Výročná správa OZ Za dôstojný život 2011

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Výročná správa OZ Za dôstojný život 2011

Transcript of Výročná správa OZ Za dôstojný život 2011

 • OObbiiaannsskkee zzddrruueenniiee ZZaa ddssttoojjnn iivvoott Centrum pre obana a rodinu

  tulok, Zariadenie ndzovho bvania, Krzov stredisko

  Detsk domov Margartka Vajanskho 71, 984 01 Luenec

  Telefn: 0907175987, 047/4322384, 4331566,

  e-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com, www.dostojnyzivot.sk

  Vron sprva za rok 2011 strana 1 z 29

  Vron sprva

  za rok 2011

 • OZ Za dstojn ivot

  Vron sprva za rok 2011 strana 2 z 29

  OBSAH

  1. vod 2. Kvalita poskytovanch sluieb, Certifikt kvality 3. Sprva o innosti 3.1 Krzov stredisko 3.2 Detsk domov Margartka 3.3 Zariadenie ndzovho bvania a tulok 3.4 Chrnen pracovisk 3.5 Realizovan projekty 3.6 Podnikatesk innos 4. Zamestnanci a dobrovoncka innos 5. Partneri organizcie 6. Priestory organizcie 7. Vzie a plny do budcnosti 8. Finann sprva 8.1 Svaha, 8.2 Vkaz ziskov a strt 8.3 Vrok audtora 8.4 Hospodrsky vsledok 8.5 Prehad finannch zdrojov 8.6 Stav pohadvok a zvzkov 8.7 Prehad pouitia finannch prostriedkov z podielu 2% 8.8 Prijat dary 8.9 Majetok organizcie

 • OZ Za dstojn ivot

  Vron sprva za rok 2011 strana 3 z 29

  1. vod

  Naa organizcia vznikla v jni roku 2000 s jasnm cieom pomc socilne vylenm

  obanom prostrednctvom rozvoja sluieb starostlivosti s osobitnm drazom na deti a rodiny v krze s regionlnou psobnosou.

  V roku 2006 sme zriadili krzov stredisko ako akreditovan pracovisko MPSVR SR zariadenie socilno-prvnej ochrany a socilnej kurately krzov stredisko pre deti kde pracujeme s obeami nsilia, socilne ohrozenmi, opustenmi a tranmi demi. Krzov stredisko sme zriadili s podporou projektu IS EQUAL a ako prv sme na Slovensku

  inovatvne zriadili krzov stredisko s kapacitou 10 det, vytvoren na systme

  profesionlnych rodn v zmysle tandardov E. V rmci trvalej udratenosti aj po skonen financovania z IS EQUAL k 31.12.2007 sme dodnes krzov stredisko udrali s podporou BBSK a PSVR Bansk Bystrica, stredm prce, socilnych vec a rodiny Bratislava. Od roku 2006 mme zrove na MPSVR SR akreditciu na realizciu vchovnch opatren.

  Od februra roku 2007 mme na BBSK zaregistrovan dve zariadenia socilnych

  sluieb zariadenie ndzovho bvania pre matky, prpadne otcov s demi s kapacitou 24 klientov, ako aj tulok s kapacitou 6 klientov kde prevan as klientely tvoria obete nsilia ako aj obania bez prstreia.

  Naa organizcia od septembra 2008 zriadila chrnen pracovisko - chrnen dielu na vrobu ozdobnch predmetov. V oktbri 2009 sme vytvorili druh chrnen pracovisko

  pre dvoch zdravotne postihnutch obanov na pozcii vrtnik - informtor. V januri 2010 sme otvorili alie zariadenia Detsk domov Margartka

  s kapacitou 19 det.

  V roku 2011 sme zskali na MPSVR SR aliu akreditciu na zriadenie detskho domova domov det, jedna vchovn skupina s potom 10 det. Prevdzku meme zahji po obdran finannch prostriedkov z stredia prce, socilnych vec a rodiny Bratislava.

  Vron sprva hodnot vvoj organizcie za obdobie roku 2011, poskytuje obraz o stave organizcie ku koncu roku 2011 a stanovuje ciele pre nasledujce obdobie.

