Wat huiselijk geweld met je doet

download Wat huiselijk geweld met je doet

of 24

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een fragment

Transcript of Wat huiselijk geweld met je doet

 • huiselijkgeweld

  Wat

  met je doet

  huiselijkgeweld

  Wat

  met je doet

  Roel Timmerman

  Huiselijk geweld bestaat al sinds het begin van de mensheid.

  Het is een ernstig probleem, met schadelijke gevolgen voor

  zowel de directe slachtoffers als voor de overige gezinsleden.

  Elk jaar zijn 50.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld,

  100.000 kinderen zijn getuige ervan. En nog eens 80.000

  vrouwen zijn slachtoffer. Huiselijk geweld speelt zich echter

  vaak af achter de voordeur. De omgeving heeft wel vermoedens,

  maar er is meestal te weinig bewijs om in actie te komen.

  Bij slachtoffers speelt vaak schaamte een grote rol, waardoor

  de problemen langdurig verborgen blijven.

  Wat huiselijk geweld met je doet wil een bijdrage leveren

  aan meer openheid over dit thema. Aan de orde komen

  vragen als: wat is huiselijk geweld? In welke vormen komt

  het voor? En wat zijn de gevolgen? Om tenslotte in te

  gaan op de mogelijkheden voor behandeling en wat te

  doen in geval van nood. Het boek opent met een vijftal

  verhalen van slachtoffers en naastbetrokkenen, waarin ze

  vertellen over hun ervaringen met huiselijk geweld.

  De auteur richt zich op slachtoffers en daders, en op

  mensen in de directe omgeving (buren, familie, vrienden,

  pastoraat, school).

  Drs R.Timmerman (1967) is klinisch psycholoog/ psycho-

  therapeut en gezinstherapeut. Hij is werkzaam bij Eleos,

  stichting voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg.

  De diepte-interviews in dit boek zijn verzorgd door Esther

  Gerritsen, in het kader van haar

  afstudeeropdracht aan de oplei-

  ding Maatschappelijk Werk en

  Dienstverlening aan de Christelijke

  Hogeschool Ede.

  www.boekencentrum.nl

  9 789023 916420

  Roel Timm

  erman

  Wat huiselijk geweld met je doet

 • In de reeks Wat met je doet verschijnen praktische gidsen voor het omgaan met psychische vragen en problemen.De reeks staat onder eindredactie van Arthur Hegger.

  Reeds verschenen:

  Pieter Dingemanse, Wat burnout met je doetArthur Hegger, Wat borderline met je doetErry Pieters-Korteweg, Wat schizofrenie met je doetKees Roest, Wat dwang met je doet

 • Roel Timmerman

  Wat huiselijk geweld met je doet

  Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

 • www.boekencentrum.nl

  Ontwerp omslag: Toni Mulder

  ISBN 90 239 1642 5NUR 770

  2005 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • Ik ben luchtvoor mijn vaderin een hoekje getrapten vergeten

  Ik ben niksIk ben niemanden nergens toe in staatdan te janken in mijn slaap

  Zie mij,kijk maar goedvan voor en van achterik spring in het rond

  Maar daaronder,koud en kilWarmte ken ik nietwant ik ben de luchtdie ik adem niet waard

  Overgenomen van www.kindermishandeling.nl met toestem-ming van NIZW Jeugd/Expertisecentrum Kindermishande-ling.

 • Inhoud

  Woord vooraf 9

  DEEL 1 INTERVIEWS 13door Esther Gerritsen

  Interview 1 Remco en Michiel 15Interview 2 Gert en Monique 25Interview 3 Anne 34Interview 4 Nienke 42Interview 5 Eva en Gerard 50

  DEEL 2 HUISELIJK GEWELD, WAT IS ER AAN DE HAND? 571. Geweld achter de voordeur: de cijfers 592. Geweld door volwassenen 663. Geweld door kinderen 864. Gevolgen voor kinderen en volwassenen 935. Geweld in relatie tot christelijk geloof 1006. Stoppen van huiselijk geweld 1117. Wat kan de omgeving doen? 125

  Bijlage 1 Literatuur 129Bijlage 2 Adressen 131Bijlage 3 Gevoelsthermometer 135

 • Woord vooraf

  Nog steeds bestaat er een groot taboe rond geweld in huis, net zoals in de jaren zeventig rond incest het geval was. Evenals bij incest denken we vaak dat huiselijk geweld in onze eigen omgeving niet voorkomt. Dat komt ook doordat we er onze beelden bij hebben. Bijvoorbeeld dat het vooral om mishan-delende vaders en partners in de verpauperde wijken van de grote stad gaat. Niets is minder waar. Geweld blijkt overal voor te komen, nog veel vaker dan we denken. Sterker nog: geweld is eigenlijk heel dichtbij. Want wie heeft als ouder niet de erva-ring dat je je kind wel achter het behang kunt plakken omdat het weer niet luistert? Dat je uit onmacht een klap verkoopt of met een deur slaat? Of dat je zomaar, in een onbewaakt ogen-blik, een erg kwetsende opmerking maakt?

  Geweld is niet simpel. Het gaat vaak niet om n dader en n slachtoffer, hoewel ik er in dit boek wel zo over zal schrijven. Meestal is het een proces waarin meerdere partijen hun aan-deel hebben. Dat maakt het voor zowel betrokkenen als de omgeving vaak zo complex.

