· Web view Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 108,5 сая,...

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · Web view Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 108,5 сая,...

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЬЁОГ

/2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2016.12.28

Агуулга

Зорилтын тоо

Хэрэгжилтийн явц

Хувь / % /

100

90

70

50

30

10

1

НЭГ.ХҮНЛЭГ ОРЧИН-НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ:

0. Боловсрол, соёл

20

16

3

1

97.0

1.2 Эрүүл мэнд, нийтийн нийтийн биеийн тамир

15

10

3

2

94.0

1.3 Нийгмийн халамж, хамгаалал

5

4

1

98

Бүгд

40

30

7

3

96.03

2

ХОЁР. НЭЭЛТТЭЙ ОРЧИН-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

2.1 Эдийн засгийн хөгжил

16

13

3

98.12

2.2 Татварын бааз суурийг бэхжүүлэх

3

3

100

0. Хөдөлмөр эрхлэлт

7

1

6

91.43

2.4. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр

4

3

1

97.5

2.5 Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал

7

6

1

98.57

Бүгд

37

26

11

97.13

3

ГУРАВ. ТОХИЛОГ ОРЧИН-ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ

0. Хот байгуулалт, газрын харилцаа

8

4

3

1

92.5

3.2 Хот тохижилт, дэд бүтэц

5

4

1

98.0

Бүгд

13

8

4

1

95.25

4

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН-НОГООН ХӨГЖИЛ

4.1 Байгаль орчин

9

7

2

97.78

4.2 Хог хаягдал, хөрсний бохирдол

6

5

1

98.3

Бүгд

15

12

3

98.04

5

ТАВ. ХЯНАЛТТАЙ ОРЧИН-НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ

5.1 Нутгийн удирдлагын хөгжил

18

13

5

97.2

5.2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр

9

7

2

97.7

5.3 Гамшгаас хамгаалах

4

4

100

5.4 Цэргийн шинэчлэл

6

6

100

+Бүгд

37

30

7

98.72

Дүн

142

106

32

4

97.06

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН Ш.ЦЭЦЭГМАА

НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

/2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2016.12.28

ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ

д/д

2016 ОНД хэрэгжүүлэх үйл

ажиллагаа

ХЭРЭГЖИЛТ

Хувь

Нэг. хүнлэг орчин-нийгмийн хөгжил

1.1 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ

1

1.1.1. Дүүргийн хэмжээнд “Боловсрол 2013-2016” дунд хугацааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, боловсролын салбарт хийгдэх хөрөнгө оруулалт, материаллаг баазыг нэмэгдүүлнэ.

1

1. Дүүргийн ИТХ-ын 2013 оны 112 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Боловсрол-2016” дунд хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган, хэрэгжилт, үр дүнг тайлагнан ажиллах.

Дүүргийн ИТХ-ын 2013 оны 112 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Боловсрол-2016” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт 5 бүлэг, 14 зорилт, 79 үйл ажиллагаа бүхий төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж ирлээ.

“Боловсрол-2016” дүүргийн хөтөлбөрийн хүрээнд багшийн ажлыг индексжүүлэн урамшуулах журмыг дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 23 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/402 дугаар захирамжаар сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын багш нарын “Сайн хичээл, хүүхэд хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа”-ны чанар, хүртээмж, үр дүнг хүүхэд нэг бүрийн сурлага-хөгжил-төлөвшлийн ахиц, амжилтаар үнэлэх зорилгоор ажлын хэсгийг байгуулсан. Журмын хүрээнд 90-94 үнэлгээ авсан багш нарт 500,000 төгрөг, 95-аас дээш оноогоор үнэлэгдсэн багш нарт 1,0 сая төгрөгийн урамшууллыг олгохоор шийдвэрлэснээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн нийт 42 багшид 25,5 сая төгрөгийн урамшууллыг олгосон. Боловсролын салбарт үр бүтээлтэй ажилласан болон хүнд нөхцөлд амьдарч буй 7 багшид 3 500 000 төгрөг, 8 багшид 16 000 000 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгоод байна.

100

2

1.1.2. Хүн амын нягтрал суурьшил ихтэй, хороодод хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барих, хуучин цэцэрлэгийн барилгыг өргөтгөх, иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дэргэд гэр цэцэрлэг байгуулахыг дэмжих замаар цэцэрлэгт хамрагдалтыг 80 хувьд хүргэнэ.

2

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 8, 16, 18 дугаар хороодод он дамжин хэрэгжиж буй хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг дуусган, ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр дүүргийн 3 хороонд 150 хүүхдийн ор бүхий цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эхлүүлсэнээр:

· 8 дугаар хорооны цэцэрлэгийн барилгыг “АТА трейд” ХХК,

· 16 дугаар хорооны цэцэрлэгийг “Бат-Энх-Хүү” ХХК-аас гүйцэтгэн ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.

100

3

2. 18 дугаар цэцэрлэгийг шинэчлэн барих ажлыг концессийн гэрээгээр шалгарсан компанитай хамтран эхлүүлэх.

Дүүргийн 18 дугаар хорооны цэцэрлэгийн барилгыг “Ти Ти Энд Би” ХХК-аас гүйцэтгэснээр гадна инженерийн шугам сүлжээ, фасатын ажлыг дуусган ханын дулаалгын ажилд ороод байна.

90

1.

4

3.102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийг дуусгаж үйл ажиллагааг эхлүүлэх.

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг "Асар өргөө” ХХК-аас гүйцэтгэж байгаа бөгөөд дүүргэлтийн ажил дуусч өнгө шаврын ажил эхэлсэн. Одоогоор санхүүжилт олгогдоогүй тул түр зогсоод байна.

90

2.

5

4. 124, 174 дүгээр цэцэрлэгүүдэд нэмэлт бүлэг байгуулан ашиглалтанд оруулна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 108,5 сая, дүүргийн төсвийн 230,0 сая буюу нийт 338,5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 124 дүгээр цэцэрлэгт 100 хүүхдийн ортой, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 125,0 сая, дүүргийн төсвийн 40,0 сая буюу нийт 165,0 сая төгрөгөөр 174 дүгээр цэцэрлэгт 50 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгий