WIJKKRANT SEPTEMBER 2013 - purmerzuidpool.nlpurmerzuidpool.nl/onewebmedia/Wijkkrant Purmer-Zuid...

4
Pagina 1 WIJKKRANT PURMER-ZUID Voor en door bewoners SAMEN STERK VOOR DE WIJK De Purmer-Zuid, een prachtwijk om in te wonen • Schoon en heel • Toegankelijk en bereikbaar • Veilig en sociaal • Actief en positief • Samen en leuk • Compleet Dit zijn de belangrijkste thema’s die spelen om de leefbaarheid van onze woonomgeving te stimuleren en waarvoor de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zich inzet. Van de redactie We hebben vastgesteld dat veel wijkbewoners weer uitgerust van vakantie zijn teruggekomen en er weer vol goede moed tegenaan gaan. Het aantal mails dat op de redactie terechtkwam, was dan ook overstelpend. Veel inzenders uiten hun waardering voor de wijkkrant en de artikeltjes die daarin verschijnen. De lezers zijn positief over de wijze waarop ze kunnen lezen wat er in hun wijk speelt. Ook nemen veel mensen de moeite de wijkkerngroep te attenderen op zaken die de leefbaarheid in de wijk ten goede kunnen komen of geven ze te kennen dat ze het met de aanpak en standpunten van de wijkkerngroep eens zijn. We zijn natuurlijk heel blij met deze berichten en zien daarmee bevestigd dat de wijkkerngroep een belangrijke rol in de wijk heeft. Natuurlijk zou het mooi zijn als iedereen tevreden zou zijn in de mooiste wijk van Purmerend. Helaas ontvingen we ook een paar mails die geen recht doen aan de inzet van de vrijwilligers van de wijkkerngroep en de wijkkrant. We wijten dit echter aan een misverstand dat er bij sommigen schijnt te zijn. Zij denken namelijk dat de wijkkerngroep een onderdeel van de gemeente is en de wijkkrant een verlengstuk daarvan. Ook zijn wijkbewoners ontevreden, omdat hun persoonlijke belangen niet worden behartigd of ingevuld door de wijkkerngroep. Of ze vinden dat de gemeente of zelfs de wijkkerngroepleden ‘er maar voor moeten zorgen’. De verschillende adviseurs, bemiddelaars, handhavers, consulenten, managers, toezichthouders, KCC en dergelijke die in de wijk actief zijn, maken het er voor de wijkbewoners ook niet allemaal even overzichtelijk op. De gemeente heeft haar beleid erop gericht om ‘van buiten naar binnen’ te werken. Dit doet ze aan de hand van signalen die vanuit de wijk zelf komen. Die kunnen komen van individuele bewoners of van groepen bewoners. De wijkkerngroep is een vertegenwoordiging die namens de wijkbewoners de ideeën en belangen van de wijk bewaakt. Alle leden zijn vrijwilligers, wonen in de wijk en voelen zich erg betrokken bij de wijk. De Wijkkerngroep Purmer-Zuid heeft leefbaarheid van de woonomgeving als centraal thema. Als er sprake is van een belangrijke ingreep in de woon- of leefomgeving, adviseert ze de gemeentelijke organisatie of maatschappelijke partners die actief zijn in de wijk, gevraagd en ongevraagd. De wijkkerngroep waakt er met name voor dat het grote geheel wordt betrokken en dat het probleem van de ene buurt niet wordt opgelost door het te verplaatsen naar een andere buurt. Ook heeft de wijkkerngroep er aandacht voor dat degenen met goede contacten of een scherpe tong evenveel hun mening en ideeën naar voren kunnen brengen als andere buurtbewoners. Heeft u belangstelling om zich aan te sluiten bij de wijkkerngroep, een van onze project- of werkgroepen, of wilt u iets oppakken dat in uw straat of buurt speelt, neem dan gerust contact met ons op. l Duofiets in de wijk Een van onze wijkbewoners gaf bij de wijkkerngroep aan dat het wellicht een leuk idee zou zijn een elektrische duofiets voor de wijk aan te schaffen. Dit zou volgens de briefschrijver bijvoorbeeld kunnen in samenwerking met woonzorgcomplex De Molentocht. 6 SEPTEMBER 2013 4e jaargang Lees verder volgende pagina

Transcript of WIJKKRANT SEPTEMBER 2013 - purmerzuidpool.nlpurmerzuidpool.nl/onewebmedia/Wijkkrant Purmer-Zuid...

