WHPW.PNY @7 ? N OPEQ ¢¥ ?QE DP K n?Z whpw.pny @7 ? n opeq ¢¥ ?qe dp k n?z @sg...

download WHPW.PNY @7 ? N OPEQ ¢¥ ?QE DP K n?Z whpw.pny @7 ? n opeq ¢¥ ?qe dp k n?z @sg ¢¥ ?qe ¢¥ @sg ?qe ¢¥ @sg

of 27

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WHPW.PNY @7 ? N OPEQ ¢¥ ?QE DP K n?Z whpw.pny @7 ? n opeq ¢¥ ?qe dp k n?z @sg...

 • temtKmkv ]T-\-k-lmbn \nb-am-h\w (2019) 1

  Cu {K-nse BZy-hm-mb sZhmdnw (hm-p-I) F \ma-amWp {K-ns Xe-s-mbn sl{_mb ss__n-fn D]-tbm-Kn-p--Xv. {Kop ss__n-fnse sZhp-s-tdm-tWm-an-tbm (Deuteronomion) F hm-mWv \nb-am-h\w Fp `mjm-cw sNp--Xv. cm-as \nbaw As-n \nb-a-ns Bh\w Fm-Wn-Xns Aw.

  D]-n-ap-X kwJy-h-sc-bp \mep- {K---fn \evI-s-n-cn-p \nba-fpsS ]cn-jvI-cn Hcp ]Xn-mWp \nb-am-h-\ -{K-- n ImWp--Xv. {]Y-a-Zrym Bh-\-am-

  bn- Im-W-s-Sp-p-s-nepw (1:3) ko\mbv DS--Sn-bn\npw hyXy-kvX-amb Hcp-S--Sn-bmWv ChnsS Ah-X-cn-n--s-Sp--Xv.

  bmtm-_ns a 430 hj-mew CuPn-]vXn ASn-a--n-em-bn-cp-p (]pd 12:40). ssZhw Ahsc ASn-a-n\np tamNn-p-Ibpw cp -am-kw- sImv ko\m-bva-e-bpsS

  ASn-hm-c-n-se-n-pIbpw sNbvXp. Ahn-sS-hv ssZhw P\-hp-ambn DS-Sn sNbvXp. XpSp ssZhw hnip-- Iq-Sm-c-n Ah-tcm-sSmp hmk-ap-d-n-p. ko\mbv ae-bnhp

  ssZhw tami-bvp -]p {]am-W-fpw kmyIq-Smcw \nn-m-\p \nt-i-fpw ap \nb-a-fpw \evIn-bn-cp-p (]pd 20-35). IqSmcw {]Xn-jvTn--Xn-\p-tijw B Iq-Sm-c-nhp

  ]e-tmgpw ssZhw tami-bp-ambn kwkm-cn-p-Ibpw C{km-tb ]m-en-t ap \nb-a- Ahsc ]Tn-n-p-Ibpw sNbvXn-cp-p (]pd 40- - kwJy 36).

  \mev]Xp hj-m-es acp-`qan tZim-S-\- n-\p-tijw Ah hmKvZ-tZ-i-ns Ings AXnn-bmb tbmm \Zn--c-bn-se -sam-hm_p ka-X-e-n-se-n. Ahn-sS-hv

  Ah \Zn-I-Sp Im\m tZi-t-bvp -{]-th-in-m Xm-sd-Sp-p. Fm hmKvZ tZi-p -{]-th-in-m Ah-cpsS t\Xm-hmb tamibvp ssZhw A\p-hmZw \evIn-bn-. AXp-

  sImv B ka-X-e-nhp tami P\-tm-Sp -hn-S-hm-n. B Ah-k-c-n tami \Sp hnS-hm- {]-kw-K-ambmWp \nb-am-h-\-{Kw {]Xy--s -Sp-Xv (\nb 1:13).

  ko\mbv ae-bnhp \evIn-bXpw ]noSp \mev]Xp hj-mew acp- q-an-bnhp ssZhw Iev]n--Xp-amb Fm \nb-a-fpw tami Cu Ah-k-c-n Xs {]kw-K-n Bhn-

  p -]-d-p.

