Woonvisie Zundert 2 1.1. Bijeenkomst met professionele partijen 4 1.2. Stakeholders en Gemeenteraad

download Woonvisie Zundert 2 1.1. Bijeenkomst met professionele partijen 4 1.2. Stakeholders en Gemeenteraad

of 30

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Woonvisie Zundert 2 1.1. Bijeenkomst met professionele partijen 4 1.2. Stakeholders en Gemeenteraad

 • 1

  Woonvisie Zundert 2.0 Een actuele oplegnotitie

  Auteur: Edgar Bon

  Status: concept

  Datum: 18 mei 2017

  Termijn: 2017-2018

 • 2

  Inleiding

  In maart 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Zundert 1.0 vastgesteld. In de Woonvisie 1.0 is

  voor de periode 2015-2018 de volkshuisvestelijke lijn uitgezet. Om de lokale gevolgen van de

  Herzieningswet, de nieuwe Woningwet, beleidsmatig te waarborgen zijn de ervaringen uit 2016 in de

  Ronde van juni 2017 aan de gemeenteraad teruggekoppeld waarna in de zomer van 2017 de

  Woonvisie Zundert 2.0 is vastgesteld. De bevoegdheid voor vaststelling van 2.0 lag oorspronkelijk bij

  het college, echter heeft zij daarvan geen gebruik gemaakt. In paragraaf 1.7 uit Woonvisie Zundert

  1.0 is deze bevoegdheid beschreven, zie onderstaande letterlijke tekst:

  "Uiteindelijk is alle bovenstaande informatie verwerkt tot de Woonvisie 1.0; een actueel document

  met een regionaal afgestemd woningbouwprogramma per kern, in lijn met de 'Ladder voor duurzame

  verstedelijking' en voorzien van een (beleidsmatig) uitvoeringsprogramma. Deze woonvisie is geen

  doel op zich maar is een 'kader voor uitvoering'. Dit kader is nader toegelicht in een Ronde aan de

  gemeenteraad waarna de raad de Woonvisie 1.0 in januari 2016 heeft vastgesteld.

  De lokale gevolgen van de Woningwet en de ervaringen die zullen worden opgedaan in 2016 worden

  na terugkoppeling aan de raad in het voorjaar van 2017 geïmplementeerd in de Woonvisie 2.0. Deze

  kan in de zomer van 2017 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van

  de gemeente Zundert."

  De strategieën uit de Woonvisie Zundert 1.0 blijken in de praktijk succesvol te zijn en vormen nog

  steeds de politieke pijlers onder het woonbeleid. Beleidsmatig zijn er dan ook geen significante

  wijzigingen. Wel zijn er accenten gelegd. Versie 2.0 geeft inzicht in de actualiteiten van het hier en nu

  en het afgelopen jaar.

  Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, de aansluiting op de

  regionale agenda Wonen is duurzaam weggezet en ook het woningbouwprogramma per kern is

  geactualiseerd. De gemeente heeft haar rol als programmamanager en woningbouwregisseur wat

  scherper weggezet door ook programmatisch accenten te leggen, waaronder realisatie van ca. 50

  extra sociale huurwoningen. Ook het beschikbaar stellen van extra middelen voor de Starterslening is

  zo'n accent.

  Er zijn nieuwe Prestatieafspraken gemaakt met Thuisvester en de Huurdersvereniging. Daarnaast zijn

  de contacten aangehaald met zorgpartijen en het gehandicaptenplatvorm waardoor participatie in

  projecten vroegtijdig is gewaarborgd. Het (beleidsmatig) uitvoeringsprogramma uit Woonvisie

  Zundert 1.0 blijft ondersteunend aan de planvorming van concrete projecten. Het Zundertse

  maatwerk.

  De Woonvisie Zundert 1.0 blijft het 'kader voor uitvoering' en de Woonvisie Zundert 2.0 geeft

  daarnaast inzicht in de laatste ontwikkelingen. De Woonvisie 2.0 mag beschouwd worden als een

  actuele oplegnotitie, aanvullend op de Woonvisie Zundert 1.0. Hij heeft dan ook dezelfde

  inhoudsopgave. Voor de toepassing is het handig beide documenten naast elkaar te lezen.

  Johan de Beer

  Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen

 • 3

  Inhoudsopgave

  1. Het proces 4

  1.1. Bijeenkomst met professionele partijen 4

  1.2. Stakeholders en Gemeenteraad 4

  1.3. Woonbeurs 4

  1.4. Statistisch materiaal 5

  1.5. Het woningbouwprogramma per kern 6

  1.6. Beleidskaders 8

  1.7. Besluitvorming 8

  2. Relevante beleidskaders 9

  2.1. Lokaal 9

  2.2. Provinciaal – Regionaal 10

  2.3. De nieuwe Woningwet 10

  3. De vier hoofdopgaven 12

  3.1. Opgave 1: realisme en regionale samenhang en planning en programmering 12

  3.2. Opgave2: aansluiting van vraag en aanbod 13

  3.3. Opgave 3: wonen met zorg en welzijn in tijden van verandering 16

  3.4. Opgave 4: flexibiliteit in het woningbouwprogramma en schaalverkleining 17

  4. Kader voor de uitvoering 18

  4.1. Woningbouwprogramma per kern 18

  4.2. Uitvoeringsprogramma 18

  Bijlagen 22

  1. Prestatieafspraken – Kaderafspraken 2016-2020 23

  2. Prestatieafspraken Zundert-Jaarafspraken 2017 24

  3. Ontwikkelkaart Achtmaal 25

  4. Ontwikkelkaart Wernhout 26

  5. Ontwikkelkaart Klein Zundert 27

  6. Ontwikkelkaart Rijsbergen 28

  7. Ontwikkelkaart Zundert 29

  8. Marktonderzoek Fakton 30

 • 4

  1. Het proces

  Om de opgaven in Zundert concreet te kunnen invullen is inzicht nodig in wat er nu speelt op de

