WANDA KRÓLIKOWSKA, URSZULA WYSOCKA PLAN · PDF file1 WANDA KRÓLIKOWSKA, URSZULA...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WANDA KRÓLIKOWSKA, URSZULA WYSOCKA PLAN · PDF file1 WANDA KRÓLIKOWSKA, URSZULA...

1

WANDA KRLIKOWSKA, URSZULA WYSOCKAPLAN WYNIKOWY Z HISTORII LICEUM OGLNOKSZTACCE KLASA III

na podstawie podrcznika Anny Radziwi i Wojciecha Roszkowskiego Historia dla maturzysty. Wiek XX

ZAKRES ROZSZERZONY

Temat Cele Umiejtnoci Metody pracyi rodki dydaktyczne

Czas(h)

1. Baza rdowa i spory o histori XX wieku.

cieki:edukacja regionalna, edukacja filozoficzna

Po zakoczeniu lekcji ucze:- potrafi wymieni nowe rda

historyczne, ktre pojawiaj si w XX wieku,

- rozumie problemy zwizane z nadmiarem dokumentacji rdowej w XX wieku,

- dostrzega konieczno dokonywania selekcji materiau rdowego do badania historii XX wieku,

- potrafi korzysta z rnego rodzaju bibliografii, skorowidzw, indeksw, przegldarek internetowych,

- odrnia opracowanie od rda,- jest wiadomy trudnoci badacza

historii XX wieku zwizanych z manipulacjami historycznymi i propagand,

- zna nazwiska twrcw teorii historycznych XX wieku i charakteryzuje ich koncepcje,

- rozumie istot sporu: Czy historia jest nauk?,

- charakteryzuje rne stanowiska dotyczce pytania: Czy historyk ma prawo ocenia przeszo?

W wyniku lekcji ucze ksztaci umiejtno:- wyszukiwania i gromadzenia

potrzebnych informacji,- odrniania faktw od opinii i ocen

tych faktw,- krytycznego zestawiania informacji

uzyskiwanych z rnych rde,- formuowania wasnych sdw i

opinii,- wyszukiwania ladw przeszoci w

najbliszej okolicy oraz w swoim domu rodzinnym,

- korzystania z nowych technologii (komputer, program multimedialny) w procesie uczenia si.

Metody pracy:- wykad,- praca pod kierunkiem nauczyciela z

tekstami rdowymi i podrcznikiem,- elementy dyskusji.

rodki dydaktyczne:- podrcznik dla kl. III Historia dla

maturzysty. Wiek XX, - J. Szymaski, Nauki pomocnicze

historii, Warszawa 2002,- Multimedialna Encyklopedia

Powszechna, Fogra 2003.

1

2

2. Przebieg dziaa zbrojnych w I wojnie wiatowej.

cieki:edukacja regionalna, edukacja europejska

Po zakoczeniu lekcji ucze:- zna bezporedni przyczyn

wybuchu I wojny wiatowej,- wymienia i pokazuje na mapie

pastwa ententy i pastwa centralne,- wymienia nowe rodzaje broni

stosowane w tej wojnie,- charakteryzuje wydatki na zbrojenia

poszczeglnych pastw,- pokazuje na mapie fronty I wojny

wiatowej i miejsca najwaniejszych bitew,

- wyjania genez i znaczenie pokoju w Brzeciu,

- dostrzega wpyw totalnego charakteru wojny na psychik walczcych onierzy,

- zna literatur dotyczc I wojny wiatowej,

- zna, rozumie i prawidowo stosuje terminy i pojcia: ententa, pastwa centralne, plan Schlieffena, wojna pozycyjna.

W wyniku lekcji ucze ksztaci umiejtno:- wyszukiwania i gromadzenia

potrzebnych informacji,- odrniania faktw od opinii i ocen

tych faktw,- krytycznego zestawiania informacji

uzyskiwanych z rnych rde,- pracy z map cienn i z atlasem,- pracy z tekstem rdowym i

materiaem ikonograficznym,- pracy w zespole,- jasnego, poprawnego i

przekonujcego wysawiania si.

