Viper - Viper Duo Set Viper Trio Setcdn.billiger.com/dynimg/qlKhejnXQ0kjqe03MyiCKHt4H9... ·...

of 64 /64
Viper - Viper Duo Set Viper Trio Set WICHTIG: ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN! D Gebrauchsanweisung GB Instructions for use NL Gebruiksaanwijzing F Mode d‘emploi E Instrucciones de manejo P Instruções de uso I Istruzioni per l‘uso DK Brugsvejledning FIN Käyttöohje S Bruksanvisning N Bruksanvisning GR Οδηγίες χρήσης RUS Инструкция по эксплуатации RO Instrucţiuni de utilizare BG Упътване за употреба BIH Upute za korištenje GEO instruqcia MK Упатство за употреба TR Kullanma talimatı SK Návod na použitie UA Інструкція по експлуатації CZ Návod k použití H Használati utasítás PL Instrukcja użytkowania EST Kasutusjuhend LV Lietošanas pamācība LT Nudojimo instrukcija SLO Navodila za uporabo HR Upute za uporabu SRB Uputstva za upotrebu AR FA CN 操作说明书 TW 操作說明書

Transcript of Viper - Viper Duo Set Viper Trio Setcdn.billiger.com/dynimg/qlKhejnXQ0kjqe03MyiCKHt4H9... ·...

Viper - Viper Duo SetViper Trio Set

WICHTIG: ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGENAUFBEWAHREN!

D GebrauchsanweisungGB Instructions for use NL GebruiksaanwijzingF Mode d‘emploi E Instrucciones de manejoP Instruções de usoI Istruzioni per l‘uso

DK BrugsvejledningFIN KäyttöohjeS BruksanvisningN Bruksanvisning

GR Οδηγίες χρήσηςRUS Инструкция по эксплуатацииRO Instrucţiuni de utilizareBG Упътване за употребаBIH Upute za korištenjeGEO instruqcia

MK Упатство за употребаTR Kullanma talimatıSK Návod na použitieUA Інструкція по експлуатаціїCZ Návod k použitíH Használati utasításPL Instrukcja użytkowaniaEST KasutusjuhendLV Lietošanas pamācībaLT Nudojimo instrukcijaSLO Navodila za uporabo HR Upute za uporabu SRB Uputstva za upotrebu AR FA

CN 操作说明书 TW 操作說明書

R2 RS_2012-1

GB IMPORTANT: KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!NL BELANGRIJK: HANDLEIDING BEWAREN LATERE RAADPLEGING!F IMPORTANT : CONSERVER LE MANUEL D’UTILISATION POUR TOUTE

QUESTION ULTÉRIEURE!E VAŽNO: UPUTA SAČUVATI ZA KASNIJA PITANJA!P ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇõES PARA CONSULTAS POSTERI-

ORES!I ATTENZIONE: CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER EVEN-

TUALI CHIARIMENTI!DK VIGTIGT: VEJLEDNING OPBEVARES TIL SENERE SPØRGSMÅL!FIN TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJE MYÖHEMPIÄ TIEDUSTELUJA VARTEN!S OBS:SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR SENARE FRÅGESTÄLLNIN-

GAR!N VIKTIG: OPPBEVAR ANVISNINGEN FOR SENERE REFERANSE!

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι οδηγίες να φυλάσσονται για ενδεχόμενες μετέπειτα απορίες!

RUS ВАЖНО: ИНСТРУКЦИЮ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

RO IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNILE PENTRU ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ULTERIOARE!

BG ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ УКАЗАНИЕТО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ! BIH VAŽNO: UPUTA SAČUVATI ZA KASNIJA PITANJA!GEO mniSvnelovani informacia: SesaZlebelia momavalSi dagebadoT SekiTxvebi. amitom instruqcia kargad SeinaxeT.

MK ВАЖНО: ЗАЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА ПОВТОРНИ ПРАШАЊА!TR ÖNEMLİ: KULLANMA KILAVUZUNU DAHA SONRAKI SORULARINIZ

IÇIN SAKLAYINIZ!SK DÔLEŽITÉ: NáVOD USCHOVAJTE PRE PRíPAD ďALšíCH OTáZOK!

R3RS_2012-1

UA ВАЖЛИВО: ІНСТРУКЦІЮ СЛІД ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ!

CZ DŮLEŽITÉ: NáVOD SI USCHOVEJTE PRO PŘíPADNÉ POZDĚJší DO-TAZY!

H FONTOS: ŐRIZZE MEG A HASZNáLATI UTASíTáST KÉSŐBBI ESETLE-GES KÉRDÉSEK MEGVáLASZOLáSáHOZ!

PL ŻNE: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA WYPADEK PÓŹNIEJSZYCH ZAPYTAŃ!

EST TÄHTIS. HOIDKE JUHEND HILISEMATE KÜSIMUSTE JAOKS ALLES!LV SVARĪGI: LŪDZAM UZGLABĀT VĒLĀKAI PĀRLASĪšANAI!LT SVARBU! INSTRUKCIJĄ PASIDĖTI, KAD BŪTŲ GALIMA PASIŽIŪRĖTI

IšKILUS KLAUSIMŲ!SLO POMEMBNO: NAVODILA SHRANITE ZA KASNEJšA POIZVEDOVANJA!HR VAŽNO: UPUTA SAČUVATI ZA KASNIJA PITANJA!SRB ВАЖНО: УПУТСТВО САЧУВАЈТЕ ЗБОГ КАСНИЈИХ ПИТАЊА!AR

FA

CN 注意: 请保留此说明书以便将来查阅!TW 注意: 請保留此說明書以便將來查閱!

2

1 Viper

1 Viper Duo Set

1 Viper Trio Set

3

2a 2b

2c 3a

1 12

3b 3c

4

3g

3h

3e

3f

2

13i

3d

5

4 5

6a

3j

6

6b

STOP7

6c 6d

8a 8b

7

2

2

2

8d

8g

8c

8f

21

1

8e

8h

8

1

2

1

2

9a

9d

9e

9b

9c

9

1

2

9f

1

2

10a

10c10b

6+

0-6

11a

6+

!

0-6

11b

10

11c

11d

OPTION

11

OPTION 1

2

1

12b

1

2

12a

12

0+1

2

2

12c 13

1

2

2

1

15a

15c15b

1

2

2

14

13

15d

1

STOP

!2

2

16

OPTION APram / Viper / Viper Trio Set

14

A1 A3

A2

!A4

A6 A7

A5

15

A92

1

A8

A10

OPTION BZero Plus / Viper / Viper Trio Set

16

B2B1

2

11

1

B5

B4B3

B6

W2 WS0+_2012-2

D Warnhinweise Kinderwagen • LesenSiedieseHinweisesorgfältigvorderBenutzungundbewahrenSiesieauf.Wennsie

dieseHinweisenichtbeachten,kanndieSicherheitIhresKindesbeeinträchtigtwerden.• DieserWagenistfür1Kindab0MonatenbiszueinemGewichtvon15KGgeeignet.• DieserKinderwagenaufsatztistfüreinKindgeeignet,dasnichtselbständigsitzen,sich

herumdrehenundsichnichtaufseineHändeundKniehochstemmenkann.MaximalesGewichtdesKindes:9kg.