Page 1: WIJKKRANT SEPTEMBER 2013 - purmerzuidpool.nlpurmerzuidpool.nl/onewebmedia/Wijkkrant Purmer-Zuid 2013-6.pdf · Wilt u zelf iets ondernemen om de wijk prettiger te maken? Laat het ons

Pagina 1

WIJKKRANTP U R M E R - Z U I D

V o o r e n d o o r b e w o n e r s

SAMEN STERK VOOR DE WIJKDe Purmer-Zuid, een prachtwijk om in te wonen

• Schoon en heel• Toegankelijk en bereikbaar• Veilig en sociaal• Actief en positief• Samen en leuk• Compleet

Dit zijn de belangrijkste thema’s die spelen om de leefbaarheid van onze woonomgeving te stimuleren en waarvoor de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zich inzet.

Van de redactieWe hebben vastgesteld dat veel wijkbewoners weer uitgerust van vakantie zijn teruggekomen en er weer vol goede moed tegenaan gaan. Het aantal mails dat op de redactie terechtkwam, was dan ook overstelpend.

Veel inzenders uiten hun waardering voor de wijkkrant en de artikeltjes die daarin verschijnen. De lezers zijn positief over de wijze waarop ze kunnen lezen wat er in hun wijk speelt. Ook nemen veel mensen de moeite de wijkkerngroep te attenderen op zaken die de leefbaarheid in de wijk ten goede kunnen komen of geven ze te kennen dat ze het met de aanpak en standpunten van de wijkkerngroep eens zijn. We zijn natuurlijk heel blij met deze berichten en zien daarmee bevestigd dat de wijkkerngroep een belangrijke rol in de wijk heeft.

Natuurlijk zou het mooi zijn als iedereen tevreden zou zijn in de mooiste wijk van Purmerend. Helaas ontvingen we ook een paar mails die geen recht doen aan de inzet van de vrijwilligers van de wijkkerngroep en de wijkkrant. We wijten dit echter aan een misverstand dat er bij sommigen schijnt te zijn.

Zij denken namelijk dat de wijkkerngroep een onderdeel van de gemeente is en de wijkkrant een verlengstuk daarvan. Ook zijn wijkbewoners ontevreden, omdat hun persoonlijke belangen niet worden behartigd of ingevuld door de wijkkerngroep. Of ze vinden dat de gemeente of zelfs de wijkkerngroepleden ‘er maar voor moeten zorgen’. De verschillende adviseurs, bemiddelaars, handhavers, consulenten, managers, toezichthouders, KCC en dergelijke die in de wijk actief zijn, maken het er voor de wijkbewoners ook niet allemaal even overzichtelijk op.

De gemeente heeft haar beleid erop gericht om ‘van buiten naar binnen’ te werken. Dit doet ze aan de hand van signalen die vanuit de wijk zelf komen. Die kunnen komen van individuele bewoners of van groepen bewoners.

De wijkkerngroep is een vertegenwoordiging die namens de wijkbewoners de ideeën en belangen van de wijk bewaakt. Alle leden zijn vrijwilligers, wonen in de wijk en voelen zich erg betrokken bij de wijk.

De Wijkkerngroep Purmer-Zuid heeft leefbaarheid van de woonomgeving als centraal thema. Als er sprake is van een belangrijke ingreep in de woon- of leefomgeving, adviseert ze de gemeentelijke organisatie of maatschappelijke partners die actief zijn in de wijk, gevraagd en ongevraagd. De wijkkerngroep waakt er met name voor dat het grote geheel wordt betrokken en dat het probleem van de ene buurt niet wordt opgelost door het te verplaatsen naar een andere buurt. Ook heeft de wijkkerngroep er aandacht voor dat degenen met goede contacten of een scherpe tong evenveel hun mening en ideeën naar voren kunnen brengen als andere buurtbewoners.

Heeft u belangstelling om zich aan te sluiten bij de wijkkerngroep, een van onze project- of werkgroepen, of wilt u iets oppakken dat in uw straat of buurt speelt, neem dan gerust contact met ons op. l

Duofiets in de wijkEen van onze wijkbewoners gaf bij de wijkkerngroep aan dat het wellicht een leuk idee zou zijn een elektrische duofiets voor de wijk aan te schaffen. Dit zou volgens de briefschrijver bijvoorbeeld kunnen in samenwerking met woonzorgcomplex De Molentocht.

6S E P T E M B E R 2 0 1 34 e j a a r g a n g

Lees verder volgende pagina

Page 2: WIJKKRANT SEPTEMBER 2013 - purmerzuidpool.nlpurmerzuidpool.nl/onewebmedia/Wijkkrant Purmer-Zuid 2013-6.pdf · Wilt u zelf iets ondernemen om de wijk prettiger te maken? Laat het ons

Pagina 2

De wijkkerngroep is gecharmeerd van het idee en heeft daarom contact gezocht met De Molentocht. Deze organisatie bleek al in het bezit te zijn van duofietsen en liet ons daarop het volgende weten:

“In de Molentocht zijn duofietsen beschikbaar en het is mogelijk dat men daar gebruik van kan maken. Wij zijn dan ook benieuwd of er voldoende belangstelling is voor het gebruik van de duofiets door de bewoners van de Purmer-Zuid. Mocht er belangstelling zijn, dan is een telefoontje genoeg. Aan het gebruik van een duofiets is wel een kleine onkostenvergoeding verbonden.”

