Vårt digitala minne -...

of 8 /8
http://spangafolkdansgille.se Lubba Runt Nr 2, Lubba Runt Nr 4, Lubba Runt http://www.spangafolkdansgille.se Nr 1, Lubba Runt http://www.spangafolkdansgille.se Nr 3, 2007 Vårt digitala minne Med detta nummer av vår tidning kommer protokollet från det nyligen genom‐ förda årsmötet. Där kan du se vem som gör vad inom vår förening. Vi i Lubba‐ redaktionen har funderat på vilket behov tidningen kan fylla i fortsättningen. Numera flyger ju orden runt jorden på några sekunder. Varför fästa dem på papper? Den digitala dokumentationen har många fördelar, inte bara snabbhet, men den har också ett besvärande handikapp. Den försvinner lätt ut i cyber‐ rymden. Därför har vi kommit fram till att Lubba Runt kommer att få en allt viktigare funktion som tidsdokument för framtiden. Föreningens historia under de gångna 40 åren är detaljerat skildrad i mer än 140 Lubba Runt i vårt arkiv. Testa ditt minne! Vad gjorde vi t ex 2015? Då var det premiär på Sverigeresan från spettekaka till midnattssol. Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till Harpender i England. Sju lekledningar till midsommar, första gången på Solstrålen. För andra gången dansade vi på Hesselby Folk Festival och hade Julmarknad i hela Spånga Folkan. Lekledningar efter jul har blivit färre, men fortfarande kan vi glädja barnen och oss själva med att dansa i Vällingby och Bodal på Lidingö. Och vi kan se fram emot Eggeby‐festivalen, Folkdansringens Dag och ett besök av våra nyfunna folkdans‐ vänner från Örebro. Vi går mot vår och hoppet består tycker Marianne, Torsten, Inger, Siw och Erling

Embed Size (px)

Transcript of Vårt digitala minne -...

Page 1: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

http://spangafolkdansgille.se

Lubba RuntNr 2, 2007

Lubba RuntNr 4, 2006

Lubba Runt

http://www.spangafolkdansgille.se

Nr 1, 2007

Lubba Runt

http://www.spangafolkdansgille.se

Nr 3, 2007

VårtdigitalaminneMeddettanummeravvårtidningkommerprotokolletfråndetnyligengenom‐fördaårsmötet.Därkandusevemsomgörvadinomvårförening.ViiLubba‐redaktionenharfunderatpåvilketbehovtidningenkanfyllaifortsättningen.Numeraflygerjuordenruntjordenpånågrasekunder.Varförfästadempåpapper?Dendigitaladokumentationenharmångafördelar,intebarasnabbhet,mendenharocksåettbesvärandehandikapp.Denförsvinnerlättuticyber‐rymden.DärförharvikommitframtillattLubbaRuntkommerattfåenalltviktigarefunktionsomtidsdokumentförframtiden.Föreningenshistoriaunderdegångna40årenärdetaljeratskildradimerän140LubbaRuntivårtarkiv.

Testadittminne!Vadgjordevitex2015?DåvardetpremiärpåSverigeresanfrånspettekakatillmidnattssol.MångafolkdansaregjordeenoförglömligresatillHarpenderiEngland.Sjulekledningartillmidsommar,förstagångenpåSolstrålen.FörandragångendansadevipåHesselbyFolkFestivalochhadeJulmarknadihelaSpångaFolkan.

Lekledningarefterjulharblivitfärre,menfortfarandekanviglädjabarnenochosssjälvamedattdansaiVällingbyochBodalpåLidingö.OchvikanseframemotEggeby‐festivalen,FolkdansringensDagochettbesökavvåranyfunnafolkdans‐vännerfrånÖrebro.

VigårmotvårochhoppetbestårtyckerMarianne,Torsten,Inger,SiwochErling

Page 2: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

2

Lösningpå Juldoku Vinnarnaijuldoku‐tävlingenärutsedda.Detvåförstöppnade,rättalösningarnahadeskickatsinavBjörnochMarianneKjellanderochMargaretaWarholm.

1 5 4 2 9 3 7 8 68 3 9 1 7 6 5 2 46 2 7 8 5 4 1 9 37 4 3 5 1 9 8 6 25 9 8 6 4 2 3 7 12 6 1 7 3 8 4 5 94 1 6 9 8 7 2 3 59 7 5 3 2 1 6 4 83 8 2 4 6 5 9 1 7

Lätt

9 5 2 4 6 7 3 1 87 6 3 8 5 1 4 9 28 4 1 3 9 2 7 6 52 9 7 5 1 4 6 8 31 8 6 9 7 3 5 2 45 3 4 2 8 6 1 7 96 2 8 7 4 5 9 3 13 1 5 6 2 9 8 4 74 7 9 1 3 8 2 5 6

Svår

Priserviddräktuthyrningfrån1januari2017.

Dräktochslöjd

Medlem/ickemedlemfårlånadräktgratis,närdeärmedviduppvisningarochlekledningarigilletsregi.Vidresorigilletsregi200kr/vecka.

Privatbruk:Medlem1‐3dygn400kr,resor500kr/vecka

Ickemedlem1‐3dygn750kr,resor1000kr/vecka.Vidalluthyrning/utlåningavdräktellerdräktdelarskaetthyresavtalskrivas.

Gunnel,Kristina,MargarethaR‐T

SvenLarssonEnavvåraförstamedlemmarSvenLarssonhargåttbort.Hanvarsekreteraremellan1978och1980.EttstorttacktillhansdottersomlämnathansdräkttillGillet.

3

JulgransplundringiS:tThomaskyrkan14/1JulgransplundringarnaiStThomaskyrkanbörjaralltidmedenandaktsstund.Manriktadesigiförstahandtillbarnen,somdeltarmedlivochlust,ävenvivuxnafickutbyteavprästen,PippiLångstrumpochPrussiluskan.AlltdettavävdessammanienförbarngreppbarbetraktelseomochikringJesusbarnet.

DeårligajulgransplundringarnaiStThomaskyrkaniVällingbyärpopulära.Iårlockades217betalandepersonerbesökaåretsfestivitet.Antaletbesökaregladdekyrkanochävenoss.Vifickdelauppdansernakringjulgranenitvåomgångarförattfåplats.Åretsbesökareroadesintebarameddansutanävenfika,ansikts‐målningochattbesejulkrubban.Mångatogtillfälletiaktattgöraallanämndasaker.DanslekarnaavslutadesmedattPippiochPrussiluskananförderaketentillallasglädje.Däreftersänktesigtystnadendådetknackadeihärdigtpådörrentillsamlingssalen.Jultomtenkommedpåsartillallabarnochlyckanvarfullständig.Spångafolkdansgilleundfägnadesmedfikainnanvimothemmetglattossbegav.

IngerW

Page 3: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

4

JulgransplundringBodal,Lidingö2017Spångafolkdansgillesabsolutastöttepelare,spelmanslagetTrätakt,ochävenvidansare,anländeigodtidtillBodalskyrkasjulgransplundringensöndagijanuari.

Detärnuettantalårsomviinbjuditsattmedverkadennadag,somalltidinledsmedenbarngudstjänst.Mångaförsamlingsmedlemmarhadehörsammatinbjudanochkyrkanvaristortsettfullsattnärvihittadenågraledigaplatser,straxinnanprästenStaffanSimonssonhälsadevälkommen.SombrukligtsjöngsgamlavälkändajulpsalmertillIngridDamstedtHolmbergsfinaackompanjemang.

Dagenstemavar"attvaraenstjärna."FörsamlingspedagogNathalieNygårdslästeberättelsenomkungHerodes,somregeradevidtidenförJesufödelse.Herodessågsigsjälvsomenstjärnaochtänkteverkligeninteaccepteranågonformavkonkurrens.Skulleettnyföttbarnutsestillkungochgörahonommaktenstridig?Aldrig.Nå,vivetjuhurdetgick!