• WARNUNG:LassenSieIhrKindnieunbeaufsichtigt.• WARNUNG:VergewissernSiesichvorGebrauch,dassalleVerriegelungengeschlos-

sensind.• WARNUNG:VergewissernSiesich,dassIhrKindbeimAufklappenundZusammenklap-

pendesWagensaußerReichweiteist,umVerletzungenzuvermeiden.• WARNUNG:LassenSieIhrKindnichtmitdemWagenspielen.• WARNUNG:VerwendenSieimmerdasRückhaltesystem.• WARNUNG:Esistzuüberprüfen,dassderKinderwagenaufsatzoderdieSitzeinheit

oderderAutokindersitzvorGebrauchkorrekteingerastetist.• WARNUNG:DiesesProduktistnichtzumJoggenoderSkatengeeignet.• Warnung:LegenSiekeinezusätzlichenMatratzenaufdenKinderwagen.• DasmaximaleLadegewichtfürdenKorbbeträgt3KG.• WARNUNG:VomHerstellernichtzugelasseneZubehörteiledürfennichtverwendetwerden.• DieserKinderwagenistfüreinKindkonstruiertunddarfnurfürdenTransporteines

Kindesverwendetwerden.• WARNUNG:Autokindersitze,dieinVerbindungmiteinemFahrgestellverwendetwerden,

ersetzenwedereineWiegenocheinKinderbett.SollteihrKindSchlafbenötigen,sollteesdafürineinegeeigneteWiegeodereingeeignetesBettgelegtwerden.

• AusschließlichvonHAUCKangeboteneoderempfohleneErsatzteilesindzuverwenden!• SämtlichamSchieberundanderRückseitederRückenlehneundandenSeitendes

KinderwagensangebrachteLastenbeeinträchtigendieStandsicherheitdesKinderwa-gens.

• BeimHineinsetzenundHerausnehmenderKindermussdieFeststellbremsebetätigtsein.

• EN1888-2012D Warnhinweis• WARNUNG:AmSchieberbefestigteLastenbeeinträchtigendieStandfestigkeitdesWagens.• WARNUNG:BenutzenSieimmerdieFeststellbremsewiebeschriebenbzw.abgebildet,

wennSiedenKinderwagenabstellen.• WARNUNG:BenutzenSiedenSchrittgurtimmerinVerbindungmitdemBeckengurt.• DasLadegewichteinerzugekauftenPlattformdarf20kgnichtüberschreiten.D PflegeundWartung• BittebeachtensiedieTextilkennzeichnung.• BitteüberprüfenSiedieFunktionalitätvonBremsen,Rädern,Verriegelungen,Verbin-

dungselementen,GurtsystemenundNähtenregelmäßig.• SetzenSiedasProduktnichtstärkererSonnenbestrahlungaus.• UmRostzuvermeiden,mussdasProduktnachdemeinsatzbeiRegenoderSchnee

getrocknetunddieRädermitSchmiermittelngewartetwerden.• Reinigen,pflegenundkontrollierensiediesesProduktregelmäßig.• VomHerstellernichtzugelasseneZubehörteiledürfennichtverwendetwerden.GBWarningsforpushchairs• Pleasereadtheseinstructionscarefullybeforeuseandkeepthemforlaterreference.

Thesafetyofyourchildcouldbeputatriskifyoudonotfollowtheseinstructions.• Thisvehicleisdesignedfor1childfrom0monthsuptoaweightof15kg.• Thisproductissuitableforachildwhocannotsitupbyitself,rolloverandcannotpush

itselfuponitshandsandknees.Maximumweightofthechild:9kg• WARNING:Neverleaveyourchildunattended.• WARNING:Ensurethatallthelockingdevicesareengagedbeforeuse.• WARNING:Toavoidinjuryensurethatyourchildiskeptawaywhenunfoldingandfol-

dingthisproduct.• WARNING:Donotletyourchildplaywiththisproduct.• WARNING:Alwaysusetherestraintsystem.• WARNING:Checkthattheprambodyorseatunitorcarseatattachmentdevicesare

W3

correctlyengagedbeforeuse.• WARNING:Thisproductisnotsuitableforrunningorskating.• WARNING:Donotinsertanyadditionalmattressesintothevehicle.• Themaximumloadingweightforthebasketis3kg.• WARNING:Accessorieswhicharenotapprovedbythemanufacturershallnotbe

used.• Thispushchairhasbeendesignedforonechildandshallbeusedforthetransportfor

onlyonechild!• WARNING:Forcarseatsusedinconjunctionwithachassis,thisvehicledoesnotreplacea

cotorabed.Shouldyourchildneedtosleep,thenitshouldbeplacedinasuitablecotorbed.• OnlyreplacementpartssuppliedorrecommendedbyHAUCKshallbeused.• Anyloadattachedtothehandleandonthebackofthebackrestandonthesidesof

thevehiclewillaffectthestabilityofthevehicle.• Theparkingdeviceshallbeengagedwhenplacingandremovingthechildren.• EN1888-2012GB Warnings• WARNING:Anyloadattachedtothehandleaffectsthestabilityofthepram/pushchair.• WARNING:Alwaysapplytheparkingbrakeasdescribed/depictedwhenparkingthevehi-

cle.• WARNING:Alwaysusethecrotchstrapincombinationwiththewaistbelt.• Theloadingweightofaplatformsuppliedorpurchasedinadditionmaynotexceed 20kg.GBCareandmaintenance• Pleasenotethetextiledesignation.• Pleasecheckonaregularbasisthatthebrakes,wheels,latches,connectingele-

ments,beltsystemsandseamsareproperlyfunctional.• Donotexposetheproducttostrongsunshine.• Afteruseinrainorsnow,thewheelsshouldbelubricatedandthevehicledriedtoprevent

rust.• Carefor,cleanandcheckthisproductregularly.• Donotuseaccessoriesthathavenotbeenapprovedbythemanufacturer.NL Waarschuwingsinstructieskinderwagen• Leesdezegebruiksaanwijzingzorgvuldigvoorhetingebruiknemenenbewaarze.

Indienudezeaanwijzingnietopvolgtkandeveiligheidvanuwkindingevaarkomen.• Dezekinderwagenisgeschiktvoor1kindvanaf0maandentoteengewichtvan

15kg.• Dereiswiegisalleenvoor1kindgeschikt,welkenietzelfstandigkanzitten,nietzelf-

standigkanomrollen,ennietzelfstandigophandenenknieenkanzitten.Dereiswiegisnietgeschiktvoorkinderenzwaarderdan9kg.

• WAARSCHUWING:Laatuwkindnooitzondertoezichtachter!• WAARSCHUWING:Voorkomgevaarenverwondingen.Zorgervoordatuwkindaltijd

buitenrijkwijdteisalsudekinderwagenopenen/ofdichtvouwt.• WAARSCHUWING:Laatuwkindnooitmetdewagenspelen.• WAARSCHUWING:Gebruikaltijddeveiligheidsgordels.• WAARSCHUWING:Controleeraltijdvoorgebruikofdereiswiegofziteenheidcorrect

vastzit.• WAARSCHUWING:Ditproductisnietgeschiktvoorgebruikbijhetjoggenofandere

sporten.• WAARSCHUWING:Gebruikdeveiligheidsgordelszodrauwkindzelfstandigkan

zitten.• Hetmaximalelaadvermogenvandekorfbedraagt3kg.• WAARSCHUWING:Gebruikalleenmaarreserveonderdelenen/ofaccesoiresdie

geleverdzijndoordeproducenten/ofverkopendewinkel.• Dezekinderwagenisslechtsvooréénkindgeconstrueerdenmagslechtsvoorhet

transportvanéénkindwordengebruikt.• WAARSCHUWING!Autostoeltjesdiesamenmeteenonderstelwordengebruikt,zijn

geenvervangingvooreenwiegofeenkinderbedje.Alsuwkindmoetslapen,dientuhetineengeschiktewiegofeengeschiktkinderbedjeteleggen.