Metody pracy:- wykad,- praca w grupach z tekstem

rdowym, materiaem ikonograficznym, podrcznikiem i atlasem.

rodki dydaktyczne:- podrcznik dla kl. III Historia dla

maturzysty. Wiek XX,- N. Davies, Europa, Krakw 2003,- J. Pajewski, I wojna wiatowa 1914

1918, Warszawa 1998,- M. Zgrniak, 19141918 Studia i

szkice z dziejw I wojny wiatowej, Krakw 1987,

- Wiek XX w rdach. Wybr tekstw rdowych, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998,

- mapa cienna wiat w I wojnie wiatowej,

- Julia Tazbir, Atlas historyczny, szkoa rednia, 18151939, Warszawa 2000,

- W. Chybowski, Historia. Szkoa ponadgimnazjalna. Zeszyt do wicze na mapach konturowych. Cz. III Wiek XX, Warszawa 2004.

1

3. Rewolucje rosyjskie i pocztek rzdw bolszewikw.

Po zakoczeniu lekcji ucze:- charakteryzuje rne pogldy

historykw na wydarzenia 1917 roku w Rosji,

- omawia sytuacj poszczeglnych grup spoecznych w Rosji,

- charakteryzuje gospodark Rosji przed I wojn wiatow,

- dostrzega proces upadku autorytetu

W wyniku lekcji ucze ksztaci umiejtno:- twrczego rozwizywania problemw,- wyszukiwania i gromadzenia

potrzebnych informacji,- odrniania faktw od opinii i ocen

tych faktw,- krytycznego zestawiania informacji

uzyskiwanych z rnych rde,

Metody pracy:- wykad,- praca pod kierunkiem nauczyciela z

tekstem rdowym,- praca w grupach,- analiza SWOT.

rodki dydaktyczne:- podrcznik dla kl. III Historia dla

1

3

cara (rola Rasputina),- omawia wpyw sytuacji na froncie na

sytuacj wewntrzn Rosji,- zna okolicznoci powstania Rzdu

Tymczasowego,- charakteryzuje system dwuwadzy,- omawia rol Lenina, jego program i

dziaalno,- wyjania rol Niemiec w dojciu

bolszewikw do wadzy,- omawia okolicznoci przewrotu

bolszewickiego w listopadzie 1917 roku,

- charakteryzuje sposb sprawowania wadzy przez bolszewikw na pocztku ich rzdw,

- pokazuje na mapie gwne rejony wojny domowej w Rosji,

- prbuje odpowiedzie na pytanie o rda sukcesu bolszewikw,

- zna, rozumie i prawidowo stosuje terminy i pojcia: kadeci, eserowcy, bolszewicy, mienszewicy, Rady Delegatw Robotniczych i onierskich, Czeka, tezy kwietniowe, komunizm wojenny.

- pracy z map cienn i z atlasem,- pracy w zespole,- jasnego, poprawnego i

przekonujcego wysawiania si.

maturzysty. Wiek XX,- Wiek XX w rdach. Wybr tekstw

rdowych, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998,

- R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994,

- R. Pipes, Rosja carw, Warszawa 1990,

- K. Szelgowska, Wykady z historii powszechnej dla szkoy redniej, Warszawa 1999,

- mapa cienna Rosja w XX wieku,- Julia Tazbir, Atlas historyczny, szkoa

rednia, 18151939, Warszawa 2000.

4. Klska pastw centralnych i system wersalsko-waszyngtoski.

Po zakoczeniu lekcji ucze:- pokazuje na mapie sytuacje na

frontach na pocztku i na jesieni 1918 roku,

- charakteryzuje sytuacj gospodarcz i spoeczn Niemiec w 1918 roku,

- charakteryzuje scen polityczn Niemiec, stosunek poszczeglnych partii do wojny,

- przedstawia nastroje w spoeczestwie niemieckim po

W wyniku lekcji ucze ksztaci umiejtno:- wyszukiwania i gromadzenia

potrzebnych informacji,- odrniania faktw od opinii i ocen

tych faktw,- krytycznego zestawiania informacji

uzyskiwanych z rnych rde,- pracy z map cienn i z atlasem,- pracy w zespole,- pracy z rnymi typami rde.