  Finann sprva poskytuje informcie o hospodren OZ, finannch zdrojoch, prijatch daroch a pouit finannch prostriedkov zskanch z podielu 2% dan.

  2. Kvalita poskytovanch sluieb

  V zujme plne sa vyrovna inm poskytovateom socilnych sluieb a socilno-prvnej

  ochrany a socilnej kurately sme sa rozhodli skvalitni sluby a zska certifikt kvality v spoluprci so spolonosou Qecon. V januri a mji 2010 prebiehala prprava na certifikciu zariaden a v jni 2010 sme po spenom absolvovan certifikanho auditu zskali Certifikt kvality poda normy ISO STN EN 9001:2009.

  V roku 2011 naa organizcia prela spene kontrolnm auditom ISO, ktor ns oprvuje naalej uva Certifikt kvality.

 • OZ Za dstojn ivot

  Vron sprva za rok 2011 strana 4 z 29

  3. Sprva o innosti

  innos OZ prebiehala v slade s ciemi a poslanm, na ktor bolo OZ zaloen a tie v slade s elom na ktor boli poskytnut elovo viazan prostriedky. Vetky aktivity naej organizcie sa komplexne zameriavaj vlune na socilnu oblas. Dominantn aktivity sa zabezpeuj pre ohrozen, tran, zneuvan a socilne znevhodnen deti v Krzovom stredisku a Detskom domove Margartka. V rmci poskytovania socilnych sluieb a sluieb v oblasti socilnoprvnej ochrany vemi zko spolupracujeme so vetkmi kompetentnmi intitciami v rmci okresu, reginu ale aj na nrodnej a nadnrodnej rovni.

  Naalej pokraujeme v podnikateskej innosti v oblasti sluieb pre rodinu a domcnos - formou opatrovateskej sluby v Detskom centre Meduka, ktor poskytuje denn starostlivos o deti v dojenskom a predkolskom veku, v ase przdnin aj o deti v kolskom veku. Sasou podnikateskej innosti je tie prenjom priestorov. O naich aktivitch pravidelne informujeme verejnos prostrednctvom regionlnych mdi.

  V zujme plne sa vyrovna inm poskytovateom socilnych sluieb a socilno prvnej

  ochrany a socilnej kurately sme sa rozhodli zska v nasledujcom obdob certifikt kvality v spoluprci so spolonosou Qecon, ktor bude zabezpeova certifikciu vetkch tyroch zariaden krzovho strediska, detskho domova, tulku, zariadenia ndzovho bvania. Vybrali sme si na certifikciu spolonos, ktor zabezpeovala aj certifikciu samosprvnych zariaden v naom kraji a to s cieom zabezpei porovnaten a kvalitn sluby v regine.

  3.1 Krzov stredisko

  Naa organizcia je zriaovateom Centra pre obana a rodinu, ktorho sasou je prevdzka Krzovho strediska ako zariadenia socilno-prvnej ochrany a socilnej kurately

  v zmysle zkona . 305/2005 v znen neskorch predpisov. Nae Krzov stredisko bolo v roku 2006 pilotne prv v SR zriaden vlune na bze profesionlnych rodn, m sa starostlivos o ohrozen deti pribliuje tandardom E a plne koreponduje s prioritami vldy SR. Krzov stredisko mme akreditovan na Ministerstve prce, socilnych vec a rodiny SR.

  V socilnych slubch psobme takmer 12 rokov a poskytujeme odborn, komplexn sluby v socilnej oblasti ako aj v oblasti socilno-prvnej ochrany a socilnej kurately. Prevdzku Centra pre obana a rodinu Krzov stredisko sme zaali s innosou od 25.augusta 2006 po zskan akreditcie na jeho zriadenie ako a zrove na realizciu vchovnch opatren. Do krzovho strediska s prijman deti, ktor sa nachdzaj

  v krzovej ivotnej situcii a to na zklade rozhodnutia sdu o predbenom opatren, alebo o uloen vchovnho opatrenia. Prslun rad prce poda bydliska dieaa u aj pred umiestnenm dieaa do zariadenia aj poas umiestnenia dieaa v zariaden nepretrite skma pomery aj v irej rodine dieaa, i by nebolo mon zveri diea do nhradnej osobnej starostlivosti. Ak je diea napokon predsa len umiestnen v krzovom stredisku, je to na as potrebn na pravu rodinnch, bytovch a socilnych pomerov rodiov dieaa, ktor by nemal prekroi dobu es mesiacov. Ak si za as, ktor ur rodiom sd, tto neupravia