• GebruikuitsluitenddedoorHAUCKaangebodenofaanbevolenonderdelen!• Alleaandeduwstangenaandeachterzijdevanderugleuningenaandezijkanten

vandekinderwagenaangebrachtelastenverminderendestandveiligheidvande

W4 WS0+_2012-2

kinderwagen.• Devastzetremmoetgeactiveerdzijnalsuuwkind(eren)indewagenzetofuitdewagentilt.• EN1888-2012NLWaarschuwingsinstructies• WAARSCHUWING:Aandeduwstangbevestigdegewichten(tassened)verlaagtdestabi-

liteitaanzienlijk,waardoordekinderwagenmakkelijkkanomkiepen.• WAARSCHUWING:Gebruiksteedsdeparkeerremzoalsisbeschrevencqafgebeeld,als

udekinderwagenparkeert.• WAARSCHUWING:Gebruikdekruisgordelsteedsincombinatiemetdeheupgordel.• Hetlaadvermogenvanmeegeleverdeen/ofbijgekochteaccesoiresmag20kgnietover-

schrijden.NL Verzorgingenonderhoud• Gelievehettextieletiketinachttenemen.• Gelievedefunctionaliteitvanremmen,wielen,vergrendelingen, verbindingselementen,gordelsystemenennadenregelmatigtecontroleren.• Stelhetproductnietblootaanhevigezonnestraling.• Omroesttevermijdenmoethetproductnagebruikbijregenofsneeuwgedroogdende

wielenmetsmeermiddelenwordenonderhouden.• Reinig,verzorgencontroleerditproductregelmatig.• Doordeproducentnietgoedgekeurdeaccessoiresmogennietwordengebruikt.F AvertissementsPoussettes• Lirecesinstructionsavecattentionavantutilisationetlesconserverpourlesbesoins

futurs.Sivousnerespectiezpascesinstructions,lasécuritédevotreenfantpourraitenêtreaffectée.

• Cettepoussetteestconçuepour1enfantàpartirdelanaissanceetjusqu’àunpoidsmaximumde15kg.

• Ceproduitconvientpourdesenfantsnepouvantpastenirassisseuls,niseretourneretsereleversurleursmainsetleursgenoux.Poidsmaximaldel’enfant:9kg.

• AVERTISSEMENT:Nejamaislaisservotreenfantsanssurveillance.• AVERTISSEMENT:S’assurerquetouslesdispositifsdeverrouillagesontenclenchés

avantutilisation.• AVERTISSEMENT:Pourévitertouteblessure,maintenirvotreenfantàl’écartlorsdu dépliageetdupliageduproduit.• AVERTISSEMENT:Nepaslaisservotreenfantjoueravecceproduit.• AVERTISSEMENT:Toujoursutiliserlesystèmederetenue.• AVERTISSEMENT:Vérifierquelesdispositifsdefixationdelanacelle,dusiègeoudu

siègeautosontcorrectementenclenchésavantutilisation.• AVERTISSEMENTCeproduitneconvientpaspourfairedujoggingoudespromenades

enrollers.• AVERTISSEMENT:Neposezpasdematelassupplémentairesurlapoussette.• Lachargemaximalelimitepourlepanierestde3KG.• AVERTISSEMENT:Nepasutiliserd‘accessoiresn‘ayantpasétéapprouvésparle fabricant.• Cettepoussetteestappropriéepourletransportd’unseulenfant.Nelaisserjamaisun

deuxièmeenfants’installersurunélémentquelconqueduchâssispourl’emmener.• AVERTISSEMENT:Pourlessièges-autosutilisésavecunchâssis,cevéhiculene remplacepasuncouffinouunlit.Lorsquel’enfantabesoindedormir,ilconvientdele

placerdansuncouffinouunlitapproprié.• SeuleslespiecesderechangefourniesourecommandéeparHAUCKdoiventetreutili-

sées.• Toutechargeattachéeaupoussoiret/ouàl‘arrièredudossieret/ousurlescotésdu

véhiculepeutinfluersurlastabilitéduvéhicule.• Ledispositifdeblocageàl’arrêtdoitêtreenclenchélorsquel’onplacel’enfantdansla

poussetteoulorsqu’onl’ensort.• EN1888-2012F Avertissements• AVERTISSEMENT:Lefaitd’accrocheraupoussoirunechargeinfluesurlastabilitéde

lacettepoussetteestappropriéepourletransport…• AVERTISSEMENT:Utiliseztoujourslesfreinsdeblocagecommedécritouillustré,

quandvousgarezlapoussette.

W5

• AVERTISSEMENT:Nejamaisutiliserl’entrejambesanslaceinturedemaintien.• Lepoidsdechargementd’uneplate-formeachetéeultérieurementnedoitpas dépasserles20kg.F Entretienetmaintenance• Veuilleztenircomptedel’étiquettetextile.• Veuillezvérifieràintervallesrégulierslefonctionnementdesfreins,desroues,des verrouillages,desélémentsdejonction,dessystèmesdeceintureetdescoutures.• N’exposezpasleproduitaurayonnementintensifdusoleil.• Pouréviterlarouille,ilfautsécherleproduitaprèsunemploisouslapluieoulaneigeet

entretenirlesrouesavecunlubrifiant.• Nettoyez,entretenezetcontrôlezceproduitàintervallesréguliers.• llnefautpasutiliserdesaccessoiresnonhomologuésparlefabricant.E Avisoscarrioladeniños• Leaestasinstruccionesdetenidamenteantesdeusarelartículo,yguárdelasenlugar

seguro.Elnoobservarestasinstrucciones,puedeperjudicarla seguridaddesuhijo.• Estecarriolaestádestinadopara1niñoapartirdeunaedadde0mesesyunpesode

hasta15kg.• Elaccesorioparaelcochecitopuedeserusadoparabebésquetodavíanologransen-

tarseoponersedecostadooapoyarseenlasmanosyrodillas.Pesomáximodelbebé:9kg.

• ADVERTENCIA:Nodejarsuniña/niñosinvigilancia.• ADVERTENCIA:Asegurarseantesdelusoquetodoslosmecanismosdeenclavamien-

toesténcerrados.• ADVERTENCIA:Asegurarsequesuniña/niñoseencuentrafueradelalcancealabriro

plegarelcocheparaevitareventualeslesiones.• ADVERTENCIA:Nopermitirquesuniña/niñojuegueconelcoche.• ADVERTENCIA:Utilizarsiempreelsistemaderetención.• ADVERTENCIA:Sedebecomprobarquelapiezasobrepuestadelcocheoelcompo-

nentedeasientosehayaencajadocorrectamenteantesdesuuso.• ADVERTENCIA:Estoproductonoesidóneoparatrotaropatinar.• ADVERTENCIA:Utilizarelcinturóndeseguridad,tanprontocomosuniñopueda sentarseporsímismo.• Lacestasedebecargar,comomáximocon3kg.• Estecarriolahasidoconstruidoparaunniñoysólodebeusarseparatransportaraunsoloniño.• AVISO:Garanticequesuniñoestéalejadocuandoabraocierreelcarriolaparaevitar

lesiones.• AVISO:Losasientosinfantilesqueseempleanencombinaciónconunchasisnosusti-

tuyenlacunanilacamaparaniños.Sisuniñonecesitadormirsedebeacostarenunacunaocamaapropiada.