U kunt zich voor de duofiets richten tot De Zorgcirkel, telefoonnummer 469500. l

Meldingen overlast, kapot en vuil

U kunt het Klanten Contact Centrum bereiken via telefoon 452452, via de website van de gemeente www.purmerend.nl (loket top-5) of via e-mail [email protected].

Suggesties, ideeën en meningen blijven welkom: [email protected]. l

Wijkbudget voor verbetering leefomgeving

De wijkkerngroep beschikt over een budget dat kan worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in een straat, buurt of de hele wijk. Aanvragen kunt u doen via de website van de gemeente.

Er zijn al diverse aanvragen gehonoreerd, zoals van enkele buurtfeesten en voor de aanschaf van materiaal dat nodig is om de maatschappelijke activiteiten in De Zuid-Pool op te bouwen. Door een groep jongeren is een aanvraag ingediend voor fitness apparatuur in de buitenruimte bij Comic. De wijkkerngroep heeft o.a. advies ingewonnen bij sport stimuleringsorganisatie Spurd. Tevens is door de jeu de boulers in de wijk om een bankje gevraagd bij de jeu de boulesbaan in De Driegang. Binnenkort zal over deze verzoeken worden besloten. Voor de rest van het jaar is nog een beperkt budget beschikbaar. l

Overlast melden

De afgelopen periode is er bij de wijkmanager, het KCC, de wijkagent en de wijkkerngroep weer een toename van klachten te bespeuren. Het gaat met name om het gebied in en rond wijkpark De Driegang. Met name bij de speeltuintjes in de gehele wijk is het weer goed mis. Er worden in de zandbakken, ondanks een alcoholverbod, scherven van bierflesjes gevonden. Er worden takken van bomen getrokken en er wordt een enorme bende achtergelaten. Bedenk dat je kleine broertje, zusje of buurkindje er misschien ook speelt.

In het overleg met de gemeente en politie hierover is nogmaals benadrukt dat het van belang is voor een adequate aanpak om de meldingen te verzamelen. Dus: klachten direct melden bij de politie (0900 8844) of via het Klanten Contact Centrum van de gemeente (452452). Wees hierbij zo concreet

Page 3: WIJKKRANT SEPTEMBER 2013 - purmerzuidpool.nlpurmerzuidpool.nl/onewebmedia/Wijkkrant Purmer-Zuid 2013-6.pdf · Wilt u zelf iets ondernemen om de wijk prettiger te maken? Laat het ons

Pagina 3Pagina 2

mogelijk over de aard van de overlast, de plaats en het tijdstip. Aanvullende informatie helpt natuurlijk ook.

Vanzelfsprekend geldt dit voor alle klachten over overlast, waar dan ook in de wijk.

Denk niet: ‘mijn buurman belt wel’. Neem zelf het initiatief en wacht niet af. Uw eigen woon- en leefsituatie is erbij gebaat.

Politie: 0900-8844.KCC: 452452 of [email protected]. l

[email protected]

Volg ons en/of retweet: @wkgPurmerZuid

De wijkagent aan het woord

Afgelopen periode heb ik meldingen ontvangen over een zwerver in het park De Driegang. Dit bleek een wijkbewoner te zijn. Deze meneer is alcohol-verslaafd en verblijft in onze wijk bij zijn moeder. De hulpverlening is in gang gezet.

Het parkeerterrein achter de Molentocht wordt weer veel gebruikt door jongeren als hangplek. Er wordt

veel overlast ervaren door omwonenden. Vervuiling en onacceptabel gedrag met hun auto’s en brommers. Het is jammer dat deze groep maar niet wil beseffen welke mensen bij de Molentocht wonen en wat hun gedrag bij deze mensen teweeg brengt. De groep is inmiddels in kaart gebracht en wat daarbij opvalt is dat de tenaamstellingen van de kentekens voor een groot deel op naam van de ouders van deze jongeren staat. Als ouder heeft u ook een verantwoordelijkheid als u uw auto aan uw kind meegeeft.

Samen met de gemeente wordt momenteel de aanpak van deze locatie voorbereid. Een bewoner houdt inmiddels al enige avonden toezicht en spreekt ook de veroorzakers van de overlast aan. Ik sta in nauw contact met deze buurtbewoner.

