Vérpótlás, transzfúziós alapismeretekusers.atw.hu/aokszote/download.php?fname=./03] KLINIKAI...

103
Vérpótlás, transzfúziós Vérpótlás, transzfúziós alapismeretek alapismeretek Dr. Vezendi Klára SZTE ÁOK Transzfuziológiai Tanszék

Transcript of Vérpótlás, transzfúziós alapismeretekusers.atw.hu/aokszote/download.php?fname=./03] KLINIKAI...

Vérpótlás, transzfúziósVérpótlás, transzfúziósalapismeretekalapismeretek

Dr. Vezendi KláraSZTE ÁOK Transzfuziológiai Tanszék

Transzfuziológia tárgya:Transzfuziológia tárgya:• Vér-, vérátömlesztés élettani, kórtani

alapjai• Vérrel kapcsolatos szerológiai,

immunológiai kérdések• Vér konzerválása• Vérkészítmények előállítása• Vér tárolása, elosztása, felhasználása• Véradók szervezése, kivizsgálása• Vértranszfúzió gyakorlata

Transzfúzió:Transzfúzió: átömlesztés(vér, vérkészítmény bevitele az érrendszerbe)

·· Mivel (az egypetéjű ikreket kivéve) nincsMivel (az egypetéjű ikreket kivéve) nincs2 genetikailag egyforma egyén, nincs teljes2 genetikailag egyforma egyén, nincs teljesbiokompatibilitás sem.biokompatibilitás sem.

ÞÞ immunizációimmunizáció lehetősége mindenlehetősége mindentranszfúziónál fennálltranszfúziónál fennáll (vvs, fvs, thr.,(vvs, fvs, thr., illetveilletve

plasma antigénekkel szemben).plasma antigénekkel szemben).

·· TranszfúzióTranszfúzió mellékhatásaivalmellékhatásaival isisszámolni kell.számolni kell.

Vércsoport szerológiaiVércsoport szerológiaialapfogalmakalapfogalmak

Vércsoport antigének:Vércsoport antigének:-- Szűkebb értelemben:Szűkebb értelemben:

aa vvsvvs--kk membránján lévő, genetikailagmembránján lévő, genetikailagdeterminált polimorfizmusok:determinált polimorfizmusok:

·· immunválaszt válthatnak kiimmunválaszt válthatnak ki

·· részt vesznek a vvsrészt vesznek a vvs--k anyagcseréjében, ak anyagcseréjében, amembránmembrán alakjának kialakításában,alakjának kialakításában,megtartásábanmegtartásában

--Tágabb értelemben:Tágabb értelemben:vvsvvs--ken, fvsken, fvs--ken, thr.ken, thr.--kon,kon, IgIg--kon, egyébkon, egyébvérfehérjékenvérfehérjéken lévő, egyediséget kifejezőlévő, egyediséget kifejezőöröklött jellegeköröklött jellegek

Vércsoport antitestek:Vércsoport antitestek:

A vvs AgA vvs Ag--k ellen irányuló Atk ellen irányuló At--k IgM, IgG, IgAk IgM, IgG, IgAmolekulák.molekulák.Megjelenésük szerint:Megjelenésük szerint:

·· természetes (reguláris) Attermészetes (reguláris) At--k:k:Ag inger nem ismert (ABO rendszer)Ag inger nem ismert (ABO rendszer)

·· immun (irreguláris) Atimmun (irreguláris) At--k:k:idegen vvs Ag elleniidegen vvs Ag elleni alloallo AtAtsaját vvs Ag ellenisaját vvs Ag elleni autoauto AtAt

Reakció hőmérséklete szerint:Reakció hőmérséklete szerint:·· meleg típusú Atmeleg típusú At--kk (hőoptimum: + 37(hőoptimum: + 37ooC)C)·· hideg típusú Athideg típusú At--kk (hőoptimum: + 4(hőoptimum: + 4ooC)C)

285285 vércsoport determináns ismert,vércsoport determináns ismert,melyek a vvsmelyek a vvs--k felszínén kifejeződnek.k felszínén kifejeződnek.EzeketEzeket 2222 vércsoport rendszerbevércsoport rendszerbefoglalták.foglalták.

Transzfúziós szempontból legfontosabbTranszfúziós szempontból legfontosabbvércsoport rendszerek:vércsoport rendszerek:

ABOABO

Rh(D)Rh(D)

ABO vércsoportABO vércsoport--antigének ésantigének ésantitestekantitestek

Karl Landsteiner(1868-1943)

1900-ban felfedezte a 0, A, Bvércsoportot.

Erről „A normális emberi véragglutinációs jelenségeiről” c.közleményében számol be1901. november 14-én. (Wienerklinische Wochenschrift c. lapban)

1930-ban Nobel díjat kapott.

Munkatársai és sajátvérét vizsgálva 3különféle fajtájú vvs-t(A, B, 0), valamint2 isoagglutinint(vércsoport antitestet)különített el.

Ezek köztiösszefüggést felismervemegalkotta a rólaelnevezett szabályt.

Landsteiner szabályLandsteiner szabály

„Minden egészséges felnőtt egyén savója az„Minden egészséges felnőtt egyén savója azantianti--A és antiA és anti--B antitestek közülB antitestek közül –– normálisnormáliskörülmények közöttkörülmények között –– sohasemsohasemtartalmazhatja azt az antitestet, mely sajáttartalmazhatja azt az antitestet, mely sajátvörösvérsejtjein levő antigénnel reagál, devörösvérsejtjein levő antigénnel reagál, deminden esetben tartalmaznia kell azt,minden esetben tartalmaznia kell azt,amelyiknek antigénje a sajátamelyiknek antigénje a sajátvörösvérsejtjein nem található.”vörösvérsejtjein nem található.”

Megállapította, hogy egyik csoportú vér nem mindigkompatibilis a másikkal és e különbségeket atranszfúziónál figyelembe kell venni.

1902-ben Alfredo von Castello ésAdriano Sturli megtalálták a negyedik(AB) vércsoportot.

Az ABO antigénekAz ABO antigének minden vérsejten és aminden vérsejten és aszomatikus sejteken is kifejeződnek.szomatikus sejteken is kifejeződnek.

Szerkezetük: szénhidrát típusúakSzerkezetük: szénhidrát típusúak (glikoproteinek).(glikoproteinek).

A csoporttulajdonságért aA csoporttulajdonságért a terminalisterminaliscukormolekulacukormolekula a felelős.a felelős.

ABH antigenek szerkezeteABH antigenek szerkezete

OO

AA

BB

Terminális cukormolekulaTerminális cukormolekula

ABO vércsoport antitestek:ABO vércsoport antitestek:

AntiAnti--AA

AntiAnti--BB

Természetes (reguláris)Természetes (reguláris) ellenanyagok:ellenanyagok:

előzetes Ag inger nélkül jelenelőzetes Ag inger nélkül jelenvannak a serumban.vannak a serumban.

Inkompatibilis transzfúzió: hemolitikusInkompatibilis transzfúzió: hemolitikustranszfúziós reakciótranszfúziós reakció(intravascularis hemolízis)(intravascularis hemolízis)

Az ABO vércsoport genetikája 1.Az ABO vércsoport genetikája 1.Az ABO antigének kialakításáért 3 géncsaládAz ABO antigének kialakításáért 3 géncsaládfelelős:felelős:

-- ABOABO (9. kromoszómán)(9. kromoszómán)

-- HhHh ésés SeseSese (kapcsolt lokuszban a 19.(kapcsolt lokuszban a 19.kromoszómán)kromoszómán)

Az ABO vércsoport Ag tulajdonság a méhen belüliAz ABO vércsoport Ag tulajdonság a méhen belüliélet során megjelenik.élet során megjelenik.

Az ABO antitestek 3Az ABO antitestek 3--6 hónapos korban jelennek6 hónapos korban jelennekmegmeg(amikor a bélflóra E. colira vált. Az ABO At(amikor a bélflóra E. colira vált. Az ABO At--k a baktériumokk a baktériumoksejtfalában lévő oligoszacharid strukturákra adott immunválaszsejtfalában lévő oligoszacharid strukturákra adott immunválaszfolyamán képződnekfolyamán képződnek ÞÞ vvs Agvvs Ag--k hasonlósága a baktériumokéhoz).k hasonlósága a baktériumokéhoz).

AA H génH gén hatására a vvshatására a vvs--k felszínén, ak felszínén, a SeSe géngénhatására a secretumokbanhatására a secretumokban H anyagH anyag jelenik megjelenik meg..

(Az emberek 80 %(Az emberek 80 %--a secretor: a vércsoport tulajdonság aa secretor: a vércsoport tulajdonság atestnedvekben is jelen van).testnedvekben is jelen van).

AzAz A és B génA és B gén a H anyagota H anyagot AA ésés B anyaggáB anyaggáalakítja, míg aalakítja, míg a O génO gén változatlanul hagyja.változatlanul hagyja.

Ha sem A, sem B, sem H anyag nincs a vvsHa sem A, sem B, sem H anyag nincs a vvs--ken:ken:Bombay fenotípusBombay fenotípus (csak egy másik Bombay típusútól(csak egy másik Bombay típusútólkaphat vért).kaphat vért).

Az ABO vércsoport genetikája 2.Az ABO vércsoport genetikája 2.

Az ABO vércsoport genetikája 3.Az ABO vércsoport genetikája 3.

Bombay: vvsBombay: vvs--ken sem A, sem B, sem H antigén nincsken sem A, sem B, sem H antigén nincs

ABO vércsoport öröklődéseABO vércsoport öröklődéseKodomináns (A és B)Kodomináns (A és B) –– recesszív (O)recesszív (O)

Genotípus: Fenotípus: vvs Ag: seGenotípus: Fenotípus: vvs Ag: se--At:At:AAAAAOAO

AAAA

AAAA

AntiAnti--BBAntiAnti--BB

BBBBBOBO

BBBB

BBBB

AntiAnti--AAAntiAnti--AA

ABAB ABAB A és BA és B --

OOOO OO --AntiAnti--A ésA ésAntiAnti--BB

ABOABOvércsoportokvércsoportoköröklődéseöröklődése

ABO vércsoport AgABO vércsoport Ag--k és Atk és At--kk

AB poz.AB neg.B poz.B neg.A poz.A neg.O poz.O neg.

4%4%

1%1%

10%10%

2%2%

34%34%

6%6%

37 %37 %

6%6%

Vércsoportok megoszlása aVércsoportok megoszlása avilágonvilágon

O +O +

OO --

Magyarországi populáció:Magyarországi populáció: A: 44%, 0: 32%, B: 16%, AB: 8%A: 44%, 0: 32%, B: 16%, AB: 8%

AB +AB +ABAB -- B +B +

BB --

A +A +

AA --

ABO vércsoport rendszerABO vércsoport rendszerjelentősége:jelentősége:

•• Transzfúziós:Transzfúziós:–– Hemolitikus transzfúziós szövődményHemolitikus transzfúziós szövődmény

•• TranszplantációsTranszplantációs ((AgAg--k a szöveti sejteken is):k a szöveti sejteken is):–– BMTBMT--t kivéve szervtranszplantáció csak ABOt kivéve szervtranszplantáció csak ABO

kompatibilisen végezhető.kompatibilisen végezhető.•• Igazságügyi orvostani:Igazságügyi orvostani:

–– Apaság, vérfoltokApaság, vérfoltok•• Populáció genetikai:Populáció genetikai:

–– Keleti irányban B Ag gyakorisága nő, amerikaiKeleti irányban B Ag gyakorisága nő, amerikaiindiánoknál O túlsúly, lappok közt A2 gyakoriindiánoknál O túlsúly, lappok közt A2 gyakori

•• Antropológiai:Antropológiai:–– Őskori csontokból vércsoport meghatározásŐskori csontokból vércsoport meghatározás

Rh vércsoportRh vércsoport--antigének ésantigének ésantitestekantitestek

Az ABO vércsoport figyelembevétele ellenére továbbra iselőfordultak súlyosösszeférhetetlenségre utalótünetek. Az újszülöttkorisárgaságok okát sem ismerték.

Philip Levine és Rufus E. Stetsonészlelése (1939): halva születettgyermek anyjánál a férjétőlkapott vér transzfúziója utánsúlyos hemolízis alakult ki.Mindkettőjük vércsoportja: 0

Ok: anya immunizációja amagzat valamilyen antigénjeellen. Az anya széruma a 0-svérek 80%-át agglutinálta.

1940:

Karl Landsteiner és az amerikai AlexanderSolomon Wiener felfedezte az Rh rendszert, melyaz AB0 vércsoportrendszer után a vvs-klegfontosabb ismérve.

1941:

Levine felismerte az összefüggést az Rh-rendszerés az újszülöttkori hemolitikus betegség közt.Az Rh típus figyelembe vétele a kórképelőfordulásának drámai csökkenéséhez vezetett.

Rh rendszer antigének:Rh rendszer antigének:56 Ag tulajdonság ismert56 Ag tulajdonság ismert

•• D:D:–– Népesség 85 %Népesség 85 %--a Rh(D) pozitív,a Rh(D) pozitív,

15 %15 %--a Rh negatív (D Ag hiánya)a Rh negatív (D Ag hiánya)–– 4. gesztációs héten vvs4. gesztációs héten vvs--ken megtalálhatóken megtalálható–– Csak a vvsCsak a vvs--k hordozzákk hordozzák–– Legimmunogénebb Ag (At termelés 50 %Legimmunogénebb Ag (At termelés 50 %--ban)ban)–– Gyenge DGyenge D--variáns: Du /Rh(D) poz.variáns: Du /Rh(D) poz.--k 1%k 1%--a/a/

(poziciós(poziciós--, öröklött gyenge, öröklött gyenge-- , epitóphiányos D variáns), epitóphiányos D variáns)

•• Egyéb:Egyéb:–– C, c, E, eC, c, E, e (Rh fenotípus)(Rh fenotípus)–– CCww

Rh antigénRh antigénFehérjeFehérje természetű, fontos szerepe van a vvs membrántermészetű, fontos szerepe van a vvs membránintegritásának biztosításábanintegritásának biztosításában(Rh null fenotípus(Rh null fenotípus ÞÞ vvs membrándefektus, hemolízis).vvs membrándefektus, hemolízis).

Sejt külső felszíneSejt külső felszíne

Kettős lipid rétegKettős lipid réteg

CitoplazmaCitoplazma

Rh vércsoport rendszer öröklődése:Rh vércsoport rendszer öröklődése:

DominánsDomináns

Rh(D) pozitív: DD, Dd genotípusRh(D) pozitív: DD, Dd genotípus

Rh(D) negatív: dd genotípusRh(D) negatív: dd genotípus

Rh rendszer antitestek:Rh rendszer antitestek:•• Immun AtImmun At--k:k: előzetes Ag ingerelőzetes Ag inger

következményeként jelennek csak meg akövetkezményeként jelennek csak meg asavóban (transzfúzió, terhesség).savóban (transzfúzió, terhesség).

•• Hemolitikus transzfúziós szövődményt, ill.Hemolitikus transzfúziós szövődményt, ill.újszülöttkori hemolitikus betegséget (UHB)újszülöttkori hemolitikus betegséget (UHB)okoznak.okoznak.(hemolízis érpályán belül)(hemolízis érpályán belül)

•• Gyakoribb Rh AtGyakoribb Rh At--k:k:–– antianti -- DD–– antianti -- C,C, -- E,E, -- c,c, -- e,e, -- CCww

AnyaiAnyaiimmunizációimmunizációkivédése:kivédése:

antianti--D IgGD IgGimmunglobulinimmunglobulin

Újszülöttkori hemolitikus betegség (UHB)Újszülöttkori hemolitikus betegség (UHB)

Egyéb, transzfúziós szempontból jelentősEgyéb, transzfúziós szempontból jelentősvércsoport rendszerekvércsoport rendszerek

VércsoportVércsoportrendszer:rendszer:

Antigén:Antigén: Ag gyakoriság:Ag gyakoriság:%%

Kell:Kell: K, kK, k 9 / 99,89 / 99,8

Duffy:Duffy: FyFyaa, Fy, Fybb 66 / 8366 / 83

Kidd:Kidd: JkJkaa, Jk, Jkbb 77 / 7277 / 72

Lewis:Lewis: LeLeaa, Le, Lebb 22 / 7222 / 72

MNSs:MNSs: M, N, S, sM, N, S, s 78 / 72 / 55 / 8978 / 72 / 55 / 89

Ii:Ii: I, iI, i Fötális vvsFötális vvs--k:k:csak i, felnőtt: Icsak i, felnőtt: I

P:P: P1, P2P1, P2 P1 poz:79P1 poz:79

Kompatibilitási vizsgálatKompatibilitási vizsgálat

Transzfúziónál cél:Transzfúziónál cél:

kompatibilis készítmény adása.kompatibilis készítmény adása.

Kompatibilitás:Kompatibilitás:

a transzfundált vvsa transzfundált vvs--kkátlagos túlélést mutatnakátlagos túlélést mutatnaka recipiens szervezetében.a recipiens szervezetében.

A kompatibilitási vizsgálat lépései:A kompatibilitási vizsgálat lépései:

•• 1.1. ABO és Rh(D) vércsoport meghatározásABO és Rh(D) vércsoport meghatározás

•• 2.2. EllenanyagszűrésEllenanyagszűrés

•• 3.3. Laboratóriumi keresztpróbaLaboratóriumi keresztpróba

1912: Roger Lee meghatározta az

„univerzális donor” (0 vércsoportú egyén)és az

„univerzális recipiens” (AB vércsoportúegyén) fogalmát.

Kompatibilitás szabályai szerintiKompatibilitás szabályai szerintitranszfúziótranszfúzió

•• VvsVvs--kk ésésthrombocytákthrombocytákszempontjából:szempontjából: ÞÞ

(O univerzális donor)(O univerzális donor)

•• PlazmaPlazmaszempontjából:szempontjából: ÞÞ

(AB univerzális(AB univerzálisdonor)donor)

Beteg:Beteg: Donor:Donor:AA A, OA, OBB B, OB, OOO OOABAB A, B, AB, OA, B, AB, O

AA A, ABA, ABBB B, ABB, ABOO O, A, B, ABO, A, B, ABABAB ABAB

Ad 1. Vércsoport vizsgálatAd 1. Vércsoport vizsgálat

A gyakorlatban azA gyakorlatban az ABO és Rh(D) AgABO és Rh(D) Ag--kkkimutatásátkimutatását jelenti.jelenti.

··ABO: szobahőmérséklet,ABO: szobahőmérséklet,vvsvvs--k 10 %k 10 %--os fiz. sós szuszpenziójaos fiz. sós szuszpenziója

·· Rh(D): 37Rh(D): 37 ooC,C, (IgM reagensek használatakor(IgM reagensek használatakorszobahőmérsékleten)szobahőmérsékleten)

vvsvvs--k 50 %k 50 %--os savós szuszpenziójaos savós szuszpenziója

Módjai: klinikai (egyoldalas)Módjai: klinikai (egyoldalas)laboratóriumi (kétoldalas)laboratóriumi (kétoldalas)

A beteg vércsoportját a klinikai és laboratóriumiA beteg vércsoportját a klinikai és laboratóriumivércsoport eredmény együttesen adja!vércsoport eredmény együttesen adja!

Vércsoport meghatározás alapja: vvsVércsoport meghatározás alapja: vvs--kkagglutinációjaagglutinációja

1.1.

3.3.

2.2.

Klinikai (egyoldalas)vércsoport meghatározás:

csak a vvs-k Ag tulajdonságátvizsgálja

vvs Ag-k reakciójatesztsavókkal

Tesztsavó + 10%Tesztsavó + 10%--os fiz. sós vvsos fiz. sós vvsszuszpenzió.szuszpenzió.

Klinikai ABO meghatározásKlinikai ABO meghatározás

AntiAnti--AA AntiAnti--BB AntiAnti--A,A,-- BB

++ -- ++ -- AA-- ++ ++ -- BB-- -- -- -- OO++ ++ ++ -- ABAB

Tesztsavók:Tesztsavók: Saját savó: Értékelés:Saját savó: Értékelés:

Laboratóriumi (kétoldalas) vércsoportLaboratóriumi (kétoldalas) vércsoportmeghatározás:meghatározás:

A vvsA vvs--k Ag tulajdonsága mellettk Ag tulajdonsága mellett (bal oldal)(bal oldal) aasavó Atsavó At tartalmát is vizsgáljatartalmát is vizsgálja ismert Agismert Agtulajdonságú vvstulajdonságú vvs--kelkel (jobb oldal).(jobb oldal).

A két oldal a Landsteiner szabály értelmébenA két oldal a Landsteiner szabály értelmébenegymást ellenőrzi.egymást ellenőrzi.

Laboratóriumi ABO meghatározásLaboratóriumi ABO meghatározás

AntiAnti--AA

AntiAnti--BB

AntiAnti--A,A,--BB

AA BB OO

++ -- ++ -- ++ -- AA

-- ++ ++ ++ -- -- BB

-- -- -- ++ ++ -- OO

++ ++ ++ -- -- -- ABAB

Tesztsavók: Tesztsejtek: Vércsoport:Tesztsavók: Tesztsejtek: Vércsoport:

Vércsoport vizsgálati technikák:Vércsoport vizsgálati technikák:

-- lemezeslemezes

-- csövescsöves

-- bedside kártyabedside kártya

-- automatizált: microplateautomatizált: microplate

-- oszlopagglutinációoszlopagglutináció

Vércsoport meghatározás lemezes módszerrelVércsoport meghatározás lemezes módszerrel

Bedside kártyaBedside kártya

SzámítógéppelSzámítógéppelvezérelt vércsoportvezérelt vércsoportmeghatározómeghatározóautomatákautomaták

Mikroplate technikaMikroplate technika

Oszlopagglutinációs technikaOszlopagglutinációs technika

Ad 2.Ad 2. A kompatibilitási vizsgálat magábanA kompatibilitási vizsgálat magábanfoglalja afoglalja a kötelező ellenanyagszűrést:kötelező ellenanyagszűrést:

Vizsgálat célja: a beteg savója tartalmazVizsgálat célja: a beteg savója tartalmaz--eeolyan Atolyan At--t, amely a donor valamely vvs Agt, amely a donor valamely vvs Ag--velvelin vivo reagálva hemolitikus szövődménytin vivo reagálva hemolitikus szövődménytokoz.okoz.

ÞÞ a beteg savóját ismert Ag tulajdonságú vvsa beteg savóját ismert Ag tulajdonságú vvs--kelkel (a klinikailag fontos At(a klinikailag fontos At--k Agk Ag--jeirejeire nézvenézvehomozygota tesztsejtekkelhomozygota tesztsejtekkel) vizsgálják a) vizsgálják atranszfúziós szempontból jelentős Attranszfúziós szempontból jelentős At--kkjelenlétére.jelenlétére.

Ha az AtHa az At IgM típusú (komplett) At:IgM típusú (komplett) At:

akkor azakkor az AtAt--kk rákötődnek a vvsrákötődnek a vvs -- kre, összekapcsoljákkre, összekapcsoljákazokatazokat ÞÞ rácsszerkezet létrejön: agglutinációrácsszerkezet létrejön: agglutináció

AzAz IgG típusú (inkomplett) AtIgG típusú (inkomplett) At--kk

csak rákötődnek a vvscsak rákötődnek a vvs -- kre, de nem tudjákkre, de nem tudjákösszekapcsolni azokatösszekapcsolni azokat ÞÞ agglutináció nem jön létre.agglutináció nem jön létre.

Ok: IgG molekula 2 karja közti távolság kicsi,Ok: IgG molekula 2 karja közti távolság kicsi, így azígy azAt nem képes két különböző vvsAt nem képes két különböző vvs--n lévő epitóphozn lévő epitóphozkapcsolódni.kapcsolódni.

