Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

download Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

of 84

Embed Size (px)

Transcript of Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  1/84

  SLAUGHTERHOUSE-FIVE

  OR THE CHILDREN'SCRUSADE

  A Duty-dance with Death

  KURT VONNEGUT !R"

  A #$u%th-&ene%ati$n Ge%an-Ae%icann$w (i)in& in ea*y ci%cu*tance*

  $n Ca+e C$d

  ,and *$in& t$$ uch.wh$ a* an Ae%ican in#ant%y *c$ut

  h$%* de c$/at

  a* a +%i*$ne% $# wa%

  witne**ed the #i%e-/$/in& $# D%e*den Ge%any'The F($%ence $# the E(/e'

  a ($n& tie a&$

  and *u%)i)ed t$ te(( the ta(e"Thi* i* a n$)e(

  *$ewhat in the te(e&%a+hic *chi0$+h%enic

  anne% $# ta(e*$# the +(anet T%a(#aad$%e

  whe%e the #(yin& *auce%*

  c$e #%$"

  1eace"

  G%anada 1u/(i*hin& Liited1u/(i*hed in 2345 /y 1anthe% 6$$* Ltd

  F%$&$%e St A(/an* He%t* AL5 5NF

  Re+%inted 2345 2347 8twice9 234: 234;

  Fi%*t +u/(i*hed in G%eat 6%itain /y !$nathan Ca+e Ltd 234a%*ha(( Si%

  R$/e%t Saund/y" C$+y%i&ht 23=7 /y Bi((ia Ki/e% and C$" Liited" Re+%inted /y +e%i**i$n

  $# H$(t Rineha%t and Bin*t$n Inc" and Bi((ia Ki/e% and C$" Liited"

  'Le)en Cent C$tt$n' /y 6$/ >i((e% and Ea De%e% C$+y%i&ht 235 2353 /y >CA >u*ic a

  Di)i*i$n $# >CA Inc" C$+y%i&ht %enewed 23;;23;= and a**i&ned t$ >CA >u*ic a di)i*i$n $#>CA Inc" U*ed /y +e%i**i$n"

  #$%>a%y OHa%e

  and

  Ge%ha%d >((e%

  The catt(e a%e ($win&

  The 6a/y awae*6ut the (itt(e L$%d !e*u*

  N$ c%yin& He ae*"

  One

  A(( thi* ha++ened $%e $% (e**" The wa% +a%t* anyway a%e +%etty uch t%ue" One &uy I new

  %ea((y wa* *h$t in D%e*den #$% tain& a tea+$t that wa*n't hi*" An$the% &uy I new %ea((y did

  th%eaten t$ ha)e hi* +e%*$na( eneie* i((ed /y hi%ed &unen a#te% the wa%" And *$ $n" I')echan&ed a(( the nae*"

  I %ea((y did &$ /ac t$ D%e*den with Gu&&enhei $ney 8G$d ($)e it9 in 23=4" It ($$ed a ($t

  (ie Dayt$n Ohi$ $%e $+en *+ace* than Dayt$n ha*" The%e u*t /e t$n* $# huan /$ne ea( inthe &%$und"

  I went /ac the%e with an $(d wa% /uddy 6e%na%d V" O'Ha%e and we ade #%iend* with a tai

  d%i)e% wh$ t$$ u* t$ the *(au&hte%h$u*e whe%e we had /een ($ced u+ at ni&ht a* +%i*$ne% $#

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  3/84

  wa%" Hi* nae wa* Ge%ha%d >((e%" He t$(d u* that he wa* a +%i*$ne% $# the Ae%ican* #$% a

  whi(e" Be a*ed hi h$w it wa* t$ (i)e unde% C$uni* and he *aid that it wa* te%%i/(e at

  #i%*t /ecau*e e)e%y/$dy had t$ w$% *$ ha%d and /ecau*e the%e wa*n't uch *he(te% $% #$$d $%

  c($thin&" 6ut thin&* we%e uch /ette% n$w" He had a +(ea*ant (itt(e a+a%tent and hi* dau&hte%wa* &ettin& an ece((ent educati$n" Hi* $the% wa* incine%ated in the D%e*den #i%e-*t$%" S$ it

  &$e*"

  He *ent O'Ha%e a +$*tca%d at Ch%i*ta*tie and he%e i* what it *aid 'I wi*h y$u and y$u% #ai(y a(*$ a* t$ y$u% #%iend >e%%y Ch%i*ta* and a ha++y New ea% and

  I h$+e that we'(( eet a&ain in a w$%(d $# +eace and #%eed$ in the tai ca/ i# the accident wi(("'

  I (ie that )e%y uch 'I# the accident wi(("' I w$u(d hate t$ te(( y$u what thi* ($u*y (itt(e /$$ c$*t e in $ney and aniety and tie"

  Bhen I &$t h$e #%$ the Sec$nd B$%(d Ba% twenty-th%ee yea%* a&$ I th$u&ht it w$u(d /e ea*y

  #$% e t$ w%ite a/$ut the de*t%ucti$n $# D%e*den *ince a(( I w$u(d ha)e t$ d$ w$u(d /e t$ %e+$%twhat I had *een" And I th$u&ht t$$ that it w$u(d /e a a*te%+iece $% at (ea*t ae e a ($t $#

  $ney *ince the *u/?ect wa* *$ /i&"

  6ut n$t any w$%d* a/$ut D%e*den cae #%$ y ind then-n$t en$u&h $# the t$ ae a

  /$$ anyway" And n$t any w$%d* c$e n$w eithe% when I ha)e /ec$e an $(d #a%t with hi*e$%ie* and hi* 1a(( >a((* with hi* *$n* #u(( &%$wn" I thin $# h$w u*e(e** the D%e*den -+a%t $#

  y e$%y ha* /een and yet h$w te+tin& D%e*den ha* /een t$ w%ite a/$ut and I a %einded

  $# the #a$u* (ie%ic

  The%e wa* a y$un& an #%$ Sta/$u(

  Bh$ *$(i($@ui0ed thu* t$ hi* t$$('$u t$$ a(( y wea(th

  And y$u %uined y hea(th

  And n$w y$u w$n't +ee y$u $(d #$$(

  And I' %einded t$$ $# the *$n& that &$e*

  >y nae i* $n $n*$nI w$% in Bi*c$n*in

  I w$% in a (u/e%i(( the%e"

  The +e$+(e I eet when I wa( d$wn the *t%eetThey *ay 'Bhat'* y$u% nae

  And I *ay

  J>y nae i* $n $n*$nI w$% in Bi*c$n*in"""

  And *$ $n t$ in#inity"

  O)e% the yea%* +e$+(e I')e et ha)e $#ten a*ed e what I' w$%in& $n and I')e u*ua((y%e+(ied that the ain thin& wa* a /$$ a/$ut D%e*den"

  I *aid that t$ Ha%%i*$n Sta%% the $)ie-ae% $ne tie and he %ai*ed hi* eye/%$w* and

  in@ui%ed 'I* it an anti-wa% /$$' 'e*' I *aid" 'I &ue**"'

  '$u n$w what I *ay t$ +e$+(e when I hea% they'%e w%itin& anti-wa% /$$*'

  'N$" Bhat d$ y$u *ay Ha%%i*$n Sta%%''I *ay Bhy d$n't y$u w%ite an anti-&(acie% /$$ in*tead'

  Bhat he eant $# c$u%*e wa* that the%e w$u(d a(way* /e wa%* that they we%e a* ea*y t$ *t$+ a*

  &(acie%*" I /e(ie)e that t$$"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  4/84

  And e)en i# wa%* didn't ee+ c$in& (ie &(acie%* the%e w$u(d *ti(( /e +(ain $(d death"

  Bhen I wa* *$ewhat y$un&e% w$%in& $n y #a$u* D%e*den /$$ I a*ed an $(d wa%/uddy naed 6e%na%d V" O'Ha%e i# I c$u(d c$e t$ *ee hi" He wa* a di*t%ict att$%ney in

  1enn*y()ania" I wa* a w%ite% $n Ca+e C$d" Be had /een +%i)ate* in the wa% in#ant%y *c$ut*" Be

  had ne)e% e+ected t$ ae any $ney a#te% the wa% /ut we we%e d$in& @uite we((" I had the 6e(( Te(e+h$ne C$+any #ind hi #$% e" They a%e w$nde%#u( that way" I ha)e thi*

  di*ea*e (ate at ni&ht *$etie* in)$()in& a(c$h$( and the te(e+h$ne" I &et d%un and I d%i)e y

  wi#e away with a /%eath (ie u*ta%d &a* and %$*e*" And then *+eain& &%a)e(y and e(e&ant(yint$ the te(e+h$ne I a* the te(e+h$ne $+e%at$%* t$ c$nnect e with thi* #%iend $% that $ne #%$

  wh$ I ha)e n$t hea%d in yea%*"

  I &$t O'Ha%e $n the (ine in thi* way" He i* *h$%t and I a ta((" Be we%e >utt and !e## in the wa%"Be we%e ca+tu%ed t$&ethe% in the wa%" I t$(d hi wh$ I wa* $n the te(e+h$ne" He had n$ t%$u/(e

  /e(ie)in& it" He wa* u+" He wa* %eadin&" E)e%y/$dy e(*e in hi* h$u*e wa* a*(ee+"

  'Li*ten' I *aid 'I' w%itin& thi* /$$ a/$ut D%e*den" I'd (ie *$e he(+ %ee/e%in& *tu##" I

  w$nde% i# I c$u(d c$e d$wn and *ee y$u and we c$u(d d%in and ta( and %ee/e%"' He wa* unenthu*ia*tic" He *aid he c$u(dn't %ee/e% uch" He t$(d e th$u&h t$ c$e

  ahead"

  'I thin the c(ia $# the /$$ wi(( /e the eecuti$n $# +$$% $(d Ed&a% De%/y' I *aid" 'The i%$nyi* *$ &%eat" A wh$(e city &et* /u%ned d$wn and th$u*and* and th$u*and* $# +e$+(e a%e i((ed"

  And then thi* $ne Ae%ican #$$t *$(die% i* a%%e*ted in the %uin* #$% tain& a tea+$t" And he'* &i)en

  a %e&u(a% t%ia( and then he'* *h$t /y a #i%in& *@uad"' 'U' *aid O'Ha%e"

  'D$n't y$u thin that'* %ea((y whe%e the c(ia *h$u(d c$e' 'I d$n't n$w anythin& a/$ut it'

  he *aid" 'That'* y$u% t%ade n$t ine"'

  A* a t%a##ice% in c(iae* and th%i((* and cha%acte%i0ati$n and w$nde%#u( dia($&ue and

  *u*+en*e and c$n#%$ntati$n* I had $ut(ined the D%e*den *t$%y any tie*" The /e*t $ut(ine I e)e%

  ade $% anyway the +%ettie*t $ne wa* $n the /ac $# a %$(( $# wa((+a+e%" I u*ed y dau&hte%'* c%ay$n* a di##e%ent c$($% #$% each ain cha%acte%" One end $# the

  wa((+a+e% wa* the /e&innin& $# the *t$%y and the $the% end wa* the end and then the%e wa* a((

  that idd(e +a%t which wa* the idd(e" And the /(ue (ine et the %ed (ine and then the ye(($w(ine and the ye(($w (ine *t$++ed /ecau*e the cha%acte% %e+%e*ented /y the ye(($w (ine wa* dead"

  And *$ $n" The de*t%ucti$n $# D%e*den wa* %e+%e*ented /y a )e%tica( /and $# $%an&e c%$**-

  hatchin& and a(( the (ine* that we%e *ti(( a(i)e +a**ed th%$u&h it cae $ut the $the% *ide" The end whe%e a(( the (ine* *t$++ed wa* a /eet#ie(d $n the E(/e $ut*ide $# Ha((e" The %ain

  wa* c$in& d$wn" The wa% in Eu%$+e had /een $)e% #$% a c$u+(e $# wee*" Be we%e #$%ed in

  %an* with Ru**ian *$(die%* &ua%din& u*-En&(i*hen Ae%ican* Dutchen 6e(&ian*

  F%enchen Canadian* S$uth A#%ican* New ea(ande%* Au*t%a(ian* th$u*and* $# u* a/$ut t$*t$+ /ein& +%i*$ne%* $# wa%"

  And $n the $the% *ide $# the #ie(d we%e th$u*and* $# Ru**ian* and 1$(e* and u&$*(a)ian* and

  *$ $n &ua%ded /y Ae%ican *$(die%*" An echan&e wa* ade the%e in the %ain-$ne #$% $ne" O'Ha%eand I c(i/ed int$ the /ac $# an Ae%ican t%uc with a ($t $# $the%*" O'Ha%e didn't ha)e any

  *$u)eni%*" A($*t e)e%y/$dy e(*e did" I had a ce%e$nia( Lu#twa##e *a/e% *ti(( d$" The %a/id (itt(e

  Ae%ican I ca(( 1au( La00a%$ in thi* /$$ had a/$ut a @ua%t $# dia$nd* and ee%a(d* and %u/ie*and *$ $n' He had taen the*e #%$ dead +e$+(e in the ce((a%* $# D%e*den"' S$ it &$e*"

  An idi$tic En&(i*han wh$ had ($*t a(( hi* teeth *$ewhe%e had hi* *$u)eni% in a can)a* /a&"

  The /a& wa* %e*tin& $n y in*te+*" He w$u(d +ee int$ the /a& e)e%y n$w and then and he

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  5/84

  w$u(d %$(( hi* eye* and *wi)e( hi* *c%awny nec t%yin& t$ catch +e$+(e ($$in& c$)et$u*(y at hi*

  /a&" And he w$u(d /$unce the /a& $n y in*te+*"

  I th$u&ht thi* /$uncin& wa* accidenta(" 6ut I wa* i*taen" He had t$ *h$w *$e/$dy what wa*

  in the /a& and he had decided he c$u(d t%u*t e" He cau&ht y eye wined $+ened the /a&"The%e wa* a +(a*te% $de( $# the Ei##e( T$we% in the%e" It wa* +ainted &$(d" It had a c($c in it"

  'The%e'* a *a*hin' thin&' he *aid"

  And we we%e #($wn t$ a %e*t ca+ in F%ance whe%e we we%e #ed ch$c$(ate a(ted i(*hae*

  and $the% %ich #$$d* unti( we we%e a(( c$)e%ed with /a/y #at" Then we we%e *ent h$e and I

  a%%ied a +%etty &i%( wh$ wa* c$)e%ed with /a/y #at t$$" And we had /a/ie*"

  And they'%e a(( &%$wn u+ n$w and I' an $(d #a%t with hi* e$%ie* and hi* 1a(( >a((*" >y

  nae i* $n $n*$n I w$% in Bi*c$n*in I w$% in a (u/e%i(( the%e" S$etie* I t%y t$ ca(( u+ $(d &i%( #%iend* $n the te(e+h$ne (ate at ni&ht a#te% y wi#e ha* &$ne

  t$ /ed" 'O+e%at$% I w$nde% i# y$u c$u(d &i)e e the nu/e% $# a >%*" S$-and-S$" I thin *he

  (i)e* at *uch-and-*uch"'

  'I' *$%%y *i%" The%e i* n$ *uch (i*tin&"''Than* O+e%at$%" Than* ?u*t the *ae"'

  And I (et the d$& $ut $% I (et hi in and we ta( *$e" I (et hi n$w I (ie hi and he (et*

  e n$w he (ie* e" He d$e*n't ind the *e(( $# u*ta%d &a* and %$*e*" '$u'%e a(( %i&ht Sandy I'(( *ay t$ the d$&" '$u n$w that Sandy $u'%e O"K"'

  S$etie* I'(( tu%n $n the %adi$ and (i*ten t$ a ta( +%$&%a #%$ 6$*t$n $% New $%" I can't

  *tand %ec$%ded u*ic i# I')e /een d%inin& a &$$d dea(" S$$ne% $% (ate% I &$ t$ /ed and y wi#e a** e what tie it i*" She a(way* ha* t$ n$w the

  tie" S$etie* I d$n't n$w and I *ay 'Sea%ch e"'

  I thin a/$ut y educati$n *$etie*" I went t$ the Uni)e%*ity $# Chica&$ #$% a whi(e a#te% theSec$nd B$%(d Ba%" I wa* a *tudent in the De+a%tent $# Anth%$+$($&y" At that tie they we%e

  teachin& that the%e wa* a/*$(ute(y n$ di##e%ence /etween any/$dy" They ay /e teachin& that

  *ti((" An$the% thin& they tau&ht wa* that n$/$dy wa* %idicu($u* $% /ad $% di*&u*tin&" Sh$%t(y /e#$%e

  y #athe% died he *aid t$ e '$u n$w-y$u ne)e% w%$te a *t$%y with a )i((ain in it"'

  I t$(d hi that wa* $ne $# the thin&* I (ea%ned in c$((e&e a#te% the wa%"

  Bhi(e I wa* *tudyin& t$ /e an anth%$+$($&i*t I wa* a(*$ w$%in& a* a +$(ice %e+$%te% #$% the

  #a$u* Chica&$ City New* 6u%eau #$% twenty-ei&ht d$((a%* a wee" One tie they *witched e#%$ the ni&ht *hi#t t$ the day *hi#t" *$ I w$%ed *iteen h$u%* *t%ai&ht" Be we%e *u++$%ted /y a((

  the new*+a+e%* in t$wn and the A1 and the U1 and a(( that" And we w$u(d c$)e% the c$u%t* and

  the +$(ice *tati$n* and the Fi%e De+a%tent and the C$a*t Gua%d $ut $n Lae >ichi&an and a((

  that" Be we%e c$nnected t$ the in*tituti$n* that *u++$%ted u* /y ean* $# +neuatic tu/e* which%an unde% the *t%eet* $# Chica&$"

  Re+$%te%* w$u(d te(e+h$ne in *t$%ie* t$ w%ite%* wea%in& head+h$ne* and the w%ite%* w$u(d

  *tenci( the *t$%ie* $n ie$&%a+h *heet*" The *t$%ie* we%e ie$&%a+hed and *tu##ed int$ the/%a** and )e()et ca%t%id&e* which the +neuatic tu/e* ate" The )e%y t$u&he*t %e+$%te%* and

  w%ite%* we%e w$en wh$ had taen $)e% the ?$/* $# en wh$'d &$ne t$ wa%"

  And the #i%*t *t$%y I c$)e%ed I had t$ dictate $)e% the te(e+h$ne t$ $ne $# th$*e /ea*t(y &i%(*" Itwa* a/$ut a y$un& )ete%an wh$ had taen a ?$/ %unnin& an $(d-#a*hi$ned e(e)at$% in an $##ice

  /ui(din&" The e(e)at$% d$$% $n the #i%*t #($$% wa* $%naenta( i%$n (ace" I%$n i)y *naed in and $ut

  $# the h$(e*" The%e wa* an i%$n twi& with tw$ i%$n ($)e/i%d* +e%ched u+$n it"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  6/84

  Thi* )ete%an decided t$ tae hi* ca% int$ the /a*eent and he c($*ed the d$$% and *ta%ted

  d$wn /ut hi* weddin& %in& Ba* cau&ht in a(( the $%naent*" S$ he wa* h$i*ted int$ the ai% and

  the #($$% $# the ca% went d$wn d%$++ed $ut #%$ unde% hi and the t$+ $# the ca% *@ua*hed hi"

  S$ it &$e*" S$ I +h$ned thi* in and the w$an wh$ wa* &$in& t$ cut the *tenci( a*ed e" 'Bhat did hi*

  wi#e *ay'

  'She d$e*n't n$w yet' I *aid" 'It ?u*t ha++ened"' 'Ca(( he% u+ and &et a *tateent"'

  'Bhat'

  'Te(( he% y$u'%e Ca+tain Finn $# the 1$(ice De+a%tent" Say y$u ha)e *$e *ad new*" Gi)e he%the new* and *ee what *he *ay*"'

  S$ I did" She *aid a/$ut what y$u w$u(d e+ect he% t$ *ay" The%e wa* a /a/y" And *$ $n"

  Bhen I &$t /ac t$ the $##ice the w$an w%ite% a*ed e ?u*t #$% he% $wn in#$%ati$n whatthe *@ua*hed &uy had ($$ed Ee when he wa* *@ua*hed"

  I t$(d he%"

  'Did it /$the% y$u' *he *aid" She wa* eatin& a Th%ee >u*etee%* Candy 6a%"

  'Hec n$ Nancy' I *aid" 'I')e *een ($t* w$%*e than that in the wa%"'

  E)en then I wa* *u++$*ed(y w%itin& a /$$ a/$ut D%e*den" It wa*n't a #a$u* ai% %aid /ac then

  in Ae%ica" N$t any Ae%ican* new h$w uch w$%*e it had /een than Hi%$*hia #$%in*tance" I didn't n$w that eithe%" The%e hadn't /een uch +u/(icity"

  I ha++ened t$ te(( a Uni)e%*ity $# Chica&$ +%$#e**$% at a c$ctai( +a%ty a/$ut the %aid a* I had

  *een it a/$ut the /$$ I w$u(d w%ite" He wa* a e/e% $# a thin& ca((ed The C$ittee $nS$cia( Th$u&ht" And he t$(d e a/$ut the c$ncent%ati$n ca+* and a/$ut h$w the Ge%an* had

  ade *$a+ and cand(e* $ut $# the #at $# dead !ew* and *$ $n"

  A(( c$u(d *ay wa* 'I n$w I n$w" I n$w"'

  The Sec$nd B$%(d Ba% had ce%tain(y ade e)e%y/$dy )e%y t$u&h" And I /ecae a +u/(ic

  %e(ati$n* an #$% Gene%a( E(ect%ic in Schenectady New $% and a )$(untee% #i%ean in the

  Vi((a&e $# A(+(au* whe%e I /$u&ht y #i%*t h$e" >y /$** the%e wa* $ne $# the t$u&he*t &uy* Ie)e% h$+e t$ eet" He had /een a (ieutenant c$($ne( in +u/(ic %e(ati$n* in 6a(ti$%e" Bhi(e I

  wa* in Schenectady he ?$ined the Dutch Re#$%ed Chu%ch which i* a )e%y t$u&h chu%ch indeed"

  He u*ed t$ a* e *nee%in&(y *$etie* why I hadn't /een an $##ice% a* th$u&h I'd d$ne*$ethin& w%$n&"

  >y wi#e and I had ($*t $u% /a/y #at" Th$*e we%e $u% *c%awny yea%*" Be had a ($t $# *c%awny

  )ete%an* and thei% *c%awny wi)e* #$% #%iend*" The nice*t )ete%an* in Schenectady I th$u&ht theinde*t and #unnie*t $ne* the $ne* wh$ hated wa% the $*t we%e the $ne* wh$'d %ea((y #$u&ht"

  I w%$te the Ai% F$%ce /ac then a*in& #$% detai(* a/$ut the %aid $n D%e*den wh$ $%de%ed it

  h$w any +(ane* did it why they did it what de*i%a/(e %e*u(t* the%e had /een and *$ $n" I wa*

  an*we%ed /y a an wh$ (ie y*e(# wa* in +u/(ic %e(ati$n*" He *aid that he wa* *$%%y /ut thatthe in#$%ati$n wa* t$+ *ec%et *ti(("

  I %ead the (ette% $ut ($ud t$ y wi#e and I *aid 'Sec%et >y G$d-#%$ wh$'

  Be we%e United B$%(d Fede%a(i*t* /ac then" I d$n't n$w what we a%e n$w" Te(e+h$ne%* I

  &ue**" Be te(e+h$ne a ($t-$% I d$ anyway (ate at ni&ht"

  A c$u+(e $# wee* a#te% I te(e+h$ned y $(d wa% /uddy 6e%na%d V" O'Ha%e I %ea((y did &$ t$

  *ee hi" That u*t ha)e /een in 23=: $% *$-whate)e% the (a*t yea% wa* #$% the New $% B$%(d'*

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  7/84

  Fai%" Eheu #u&ace* (a/untu% anni" >y nae i* $n $n*$n" The%e wa* a y$un& an #%$

  Sta/$u("

  I t$$ tw$ (itt(e &i%(* with e y dau&hte% Nanny and he% /e*t #%iend A((i*$n >itche((" They

  had ne)e% /een $## Ca+e C$d /e#$%e" Bhen we *aw a %i)e% we had t$ *t$+ *$ they c$u(d *tand /yit and thin a/$ut it #$% a whi(e" They had ne)e% *een wate% in that ($n& and na%%$w un*a(ted #$%

  /e#$%e" The %i)e% wa* the Hud*$n" The%e we%e ca%+ in the%e and we *aw the" They we%e a* /i&

  a* at$ic *u/a%ine*" Be *aw wate%#a((* t$$ *t%ea* ?u+in& $## c(i##* int$ the )a((ey $# the De(awa%e" The%e we%e

  ($t* $# thin&* t$ *t$+ and *ee-and then it wa* tie t$ &$ a(way* tie t$ &$" The (itt(e &i%(* we%e

  wea%in& white +a%ty d%e**e* and /(ac +a%ty *h$e* *$ *t%an&e%* w$u(d n$w at $nce h$w nicethey we%e" 'Tie t$ &$ &i%(*' I'd *ay" And we w$u(d &$"

  And the *un went d$wn and we had *u++e% in an Ita(ian +(ace and then I n$ced $n the #%$nt

  d$$% $# the /eauti#u( *t$ne h$u*e $# 6e%na%d V" O'Ha%e" I wa* ca%%yin& a /$tt(e $# I%i*h whi*ey(ie a dinne% /e(("

  I et hi* nice wi#e >a%y t$ wh$ I dedicate thi* /$$" I dedicate it t$ Ge%ha%d >((e% the

  D%e*den tai d%i)e% t$$" >a%y O'Ha%e i* a t%ained nu%*e which i* a ($)e(y thin& #$% a w$an t$

  /e" >a%y adi%ed the tw$ (itt(e &i%(* I'd /%$u&ht ied the in with he% $wn chi(d%en *ent the

  a(( u+*tai%* t$ +(ay &ae* and watch te(e)i*i$n" It wa* $n(y a#te% the chi(d%en we%e &$ne that I

  *en*ed that >a%y didn't (ie e $% didn't (ie *$ethin& a/$ut the ni&ht" She wa* +$(ite /utchi((y"

  'It'* a nice c$0y h$u*e y$u ha)e he%e' I *aid and it %ea((y wa*"

  'I')e #ied u+ a +(ace whe%e y$u can ta( and n$t /e /$the%ed' *he *aid" 'G$$d' I *aid and I ia&ined tw$ (eathe% chai%* nea% a #i%e in a +ane(ed %$$ whe%e tw$ $(d

  *$(die%* c$u(d d%in and ta(" 6ut *he t$$ u* int$ the itchen" She had +ut tw$ *t%ai&ht-/aced

  chai%* at a itchen ta/(e with a white +$%ce(ain t$+" That ta/(e t$+ wa* *c%eain& with %e#(ected

  (i&ht #%$ a tw$-hund%ed-watt /u(/ $)e%head" >a%y had +%e+a%ed an $+e%atin& %$$" She +ut$n(y $ne &(a** $n it which wa* #$% e" She e+(ained that O'Ha%e c$u(dn't d%in the ha%d *tu##

  *ince the wa%"

  S$ we *at d$wn" O'Ha%e wa* e/a%%a**ed /ut he w$u(dn't te(( e what wa* w%$n&" I c$u(dn'tia&ine what it wa* a/$ut e that c$u(d /u u+ >a%y *$" I wa* a #ai(y an" I'd /een a%%ied

  $n(y $nce" I wa*n't a d%un" I hadn't d$ne he% hu*/and any di%t in the wa%"

  She #ied he%*e(# a C$ca-C$(a ade a ($t $# n$i*e /an&in& the ice-cu/e t%ay in the *tain(e***tee( *in" Then *he went int$ an$the% +a%t $# the h$u*e" 6ut *he w$u(dn't *it *ti((" She wa*

  $)in& a(( $)e% the h$u*e $+enin& and *huttin& d$$%* e)en $)in& #u%nitu%e a%$und t$ w$% $##

  an&e%" I a*ed O'Ha%e what I'd *aid $% d$ne t$ ae he% act that way"

  'It'* a(( %i&ht' he *aid" D$n't w$%%y a/$ut it" It d$e*n't ha)e anythin& t$ d$ with y$u"' That wa*

  ind $# hi" He wa* (yin&" It had e)e%ythin& t$ d$ with e"

  S$ we t%ied t$ i&n$%e >a%y and %ee/e% the wa%" I t$$ a c$u+(e $# /e(t* $# the /$$0e I'd/%$u&ht" Be w$u(d chuc(e $% &%in *$etie* a* th$u&h wa% *t$%ie* we%e c$in& /ac /ut

  neithe% $ne $# u* c$u(d %ee/e% anythin& &$$d" O'Ha%e %ee/e%ed $ne &uy wh$ &$t int$ a ($t

  $# wine in D%e*den /e#$%e it wa* /$/ed and we had t$ tae hi h$e in a whee(/a%%$w" It wa*n't uch t$ w%ite a /$$ a/$ut" I %ee/e%ed tw$ Ru**ian *$(die%* wh$ had ($$ted a

  c($c #act$%y" They had a h$%*e-d%awn wa&$n #u(( $# c($c*" They we%e ha++y and d%un" They

  we%e *$in& hu&e ci&a%ette* they had %$((ed in new*+a+e%" That wa* a/$ut it #$% e$%ie* and >a%y wa* *ti(( ain& n$i*e" She #ina((y cae $ut in the

  itchen a&ain #$% an$the% C$e" She t$$ an$the% t%ay $# ice cu/e* #%$ the %e#%i&e%at$% /an&ed

  it in the *in e)en th$u&h the%e wa* a(%eady +(enty $# ice $ut"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  8/84

  Then *he tu%ned t$ e (et e *ee h$w an&%y *he wa* and that the an&e% wa* #$% e" She had

  /een ta(in& t$ he%*e(# *$ what *he *aid wa* a #%a&ent $# a uch (a%&e% c$n)e%*ati$n" $u

  we%e ?u*t /a/ie* thenM' *he *aid"

  'Bhat I *aid"'$u we%e ?u*t /a/ie* in the wa%-(ie the $ne* u+*tai%*M '

  I n$dded that thi* wa* t%ue" Be had /een #$$(i*h )i%&in* in the wa% %i&ht at the end $#

  chi(dh$$d" '6ut y$u'%e n$t &$in& t$ w%ite it that way a%e y$u"' Thi* wa*n't a @ue*ti$n" It wa* an accu*ati$n"

  'I-I d$n't n$w' I *aid"

  'Be(( I n$w' *he *aid" '$u'(( +%etend y$u we%e en in*tead $# /a/ie* and y$u'(( /e +(ayed inthe $)ie* /y F%an Sinat%a and !$hn Bayne $% *$e $# th$*e $the% &(a$%$u* wa%-($)in& di%ty

  $(d en" And wa% wi(( ($$ ?u*t w$nde%#u( *$ we'(( ha)e a ($t $%e $# the" And they'(( /e

  #$u&ht /y /a/ie* (ie the /a/ie* u+*tai%*"' S$ then I unde%*t$$d" It wa* wa% that ade he% *$ an&%y" She didn't want he% /a/ie* $% any/$dy

  e(*e'* /a/ie* i((ed in wa%*" And *he th$u&ht wa%* we%e +a%t(y enc$u%a&ed /y /$$* and $)ie*"

  S$ I he(d u+ y %i&ht hand and I ade he% a +%$i*e '>a%y' I *aid 'I d$n't thin thi* /$$ i*e)e% &$in& t$ /e #ini*hed" I u*t ha)e w%itten #i)e th$u*and +a&e* /y n$w and th%$wn the a((

  away" I# I e)e% d$ #ini*h it th$u&h I &i)e y$u y w$%d $# h$n$% the%e w$n't /e a +a%t #$% F%an