• Esnecessarioqueseutilizensolamentelaspiezasderecambiocomercializadasoreco-mendadasporHAUCK.

• Todaslascargasfijadasenelagarrador,lapartetraseradelrespaldoelosladosdelcochecitoreducensuestabilidad.

• Antesdeponerosacarlosniños,accionarelfrenodeestacionamiento.• EN1888-2012E Avisos• ADVERTENCIA:Lascargassujetadasenelempujadordisminuyenlaestabilidaddel

carriola.• ADVERTENCIA:Alaparcarelcarriolaparaniños,accionesiempreelfrenodefijación,

talycomoestédescritoosemuestreenlafigura.• ADVERTENCIA:Utilizarelcinturónpaso-a-paso,siempreencombinaciónconel cinturónpelviano.• Elpesodecargadelaplataformasuministradaoadquiridaadicionalmentenodebe

superarlos20kg.E Cuidadoymantenimiento• Tenerencuentaelsímbolodeltejidotextil.• Compruebeperiódicamentequelosfrenos,lasruedas,loscierres,loselementosde

unión,lossistemasdecinturonesylassuturasfuncionenperfectamenteoesténenperfectoestado.

W6 WS0+_2012-2

• Noexponerelproductoaunaintensaradiaciónsolar.• Paraevitarlaformacióndeóxido,debesecarseelproductodespuésdeexponerloala

lluviaalanieva,lubricándoselasruedasconunagenteadecuado.• Limpie,cuideycompruebeperiódicamenteesteartículo.• Nodebenutilizarsepiezasaccesoriasnoautorizadasporelfabricante.P Advertênciasparacarrosdebebé• Antesdeutilizaroproduto,leiaestasinstruçõesantentamenteeguarde-as.A inobservaçãodestasinstruçõespoderáafectarasegurançadoseufilho.• Estecarrodebebééapropriadoparabebésde0mesesa6meseseatéaopeso máximode15kgs.• Oacessórioparaocarrinhopodeserusadoparabebésqueaindanãoconseguem

sentar-seouvirar-eparaoladoouapoiar-senasmãosenosjoelhos.Pesomáximodobebé:9kg.

• ADVERTÊNCIA:Nãodeixeacriançasemvigilânciaporpessoaadulta.• ADVERTÊNCIA:Controleantesdousoquetodosostravamentosestãofechados.• ADVERTÊNCIA:Controle,aodesdobraredobrarocarrinho,queacriançaestáforado

alcanceparaevitaracidente.• ADVERTÊNCIA:Nodeixeacriançabrincarcomocarrinho.• ADVERTÊNCIA:Usesempreosistemadeprotecção.• ADVERTÊNCIA:Controleantesdousoqueoacessórioeoassentoestãocorrecta-

menteengatados.• ADVERTÊNCIA:Oprodutonãopodeserusadoaofazerjoggingouskating.• ADVERTÊNCIA:Useumcintodesegurançalogoqueobebésepossasentarporsisó.• Acargamáximadocestoéde3kgs.• Estecarrodebebéfoiconstruídoparaumbebéesópodeserutilizadopara transportarumbebé.• ATENÇÃO:Certifique-sedequeoseufilhoestáforadoalcanceaoabrirefecharo

carrinhodemodoapreveniracidentes.• ATENÇÃO:Cadeirasdebebéparaautomóveis,utilizadasjuntamentecomumchassi,

nãosubstituemberçonemcamadecriança.Seoseufilhoestivercomsono,deite-onumberçopróprioounumacamaprópria.

• PodemserutilizadassóaspeçasdereposiçãocomercializadasourecomendadsporHauck.

• Todasascargasfixadasaopegadouro,espaldareladosdocarrinhoreduzemasuaestabilidade.

• Antesdecolocaroutirarascrianças,accionarotravãodeestacionamento.• EN1888-2012P Advertências• ADVERTÊNCIA:Cargaspenduradasnospunhos/arcodeempurrarafectama estabilidadedocarrodebebé.• ADVERTÊNCIA:Utilizeotravãocomosedescreveouserepresentanafigura,sempre

quepararouestacionarocarrodebebé.• ADVERTÊNCIA:Utilizeocintodasvirilhassempreemcombinaçãocomocintodabacia.• Opesodecargadeumaplataformafornecidacomocarrodebebéouadquirida separadamente,nãodeveráexceder20kgs.P Limpezaemanutenção• Observeasindicaçõescontidasnasetiquetasdostêxteis.• Verifiqueperiodicamenteafuncionalidadedostravões,dasrodas,dosdispositivosde

bloqueio,doselementosdefixaçãoedossistemasdecintosbemcomoascosturas.• Nãoexponhaoprodutoàincidênciaderaiossolaresfortes.• Paraevitarcorrosão,dever-se-ásecaroprodutodepoisdecadautilizaçãoàchuvaou

naneve,elubrificarasrodascomumlubrificante.• Limpe,controleecuideperiodicamenteesteproduto.• Nãoépermitidoutilizarpeçasquenãoforemhomologadaspelofabricante.I Avvertenzepasseggino• Primadell’usoleggereattentamentequesteistruzionieconservarleperconsultazioni successive.L’inosservanzadiquesteistruzionipuòpregiudicarelasicurezzadel bambino.• Questopassegginoèprogettatoper1bambinoapartireda0mesieperunpesomax.

di15kg.

W7

• Lanavicellaèindicatasoloperunbambinochenonriesceancoraasedersidasoloovverochenonriesceagirarsisulfiancooadappoggiarsisullemaniesulleginocchia.Pesomassimodelbambino:9kg.

• ATTENZIONE:Nonlasciatemaiincustoditoilvostrobambino.• ATTENZIONE:Assicurateviprimadell’usochetuttiidispositividibloccaggiosianoin-

nestati.• ATTENZIONE:Assicuratevicheilvostrobambinodurantel’operazionediaperturaedi

chiusuradelpassegginosiafuoridallaportata,ondeevitareferite.• ATTENZIONE:Nonlasciategiocareilvostrobambinoconlacarrozzina.• ATTENZIONE:Utilizzatesempreilsistemadiritenuta.• ATTENZIONE:Verificateprimadell‘usochelanavicellaoilseggiolinosianocorretta-

menteinnestati.• ATTENZIONE:Questoprodottononèadattoperfarejoggingoandaresuipattinimentre

losispinge.• ATTENZIONE:Usareunacinturadisicurezzanonappenailbambinoèingradodistare

sedutoautonomamente.• Laportatamassimadelcestelloèdi3kg.• Questopassegginoècostruitoperunbambinoedeveessereutilizzatosoloperil

trasportodiunbambino.• AVVERTENZA:Assicuratevicheilvostrobambinodurantel’operazionediaperturaedi

chiusuradellacarrozzinanonsianeiparaggi,ondeevitareferite.• AVVERTENZA:Iseggioliniperautochevengonoutilizzaticoniltelaio,nonsostituiscono

néunacullaeneancheunlettinoperbambini.Nelcasoincuiilvostrobambinoavessebisognodidormire,mettetelonell’appositacullaoppurenellettino.