IgG típusú (inkomplett) AtIgG típusú (inkomplett) At--kk kimutatásakimutatása

AntiAnti--humán immunglobulinnalhumán immunglobulinnal (Coombs savó = emberi(Coombs savó = emberiIgIg--nal szemben állatokban termelt antitest)nal szemben állatokban termelt antitest) reagáltatvareagáltatvaaz agglutináció létrejön. Ez aaz agglutináció létrejön. Ez a Coombs reakció.Coombs reakció. Formái:Formái:

direktdirekt (DAT: direkt antiglobulin teszt)(DAT: direkt antiglobulin teszt)

indirektindirekt (IDAT: indirekt antiglobulin teszt)(IDAT: indirekt antiglobulin teszt)

DAT:DAT:

VvsVvs--k Atk At--teltelvalóvalófedettségénekfedettségénekkimutatásárakimutatására

IDAT:IDAT:

Savóban lévőSavóban lévőAtAtkimutatásárakimutatására

Ad 3.Ad 3. Laboratóriumi keresztpróbaLaboratóriumi keresztpróbaA kompatibilitási vizsgálat 3. lépése, választott vérA kompatibilitási vizsgálat 3. lépése, választott vérigénylése esetén kerül elvégzésre:igénylése esetén kerül elvégzésre:

donor vvsdonor vvs--k + beteg savójak + beteg savója

Reuben OttenbergReuben Ottenberg(1882(1882--1959)1959)

19071907--ben végrehajtotta azben végrehajtotta azelső olyan transzfúziót,első olyan transzfúziót,ahol vércsoportahol vércsoportmeghatározás mellettmeghatározás mellettkeresztpróbát iskeresztpróbát is végzett.végzett.

Negatív ellenanyagszűrés esetén is előfordulhat pozitívNegatív ellenanyagszűrés esetén is előfordulhat pozitívkeresztpróba (kb. 1%):keresztpróba (kb. 1%):

oka: a donor vvsoka: a donor vvs--k olyan Agk olyan Ag--t hordoznak,t hordoznak,amelyek nem voltak rajta azamelyek nem voltak rajta az ellenanyagszűréskorellenanyagszűréskorhasznált teszt vvshasznált teszt vvs--ken.ken.

Laboratóriumi keresztpróba indikációi:Laboratóriumi keresztpróba indikációi:

-- előzetes immunizáció lehetősége (terhesség,előzetes immunizáció lehetősége (terhesség,transzfúzió)transzfúzió)

-- a recipiensnek kimutatható Ata recipiensnek kimutatható At--je van, vagy voltje van, vagy volt

-- alapbetegsége miatt polytranszfundált leszalapbetegsége miatt polytranszfundált lesz(pl. hematológiai kórkép, autoimmun betegség)(pl. hematológiai kórkép, autoimmun betegség)

-- sympexisképző savó (Atsympexisképző savó (At--t elfedhet)t elfedhet)

TranszfúzióTranszfúzió

A transzfúzió módjaA transzfúzió módjaváltozott az időkváltozott az időkfolyamán:folyamán:

a direkt transzfúzióta direkt transzfúziótfelváltotta afelváltotta a célzottcélzotthemoterápia.hemoterápia.

Transzfúzióaz 1600-asévekben(bárányvéremberbe)

(Illusztráció1667-ből)

Transfusion in Paris - 1874

Transzfúzió első fotó dokumentációja1870. Bellevue Hospital (O.S. Mason)

VéradásVéradás

A donoroktól 450 mlA donoroktól 450 mlvér vételét jelenti.vér vételét jelenti.

A korszerű vérfeldolgozási módszerrel lehetővéA korszerű vérfeldolgozási módszerrel lehetővévált zárt rendszerben a donoroktól levett teljesvált zárt rendszerben a donoroktól levett teljes

vérvér komponensekrekomponensekre bontása.bontása.

Négyrészes vérvételiNégyrészes vérvételizsákrendszerzsákrendszer

vvs plazma thr.vvs plazma thr.

plazmaplazma

buffy coatbuffy coat

vvsvvs--kk

Transzfúzió alkalmával megválaszolandóTranszfúzió alkalmával megválaszolandókérdések:kérdések:

MIKOR?MIKOR?

MENNYIT?MENNYIT?

MIT?MIT?transzfundáljunktranszfundáljunk

I.I. MIKOR?MIKOR?Transzfúzió indikációjaTranszfúzió indikációja

A „10/30” szabályA „10/30” szabályelavultelavult

AA transzfúziótranszfúzió indikációjátindikációját aa szövetiszövetioxigenizációoxigenizáció mértékemértéke szabjaszabja megmeg..

•• Az oxigenizáció tényezői:Az oxigenizáció tényezői:–– Hb, vér OHb, vér O22 tartalma, perctérfogat, szervtartalma, perctérfogat, szerv--

perfúzió, szövetek Operfúzió, szövetek O22 felvétele (gázcsere)felvétele (gázcsere)

•• Az oxigenizáció minden összetevőjeAz oxigenizáció minden összetevőjefigyelembe veendő!figyelembe veendő!

Nemzetközi konszenzus szerintNemzetközi konszenzus szerint 70 g/l az a Hb70 g/l az a Hbértékérték (21 % Htk), melynél vvs transzfúzió(21 % Htk), melynél vvs transzfúzióindokolt.indokolt.

Figyelembe veendőFigyelembe veendő egyéb tényezők:egyéb tényezők:

-- beteg kora (beteg kora (>> 65 év)65 év)

-- kísérőbetegségek (szív, tüdő)kísérőbetegségek (szív, tüdő)

- beteg aktivitásabeteg aktivitása

100 g/l Hb érték felett transzfúzió rendszerint100 g/l Hb érték felett transzfúzió rendszerintszükségtelen.szükségtelen.

Az indikáció felállítása orvosi feladat.Az indikáció felállítása orvosi feladat.Transzfúziós anamnesis fontossága:Transzfúziós anamnesis fontossága:

-- korábbi transzfúziók, esetleges szövődményekkorábbi transzfúziók, esetleges szövődmények

-- utolsó transzfúzió időpontjautolsó transzfúzió időpontja

-- terhességi anamnesis, UHB, halott magzatterhességi anamnesis, UHB, halott magzat

-- hematológiai, immunológiai, onkológiai betegséghematológiai, immunológiai, onkológiai betegség

-- irreguláris Atirreguláris At

-- mesterséges immunizálásmesterséges immunizálás

-- szervszerv--, szövetátültetés, szövetátültetés

-- allergiára való hajlamallergiára való hajlam

Transzfúzió javallata:Transzfúzió javallata:

• Abszolút:– Életet veszélyeztető

anémia– Vérvesztés okozta

keringésielégtelenség

– Oxigenizációs zavar

• Relatív:– Minden más

esetben.Szakmai érvekkelalátámasztani, mérlegelni avárható előnyöket és azesetleges kockázatot.