  Sinat%a $% !$hn Bayne" 'I te(( y$u what' I *aid 'I'(( ca(( it The Chi(d%en'* C%u*ade"'

  She wa* y #%iend a#te% that"

  O'Ha%e and I &a)e u+ $n %ee/e%in& went int$ the (i)in& %$$ ta(ed a/$ut $the% thin&*"

  Be /ecae cu%i$u* a/$ut the %ea( Chi(d%en'* C%u*ade *$ O'Ha%e ($$ed it u+ in a /$$ he had

  Et%a$%dina%y 1$+u(a% De(u*i$n* and the >adne** $# C%$wd* /y Cha%(e* >acay LL"D" It wa*

  #i%*t +u/(i*hed in L$nd$n in 2:2" >acay had a ($w $+ini$n $# a(( C%u*ade*" The Chi(d%en'* C%u*ade *t%uc hi a* $n(y *(i&ht(y

  $%e *$%did than the ten C%u*ade* #$% &%$wn-u+*" O'Ha%e %ead thi* hand*$e +a**a&e $ut ($ud

  Hi*t$%y in he% *$(en +a&e in#$%* u* that the C%u*ade%* we%e /ut i&n$%ant and *a)a&e enthat thei% $ti)e* we%e th$*e $# /i&$t%y uniti&ated and that thei% +athway wa* $ne $# /($$d and

  %ea%*" R$ance $n the $the% hand di(ate* u+$n thei% +iety and he%$i* and +$%t%ay* in he%

  $*t &($win& and i+a**i$ned hue* thei% )i%tue and a&naniity the i+e%i*ha/(e h$n$% theyac@ui%ed #$% the*e()e* and the &%eat *e%)ice* they %ende%ed t$ Ch%i*tianity"

  And then O'Ha%e %ead thi* N$w what wa* the &%and %e*u(t $# a(( the*e *t%u&&(e* Eu%$+e

  e+ended i((i$n* $# he% t%ea*u%e* and the /($$d $# tw$ i((i$n $# he% +e$+(e and a hand#u( $#@ua%%e(*$e ni&ht* %etained +$**e**i$n $# 1a(e*tine #$% a/$ut $ne hund%ed yea%*M

  >acay t$(d u* that the Chi(d%en'* C%u*ade *ta%ted in 2527 when tw$ $n* &$t the idea $#

  %ai*in& a%ie* $# chi(d%en in Ge%any and F%ance and *e((in& the in N$%th A#%ica a* *(a)e*"

  Thi%ty th$u*and chi(d%en )$(untee%ed thinin& they we%e &$in& t$ 1a(e*tine" They we%e n$ d$u/tid(e and de*e%ted chi(d%en wh$ &ene%a((y *wa% in &%eat citie* nu%tu%ed $n )ice and da%in& *aid

  >acay and %eady #$% anythin&"

  1$+e Inn$cent the Thi%d th$u&ht they we%e &$in& t$ 1a(e*tine t$$ and he wa* th%i((ed" 'The*echi(d%en a%e awae whi(e we a%e a*(ee+M' he *aid"

  >$*t $# the chi(d%en we%e *hi++ed $ut $# >a%*ei((e* and a/$ut ha(# $# the d%$wned in

  *hi+w%ec*" The $the% ha(# &$t t$ N$%th A#%ica whe%e they we%e *$(d" Th%$u&h a i*unde%*tandin& *$e chi(d%en %e+$%ted #$% duty at Gen$a whe%e n$ *(a)e *hi+*

  we%e waitin&" They we%e #ed and *he(te%ed and @ue*ti$ned ind(y /y &$$d +e$+(e the%e-then

  &i)en a (itt(e $ney and a ($t $# ad)ice and *ent /ac h$e"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  9/84

  'H$$%ay #$% the &$$d +e$+(e $# Gen$a' *aid >a%y O'Ha%e"

  I *(e+t that ni&ht in $ne $# the chi(d%en'* /ed%$$*" O'Ha%e had +ut a /$$ #$% e $n the

  /ed*ide ta/(e" It wa* D%e*den Hi*t$%y Sta&e and Ga((e%y /y >a%y Ende((" It wa* +u/(i*hed in23$t$% Ca% C$+any and Ba(t Di*ney *aw what the #utu%e w$u(d /e (ieacc$%din& t$ Gene%a( >$t$%*"

  And I a*ed y*e(# a/$ut the +%e*ent h$w wide it wa* h$w dee+ it wa* h$w uch wa* ine

  t$ ee+"

  I tau&ht c%eati)e w%itin& in the #a$u* B%ite%* B$%*h$+ at the Uni)e%*ity $# I$wa #$% a c$u+(e

  $# yea%* a#te% that" I &$t int$ *$e +e%#ect(y /eauti#u( t%$u/(e &$t $ut $# it a&ain" I tau&ht in thea#te%n$$n*" In the $%nin&* I w%$te" I wa* n$t /e di*tu%/ed" I wa* w$%in& $n y #a$u* /$$

  a/$ut D%e*den"

  And *$ewhe%e in the%e a nice an naed Sey$u% Law%ence &a)e e a th%ee-/$$ c$nt%act

  and I *aid 'O"K" the #i%*t $# the th%ee wi(( /e y #a$u* /$$ a/$ut D%e*den"' The #%iend* $# Sey$u% Law%ence ca(( hi 'Sa"' And I *ay t$ Sa n$w 'Sa-he%e'* the

  /$$"'

  It i* *$ *h$%t and ?u/(ed and ?an&(ed Sa /ecau*e the%e i* n$thin& inte((i&ent t$ *ay a/$ut a

  a**ac%e" E)e%y/$dy i* *u++$*ed t$ /e dead t$ ne)e% *ay anythin& $% want anythin& e)e% a&ain"

  E)e%ythin& i* *u++$*ed t$ /e )e%y @uiet a#te% a a**ac%e and it a(way* i* ece+t #$% the /i%d*" And what d$ the /i%d* *ay A(( the%e i* t$ *ay a/$ut a a**ac%e thin&* (ie '1$$-tee-weet'

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  10/84

  I ha)e t$(d y *$n* that they a%e n$t unde% any ci%cu*tance* t$ tae +a%t in a**ac%e* and

  that the new* $# a**ac%e* $# eneie* i* n$t t$ #i(( the with *ati*#acti$n $% &(ee"

  I ha)e a(*$ t$(d the n$t t$ w$% #$% c$+anie* which ae a**ac%e achine%y and t$e+%e** c$nte+t #$% +e$+(e wh$ thin we need achine%y (ie that"

  A* I')e *aid I %ecent(y went /ac t$ D%e*den with y #%iend O'Ha%e" Be had a i((i$n (au&h* inHa/u%& and Be*t 6e%(in and Ea*t 6e%(in and Vienna and Sa(0/u%& and He(*ini and in

  Lenin&%ad t$$" It wa* )e%y &$$d #$% e /ecau*e I *aw a ($t $# authentic /ac&%$und* #$% ade-

  u+ *t$%ie* which I wi(( w%ite (ate% $n" One $# the wi(( /e Ru**ian 6a%$@ue and an$the% wi(( /eN$ Ki**in& and an$the% wi(( /e D$((a% 6a% and an$the% wi(( /e I# the Accident Bi(( and *$ $n"

  And *$ $n"

  The%e wa* a Lu#than*a +(ane that wa* *u++$*ed t$ #(y #%$ 1hi(ade(+hia t$ 6$*t$n t$

  F%an#u%t" O'Ha%e wa* *u++$*ed t$ &et $n in 1hi(ade(+hia and I wa* *u++$*ed t$ &et $n in 6$*t$n

  and $## we'd &$" 6ut 6$*t$n wa* *$ced in *$ the +(ane #(ew *t%ai&ht t$ F%an#u%t #%$

  1hi(ade(+hia" And I /ecae a n$n-+e%*$n in the 6$*t$n F$& and Lu#than*a +ut e in a (i$u*inewith *$e $the% n$n-+e%*$n* and *ent u* t$ a $te( #$% a n$n-ni&ht"

  The tie w$u(d n$t +a**" S$e/$dy wa* +(ayin& with the c($c* and n$t $n(y with the e(ect%ic

  c($c* /ut the wind-u+ ind t$$" The *ec$nd hand $n y watch w$u(d twitch $nce and a yea%w$u(d +a** and then it w$u(d twitch a&ain"

  The%e wa* n$thin& I c$u(d d$ a/$ut it" A* an Ea%th(in&" I had t$ /e(ie)e whate)e% c($c* *aid-

  and ca(enda%*"

  I had tw$ /$$* with e which I'd eant t$ %ead $n the +(ane" One wa* B$%d* #$% the Bind

  /y The$d$%e R$ethe and thi* i* what I #$und in the%e

  I wae t$ *tee+ and tae y wain& *($w"I #eet y (ate in what I cann$t #ea%"

  I (ea%n /y &$in& whe%e I ha)e t$ &$"

  >y $the% /$$ wa* E%ia O*t%$)*y'* CP(ine and Hi* Vi*i$n" CP(ine wa* a /%a)e F%ench*$(die% in the Fi%*t B$%(d Ba%-unti( hi* *u(( wa* c%aced" A#te% that he c$u(dn't *(ee+ and the%e

  we%e n$i*e* in hi* head" He /ecae a d$ct$% and he t%eated +$$% +e$+(e in the daytie and he

  w%$te &%$te*@ue n$)e(* a(( ni&ht" N$ a%t i* +$**i/(e with$ut a dance with death he w%$te" The t%uth i* death he w%$te" I')e #$u&ht nice(y a&ain*t it a* ($n& a* I c$u(d """ danced with it

  #e*t$$ned it wa(t0ed it a%$und """ dec$%ated it with *t%eae%* titi((ated it"""

  Tie $/*e**ed hi" >i** O*t%$)*y %einded e $# the aa0in& *cene in Death $n theIn*ta((ent 1(an whe%e CP(ine want* t$ *t$+ the /u*t(in& $# a *t%eet c%$wd" He *c%ea* $n +a+e%

  >ae the *t$+ """ d$n't (et the $)e any$%e at a(( """ The%e ae the #%ee0e """ $nce and #$%

  a((M """ S$ that they w$n't di*a++ea% any$%eM

  I ($$ed th%$u&h the Gide$n 6i/(e in y $te( %$$ #$% ta(e* $# &%eat de*t%ucti$n" The *unwa* %i*en u+$n the Ea%th when L$t ente%ed int$ $-a% I %ead" Then the L$%d %ained u+$n S$d$

  and u+$n G$$%%ah /%i*t$ne and #i%e #%$ the L$%d $ut $# Hea)en and He $)e%th%ew th$*e

  citie* and a(( the +(ain and a(( the inha/itant* $# the citie* and that which &%ew u+$n the &%$und" S$ it &$e*"

  Th$*e we%e )i(e +e$+(e in /$th th$*e citie* a* i* we(( n$wn" The w$%(d wa* /ette% $## with$ut

  the" And L$t'* wi#e $# c$u%*e wa* t$(d n$t t$ ($$ /ac whe%e a(( th$*e +e$+(e and thei% h$e*

  had /een" 6ut *he did ($$ /ac and I ($)e he% #$% that /ecau*e it wa* *$ huan"

  She wa* tu%ned t$ a +i((a% $# *a(t" S$ it &$e*"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  11/84

  1e$+(e a%en't *u++$*ed t$ ($$ /ac" I' ce%tain(y n$t &$in& t$ d$ it any$%e"

  I')e #ini*hed y wa% /$$ n$w" The net $ne I w%ite i* &$in& t$ /e #un"

  Thi* $ne i* a #ai(u%e and had t$ /e *ince it wa* w%itten /y a +i((a% $# *a(t" It /e&in* (ie thi*

  Li*ten 6i((y 1i(&%i ha* c$e un*tuc in tie"

  It end* (ie thi*

  1$$-tee-weet

  Tw$

  Li*ten

  6i((y 1i(&%i ha* c$e un*tuc in tie"

  6i((y ha* &$ne t$ *(ee+ a *eni(e wid$we% and awaened $n hi* weddin& day" He ha* wa(edth%$u&h a d$$% in 23;; and c$e $ut an$the% $ne in 23:2" He ha* &$ne /ac th%$u&h that d$$% t$

  #ind hi*e(# in 23=7" He ha* *een hi* /i%th and death any tie* he *ay* and +ay* %and$

  )i*it* t$ a(( the e)ent* in /etween"

  He *ay*" 6i((y i* *+a*tic in tie ha* n$ c$nt%$( $)e% whe%e he i* &$in& net and the t%i+* a%en't

  nece**a%i(y #un" He i* ' a c$n*tant *tate $# *ta&e #%i&ht he *ay* /ecau*e he ne)e% n$w* what

  +a%t $# hi* (i#e he i* &$in& t$ ha)e t$ act in net" 6i((y wa* /$n in 2355 in I(iu New $% the $n(y chi(d $# a /a%/e% the%e" He wa* a #unny-

  ($$in& chi(d wh$ /ecae a #unny-($$in& y$uth-ta(( and wea and *ha+ed (ie a /$tt(e $# C$ca-

  C$(a" He &%aduated #%$ I(iu Hi&h Sch$$( in the u++e% thi%d $# hi* c(a** and attended ni&ht*e**i$n* at the I(iu Sch$$( $# O+t$et%y #$% $ne *ee*te% /e#$%e /ein& d%a#ted #$% i(ita%y

  *e%)ice in the Sec$nd B$%(d Ba%" Hi* #athe% died in a huntin& accident du%in& the wa%" S$ it

  &$e*"

  6i((y *aw *e%)ice with the in#ant%y in Eu%$+e and wa* taen +%i*$ne% /y the Ge%an*" A#te%hi* h$n$%a/(e di*cha%&e #%$ the A%y in 23:; 6i((y a&ain en%$((ed in the I(iu Sch$$( $#

  O+t$et%y" Du%in& hi* *eni$% yea% the%e he /ecae en&a&ed t$ the dau&hte% $# the #$unde% and

  $wne% $# the *ch$$( and then *u##e%ed a i(d ne%)$u* c$((a+*e"

  He wa* t%eated in a )ete%an*' h$*+ita( nea% Lae 1(acid and wa* &i)en *h$c t%eatent* and

  %e(ea*ed" He a%%ied hi* #iancPe #ini*hed hi* educati$n and wa* *et u+ in /u*ine** in I(iu /yhi* #athe%-in-(aw" I(iu i* a +a%ticu(a%(y &$$d city #$% $+t$et%i*t* /ecau*e the Gene%a( F$%&e and

  F$und%y C$+any i* the%e" E)e%y e+($yee i* %e@ui%ed t$ $wn a +ai% $# *a#ety &(a**e* and t$

  wea% the in a%ea* whe%e anu#actu%in& i* &$in& $n" GFF ha* *ity-ei&ht th$u*and e+($yee*in I(iu" That ca((* #$% a ($t $# (en*e* and a ($t $# #%ae*"

  F%ae* a%e whe%e the $ney i*"

  6i(( /ecae %ich" He had tw$ chi(d%en 6a%/a%a and R$/e%t" In tie hi* dau&hte% 6a%/a%a

  a%%ied an$the% $+t$et%i*t" and 6i((y *et hi u+ in /u*ine**" 6i((y'* *$n R$/e%t had a ($t $#t%$u/(e in hi&h *ch$$( /ut then he ?$ined the #a$u* G%een 6e%et*" He *t%ai&htened $ut /ecae a

  #ine $un& an and he #$u&ht in Vietna"

  Ea%(y in 23= a &%$u+ $# $+t$et%i*t* with 6i((y a$n& the cha%te%ed an ai%+(ane t$ #(ythe #%$ I(iu t$ an inte%nati$na( c$n)enti$n $# $+t$et%i*t* in >$nt%ea(" The +(ane c%a*hed $n

  t$+ $# Su&a%/u*h >$untain in Ve%$nt" E)e%y/$dy wa* i((ed /ut 6i((y" S$ it &$e*"

  Bhi(e 6i((y wa* %ecu+e%atin& in a h$*+ita( in Ve%$nt hi* wi#e died accidenta((y $# ca%/$n-$n$ide +$i*$nin&" S$ it &$e*"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  12/84