• UtilizzateesclusivamentesolopezzidiricambiooffertioppureconsigliatidallaHAUCK!• Qualsiasicaricoappesoalmanico,sullaparteanterioredelloschienaleeailatidelpas-

segginopuòpregiudicarelastabilitàdelpasseggino.• Ilfrenodeveesseresempreinseritoquandometteteetoglieteilbambinodalpasseggino.• EN1888-2012I Avvertenze• ATTENZIONE:Icarichifissatialmanicopregiudicanolastabilitàdelpasseggino.• ATTENZIONE:Quandosiposteggiailpasseggino,usaresempreilfrenodistaziona-

mentocomedescrittoeillustrato.• ATTENZIONE:Usaresemprelacinturaventraleincombinazioneconquellaaddominale.• Laportatadiunapiattaformaindotazioneoacquistatanondevesuperarei20kg.I Curaemanutenzione• Osservareilcontrassegnosultessuto.• Controllareregolarmentelafunzionalitàdifreni,ruote,fermi,elementidicollegamento,

sistemadellecinghieecuciture.• Nonesporreilprodottoafortiradiazionisolari.• Perevitarelaruggine,dopol’usosottopioggiaoneveilprodottodeveessereasciugato

eleruotedevonoessereingrassateconunlubrificante.• Pulire,manutentereecontrollareregolarmentequestoprodotto.• Nonusareaccessorinonautorizzatidalproduttore.DKAdvarselshenvisningerbarnevogn• Læsdisseanvisningergrundigtigennemindenbrugogopbevardemgodt.Hvisduikke

følgerdisseanvisninger,kandetpåvirkeditbarnssikkerhed.• Dennebarnevogneregnettil1.barnfra0månedermedenvægtpåoptil15kg.• Barnevognsoverdelenerkunegnettiletbarn,derendnuikkeselvkansættesigophhv.

derikkeselvkandrejeompåsidenellerkommeoppåallefire.Barnevognegnettilenmaksimalvægtpå9kg.

• ADVARSEL:Barnetmåaldrigværeudenopsyn.• ADVARSEL:Kontrollérførbrug,omallelåseanordningererkorrektlukket.• ADVARSEL:Sørgfor,atbarneterudenforvognensrækkeviddenårdenklappesop

ellersammen,foratundgåbeskadigelser• ADVARSEL:Barnetmåikkelegemedvognen.• ADVARSEL:Brugaltidselerne.• ADVARSEL:Kontrollér,omvognkasseellerklapvognssædeterkorrektgåetihakfør

brug.• ADVARSEL:Detteprodukterikkeegnettilløbellerbrugmedrulleskøjter• ADVARSEL:Anvendensikkerhedssele,såsnartditbarnselvkansidde.

W8 WS0+_2012-2

• Denmaksimalelæssevægtforkurvenudgør3kg.• Dennebarnevognerkunkonstruerettilétbarnogmåkunanvendestiltransportafétbarn.• ADVARSEL:Holdbarnetvækmedensbarnevognensættesopellerklappessammenfor

atundgåatbarnetkommertilskade.• ADVARSEL:Autostole,derbrugesiforbindelsemedetstelerstatterhverkenvuggeeller

seng.Skalbarnetsove,børdetlæggesienegnetvuggeellerseng.• DermåudelukkendebrugesreservedeleententilbudtelleranbefaletfraHAUCK!• Samtliglast,somhængespåhåndtagetog/ellerbagsidenafryglænetog/ellerbarnevog-

nenssiderpåvirkerbarnevognensstabilitet.• Nårbarnetsættesnedellertagesopskalbremsenværelukket.• EN1888-2012DKAdvarselshenvisninger• ADVARSEL:Påhåndtagetfastgjortelasterpåvirkervognesstabilitet.• ADVARSEL:Benytaltidhåndbremsen,sombeskrevethhv.vist,nårdustiller barnevognenfradig.• ADVARSEL:Benytaltidskridtselenikombinationmedbækkenselen.• Læssevægtenpåenmedleveretellerekstrakøbtplatformmåikkeoverskride20kg.DKPlejeogvedligeholdelse• Værvenligstopmærksompåtekstilmærkningen• Kontrollerfunktionalitetenafbremser,hjul,låseanordninger,forbindelseselementer, selesystemerogsømregelmæssigt.• Udsætikkeproduktetforkraftigtsollys.• Foratundgårustskalproduktetefterbrugiregnvejrellersnetørresafoghjuleneskal

vedligeholdesmedsmøremiddel.• Rens,plejogkontrollerproduktetregelmæssigt.• Affabrikantenikkegodkendtetilbehørsdelemåikkebruges.FINVaroituksetlastenvaunut• Luenämäohjeethuolellisestiennenkäyttöäjasäilytäne.Josnäitäohjeitaeinoudateta,

lapsenturvallisuusvoiollavaarassa.• Nämälastenvaunutontarkoitettu1lapselle0kuukaudeniästälähtien15kiloon. • Koppasoveltuukäytettäväksivainlapselle,jokaeivieläosaaitsenoustaistumaan,

kääntyäkyjelleentainoustakonttausasentoon.Lapsisaapainaaenintään9kg.• VAROITUS:Äläjätälastasiilmanvalvontaa.• VAROITUS:Varmistaennenkäyttöä,ettäkaikkilukitsimetonsuljettu.• VAROITUS:Varmista,ettälapsesieiolevaunujenlähellävaunujaavatessasijakokoon

taittaessasi,jottavälttäisitloukkaantumiset.• VAROITUS:Äläannalapsesileikkiävaunuilla.• VAROITUS:Käytäainaturvavöitä.• VAROITUS:Ennenkäyttöäonvarmistettava,ettäkoppataiistuinosaonhyvinkiinni.• VAROITUS:Tuoteeisovellukäytettäväksihölkätessätairullaluistellessa.• VAROITUS:Käytäturvavyötä,hetikunlapsivoiistuayksin.• Korinmaksimaalinenrasituson3kg.• Nämälastenvaunutonsuunniteltuyhdenlapsenkäyttöön,janiilläsaakuljettaa ainoastaanyhtälasta.• VAROITUS:Välttääksesiloukkaantumisethuolehdisiitä,ettälapsesieiolevaunujen

lähellä,kunavaatvaunuttaitaitatnekasaan.• VAROITUS:Rungonyhteydessäkäytettävätturvaistuimeteivätkorvaakehtoataisänkyä.

Joslapsesionväsynytjahaluaanukkua,laitahänetkehtoontaisänkyyn.• VainHAUCKinvalikoimiinkuuluvientaisuosittelemienvaraosienkäyttöonsallittu!• Kaikkityöntöaisaanjaselkänojantakapuolellejalastenvaunujensivuillelaitetuttavarat

heikentävätvaunujentukevuutta.• Lukitseainajarrut,ennenkuinlaitatlapsenvaunuihin/rattaisiintainostathänetpois.• EN1888-2012FINVaroitukset• VAROITUS:Työntöosaanripustetuttavaratvaikuttavatnegatiivisestivaunujentasapainoon.• VAROITUS:Kiinnitäpyöräjarrukutenkuvattu,ainakunlaitetaanpaikoilleen.• VAROITUS:Käytäjalkavyötäainayhdessälantiovyönkanssa.• Mukanatoimitettuatailisäosanaostettuatasoaeisaakuormittaaenempääkuin20kg.FINHoitojahuolto• Otahuomioontekstiilimerkintä.