StaffanSimonssonhöllenbetraktelseöverstjärnansomlystesåstarkt,justöverplatsendärJesusföddes.Vadvardetsomgavdensådanlyskraft,justdärochdå?Staffanförklaradedetmedattnågrastarkastjärnorkanhaståttiraklinjeochdärmedgivitettsåstarktsken,förslagsvisaftonstjärnanVenusochmorgonstjärnanJupiter.Hanspannvidarepåtemat"stjärna."Artisterhariallatiderkallatsförstjärnor,menmankankonstateraattJesusstjärnstatusärdenlyskraftsomharhållitlängst.

Dagenskollektgick,liksomtidigareår,tillorganisationenHoppetsstjärnasomhjälpertillattbyggaskolorochgerbarnpåutsattaplatsermöjlighettillenbättrestartilivet.

Åsåvardetdagsförjulgransplundringen,somdansadesinfrånkyrksalentillsamlingssalen.Därstodgranenmednästanallabarrkvar.TrätaktspeladeallasånglekarsomhörbegivenhetentillochErlingmellanpratadeochförklaradedelitesvårförståddaordenförallabarnsomhoppade,klappadeochefterförmågaförsöktehållatakten.Efternågradanserfickallaenandningspausdådetbjödspå

5varmkorvochsaft.Däreftervardetdagsfördetsistakraftprovetochytterligarenågradansersenareförpassadesgranentillbakautinaturen.Mennästaårstårdendärigen...ellermöjligenen2017årsmodellmedallabarribehåll.

VarmttackförattnibjuderinossochförännuentrivsamstundifinaBodalskyrka.

Text och foto MarianneÖ

FunktionärsfestiSörmland

Lördagenden2017.02.11samladesförväntansfullafunktionärervidSpångastationförutfärdmedhemligdestination.Allaförsågsmedvarsinpåsefärdkostochsåvardetdagsföravfärdmedbuss.Välinstalleradeibussenpåbörjadesgissningsleken”vartärvipåväg”.EfterenheldelförslagframkomdetattvivarpåvägsöderutmotNyköping.GenomettgråkalltSörmlandlotsadesvimedsäkerhandtillNyköpingshus.DärmöttesviavtvåguiderifrånSörmlandsmuseumsomberättadeomNyköpingshusförvandlingifrånförsvarsanläggningtillVasaborg.Från1100‐talettill1600‐talethardennaimponerandeanläggningtjänatmångasyftenvadgällerförsvartillrenamaktstrider.

Nyköpingsgästabudmeddessdödligautgångharvijuallalästomivårahistorieböcker.DenmeststorslagnatidförNyköpingshusvarunder1500‐taletdådetanladesettstorslagetrenässansslottinomområdet.Nyköpingharhärjatsavbränderifleraomgångardåharävenborgenmeddessslottblivithårtåtgångna.

Idagfinnsnogsåintressantalämningarkvaravvadsomengångvarit.IntressantvarocksåatttadelavSörmlandsmuseumsutställningiKungstornetsomspeglardåtidensvardagförbönderochädlingar.

Foto Erik E

Page 4: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

6

EfterdennahistorievandringsmakadedetmycketgottmedlunchsomintogshosrestaurangErikpåslottet.SålundastärktaochtillfredskundeviresatillbakamedbussmedSpångasomändstation.

EttstortvarmttacktillSpångafolkdansgilleochallasombidragittillattgöradennautfärdsåtrevlig.

IngerW

IrénesläckrahavrekakorOmdudansargilledanspåonsdagarnaharduchansenattnjutaavIrénesberömdahavrekakor.Härärreceptet:250gsocker,250gsmör,100ghavregryn,100grussin300gvetemjöl.2tsk(nätt)bikarbonat,1ägg,rivetskalavencitron.Blandasammanalltochrullatillbollar.Läggpåplåtochtryckmedgaffelettkryss.Gräddaca14mini175–200°.