  Bhen 6i((y #ina((y &$t h$e t$ I(iu a#te% the ai%+(ane c%a*h he wa* @uiet #$% a whi(e" He had

  a te%%i/(e *ca% ac%$** the t$+ O# hi* *u((" He didn't %e*ue +%actice" He had a h$u*eee+e%" Hi*

  dau&hte% cae $)e% a($*t e)e%y day"

  And then with$ut any wa%nin& 6i((y went t$ New $% City and &$t $n an a((-ni&ht %adi$+%$&%a de)$ted t$ ta(" He t$(d a/$ut ha)in& c$e un*tuc in tie" He *aid t$$ that he had

  /een idna++ed /y a #(yin& *auce% in 23=4" The *auce% wa* #%$ the +(anet T%a(#aad$%e he *aid"

  He wa* taen t$ T%a(#aad$%e whe%e he wa* di*+(ayed naed in a 0$$ he *aid" He wa* atedthe%e with a #$%e% Ea%th(in& $)ie *ta% naed >$ntana Bi(dhac"

  S$e ni&ht $w(* in I(iu hea%d 6i((y $n the %adi$ and $ne $# the ca((ed 6i((y'* dau&hte%6a%/a%a" 6a%/a%a wa* u+*et" She and he% hu*/and went d$wn t$ New $% and /%$u&ht 6i((y

  h$e" 6i((y in*i*ted i(d(y that e)e%ythin& he had *aid $n the %adi$ wa* t%ue" He *aid he had /een

  idna++ed /y the T%a(#aad$%ian* $n the ni&ht $# hi* dau&hte%'* weddin&" He hadn't /een i**edhe *aid /ecau*e the T%a(#aad$%ian* had taen hi th%$u&h a tie wa%+ *$ that he c$u(d /e $n

  T%a(#aad$%e #$% yea%* and *ti(( /e away #%$ Ea%th #$% $n(y a ic%$*ec$nd"

  An$the% $nth went /y with$ut incident and then 6i((y w%$te a (ette% t$ the I(iu New*

  Leade% which the +a+e% +u/(i*hed" It de*c%i/ed the c%eatu%e* #%$ T%a(#aad$%e" The (ette% *aid that they we%e tw$ #eet hi&h and &%een" and *ha+ed (ie +(u/e%'* #%iend*"

  Thei% *ucti$n cu+* we%e $n the &%$und and thei% *ha#t* which we%e et%ee(y #(ei/(e u*ua((y

  +$inted t$ the *y" At the t$+ $# each *ha#t wa* a (itt(e hand with a &%een eye in it* +a(" Thec%eatu%e* we%e #%iend(y and they c$u(d *ee in #$u% dien*i$n*" They +itied Ea%th(in&* #$% /ein&

  a/(e t$ *ee $n(y th%ee" They had any w$nde%#u( thin&* t$ teach Ea%th(in&* e*+ecia((y a/$ut

  tie" 6i((y +%$i*ed t$ te(( what *$e $# th$*e w$nde%#u( thin&* we%e in hi* net (ette%"

  6i((y wa* w$%in& $n hi* *ec$nd (ette% when the #i%*t (ette% wa* +u/(i*hed" The *ec$nd (ette%

  *ta%ted $ut (ie thi*

  'The $*t i+$%tant thin& I (ea%ned $n T%a(#aad$%e wa* that when a +e%*$n die* he $n(ya++ea%* t$ die" He i* *ti(( )e%y uch a(i)e in the +a*t *$ it i* )e%y *i((y #$% +e$+(e t$ c%y at hi*

  #une%a(" A(( $ent* +a*t +%e*ent and #utu%e a(way* ha)e ei*ted a(way* wi(( ei*t" The

  T%a(#aad$%ian* can ($$ at a(( the di##e%ent $ent* ?u*t that way we can ($$ at a *t%etch $# theR$cy >$untain* #$% in*tance" They can *ee h$w +e%anent a(( the $ent* a%e and they can

  ($$ at any $ent that inte%e*t* the" It i* ?u*t an i((u*i$n we ha)e he%e $n Ea%th that $ne

  $ent #$(($w* an$the% $ne (ie /ead* $n a *t%in& and that $nce a $ent i* &$ne it i* &$ne#$%e)e%"

  'Bhen a T%a(#aad$%ian *ee* a c$%+*e a(( he thin* i* that the dead +e%*$n i* in a /ad c$nditi$n

  in that +a%ticu(a% $ent /ut that the *ae +e%*$n i* ?u*t #ine in +(enty $# $the% $ent*" N$wwhen I y*e(# hea% that *$e/$dy i* dead I *i+(y *h%u& and *ay what the T%a(#aad$%ian* *ay

  a/$ut dead +e$+(e which i* *$ it &$e*"'

  And *$ $n"

  6i((y wa* w$%in& $n thi* (ette% in the /a*eent %u+u* %$$ $# hi* e+ty h$u*e" It wa* hi*

  h$u*eee+e%'* day $##" The%e wa* an $(d ty+ew%ite% in the %u+u* %$$" It wa* a /ea*t" It wei&hed

  a* uch a* a *t$%a&e /atte%y" 6i((y c$u(dn't ca%%y it )e%y #a% )e%y ea*i(y which wa* why he wa*w%itin& in the %u+u* %$$ in*tead $# *$ewhe%e e(*e"

  The $i( /u%ne% had @uit" A $u*e had eaten th%$u&h the in*u(ati$n $# a wi%e (eadin& t$ the

  the%$*tat" The te+e%atu%e in the h$u*e wa* d$wn t$ #i#ty de&%ee* /ut 6i((y hadn't n$ticed" Hewa*n't wa%(y d%e**ed eithe%" He wa* /a%e#$$t and *ti(( in hi* +a?aa* and a /ath%$/e th$u&h it

  wa* (ate a#te%n$$n" Hi* /a%e #eet we%e /(ue and i)$%y"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  13/84

  The c$c(e* $# 6i((y'* hea%t at any %ate we%e &($win& c$a(*" Bhat ade the *$ h$t wa* 6i((y'*

  /e(ie# that he wa* &$in& t$ c$#$%t *$ any +e$+(e with the t%uth a/$ut tie" Hi* d$$% chie*

  u+*tai%* had /een %in&in& and %in&in&" It wa* hi* dau&hte% 6a%/a%a u+ the%e wantin& in" N$w *he

  (et he%*e(# in with a ey c%$**ed the #($$% $)e% hi* head ca((in& 'Fathe% Daddy whe%e a%e y$u'And *$ $n"

  6i((y didn't an*we% he% *$ *he wa* nea%(y hy*te%ica( e+ectin& t$ #ind hi* c$%+*e" And then *he

  ($$ed int$ the )e%y (a*t +(ace the%e wa* t$ ($$-which wa* the %u+u* %$$"

  'Bhy didn't y$u an*we% e when I ca((ed' 6a%/a%a wanted t$ n$w *tandin& the%e in the d$$%

  $# the %u+u* %$$" She had the a#te%n$$n +a+e% with he% the $ne in which 6i((y de*c%i/ed hi*#%iend* #%$ T%a(#aad$%e"

  'I didn't hea% y$u' *aid 6i((y"

  The $%che*t%ati$n $# the $ent wa* thi* 6a%/a%a wa* $n(y twenty-$ne yea%* $(d /ut *heth$u&ht he% #athe% wa* *eni(e e)en th$u&h he wa* $n(y #$%ty-*i-*eni(e /ecau*e $# daa&e t$ hi*

  /%ain in the ai%+(ane c%a*h" She a(*$ th$u&ht that *he wa* head $# the #ai(y *ince *he had had t$

  ana&e he% $the%'* #une%a( *ince *he had t$ &et a h$u*eee+e% #$% 6i((y and a(( that" A(*$

  6a%/a%a and he% hu*/and we%e ha)in& t$ ($$ a#te% 6i((y'* /u*ine** inte%e*t* which we%ec$n*ide%a/(e *ince 6i((y didn't *ee t$ &i)e a dan #$% /u*ine** any $%e" A(( thi* %e*+$n*i/i(ity

  at *uch an ea%(y a&e ade he% a /itchy #(i//e%ti&i//et" And 6i((y eanwhi(e wa* t%yin& t$ han&

  $nt$ hi* di&nity t$ +e%*uade 6a%/a%a and e)e%y/$dy e(*e that he wa* #a% #%$ *eni(e that $n thec$nt%a%y he wa* de)$tin& hi*e(# t$ a ca((in& uch hi&he% than e%e /u*ine**"

  He wa* d$in& n$thin& (e** n$w he th$u&ht then +%e*c%i/in& c$%%ecti)e (en*e* #$% Ea%th(in&

  *$u(*" S$ any $# th$*e *$u(* we%e ($*t and w%etched 6i((y /e(ie)ed /ecau*e they c$u(d n$t *eea* we(( a* B* (itt(e &%een #%iend* $n T%a(#aad$%e"

  'D$n't (ie t$ e Fathe%' *aid 6a%/a%a" 'I n$w +e%#ect(y we(( y$u hea%d e when I ca((ed"' Thi*

  wa* a #ai%(y +%etty &i%( ece+t that *he had (e&* (ie an Edwa%dian &%and +ian$" N$w *he %ai*edhe(( with hi a/$ut the (ette% in the +a+e%" She *aid he wa* ain& a (au&hin& *t$c $# hi*e(#

  and e)e%y/$dy a**$ciated with hi"

  'Fathe% Fathe% Fathe%' *aid 6a%/a%a 'what a%e we &$in& t$ d$ with y$u A%e y$u &$in& t$#$%ce u* t$ +ut y$u whe%e y$u% $the% i*' 6i((y'* $the% wa* *ti(( a(i)e" She wa* in /ed in an $(d

  +e$+(e'* h$e ca((ed 1ine Kn$(( $n the ed&e $# I(iu"

  'Bhat i* it a/$ut y (ette% that ae* y$u *$ ad' 6i((y wanted t$ n$w" 'It'* a(( ?u*t c%a0y" N$ne $# it'* t%ueM '

  'It'* a(( t%ue" ' 6i(('* an&e% wa* n$t &$in& t$ %i*e with he%*" He ne)e% &$t ad at anythin&" He

  wa* w$nde%#u( that way" 'The%e i* n$ *uch +(anet a* T%a(#aad$%e"'

  'It can't /e detected #%$ Ea%th i# that'* what y$u ean' *aid 6i((y" 'Ea%th can't /e detected #%$

  T%a(#aad$%e a* #a% a* that &$e*" They'%e /$th )e%y *a((" They'%e )e%y #a% a+a%t"'

  'Bhe%e did y$u &et a c%a0y nae (ie T%a(#aad$%e' 'That'* what the c%eatu%e* wh$ (i)e the%e ca(( it"

  'Oh G$d' *aid 6a%/a%a and *he tu%ned he% /ac $n hi" She ce(e/%ated #%u*t%ati$n /y c(a++in&

  he% hand*" '>ay I a* y$u a *i+(e @ue*ti$n' 'O# c$u%*e"'

  'Bhy i* it y$u ne)e% enti$ned any $# thi* /e#$%e the ai%+(ane c%a*h'

  'I didn't thin the tie wa* %i+e"'

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  14/84

  And *$ $n" 6i((y *ay* that he #i%*t cae un*tuc in tie in 23:: ($n& /e#$%e hi* t%i+ t$

  T%a(#aad$%e" The T%a(#aad$%ian* didn't ha)e anythin& t$ d$ with hi* c$in& un*tuc They

  we%e *i+(y a/(e t$ &i)e hi in*i&ht* int$ what wa* %ea((y &$in& $n"

  6i((y #i%*t cae un*tuc whi(e the Sec$nd B$%(d Ba% wa* in +%$&%e**" 6i((y wa* a cha+(ain'*a**i*tant in the wa%" A cha+(ain'* a**i*tant i* cu*t$a%i(y a #i&u%e $# #un in the Ae%ican A%y"

  6i((y wa* n$ ece+ti$n" He wa* +$we%(e** t$ ha% the eney $% t$ he(+ hi* #%iend*" In #act he

  had n$ #%iend*" He wa* a )a(et t$ a +%eache% e+ected n$ +%$$ti$n* $% eda(* /$%e n$ a%*and had a ee #aith in a ($)in& !e*u* which $*t *$(die%* #$und +ut%id"

  Bhi(e $n aneu)e%* in S$uth Ca%$(ina 6i((y +(ayed hyn* he new #%$ chi(dh$$d +(ayed

  the $n a (itt(e /(ac $%&an which wa* wate%+%$$#" It had thi%ty-nine ey* and tw$ *t$+*- )$huana and )$ ce(e*te" 6i((y a(*$ had cha%&e $# a +$%ta/(e a(ta% an $(i)e-d%a/ attachP ca*e with

  te(e*c$+in& (e&*" It wa* (ined with c%i*$n +(u*h and ne*t(ed in that +a**i$nate +(u*h we%e an

  an$di0ed a(uinu c%$** and a 6i/(e" The a(ta% and the $%&an we%e ade /y a )acuu-c(eane% c$+any in Caden New !e%*ey-and

  *aid *$"

  One tie $n aneu)e%* 6i((y wa* +(ayin& 'A >i&hty F$%t%e** I* Ou% G$d' with u*ic /y!$hann Se/a*tian 6ach and w$%d* /y >a%tin Luthe%" It wa* Sunday $%nin&" 6i((y and hi*

  cha+(ain had &athe%ed a c$n&%e&atati$n $# a/$ut #i#ty *$(die%* $n a Ca%$(ina hi((*ide" An u+i%e

  a++ea%ed" The%e we%e u+i%e* e)e%ywhe%e en wh$ *aid wh$ wa* winnin& $% ($*in& thethe$%etica( /att(e wh$ wa* a(i)e and wh$ wa* dead"

  The u+i%e had c$ica( new*" The c$n&%e&ati$n had /een the$%etica((y *+$tted #%$ the ai% /y

  a the$%etica( eney" They Be%e a(( the$%etica((y dead n$w" The the$%etica( c$%+*e* (au&hed andate a hea%ty n$$ntie ea("

  Ree/e%in& thi* incident yea%* (ate% 6i((y wa* *t%uc /y what a T%a(#aad$%ian ad)entu%e

  with death that had /een t$ /e dead and t$ eat at the *ae tie"

  T$wa%d the end $# aneu)e%*" 6i((y wa* &i)en an ee%&ency #u%($u&h h$e /ecau*e hi*#athe% a /a%/e% in I(iu New $% wa* *h$t dead /y a #%iend whi(e they we%e $ut huntin& dee%"

  S$ it &$e*"

  Bhen 6i((y &$t /ac #%$ hi* #u%($u&h" the%e we%e $%de%* #$% hi t$ &$ $)e%*ea*" He wa*

  needed in the head@ua%te%* c$+any $# an in#ant%y %e&ient #i&htin& in Lue/$u%&" The

  %e&ienta( cha+(ain'* a**i*tant had /een i((ed in acti$n" S$ it &$e*"

  Bhen 6i((y ?$ined the %e&ient it wa* in the +%$ce** $# /ein& de*t%$yed /y the Ge%an* in the

  #a$u* 6att(e $# the 6u(&e" 6i((y ne)e% e)en &$t t$ eet the cha+(ain he wa* *u++$*ed t$ a**i*twa* ne)e% e)en i**ued a *tee( he(et and c$/at /$$t*" Thi* wa* in Dece/e% $# 23:: du%in&

  the (a*t i&hty Ge%an attac $# the wa%"

  6i((y *u%)i)ed /ut he wa* a da0ed wande%e% #a% /ehind the new Ge%an (ine*" Th%ee $the%

  wande%e%* n$t @uite *$ da0ed a(($wed 6i((y t$ ta& a($n&" Tw$ $# the we%e *c$ut* and $ne wa*an antitan &unne%" They we%e with$ut #$$d $% a+*" A)$idin& Ge%an* they we%e de(i)e%in&

  the*e()e* int$ %u%a( *i(ence* e)e% $%e +%$#$und" They ate *n$w"

