydziau Inwestycji Urzdu Miejskiego w Pruszkowie, jest zdania, e nie to byo powodem braku chtnych na obsug li-nii L11. Przetarg na obsug linii L12 w Piastowie rozstrzyg-nito, mimo e by ogoszony tylko na okres do koca roku argumentuje.

  Zmiana warunkw? Jestemy w stanie szybko zor-ganizowa kolejny przetarg na obsug L11 deklaruje Konrad Klimczak. Jego zdaniem, naley si jednak zastanowi, czy nie zmieni warunkw zamwienia i nie wyduy okresu obsugi

  L11 nie ruszy 18 padziernikalinii, np. na cay kolejny rok. W przeciwnym razie moe si bowiem okaza, e znw do przetargu nikt nie stanie. De-cyzja o tym nie naley jednak do ZTM, lecz do wadz Pruszkowa dodaje. Jak informuje Elbie-ta Korach, miasto nie podjo jeszcze decyzji, co zrobi. Jest ona spodziewana najwczeniej 8 padziernika By moe zaist-nieje jeszcze konieczno spot-kania wadz miasta z dyrekcj ZTM dodaje naczelnik Korach.

  Moe w listopadzieNawet jeli dojdzie do szybkiego powtrzenia przetargu, autobu-sy na tras nie wyjad na pewno 18 padziernika. By moe uda si uruchomi lini od pocztku listopada, moe troch pniej mwi Klimczak.

  Pruszkowska linia L11 ma jedzi z ptli na wewntrznej ulicy przy al. Wojska Polskiego w pobliu supermarketu Lidl, ulicami: Plantow, Powsta-cw, Chopina, Kociuszki i Sienkiewicza do dworca PKP i z powrotem ulicami: Ow-kow, Powstacw i Plantow, do przystanku kracowego. Gdyby linia ruszya zgodnie z zapowiedziami, musiaaby od pocztku jedzi objazdem, bo ul. Chopina bdzie remon-towana. Tak zreszt miasto uzgodnio z ZTM. Jak informuje Korach, remont ma potrwa okoo czterech tygodni, wic powinien skoczy si, zanim jeszcze autobusy wyjad na tra-s. Miastu pozostanie jeszcze

  przygotowanie przystankw tam, gdzie ich nie ma i oznako-wanie jezdni w tych miejscach.

  Trasa na prbPrzeciwko linii autobusowej L11 wystpia cz mieszkacw ul. Owkowej. Wystosowali oni protest do miejskich radnych, bo nie chc autobusw na swojej ulicy. Zasugerowali, by jedziy one ul. Staszica. Tyle tylko, e ul. Owkowa biegnie przez ob-szar zabudowy mieszkalnej, a ul. Staszica przemysowej. Protest

  mieszkacw by omawiany na ostatniej sesji rady. Wiceprezy-dent Pruszkowa Andrzej Ku-rzela argumentowa, e wanie z tego powodu, e ul. Owkowa biegnie przez obszar zabudowy mieszkalnej, autobus powinien tamtdy jedzi, a nie objeda ulicami przy ktrych mieszka stosunkowo niewielu mieszka-cw. Stwierdzi take, e poczt-kowy okres funkcjonowania linii bdzie okresem prby i pniej tras bdzie mona zmieni, jeli zajdzie taka potrzeba.

  Nieszczelny miejski internet

  Gazeta WPR - Wojewdztwo Powiat Region ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05Nakad kontrolowany 30.000 egz. Jestemy czonkiem Zwizku Kontroli Dystrybucji Prasy,

  Zasig: Brwinw, Grodzisk Maz, Jaktorw, Janki, Komorw, Kanie, Ksienice, Michaowice, Milanwek, Nowa Wie, Nadarzyn, Opypy, Otrbusy, Piastw, Pruszkw, Podkowa Lena, Raszyn.

  Redakcja: Pruszkw, ul. Prusa 19/7, tel. (22) 728 09 30, faks (22) 728 18 64, e-mail: [email protected]

  Wydawca: WPR Maciej Skoczylas; Projekt graficzny: Maciej Skoczylas Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o. Drukarnia Warszawa, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

  Redaguj: Bogdan Skoczylas (redaktor naczelny), Maciej Kamiski (zastpca redaktora naczelnego), Karolina Gontarczyk, Anna Sotysiak, Mariusz Porczek, Kamilla Gbska, Andrzej Rodys;

  Reklama i ogoszenia: Pruszkw, ul. Prusa 19/7, tel. (22) 728 18 64, e-mail: [email protected]; Biura ogosze partnerskie: Grodzisk Maz., ul. Kosciuszki 13/1 tel. (22) 755 69 28Elektroniczne wydanie dostpne na stronie www.wpr24.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstw oraz nadawania tytuw listom. Tekstw i materiaw nie zwracamy. Anonimw nie drukujemy. Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze

  By moe zadecydoway warunki za-mwienia, bo przetarg dotyczy obsugi linii tylko do koca tego rokuKonrad Klimczak z ZTM o braku chtnych na wzicie udziau w przetargu na obsug linii L11

  www.wpr24.pl

  Cytat tygodnia

  min.5o

  maks.10o

  min.9o

  maks.12o

  min.8o

  maks.12o

  NIEDZIELASOBOTAPITEKPOGODA NA WEEKEND 8.X - 10.X

  Andrzej S. [email protected]

  LISTY WYBORCZE

  PRUSZKW. Miejska sie internetowa oficjalnie dziaa w Pruszkowie od ostatniej soboty wrzenia. Firmy ktre pobudoway sie, zadbay o to, by internet by wolny od treci wulgarnych. Zda-niem uytkownikw blokada na nieodpowiednie treci nie jest wystarczajco szczelna.

  O tym jak wane jest to, by chro-ni nasze dzieci przed nieodpo-wiednimi dla nich treciami nikogo nie trzeba przekonywa. Wedug bada przeprowadzo-nych w 2006 roku przez Gemius SA dla Fundacji Dzieci Niczyje, raport z bada Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treciami, wynika, e a 71 proc. dzieci tra o w internecie na materia-y pornogra czne, z czego 63 proc. przypadkowo. Podobnie jest ze scenami przemocy. A 51 proc. dzieci tra o na materiay z brutalnymi scenami przemocy, z czego 61 proc. przypadkowo.

  Pomys dobry...Pomys miasta by zablokowa dostp do takich stron jest jak naj-bardziej godny pochway. Jednak program nie blokuje wszystkich

  stron, do ktrych dostp powinien by odcity. O to, by do uytkowni-kw miejskiej sieci docieray tylko bezpieczne treci dba program DansGuardian. Jest to darmowe narzdzie pozwalajce okreli jakie strony internetowe mog by wywietlone na komputerze uytkownika. Jednak, jak wik-szo darmowych narzdzi nie jest ono doskonae.

  ...ale nie dopracowanyOkazuje si wic, e dla chccego nic trudnego. Jeli kto bdzie chcia dotrze np. do treci por-nogra cznych czy erotycznych, to moe to zrobi. Wystarczy w internetowej wyszukiwarce np. wpisa nazwisko gwiazdy porno, by po przejciu do zakad-ki gra ka obejrze rozbierane zdjcia. Miejski internet pozwala

  te na swobodny dostp do stron oferujcych dopalcze.

  Program ten uniemoliwia wej-cie na strony, ktre powszechnie uznane s za wulgarne i obraliwe. Blokowanie odbywa si na pod-stawie listy adresw stron, jak te wystpowania na stronach interne-towych okrelonych sw mwi Krzysztof Szawdzin z rmy Q4net, ktra wsppracowaa przy two-rzeniu miejskiej sieci. Niestety lista stron i wyrae jest ograniczona do tych, zawartych w programie. Rozszerzanie, czy zmienianie tej listy wymagaoby wykupienia przez miasto abonamentu dodaje Szawdzin. Jego zdaniem, jeli kto chce, to zawsze znajdzie sposb by dotrze do treci zakazanych i obej wszelkie zabezpieczenia.

  Bd zmianyWiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela zapewnia jednak, e dostp do nieodpowiednich treci w miej-skiej sieci zostanie poprawiony. Jest to dla nas nowa sprawa i nie wszystko jeszcze formalnie odebrali-my. Wszelkie wskazwki s dla nas cenne. Dostp do pewnych stron zostanie jeszcze zmody kowany mwi wiceprezydent. MATT

  Logujc si do miejskiego internetu bez problemu skorzystamy ze stron oferujcych kupno dopalaczy. Ogldanie zdj erotycznych czy pornogra cznych jest trudniejsze, ale moliwe [fot. MATT]

  Przetarg na obsug linii L12 w Piastowie rozstrzygnito. Wygraa go rma PKS Grodzsik Maz. Czy Pruszkw ma jeszcze szans na podobny scenariusz? [fot. BS]

 • WYDARZENIA 3GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  4VYW^Oz[YP&IVIRXEVzK%/ XIP+VSH^MWO1E^YP7MIROMI[MG^EXIP+VSH^MWO1E^YP0MWXSTEHEXIP'=*6%]VEVHz[YP3OV^IMTV^]V]ROYXIP'=*6%

  3H--

 • 4 WYDARZENIA GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  Jest szansa na centrum pobytowe Euro 2012?

  W ubiegym tygodniu UEFA ogosia list orodkw re-komendowanych jako centra pobytowe dla reprezentacji krajw, ktre wezm udzia w EURO 2012. Wrd nich jest 21 orodkw z caej Polski, ale nie ma Pruszkowa. To s orodki rekomendowane przez UEFA, ktre znalazy si w kata-logu informuje Juliusz Guski, rzecznik prasowy Euro 2012. Katalog zosta ju rozesany do wszystkich reprezentacji bio-rcych udzia w rozgrywkach. Ale oczywicie jeli ktra z re-prezentacji zechce skorzysta z innego orodka, to moe to zrobi dodaje.