  {K-ns Ghpw {][m-\sXpw ]pcm-X-\-hp-amb Aym-b--fmWv -\nb 1226. Cu `mKw

  \nb-am-h-\- {K--ns\p am{X-a ]-{K-n-\p- ap-gp-h-\p-sa--Xp-t]mse \nb-a-{]-hm-N-I-{K--pw (D] 2cmPm) ssZh-imkv{X ASn-d \evIpp. am{X-hp-a \nb

  1226 se \nb-a- ko\mbv ae-bnhp ssZhw \evInb (]pd 2023) \nb-a--fpsS ]cn-jvI-cn Hcp ]Xn-m-Wv. {K-n\p Xmsg--d-bp LS-\-bm-Wp--Xv.

  1) \nbaw F-s\-bmWp ssZh-ns hmKvZm-\-fpw P\-ns {]h-\--fp-ambn _-s-n-cn-p--sXp hni-Zo-I-cn-p Ah-Xm-cnI (\nb 1:14:43).

  2) \nb-am-h\ \nb-a-n-\p {]tXyI Ah-Xm-cnI (4:4411:32)

  3) \nb-am-h\ \nb-a-kwlnX (1226).

  4) tami-bpsS Ah-km-\-hm-p-Ifpw ap kw`-h-fpw (2934).

 • temtKmkv ]T-\-k-lmbn \nb-am-h\w (2019) 2

  Ghpw i-\mb ssZh-amWp Im-hv (10:14, 17). Ahn-Sp-mWv C{km-tb-ens ]q-]n-Xm--msc hnfn-Xv (26:5). Ahp tZiw \Ip-sap hmKvZm\w sNbvXXpw (1:8) Ah-cpsS

  ]nKm-an-Isf Xs {]tXy-I-amb P\-ambn Xnc-s-Sp-Xpw (4:37; 10:15; 7:6; 14:2; 26:8) Ahsc ASn-a--n\np cn-Xpw (7:8; 13:5) tlmsd-_n Ah-cp-ambn DS-Sn

  sNbvXXpw (4:13; 29:1) ssZh-amb Im-hm-Wv. ]co-n-m\pw Ffn-a-s-Sp- m-\p-ambn Ahn-Sp--hsc acp- q-an-bn-eqsS \bnp (8:2, 15, 16). DS--Sn-bn-eqsS Ahsc Xs P\-ambn kzoI-cn-

  m Ahn-Spp \n-bn-p. AXp-sIm-p-Xs Ah Ahn-Sps am{Xw `b-s-Sp-Ibpw kvt\ln-p-Ibpw ip{iq-jn-p-Ibpw thWw (6:4, 5, 24; 8:6). Xm \Ip tZip Xs

  Bcm-[n-t--sX--s\bm-sWpw Ahn-Spv Ah-tcmSp I]n-p (5:3133).

  hmKvZ tZins AXnn-bn hp Xs {]-kw-KneqsS- ssZhs

  ]qlrZ-b-tmsS kvt\ln-m tami P\s Blzm\w sNp-I-bmWp \nb-am-h-\-n. A\p-k-cn-p--hp henb A\p-{Klw e`npw (28:114) A\p-k-cn-m--hp

  im]hpw (27:1126). A\p-k-cn-m--hp e`n-m-\n-cn-p in-sb-p-dnpw {K-Imhp hy-am-p-pv (28:1568).

  ac-n Xq-s--h i]n--s--h-\mWv F \nb-am-h\ {Kw {]Jym-]np (\nb 21:2223). CXp {InkvXp-hn-s\-p-dn-p Hcp {]h-N-\-am-bmWp Kem-n-bm-m-cpsS teJ\w

  ImWp--Xv (3:1013). \nb-a-ns A-amb A\p-jvTm-\-n-eq-sS-b {InkvXp-hn-ep hnizm-k-n-eq-sS-bmWp \mw cn--s -Sp-Xv.

  \nb-am-h\ {K-ns Ghpw ImX-emb `mKw 1226 Aym-b--fm-sWp \mw ]d-p. CXp ]pd- mSv 2023 Aym-b--fnmWp DS-SnbpsS \nb-a- n\p kam-\-am-Wv.