  They went Indian #i(e" Fi%*t cae the *c$ut* c(e)e% &%ace#u( @uiet" They had %i#(e*" Net caethe antitan &unne% c(u*y and den*e wa%nin& Ge%an* away with a C$(t ":; aut$atic in $ne

  hand and a t%ench ni#e in the $the%"

  La*t cae 6i((y 1i(&%i e+ty-handed /(ea(y %eady #$% death" 6i((y wa* 1%e+$*te%$u*-*i#eet and th%ee inche* ta(( with a che*t and *h$u(de%* (ie a /$ $# itchen atche*" He had n$

  he(et n$ $)e%c$at n$ wea+$n and n$ /$$t*" On hi* #eet we%e chea+ ($w-cut ci)i(ian *h$e*

  which he had /$u&ht #$% hi* #athe%'* #une%a(" 6i((y had ($*t a hee( which ade hi /$/ u+-and-

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  15/84

  d$wn u+-and-d$wn" The in)$(unta%y dancin& u+ and d$wn u+ and d$wn ade hi* hi+ ?$int*

  *$%e"

  6i((y wa* wea%in& a thin #ie(d ?acet a *hi%t and t%$u*e%* $# *c%atchy w$$( and ($n& unde%wea%

  that wa* *$aed with *weat" He wa* the $n(y $ne $# the #$u% wh$ had a /ea%d" It wa* a %and$/%i*t(y /ea%d and *$e $# the /%i*t(e* we%e white e)en th$u&h 6i((y wa* $n(y twenty-$ne yea%*

  $(d" He wa* a(*$ &$in& /a(d" Bind and c$(d and )i$(ent ee%ci*e had tu%ned hi* #ace c%i*$n"

  He didn't ($$ (ie a *$(die% at a((" He ($$ed (ie a #i(thy #(ain&$"

  And $n the thi%d day $# wande%in& *$e/$dy *h$t at the #$u% #%$ #a% away-*h$t #$u% tie* a*

  they c%$**ed a na%%$w /%ic %$ad" One *h$t wa* #$% the *c$ut*" The net $ne wa* #$% the antitan&unne% wh$*e nae wa* R$(and Bea%y"

  The thi%d /u((et wa* #$% the #i(thy #(ain&$ wh$ *t$++ed dead cente% in the %$ad when the

  (etha( /ee /u00ed +a*t hi* ea%" 6i((y *t$$d the%e +$(ite(y &i)in& the a%*an an$the% chance" Itwa* hi* add(ed unde%*tandin& $# the %u(e* $# wa%#a%e that the a%*an *h$u(d /e &i)en a *ec$nd

  chance" The net *h$t i**ed 6i((y'* neeca+* /y inche* &$in& end-$n-end #%$ the *$und $# it"

  R$(and Bea%y and the *c$ut* we%e *a#e in a ditch and Bea%y &%$w(ed at 6i((y 'Get $ut $# the

  %$ad y$u du/ $the%#uce%"' The (a*t w$%d wa* *ti(( a n$)e(ty in the *+eech $# white +e$+(e in23::" It wa* #%e*h and a*t$ni*hin& t$ 6i((y wh$ had ne)e% #uced any/$dy-and it did it* ?$/" It

  w$e hi u+ and &$t hi $## the %$ad"

  'Sa)ed y$u% (i#e a&ain y$u du/ /a*ta%d' Bea%y *aid t$ 6i((y in the ditch" He had /een *a)in&

  6i((y'* #i#e #$% day* cu%*in& hi icin& hi *(a++in& hi ain& hi $)e" It wa* a/*$(ute(y

  nece**a%y that c%ue(ty /e u*ed /ecau*e 6i((y w$u(dn't d$ anythin& t$ *a)e hi*e(#" 6i((y wantedt$ @uit" He wa* c$(d hun&%y e/a%%a**ed inc$+etent" He c$u(d *ca%ce(y di*tin&ui*h /etween

  *(ee+ and wae#u(ne** n$w $n the thi%d day #$und n$ i+$%tant di##e%ence* eithe% /etween

  wa(in& and *tandin& *ti(("

  He wi*hed e)e%y/$dy w$u(d (ea)e hi a($ne" '$u &uy* &$ $n with$ut e' he *aid a&ain anda&ain"

  Bea%y wa* a* new t$ wa% a* 6i((y" He wa* a %e+(aceent t$$" A* a +a%t $# a &un c%ew he had

  he(+ed t$ #i%e $ne *h$t in an&e%-#%$ a ;4-i((iete% antitan &un" The &un ade a %i++in& *$und(ie the $+enin& $# a 0i++e% $n the #(y $# G$d A(i&hty" The &un (a++ed u+ *n$w and )e&etati$n

  with a /($wt$%ch #eet ($n&" The #(ae (e#t a /(ac a%%$w $n the &%$und *h$win& the Ge%an*

  eact(y whe%e the &un wa* hidden" The *h$t wa* a i**" Bhat had /een i**ed wa* a Ti&e% tan" It *wi)e(ed it* -i((iete% *n$ut a%$und *ni##in&(y

  *aw the a%%$w $n the &%$und" It #i%ed" It i((ed e)e%y/$dy $n the &un c%ew /ut Bea%y" S$ it &$e*"

  R$(and Bea%y wa* $n(y ei&hteen wa* at the end $# an unha++y chi(dh$$d *+ent $*t(y in1itt*/u%&h 1enn*y()ania" He had /een un+$+u(a% in 1itt*/u%&h" He had /een un+$+u(a% /ecau*e

  he wa* *tu+id and #at and ean and *e((ed (ie /ac$n n$ atte% h$w uch he wa*hed" He wa*

  a(way* /ein& ditched in 1itt*/u%&h /y +e$+(e wh$ did n$t want hi with the"

  It ade Bea%y *ic t$ /e ditched" Bhen Bea%y wa* ditched (e w$u(d #ind *$e/$dy wh$ wa*e)en $%e un+$+u(a% than hi*e(# and he w$u(d h$%*e a%$und with that +e%*$n #$% a whi(e

  +%etendin& t$ /e #%iend(y" And then he w$u(d #ind *$e +%etet #$% /eatin& the *hit $ut $# hi"

  It wa* a +atte%n" It wa* a c%a0y *ey u%de%$u* %e(ati$n*hi+ Bea%y ente%ed int$ with +e$+(e hee)entua((y /eat u+" He t$(d he a/$ut hi* #athe%'* c$((ecti$n $# &un* and *w$%d* and t$%tu%e

  in*t%uent* and (e& i%$n* and *$ $n" Bea%y'* #athe% wh$ wa* a +(u/e% actua((y did c$((ect *uch

  thin&* and hi* c$((ecti$n wa* in*u%ed #$% #$u% th$u*and d$((a%*" He wa*n't a($ne" He /e($n&ed t$a /i& c(u/ c$+$*ed $# +e$+(e wh$ c$((ected thin&* (ie that"

  Bea%y'* #athe% $nce &a)e Bea%y'* $the% a S+ani*h thu/*c%ew in - w$%in& c$nditi$n-#$% a

  itchen +a+e%wei&ht" An$the% tie he &a)e he% a ta/(e (a+ wh$*e /a*e wa* a $de( $ne #$$t

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  16/84

  hi&h $# the #a$u* 'I%$n >aiden $# Nu%e/u%&"' The %ea( I%$n >aiden wa* a edie)a( t$%tu%e

  in*t%uent a *$%t $# /$i(e% which wa* *ha+ed (ie a w$an $n the $ut*ide-and (ined with *+ie*"

  The #%$nt $# the w$an wa* c$+$*ed $# tw$ hin&ed d$$%*" The idea wa* t$ +ut a c%iina( in*ide

  and then c($*e the d$$%* *($w(y" The%e we%e tw$ *+ecia( *+ie* whe%e hi* eye* w$u(d /e" The%ewa* a d%ain in the /$tt$ t$ (et $ut a(( the /($$d"

  S$ it &$e*"

  Bea%y had t$(d 6i((y 1i(&%i a/$ut the I%$n >aiden a/$ut the d%ain in the /$tt$-and what

  that wa* #$%" He had ta(ed t$ 6i((y a/$ut du-du*" He t$(d hi a/$ut hi* #athe%'* De%%in&e%

  +i*t$( which c$u(d /e ca%%ied in a )e*t +$cet which wa* yet ca+a/(e $# ain& a h$(e in a an'which a /u(( /at c$u(d #(y th%$u&h with$ut t$uchin& eithe% win&"'

  Bea%y *c$%n#u((y /et 6i((y $ne tie that he didn't e)en n$w what a /($$d &utte% wa*" 6i((y

  &ue**ed that it wa* the d%ain in the /$tt$ $# the I%$n >aiden /ut that wa* w%$n&" A /($$d&utte% 6i((y (ea%ned wa* the *ha(($w &%$$)e in the *ide $# the /(ade $# a *w$%d $% /ay$net"

  Bea%y t$(d 6i((y a/$ut neat t$%tu%e* he'd %ead a/$ut $% *een in the $)ie* $% hea%d $n the

  %adi$-a/$ut $the% neat t$%tu%e* he hi*e(# had in)ented" One $# the in)enti$n* wa* *ticin& a

  denti*t'* d%i(( int$ a &uy'* ea%" He a*ed 6i((y what he th$u&ht the w$%*t #$% $# eecuti$n wa*"6i((y had n$ $+ini$n" The c$%%ect an*we% tu%ned $ut t$ /e thi* '$u *tae a &uy $ut $n an anthi((

  in the de*e%t-*ee He'* #ace u+wa%d and y$u +ut h$ney a(( $)e% hi* /a((* and +ece% and y$u cut

  $## hi* eye(id* *$ he ha* t$ *ta%e at the *un ti(( he die*"' S$ it &$e*"

  N$w (yin& in the ditch with 6i((y and the *c$ut* a#te% ha)in& /een *h$t at Bea%y ade 6i((y

  tae a )e%y c($*e ($$ at hi* t%ench ni#e" It wa*n't &$)e%nent i**ue" It wa* a +%e*ent #%$ hi*#athe%" It had a ten-inch /(ade that wa* t%ian&u(a% 'in 'c%$** *ecti$n" It* &%i+ c$n*i*ted $# /%a**

  nuc(e* wa* a chain $# %in&* th%$u&h which Bea%y *(i++ed hi* *tu//y #in&e%*" The %in&* we%en't

  *i+(e" They /%i*t(ed with *+ie*"

  Bea%y (aid the *+ie* a($n& 6i((y'* chee %$we(ed the chee with *a)a&e(y a##ecti$nate%e*t%aint" 'H$w'd y$u-(ie t$ /e hit with thi*-h H' he wanted t$ n$w"

  'I w$u(dn't' *aid 6i((y"

  'Kn$w why the /(ade'* t%ian&u(a%' 'N$"'

  '>ae* a w$und that w$n't c($*e u+"'

  'Oh"' '>ae* a th%ee-*ided h$(e in a &uy" $u *tic an $%dina%y ni#e in a &uy-ae* a *(it" Ri&ht A

  *(it c($*e* %i&ht u+" Ri&ht

  'Ri&ht"' 'Shit" Bhat d$ y$u n$w Bhat the he(( they teach y$u in c$((e&e'

  'I wa*n't the%e )e%y ($n&"' *aid 6i((y which wa* t%ue" He had had $n(y *i $nth* $# c$((e&e

  and the c$((e&e hadn't /een a %e&u(a% c$((e&e eithe%" It had /een the ni&ht *ch$$( $# the I(iu

  Sch$$( $# O+t$et%y" !$e C$((e&e' *aid Bea%y *cathin&(y"

  6i((y *h%u&&ed"

  'The%e'* $%e t$ (i#e than what y$u %ead in /$$*"' *aid Bea%y" '$u'(( #ind that $ut"' 6i((y ade n$ %e+(y t$ thi* eithe% the%e in the ditch *ince he didn't want the c$n)e%*ati$n t$

  &$ $n any ($n&e% than nece**a%y" He wa* di(y te+ted t$ *ay th$u&h that he new a thin& $%

  tw$ a/$ut &$%e" 6i((y a#te% a(( had c$nte+(ated t$%tu%e and hide$u* w$und* at the /e&innin&and the end $# nea%(y e)e%y day $# hi* chi(dh$$d" 6i((y had an et%ee(y &%ue*$e c%uci#i

  han&in& $n the wa(( $# hi* (itt(e /ed%$$ in I(iu" A i(ita%y *u%&e$n w$u(d ha)e adi%ed the

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  17/84

  c(inica( #ide(ity $# the a%ti*t'* %enditi$n $# a(( Ch%i*t'* w$und*-the *+ea% w$und the th$%n w$und*

  the h$(e* that we%e ade /y the i%$n *+ie*" 6i((y'* Ch%i*t died h$%%i/(y" He wa* +iti#u("

  S$ it &$e*"

  6i((y wa*n't a Cath$(ic e)en th$u&h he &%ew u+ with a &ha*t(y c%uci#i $n the wa((" Hi* #athe%

  had n$ %e(i&i$n" Hi* $the% wa* a *u/*titute $%&ani*t #$% *e)e%a( chu%che* a%$und t$wn" She t$$

  6i((y with he% whene)e% *he +(ayed tau&ht hi t$ +(ay a (itt(e t$$" She *aid *he wa* &$in& t$ ?$ina chu%ch a* *$$n a* *he decided which $ne wa* %i&ht"

  She ne)e% did decide" She did de)e($+ a te%%i#ic hane%in& #$% a c%uci#i th$u&h" And *he

  /$u&ht $ne #%$ a Sante FP &i#t *h$+ du%in& a t%i+ the (itt(e #ai(y ade $ut Be*t du%in& theG%eat De+%e**i$n" Lie *$ any Ae%ican* *he wa* t%yin& t$ c$n*t%uct a (i#e that ade *en*e

  #%$ thin&* *he #$und in &i#t *h$+*"

  And the c%uci#i went u+ $n the wa(( $# 6i((y 1i(&%i" The tw$ *c$ut* ($)in& the wa(nut *t$c* $# thei% %i#(e* in the ditch whi*+e%ed that it wa* tie

  t$ $)e $ut a&ain" Ten inute* had &$ne /y with$ut any/$dy'* c$in& t$ *ee i# they we%e hit $%

  n$t t$ #ini*h the $##" Bh$e)e% had *h$t wa* e)ident(y #a% away and a(( a($ne"

  And the #$u% c%aw(ed $ut $# the ditch with$ut d%awin& any $%e #i%e" They c%aw(ed int$ a#$%e*t (ie the /i& un(ucy aa(* they we%e" Then they *t$$d u+ and /e&an t$ wa( @uic(y"

  The #$%e*t wa* da% and c$(d" The +ine* we%e +(anted in %an* and #i(e*" The%e wa* n$

  unde%&%$wth" F$u% inche* $# una%ed *n$w /(aneted the &%$und" The Ae%ican* had n$ ch$ice/ut t$ (ea)e t%ai(* in the *h$w a* una/i&u$u* a* dia&%a* in a /$$ $n /a((%$$ dancin&-*te+

  *(ide %e*t-*te+ *(ide-%e*t"

  'C($*e it u+ and ee+ it c($*edM' R$(and Bea%y wa%ned 6i((y 1i(&%i a* they $)ed $ut" Bea%y

  ($$ed (ie Tweed(edu $% Tweed(edee a(( /und(ed u+ #$% /att(e" He wa* *h$%t and thic"

  He had e)e%y +iece $# e@ui+ent he had e)e% /een i**ued e)e%y +%e*ent he'd %ecei)ed #%$

  h$e he(et he(et (ine% w$$( ca+ *ca%# &($)e* c$tt$n unde%*hi%t w$$(en unde%*hi%t w$$(*hi%t *weate% /($u*e ?acet $)e%c$at c$tt$n unde%+ant* w$$(en unde%+ant* w$$(en t%$u*e%*

  c$tt$n *$c* w$$(en *$c* c$/at /$$t* &a* a* canteen e** it #i%*t-aid it t%ench ni#e