Metody pracy:- wykad,- praca pod kierunkiem nauczyciela z

tekstem rdowym i podrcznikiem,- praca w grupach.

rodki dydaktyczne:- podrcznik dla kl. III Historia dla

maturzysty. Wiek XX,- N. Davies, Europa, Krakw 2003,- W. Balcerak, Powstanie pastw

1

4

11 listopada 1918 roku,- omawia przyczyny, przebieg i skutki

rewolucji w styczniu 1919 roku w Berlinie,

- przedstawia pocztki i ustrj Republiki Weimarskiej,

- rozumie znaczenie Niemiec dla planw oglnowiatowej rewolucji,

- omawia sytuacj wewntrzn Austrii po mierci Franciszka Jzefa,

- charakteryzuje genez i proces rozpadu Austro-Wgier,

- pokazuje na mapie pastwa powstae w wyniku rozpadu monarchii austro-wgierskiej,

- przedstawia sytuacj Wgier od czasw Republiki Rad do dyktatury Horthyego,

- wymienia pastwa uczestniczce w konferencji paryskiej, zna nazwiska przywdcw,

- dostrzega odmienne interesy najwaniejszych pastw uczestniczcych w konferencji,

- omawia i pokazuje na mapie postanowienia traktatu wersalskiego,

- zna postanowienia traktatw zawartych z pozostaymi pastwami centralnymi,

- omawia genez i funkcjonowanie Ligi Narodw,

- zna postanowienia konferencji w Waszyngtonie.

narodowych w Europie rodkowo-wschodniej, Warszawa 1974,

- H. Batowski, Rozpad Austro-Wgier 19141918, Krakw 1982,

- S. Sierpowski, Narodziny Ligi Narodw. Powstanie, organizacja i zasady dziaania, Pozna 1984,

- K. Szelgowska, Wykady z historii powszechnej dla szkoy redniej, Warszawa 1999,

- mapa cienna Europa 19181939,- Julia Tazbir, Atlas historyczny, szkoa

rednia, 18151939, Warszawa 2000,- W. Chybowski, Historia. Szkoa

ponadgimnazjalna. Zeszyt do wicze na mapach konturowych. Cz. III Wiek XX, Warszawa 2004.

5. Kwestia polska w I wojnie wiatowej.

cieki:

Po zakoczeniu lekcji ucze:- charakteryzuje rne postawy

Polakw w chwili wybuchu I wojny wiatowej,

W wyniku lekcji ucze ksztaci umiejtno:- planowania i organizowania wasnej

pracy,

Metody pracy:- wykad,- praca w grupach z tekstem

rdowym, rdem ikonograficznym

1

5

edukacja regionalna - omawia dziaalno zwolennikw orientacji proaustriackiej,

- zna rol i dziaalno Jzefa Pisudskiego,

- charakteryzuje dziaalno zwolennikw orientacji prorosyjskiej,

- omawia dziaalno Romana Dmowskiego, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego,

- wymienia polskie formacje zbrojne w I wojnie wiatowej, pokazuje na mapie obszary najwaniejszych walk,

- charakteryzuje polityk zaborcw wobec Polakw, wymienia i porwnuje najwaniejsze odezwy do Polakw,

- dostrzega rol aktu 5 listopada 1916 roku,

- potrafi wyjani znaczenie wydarze 1917 roku dla sprawy polskiej,

- omawia stanowisko USA w sprawie polskiej,

- zna, rozumie i prawidowo stosuje terminy i pojcia: POW, KNP, NKN, Rada Regencyjna, koncepcja trialistyczna, kryzys przysigo