  ]pd 21:111 \nb 15:1218 ]pd 21:1224 \nb 19:113 ]pd 21:16 \nb 24:7 ]pd 22:16120 \nb 22:2829 ]pd 22:2124 \nb 24:1722 ]pd 22:25 \nb 23:1920 ]pd 22:26 \nb 24:1013 ]pd 22:29 \nb 15:1923 ]pd 22:31 \nb 14:321 ]pd 23:1 \nb 19:1621 ]pd 23:2, 6-8 \nb 16:1820 ]pd 23:4 \nb 22:14 ]pd 23:9 \nb 24:17 ]pd 23:10 \nb 15:111 ]pd 23:12 \nb 5:1315 ]pd 23:13 \nb 6:13 ]pd 23:1417 \nb 16:117

  ]pd 23:19a \nb 26:210 ]pd 23:19b \nb 14:21b ]pd 23:9 \nb 24:17

 • temtKmkv ]T-\-k-lmbn \nb-am-h\w (2019) 3

  ]pd 23:10 \nb 15:111 ]pd 23:12 \nb 5:1315 ]pd 23:13 \nb 6:13 ]pd 23:1417 \nb 16:117

  ]pd 23:19a \nb 26:210 ]pd 23:19b \nb 14:21b

  Fm ]pd- m-Snm-Wp \nb-a- \ho-I-cn--s- -co-Xn-bn-emWp \nb-am-h-\-n ImWp--Xv. ]pd- m-Snse ]mc-cy \nb-a- \ne-hn hXn-\p-tijw hf-sc-mew

  Ign-mWp \nb-am-h\ \nbaw \evI-s -Sp--sXp {Kln-m _pn-ap-n-. DZm. ]mh-s--h\p Pohn-m-\p Fs -nepw hI Is-m Ign-tb--Xn\v Ggmw- hjw P\w

  \ne- Irjn- sN-msX shdpsX CS-W-sa-p- ]p-d-mSp {K-n (]gb ]mc-cy) ssZhw Iev]n-p-pv (23:10-11). Cu \nb-as \ho-IcnpsImv Ggmwhjw ]mh-s --

  hs IS Cf-p-sIm-Sp-t--Xn-s\-p-dnpw hntZ-io-b-cn\np hmp-Ibpw sImSp-p-Ibpw sNp IS--sf-p-dn-p-samw \nb-am-h-\-{Kw hni-Z-ambn kwkm-cn-p-p

  (\nb 15:1-11). Imjn-I -ta-J-e-bn tPmen-sNbvXp Pohn-p sNdnb Hcp kaq-l-amWp ]pd-mSp \nb-a-ns ]nn-ep-Xv; CXn\np- hy-Xy-kvX-ambn tami-bpsS ac-W-n\v

  At\I hj-p-tijw cmP- -cWw Bcw-`n-p- I-gn--tm C{km-tb hfp ]-W- P-sa-Sp-p-Ibpw P\w Db km-nI hf {]m]n-p-Ibpw sNbvX Ime-L--

  nse P\-n\p \evI-s \nb-a--fmWp \nb-am-h\ {K-n-ep--Xv.

  tami-bpsS {]kw-K-am-bmWp \nb-am-h-\-{Kw Ah-X-cn-n--s-Sp--sX-n-epw AXp

  \evI-s -Xv tami-bpsS ac-W-n-\p-tijw At\I hj- Ign-m-Wv. tami-bpsS \nb-a- ]pXnb Xe-ap-d-bvp-thn hymJym-\n--h-cpsS hmp-I-fm-Wn-h. ImcWw tamibvv

  At\I hj-p-tijwh ZmhoZpw tkmfa\pw m]n cm{o-b--km--nI hyh-sb apn Ip-sIm-mWp- \nb-am-h-\ -{K--Im-c kwkm-cn-p--Xv.

  \nb-am-h-\- {Kah-X-cn-n-p-Xv tami-bpsS hnS-hm- {]kw-K-am-sWp \mw Ip.