  /(anet *he(te%-ha(# %ainc$at /u((et+%$$# 6i/(e a +a+h(et entit(ed 'Kn$w $u% Eney'an$the% +a+h(et entit(ed 'Bhy Be Fi&ht' and an$the% +a+h(et $# Ge%an +h%a*e* %ende%ed in

  En&(i*h +h$netic* which w$u(d ena/(e Bea%y t$ a* Ge%an* @ue*ti$n* *uch a* 'Bhe%e i* y$u%

  head@ua%te%*' and 'H$w any h$wit0e%* ha)e y$u' O% t$ te(( the 'Su%%ende%" $u% *ituati$n i*h$+e(e**' and *$ $n"

  Bea%y had a /($c $# /a(*a w$$d which wa* *u++$*ed t$ /e a #$h$(e +i(($w" He had a

  +%$+hy(actic it c$ntainin& tw$ t$u&h c$nd$* 'F$% the 1%e)enti$n $# Di*ea*e On(yM' He had awhi*t(e he wa*n't &$in& t$ *h$w any/$dy unti( he &$t +%$$ted t$ c$%+$%a(" He had a di%ty +ictu%e

  $# a w$an atte+tin& *eua( inte%c$u%*e with a Shet(and +$ny" He had ade 6i((y 1i(&%i

  adi%e that +ictu%e *e)e%a( tie*"

  The w$an and the +$ny we%e +$*ed /e#$%e )e()et d%a+e%ie* which we%e #%in&ed with deed(ee-

  /a((*" They we%e #(aned /y D$%ic c$(un*" In #%$nt $# $ne c$(un wa* a +$tted +a(" The

  1ictu%e that Bea%y had wa* a +%int $# the #i%*t di%ty +h$t$&%a+h in hi*t$%y" The w$%d +h$t$&%a+hywa* #i%*t u*ed in 273 and it wa* in that yea% t$$ that L$ui* !" >" Da&ue%%e %e)ea(ed t$ the

  F%ench Acadey that an ia&e #$%ed $n a *i()e%ed eta( +(ate c$)e%ed with a thin #i( $# *i()e%

  i$dide c$u(d /e de)e($+ed in the +%e*ence $# e%cu%y )a+$%" In 2:2 $n(y tw$ yea%* (ate% an a**i*tant t$ Da&ue%%e And%P Le FQ)%e wa* a%%e*ted in the

  Tui(e%ie* Ga%den* #$% atte+tin& t$ *e(( a &ent(ean a +ictu%e $# the w$an and the +$ny" That

  wa* whe%e Bea%y /$u&ht hi* +ictu%e t$$-in the Tui(e%ie*" Le FQ)%e a%&ued that the +ictu%e wa*

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  18/84

  #ine a%t and that hi* intenti$n wa* t$ ae G%ee yth$($&y c$e a(i)e" He *aid that c$(un*

  and the +$tted +a( +%$)ed that"

  Bhen a*ed which yth he eant t$ %e+%e*ent Le FQ)%e %e+(ied that the%e we%e th$u*and* $#

  yth* (ie that with the w$an a $%ta( and the +$ny a &$d" He wa* *entenced t$ *i $nth* in +%i*$n" He died the%e $# +neu$nia" S$ it &$e*"

  6i((y and the Sc$ut* we%e *inny +e$+(e" R$(and Bea%y had #at t$ /u%n" He wa* a %$a%inu%nace unde% a(( hi* (aye%* $# w$$( and *t%a+* and can)a*" He had *$ uch ene%&y that he /u*t(ed

  /ac and #$%th /etween 6i((y and the *c$ut* de(i)e%in& du/ e**a&e* which n$/$dy had *ent

  and which n$/$dy wa* +(ea*ed t$ %ecei)e" He a(*$ /e&an t$ *u*+ect *ince he wa* *$ uch /u*ie%than any/$dy e(*e that he wa* the (eade%"

  He wa* *$ h$t and /und(ed u+ in #act that he had n$ *en*e $# dan&e%" Hi* )i*i$n $# the $ut*ide

  w$%(d wa* (iited t$ what he c$u(d *ee th%$u&h a na%%$w *(it /etween the %i $# hi* he(et andhi* *ca%# #%$ h$e which c$ncea(ed hi* /a/y #ace #%$ the /%id&e $# hi* n$*e $n d$wn" He wa*

  *$ *nu& in the%e that he wa* a/(e t$ +%etend that he wa* *a#e at h$e ha)in& *u%)i)ed the wa%

  and that he wa* te((in& hi* +a%ent* and hi* *i*te% a t%ue wa% *t$%y-whe%ea* the t%ue wa% *t$%y wa*

  *ti(( &$in& $n" Bea%y'* )e%*i$n $# the t%ue wa% *t$%y went (ie thi* The%e wa* a /i& Ge%an attac and Bea%y

  and hi* antitan /uddie* #$u&ht (ie he(( unti( e)e%y/$dy wa* i((ed /ut Bea%y" S$ it &$e*" And

  then Bea%y tied in with tw$ *c$ut* and they /ecae c($*e #%iend* iediate(y and they decidedt$ #i&ht the way /ac t$ thei% $wn (ine*" They we%e &$in& t$ t%a)e( #a*t" They we%e daned i#

  they'd *u%%ende%" They *h$$ hand* a(( a%$und" They ca((ed the*e()e* 'The Th%ee >u*etee%*"'

  6ut then thi* dan c$((e&e id wh$ wa* *$ wea he *h$u(dn't e)en ha)e /een in the a%ya*ed i# he c$u(d c$e a($n&" He didn't e)en ha)e a &un $% a ni#e" He didn't e)en ha)e a he(et

  $% a ca+" He c$u(dn't e)en wa( %i&ht-e+t /$//in& u+-and d$wn u+-and-d$wn d%i)in&

  e)e%y/$dy c%a0y &i)in& thei% +$*iti$n away" He wa* +iti#u(" The Th%ee >u*etee%* +u*hed and

  ca%%ied and d%a&&ed the c$((e&e id a(( the way /ac t$ thei% $wn (ine* Bea%y'* *t$%y went" They*a)ed hi* G$d-daned hide #$% hi"

  In" %ea( (i#e Bea%y wa* %et%acin& hi* *te+* t%yin& t$ #ind $ut what had ha++ened t$ 6i((y" He

  had t$(d the *c$ut* t$ wait whi(e he went /ac #$% the c$((e&e /a*ta%d" He +a**ed unde% a ($w/%anch n$w" It hit the t$+ $# hi* he(et with a c($n" Bea%y didn't hea% it" S$ewhe%e a /i& d$&

  wa* /a%in&" Bea%y didn't hea% that eithe%" Hi* wa% *t$%y wa* at a )e%y ecitin& +$int" An $##ice%

  wa* c$n&%atu(atin& the Th%ee >u*etee%* te((in& the that he wa* &$in& t$ +ut the in #$%6%$n0e Sta%*"

  'Anythin& e(*e I can d$ #$% y$u /$y*' *aid the $##ice%"

  'e* *i%' *aid $ne $# the *c$ut*" 'Be'd (ie t$ *tic t$&ethe% #$% the %e*t $# the wa% *i%" I* the%e*$e way y$u can #i it *$ n$/$dy wi(( e)e% /%ea u+ the Th%ee >u*etee%*'

  6i((y 1i(&%i had *t$++ed in the #$%e*t" He wa* (eanin& a&ain*t a t%ee with hi* eye* c($*ed" Hi*

  head wa* ti(ted /ac and hi* n$*t%i(* we%e #(a%in&" He wa* (ie a +$et in the 1a%then$n" Thi* wa* when 6i((y #i%*t cae un*tuc in tie" Hi* attenti$n /e&an t$ *win& &%and(y th%$u&h

  the #u(( a%c $# hi* (i#e +a**in& int$ death which wa* )i$(et (i&ht" The%e wa*n't any/$dy e(*e the%e

  $% any thin&" The%e wa* ?u*t )i$(et (i&ht and a hu"And then 6i((y *wun& int$ (i#e a&ain &$in& /acwa%d* unti( he wa* in +%e-/i%th which wa* %ed

  (i&ht and /u//(in& *$und*" And then he *wun& int$ (i#e a&ain and *t$++ed" He wa* a (itt(e /$y

  tain& a *h$we% with hi* hai%y #athe% at the I(iu ">"C"A" He *e((ed ch($%ine #%$ the*wiin& +$$( net d$$% hea%d the *+%in&/$a%d /$$"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  19/84

  Litt(e 6i((y wa* te%%i#ied /ecau*e hi* #athe% had *aid 6i((y wa* &$in& t$ (ea%n t$ *wi /y the

  eth$d $# *in-$%-*wi" >* #athe% wa* &$in& t$ th%$w 6i((y int$ the dee+ end and 6i((y wa*

  &$in& t$ dan we(( *wi"

  It wa* (ie an eecuti$n" 6i((y wa* nu/ a* hi* #athe% ca%%ied hi #%$ the *h$we% %$$ t$ the+$$(" Hi* eye* we%e c($*ed" Bhen he $+ened hi* eye* he wa* $n the /$tt$ $# the +$$( and the%e

  wa* /eauti#u( u*ic e)e%ywhe%e" He ($*t c$n*ci$u*ne** /ut the u*ic went $n" He di(y *en*ed

  that *$e/$dy wa* %e*cuin& hi" 6i((y %e*ented that" F%$ the%e he t%a)e(ed in tie t$ 23=;" He wa* #$%ty-$ne yea%* $(d and he wa* )i*itin& hi*

  dec%e+it $the% at 1ine Kn$(( an $(d +e$+(e'* h$e he had +ut he% in $n(y a $nth /e#$%e" She

  had cau&ht +neu$nia and wa*n't e+ected t$ (i)e" She did (i)e th$u&h #$% yea%* a#te% that" He% )$ice wa* nea%(y &$ne *$ in $%de% t$ hea% he% 6i((y had t$ +ut hi* ea% %i&ht net t$ he%

  +a+e%y (i+*" She e)ident(y had *$ethin& )e%y i+$%tant t$ *ay"

  'H$w """' *he /e&an and *he *t$++ed" She wa* t$$ ti%ed" She h$+ed that *he w$u(dnt ha)e t$*ay the %e*t $# the *entence and that 6i((y w$u(d #ini*h it #$% he%

  6ut 6i((y had n$ idea what wa* $n he% ind" 'H$w what >$the%' he +%$+ted"

  She *wa(($wed ha%d *hed *$e tea%*" Then *he &athe%ed ene%&y #%$ a(( $)e% he% %uined /$dy

  e)en #%$ he% t$e* and #in&e%ti+*" At (a*t *he /ad accuu(ated en$u&h t$ whi*+e% thi* c$+(ete*entence

  'H$w did I &et *$ $(d '

  6i((y'* anti@ue $the% +a**ed $ut and 6i((y wa* (ed #%$ the %$$ /y a +%etty nu%*e" The /$dy

  $# an $(d an c$)e%ed /y a *heet wa* whee(ed /y ?u*t a* 6i((y ente%ed the c$%%id$%" The an had

  /een a #a$u* a%ath$n %unne% in hi* day" S$ it &$e*" Thi* wa* /e#$%e 6i((y had hi* head /%$enin an ai%+(ane c%a*h /y the way-/e#$%e he /ecae *$ )$ca( a/$ut #(yin& *auce%* and t%a)e(in& in

  tie"

  6i((y *at d$wn in a waitin& %$$" He wa*n't a wid$we% yet" He *en*ed *$ethin& ha%d unde%

  the cu*hi$n $# hi* $)e%*tu##ed chai%" He du& it $ut di*c$)e%ed that it wa* a /$$ The Eecuti$n$# 1%i)ate S($)i /y Bi((ia 6%ad#$%d Huie" It wa* a t%ue acc$unt $# the death /e#$%e an

  Ae%ican #iin& *@uad $# +%i)ate Eddie D" S($)i 7=3=:2; the $n(y Ae%ican *$(die% t$ /e

  *h$t #$% c$wa%dice *ince the Ci)i( Ba%" S$ it &$e*" 6i((y %ead the $+ini$n $# a *ta## ?ud&e ad)$cate wh$ %e)iewed S($)i'* ca*e which ended (ie

  thi* He ha* di%ect(y cha((en&ed the auth$%ity $# the &$)e%nent and #utu%e di*ci+(ine de+end*

  u+$n a %e*$(ute %e+(y t$ thi* cha((en&e" I# the death +ena(ty i* e)e% t$ /e i+$*ed #$% de*e%ti$n it*h$u(d /e i+$*ed in thi* ca*e n$t a* a +uniti)e ea*u%e n$% a* %et%i/uti$n /ut t$ aintain that

  di*ci+(ine u+$n which a($ne an a%y can *ucceed a&ain*t the eney" The%e wa* n$

  %ec$endati$n #$% c(eency in the ca*e and n$ne i* he%e %ec$ended" S$ it &$e*"

  6i((y /(ined in 23=; t%a)e(ed in tie t$ 23;" He wa* at a /an@uet in h$n$u% $# a Litt(e

  Lea&ue tea $# which hi* *$n R$/e%t wa* a e/e%" The c$ach wh$ had ne)e% /een a%%ied

  wa* *+eain&" He wa* a(( ch$ed u+" 'H$ne*t t$ G$d' he wa* Sayin& 'I'd c$n*ide% it an h$n$% ?u*tt$ /e wate% /$y #$% the*e id*"'

  6i((y /(ined in 23; t%a)e(ed in tie t$ 23=2" It wa* New ea%'* E)e and 6i((y wa*di*&%ace#u((y d%un at a +a%ty whe%e e)e%y/$dy wa* in $+t$et%y $% a%%ied t$ an $+t$et%i*t"

  6i((y u*ua((y didn't d%in uch /ecau*e the wa% had %uined hi* *t$ach /ut he ce%tain(y had a

  *n$$t#u( n$w and he wa* /ein& un#aith#u( t$ hi* wi#e Va(encia #$% the #i%*t and $n(y tie" He had*$eh$w +e%*uaded a w$an t$ c$e int$ the (aund%y %$$ $# the h$u*e and then *it u+ $n the

  &a* d%ye% which wa* %unnin&"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  20/84

  The w$an wa* )e%y d%un he%*e(# and *he he(+ed 6i((y &et he% &i%d(e $##" 'Bhat wa* it y$u

  wanted t$ ta( a/$ut' *he *aid"

  'It'* a(( ni&ht' *aid 6i((y" He h$ne*t(y th$u&ht it wa* a(( %i&ht" He c$u(dn't %ee/e% the nae

  $# the w$an" 'H$w c$e they ca(( y$u 6i((y in*tead $# Bi((ia'

  '6u*ine** %ea*$n*' *aid 6i((y" That wa* t%ue" Hi* #athe%-in-(aw wh$ $wned the I(iu Sch$$( $#

  O+t$et%y wh$ had *et 6i((y u+ in +%actice wa* a &eniu* in hi* #ie(d" He t$(d 6i((y t$ enc$u%a&e+e$+(e t$ ca(( hi 6i((y-/ecau*e it w$u(d *tic in thei% e$%ie*" It w$u(d a(*$ ae hi *ee

  *(i&ht(y a&ica( *ince the%e we%en't any $the% &%$wn 6i((y* a%$und" It a(*$ c$+e((ed +e$+(e t$

  thin $# hi a* a #%iend %i&ht away"

  S$ewhe%e in the%e wa* an aw#u( *cene with +e$+(e e+%e**in& di*&u*t #$% 6i((y and the

  w$an and 6i((y #$und hi*e(# $ut in hi* aut$$/i(e t%yin& t$ #ind the *tee%in& whee(" The ain thin& n$w wa* t$ #ind the *tee%in& whee(" At #i%*t 6i((y windi((ed hi* a%* h$+in&

  t$ #ind it /y (uc" Bhen that didn't w$% he /ecae eth$dica( w$%in& in *uch a way that the

  whee( c$u(d n$t +$**i/(y e*ca+e hi" He +(aced hi*e(# ha%d a&ain*t the (e#t-hand d$$% *ea%ched

  e)e%y *@ua%e inch $# the a%ea /e#$%e hi" Bhen he #ai(ed t$ #ind the whee( he $)ed $)e% *iinche* and *ea%ched a&ain" Aa0in&(y he wa* e)entua((y ha%d a&ain*t the %i&ht-hand d$$%

  with$ut ha)in& #$und the whee(" He c$nc(uded that *$e/$dy had *t$(en it" Thi* an&e%ed hi a*

  he +a**ed $ut" He wa* in the /ac *eat $# hi* ca%" which wa* why he c$u(dn't #ind the *tee%in& whee("