  woningmarkt. Welke uitdagingen, veranderingen, trends en ontwikkelingen er liggen en wat er

  mogelijk in de toekomst valt te verwachten.

  1.1 Bijeenkomst met professionele partijen

  Onderzoeksbureau Fakton is gevraagd inzicht te geven in de woningmarkt in de Subregio Breda en

  diverse afzonderlijke gemeenten waaronder Zundert. Aan de hand van een analyse van de

  verhuisbewegingen is inzicht gekregen in de onderlinge samenhang van de woningmarkt in de regio.

  In welke mate zijn de gemeenten complementair en dekken zij de woningbehoefte van de inwoners?

  Waar is verhuisdruk aannemelijk, in welk segment en in welke mate? In een brede regionale

  bijeenkomst zijn de bevindingen van Fakton besproken. Woonvisie 2.0 geeft inzicht in de

  opvallendste conclusies, van toepassing op de gemeente Zundert. Het volledige rapport is

  opgenomen in de bijlagen.

  We willen beter inzicht in een succesvol woningbouwprogramma voor nieuwbouw. De legitimatie

  voor nieuwbouw ligt deels in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de bestaande voorraad. De

  regionale lijn zet in op meer aandacht voor kwaliteit van de bestaande voorraad en minder discussie

  op aantallen toe te voegen woningbouw, de kwantiteit.

  1.2 Stakeholders en Gemeenteraad

  In de regionale bestuurlijke Denktank Wonen is hiertoe een vijftal leidende principes geformuleerd.

  Deze principes vormen de basis om de regionale samenwerking sterker weg te zetten. Het college

  van burgemeester en wethouders van Zundert heeft in haar vergadering van 12 juli 2016 (Z16-

  001351) besloten deze vijf principes te onderschrijven. In hoofdstuk 2, Provinciaal – Regionaal is één

  en ander uiteen gezet. In hoofdstuk 3 zijn de lokale vertalingen van deze vijf principes beschreven.

  In de Ronde van juni 2017 zijn de actualiteiten, Woonvisie Zundert 2.0 aan de raad teruggekoppeld.

  Alle partijen waren positief kritisch gestemd en hebben nogmaals duidelijk gemaakt waar de

  accenten gelegd moeten worden de komende jaren.

  • De blijvende behoefte aan sociale woningbouw, zowel in het goedkope koop als

  huursegment;

  • Prestatieafspraken maken en jaarlijks evalueren;

  • Actiever sturen op planontwikkeling in de kleine kernen;

  • Behoud van jongeren, mede door de Starterslening te continueren;

  • Steun voor flexibele en toekomstgerichte bestemmingsplannen.

  1.3 Woonbeurs

  In 2016 heeft de organisatie van de Annakapel in goed overleg met betrokken standhouders besloten

  de Woonbeurs geen doorgang te laten vinden. Met name het teruglopend aantal bezoekers en het

  ontbreken van actueel nieuws heeft de organisatie besloten de Woonbeurs niet meer jaarlijks te

  organiseren. Over de meest geschikte frequentie is de organisatie nog in beraad.

 • 5

  1.4 Statistisch materiaal

  Omdat nieuwbouw slechts een klein aandeel betreft van de woningmarkt is met name ook de

  kwaliteit van de bestaande voorraad interessant. Om hieraan invulling te geven is er in regionaal

  verband een opdracht weggezet bij Fakton. Dit marktonderzoek is uitgevoerd op basis van een

  gedetailleerd inzicht in de woonconsument, gebaseerd op big data (conventionele) parameters van

  woningen en huishoudens aangevuld met socio-economische data over waardeoriëntatie en

  leefstijlen van bewoners. Dat levert kwalitatief en kwantitatief inzicht op basis van werkelijk

  gerealiseerd gedrag, geen wensbeelden. Het gaat te ver deze analyse hier in detail toe te lichten. Het

  definitieve rapport is opgenomen in de bijlagen. De opvallendste conclusies van toepassing op de

  gemeente Zundert komen in deze woonvisie uitvoerig aan bod.

  Bevolkings- en woningbehoefteprognose

  De Provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten) stelt tenminste eenmaal per bestuursperiode 'De

  bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' vast, waarbij onder andere de gegevens uit

  de Basis Administratie Gemeenten (BAG) en de matrix input zijn. Deze bevolkings- en

  behoefteprognose zijn de basis voor de gemeentelijke woningbouwafspraken in West-Brabant en de

  onderlegger voor het programma per kern van de gemeente Zundert. Het geeft de bandbreedte aan

  van het aantal woningen dat de gemeente mag realiseren voor de komende periode tot 20