– Befolyásolótényezők:tüdő-, szívműködés,vérkeringés, Hb, Htk, Hb-O2 affinitás, O2 felvételt,leadást befolyásolóanyagcsere

II. MENNYIT?II. MENNYIT?Transzfúzió célja:Transzfúzió célja: hypoxia megszüntetése.hypoxia megszüntetése.

1 E vvs koncentrátum 10 g/l Hb, illetve 21 E vvs koncentrátum 10 g/l Hb, illetve 2--3 % Htk3 % Htkemelkedést okozemelkedést okoz ÞÞ

2 E vvs koncentrátum adásával a beteg kikerül2 E vvs koncentrátum adásával a beteg kikerüla hypoxiás zónából.a hypoxiás zónából.

Pihenő életmód mellett kb. 100 g/l Hb jó életPihenő életmód mellett kb. 100 g/l Hb jó élet--minőséget biztosít, ez 70 g/l Hb értékről általában 4 Eminőséget biztosít, ez 70 g/l Hb értékről általában 4 Evvs koncentrátum adásával érhető el.vvs koncentrátum adásával érhető el.

A beadás üteme 2A beadás üteme 2--4 ml/kg/óra.4 ml/kg/óra.

Naponta 2 E adása javasolt.Naponta 2 E adása javasolt.

III. MIT?III. MIT?

AA célzott hemoterápiacélzott hemoterápia elveinek megfelelőelveinek megfelelőkészítmény kiválasztása a kompatibilitás elveikészítmény kiválasztása a kompatibilitás elvei

szerint.szerint.

Ha a beteg veszélyeztetett recipiens:eszélyeztetett recipiens:

- polytranszfundáltpolytranszfundált

-- immundeficiensimmundeficiens

transzfúziótranszfúzió választott vérrelválasztott vérrel (ABO, Rh(D),(ABO, Rh(D),Rh fenotípus, Kell Ag)Rh fenotípus, Kell Ag)

(ismételt transzfúzió után vvs Ag(ismételt transzfúzió után vvs Ag--kel szembenikel szembenialloimmunizáció előfordulása kb. 10alloimmunizáció előfordulása kb. 10--15 %)15 %)

gyakrangyakran speciálisspeciális készítményekkelkészítményekkel

Vörösvérsejt pótlásVörösvérsejt pótlás

Korszerűtlen készítmények:Korszerűtlen készítmények:

Teljes vér, vvs. koncentrátum.Teljes vér, vvs. koncentrátum.

Mellékhatások:Mellékhatások:

volumenterhelés, plazmafehérje allergia, citrátvolumenterhelés, plazmafehérje allergia, citráthatás, vírusátvitel (HAV, HBV, HCV, HIV 1hatás, vírusátvitel (HAV, HBV, HCV, HIV 1--2)2)

fvsfvs--kel kapcsolatos mellékhatások:kel kapcsolatos mellékhatások:

NHLTRNHLTR

HLA immunizációHLA immunizáció

TATA--GVHDGVHD

Vírusátvitel (CMV, EBV, HTLVVírusátvitel (CMV, EBV, HTLV--II--II)II)

ElsődlegesElsődleges vvsvvs készítmény:készítmény:Határréteg szegényített,Határréteg szegényített, adeninadenin tartalmú oldatbantartalmú oldatbanreszuszpendáltreszuszpendált vvsvvs. koncentrátum.. koncentrátum.

HtkHtk: 60: 60--70 %70 %--osos

fvsfvs tartalom:tartalom: <<1,2 x101,2 x1099/E/E((fvsfvs eltávolítás hatékonysága 75 %eltávolítás hatékonysága 75 %--os)os)

plazmafehérjék:plazmafehérjék: << 3 g/E3 g/E

IgIg--kk, C3, C4:, C3, C4: << kiindulási érték 1%kiindulási érték 1%--aa

(A komplement komponensek 4(A komplement komponensek 4--5 nap után már5 nap után már nemnemmutathatók ki).mutathatók ki).

ABOABO AtAt tartalom: minimálistartalom: minimális (vércsoport kompatibilisen(vércsoport kompatibilisenis adható)is adható)

Másodlagos vvs készítmények:Másodlagos vvs készítmények:

SzűrtSzűrt vvsvvs koncentrátumkoncentrátum::

fvs tartalom minimálisfvs tartalom minimális

MosottMosott vvsvvs koncentrátumkoncentrátum::

plazmamentesplazmamentes

Besugarazott vvs koncentrátum:Besugarazott vvs koncentrátum:

életképes donor T lymphocytákéletképes donor T lymphocytákmitózisgátlásamitózisgátlása

SzűrtSzűrt vvsvvs koncentrátumkoncentrátumHtkHtk: 60: 60--70%70%

Plazmatartalom = határréteg szegényítettPlazmatartalom = határréteg szegényített vvsvvs konc.konc.

FvsFvs:: <<11--5 x105 x1066/E/E((fvsfvs eltávolítás hatékonysága 99,9 %)eltávolítás hatékonysága 99,9 %)

Előnye:Előnye: fvsfvs-- kontaminációval kapcsolatoskontaminációval kapcsolatosszövődmények hiányoznakszövődmények hiányoznak

Formái:Formái: -- laboratóriumi, betegágy melletti szűréslaboratóriumi, betegágy melletti szűrés

-- korai (48 órán belül), késői szűrés,korai (48 órán belül), késői szűrés, inin--linelineszűrésszűrés

Leukodepléciólaboratóriumban

MosottMosott vvsvvs koncentrátumkoncentrátumHtkHtk: 60: 60--70 %70 %

FvsFvs tartalom:tartalom: << 5x105x1088/E/E

Plazmafehérje:Plazmafehérje: << 0,5 g/E0,5 g/E

Komplement,Komplement, IgIg, ABO, ABO AtAt tartalom:tartalom: 00

Indikáció:Indikáció:

-- IgAIgA hiányhiány

-- plazmafehérje allergiaplazmafehérje allergia

-- nem ABO azonosnem ABO azonos vvsvvs ((>> 2E) transzfúziója2E) transzfúziója

-- határréteg szegényhatárréteg szegény reszuszpreszuszp.. vvsvvs konc.konc.hiányábanhiányában (AIHA, PNH)(AIHA, PNH)

Besugarazott vvs koncentrátum:Besugarazott vvs koncentrátum:

Cél:Cél: TATA--GVHD megelőzése azGVHD megelőzése az életképes donor Téletképes donor Tlymphocyták proliferációjának gátlásával.lymphocyták proliferációjának gátlásával.