  N$w *$e/$dy wa* *hain& 6i((y awae" 6i((y *ti## #e(t d%un wa* *ti(( an&e%ed /y the *t$(en*tee%in& whee(" He wa* /ac in the Sec$nd B$%(d Ba% a&ain /ehind the Ge%an (ine*" The

  +e%*$n wh$ wa* *hain& hi wa* R$(and Bea%y" Bea%y had &athe%ed the #%$nt $# 6i((y'* #ie(d

  ?acet int$ hi* hand*" He /an&ed 6i((y a&ain*t a t%ee then +u##ed hi away #%$ it #(un& hi in

  the di%ecti$n he wa* *u++$*ed t$ tae unde% hi* $wn +$we%" 6i((y *t$++ed *h$$ hi* head" '$u &$ $n' he *aid"

  'Bhat '

  '$u &uy* &$ $n with$ut e" I' a(( %i&ht"' '$u'%e what'

  'I' O"K"'

  '!e*u*-I'd hate t$ *ee *$e/$dy *ic' *aid Bea%y th%$u&h #i)e (aye%* $# huid *ca%# #%$h$e" Li((y had ne)e% *een Bea%y'* #ace" He had t%ied t$ ia&ine it $ne tie had ia&ined a

  t$ad in a #i*h/$w("

  Bea%y iced and *h$)ed 6i((y #$% a @ua%te% $# a i(e" The *c$ut* we%e waitin& /etween the/an* $# a #%$0en c%ee" They had hea%d the d$&" They had hea%d en ca((in& /ac and #$%th t$$-

  ca((in& (ie hunte%* wh$ had a +%etty &$$d idea $# whe%e thei% @ua%%y wa*"

  The /an* $# the c%ee we%e hi&h en$u&h t$ a(($w the *c$ut* t$ *tand with$ut /ein& *een" 6i((y

  *ta&&e%ed d$wn the /an %idicu($u*(y" A#te% hi cae Bea%y c(anin& and c(inin& and tin(in&and h$t"

  'He%e he i* /$y*' *aid Bea%y" 'He d$n't want t$ (i)e /ut he'* &$nna (i)e anyway" Bhen he &et*

  $ut $# thi* /y G$d he'* &$nna $we hi* (i#e t$ the Th%ee >u*etee%*" ' 6i((y 1i(&%i the%e in the c%ee/ed th$u&ht he 6i((y 1i(&%i wa* tu%nin& t$ *tea +ain(e**(y"

  I# e)e%y/$dy w$u(d (ea)e hi a($ne #$% ?u*t a (itt(e whi(e he th$u&ht he w$u(dn't cau*e any/$dy

  any $%e t%$u/(e" He w$u(d tu%n t$ *tea and #($at u+ a$n& the t%eet$+*" S$ewhe%e the /i& d$& /a%ed a&ain" Bith the he(+ $# #ea% and ech$e* and winte% *i(ence*

  that d$& had a )$ice (ie a /i& /%$n0e &$n&"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  21/84

  R$(and Bea%y ei&hteen yea%* $(d in*inuated hi*e(# /etween the *c$ut* d%a+ed a hea)y a%

  a%$und the *h$u(de% $# each" 'S$ what d$ the Th%ee >u*etee%* d$ n$w' he *aid"

  6i((y 1i(&%i wa* ha)in& a de(i&ht#u( ha((ucinati$n" He wa* wea%in& d%y wa% white

  *weat*$c* and he wa* *atin& $n a /a((%$$ #($$%" Th$u*and* chee%ed" Thi* wa*n't tie-t%a)e("it had ne)e% ha++ened ne)e% w$u(d ha++en" It wa* the c%a0ine** $# a dyin& y$un& an with hi*

  *h$e* #u(( $# *n$w"

  One *c$ut hun& hi* head (et *+it #a(( #%$ hi* (i+*" The $the% did the *ae" They *tudied thein#inite*ia( e##ect* $# *+it $n *n$w and hi*t$%y" They we%e *a(( &%ace#u( +e$+(e" They had

  /een /ehind Ge%an (ine* /e#$%e any tie*- (i)in& (ie w$$d* c%eatu%e* (i)in& #%$ $ent t$

  $ent in u*e#u( te%%$% thinin& /%ain(e**(y with thei% *+ina( c$%d*" N$w they twi*ted $ut #%$ unde% Bea%y'* ($)in& a%*" They t$(d Bea%y that he and 6i((y had

  /ette% #ind *$e/$dy t$ *u%%ende% t$" The Sc$ut* we%en't &$in& t$ wait #$% the any $%e"

  And they ditched Bea%y and 6i((y in the c%ee/ed"

  6i((y 1i(&%i went $n *atin& d$in& t%ic* in *weat-*$c* t%ic* that $*t +e$+(e w$u(d

  c$n*ide% i+$**i/(e-ain& tu%n* *t$++in& $n a die and *$ $n" The chee%in& went $n /ut it*

  t$ne wa* a(te%ed a* the ha((ucinati$n &a)e way t$ tie-t%a)e(" 6i((y *t$++ed *atin& #$und hi*e(# at a (ecte%n in a Chine*e %e*tau%ant in I(iu New $% $n

  an ea%(y a#te%n$$n in the autun $# 23;4" He wa* %ecei)in& a *tandin& $)ati$n #%$ the Li$n*

  C(u/" He had ?u*t /een e(ected 1%e*ident and it wa* nece**a%y that he *+ea" He wa* *ca%ed *ti##th$u&ht a &ha*t(y i*tae had /een ade" AR th$*e +%$*+e%$u* *$(id en $ut the%e w$u(d

  di*c$)e% n$w that they had e(ected a (udic%$u* wai#" They w$u(d hea% hi* %eedy )$ice the $ne

  he'd had in the wa%" He *wa(($wed new that a(( he -had #$% a )$ice /$ wa* a (itt(e whi*t(e cut#%$ a wi(($w *witch" B$%*e-he had n$thin& t$ *ay" The c%$wd @uieted d$wn" E)e%y/$dy wa*

  +in and /eain&"

  6i((y $+ened hi* $uth and $ut cae a dee+ %e*$nant t$ne" Hi* )$ice wa* a &$%&e$u*

  in*t%uent" It t$(d ?$e* which /%$u&ht d$wn the h$u*e" It &%ew *e%i$u* t$(d ?$e* a&ain andended $n a n$te $# hui(ity" The e+(anati$n $# the i%ac(e wa* thi* 6i((y had taen a c$u%*e in

  +u/(ic *+eain&"

  And then he wa* /ac in the /ed $# the #%$0en c%ee a&ain" R$(and Bea%y wa* a/$ut t$ /eat the(i)in& *hit $ut $# hi"

  Bea%y wa* #i((ed with a t%a&ic w%ath" He had /een ditched a&ain" He *tu##ed hi* +i*t$( int$ it*h$(*te%" He *(i++ed hi* ni#e int$ it* *ca//a%d" It* t%ian&u(a% /(ade and /($$d &utte%* $n a(( th%ee

  #ace*" And then he *h$$ 6i((y ha%d %att(ed hi* *e(et$n *(aed hi a&ain*t a /an"

  Bea%y /a%ed and whi+e%ed th%$u&h hi* (aye%* $# *ca%# #%$ h$e" He *+$e uninte((i&i/(y$# the *ac%i#ice* he had ade $n 6i((y'* /eha(#" He di(ated u+$n the +iety and he%$i* $# 'The

  Th%ee >u*etee%*' +$%t%ayed in the $*t &($win& and i+a**i$ned hue* thei% )i%tue and

  a&naniity the i+e%i*ha/(e h$n$% they ac@ui%ed #$% the*e()e* and the &%eat *e%)ice* they

  %ende%ed t$ Ch%i*tianity It wa* enti%e(y 6i((y'* #au(t that thi* #i&htin& $%&ani0ati$n n$ ($n&e% ei*ted Bea%y #e(t and

  6i((y wa* &$in& t$ +ay" Bea%y *$ced 6i((y a &$$d $ne $n the *ide $# the ?aw n$ced 6i((y

  away #%$ the /an and $nt$ the *n$w-c$)e%ed ice $# the c%ee" 6i((y wa* d$wn $n a(( #$u%* $nthe ice and Bea%y iced hi in the %i/* %$((ed hi $)e% $n hi* *ide" 6i((y t%ied t$ #$% hi*e(#

  int$ a /a(("

  '$u *h$u(dn't e)en /e in the A%y' *aid Bea%y" 6i((y wa* in)$(unta%i(y ain& c$n)u(*i)e *$und* that we%e a ($t (ie (au&hte%" '$u thin it'*

  #unny huh' Bea%y in@ui%ed" He wa(ed a%$und t$ 6i((y'* /ac" 6i((y'* ?acet and *hi%t and

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  22/84

  unde%*hi%t had /een hau(ed u+ a%$und hi* *h$u(de%* /y the )i$(ence *$ hi* /ac wa* naed"

  The%e inche* #%$ the ti+* $# Bea%y'* c$/at /$$t* we%e the +iti#u( /utt$n* $# 6i((y'* *+ine"

  Bea%y d%ew /ac hi* %i&ht /$$t aied a ic at the *+ine at the tu/e which had *$ any $#

  6i((y'* i+$%tant wi%e* in it" Bea%y wa* &$in& t$ /%ea that tu/e" 6ut then Bea%y *aw that he had an audience" Fi)e Ge%an *$(die%* and a +$(ice d$& $n a (ea*h

  we%e ($$in& d$wn int$ the /ed $# the c%ee" The *$(die%*' /(ue eye* we%e #i((ed with /(ea%y

  ci)i(ian cu%i$*ity a* t$ why $ne Ae%ican w$u(d t%y t$ u%de% an$the% $ne *$ #a% #%$ h$e andwhy the )icti *h$u(d (au&h"

  Th%ee

  The Ge%an* and the d$& we%e en&a&ed in a i(ita%y $+e%ati$n which had an au*in&(y *e(#-

  e+(anat$%y nae a huan ente%+%i*e which i* *e(d$ de*c%i/ed in detai( wh$*e nae a($newhen %e+$%ted a* new* $% hi*t$%y &i)e* any wa% enthu*ia*t* a *$%t $# +$*t-c$ita( *ati*#acti$n" It

  i* in the ia&inati$n $# c$/at'* #an* the di)ine(y (i*t(e** ($)e+(ay that #$(($w* the $%&a* $#

  )ict$%y" It i* ca((ed '$++in& u+"'

  The d$& wh$ had *$unded *$ #e%$ci$u* in the winte% di*tance* wa* a #ea(e Ge%an*he+he%d" She wa* *hi)e%in&" He% tai( wa* /etween he% (e&*" She had /een /$%%$wed that $%nin&

  #%$ a #a%e%" She had ne)e% /een t$ wa% /e#$%e" She had n$ idea what &ae wa* /ein& +(ayed"

  He% ine wa* 1%ince**" Tw$ $# the Ge%an* we%e /$y* in thei% ea%(y teen*" Tw$ we%e %a*hac(e $(d e d%$$(e%* a*

  t$$th(e** a* ca%+" They we%e i%%e&u(a%* a%ed and c($thed #%a&enta%i(y with ?un taen #%$

  %ea( *$(die%* wh$ we%e new(y dead" S$ it &$e*" They we%e #a%e%* #%$ ?u*t ac%$** the Ge%an/$%de% n$t #a% away"

  Thei% c$anande% wa* a idd(e-a&ed c$%+$%a(-%ed-eyed" *c%awny t$u&h a* d%ied /ee# *ic

  $# wa%" He had /een w$unded #$u% tie*-and +atched u+ and *ent /ac t$ wa%" He wa* a )e%y

  &$$d *$(die%-a/$ut t$ @uit a/$ut t$ #ind *$e/$dy t$ *u%%ende% t$" Hi* /andy (e&* we%e th%u*tint$ &$(den ca)a(%y /$$t* which he had taen #%$ a dead Hun&a%ian c$($ne( $n the Ru**ian

  #%$nt" S$ it &$e*"

  Th$*e /$$t* we%e a($*t a(( he $wned in thi* w$%(d" They we%e hi* h$e" An anecd$te Onetie a %ec%uit wa* watchin& hi /$ne and wa th$*e &$(den /$$t* and he he(d $ne u+ t$ the

  %ec%uit and *aid 'I# y$u ($$ in the%e dee+(y en$u&h y$u'(( *ee Ada and E)e"'

  6i((y 1i(&%i had n$t hea%d thi* anecd$te" 6ut (yin& $n the /(ac ice the%e 6i((y *ta%ed int$ the+atina $# the c$%+$%a('* /$$t* *aw Ada and E)e in the &$(den de+th*" They we%e naed" They

  we%e *$ inn$cent *$ )u(ne%a/(e *$ ea&e% t$ /eha)e decent(y" 6i((y 1i(&%i ($)ed the"

  Net t$ the &$(den /$$t* we%e a +ai% $# #eet which we%e *wadd(ed in %a&*" They we%e

  c%i**c%$**ed /y can)a* *t%a+* we%e *h$d with hin&ed w$$den c($&*" 6i((y ($$ed u+ at the #ace

  that went with the c($&*" It wa* the #ace $# a /($nd an&e( $# #i#teen-yea%-$(d /$y"

  The /$y wa* a* /eauti#u( a* E)e"

  6i((y wa* he(+ed t$ hi* #eet /y the ($)e(y /$y /y the hea)en(y and%$&yne" And the $the%* cae

  #$%wa%d t$ du*t the *n$w $## 6i((y" and then they *ea%ched hi #$% wea+$n*" He didn't ha)e any"The $*t dan&e%$u* thin& they #$und $n hi* +e%*$n wa* a tw$-inch +enci( *tu/"

  Th%ee in$##en*i)e /an&* cae #%$ #a% away" They cae #%$ Ge%an %i#(e*" The tw$ *c$ut*

  wh$ had ditched 6i((y and Bea%y had ?u*t /een *h$t" They had /een (yin& in a/u*h #$%Ge%an*" They had /een di*c$)e%ed and *h$t #%$ /ehind" N$w they we%e dyin& in the *n$w

  #ee(in& n$thin& tu%nin& the *n$w t$ the c$($% $# %a*+/e%%y *he%/et" S$ it &$e*" S$ R$(and Bea%y

  wa* the (a*t $# the Th%ee >u*etee%*"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  23/84

  And Bea%y /u&-eyed with te%%$% wa* /ein& di*a%ed" The c$%+$%a( &a)e Bea%y'* +i*t$( t$ the

  +%etty /$y" He a%)e(ed at Bea%y'* c%ue( t%ench ni#e *aid in Ge%an that Bea%y w$u(d n$ d$u/t

  (ie t$ u*e the ni#e $n hi t$ tea% hi* #ace $## with the *+ied nuc(e* t$ *tic the /(ade int$

  hi* /e((y $% th%$at" He *+$e n$ En&(i*h and 6i((y and Bea%y unde%*t$$d n$ Ge%an" 'Nice +(aythin&* y$u ha)e the c$%+$%a( t$(d Bea%y and he handed the ni#e t$ an $(d an"

  'I*n't that a +%etty thin& H

  He t$%e $+en Bea%y'* $)e%c$at and /($u*e" 6%a** /utt$n* #(ew (ie +$+c$%n" The c$%+$%a(%eached int$ Bea%y'* &a+in& /$*$ a* th$u&h he eant t$ tea% $ut hi* +$undin& hea%t /ut he

  /%$u&ht $ut Bea%y'* /u((et+%$$# 6i/(e in*tead"

  A /u((et-+%$$# 6i/(e i* a 6i/(e *a(( en$u&h t$ /e *(i++ed int$ a *$(die%'* /%ea*t +$cet $)e%hi* hea%t" It i* *heathed in *tee("