  Nie tylko z kataloguWedug Juliusza Guskiego, te orodki, ktre znalazy si w ka-talogu, bd miay wiksz si przebicia, ale to nie oznacza, e pozostae s bez szans. Jak dowiedzielimy si nieo cjalnie w Team Base Camp Euro 2012

  PRUSZKW. Pruszkw nie rezygnuje ze stara o bycie centrum pobytowym na Euro 2012. Pomimo tego, e nie znalaz si wrd orodkw rekomendowanych przez UEFA, wci ma szanse, by goci jedn z reprezentacji, ktre przyjad do Polski na turniej.

  Andrzej S. [email protected]

  (zespole odpowiedzialnym za centra pobytowe podczas mi-strzostw), orodki, ktre nie znalazy si w katalogu, bd musiay zabiega o uwag po-szczeglnych reprezentacji na

  wasn rk. Wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela jest zdania, e dotarcie do mena-derw reprezentacji z ofert wcale nie musi by takie trudne. My nadal jestemy na licie

  UEFA, tylko e nie jestemy na licie orodkw rekomendowa-nych przez UEFA argumentuje wiceprezydent. Menadero-wie reprezentacji sami szukaj orodkw dla swoich pikarzy

  Pruszkowski hotel Victor jako jedyny ma szans na przyjcie zawodnikw druyn uczest-niczcych w mistrzostwach Euro 2012. [fot. EMKA]

  Nowa sala gimnastyczna ju za rokPRUSZKW. Uczniowie prusz-kowskiego gimnazjum nr. 3 przy Al. Wojska Polskiego dugo czekali na rozpoczcie budowy nowej sali gimnastycznej. Prcz nowoczesnego obiektu, modzie zyska te siowni, boiska ze-wntrzne, bieni i skoczni. Inwestycja kosztowa bdzie ponad 7 mln z. Oddana ma by w poowie listopada 2011 roku.

  Dyrektor placwki, Ewa u-kasik nie kryje, e dotychcza-sowa sala gimnastyczna bya ju w opakanym stanie. Nie robilimy tam adnych prac, bo wiedzielimy, e w planach jest budowa nowej sali gimnastycz-nej i remont starej. Doczeka-limy si i inwestycja ruszya nie kryje radoci dyr. ukasik. W tym tygodniu ma si zako-czy kopanie fundamentw.

  Jest si z czego cieszy. Nowy obiekt pozwoli w kocu na pro-wadzenie zaj z wychowania zycznego w godnych warun-kach. Starej sali po liftingu te nie bdzie niczego brakowa. Znajdowa si w niej bdzie si-ownia, sala rekreacyjna do zaj z areobiku, czy judo.

  648 mkw z kurtynamiStara sala zostanie po-czona z nowym obiektem

  o powierzchni 648 mkw. Po-wstan tam boiska z wytyczony-mi liniami do gry w koszykwk, siatkwk, pik rczn i tenis ziemny. Dziki zastosowaniu ruchomych kurtyn bdzie mo-liwo podzielenia sali na trzy czci. Takie rozwizanie po-zwoli, by jednoczenie wiczyy i nie przeszkadzay sobie trzy grupy uczniw. O wiele przy-jemniej bdzie te przebiera si w nowych szatniach, korzysta z sanitariatw czy natryskw.

  Jak na nowoczesn wielo-funkcyjn sal przystao, nie zabraknie te miejsca na wy-stpy artystyczne. Powstanie galeria widokowa na 150 miejsc siedzcych, ze scen.

  Diametralnie zmieni si te cz zewntrzna. Gimnazjali-ci na wieym powietrzu bd mieli do dyspozycji boiska do piki nonej, rcznej i uniwer-salne np. do rozgrywania me-czy w siatkwk. Powstanie rwnie skocznia w dal i trzy torowa bienia krtkodystan-sowa. Przewidziano rwnie miejsce dla widzw, by mogli obserwowa zawody szkolne, czy midzyszkolne.

  Trybuny i miejsca parkingoweNa trybunach zewntrznych za-si bdzie mogo a 80 osb.

  Najbardziej niepocieszeni s uczniowie trzecich klas. Oni rozstan si z nami w czerw-cu, a nowa sala oddana ma by w poowie listopada dopowia-da dyr. ukasik.

  W ramach inwestycji, pomy-lano te o utworzeniu nowych miejsc parkingowych. Dziewi z nich, powstanie przy ul. Kubusia Puchatka, a cztery w wewntrznej czci boiskowej szkoy.

  Nie ma si czemu dziwi, e modzie nie moe doczeka si nowej sali by przetestowa sportowe moliwoci jakie bdzie stwarza. Pki co zajcia z wycho-wania zycznego odbywaj si na szkolnych korytarzach czy w za-aranowanym pomieszczeniu po szatniowych boksach. Cz zaj odbywa si rwnie na hali spor-towej Znicz i pywalni Kapry.

  KAM

  i to nie tylko wrd wskazanych przez UEFA dodaje.

  Nie tylko na Euro 2012Jak podkrela wiceprezydent, istot stara miasta nie jest tylko bycie centrum pobytowym na Euro 2012. Miasto chce robi swoje i dokoczy wszystkie obiekty, ktre wcale nie byy budowane specjalnie na Euro 2012. Szykujemy orodek bez wzgldu na to, czy bdzie on orodkiem pobytowym, czy nie mwi wiceprezydent. Wan spraw jest utworzenie orod-ka w ogle, a nie tylko na dwa tygodnie mistrzostw twier-dzi Kurzela.

  Wedug wiceprezydenta, obiekty sportowe, w ktre zain-westowao miasto, maj przede wszystkim suy miejscowej modziey i sportowcom. Poza tym taki orodek o wysokim standardzie mgby by wy-korzystywany podczas wielu innych wydarze sportowych. Cho mio bdzie, jeli kt-ra z reprezentacji wybierze Pruszkw na swoje centrum

  pobytowe podczas Euro 2012 dodaje.

  Tylko VictorW miecie istnieje kompleks obiektw Znicza z boiskiem treningowym, ktre spenia wymogi UEFA. W zasadzie brak tylko hotelu. Jak deklaruje wiceprezydent Kurzela, miasto nie zamierza budowa nowego obiektu. Pozostaje wic tylko jedna moliwo ewentualnego zakwaterowania pikarzy hotel Victor, znajdujcy si w kom-pleksie pruszkowskiej Areny. Hotel Victor obieca przygo-towa ofert specjalnie na Euro 2012. Chodzi o to, eby podnie standard hotelu w tym okresie, kiedy bd mistrzostwa. Chodzi m.in. o zmniejszenie zagszcze-nia w tym czasie, ewentualnie dostawienie jakich dodatko-wych mebli wyjania wice-prezydent Kurzela. Podkrela, e hotel chtnie idzie na wspprac z miastem w tej sprawie, bo widzi w tym take swoj szans na pro-mocj. Informacji tej o cjalnie nie potwierdza dyrekcja hotelu.

  Na razie s tu tylko wykopy pod fundamenty, nowa sala gimnastyczna bdzie gotowa za rok. [fot. KAM]

  REGION. Pitek to ostatni dzie kiedy mona przejecha ulic Dwigow czca dzielnice Be-mowo z Wochami. Pnym wie-czorem, o godz. 22 przejazd pod kolejowymi wiaduktami zostanie zamknity na dwa tygodnie.

  Mimo, e droga bya remonto-wana kilka miesicy temu, to znw musi zosta zamknita. Przez ostatni tydzie bya tylko czciowo przejezdna. Drogo-wcy poprawiali system odwod-nienia wiaduktw, teraz zajm si nawierzchni. To dla nas komunikacyjna katastrofa komentuj kierowcy. Droga jest ponownie remontowana, mimo e remontowano j w kwietniu, lipcu i sierpniu jezdnia w tunelu pod torami PKP znw si zapa-da. Problemy z nawierzchni nie s spowodowane fuszerk wykonawcy a uszkodzon ka-nalizacja deszczow.

  System do odprowadzania wody deszczowej jak i wia-dukty kolejowe przebiegajce nad Dwigow nale do PKP. Instytut Badawczy Drg i Mo-stw stwierdzi, e przyczyn powstajcych nierwnoci jest uszkodzenie systemu odwod-nienia wiaduktw kolejowych. Z powodu zatkanego drenau wiaduktw i nasypw kolejo-wych woda deszczowa zamiast

  spywa do kanalizacji podmywa podbudow ulicy. W takim miej-scu tworzy si pusta przestrze i nawierzchnia jezdni zapada si.

  Problemem jest to, e kolejo-wej spki nie sta na gruntowny remont. Jak twierdzi Wiktor Wo-jewdzki z Zakadu Remontw i Konserwacji Drg, nie dao si przewidzie wypuka i zapa-dania si nawierzchni, ktre s efektem wysokiego stanu wd gruntowych i fatalnego stanu wiaduktu. Wadz dzielnicy Wochy, jak i kierowcw takie tumaczenia nie zadowalaj.

  W pitek od godziny 22.00, Dwigowa zostanie zamknita dla ruchu. Prace planowo powin-ny zakoczy si 24 padzierni-ka. Prace prowadzone bd na odcinku ok. 100 metrw i obej-muj wymian podoa, uoenie podbudowy jezdni i nowej na-wierzchni. Remont zgodnie z za-leceniami ekspertw musi zosta wykonany jeszcze przed zim.

  Przejazd pod torami mona ob-jecha ulicami Poczysk, Wolsk, Kasprzaka do al. Prymasa Tysicle-cia. Kierowcy dojedajcy spoza granic Warszawy mog przejecha przez tory kolejowe w Piastowie lub ulic Warszawsk do Ursusa. Jednak jak twierdz zainteresowani, bd one niewystarczajce. Korki prze-nios si po prostu w inne miejsce.