W9

• Tarkastasäännöllisestijarrujen,pyörien,lukituslaitteiden,liitososien,vöidenjasaumojenkunto.• Äläaltistatuotettavoimakkaalleauringonpaisteelle.• Kuntuotettaonkäytettysateessatailumessa,seonkäytönjälkeenkuivattavajapyörät

onvoideltava.• Puhdista,hoidajatarkastatuotesäännöllisesti.• Eisaakäyttäälisäosia,joitavalmistajaeiolehyväksynyt.S Varningsinformationbarnvagnar• InnanDubörjaranvändabarnvagnen:läsigenomdessaanvisningarnoggrantochspara

demförframtidabruk.Omanvisningarnainteföljs,kanbarnetssäkerhetäventyras.• Dennabarnvagnäravseddför1barnfrån0månaderupptillenviktpå15kg.• Barnvagnstillsatsenärendastlämpligtförbarn,somintesjälvakansittauppellerrulla

sigåtsigsidanellerintekanstöttasigpåhänderochknän.Barnetsmaximalatillåtnavikt:9kilo.

• VARNING:Lämnaejkvarbarnetutantillsyn.• VARNING:Setillattallalåsanordningarharlåstsinnandentasibruk.• VARNING:Försäkradigomattbarnetärutomräckhållnärdenfällsuppochihop.Enda-

stsåkanskadorundvikas.• VARNING:Låtintebarnetlekamedbarnvagnen.• VARNING:Användalltidspärren.• VARNING:Manbörkontrollera,attbarnvagnenstillsatsellersätefallerirasterspårinnan

dentasibruk.• VARNING:Dennaproduktärintelämpadförattjoggamedelleråkaskateboardmed.• VARNING:Användselesåsnartsombarnetkansittasjälv.• Denmaximalalastviktenförkorgenär3kg.• Dennabarnvagnärkonstrueradförettbarnochfåranvändasendastförtransportavettbarn.• VARNING:Försäkradigförattundvikaattskadoruppståromattbarnärutomräckhåll

närvagnenfällsuppochihop.• VARNING:Barnsitsarförbilar,somanvändsikombinationmedettkörställ,ersätter

varkenenvagnellerenbarnsäng.Ombarnetbehöversömn,bördetläggasienlämpligvaggaellersäng.

• AnvändendastreservdelarsomsäljsellerrekommenderasavHAUCK!• Allbelastningpådenförskjutbaraslidenochryggstödetbaksidasamtpåbarnvagnens

sidodelarpåverkarbarnvagnensstabilitet.• Användparkeringsbromsenförst,innanbarnetsättsnedochtasur.• EN1888-2012S Varningsinformation• VARNING:Allbelastningpåhandtagetpåverkarvagnensstabilitet.• VARNING:Användalltidfotbromsensåsombeskrivsresp.illustrerasnärDuställerifrån

Digvagnen.• VARNING:Användalltidgrenbältetikombinationmedhöftbältet.• Lastviktenförmedlevereradellertillköptplattafårinteöverskrida20kg.S Skötselochunderhåll• Beaktatextilmärkningen.• Kontrolleraregelbundetfunktionenförbromsar,hjul,spärrar, förbindelseelement,bandochsömmar.• Låtintevagnenståistarktsolljus.• FörattundvikarostmåsteDutorkavagnenochunderhållahjulenmed smörjmedelnärDuharanväntdeniregnellersnö.• Rengör,vårdaochkontrolleravagnenregelbundet.• Tillbehörsominteärtillåtnaavtillverkarenfårinteanvändas.N Varselhenvisningerbarnevogner• Lesdissehenvisningenegrundigførbrukogoppbevardemforsenerebruk.Hvisduikke

følgerdissehenvisningene,såkandettepåvirkesikkerhetentilbarnetditt.• Dennebarnevogneneregnetfor1barnfra0månedertilenvektpå15kg.• Barnevognbagenerkunberegnetforbarnsomikkekansettesegoppselv,kanrulleseg

rundtpåsidenellerkanløftesegopppåhenderogknær.Barnetsmaksimalevekt:9kg.• ADVARSEL:Ikkelabarnetdittværealeneutentilsyn.• ADVARSEL:Setilatalleforriglingererlukketførbruk.• ADVARSEL:Setilatbarneterutenforrekkeviddennårvognenklaffesutellersammen,

slikatskaderunngås.

W10 WS0+_2012-2

• ADVARSEL:Ikkelabarnetdittlekemedvognen.• ADVARSEL:Brukalltidbeltesystemet.• ADVARSEL:Førbrukmåmankontrollereatvognbagenellersitteenhetenersikkert

fastlåst.• ADVARSEL:Detteprodukteterikkeegnetforjoggingellerskating.• ADVARSEL:Bruketsikkerhetsbeltemedengangbarnetkansittealene.• Maksimalvektforkurvener3kg.• Dennebarnevognenerlagetforetbarn,ogfårkunbrukestiltransportavetbarn.• ADVARSEL:Setilatbarneterutenforrekkeviddennårproduktetklaffesutellersam-

men,slikatskaderunngås.• ADVARSEL:Bilsetersombrukessammenmedetchassiserstatterikkeenvuggeeller

barneseng.Hvisbarnetdittvilsove,såmådetleggesienegnetvuggeellerenegnetseng.

• BrukkunreservedelersomtilbyselleranbefalesavHAUCK!• Alllastsomhengespåhåndtaket,påbaksidenavrygglenetogpåsidenavbarnevognen

påvirkerstabilitetentilbarnevognen.• Bremsenmåtrekkestilnårbarnasettesinnogtasut.• EN1888-2012N Varselhenvisninger• ADVARSEL:Lastsomfestespåhåndtaketpåvirkerbarnevognensstabilitet.• ADVARSEL:Brukalltidbremsensombeskrevetellervistpåbildetnårduparkerer barnevognen.• ADVARSEL:Beltetforskrittetmåalltidbrukesikombinasjonmedbekkenbeltet.• Lastevektentilenmedlevertellerekstrakjøptplattformmåikkeoverskride20kg.N Pleieogvedlikehold• Væroppmerksompåtekstilmarkeringen.• Kontrollerregelmessigatbremsene,hjulene,slåene,forbindelseselementene, beltesystemeneogsømmenefungerer.• Ikkeutsettapparatetforsterksol.• Foråunngårustmåproduktettørkeetterbrukiregnellersnø,oghjulenemåsmøres

innmedsmøremiddel.• Detteproduktetmårengjøres,pleiesogkontrolleresregelmessig.• Tilbehørsomikkegodkjennesavprodusentenmåikkebrukes.GRΠροειδοποιητικέςυποδείξειςγιακαροτσάκια• Πριναπότηχρήση,διαβάστεπροσεκτικάαυτέςτιςοδηγίεςκαιφυλάξτετις.Σεπερίπτωση

μητήρησηςαυτώντωνοδηγιών,ενδέχεταιναθέσετεσεκίνδυνοτηνασφάλειατου παιδιούσας.• Τοπαρόνπαιδικόκαροτσάκιείναικατάλληλογια1παιδίαπό0μηνώνκαιβάρουςμέχρι

15κιλών.• Τοεφάρμοσμαγιατοκαροτσάκιείναικατάλληλομόνογιαέναπαιδί,τοοποίοδενμπορεί

νακαθίσειμόνοτουήνακυλίσειπλάγιαήδενμπορείναστηριχθείσταχέριαήταγόνατάτου.Μέγιστοβάροςτουπαιδιού:9κιλά.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Μηναφήνετεποτέτοπαιδίσαςδίχωςεπιτήρηση.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Βεβαιωθείτεπριναπότηνχρήσηώστεναείναικλειστάόλατα