  The c$%+$%a( #$und the di%ty +ictu%e $# the w$an and the +$ny in Bea%y'* hi+ +$cet" 'Bhat a(ucy +$ny eh' he *aid" H H D$n't y$u wi*h y$u we%e that +$ny' He handed

  the +ictu%e t$ the $the% $(d an" 'S+$i(* $# wa%M It'* a(( y$u%* y$u (ucy (ad"'

  Then he ade Bea%y *it d$wn in the *n$w and tae $## hi* c$/at /$$t* which he &a)e t$ the

  /eauti#u( /$y" He &a)e Bea%y the /$y'* c($&*" S$ Bea%y and 6i((y we%e /$th with$ut decenti(ita%y #$$twea% n$w' and they had t$ wa( #$% i(e* and i(e* with Bea%y'* c($&* c(acin&

  with 6i((y /$//in& u+-and-d$wn u+-and-d$wn c%a*hin& int$ Bea%y #%$ tie t$ tie"

  'Ecu*e e' 6i((y w$u(d *ay $% 'I /e& y$u% +a%d$n"' They we%e /%$u&ht at (a*t t$ a *t$ne c$tta&e at a #$% in the %$ad" It wa* a c$((ectin& +$int #$%

  +%i*$ne%* $# wa%" 6i((y and Bea%y we%e taen in*ide whe%e it wa* wa% and *$y" The%e )a* a

  #i%e *i00(in& and +$++in& in the #i%e+(ace" The #ue( wa* #u%nitu%e" The%e we%e a/$ut twenty $the%Ae%ican* in the%e *ittin& $n the #($$% with thei% /ac* t$ the wa(( *ta%in& int$ the #(ae*-

  thinin& whate)e% the%e wa* t$ thin which wa* 0e%$"

  N$/$dy ta(ed" N$/$dy had any &$$d wa% *t$%ie* t$ te(("

  6i((y and Bea%y #$und +(ace* #$% the*e()e* and 6i((y went t$ *(ee+ with hi* head $n the*h$u(de% $# an un+%$te*tin& ca+tain" The ca+tain wa* a cha+(ain" He wa* a %a//i" He had /een

  *h$t th%$u&h the hand"

  6i((y t%a)e(ed in tie $+ened hi* eye* #$und hi*e(# *ta%in& int$ the &(a** eye* $# a ?ade &%een

  echanica( $w(" The $w( wa* han&in& u+*ide d$wn #%$ a %$d $# *tain(e** *tee(" The $w( wa*

  6i((y'* $+t$ete% in hi* $##ice in I(iu" An $+t$ete% i* an in*t%uent #$% ea*u%in& %e#%acti)ee%%$%* in eye*-in $%de% that c$%%ecti)e (en*e* ay /e +%e*c%i/ed"

  6i((y had #a((en a*(ee+ whi(e eainin& a #ea(e +atient wh$ wa* a chai% $n the $the% *ide

  $# the $w(" He had #a((en a*(ee+ at w$% /e#$%e" It had /een #unny at #i%*t" N$w 6i((y wa* *ta%tin&t$ &et w$%%ied a/$ut it a/$ut hi* ind in &ene%a(" He t%ied t$ %ee/e% h$w $(d he wa* c$u(dn't"

  He t%ied t$ %ee/e% what yea% it wa*" He c$u(dn't %ee/e% that eithe%"

  'D$ct$%' *aid the +atient tentati)e(y"

  'H' he *aid" '$u'%e *$ @uiet"'

  'S$%%y"'

  '$u we%e ta(in& away the%e-and then y$u &$t *$ @uiet' 'U"'

  '$u *ee *$ethin& te%%i/(e' 'Te%%i/(e'

  'S$e di*ea*e in y eye*' 'N$ n$' *aid 6i((y wantin& t$ d$0e a&ain" '$u% eye* a%e #ine" $u ?u*t need &(a**e* #$%

  %eadin&"' He t$(d he% t$ &$ ac%$** the c$%%id$%-t$ *ee the wide *e(ecti$n $# #%ae* the%e"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  24/84

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  25/84

  6i((y d%$)e th%$u&h a *cene $# e)en &%eate% de*$(ati$n" It ($$ed (ie D%e*den a#te% it wa* #i%e-

  /$/ed-(ie the *u%#ace $# the $$n" The h$u*e whe%e 6i((y had &%$wn u+ u*ed t$ /e *$ewhe%e

  in what wa* *$ e+ty n$w" Thi* wa* u%/an %enewa(" A new I(iu G$)e%nent Cente% and a

  1a)i(i$n $# the A%t* and a 1eace La&$$n and hi&h-%i*e a+a%tent /ui(din&* we%e &$in& u+ he%e*$$n"

  That wa* a(( %i&ht with 6i((y 1i(&%i"

  The *+eae% at the Li$n* C(u/ eetin& wa* a a?$% in the >a%ine*" He *aid that Ae%ican* had

  n$ ch$ice /ut t$ ee+ #i&htin& in Vietna unti( they achie)ed )ict$%y $% unti( the C$uni*t*

  %ea(i0ed that they c$u(d n$t #$%ce thei% way $# (i#e -$n wea c$unt%ie*" The a?$% had /een the%e$n tw$ *e+a%ate t$u%* $# duty" He t$(d $# any te%%i/(e and any w$nde%#u( thin&* he had *een"

  He wa* in #a)$% $# inc%ea*ed /$/in&* $# /$/in& N$%th Vietna /ac int$ the St$ne A&e i# it

  %e#u*ed t$ *ee %ea*$n"

  6i((y wa* n$t $)ed t$ +%$te*t the /$/in& $# N$%th Vietna- did n$t *hudde% a/$ut the

  hide$u* thin&* he hi*e(# had *een /$/in& d$" He wa* *i+(y ha)in& (unch with the Li$n*

  C(u/ $# which he wa* +a*t +%e*ident n$w"

  6i((y had a #%aed +%aye% $n hi* $##ice wa(( which e+%e**ed hi* eth$d #$% ee+in& &$in&

  e)en th$u&h he wa* unenthu*ia*tic a/$ut (i)in&" A ($t $# +atient* wh$ *aw the +%aye% $n 6i((y'*wa(( t$(d hi that it he(+ed the t$ ee+ &$in& t$$" It went (ie thi*

  GOD GRANT >ETHE SERENIT TO ACCE1T

  THE THINGS I CANNOT CHANGE

  COURAGE

  TO CHANGE THE THINGS I CANAND BISDO> ALBAS

  TO TELL THE

  DIFFERENCE"

  A$n& the thin&* 6i((y 1i(&%i c$u(d n$t chan&e we%e the +a*t the +%e*ent and the #utu%e"

  N$w he wa* /ein& int%$duced t$ the >a%ine a?$%" The +e%*$n wh$ wa* +e%#$%in& the

  int%$ducti$n wa* te((in& the a?$% that 6i((y wa* a )ete%an" and that 6i((y had a *$n wh$ wa* a

  *e%&eant in the G%een 6e%et*-in Vietna" The a?$% t$(d 6i((y that the G%een 6e%et* we%e d$in& a &%eat ?$/ and that he *h$u(d /e +%$ud

  $# hi* *$n"

  'I a" I ce%tain(y a' *aid 6i((y 1i(&%i"

  He went h$e #$% a na+ a#te% (unch" He wa* unde% d$ct$%'* $%de%* t$ tae a na+ e)e%y day" The

  d$ct$% h$+ed that thi* w$u(d %e(ie)e a c$+(aint that 6i((y had E)e%y *$ $#ten #$% n$ a++a%ent

  %ea*$n 6i((y 1i(&%i w$u(d #ind hi*e(# wee+in&" N$/$dy had e)e% cau&ht 6i((y d$in& it" On(ythe d$ct$% new" It wa* an et%ee(y @uiet thin& 6i((y did and n$t )e%y $i*t"

  6i((y $wned a ($)e(y Ge$%&ian h$e in I(iu" He wa* %ich a* C%$e*u* *$ethin& he had ne)e%e+ected t$ /e n$t in a i((i$n yea%*" He had #i)e $the% $+t$et%i*t* w$%in& #$% hi in the

  *h$++in& +(a0a ($cati$n and netted $)e% *ity th$u*and d$((a%* a yea%" In additi$n he $wned a

  #i#th $# the new H$(iday Inn $ut $n R$ute ;: and -ha(# $# th%ee Ta*tee-F%ee0e *tand*" Ta*tee-

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  26/84

  F%ee0e wa* a *$%t $# #%$0en cu*ta%d" It &a)e a(( the +(ea*u%e that ice c%ea c$u(d &i)e with$ut the

  *ti##ne** and /itte% c$(dne** $# ice c%ea"

  6i((y'* h$e wa* e+ty" Hi* dau&hte% 6a%/a%a wa* a/$ut t$ &et wa%ned and *he and hi* wi#ehad &$ne d$wnt$wn t$ +ic $ut +atte%n* #$% he% c%y*ta( and *i()e%wa%e" The%e wa* a n$te *ayin&

  *$ $n the itchen ta/(e" The%e we%e n$ *e%)ant*" 1e$+(e ?u*t we%en't inte%e*ted in ca%ee%* in

  d$e*tic *e%)ice any$%e" The%e wa*n't a d$& eithe%" The%e u*ed t$ /e a d$& naed S+$t /ut he died" S$ it &$e*" 6i((y had (ied S+$t a ($t and S+$t

  had (ied hi"

  6i((y went u+ the ca%+eted *tai%way and int$ hi* and hi* wi#e'* /ed%$$" The %$$ had

  #($we%ed wa((+a+e%" The%e wa* a d$u/(e /ed with a c($c-%adi$ $n a ta/(e /e*ide it" A(*$ $n the

  ta/(e we%e c$nt%$(* #$% the e(ect%ic /(anet and a *witch t$ tu%n $n a &ent(e )i/%at$% which wa*/$(ted t$ the *+%in&* $# the /$ att%e**" The t%ade nae $# the )i/%at$% wa* '>a&ic Fin&e%*"' The

  )i/%at$% wa* the d$ct$%'* idea t$$"

  6i((y t$$ $## hi* t%i-#$ca(* and hi* c$at and hi* nectie and hi* *h$e* and he c($*ed the )enetian

  /(ind* and then the d%a+e* and he (ay d$wn $n the $ut*ide $# the c$)e%(et" 6ut *(ee+ w$u(d n$tc$e" Tea%* cae in*tead" They *ee+ed" 6i((y tu%ned $n the >a&ic Fin&e%* and he wa* ?i&&(ed a*

  he we+t"

  The d$$%chie* %an&" 6i((y &$t $## the /ed and ($$ed d$wn th%$u&h a wind$w at the #%$nt

  d$$%*te+ t$ *ee i# *$e/$dy i+$%tant had c$e t$ ca((" The%e wa* a c%i++(ed an d$wn the%e

  a* *+a*tic in *+ace a* 6i((y 1i(&%i wa* in tie" C$n)u(*i$n* ade the an dance #(a++in&(y a((the tie ade hi chan&e hi* e+%e**i$n* t$$ a* th$u&h he we%e t%yin& t$ iitate )a%i$u*

  #a$u* $)ie *ta%*"

  An$the% c%i++(e wa* %in&in& a d$$%/e(( ac%$** the *t%eet" He wa* an c%utche*" He had $n(y $ne

  (e&" He wa* *$ ?aed /etween hi* c%utche* that hi* *h$u(de%* hid hi* ea%*" 6i((y new what the c%i++(e* we%e u+ t$ They we%e *e((in& *u/*c%i+ti$n* t$ a&a0ine* that

  w$u(d ne)e% c$e" 1e$+(e *u/*c%i/ed t$ the /ecau*e the *a(e*en we%e *$ +iti#u(" 6i((y had

  hea%d a/$ut thi* %acet #%$ a *+eae% at the Li$n* C(u/ tw$ wee* /e#$%e--a an #%$ the 6ette%6u*ine** 6u%eau" The an *aid that any/$dy wh$ *aw c%i++(e* w$%in& a nei&h/$u%h$$d #$%

  a&a0ine *u/*c%i+ti$n* *h$u(d ca(( the +$(ice"

  6i((y ($$ed d$wn the *t%eet *aw a new 6uic Ri)ie%a +a%ed a/$ut ha(# a /($c away" The%ewa* a an in it and 6i((y a**ued c$%%ect(y that he wa* the an wh$ had hi%ed the c%i++(e* t$ d$

  thi* thin&" 6i((y went $n wee+in& a* he c$nte+(ated the c%i++(e* and thei% /$**" Hi*

  d$$%chie* c(an&ed he((i*h(y" He c($*ed hi* eye* and $+ened the a&ain" (ie wa* *ti(( wee+in& /ut he wa* /ac in

  Lue/$u%& a&ain" He wa* a%chin& with a ($t $# $the% +%i*$ne%*" It wa* a winte% wind that wa*

  /%in&in& tea%* t$ hi* eye*"

  E)e% *ince 6i((y had /een th%$wn int$ *h%u//e%y #$% the *ae $# the +ictu%e he had /een *eein&

  Saint E($'* #i%e a *$%t $# e(ect%$nic %adiance a%$und the head* $# hi* c$+ani$n* and ca+t$%*" It

  wa* in the t%eet$+* and $n the %$$#t$+* $# Lue/$u%& t$$" It wa* /eauti#u(" 6i((y wa* a%chin& with hi* hand* $n t$+ $# hi* head and *$ we%e a(( the $the% Ae%ican*"

  6i((y wa* /$//in& u+-and-d$wn u+-and-d$wn" N$w he c%a*hed int$ R$(and Bea%y accidenta((y"

  'I /e& y$u% +a%d$n' he *aid" Bea%y'* eye* we%e tea%#u( a(*$" Bea%y wa* c%yin& /ecau*e $# h$%%i/(e +ain* in hi* #eet" The

  hin&ed c($&* we%e t%an*#$%in& hi* #eet int$ /($$d +uddin&*"

 • 8/11/2019 Vonnegut, Kurt - Slaughterhouse Five

  27/84

  At each %$ad inte%*ecti$n 6i((y'* &%$u+ wa* ?$ined /y $%e Ae%ican* with thei% hand* $n t$+

  $# thei% ha($ed head*" 6i((y had *i(ed #$% the a((" They we%e $)in& (ie wate% d$wnhi(( a((

  the tie and they #($wed at (a*t t$ a ain hi&hway $n a )a((ey'* #($$%" Th%$u&h the )a((ey #($wed

  a >i**i**i++i $# hui(iated Ae%ican*" Ten* $# th$u*and* $# Ae%ican* *hu##(ed ea*twa%d thei%hand* c(a*+ed $n t$+ $# thei% head*" They *i&hed and &%$aned"

  6i((y and hi* &%$u+ ?$ined the %i)e% $# hui(iati$n and the (ate a#te%n$$n *un cae $ut #%$

  the c($ud*" The Ae%ican* didn't ha)e the %$ad t$ the*e()e*" The we*t-/$und (ane /$i(ed and/$$ed with )ehic(e* which we%e %u*hin& Ge%an %e*e%)e* t$ the #%$nt" The %e*e%)e* we%e

  )i$(ent wind/u%ned /%i*t(y en" They had teeth (ie +ian$ ey*"

  They we%e #e*t$$ned with achine-&un /e(t* *$ed ci&a%* and &u00(ed /$$0e" They t$$w$(#i*h /ite* #%$ *au*a&e* +atted thei% h$%ny +a(* with +$tat$-a*he% &%enade*"

  One *$(die% in /(ac wa* ha)in& a d%un he%d'* +icnic a(( /y hi*e(# $n t$+ $# a tan" He *+it

  $n the Ae%ican*" The *+it hit R$(and Bea%y'* *h$u(de% &a)e Bea%y a #$u%%a&iQ%e $# *n$t and/(utwu%*t and t$/acc$ ?uice and Schna++*"

  6i((y #$und the a#te%n$$n *tin&in&(y ecitin&" The%e wa* *$ uch t$ *ee-d%a&$n'* teeth i((in&

  achine c$%+*e* with /a%e #eet that w