  AS, MATT

  Dwigowa bdzie zamknita przez dwa tygodnie

 • WYDARZENIA 5GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  Mieszkacy Ruca walcz o autobus

  Rusiec to niewielka miejscowo, ktr zamieszkuje kilkaset osb. W zwizku z odrolnieniem tamtej-szych terenw i przeksztaceniem ich na dziaki budowlane, wioska dy-namicznie si rozrasta. Tymczasem jedynym rodkiem transportu dla mieszkacw jest wasny samochd, rower lub...wasne nogi. Zdaniem mieszkacw, nie maj oni jakiej-kolwiek moliwoci dotarcia choby do siedziby gminy, czyli Nadarzyna, lub powiatu Pruszkowa, publicz-nym transportem. Ani orodek zdrowia, ani urzd gminy, ani starostwo powiatowe s dla nas niedostpne. Nie jestemy wczeni do jakiegokolwiek cigu ko-munikacyjnego, a przecie Rusiec jest jedn z najwikszych wsi w gminie mwi Janusz Gajewski, mieszkaniec Ruca. Zaley im na przekierowaniu tu autobusu linii 733, albo puszczeniu innego autobusu. Mieszkacy byliby zadowoleni nawet, gdyby jedzi tutaj jaki niewielki busik.Agnieszka Kumiska, zastpca wjta w gminie Nadarzyn nie zga-dza si z mieszkacami. To nie-prawda, e w Rucu nie ma adnego transportu zaprzecza. Autobus

  NADARZYN. Mieszkacy Ruca niedaleko Nadarzyna ju od 6 lat walcz o autobus miejski. Niestety, cay czas bezskutecznie. Wanie przegrali kolejn batali.

  Tu ukoisz dusz i zadbasz o swoje ciao

  Ten skrt, na skrzyowaniu ulic Osiedlowej i Gwnej wymaga przebudowania, tak by mg zmieci si tutaj autobus. [fot. KG]

  PRUSZKW. Chaos na to-rach trwa ju trzeci tydzie. Zarzd Transportu Miejskiego oraz Koleje Mazowieckie wpro-wadzaj korekty do rozkadu.

  Zmiany zostan wprowa-dzone ju w czwartek 7 padziernika. W nowym rozkadzie bdzie wicej po-cigw zastpczych Szybkiej Kolei Miejskiej kursujcych na odcinku Dworzec Za-chodni Odolany. Ta liczba wzronie z 16 do 23 par po-cigw. Takie rozwizanie ma by pomocne dla wszystkich pasaerw, ktrzy w godzi-nach szczytu chc przejecha w kierunkach przeciwstaw-nych do priorytetowych.

  Dodatkowo porni szybciej przejad wahadem SKM. Czas podry skrci si z 10 do 6 minut. Do rozkadu zostan te dopasowane rozkady jazdy au-tobusw kursujcych miedzy Ursusem a Odolanami.

  Kolejna zamiana czeka pa-saerw ju 20 padziernika. Rozkad jazdy pocigw ule-gnie cakowitej zmianie. AS

  Nowy rozkad jazdy pocigw

  WICEJ W PORTALU REGIONALNYM

  Z PORTALU WPR24

  Rozmawiamy z wacicielk Salo-nu SPA Marilla & Beauty Pani Mari Rawsk-Trel

  Skd wzi si pomys na otwar-cie profesjonalnego salonu SPA w Pruszkowie?Maria Rawska-Trela: - Uwaam, e w Pruszkowie brakowao eks-kluzywnego salonu, gdzie w przy-jemnej atmosferze, w atrakcyjnie urzdzonych wntrzach, klienci mogliby otrzyma prawdziw uczt, zarwno dla duszy, jak i dla ciaa. Lokal zosta stworzony z my-l o tych wszystkich, ktrzy aby skorzysta z tego typu usug jed do Warszawy.

  Lokalizacja salonu jest wyjtkowo korzystna w samym centrum Prusz-kowa, przy al. Wojska Polskiego, std wszdzie jest blisko.M.R.T. - Rzeczywicie, nasz sa-lon mieci si tu przy trasie do Warszawy. Tak wic osoby jad-ce do pracy do stolicy lub z niej wracajce mog odwiedzi nasz salon w celu odprenia, a jedno-czenie mog liczy na najwyszy standard usug. Uywamy sprztu najwyszej jakoci, chcemy za-pewni naszym klientom relaks i odpoczynek, speni wszelkie,

  nawet te najbardziej wyszukane oczekiwania zwizane z kosme-tyk i urod. Bardzo zaley nam na tym, aby klient, ktry przyjdzie do nas raz, wrci tu ponownie.

  Jakie zabiegi oferujecie zatem Pa-stwo w salonie Marilla Spa & Beauty? M.R.T. - Oferujemy pen gam zabiegw kosmetycznych na twarz i ciao, masae oraz fryzjerstwo. W okresie jesiennym szczegl-nie zachcamy do wykonania

  zabiegw mikrodermabrazji, maj-cych na celu zuszczenie naskrka, likwidacj przebarwie i przywr-cenie skrze witalnoci i blasku.

  Goroco polecam rwnie ma-sae. Wrd bogatej oferty masay na pewno kady znajdzie co dla siebie: od klasycznych, po egzotycz-ne a koczc na hawajskim masau duszy i ciaa LOMI LOMI NUI.

  W swojej ofercie posiadamy rw-nie szeroki wybr programw pie-lgnacyjnych, jak chociaby Relaks,

  lub czy Dla Mczyzn, ktre kom-pleksowo pielgnuj nasze ciao.

  Mona rwnie zrobi prezent swoim bliskim wykupujc w Salo-nie kupony upominkowe.

  Zabiegi oferowane przez salon Ma-rilla Spa & Beauty s prowadzone przez profesjonaln kadr, a przy tym oferujecie Pastwo wyjtkowo korzystne ceny.M.R.T.: - To prawda, staramy si, aby nasze usugi byy na

  linii 733 przejeda na obrzeach miejscowoci, ale tylko dlatego, e nie ma moliwoci technicznych, aby puci autobus w gb wsi dodaje. Jej zdaniem, przeszkod jest bardzo wski zakrt z ulicy Osiedlowej w Gwn. Sotys Ru-ca, ju jaki czas temu zobowiza si do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wykupu dziaki w celu

  poszerzenia zakrtu, ale do tej pory nic si nie wydarzyo.Awantura o autobus dla Ruca toczy si ju kilka lat. W grudniu 2009 roku odbyo si w tej sprawie otwarte spotkanie wiejskie, na ktre, wedug sw sotysa Ruca, zaproszone zo-stay rwnie wadze ssiednich wsi. Jednak podczas LI Sesji Rady Gminy sotys Starej Wsi zdecydowanie temu

  zaprzeczya. Wiadomo natomiast, e mieszkacy Starej Wsi sprzeciwiaj si puszczeniu autobusu do Ruca. Obawiaj si, e zabrano by autobus wanie im. My naprawd nie chcemy nikomu niczego zabiera. Fakty wygldaj jednak tak, e ulica Gwna w Rucu nie ma pobocza ani chodnika. W po-bliu znajduje si te duy zakad

  najwyszym poziomie, a jedno-czenie przy niewygrowanych cenach. Pracujemy na kosmety-kach najlepszych, sprawdzonych firm, midzy innymi Thalgo, Gehwol czy Keune. Na jesie przygotowalimy specjaln ofert oczyszczajco-nawilajc dla kobiet i mczyzn, gdzie wrd szeciu pakietw kady wybierze co dla siebie. Ponadto wprowa-dzilimy Happy Hours w Marilla Spa & Beauty, gdzie od ponie-dziaku do pitku w godzinach 9.00-14.00 oferujemy 10% zniki na kady zabieg. Posiadacze kart Bene t System rwnie mog skorzysta ze specjalnego rabatu w wysokoci 15%. Aby zapozna si z pen ofert zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.marilla.pl

  W Marilla Spa & Beauty oferu-jecie Pastwo rwnie zabiegi dla mczyzn.M.R.T.: -Tak, panowie odwiedzaj nas coraz czciej i chtniej, ko-rzystajc z wszelkich dostpnych zabiegw odnowy biologicznej.

  Kto pracuje w salonie Marilla Spa & Beauty, jakie kwalifi kacje posiada-j pracownicy?

  M.R.T. - Udao nam si pozyska najlepszych specjalistw w swoich dziedzinach. Marta Biernacka ko-smetyczka posiadajca dugoletnie dowiadczenie w zawodzie, po-dobnie Marta liwiska obecnie jest w trakcie wyszych studiw kosmetologicznych, Natalia Wasiak i Staszek Iwanow to mistrzowie masau, swoim dotykiem potra sprawi, e nawet po wyjtkowo mczcym dniu, czowiek nabiera si i odradza si na nowo. No i oczy-wicie nasza mistrzyni noyczek Ewa opatka - fryzjerka z picio-letnim dowiadczeniem, ktra poprzez dopranie odpowiedniej fryzury potra wydoby pikno z kadego z nas.