(TA(TA--GVHD reakciók 50 %GVHD reakciók 50 %--a lymphoproliferativa lymphoproliferativmegbetegedésekben fordul elő).megbetegedésekben fordul elő).

Mód:Mód: gg irradiáció (30irradiáció (30--50 Gy) a levételtől számított 1450 Gy) a levételtől számított 14napon belül.napon belül.

Felhasználás: a besugarazást követően max. 14 napig.Felhasználás: a besugarazást követően max. 14 napig.

A készítmény nem fvs mentes!A készítmény nem fvs mentes!

Besugarazott vvs koncentrátum indikációi:Besugarazott vvs koncentrátum indikációi:· Abszolút:Abszolút:

Akut leukemia: HLAAkut leukemia: HLA--azonos thr., elsőazonos thr., első--, másodfokú, másodfokúrokontól származó vérrokontól származó vér

Allogén csv/PBPC transzplantáció (a kondicionáló kezelésAllogén csv/PBPC transzplantáció (a kondicionáló kezeléskezdetétől az immunoszuppresszív kezeléskezdetétől az immunoszuppresszív kezelésbefejezéséig /kb. 6 hónap/)befejezéséig /kb. 6 hónap/)

Allogén csv. donorokAllogén csv. donorokAutolog csv/PBPC transzplantáció (a gyűjtés előtti 7.Autolog csv/PBPC transzplantáció (a gyűjtés előtti 7.

naptól 3 hónapig a transzplantáció után)naptól 3 hónapig a transzplantáció után)Hodgkin kórHodgkin kórKongenitális immundeficienciaKongenitális immundeficienciaIntrauterin transzfúzióIntrauterin transzfúzió

·· Relatív:Relatív: koraszülöttkoraszülöttmalignus hematológiai kórkép citosztatikus kezelésemalignus hematológiai kórkép citosztatikus kezelése

·· Nem indokolt:Nem indokolt: aplasztikus anémia, Nonaplasztikus anémia, Non--Hodgkin ly., HIVHodgkin ly., HIV

Thrombocyta pótlásThrombocyta pótlás

Thrombocyta transzfúzió indikációja:Thrombocyta transzfúzió indikációja:

thr. penia, thr. funkció zavar okozta vérzésthr. penia, thr. funkció zavar okozta vérzésmegelőzése és kezelése.megelőzése és kezelése.

Kontraindikált:Kontraindikált:

TTP, HUS, HITTTP, HUS, HIT

Vércsoport kompatibilitási szempontok:Vércsoport kompatibilitási szempontok:ABO azonos/kompatibilis készítmény adandó.ABO azonos/kompatibilis készítmény adandó.

GesztációsGesztációs korúkorú RhRh negneg.. nőnélnőnél RhRh negneg.. thrthr..készítménytkészítményt kellkell adniadni..

Thrombocyta transzfúzió indikációja I.Thrombocyta transzfúzió indikációja I.

A.A. Csontvelő elégtelenségben:Csontvelő elégtelenségben:-- terápiás:terápiás: ha a beteg vérzik.ha a beteg vérzik.

-- profilaktikus:profilaktikus:

≤ 10x10≤ 10x1099/l thr. számnál, ha egyéb, vérzésveszélyt/l thr. számnál, ha egyéb, vérzésveszélytfokozó rizikótényező nincs.fokozó rizikótényező nincs.

≤ 20x10≤ 20x1099/l thr. számnál, ha egyéb rizikófaktorok/l thr. számnál, ha egyéb rizikófaktorokis vannak (pl. sepsis, hemosztázis zavar).is vannak (pl. sepsis, hemosztázis zavar).

Thrombocyta transzfúzió indikációja II.Thrombocyta transzfúzió indikációja II.

B.B. Invazív beavatkozásoknál:Invazív beavatkozásoknál:-- nem indokolt:nem indokolt: csv. aspiráció,csv. aspiráció, -- biopsia.biopsia.

-- thr. számthr. szám >> 50x 1050x 1099/l/l--re emelendő:re emelendő:lumbalpunkció, epiduralis anesthesia,lumbalpunkció, epiduralis anesthesia,iv. kanül, transbronchialisiv. kanül, transbronchialis--, ill., ill.májbiopsia, laparotomia.májbiopsia, laparotomia.

-- thr. számthr. szám >> 100x 10100x 1099/l/l--re emelendő:re emelendő:nagy műtét, agynagy műtét, agy--, szemműtét., szemműtét.

Thrombocyta transzfúzió formái, dózisa:Thrombocyta transzfúzió formái, dózisa:

-- Teljes vérből, buffy coat technikával:Teljes vérből, buffy coat technikával:-- egyediegyedi (egy donor véréből)(egy donor véréből)-- poolozottpoolozott (több donor vérből egy gyűjtőzsákba(több donor vérből egy gyűjtőzsákba

töltve)töltve)Dózis:Dózis: 10 tskg10 tskg--onként 1 E teljes vérbőlonként 1 E teljes vérbőlkészült thr. koncentrátum .készült thr. koncentrátum .

(1E: kb. 0,6x10(1E: kb. 0,6x101111 thr)thr)-- Gépi aferezis technikával:Gépi aferezis technikával:

előnye: egy donortól származik.előnye: egy donortól származik.Dózis:Dózis: 0,5x 100,5x 101111 thr/10 tskgthr/10 tskg

(1 készítmény: kb. 3(1 készítmény: kb. 3--4x104x101111 thr)thr)

Thrombocyta transzfúzió hatékonyságánakThrombocyta transzfúzió hatékonyságánakellenőrzése:ellenőrzése:

-- Klinikai: vérzés megszűnéseKlinikai: vérzés megszűnése

-- Laboratóriumi: thr. számolásLaboratóriumi: thr. számolás

2020--24 órával a thr. transzfúzió24 órával a thr. transzfúzióutánután >> 5x105x1099/l thr. szám emelkedés./l thr. szám emelkedés.