  Hn\p ]pdsI Hmbn Ah-X-cn-n-p aqp {]kw-K-fpw tami-bpsS Ay-h-N-p-I-fp-am-Wv CXn-ep--Xv (1:6-4:43; 4:44--26:19; 27-30; 31-34). {][m-\-s kt-i- ssIamdp--Xn-

  \p am[y-a-ambn CuPn-]vXn C{]-Im-c-ap hnS-hm- {]kw-K- D]-tbm-Kn-n-cp-p. cmPm--mcpw Ah-cpsS {][m\ a{namcpw Ah-cpsS ac-W-]-{X-ns amXr-I-bn-emWp ]e

  {][m\ D]-tZ-i-fpw ssIam-dn-bn-cp--Xv. CuPn]vXn ASn-a-n-em-bn-cp C{km-tbmsc Cu coXn kzm[o-\n-n-cn-mw. DZm. \nb 17:14-23 `mhn cmPm--mp \nb-

  a- tami \evIp--Xp- Im-Wmw. Cu hN-\- m-Ks 1kmap 8ambn Xmc-X-ay-s-Sp-n-bm CXp- hy--amIpw. kam-\-amb D]-tZ-i- CuPn]vXn-sebpw satkms]m-t-an-b-bn-sebpw

  cmPm--mcpw \evIn-bn-cp-p.

  {][m-\-s D]-tZ-i-fpw \nt-i-fpw t\Xm--m-cpsS {]kw-K--fn-eqsS Ah-X-cn-n-p-- coXn hn{]-hm-k-ti-j-ap C{km-tb-en \ne-\n-n-cp-p. DZm. Zmho-Zns knwlm-k-\-

  ns \nXy-Xbpw Pdp-ksew tZhm-e-b-ns {]m[m\yhpw Dbn-m-Wn-p Hcp D]-tZiw {]kw-K- cq-]-n bqZm- cm-Pm-hmb sdtlm-t_m-hm-ans aI-\mb A_nbm cmPm-hn-s-

  Xmbn hn{]-hm-k-tijw h Zn\-hr-m- - {K--Im-c Ah-X-cn-n-p-pv (2Zn\ 13:412). \nb-am-h\ Ncn-{X-n hnh-cn--s-Sm Hcp kw`-h-am-W-Xv. hS- cmPy-amb C{km-

  tb-ens \ne-]mSpw Pdq-ktew tZhm-e-b-tm-Sp Ah-cpsS FXnpw ssZh-ln-X-n-s\-Xn-cm-sW-p ImWn-m-\mWp Zn\-hr-m- -{K--Im-c Cs\ sNp--Xv.

 • temtKmkv ]T-\-k-lmbn \nb-am-h\w (2019) 4

  bqZn-n-sbpw a-_m-b-cp-sSbpw {K--fn CXn\p kam-\-amb ap {]kw-K-fpw

  ImWmw: DZm. bqZn-ns BZy -{]-kw-K-n (8:1127) P\-ns hnizm-khpw ssZh-n-ep- {]Xym-ibpw Dd- n-p--Xn-\p-thn ]gb Ime--fn ]q]nXm--m sNbvXpt]mse

  Cp ssZhs ]co-n--cpXv Fp bqZnv C{km-tb-ens\ D]-tZ-in-p-p-v. cm-a-sXv, bqZn-ns {]m-\-bmWv (9:214). CXn C{km-tb-ens ssZh-ns al-Xzhpw

  Ahn-Sps ]g-b-Ime {]hr-n-Ifpw bqZnv A\p-kva-cn-p-p. AXpt]mse-Xs DS--Sn-tbm-Sp Xs ]qn-I-cpsS hniz-kvXX hnh-cn-p-sImp lkvsam-tW-b-\mb am-n-

  bmkv {]kw-Kn-p-Xp a-_m-b-cpsS {K-nmWmw (1a 2:48-67).

  kphn-ti-j-I-m X-fpsS ssZh-im-kv{X -Nn--I Ah-X-cn-n-p-Xv Im-hn-sbpw

  kv\m]-I-tbm-l-m-sbpw apw {]kw-K-fneqsS-bm-Wv. hn.- eqm k`-sbbpw ]cn. Bm-hn-s\bpw Ipdn-p Xs hoWw A-kvtXme {]h-\--fn Ah-X-cn-n-pXv

  kvtX^m-t\m-kn-sbpw ]t{Xm-kn-sbpw ]utem-kn-sbpw {]kw-K--fn-eq-sS-bm-Wv. Ncn-{X-]c-ambn ]t{Xm-kn-sbpw ]utem-kn-sbpw {]kwK ssien-Ifpw ssZh-im-kv{X-