7

Enmåndagskvällmedgäster!Kanmanringasinagästerochtackaförattdekomochförgylldeenstillvaro?JagvilliallafalltackaVällingbyfolkdansgilleochSkördegilletiSundbyberg,somgästadeossmåndagenden20februari.Vivarcirka45dansaresomtråddevårtdansgolvochtillsammansgjordevienmörkvinterkvällsåmycketljusare.

Endigerdanslistahadeförberetts,ävenavTrätakt,somdennakvälldrabbatsavenbetydandedecimering.Menproffssomdomär,såmärktesdetingenskillnadivaresigtaktellerstyrka.AlladansadeavhjärtanslustefterMalin,BirgittaochRunesinstruktioner.

Dansmedstorbyte,somvispångadansareharkämpaträttrejältförattfåtill,lärdesigvåragästertämligenomgående.Detsammagälldemedövriga,fördem,nyadanser.Alltsattsomgjutet,omedelbums!

SomslutklämhadevifunderingarpåPickingupSticks.Mendetblevliksomingentidöver.Någotskavivälsparatillnästagång.OchfråganäromviiSpångarentmentalthadeklaratavattsevåragäster,medbravurävenrohem"attplockauppstickor."

Efterpausenmedkaffeochmycketprat,dansadevidenlångaversionenavLandskrona.Enuppskattaddansdärmångaparkanvaramedochdevänligaknuffarnaspriderglädje.Tjeckiskpolkasattocksåbrasomfinalpåenriktigttrevligdanskväll.

Nuharviträffatsochumgåttstvådanskvällar.Dåmådetvälräknassomentradition.

TackförattviiSpångafickentrevligdanskvällmederfrånVällingbyochSundbyberg.

MarianneÖ

Page 5: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

8

UtbytemedKulturellaFöreningenÖrebro20‐21maj

Helgenden20‐21majgästasviavfolkdanslagetKulturellaFöreningenÖrebro.

LördagförmiddagKulturellutflyktnågonstansiStockholm.

Lördagkväll

SamkvämiTeaterladanpåEggebyGård

Söndagförmiddag

SamlingpåSergelstorgförattmedverkaiFolkdansringensDag.HelfestdagpåStortorgetiGamlastan. (seseparatannons)

Söndageftermiddag

EggebyGårdsFolkmusikfestivalförvårtsedvanligaårligauppträdande.IårtillsammansmedKulturellaFöreningenÖrebro.

FolkdansringensDagSöndagenden21majStortorgetiGamlaStan

TEMA:Landskap1000‐1030‐SamlingpåSergelstorg,uppställningitågordningförfesttåget

1100 ‐FesttågetavgårmotStortorgetmeddeltagare,fanorochstandar

1130‐1630‐ProgrampåStortorget.

Eggebyfolkmusikfestival2017Söndagenden21maj

Kl1300‐1700Spångafolkdansgillemedverkartillsammans

medKulturellaFöreningenÖrebro.

9

Gilletsvårfest10marsIårhadevälintevårkänslornariktigthunnitinfinnasigtillvårfestenommaninteborietthusmedvarmväggisöderläge,fördärharbådevintergäck,snödropparochkrokustittatfram.Menvihoppasochtrorattfestengavvårenenrejälskjutsframåt…

Redaninnanutsattmingeltidvarfoajénfylldavgladafestdeltagare.MedettglasbubbeliminhandgickjagruntochhittadeårsrikaSpångaFolkdansgillaremenocksåmedlemmarfrånandragillen,somVällingbyochSkördegillet.SpecielltroligtvarattdetvåfrånVällingby,somsågtillattvårföreningbildades1976varnärvarande.DeheterBirgittaWallnerochBertHolmqvist.DebetraktarfortfarandevårtGillesomsittbarn.

NärdörrarnatillStorasalenslogsuppochmanhittatettmatchandenummerattsittatillbordsmed,hälsadekvällenstoastmasterochtillikafestfixade,Lars‐Erik,allahjärtligtvälkomna.SpelmanslagetKollijoxhaderedanspelatförossifoajénochnupresenteradesdelitenärmare.Detärjuinteförstagångendespelarpåvårafester.