Thrombocyta refrakter állapotThrombocyta refrakter állapot(polytranszfundáltak(polytranszfundáltak >> 50 %50 %--ánál)ánál)

•• Immun:Immun:–– Thr. allo At:Thr. allo At:

•• HLA (leggyakoribb,HLA (leggyakoribb,kb. 90%)kb. 90%)

•• HPA (kb.10%)HPA (kb.10%)•• ABO maior inkomp.ABO maior inkomp.

–– Egyéb AtEgyéb At--k:k:•• Thr. auto AtThr. auto At•• DrogDrog--dependens thr. Atdependens thr. At

–– Immun komplexekImmun komplexek

•• Nem immun:Nem immun:–– Infekció,ill. kezeléseInfekció,ill. kezelése

(amphotericin B!)(amphotericin B!)–– SplenomegaliaSplenomegalia–– DICDIC–– LázLáz–– VérzésVérzés

Teendők thr. refrakter állapotban:Teendők thr. refrakter állapotban:

Klinikai értékelésKlinikai értékelés(infekció? DIC? splenomegalia?)(infekció? DIC? splenomegalia?)

Pozitív:Pozitív: Negatív:Negatív:Klinikai ok kezelése,Klinikai ok kezelése,random thr. tovább.random thr. tovább.

HLA AtHLA At--k poz:k poz: HLA AtHLA At--k neg:k neg:

HLA kompatibilis thr. ABO incomp.?HLA kompatibilis thr. ABO incomp.?HPA At?HPA At?Drog dependens At?Drog dependens At?Thr. autoAt?Thr. autoAt?

Granulocyta pótlásGranulocyta pótlás

Súlyos neutropeniaSúlyos neutropenia előfordulása: főlegelőfordulása: főlegonkológiai, onkohematológiai betegségekben.onkológiai, onkohematológiai betegségekben.

-- intenzív kezelés fő limitáló tényezőjeintenzív kezelés fő limitáló tényezője

-- a csv/PBPC transzplantáció után többa csv/PBPC transzplantáció után többhétig fennálló neutropenia idejénhétig fennálló neutropenia idejénéletveszélyes bakteriális és gombaéletveszélyes bakteriális és gombainfekciók léphetnek felinfekciók léphetnek fel

Kivédése:Kivédése:··Hemopoetikus növekedési faktorok:Hemopoetikus növekedési faktorok:csökkenthetik a neutropenia súlyosságát és időtartamát, de csakcsökkenthetik a neutropenia súlyosságát és időtartamát, de csakmegfelelő számú hemopoetikus precursor sejt jelenlétében.megfelelő számú hemopoetikus precursor sejt jelenlétében.

··Granulocyta transzfúzió:Granulocyta transzfúzió: számos korlátja van.számos korlátja van.

Granulocyta transzfúzió korlátaiGranulocyta transzfúzió korlátai

-- Neutrofilek gyűjtése nehézkesNeutrofilek gyűjtése nehézkes(a donor G(a donor G--CSF kezelésével gépi ferezissel megfelelőCSF kezelésével gépi ferezissel megfelelőszámúszámú //>>1x101x101010/készítmény//készítmény/ granulocyta nyerhető)granulocyta nyerhető)

-- Transzfúzió után a sejtek rövid ideig élnekTranszfúzió után a sejtek rövid ideig élnek(féléletidő: 6 óra)(féléletidő: 6 óra)

-- Mellékhatások gyakoriak:Mellékhatások gyakoriak:

láz, tüdőszövődmény (ARDS), HLAláz, tüdőszövődmény (ARDS), HLAalloimmunizáció, sejthez kötött vírusokalloimmunizáció, sejthez kötött vírusokátvitele.átvitele.

Granulocyta transzfúzió indikációi:Granulocyta transzfúzió indikációi:

Csontvelő elégtelenség okozta súlyos citopenia:Csontvelő elégtelenség okozta súlyos citopenia:((keringő absz. granulocyta számkeringő absz. granulocyta szám <<0,5x100,5x1099/l)/l)

·· ha széles spektrumú antibiotikumra,ha széles spektrumú antibiotikumra,antimikotikumra nem reagálantimikotikumra nem reagál

·· haha granulocyta recovery nem várható 5granulocyta recovery nem várható 5--77napon belülnapon belül

MeggondolandMeggondolandó:ó:kezelésre rezisztens hematológiai betegkezelésre rezisztens hematológiai beteglélegeztetett beteglélegeztetett betegismert HLA alloimmunizációismert HLA alloimmunizáció

Granulocyta transzfúzió dózisa:Granulocyta transzfúzió dózisa:11--2x102x101010/m/m22/nap/nap

Naponta többször, lassan (10Naponta többször, lassan (101010/óra) 3/óra) 3--4 napig4 napigadandó.adandó.

A transzfúzió még a leggondosabb kivizsgálásA transzfúzió még a leggondosabb kivizsgálásés végrehajtás mellett sem veszélytelenés végrehajtás mellett sem veszélytelen

beavatkozás.beavatkozás.

Transzfúzió veszélyei:Transzfúzió veszélyei:·· alloimmunizáció (vvs, thr, HLA)alloimmunizáció (vvs, thr, HLA)

·· potenciális fertőzés átvitelpotenciális fertőzés átvitel

·· egyéb mellékhatásokegyéb mellékhatások(NHLTR, TRALI, TA(NHLTR, TRALI, TA--GVHD,PTP, allergiásGVHD,PTP, allergiás,,anafilaxiás reakció…stb.)anafilaxiás reakció…stb.)

Előnyben részesítendő:Előnyben részesítendő:EPOEPO (myeloma multiplex, indolens lymphomák /CLL/)(myeloma multiplex, indolens lymphomák /CLL/)

GG--CSFCSF

tthrombopoietinhrombopoietin

Ahhoz,Ahhoz, hogyhogy aa betegbeteg megfelelőmegfelelő vérkészítménytvérkészítményt(jó(jó minőség,minőség, kellőkellő időpont)időpont) kapjon,kapjon, szükségszükség vanvanaa klinikusklinikus –– transzfuziológustranszfuziológus köztiközti párbeszédre!párbeszédre!

-- igényt időben jelezni (vérválasztás nehézsége,igényt időben jelezni (vérválasztás nehézsége,speciális készítmények szükségessége)speciális készítmények szükségessége)

-- szükség esetén transzfuziológiai konzílium.szükség esetén transzfuziológiai konzílium.