  Zatem Marilla Spa & Beauty to ide-alne miejsce dla kadego, kto chce zadba o siebie i swoj wizerunek?M.R.T.: - Tak, dla kadego, kto chce poczu si zadbany, zrelaksowany, bardziej otwarty i pewny siebie. Serdecznie zapraszamy!

  produkcyjny, do ktrego czsto kursu-j ciarwki, wic jest bardzo niebez-piecznie twierdzi Janusz Gajewski. Przeciwni skierowaniu autobu-su linii 733 do Ruca byli rwnie przedstawiciele Miejskich Zakadw Autobusowych. Podobno dlatego, e skrzyowanie nie byo odpowied-nio dostosowane, nie byo wiate. W 2009 roku skrzyowanie zosta-o zmodernizowane, czyli gwna przeszkoda zostaa usunita, a my nadal autobusu nie mamy opo-wiada Gajewski. Podczas ostatniej LI Sesji Rady Gminy podjto uchwa w sprawie rozpatrzenia skargi zoonej przez Janusza Gajewskiego. Skarga zostaa odrzucona przez radnych. Dlacze-go? Nie wiadomo. Nikt nawet nie odczyta opinii prawnej. Gmina nie chce nam zaatwi komunikacji, wic wymylaj rne historie denerwuje si GajewskiWszyscy twierdz, e zrobili to, co do nich naleao: wadze Nadarzy-na, sotys Ruca i MZA. Tymczasem mieszkacy jak nie mieli rodka komu-nikacji tak nadal nie maj. Zapowiadaj jednak, e bd walczy nadal.

  Karolina Gontarczyk

  ul. Anielin 1, 05-800 Pruszkw tel. 22 244 07 08 , www.marilla.pl

  ART. SPONSOROWANY. Wrd zgieku i haasu, w samym centrum Pruszkowa, tu przy trasie do Warszawy znajduje si piknie urzdzony salon SPA, gdzie w przestronnych gabinetach, przy nastrojowej muzyce mona ukoi dusz i zadba o ciao.

 • 6 WYDARZENIA GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  Ciki sprzt na ulicy OkopowejMICHAOWICE. Przez budow w gminie Michaowice rozjedana jest ulica w Malichach

  MICHAOWICE. Wielkie wy-wrotki i ciki sprzt budowlany niszcz osiedlow uliczk. Na ko-ach roznosz po caej ulicy boto. Lubi te zrobi mieszkacom po-budk o godz. 5.00. I chocia bu-dowa prowadzona jest na terenie gminy Michaowice, to rozjedana jest droga w Pruszkowie i cierpi mieszkacy Pruszkowa.

  Ul. Okopowa w dzielnicy Malichy jeszcze do niedawna koczya si w polu. Od wakacji pole zamie-nio si w plac budowy. Powstaje tu Green Park Malichy osiedle domw jedno- i dwurodzinnych. Ponadto buduj si tu dwie oka-zae wille prywatne.

  Uciliwe ssiedztwoProblem w tym, e chocia ul. Okopowa jest jeszcze w grani-cach Pruszkowa, to plac budowy znajduje si ju na terenie wsi Reguy w gminie Michaowice. Na teren budowy nie ma inne-go dojazdu, jak tylko ulicami Doln i Okopow. Codziennie jed tdy wielkie ciarwki, wywrotki, albo maszyny budow-lane mwi Tomasz Dziewiecki, mieszkaniec jednego z domw na osiedlu Malichy. Nie tylko haa-suj wczesnym rankiem, brudz nawierzchni botem i wzbijaj

  tumany kurzu, ale przede wszyst-kim rozjedaj nam ulic, ktrej budow mieszkacy tego osiedla wsp nansowali. W dodatku kiedy osiedlow uliczk, przy ktrej bawi si dzieci, ludzie chodz na spacery i parkuj sa-mochody, jed takie wielkie i cikie pojazdy, to robi si po prostu niebezpiecznie.

  Ulica do dewastacjiUl. Okopowa to wska osiedlowa uliczka o nawierzchni z kost-ki bauma. Cho nie ma na niej zakazu wjazdu pojazdw o ci-arze powyej 3,5 t, to jednak powinien by. Jej nawierzchnia nie jest przystosowana do ruchu wielotonowych maszyn budow-lanych i ciarwek. Kiedy kilka lat temu budowano nawierzch-ni ulicy, wykonawca z pewno-ci nie przyoy si do pracy, bo jest ona krzywa, nierwna, peno na niej wzniesie i zag-bie. Ruch cikich pojazdw bdzie powodowa zapadanie si kostki w jednym miejscu, a wybrzuszanie w innym Efekt moe by taki, e po zakocze-niu budowy nasza ulica bdzie kompletnie zdewastowana mwi Tomasz Dziewiecki.

  Mieszkacy ul. Okopo-wej i okolicznych uliczek

  protestowali przeciwko wyko-rzystaniu ich ulicy przez pojazdy obsugujce budow natychmiast po rozpoczciu budowy. Protest zoyli w lipcu do prezydenta Pruszkowa Jana Starzyskiego, pod ktrym podpisao si 40 mieszkacw. Do dzi nie otrzy-mali odpowiedzi. Prbowali rw-nie przypomina o problemie na stronie internetowej miasta, w dziale pyta do prezydenta. Jak mwi, rwnie bez efektu

  Pojazdy do kontroliJak poinformowa nas wiceprezy-dent Pruszkowa Andrzej Kurze-la, miasto ju zajo si spraw. Stra miejska jest uczulona, eby kontrolowa pojazdy wje-dajce na budow informuje wiceprezydent. To jest jedyna rzecz, ktr w tej chwili mona zrobi. Budowa nie jest na na-szym terenie, wic trudno inge-rowa w plac budowy dodaje.

  Wiceprezydent Kurzela dekla-ruje rwnie, e do wykrywania cikich pojazdw jadcych na teren budowy, wykorzystany moe by monitoring na stacji WKD w Malichach. Jeli samo-chody te bd prboway wje-da od strony ulic Wysokiej i Sadowej, bd musiay prze-jecha przez przejazd kolejowy

  przy stacji WKD w Malichach, a kamery to zarejestruj.

  Wiceprezydent Kurzela za-pewnia rwnie, e w tym

  rejonie coraz czciej bd si pojawiay patrole stray miej-skiej. Wiceprezydent liczy te na pomoc mieszkacw. Czekamy

  take na sygnay mieszkacw, jeeli takie samochody bd nadal jedzi pod ich oknami apeluje. Andrzej S. Rodys

  Cikie samochody ciarowe, nawet kilka razy dziennie przejedaj t nieprzystosowan do tak duego ruchu, wsk uliczk. [Fot. ASR]

  Nakowskiej bdzie wyrwnana

  Nawierzchnia ulicy Nakowskiej ma by wyrwnana ju za kilka dni. [Fot. MATT]

  PRUSZKW. Mieszkacy ulicy Nakowskiej s zrozpaczeni. Ta-kich dziur jak w tym roku na swojej ulicy nie pamitaj ju od dawna. Nawierzchnia przed ich domami przypomina ser szwajcarski, a rw-nanie nawierzchni niewiele pomaga. Sytuacja ma si zmieni najpniej za dwa lata.

  Tu si nie da jedzi! Kade-go dnia nie wiem czy dojad do domu caym samochodem. Taka sytuacja trwa ju od lat, a miasto nie chce nam pomc. Nie robi nic, poza rwnaniem nawierzchni raz na jaki czas napisa jeden z mieszkacw w licie wysanym do naszej redakcji.

  Postanowilimy sprawdzi, jak sytuacja wyglda naprawd. Rze-czywicie nie jest dobrze. Nakow-skiej to maa uliczka prowadzca do domw jednorodzinnych na bikowie. By ni przejecha trze-ba by bardzo zdeterminowanym. Droga wyglda tak, jakby rwniar-ka nie wjedaa tu od lat. Dziury s tak due, e przejechanie zwy-kym autem osobowym bez prze-tarcia podwoziem po nawierzchni graniczy tu z cudem. Ju jaki czas temu na jednym z dow roz-biem tu misk olejow, a wcale nie jechaem szybko, bo nie da

  si tu przejecha na wyszym biegu ni pierwszy mwi Ra-fa Golaszewski.

  Podobnego zdania jest jego ssiad Leszek Duplicki. To jaki dramat, ktry cignie si od lat. Nic si tu nie zmienia od czasu gdy tu mieszkam, czyli ju 13 lat mwi. Jak zapewnia, miesz-kacy wielokrotnie zwracali si z prob do miejskich urzdni-kw, a nawet samego prezydenta, by uoy tu przynajmniej na-wierzchni z betonowej kostki. Za kadym razem syszymy to

  samo, e droga bdzie zrobio-na w tym roku, pniej, e za rok, a w kocu e w ogle nie bdzie zrobiona, bo nie ma na to pienidzy w miejskiej kasie opowiada Duplicki.

  Wiceprezydent Andrzej Ku-rzela uspokaja jednak miesz-kacw. Wkrtce sytuacja si poprawi. Droga jest przewi-dziana do modernizacji w wie-loletnim planie inwestycyjnym na lata 2011-2012 zapowiada. Ulica ma zosta wyoona kost-k betonow. Pobudowane maj

  by te chodniki i jeli starczy miejsca, to powstanie cieka rowerowa. Na szczcie teren przy tej ulicy jest ju cakowicie uzbrojony, wic nie powinno by problemw dodaje Ku-rzela. Nie potra jednak poda dokadnej daty, poniewa plan inwestycyjny jest wanie w trak-cie opracowywania.

  Do tego czasu mieszka-cy musz si jednak uzbroi w cierpliwo. Dziurawa obecnie droga zostanie w najbliszych dniach wyrwnana. Mielimy mae opnienie w rwnaniu ulic, poniewa naszemu wyko-nawcy zepsua si maszyna do wyrwnywania. Udao nam si jednak zaatwi inn i prace ju ruszyy. Obecnie trwaj na po-bliskich ulicach, wic na dniach rwnie Nakowskiej bdzie jak nowa zapewnia wiceprezy-dent Pruszkowa.