  Zi\fpw hyXy-kvX--fm-bn-cp-s-nepw A -kvtXm-e -{]-h-\--fn Ah GI-ssZ-h-im-kv{X-amWp {]tLm-jn-p-Xv. ImcWw Ah-sbmw hn. eqm-bpsS {]kw-K--fm-Wv.

  tami-bpsS aqp {]kw-K--fp-sSbpw At-l-ns Ay hN-p-I-fp-sSbpw cq]-n-emWp \nb-am-h\ {Kw Ah-X-cn-n--s-n-cn-p--Xv:

  Ah-Xm-cnI (1:15)

  Hmw {]kwKw (1:64:43); C{km-tb-en\p thn ssZhw ]g-b-Im-ep sNbvX {]h -\-

  hnh-cn-p-p.

  cmw {]kw-Kw (4:4426:19); Cp P\- ]men-t Im-hns \nb-a- hnh-cn-

  p-p. CXn\p cp `mK- Dv. 1. s]mXp \nb-a-fpw ]p {]am-W--fpw (4:4429:32).

  2. {]tXyI \nb-a-fpw Ah {]mtbm-Kn-I-am-t hn[hpw (1226).

  aqmw {]kwKw (2730); `mhn-bn-tep Im-hns \nb-a-; 1. A\p-{K-l- (28),

  2. im]- (27), 3. DS-Sn \ho-I-cWw (29--30).

  tami-bpsS Ay-h-N-p-I (31:33); 1. hnS-hm- (31:129), 2. tami-bpsS Km\w

  (31:3032:52), 3. tami A\p-{K-ln-pp (33:129).

  tami-bpsS acWw (34).

  Fm {K-ns LS-\bpw D-S-hpw ]cn-tim-[n-m AXn\p ]g-b-Ime a[y-

  ]q-tZ-is henb N{I-hn-am kma cmPm--m-cp-ambn sNbvXn-cp DS--Sn-I-fp-ambn kmay-ap--Xmbn ImWmw. Cu DS--Sn-I-sf-p-dn-mWp Npcp--ambn Xmsg hnh-cn-p--

  Xv.

  {InkvXp-hn\p app 15mw \qm-nse lnXy-cpsS km{am-Py-Imew apX Aodn-b-bnepw

  CuPn-]vXnepw XpSp-h tdma km{am-Py-nepw \mp-cm-Pm--m N{I-hn-am-cpsS apn \S-p hnizk DS--Sn-I \ne-\n-n-cp-p. N{I-hn kma--cm-Pm-hn\p

 • temtKmkv ]T-\-k-lmbn \nb-am-h\w (2019) 5

  \evIp al--c-amb Imcy- C{]-Im-c-ap DS--Sn-I-fpsS BapJ-ambn tNn-p-v.

  \nb-am-h\w 111 CXn\p kam-\-amb Bap-J-am-Wv.

  Hcp N{I-hn m\w Hgn-bp-Ibpw At-l-ns ]nKm-an- m-\-tap-Ibpw sNp-

  tm B km{am-Py-nse kma- -cm-Pm--m-sc-smp ]pXnb N{I-hn-bpsS apn Ah hniz-kvX-cm-bn-cnpw Fp m\-sam-gn-bp N{I-hn -kXyw sNn-pam-bn-cp-p.

  henb N{I-hn-am C{]-Imcw sNn-n-cpp F-Xn\p sXfn-hp-I `qK` -K-th-j-W- \ap-p -\-evIp-p-v. DZm. Ao-dn-b N{I-hnbmb FmltmWns kma--cp-

  am-bp DS--Sn-I Cp \ap-p -e-`y-amWv (Vassal Trieties of Essarhaddon).

  N{I-hn-bpsS Cu DS--Sn-I-tfmSp- \nb-am-h-\ -{K--n\p henb kmay-ap-v.

  Fml-tm `c-W- n\np hnc-an-p Ah-k-c-n Xs ]nKm-an-bmb Ap_m-\n-m-fn-t