Vivarutlovadeentrerättersmenyochstartademedlaxtoast.Allasomvillehaalkoholfrittförattkunnadansabättre,fickettjättegottsådantalternativ.Huvudrättenbestodavkycklingköttmedsvampsåsochgrönsakersamtgodapotatisarochsallad.Sorletstegvidbordenochenochannannybekantskapgjordes.NuhadeviocksåhunnitsjungavisormedbarntematillKollijoxackompanjemang.Detvarheltenkelttidattrörapåsig!

Ochallafickvaramednärdetvarvadesgammaldansoch"modernt"medJägarmarschemellanunderentimmestid.Sedanvarvivärdadensmarrigakladdkakanmedvispgräddeochkaffe.Magdalenaspeladepåsinsäckpipaochnågralyckligavannvarsinvinflaska,menAnna‐Gretavanntvå.

Ochdansenfortsatteidemokratiskanda.Denärvarandedansledarnabehövdeinteryckainutankunderoasigsjälvaförengångsskull.

Storttacktillarrangörernaavdennafestochandrasomhjälpttill.NuärviredoförVÅREN!

Angela

Page 6: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

10

Kyckling med svampsås och grönsaker Sandra i livligt samtal vid bordet

Styrdans a la folkdansgille

Uppställning inför Annas Visa Foto Erik E

11

Missaintemidsommarmötet2maj!Knapptharviavslutatalltsomrörjulmarknadennärdetärdagsattbörjaplaneraförmidsommartombolan!

Vibehöver150vinster.Småttochlitefinare.Omduharlustattbidramedhemslöjdsalstersåärdetväldigtvälkommet.Iårtarviocksågärnaemotnyaköptaföremålomduharnågotöverhemmasomdutrorkanpassasomtombolavinster.

Tackpåförhand!/Julmarknadsgruppen

SommarkryssningpåKindakanal16juniÄnnufinnsdetplatserkvartillsommarenskanalresamedM/SKind.Passapåattladdabatterierna,dinaegnaintebåtens,införmidsommarfirandet.Duglidersåstillaframi9milmellanlummigastränder.Underfemtimmarkandurofylltnjutaavdenöstgötskaidyllenmedhistoriskafornborgar,herresätenochkyrkor.Dufårpassera15slussar,mendennagångslipperdutaansvaretochkanbaralåtadigunderhållasettstegitaget.Ochskaffningbehöverduintehellerbekymradigom.FörmiddagskaffemedsmörgåsiNyköping,Lunchpåbåten.BussentillbåtengårfrånSpånga,VärstaAllé08,30.Ochtillbakaberäknasvikommakl20,00.Pris1225inklallt.

Bokain16juniochanmäldigtillBirgittatel0702251675 BirgittaWochDesiree

Page 7: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

12

Eftersnack

Såärvidåigångigenochenhektiskvårväntar.Påannanplatsidettanummerkanduläsaomdetnyligengenomfördaårsmötet.Detblevistortsettomvalpådeflestaposternaistyrelseocharbetsgrupper.Tackvalberedningenföralltjobbniläggernedochtackallafunktionärerförattnivilligtställeruppförfortsattarbete.

Somjaginleddedessaradermedharvienhektiskvårframförossochdetkanskeärpåsinplatsattredannuflaggafördeåtagandenochdatumviharframföross.RedannärdettanummerkommerutharviklaratavdetraditionellalekledningarnaiSt.TomasochBodalskyrkor.ViharävenhunnitmedettframträdandeiHusbyträffdärBahaiernafiradesittnyaårtillsammansmedgrannarnaiKista‐Husby‐Akalla.Vadharvidåattseframemotundervåren?Noteragärnaredannuaktuelladatum.20‐21majfårvibesökfrånÖrebroochförutomengemensamhetskvälliTeaterladaniEggebypålördagskvällenframträdervigemensamtundersöndagendelspåFolkdansringensdagiGamlaStandelsisambandmedspelmansstämmanpåEggebysammadagseftermiddag.