κλειδώματα.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Βεβαιωθείτεώστετοπαιδίσαςναείναισεεμβέλειακατάτοάνοιγμα

καιτοκλείσιμοτουκαροτσιού,γιανααποφεύγονταιτραυματισμοί.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Μηναφήνετετοπαιδίσαςναπαίζειμετοκαροτσάκι.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Χρησιμοποιείτεπάντατοσύστημασυγκράτησης.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Πρέπειναελέγχετεώστενακλειδώνεισωστάτοεφάρμοσα

καροτσιούήασφάλεια.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Αυτότοπροϊόνδενείναικατάλληλογιατζόκινγκήσκέιτμπορντ.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Χρησιμοποιείτεζώνηασφαλείας,μόλιςτοπαιδίσαςμπορείνα

κάθεταιαπόμόνοτου.• Τομέγιστοβάροςφορτίουγιατοκαλάθιανέρχεταιστα3κιλά.• Αυτότοπαιδικόκαροτσάκιείναικατασκευασμένογιαέναπαιδίκαιεπιτρέπεταινα

χρησιμοποιείταιγιατημεταφοράμόνοενόςπαιδιού.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Βεβαιωθείτεότιτοπαιδίσαςβρίσκεταιεκτόςεμβέλειαςκατάτο

άνοιγμακαικλείσιμοτουκαροτσιούγιανααποφεύγονταιτραυματισμοί.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Παιδικάκαθίσματααυτοκινήτου,ταοποίαχρησιμοποιούνταισε

W11

συνδυασμόμεένατροχοφόροπλαίσιο,δεναντικαθιστούνούτεέναλίκνοούτεέναπαιδικόκρεβάτι.Σεπερίπτωσηπουτοπαιδίσαςχρειάζεταιύπνο,πρέπεινατοποθετηθείσεένακατάλληλολίκνοήσεένακατάλληλοκρεβάτι.

• ΠρέπειναχρησιμοποιούνταιαποκλειστικάπροσφερόμενακαισυνιστούμενααπότηνHAUCKανταλλακτικά!

• Όλαταβάρηπουτοποθετούνταιστονσύρτηκαιστηνπίσωπλευράτηςπλάτηςκαθίσματοςκαιστιςπλευρέςτουκαροτσιούεπηρεάζουντηνευστάθειατουκαροτσιού.

• Κατάτηντοποθέτησηκαιτοβγάλσιμοτωνπαιδιώνπρέπειναείναιενεργοποιημένοτοφρένοακινητοποίησης.

• EN-1888-2012GR Προειδοποιητικές• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Φορτίαστερεωμέναστοχερούλιεπηρεάζουντησταθερότητατου

καροτσιού.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Χρησιμοποιείτεπάντατοφρένοακινητοποίησης,όπωςπεριγράφεται

ήαπεικονίζεται,ότανακινητοποιείτετοκαροτσάκι.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Χρησιμοποιείτετηζώνηποδιώνπάντοτεσεσυνδυασμόμετηζώνηλεκάνης.• Τοβάροςφορτίουμιαςπαραδοτέαςήαγορασμένηςπλατφόρμαςδενεπιτρέπεταινα

υπερβαίνειτα20κιλά.GRΠεριποίησηκαισυντήρηση• Προσέχετετηνυφασμάτινηετικέτα.• Ελέγχετετακτικάτηλειτουργικότητατωνφρένων,ροδών,ασφαλίσεων,συνδετικών

στοιχείων,συστημάτωνπρόσδεσηςκαιραφών.• Μηνεκθέτετετοπροϊόνσεέντονηηλιακήακτινοβολία.• Προςαποφυγήσχηματισμούσκουριάς,μετάτηχρήσησεβροχήήχιόνιστεγνώνετετο

προϊόνκαισυντηρείτετιςρόδεςμελιπαντικό.• Καθαρίζετε,περιποιείστεκαιελέγχετετοπαρόνπροϊόντακτικά.• Μηνχρησιμοποιείτεμηεγκεκριμένααπότονκατασκευαστήεξαρτήματα.RUS ПредупреждающиеуказанияДетскиеколяски• Передиспользованиемизделияпрочитайтевнимательноэтиуказанияи

сохранитеих.ЕслиВынебудетевыполнятьэтиуказания,тоэтоможетповлиятьнабезопасностьВашегоребёнка.

• Этаколяскапредназначенадля1ребёнкаот0месяцевидостижениявесав15кг.• Съемнаячастьдетскойколяскипредназначенатолькодляребенка,которыйеще

неможетсамостоятельносидеть,перекатыватьсянабокилиопиратьсярукамииногами.Максимальныйвесребенка:9КГ.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Никогданеоставляйтеребенкабезприсмотра.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Убедитесьпередиспользованием,чтобывсефиксаторы

былизакрытыми.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Воизбежаниетравмубедитесь,чтобывовремя

раскладыванияискладыванияколяскивашребенокнаходилсявнепределовдосягаемости.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Неразрешайтеребенкуигратьсколяской.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Всегдаиспользуйтеудерживающуюсистему.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Следуетпроверить,чтобысъемнаячастьколяскиили

сиденьепередиспользованиемправильновошливканавкуфиксатора.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Этоизделиенепредназначенодляджоггингаиликатания

наскейтборде.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Пользуйтесьремнёмбезопасности,кактолькоВашребёнок

научитьсясидетьсамостоятельно.• Максимальнаянагрузканакорзинкусоставляет3кг.• Этаколяскасконструированадляодногоребенкаиможетиспользоваться

исключительнодлятранспортировкиодногоребенка.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Сцельюпредотвращениятравмубедитесь,чтобы

прискладыванииираскладыванииколяскионанаходиласьвнепределовдосягаемостиВашегоребенка.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Автомобильныедетскиесидения,используемыевсочетаниисходовойчастью,незаменяютниколыбельнидетскуюкроватку.Есливашребенокнуждаетсявосне,егоследуетположитьвсоответствующуюколыбельилиподходящуюдетскуюкроватку.

• Просьбаиспользоватьтолькопредлагаемыеирекомендуемыезапасныечасти

W12 WS0+_2012-2

компанииHAUCK!• Любыегрузы,прикрепленныенарукоятке,назаднейчастиспинкиипобокам

детскойколяски,влияютнаееустойчивость.• Приусаживанииивысаживаниидетейсдетскойколяскиследуетактивировать

стояночныйтормоз.• EN1888-2012RUSПредупреждающие• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Грузы,повешенныенаручкеколяскивлияютна

устойчивостьдетскойколяски• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Всегдапользуйтесьстояночнымитормозами,какописано

илиизображено,еслиВыпаркуетеколяску.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Всегдапользуйтешаговымремнёмвкомбинациис

набедреннымремнём.• Весоваянагрузканапоставляемуюилиприобретённуюотдельноплатформуне

должнапревышать20кг.RUSУходиобслуживание• Обращайтевниманиенамаркировкутекстиля.• Проверяйте,пожалуйста,регулярнодействиетормозов,колёс,блокирующих

приспособлений,соединяющихэлементов,системыремнейишвы.• Неподвергайтеизделиесильномусолнечномуизлучению.• Чтобыизбежатьржавчины,изделиенужнопослеиспользованияпридождеили

снегевысушить,аколёсаобработатьсмазывающимвеществом.• Чистите,ухаживайтеиконтролируйтеэтоизделиерегулярно.• Нельзяприменятьдополнительныеприспособления,недопущенные

изготовителем.ROIndicaţiideavertizarecăruciorpentrucopii• Citiţicuatenţieacesteindicaţiiînaintedeutilizareşipăstraţi-le.Nerespectareaacestor

indicaţiipoateprejudiciasiguranţacopiluluidumneavoastră.• Acestcăruciorpentrucopiiesteconceputpentru1copilîncepânddela0lunipânălao

greutatede15kg.• Landoulpentrunou-născuţiesteadecvatnumaipentruuncopilcareîncănusepoate

ridicasingur,respectivnusepoaterotipeopartesausprijinipemâinişigenunchi.Greu-tateamaximăacopilului:9KG.