  Problem jednak w tym, e rwnanie na niewiele si zdaje. Wystarczy pierwszy lepszy deszcz i droga znw bdzie wygldaa jak szwajcarski ser mwi Duplicki. Jego zdaniem, za pienidze, ktre miasto wy-daje na dorane naprawy, ju dawno mona by zbudowa porzdn drog. MATT

  REGION. Trasa 719 to droga, kt-ra czy Grodzisk Mazowiecki, Mi-lanwek i Pruszkw z Warszaw. Niestety kierowcy skar si na stan nawierzchni. Dodatkowym problemem jest brak sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu z uli-ca Brzozow.

  Trasa 719 jest drog wojewdzk, stanowic gwne poczenie okolicznych miast z Warszaw. W ostatnim czasie do redakcji wpyn list z zapytaniem doty-czcym remontu tej trasy na od-cinku od Pruszkowa do Otrbus. Droga jest dziurawa i nierwna, dodatkowo brak jest tu utwar-dzonego pobocza, co negatywnie wpywa na bezpieczestwo jazdy podkrela nasz czytelnik.

  Postanowilimy dowiedzie si czy Mazowiecki Zarzd Drg Wo-jewdzkich, ktry jest zarzdc trasy 719 planuje w najbliszym czasie jej remont. Przebudowa drogi woj. nr 719 jest na etapie opracowania dokumentacji. Ze wzgldu na brak decyzji rodowi-skowej biuro projektowe nie moe s nalizowa prac. Postpowanie w sprawie decyzji prowadzone jest ju od 28 miesicy poinformo-waa nas Monika Burdon rzecznik prasowy MZDW Z uwagi na to,

  e wydana w dniu 5 V. 2009 r. de-cyzja przez burmistrza Brwinowa zostaa uchylona i sprawa zostaa przekazana do ponownego roz-patrzenia. Decyzja rodowiskowa jest kluczow decyzj w procesie projektowym warunkujc po-stp dalszych prac projektowych podkrela. Remont i przebudo-wa ma dotyczy odcinka miedzy Pruszkowem a Milanwkiem.

  Dodatkowym problemem jest skrzyowanie trasy 719 z ulic Brzozow prowadzc do Komo-rowa. Wielu kierowcw chccych skrci w lewo z trasy w kierunku Komorowa lub wyjecha z Brzo-zowej w kierunku Grodziska ma duy problem. Natenie ruchu jest tu spore, a dodatkowo brak jest sygnalizacji wietlnej. Gdy kto chce wykona lewoskrt musi liczy na uprzejmo kierowcw jadcych na wprost dodaje.

  Jeli chodzi o sygnalizacj wietln na skrzyowaniu z ulic Brzozow, to projekt przebudowy drogi 719 zakada w tym miejscu budow sygnalizacji poinformo-waa nas Monika Burdon - Budowa jest planowana przy przebudowie drogi 719. Sygnalizacja ta dostoso-wana bdzie do natenia ruchu na dwupasmwce zaznacza pani rzecznik. AS

  Przebudowa drogi 719 nadal stoi w miejscu

 • WYDARZENIA 7GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  W opublikowanym w Gazecie WPR nr 86 z dnia 3.09.2010 r. artykule Jadwigi Sitnik Czy zo-stanie wybudowane przedszkole po pnocnej stronie miasta? zamieszczone zostay informacje niecise i nieprawdziwe, ktre wymagaj sprostowania.

  Po pierwsze: Pani Sitnik napi-saa, e w 2007 r. radni wybrali teren Zespou Szk nr 1 na naj-lepsz lokalizacj przedszkola po pnocnej stronie Brwinowa. Tymczasem wrd przedstawio-nych w 2007 r. przez burmistrza Guzika potencjalnych lokalizacji przedszkola zabrako nale-cej do gminy Brwinw dziaki 3/19 o powierzchni ponad 50 tys. m kw., ktra pooona jest w rejonie ul. Pisudskiego i ul. Sochaczewskiej ok. 150 metrw od terenu ZS nr 1 tak wic rad-ni dokonywali wwczas wyboru najlepszej lokalizacji nie ma-jc penej wiedzy o wszystkich terenach, na ktrych mona zbudowa przedszkole.

  Po drugie: Pani Sitnik napi-saa, e budowa bya do wy-konania natychmiast (media, plany). Tymczasem zostaa jedynie zrobiona koncepcja za-gospodarowania terenu, z kt-rej wynikao, e zajcie ponad 3000 m2 terenu szkoy pod przedszkole mocno ograniczy

  Czy zostanie wybudowane przedszkole po pnocnej stronie miastamiejsce pod planowane boiska. Skoro gmina posiada tak du dziak (ponad 5 ha), zdrowy rozsdek nakazywa pozosta-wi teren szkoy na jej wasne potrzeby, poniewa ZS nr 1 nie posiada adnego boiska na zewntrz oraz ma tylko jedn ma sal gimnastyczn, niewy-starczajc na potrzeby ok. 700 uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum - to wanie do-prowadzio do tego, e Rada Rodzicw ZS nr 1 uchwa nr 1/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. powoaa Komisj przeciw Bu-dowie Przedszkola przy ZS nr 1 (bya to komisja Rady Rodzicw powoana zgodnie z obowi-zujcymi przepisami Ustawy o systemie owiaty i Regula-minem Rady Rodzicw, a nie komitet jak napisaa radna Sitnik), ktrej zaoenia byy wielokrotnie przedstawieni radnym i burmistrzowi pod-czas wystpie na sesji oraz w pismach Komisji: tak dla przedszkola po pnocnej stronie Brwinowa, tak dla zbudowania go w lepszej lo-kalizacji, nie dla odebrania terenu szkole i umieszczeniu tam przedszkola, ze szkod dla obu placwek owiatowych.

  Artyku radnej Sitnik po-min te istotn informacj: w lutym 2008 r. na wniosek

  mieszkacw odbyy si kon-sultacje spoeczne: 98,3% ich uczestnikw opowiedziao si za zmian lokalizacji przedszko-la. Wspomniane za w artykule plany pod budow miay tak wiele usterek i byy sprzeczne z obowizujcymi przepisami oraz zasadami sztuki budow-lanej szczegow opini na-szej Komisji, ktr opracowa w czerwcu 2008 r. Arkadiusz Kosiski, otrzymali wszyscy rad-ni oraz burmistrz tych planw nie mona byo realizowa.

  Radna Sitnik pisze te o wstrzymaniu inwestycji przez wikszo rady, pod-czas gdy Rada Miejska w dniu 3 wrzenia 2008 r. (ponad 2 lata temu!) jednomylnie przegoso-waa projektowanie przedszko-la w nowej, niekontrowersyjnej lokalizacji na dziace 3/19 (ul. Pisudskiego vis-a-vis Sien-kiewicza) za gosowao 20 obecnych na sesji radnych, tak-e radna Sitnik. Jeli burmistrz realizowaby t uchwa (oraz kolejne uchway budetowe, w ktrych radni przeznaczali pienidze na nowe przedszko-le), to ju dzi dzieci mogy-by rozpoczyna rok szkolny w nowej placwce. Tymczasem, do dnia dzisiejszego - przez ponad 2 lata - burmistrz na-wet nie ogosi przetargu na

  projektowanie przedszkola w uchwalonej lokalizacji.

  Artyku przemilcza te dzia-ania, jakie podejmowali sami mieszkacy, by przyspieszy budow przedszkola. To ju nie tylko apele: Arkadiusz Kosiski wystara si o decyzj lokaliza-cji inwestycji celu publicznego budowy przedszkola w nowym miejscu (odpowiednik decyzji o warunkach zabudowy przy innych inwestycjach) i w maju 2008 r. zaprezentowa pierwsz koncepcj budowy przedszkola przy ul. Pisudskiego vis-a-vis ul. Sienkiewicza uwzgldnia-jc budynek przedszkola, lokalizacj parkingu, chodni-kw, drogi dojazdowej i placu zabaw. Z kolei, - we wrzeniu i padzierniku 2009 r. - Sto-warzyszenie Projekt Brwinw zaprezentowao burmistrzowi i Radzie Miejskiej prac dyplo-mow obronion z bardzo do-brym wynikiem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej - gotowy projekt architektoniczny przedszkola w nowym miejscu.

  Sprostowania wymaga rw-nie akapit dotyczcy obiek-tw sportowych przy ZS nr 1: w 2008 r. pienidze na badania archeologiczne przy ZS nr 1 nie byy zwizane z budow bo-isk dla szkoy, lecz z budow

  przedszkola. Jeli za chodzi o opnienia dotycz one nie tylko przedszkola, w ktrego sprawie od miesicy brak jest konkretnych dziaa, ale te drugiej sali gimnastycznej, o ktrej artyku nie wspomina ju ani sowem. Projektowa-nie hali sportowej przy Zespole Szk nr 1 (w ssiedztwie obec-nego budynku gimnazjum) zostao wpisane do budetu gminy Brwinw na pocztku 2008 r., ale nigdy nie zostao

  przez Urzd Gminy zlecone, pomimo tego, e teren ten znajduje si poza stref ba-da archeologicznych.

  - Mirosawa KosiatyPostscriptum: Podobne spro-

  stowanie M. Kosiaty zoya w dn. 29.09.2010 r. w Urzdzie Gminy Brwinw. Dwa dni p-niej na drzwiach wejciowych do ZS nr 1 zostaa wywieszona wi-zualizacja przedszkola w nowej lokalizacji (to jeszcze nie projekt, lecz dwie wersje koncepcji).

 • 8 WYDARZENIA GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  W Walendowie buduj nowe mieszkaniaWALENDW. Maj by adne, funkcjonalne i niedrogie. W Walendowie koo Nadarzyna rozpocza si budowa nowych mieszka socjalnych. Nowe budynki powstan przy ul. Brzozowej. Prace przygotowaw-cze trwaj tam ju od czerwca br. Pierwsi lokatorzy bd mo-gli si do nich wprowadzi ju w pierwszym proczu 2011 roku. W czterech budynkach powstanie cznie 16 miesz-ka jedno- i dwupokojowych. W kadym z nich znajdzie si rwnie kuchnia i azienka. Kto w nich zamieszka?