 • OZ Za dstojn ivot

  Vron sprva za rok 2011 strana 5 z 29

  svoje pomery tak, aby sa o diea mohli znovu stara samy, sd na zklade nvrhu prslunho radu prce zver diea bu do nhradnej osobnej starostlivosti (ak o diea prejav osoba, ktor je dieau prbuznou osobou), alebo je dieau nariaden stavn starostlivos. V naom krzovom stredisku sa sname o najviac pribli rodinnmu prostrediu, poskytn deom pocit istoty a citov zzemie. Nam elanm je, aby vetky deti, as, ktor musia strvi v krzovom stredisku preili v prirodzenom rodinnom prostred, teda v profesionlnej rodine. Profesionlny rodi je zamestnancom krzovho strediska, ktor sa star o diea vo svojom domcom prostred, diea je v tejto rodine umiestnen dovtedy, km sd nerozhodne inak (popsan vyie). O diea umiestnen v profesionlnej rodine je postaran 24 hodn denne, diea zava skuton rodinn atmosfru, ije s biologickmi demi profesionlneho rodia, ale aj s celou jeho rodinou. Pritom profesionlni rodiia o najviac spolupracuj s biologickou rodinou zverench det, aby tieto deti nestrcali kontakt s rodimi, srodencami, starmi rodimi, ale aj so irou rodinou. Poas roka 2011 sme zamestnvali v Krzovom stredisku v priemere 4 profesionlne rodiny. Pre profesionlnych rodiov a odbornch zamestnancov krzovho strediska sme zabezpeovali supervzne stretnutia. Profesionlni rodiia zabezpeovali zodpovedne starostlivos o umiestnen deti v ich domcom prostred. Rodiny profesionlnych rodiov s pravidelne monitorovan nvtevami, kde sledujeme rove poskytovania sluieb deom. Deti sa v naom zariaden ctia vemi dobre o om svedia ich listy, prezentcie ako aj ich samotn vpovede.

  V obdob roka 2011 bolo krzov stredisko financovan z dotci 50% z BBSK a 50%

  z PSVR BB.

  Klienti krzovho strediska

  Kapacita Krzovho strediska je 10 klientov. Od zaiatku fungovania Krzovho strediska, teda od roku 2006 do 31.12.2011 sme poskytli socilnu pomoc 177 ohrozenm deom. V roku 2011 bola na naplnen na 104,39 %.

  Celkovo sme v roku 2011 poskytli starostlivos 33 ohrozenm maloletm deom. Do pvodnho rodinnho prostredia sa vrtilo 9 det, stavn starostlivos bola nariaden 14 deom a 1 diea bolo zveren do nhradnej osobnej starostlivosti. U ostatnch prijatch det do krzovho strediska pobyt ku koncu roku ete nebol ukonen. o sa tka vekovej skladby det v naom zariaden bolo umiestnench: 1 diea vo veku dvoch mesiacov - chlapec 2 deti vo veku 1 rok - dievat 3 deti vo veku 2 3 rokov z toho 3 chlapci 11 det od 5 8 rokov z toho 9 dievat 12 det od 10 15 rokov z toho 6 dievat 4 deti od 16 18 rokov z toho 3 dievat

  Najkrat pobyt v roku 2011 trval 34 dn, najdlh pobyt 365 dn. Umiestnen deti pochdzali z danch okresov: Luenec, Rimavsk Sobota, Bansk Bystrica, iar nad Hronom, Zvolen a Vek Krt.

  Z danho potu det vyplva, e aj vzhadom na lokalitu, v ktorej sa nachdzame je neustly dopyt po naich slubch. Cieom nho psobenia je naalej zameranie sa na klienta, so snahou umiestova ohrozen deti o najviac do prostred