  Huiselijk geweld is ingewikkeld omdat het vaak veel tegen-strijdige gevoelens oproept, vooral bij slachtoffers. Voor de bui-tenwereld is het eenvoudig: je gaat toch gewoon bij je partner weg als hij je regelmatig slaat? Voor betrokkenen zelf is het vaak niet zo simpel, want de meeste daders hebben ook leuke en aardige kanten. Of slachtoffers ontdekken dat ze ondanks alles moeilijk zonder hun partner kunnen leven. Moeders en vaders vinden het moeilijk om bij hun partner weg te gaan omdat het voor de kinderen grote consequenties heeft. Zo zijn er tal van dilemmas die deze problematiek vaak zeer complex maken.

  Voor al die mensen die in meer of mindere mate huiselijk geweld hebben meegemaakt, is dit boek geschreven. Ter her-

 • 10 11

  kenning, maar ook om hen te helpen. Dat is niet eenvoudig, eigenlijk is gespecialiseerde hulp noodzakelijk.

  Het boek is ook bedoeld voor al die anderen, die niet per-soonlijk het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, maar wel ver-moedens hebben over de situatie bij de buren of bij vrienden of familie. Voor leerkrachten die zich ernstig afvragen wat ze aan moeten met het kind dat altijd blauwe plekken heeft. En voor pastores en ambtsdragers in de kerk die signalen krijgen over geweld in gezinnen.

  Binnen veel instellingen voor geestelijke gezondheidszorg is het ongebruikelijk om daders te behandelen. Meestal is er vooral aandacht voor slachtoffers. Door mijn werk met daders van seksueel misbruik was voor mij de stap om met daders van huiselijk geweld te gaan werken kleiner. Justine van Lawick, relatie- en gezinstherapeut van het Lorentzhuis in Haarlem, heeft mij en mijn collegas geholpen en genspireerd om onze weg in deze ingewikkelde materie te vinden. Van haar leerden we patronen in geweld te ontdekken en met een ogenschijnlijk eenvoudige ingreep geweld meer onder controle te krijgen. Samen met de gezinstherapeuten Jan Jaap Pols, Greta Fonville en Arend ten Brinke leerde ik in gezins- en relatiegesprekken met vallen en opstaan hoe je zowel slachtoffers als daders respectvol kunt blijven benaderen. Door er samen veel over door te praten en behandelingen te durven starten, vonden we steeds meer onze weg in deze weerbarstige problematiek.

  Ik heb diep respect voor de mensen die in deel 1 hun verhaal hebben verteld. Juist omdat geweld zo veel oproept. Het was voor hen lang niet altijd gemakkelijk om alles weer naar boven te halen. Hun verhalen geven het boek echter meer inhoud, omdat ze laten zien wat huiselijk geweld is en wat de gevolgen ervan zijn. Ik ben hen dankbaar voor het feit dat ze hieraan hebben meegewerkt. Esther Gerritsen heeft de verhalen van de genterviewden uitgewerkt. Tevens mocht ik voor hoofdstuk 4 van deel 2 onder andere gebruik maken van haar afstudeer-scriptie. Voor dit alles ben ik haar zeer erkentelijk.

  Rien Geluk hielp me aan ideen voor hoofdstuk 5 en mijn vader, emerituspredikant, heeft dat hoofdstuk vanuit theolo-gisch oogpunt kritisch meegelezen. Jan Jaap Pols heeft mee-

 • 10 11

  gedacht met hoofdstuk 6 en mijn buurvrouw Nellie (Horden), zoals mijn kinderen haar altijd noemen, heeft diverse hoofd-stukken kritisch meegelezen. Arthur Hegger gaf als eindredac-teur van deze serie nog diverse tips om het boek voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ik ben hen allen dankbaar voor het inhoudelijke en opbouwende commentaar dat ze geleverd hebben. Niet in de laatste plaats wil ik mijn vrouw bedanken voor het stimuleren tot het schrijven van dit boek en voor het redigeren tot een leesbaar geheel.

  Roel Timmerman

 • DEEL IINTERVIEWS

 • Remco en Michiel

  DE VADER VAN REMCO (51) EN MICHIEL (46) VERANDERDE VAN EEN LIEFHEB-BENDE MAN IN EEN AGRESSIEF MENS. NADAT HIJ VOORGANGER WERD IN EEN KER-KELIJKE GEMEENTE, BEGON HIJ REMCO ZWAAR TE MISHANDELEN. HIJ BEDREIGDE OOK DE ANDERE KINDEREN, MAAR DIE SLOEG HIJ NIET. DE ANDERE GEZINSLEDEN HIELPEN REMCO NIET. ZIJN MOEDER WAS NEGEN VAN DE TIEN KEER AANGEVER VAN HET GEWELD. REMCO VOELDE ZICH ALTIJD VEILIG BIJ GOD. HIJ EN ZIJN JONG-STE BROER MICHIEL HEBBEN NOG ALTIJD MOEITE MET DOMINANTE MENSEN.

  Remco: Ons gezin bestond uit onze ouders en zes kinderen. Onze ouders en een zusje zijn inmiddels overleden. Voordat Michiel werd geboren, woonden we in het zuiden van het land. Ik heb heel gelukkige herinneringen aan die tijd. Mijn vader was beroepsmili-tair, commandant van de brigade. Hij was een lieve vader en had alle aandacht voor ons, al had hij wel driftige trekjes. We gingen uit traditie naar een kerk met een reformatorische achtergrond. We zijn daar als kind ook gedoopt. Toen ik vijf jaar was, kreeg mijn vader contact met een andere kerkelijke gemeente. Hij kwam tot bekering en vanaf dat moment is hij een beest geworden. Ik kan het niet anders zeggen. Hij werd na een paar jaar voorganger van deze gemeente en was een zeer geliefd spre