  Poda mamy bardzo duo, ale w pierwszej kolejnoci lokale zostan przyznane mieszkacom budynkw komunalnych i lokali przeznaczonych do rozbirki mwi Agnieszka Kumiska zastpca wjta gminy Nadarzyn.

  Jedn z osb, ktre staraj si o przydzia nowego mieszkania

  jest pan Sawomir, mieszkaniec budynku komunalnego w Nada-rzynie. Dniami i nocami modl si o przydzia nowego lokalu, choby kawalerki, bo w moim domu y si ju nie da mwi. ciany jego mieszkania pokryte s grzybem, a by ogrza swoje cztery kty musi pali w piecu. Przez takie warunki cierpi bar-dzo jego zdrowie. Moe wadze zlituj si wreszcie i przyznaj mi godny dom, w kocu czekam ju 20 lat ali si pan Sawomir.

  Koszt budowy mieszka wy-nis 1,9 mln z. A 70 proc. tej kwoty pokrya gmina Nada-rzyn, za pozostae 30 proc. pochodzi z do nansowania udzielonego przez Bank Go-spodarstwa Krajowego. Dota-cje te przyznawane s zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury dotyczcym -nansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych.

  Karolina Gontarczyk

  Na ratunek docieraj z przeszkodamiKilka miesicy temu opini pu-bliczn wstrzsna informacja, e w swoim mieszkaniu na war-szawskim Bemowie na atak serca zmara 42-letnia kobieta. Pomimo tego, e karetka pogotowia ratun-kowego przybya w cigu 7 minut od wezwania, to a 23 minuty za-jo kierowcy przedostanie si do mieszkania poszkodowanej przez wskie, osiedlowe uliczki. W tym czasie pacjentka zmara. Czy takie zdarzenia musz mie miejsce? I jak to wyglda u nas w regionie?

  My rwnie czasami musi-my pokona wiele przeszkd, zanim uda nam si dotrze do pacjentw mwi Grzegorz Riemer, dyrektor pogotowia ratunkowego w Grodzisku Maz. Z jego opowiada wynika, e jedn z wikszych bolczek s domy nieoznaczone numerami, szczeglnie na wsiach. Najgo-rzej jest, gdy nie znamy rejonu, jest noc, pada deszcz a numery domw s nieowietlone albo nie ma ich w ogle dodaje. Inne przeszkody rwnie by-waj trudne do pokonania. Zda-rzyo si, e musieli wyrywa

  GRODZISK MAZ. le zaparkowane samochody, supki, zbyt wskie uliczki suby ratunkowe musz pokona wiele przeszkd, aby szybko i sprawnie dotrze do osb wymagajcych pomocy.

  osiedlowy potek, innym razem trzeba byo pi cina drzewo.

  Prawdziw bolczk sub ra-towniczych w miastach s zbyt wskie dojcia do budynkw, a w zimie nieodnieone lub pokryte lodem chodniki. Pro-blemem s take zbyt wskie korytarze na klatkach schodo-wych, co utrudnia uycie noszy. Pacjent, ktry powinien by

  przetransportowany na noszach musi by zniesiony na specjalnych pachtach mwi Rimer.

  Pani Magorzata, mieszkanka pruszkowskiego rdmiecia nie najlepiej wspomina przenie-sienie jej na pachtach: Mia-am wraenie, jakby krgosup mia mi si zama w p, e nie wspomn ju o niewygodzie opowiada.

  Jednak najwikszym proble-mem dla sub ratunkowych s zbyt wskie ulice czsto pozasta-wiane nieprawidowo zaparko-wanymi samochodami po obu stronach drogi. Samochody parkowane s dosownie wsz-dzie twierdzi dyrektor Riemer. Najgorzej pod tym wzgldem jest w centrum Grodziska, na deptaku, w rejonie ul. Zondka i na osiedlu

  Zastawione przez auta osiedlowe uliczki s jedn z przyczyn utrudnionego dojazdu sub ratunkowych pod budynki. [fot. KG]

  XX lecia ali si dyrektor grodzi-skiego pogotowia.

  Problem niewaciwego par-kowania, oraz samochodw blokujcych dojazd subom ra-towniczym doskonale zna rw-nie kpt. Karol Kro, rzecznik pruszkowskiej stray poarnej. Jednym z istotnych utrudnie ograniczajcych dostp do obiek-tw dla stray poarnej jest cigle wzrastajca liczba samochodw, powodujca wzrost iloci le za-parkowanych pojazdw. Dzieje si tak najczciej w miejscach wzmoonego ruchu ulicznego, w obrbie centrw handlowych, szk, osiedli mieszkaniowych, czyli wszdzie tam, gdzie brakuje odpowiedniej iloci miejsc par-kingowych mwi Kro.

  Postanowilimy sprawdzi, czy przedstawiciele pogotowia ratunkowego i stray poarnej nie przesadzaj i czy rzeczywicie problem ze le zaparkowanymi samochodami jest tak nagmin-ny. W tym celu udalimy si do centrum Pruszkowa. Tu przy ul. Kraszewskiego, Prusa i Kociuszki w cigu 20 minut naliczylimy a 13 nieprawidowo zaparkowanych

  samochodw! Nie lepiej jest przy ulicach: Kubusia Puchatka i Woj-ska Polskiego.

  Administratorzy staraj si walczy z plag samochodw zaparkowanych np. na we-wntrznych drogach osiedlo-wych: Zdajemy sobie spraw z problemw sub ratowniczych w dotarciu do poszkodowanych, jednak i nas czasem ten problem po prostu przerasta. Faktem jest, e miejsc parkingowych wszdzie jest za mao, ale to, co si dzieje obecnie, to jest wolna amerykan-ka. Mieszkacy parkuj samo-chody, gdzie chc, a my jestemy waciwie bezradni wobec tego procederu usyszelimy od pracownikw administracji os. rdmiecie Pruszkowskiej Sp-dzielni Mieszkaniowej.

  Jaki czas temu wesza w y-cie ustawa o parkingach i dro-gach osiedlowych, ktre do tej pory nie byy objte przepisami kodeksu drogowego. Jest wic szansa, e sytuacja wkrtce si zmieni i skoczy si bezkarno kierowcw niefrasobliwie zasta-wiajcych drogi dojazdowe.

  Karolina Gontarczyk

  3 wrzenia 2010 w Piastowie zagin may ok. 8 kg, roczny piesek-mieszaniec. Wtedy by widziany w okolicach stacji PKP i Tesco Piastw. Wabi si Rodi. Posiada obrk ciemno zielon w to-pomaraczowe wzorki.Znak szczeglny bez ogonka. Sier gadka brzowa podpalana. Dla znalazcy wysoka nagroda! Piesek w trakcie leczenia.kontakt: 504 548 989 lub 605 209 308

  Tablica upamitniajca ks. Romana Indrzejczyka

  Ciki skrt w Plantow

  Krtsza trasa piastowskiej linii 716 Zagin pies

  PRUSZKW. Skrt w lewo z al. Wojska Polskiego w Planto-w w Pruszkowie jest dla wielu kierowcw do kopotliwy. Czsto w tym miejscu dochodzi do stu-czek i kolizji.

  To skrzyowanie jest bardzo niebezpieczne dla kierowcw. Moim zdaniem w tym miejscu powinny by dodatkowe pasy lub chocia sygnalizacja do skr-tu w lewo powinna by w obu kierunkach al. Wojska Polskiego podkrela czytelnik Dawid. Kie-rowcy, ktrzy chc w tym miejscu skrci w lewo wzajemnie ograni-czaj sobie widoczno przez co nie mona bezpiecznie opuci skrzyowania dodaje.

  Postanowilimy sprawdzi czy jest moliwo zastoso-wania tego typu rozwizania. Stosown odpowied z Urzdu

  PRUSZKW. Towarzystwo Przyjaci Tworek Amici di Tworki wyszo z inicjatyw stworzenia tablicy upamit-niajcej ksidza Romana In-drzejczyka. Kapelan by mocno zwizany z Pruszkowem i Szpi-talem Tworkowskim.

  Ksidz Roman Indrzejczyk zgi-na w katastro e smoleskiej. Przez wiele lat peni on swoj posug w Pruszkowie. Kapelan by wspzaoycielem para i w. Edwarda. Wielu ludzi pa-mita o jego wielkich czynach i zasugach. Dlatego te powstaa idea stworzenia tablicy upamit-niajcej ksidza Romana.

  W tworzenie projektu tablicy zaangaowali si najwybitniejsi

  PIASTW. Mieszkacy Piasto-wa od soboty bd mieli duy pro-blem, eby dojecha na Bemowo czy Wol. Wszystko przez remonty.

  Od 9 padziernika podmiejska linia 716 bdzie jedzia na skr-conej trasie. Powodem zmian w rozkadzie jest zamkniecie tunelu w cigu ulicy Dwigowej. Linia 716 normalnie kursuje na trasie z Piastowa a do Cmentarza

  Marszakowskiego otrzymalimy dopiero po miesicu oczekiwania. W dokumencie moemy przeczy-ta, e wykonanie dodatkowych pasw dla pojazdw skrcajcych w lewo w ul. Plantow z drogi wo-jewdzkiej nr 719 w Pruszkowie, informuj e nie jest moliwe utworzenie w istniejcej geometrii tego skrzyowania wydzielonych pasw dla pojazdw skrcajcych w lewo. Zgodnie z dalszymi in-formacjami wedug urzdu tego typu rozwizanie negatywnie wpynoby na warunki ruchu na dominujcym kierunku. Chodzi tu o przejazd na wprost drog wo-jewdzk nr 719, czyli po prostu al. Wojska Polskiego.