Tevens ontvang ik veel meldingen over het Rosa Luxemburgpark. Op het grote speelterrein wordt veel overlast veroorzaakt door rondhangende jeugd. Alcoholgebruik is, zoals bij alle speeltuintjes in Purmerend, ook daar verboden. Als je toch wil hangen, zorg dan dat je de boel schoon achterlaat en dat je denkt om de omwonenden.

De donkere tijden gaan zich weer aandienen. Loop uw voertuigen(fiets, bromfiets, auto etc. etc.) even na op de correcte verlichting en repareer daar waar nodig. Zien en gezien worden is in belang van ieders veiligheid.

Nu een ergernis van mijzelf (en vele wijkbewoners met mij): het gehele terrein van winkelcentrum Meerland is voetgangersgebied, dus je mag er NIET fietsen, niet brommen, niet met motoren en al helemaal niet met auto’s rijden. Hou het alsjeblieft veilig en leefbaar en hou eens wat meer rekening met elkaar.

Tot de volgende keer en groet,Peter Dijks, wijkagent.Twitter: @politie1447. l

Onkruid in de stegen

Een aantal wijkbewoners vraagt ons om in de wijkkrant aandacht te besteden aan het onkruid rond de woningen. Met name in de stegen en aan de zijkanten van de woningen is soms sprake van ware wildernissen, waar men zich een weg doorheen moet banen.

Deze bewoners roepen hun medewijkbewoners de buurt netjes te houden en af en toe het onkruid te wieden. Terecht merken ze daarbij op dat de stegen achter koopwoningen eigendom zijn van de bewoners en dat daarvoor de onderhoudsplicht geldt.

Wij sluiten ons geheel aan bij deze oproep. Overigens wordt deze oproep ook aan huurders gedaan. l

Page 4: WIJKKRANT SEPTEMBER 2013 - purmerzuidpool.nlpurmerzuidpool.nl/onewebmedia/Wijkkrant Purmer-Zuid 2013-6.pdf · Wilt u zelf iets ondernemen om de wijk prettiger te maken? Laat het ons

Pagina 4

COLOFONDe Wijkkrant voor de Purmer-Zuid wordt gemaakt voor bewoners, door bewoners. Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Eindredactie: Erik Goldsteen.Redactie: Wijkkerngroep Purmer-Zuid.E-mail: [email protected]’s: Menno van Laar en anderen.Ontwerp: Baanstede Druk en Copy.Drukwerk: De Bondt Grafimedia BV.Met dank aan: Conny Dijkstra, Fred Berga en Gerjan Stolp.Postadres: WIJKKERNGROEP PURMER-ZUID, Driegang 1, 1447 HX PURMEREND, E-mail: [email protected], www.kerngroeppurmerzuid.nl

De wijkkrant wordt met grote zorg samengesteld door de Wijkkerngroep. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.De Wijkkerngroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in enigerlei vorm, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

Zuid-Pool in gebruik

De interne verbouwing van voormalig wijkcentrum tot kinderopvang is afgerond. Het is werkelijk een metamorfose die het gebouw heeft ondergaan. Als je het pand binnenkomt, dan wordt je gegrepen door de rustige uitstraling. Dat komt door de kleuren en de materialen die zijn gebruikt, maar ook door de benutting van de ruimte.

Inmiddels zijn ook de maatschappelijke activiteiten weer terug in de wijk. Door de voorgenomen sluiting van het wijkcentrum waren clubjes verplaatst en een groot aantal was opgehouden te bestaan. De beheerscommissie met daarin vertegenwoordigers van Kinderopvang Purmerend, vrijwilligers en de wijkkerngroep hebben in de afgelopen periode met alle vrijwilligers en clubjes gesproken. Vrijwel iedereen is weer terug en clubjes die waren opgehouden, gaan het toch weer proberen.

De wijk kan er weer terecht voor onder andere koersbal, creativiteit, schilderen, beweging voor ouderen, jeu de boules, kinderdisco, inloop, schilderwerkplaats, ouderensoos, mannenkoor, vergaderingen wijkkerngroep, etcetera. l

VOLGENDE WIJKKRANT

Wat vindt u? Heeft u ideeën over de leefbaarheid? Wilt u zelf iets ondernemen om de wijk prettiger te maken? Laat het ons dan weten via e-mail: [email protected].

In de volgende wijkkrant besteden we onder meer aandacht aan de hondenuitlaatroutes in de wijk, aan de herinrichting

van de Clara Visserstraat en natuurlijk aan de grote metamorfose van De Zuid-Pool.

De volgende wijkkrant valt eind november bij u in de bus. Heeft u iets dat u wilt delen met de redactie, laat het ons dan uiterlijk 11 oktober weten via e-mail:

[email protected]. l