Den16juniarrangerasenheldagsutflyktpåKindakanalochveckandärpåfirarvisomvanligtmidsommarmedtraditionellabesökpåäldreboendenochförskolor.Preliminärtserprogrammenutsomföljer:tisdagSolstrålenochSkoga,onsdagBrommagården,Norrgårdenoch"AftoniTrädgården"iS:tTomaskyrkasunikainnergård,torsdagFristadochmidsommaraftonSpångakyrkaochJosephina‐hemmet.

Programmetsersomvanligthektisktochpressatut,menjagtrorviklararbiffen,ellersomjagnyligenlästeienbok,viklararriseteftersomhuvudpersonenvarvegetarian.Harvivälkommitsålångthägrarförhoppningsvisdenlångahärligalatasommaren.

Simmalugnt//Bertil

GlöminteKindakanal

Lite kom ihåg 25april tisdag 19.00 Kvartalsmöte26april onsdag 19.30 Sistagilledansen2maj tisdag 18.30 Midsommar, samordning8maj måndag 19.00 Sistafolkdansen8maj måndag 19.00 Sistamanusdagför LubbaRuntnr2/201720‐21maj lördag‐söndag BesökavKulturella FöreningenÖrebro.Sesidan821maj lördag 10.00 FolkdansringensDag21maj lördag 13‐17 Eggebyfolkmusik‐ festival22maj måndag 19.00 UtgivningLubbaRunt nr2/201712‐13‐14junimå‐ti‐on19.00 Folkdansträninginför midsommar16juni fredag 08.30 ResapåKindakanalDräktsektionenerbjudersyhjälpvarjemåndagkl18‐19tom2maj

Page 8: Vårt digitala minne - spangafolkdansgille.sespangafolkdansgille.se/pdf_arkiv/lubba/lubba2017_1.pdf · Vårt digitala minne ... Många folkdansare gjorde en oförglömlig resa till

c/o Angela Enfors, Ängsullsvägen 15, 162 46 Vällingby

Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.Dansledare: Malin Lennartsson

Beställning av dansuppvisningar och lekledning: Bertil Österlind 08-372023, 0706 830 743 [email protected]

Postgiro 38852-0

Hemsida: http://spangafolkdansgille.se

erbjuder gammeldans, gilledans och folkdans varje vecka under säsongen. Vi vill också öka intresset för svensk bygdekultur genom hantverk, folkdräkter, sång och musik. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Spånga Folkan. Gillet grundades 1976 och är medlem i Svenska Folkdansringen.

Vårt folkdanslag ger uppvisningar vid offentliga arrangemang och för företag och organisationer. Vi svarar för midsommarfirandet vid Spånga kyrka och Julmarknaden i Spånga Folkan. I samband med julgransplundringar och liknande festligheter leder vi ringdanser och lekar.

För våra medlemmar arrangerar vi resor inom och utom landet, danshelger och fester, allt för att främja sammanhållning och gott kamratskap.

Spånga Folkdansgille har 2017 följande kontaktpersoner

Styrelse

Ordförande Bertil Österlind 37 20 23 [email protected] Sekreterare Angela Enfors 761 28 91 [email protected] Kassör Margareta Klintholm 36 71 57 [email protected] Ledamot Christer Persson 076-8465502 [email protected] Ledamot Marianne Österlind 37 20 23 [email protected] Suppleant Berit Lindh 070 5429455 [email protected] Suppleant Margareta Warholm 795 84 08 [email protected]

Sammankallande Dans och musik Marianne Österlind 37 20 23 [email protected] Gilledans Rune Forsberg 837 213 9 [email protected] Dräkt Gunnel Petersson 760 99 55 [email protected] Julmarknadsgruppen Eva Askberger 0171-51604 [email protected] Festkommittén Len-Marie Bostam 070 512 18 37 [email protected] Lubba Runt Erling Magnusson 760 41 95 [email protected] Lokalkommittén Carl Warholm 36 71 57 [email protected] PR-sektionen Erik Enfors 761 28 91 [email protected] Webmaster Erik Enfors 761 28 91 [email protected]