  Okazuje si, e nikt nie widzi mo-liwoci zwikszenia bezpieczestwa na tym skrzyowaniu. Jedynym rozwizaniem jest, zatem wiksza ostrono kierowcw. AS

  polscy artyci prof. Gustaw Ze-ma i prof. Wojciech Zabocki. Pamitkowa tablica z brzu ma zosta umieszczona w przed-sionku Kocioa Tworkowskie-go. Koszty realizacji to 20 tys. z. Tablica ma zosta odsonita po-midzy 14 listopada (data urodzin ks. Indrzejczyka) a 8 grudnia (data wice kapaskich).

  Przedsiwzicie bdzie nan-sowane z funduszach zebranych z indywidualnych wpat. Wszyscy, ktrzy chc mie wkad w s -nansowaniu tablicy swoje datki mog wpaca na nastpujce konto: 55 1240 6380 1111 0000 5114 7394 Amici di Tworki, 05-802 Pruszkw, ul. Partyzantw 2/4, z dopiskiem: tablica ksidza Romana. AS

  Wolskiego. Od soboty trasa b-dzie przebiegaa w nastpujcy sposb: Ogiskiego wiersz-cza Globusowa Waowicka 02 (przystanek kracowy) Wao-wicka Potrzebna wierszcza Ogiskiego. Zarzd Trans-portu Miejskiego, aby zmniejszy utrudnienia zwizane z remontem Dwigowej postanowi uruchomi lini zastpcz Z-9 na trasie PKP Ursus os. Grczewska.

  Jest to kolejne utrudnienie komunikacyjne, z ktrym bd musieli zmaga si mieszkacy Piastowa.

  Przypomnijmy, e ju od trzech tygodni trwa remont przej podziemnych na stacjach PKP w Ursusie i we Wochach. Rwnie ta inwestycja mocno skomplikowaa dojazd miesz-kacw do stolicy.

  AS

 • 8 - 14 padziernika

  KULTURA 9GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  GRODZISK MAZ.

  Gska z Katarzyn FigurCentrum Kultury zaprasza 14 padziernika (czwartek) na spektakl Gska przygotowany przez Teatr Capitol. Wystpuj: Katarzyna Figura, Anna Gorno-staj, Maria Dejmek, Anna Kzka, Tomasz Dedek, Cezary Morawski.Start godz. 20.00, Bilety 70 i 80 PLN, Miejsce: Spdzielcza 9

  KOMORW

  Odsonicie pomnika aweczki Marii Dbrowskiej 9 padziernika (sobota) w ogrodzie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dbrowskiej w Komorowie odbdzie si uro-czysto odsonicia pomnika aweczki Marii Dbrowskiej. W czci artystycznej przewi-dziane jest czytanie fragmentw Dziennikw Marii Dbrowskiej przez Maj Komorowsk z opraw muzyczn doskonaej har stki Magorzaty Komorowskiej, a tak-e wystpy dzieci z Zespou Szk Oglnoksztaccych im. Marii D-browskiej z Komorowa.Start godz. 13.00, Wstp wolny, Miejsce: Kraszewskiego 3

  MILANWEK

  Wernisa Martwa naturaCentrum Kultury zaprasza 9 padziernika (sobota) na wer-nisa wystawy malarstwa Niny Gsowskiej Martwa natura.Start godz. 18.00, Wstp wolny, Miejsce: Kocielna 3

  Bieszczadzkie Ballady9 padziernika (sobota) w Cen-trum Kultury odbdzie si Kon-cert Bieszczadzkie Ballady -Jarek

  Tomaszewski wraz z zespoem Trapici.Start godz. 19.00, Wstp wolny, Miejsce: Kocielna 3

  NADARZYN

  Natura wiatem malowanaOrodek Kultury zaprasza 9 padziernika (sobota) na wer-nisa fotogra i Ewy elewskiej Flo-rek Natura wiatem malowana.Start godz. 18.00, Wstp wolny, Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

  Koncert Muzyki Cygaskiej10 padziernika (niedziela) w Orodku Kultury odbdzie si koncert muzyki cygaskiej. Prowadzenie: Eugeniusz Chudak Morzuchowski. Start godz. 16.00, Wstp wolny, Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

  PIASTW

  Jan PietrzakStowarzyszenie Moesz zaprasza 15 padziernika (pitek) do Karczmy na Piwnej na wy-stp barona polskiego kabaretu i estrady - Jana Pietrzaka. Bile-ty dostpne s w sekretariacie MOK w Piastowie. Dla chtnych przygotowany zostanie bezpatny autokar z Piastowa.Bilety 30 PLN, Miejsce: Jawczyce, Piwna 3

  PODKOWA LENA

  Wystawa Obrazy OptyczneCentrum Kultury zaprasza 9 padziernika (sobota) na wystaw Obrazy Optyczne Anny Podlewskiej.Start godz. 17:00, Wstp wolny, Miejsce: wierkowa 1

  Filharmonia DziecicaFilharmonia Dziecica w Paa-cyku to cykl edukacyjny prze-znaczony dla modych suchaczy. 10 padziernika (niedziela) odbdzie si spotkanie - Znw dla Was gramy - magia i urok

  INFORMATOR KULTURALNY

  WITAJCIE NA WIECIE - SZPITAL POWIATOWY W PRUSZKOWIE

  Przedstawiamy najmodszych mieszkacw naszego regionu, ktrzy przyszli na wiat w Szpitalu Powiatowym przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie, na oddziale Ginekologiczno-Pooniczym, tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.

  Gratulujemy rodzicom a naszym najmodszym mieszkacom yczymy zdrowia szczcia oraz beztroskiego dziecistwa.

  Zdjcia dzieci publikujemy wycznie po wyraeniu pisemnej zgody rodzicw.

  Ja Adamusur. 03.10.102850 g, 52 cm

  Dominika Nowak ur. 02.10.20103560 g, 55 cm

  Amelia Misiewiczur. 30.09.20102480 g, 52 cm

  Adrian Studniarekur. 03.10.20102720 g, 51 cm

  Julia Kowalczykur. 04.10.20103950 g, 58 cm

  Konstanty Duszakur. 2.10.20102350 g, 53 cm

  Rodzice, pochwalcie si swoimi dziemi. Zgaszajcie si na adres: [email protected] zdj jest Studio Szmiga&Kolasa | fotogra a lubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl

  Tydzie Chopinowski w Milanwku zainauguruje koncert fortepianowy Mi-chaa Bruliskiego - mode-go utalentowanego pianisty z Milanwka, ktry odbdzie si 10 padziernika w Teatrze Letnim MCK (ul. Kocielna 3), pocztek o godz. 19.00. Koncert poczony bdzie z promocj nowego folderu powiconego losom urny z sercem kompo-zytora oraz zwizkom Mila-nwka z muzyk F. Chopina. W programie tygodnia znaj-d si m.in. projekcje lmw o kompozytorze (fabularnych Bkitna nuta oraz Chopin pragnienie mioci i doku-mentalnego Serce Chopina), koncert zatytuowanySalon romantyczny w nim pieni i utwory kompozytorw epo-ki oraz informacje i anegdoty o nich - w wykonaniu Dariu-sza Biernackiego i Capelli Mi-lanoviensis oraz pogadanka o zwizkach Milanwka z mu-zyk Chopina. Tydzie zako-czy znany ju milanowskiej publicznoci Wojciech wi-toski w koncercie fortepiano-wym powiconym Chopinowi.

  MILANWEK. W ramach obchodw Midzynarodowego Roku Chopinowskiego, w dniach od 10 do 17 padziernika odbdzie si w Milanwku Tydzie Chopinowski. Celem imprezy jest promowanie dorobku wielkiego kompozytora oraz innych romantycznych twrcw, a zwaszcza zwizkw Milanwka z jego muzyk.

  Tydzie Chopinowski

  Program Tygodnia Chopi-nowskiego w Milanwku:

  10.X (niedziela) godz. 19:00 koncert Fortepianowy Micha-a Bruliskiego i Macieja Woty. Promocja folderu powico-nego losom urny z sercem kompozytora oraz zwizkom Milanwka z F. Chopinem (MCK, Kocielna 3)

  11.X (poniedziaek) godz. 18:00 Projekcja lmu Chopin - pragnienie mioci(U Arty-stek, ul. Warszawska 36)

  12. X (wtorek) godz. 18:00 Projekcja lmu Bkitna nuta (u Artystek, Warszaw-ska 36 )

  13. X (roda) godz. 18.30 Spektakl sowno muzyczny Serce Chopina w wykonaniu Boeny Sitko muzykologa, dziennikarki, jurorki konkur-sw. (MCK, Kocielna 3)

  14.X (czwartek) godz. 18.00 Wykad A. Pettyna o zwizkach muzyki Chopina z Milanwkiem i projekcja

  lmu dokumentalnego Serce Chopina (MCK, Galeria Letni-sko, Kocielna 3)

  15. X (pitek) godz. 18.00 Salon romantyczny. Pieni i utwory romantyczne oraz ciekawostki dotyczce epoki i ycia kompozytorw w wyko-naniu Dariusza Biernackiego (baryton) oraz Capelli Milano-viensis (MCK, Kocielna 3)

  16. X (sobota) godz. 18.00 Po-loneza czas zacz - spektakl Gimnazjum Spoecznego MTE. Fragmenty Pana Tadeusza do muzyki Chopina granej na ywo. (MCK, ul. Kocielna 3)

  17. X (niedziela) godz. 12:30 msza wita (godziny ranne). koci w. Jadwigi lskiej. Po-wicenie tablicy pamitkowej ku czci kompozytora ufundo-wanej przez Rodzin Pastwa Skajewskich

  17.X. (niedziela) godz. 19.00 Koncert chopinowski w wyko-naniu Wojciecha witoskie-go (MCK, ul. Kocielna 3).

