VTPBank xA CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN QUYET HDQT... Ngu?i thrc hin cong b...

download VTPBank xA CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN QUYET HDQT... Ngu?i thrc hin cong b th£´ng tin: Ong

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VTPBank xA CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN QUYET HDQT... Ngu?i thrc hin cong b...

 • VTPBank CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM Dc 1p - Tif do - Hanh phñc S& 86/2019/TPB.HEQT Ha Nôi, ngày 29 tháng 10 nám 2019

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TI' CUA UY BAN CH15NG KIIOAN NHA NIXOC vA SGDCK TP.HCM

  Kinh gi:ri: - Uy ban ChUng khoán Nhà nuàc - S Giao djch Chirng khoán TP. HCM

  Ten t chirc: Ngân hang Thuong mi C phAn Tiên Phong

  Ma chirng khoán: TPB

  Dia chi tru sô chfnh: Tôa nhà TPBank, S6 57, Ph L Thtr&ng Kiet, Phu?mg Trn Hung Do,

  Qun Hoàn Kim, Ha Ni

  Din thoai: 024. 37688998

  Fax: 024. 37688979

  Ngu?i thrc hin cong b thông tin: Ong Le Quang Tin

  Chrc vii: Phó Chü tjch Hi dng Quàn trj

  Loi thông tin cong b: LI djnh kSr I b.t thu6ng LI 24h LI theo yeu cu

  Ni dung thông tin cong b: Ng quyt cüa Hi dng Quán trj s 24/2019/NQ-TPB.HDQT

  ngày 28/10/20 19 thông qua vic mua c phiu trong dçit phát hành c phiu chào ban riêng lë cUa

  Cong ty C phn Chimg khoán Tiên Phong.

  Thông tin nay da ducc cong b trên trang thông tin din tü cüa Ngan hang vào ngày 29/10/20 19

  ti dung dan: https://tpb.vnlnha-dau-tulthong-bao-co-donq

  Tôi cam kt các thông tin cong b trên day là dung s%r that và hoàn toàn chju trách nhim tru'ó'c

  pháp lust v nOi dung các thông tin dâ cong bó./.

  Tài lieu dInh kèm. - Nghj quyet HDQTs 24/2019/NQ-TPB.HDQT

  ngày 28/10/2019

  Di din t chfrc Ngu?i UQ CBTT

  P110 CHU TICH HDQT

  274 $

  Nii nhân: - Nhu' KInh gCri; - Lu'u VP. HDQT.

  )/GAN HAf

  1HUNG M c 'nEN PHONG

  ang Tiên

  i

 • GM

  TPBank CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM Bc Ip - Tir do - Hnh phñc S: ?-/2O19/NQ-TPB.HDQT HàN5i,ngày L thOng 4'c nOm 2019

  NGH! QUYET

  HO! BONG QUAN TR!

  Can th Luat Các t chv'c tin ding sO' 47/2010/QHJ2 ngày 16/06/2010, Ludt tha ã'i, b

  sung m5t sO' diu ci,a Luat COc t chvc tin ding sO' 17/2017/QHJ4 ngày 20/11/2017 và

  cOc vOn bàn hzthng dcn thi hành Luát,

  COn c0 Luat Doanh nghip sO' 68/2014/QHJ3 ngày 26/11/2004 và cOc vOn bàn tha dO'i,

  bO' sung/hztáng dOi thi hành Luat,

  COn c'c Luat ChL'rng khoOn so' 70/2006/QHJ I ngày 2 9/0 6/2006; Luat tha di, bO' sung mt

  sO' diu cith Luit Chthig khoOn sO' 62/2010/QHJ2 ngày 24/11/2010 và cOc vOn bàn hithng

  dOn thi hành Luát nay;

  COn cv Ngh/ quyê't Dcii hc5i dng cO' a'Ong thicàng niên sO' 01/2019/NQ-DHDcDTN ngày

  26/04/2019 càa COng Cáphdn Chth'zg khoOn Tiên Phong (TPS);

  - COn th Nghj quye't Hi c'l'ng QuOn trj so' I1/2019/iVQ-RDQT ngày 01/10/2019 ci'ia Cong

  CO' phcn Gung khoOn Tiên Phong (TPS) v vic Triê'n khai thl frc hin phu'ang On phát

  hOnh cO phie'u chào bàn riêng lé tOng vO'n tIc 400 len 500 t5' - Dçit 1;

  COn ci'c Ngh/ quyê't Hi dng QuOn tr/ so' 16/2019/NQ-HDQT ngày 28/10/2019 cia COng

  CO' phn Chthig khoOn Tiên Phong (TPS) v vic Diu chinh Phvco'ng On phOt hành Co

  phie'u chào bàn riêng lé tOng vO'n tIc 400 tj len 500 tj - Dçrt 1 theo Nghj quyé't Hói dO'ng

  QuOn trj sO' 11/2019/NQ-HDQTngay 02/10/2019;

  COn cz'c Diê'u l NgOn hang TMCP Tiên Phong (TPBank);

  COn c0 Quy chê' Td ch0c và Ho cit d(5ng càa H5i dng QuOn trj TPBank sO 06/2019/QC-

  TPB.HDOT ngày 28/02/2019 ci'ta Hç5i dng QuOn trj,

  COn cà' Biên bàn hQp sO' ?_~f/2019/BBHTPB.HDQT ngày 22/ 't7)/2019 càa H$i dng QuOn tn TPBank.

  QUYET NGHJ

  Diu 1. Thông qua viêc rnua c phiu trong dçt phát hè.nh c phiu chào ban riêng lé cüa

  Cong ty C phAn Chü'ng khoán Tién Phong, cii th nhu sau:

  Ten c phiu: C phiu Cong ty C phn Chimg khoán Tiên Phong

  Ma chüng khoán: ORS

  Loi c phiu: C phiu ph thông

  - S luçing c phiu mua: 3.960.000 c phiu, tucxng ducrng 9,9% vn diu 1 tnràc dxt

  phát hàrth cüa Cong ty C ph.n ChiTrng khoán Tiên Phong

  - Giá mua: 10.000 dng/c phiu

  - Tng giá trj: 39.600.000.000 Mng (Ba mcoi chin sOu trOm tniu dng,)

 • TM. HO! DONG QUAN TR! U TICH

  2744

  C' Q A

  THNG AI iPAN *

  i'• ;

  M

  S Iuçing c phiu TPBank sâ hthi sau dçt phát hành: 3.960.000 c phiu, tilang duang

  9,008% vn di&u lê sau &t phát hành cUa Cong ty C phn Chirng khoán Tiên Phong

  Ngun vn sir diing: Vn chü s hüu

  Thii gian thrc hin dir kin: trong Qu I'V/20 19

  Diu 2. Giao va TiJy quyn cho Chü tch Hi dng Quãn tn k kt các van bàn, chi do triên

  khai cac thu tuc cAn thit theo quy djnh cüa pháp 1ut d thirc hin các nOi dung dã duc

  thông civa ti Nghj quyt nay.

  Diu 3. Ngh quyt nay có hiu 1rc k tr ngày k. Các thành viên Hi dng Quãn trj, Ban

  Kirn soát, Ban Diu hành và cac Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hánh Ng quyt

  nay.

  No'inliân: - Nhu Diêu 3 (dé t"h); - HDQT, BKS (dé b/c); - Luu:'VP.HDQT.

  2

  Page 1 Page 2 Page 3