  Andrzej Pettyn

  orkiestry dtej. Wystpi Modzie-owa Orkiestra Dta OSP Kaski.Start godz. 12:30, Wstp wolny, Miejsce: Paacyk Kasyno, Lilpopa 18

  PRUSZKW

  Chopin i graleOrodek Kultury zaprasza 10 padziernika (niedziela) na koncert w ramach obchodw Roku Chopinowskiego Cho-pin i grale Hanka Rybka z Zespoem.Start godz. 16.00, Wstp wolny, Miejsce: Filia MOK OKCH, bikw, ul. 3 Maja 124

  Archeologiczna Mapa PolskiMuzeum Staroytnego Hutni-ctwa zaprasza 12 padziernika (czwartek) na spotkanie z cyklu Archeologiczna Mapa Polski. Mgr Micha Starski - Puck, Czuchw archeologiczne tajemnice po-morskich miasteczekStart godz. 18.00, Wstp wolny, Miejsce: Pl. Jana Pawa II 2

  Jedzenie dla zdrowia14 padziernika (czwartek) w Orodku Kultury odbdzie si wykad prof. n. med. Magorzaty Kozowskiej-Wojciechowskiej - Jedzenie dla zdrowia.Start godz. 11.00, Wstp wolny, Miejsce: M. Zimiskiej-Sygietyskiej 5

  RASZYN

  Teatrzyk dla dzieciwietlica rodowiskowa w Ry-biu zaprasza 10 padziernika (niedziela) na teatrzyk dla dzieci.Start godz. 12.00, Wstp wolny, Miejsce: Spokojna 23

  Wystawa Fotografi i Cyfrowej oraz Grafi ki KomputerowejGminna Biblioteka Publicz-na zaprasza 14 padziernika (czwartek) na Wystaw Fo-tografii Cyfrowej oraz Grafi-ki Komputerowej.Start godz. 17.00, Wstp wolny, Miejsce: Poniatowskiego 20

 • Pruszkw: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43%RQLH ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80*URG]LVN0D]XO.RFLXV]NL$WHO1DGDU]\Q'RP3DUDILDOQ\]DMFLDZSLWHNRJRG]

  t profesjonalna kadra instruktorska

  t nauka testw na komputerze

  t szkolenia kierowcw na przewz osb i rzeczy, szkolenia okresowe

  t indywidualne doksztacanie osb z prawem jazdy

  t badania lekarskie na miejscu!

  NAUKA JAZDY

  OSK

  WADECKI

  GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl10 OGOSZENIA

  praca

  dam prac

  BIOREZONANS - pielgniarka lub lekarz z dowiadczeniem-505 752 650

  Poszukuj konsultantek do wsppracy w fi rmie kosmetycznejkom.794125961

  Warsztat mechaniczno-wulkanizacyjny zatrudni pracownikw z praktyk, Komorw k/Pruszkowa 602393 391

  szukam pracy

  Kobieta lat 32 podejmie prac w charakterze sprzedawcy, ekspedientki, opieki nad dzieckiem, sprztanie, dyspozycyjno tel. 512 077 690

  nieruchomoci

  do wynajcia

  Samodzielny pokj, Pruszkw 665443743

  Pomieszczenie w warsztacie samochodowym 48m2. Najchtniej dla elektronika samochodowego. Raszyn, Pruszkowska 17a, 22720 06 05

  sprzedam

  Okazja! Sprzedam bezporednio mieszkanie 2 pokoje, 44 m2, nowe, Brwinw, tel. 510 203 663

  Mariusz Bogucki508 099 570

  www.szybkiremont.com.pl

  kompleksowe remonty i wykoczenia wntrz

  4VYW^Oz[YP&IVIRXEVzK%/ XIP4307%8+VSH^MWO1E^YP7MIROMI[MG^EXIP4307%8+VSH^MWO1E^YP0MWXSTEHEXIP]VEVHz[YP3OV^IMTV^]V]ROYXIP

  (.+4

 • GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl SPORT 11

  Liderki w pierwszym spotkaniu, ktre odbyo si 2 padziernika na wasnym parkiecie ulegy zespoowi Lotos Gdynia. Po kilku pierwszych akcjach spo-tkania Lotos prowadzi w Prusz-kowie 9:0, a pierwsza kwarta zakoczya si wynikiem 29:11. Pruszkowianki nie mogy zna-le sposobu na Elin Babkin, ktra tylko w pierwszej kwar-cie wywalczya 12 punktw. Na przerw Liderki schodziy z 29 punktow strat.

  W drugiej poowie, mimo wprowadzania nowych zawod-niczek, trener Arkadiusz Konec-ki nie mg znale sposobu na

  KOSZYKWKA KOBIET. Po trzech kolejkach Ford Germanz Ekstraklasy Pruszkowski zesp PTS Lider Pruszkw na swoim koncie odnotowa jedno zwycistwo i dwie poraki.

  Ciki pocztek sezonu dla pruszkowianek

  zatrzymanie gdynianek. Przez wiksz cz spotkania Lotos utrzymywa przewag ponad 20 punktw i w konsekwencji pew-nie zwyciy na pruszkowskim parkiecie. Ostatecznie spotkanie zakoczyo si wynikiem 66:102 dla Lotosu.

  W ubieg rod Liderki po-nownie wybiegy na parkiet. Tym razem ich rywalem bya druyna Inea AZS Pozna. Niestety i tego spotkania prusz-kowskie koszykarki nie zalicz do udanych. Ju sam pocztek spotkania pokaza, e pozna-nianki to trudny przeciwnik. Za-wodniczki akademikw pewnie

  czuy si na wasnym parkiecie. Przez dwie kwarty udao im si wypracowa jedenastopunk-tow przewag. Cho Liderki zrehabilitoway si w kolejnych kwartach to ostatecznie udao im si zniwelowa strat do pi-ciu punktw. Mecz zakoczy si wynikiem 74:69 dla druyny z Poznania.

  W najblisz sobot Liderki zmierz si przed wasn pu-blicznoci z zespoem KSSSE AZS PWSZ Gorzw Wielkopol-ski. Spotkanie rozpocznie si o godzinie 20.00 w Hali Znicz przy Bohaterw Warszawy 4. Bi-lety: 8 z normalny, 4 z ulgowy.

  KOSZYKWKA. W dniach 15.X 17.X. w obiektach sportowych w Piastowie bd odbyway si rozgryw-ki koszykarskie w ramach VII Midzynarodowego Festiwalu Koszykwki PIVOT CUP.

  Festiwal Pivot Cup to jedna z najwikszych modzieo-wych imprez koszykarskich w Polsce. W tegorocznej edycji

  udzia wemie 80-100 zespow z klubw z kraju i z zagranicy. Rozgrywki koszykarskie bd odbyway si w piciu katego-riach wiekowych. W trakcie im-prezy przewidziane s rwnie pokazy Cheerleaders (17.10.2010 w trakcie meczy naowych) oraz atrakcje dla zawodnikw.

  Prcz promowania aktyw-noci fizycznej wrd mo-dziey festiwal podobnie jak

  w ubiegym roku bdzie pro-pagowa hasa Na sportowo znaczy bezpiecznie oraz Nie dla narkotykw, alkoholu, pa-pierosw tak dla koszykwki.

  Harmonogram rozgrywek oraz dokadniejsze informacje na temat turnieju bdzie mona znale w kolejnych numerach Gazety WPR oraz na portalu www.wpr24.pl.

  AS

  Festiwal Pivot Cup 2010

  Stowarzyszenie Projekt Brwi-nw organizuje 9 padziernika imprez rowerow pod nazw Brwinowska Masa Krytyczna.

  O godzinie 15.00 przy siedzi-bie OSP Brwinw rozpocznie si zbirka rowerzystw. Orga-nizatorzy imprezy zapoznaj uczestnikw z gwnymi celami i programem imprezy. Akcja ma za zadanie uwiadomi kierowcom, e rowerzyci s penoprawnymi

  uczestnikami ruchu. Dodatkowo przejazd kolumny ma zasygnali-zowa potrzeb budowy cieek rowerowych oraz aktywizacje mieszkacw Brwinowa i okolic.

  Kolumna rowerzystw w tra-s wyruszy o 15.30. Jednolady przejad nastpujc tras: jezd-ni pod torami PKP, przejazd przez Rynek w kierunku ul.Po-wstacw Warszawy, dalej pojad ulicami Powstacw Warszawy, urawi, Mickiewicza,

  Biskupick, Pisudskiego, ytni, Sochaczewsk, Przejazd, Pisud-skiego, Biskupick, Rynek, na-stpnie jezdni pod torami PKP, ulicami Wilsona, Sportow, Gro-dzisk do dworku Zagroda przy ul. Grodziskiej 57.

  Rowerzyci w tracie przejazdu bd zabezpieczani przez 2 ra-diowozy i 2 motocykle policyjne. Asysta zostaa uzgodniona z Ko-mendantem policji w Brwinowie.

  AS

  Brwinowska Masa Krytyczna

 • 12 REKLAMA GAZETA WPR (91) Pitek, 8 padziernika 2010, www.wpr24.pl

  AUTORYZOWANY SERWIS:pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

  SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

  tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

  CZCI ZAMIENNE:pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

  tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232, 022 863 62 57

  SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202; e-mail: [email protected]

  SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziaek-pitek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-15.00

  www.france.peugeot.pl

  ALWPR1001s001ALWPR1008s002ALWPR1008s003ALWPR1008s004ALWPR1008s005ALWPR1008s006ALWPR1008s007ALWPR1008s008ALWPR1008s009ALWPR1008s010ALWPR1008s011ALWPR1008s012