• AVERTIZARE:Nulăsaţiniciodatăcopilulnesupravegheat.• AVERTIZARE:Asiguraţi-văînainteautilizăriicătoateblocajelesuntînchise.• AVERTIZARE:Asiguraţi-văladesfacereaşirabatareacărucioruluicăpăstraţiodistanţă

suficientăfaţădecopilpentruaevitaaccidentări.• AVERTIZARE:Nulăsaţicopilulsăsejoacecucăruciorul.• AVERTIZARE:Utilizaţiîntotdeaunaosistemuldeblocare.• AVERTIZARE:Înaintedeutilizare,trebuieverificatdacădispozitivulataşabilal

cărucioruluisauunitateadeaşezaresuntblocatecorect.• AVERTIZARE:Acestprodusnuesteindicatpentrualegaresaumersulcurolele.• AVERTIZARE:Deîndatăcecopiluldumneavoastrăpoatesăsteaaşezatindependent

utilizaţiocenturădesiguranţă.• Greutateamaximădeîncărcareacoşuluiestede3kg.• Acestcăruciorpentrucopiiesteconceputpentruuncopilşiarevoiesăfiefolositnumai

pentrutransportulunuicopil.• AVERTIZARE:Atenţiecaladeschidereaşiînchidereaprodusului,copiluldvs.săseaflă

ladistanţadesiguranţănecesarăpentruapreveniaccidentările.• AVERTIZARE:Scauneleautopentrucopii,utilizateîncombinaţiecuunaparatderulare,

nuînlocuiescpătuţulcopilului.Încazulîncarecopiluldvs.arenevoiedesomn,trebuieaşezatîntr-unpătuţpotrivit.

• TrebuieutilizateexclusivpieseledeschimboferitesaurecomandatedeHAUCK!• Toatesarciniletransportatepemâner,peparteadinspateaspetezeişipepărţilelate-

ralealecărucioruluiafecteazănegativstabilitateacăruciorului.• Cândaşezaţişiridicaţicopiluldincărucior,frânadeimobilizaretrebuiesăfietrasă.• EN1888-2012ROIndicaţii• AVERTIZARE:Sarciniprinsedebaradeîmpingereafecteazăstabilitateacăruciorului.• AVERTIZARE:Atuncicândparcaţicăruciorulutilizaţiîntotdeaunafrânadeimobilizareîn

W13

moduldescris,respectivreprezentat.• AVERTIZARE:Utilizaţicenturadintrepicioareîntotdeaunaîncombinaţiecucentura

pentrubazin.• Greutateadeîncărcareauneiplatformelivratesaucumpăratesuplimentarnuarevoie

sădepăşească20kg.ROÎngrijireşiîntreţinere• Vărugămsăaveţiînvedereetichetareatextilă.• Vărugămsăverificaţiînmodregulatfuncţionalitateafrânelor,roţilor,blocărilor, elementelordelegătură,sistemelordecenturăşicusăturilor.• Nuexpuneţiprodusulradiaţieisolareintense.• Pentruaseevitarugina,produsultrebuieuscatdupăceafostutilizatpetimpdeploaie

sauzăpadă,iarroţiletrebuieîntreţinuteculubrifianţi.• Curăţaţi,îngrijiţişicontrolaţiacestprodusînmodperiodic.• Nuestepermisăutilizareadeaccesoriineadmisedecătreproducător.BG Предупредителниуказаниядетскиколички •Предиупотребапрочететевнимателнотезиуказанияигизапазете.При

неспазваненанастоящите.указаниябезопасносттанаВашетодетенямадаенапълногарантирана.

•Тазидетскаколичкаеподходящаза1детенавъзрастнад0месецастеглодо15кг.

•Столчетозаколаепредназначеносамозаеднодете,коетовсеощенеможедаседисамостоятелно,дасеобръщанаеднастранаилидасеподпиранаръцеиколена.Максималнотеглонадетето:9кг.

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Неоствяйтедететосибезнадзор.•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Уверетесепредиупотреба,чевсичкификсиращиустройтва

сазатворени.•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Уверетесе,чеприразгъванеисгъваненаколичкатаВашето

детееизвънобсегай,задасеизбегнатнаранявания.•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Неоствяйтедететосидаиграесколичката.•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Употребявайтевинагисистематазазадържане.•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Проверетепредиупотреба,далинаставкатазаколичката

илиседалкатаправилносафиксирани.•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Тозипродуктнеепредназначензатичанеикараненакънки.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ИзползвайтеобезопасяващколанщомдететоВивечеможе

даседисамостоятелно.• Максималнияттоварзакошае3кг.• Тазиколичкаеконструираназаеднодетеиможедабъдеизползваназавозене

самонаеднодете.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Уверетесе,чеприразгъванетоисгъванетонаколичката

Вашетодетесенамираизвънобсегаú,задаизбегнетенаранявания.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Детскиседалкизаколи,коитосеизползватсходовачаст,

незаменятнитолюлкатанитодетскотолегло.АкоВашетодетесенуждаеотсън,сложетегодаспивподходящазатовалюлкаилилегло.

• Използвайтесаморезервничасти,предлаганиипрепоръчаниотХАУК!• Всичкитежести,закаченинадръжката,назаднатастрананаоблегалкатаи

отстранинадетскатаколичкаограничаватстабилносттанадетскатаколичка.• Припоставянетоиизважданетонадецататрябвадаепуснатастопорната

спирачка.• En1888-2012BGПредупредителни• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Закрепенивърхудръжкататежестиводятдонамаляване

стабилносттанаколичката.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Използвайтевинагиблокиращатаспирачкакактоеописано

респ.изобразено,когатооставятедетскатаколичканамясто.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Използвайтевинагиминаващиямеждукракатаколанв

комбинацияснадбедренияколан.• Теглотонанатоварваненавлизащатавдоставкатаилидопълнителнозакупената

платформанебиваданадхвърля20кг.BGСъхраняванеиподдръжка• Молимобърнетевниманиенамаркировкатавърхутекстила.

W14 WS0+_2012-2

• Молимпроверявайтередовногодносттанаспирачките,колелата,блокировките,свързващитеелементи,систематаотколаниишевовете.

• Неоставяйтепродуктаизложеннасилнаслънчевасветлина• Заизбягванепоявяванетонаръждаследупотребапридъждиснягенеобходимо

изделиетодасеподсушава,аколелатадасеподдържатсъссмазочниматериали.• Редовнопочиствайте,поддържайтеиконтролирайтенастоящияпродукт.• Данесеизползватнеодобрениотпроизводителякомплектуващичасти.BIHUputeiopomeneDječijakolica• Pročitajtepažljivouputekorištenjaisačuvajteihzakasnijepreglede.Vašedijetese

možepovrijeditiakoneslijediteupute.• Ovadiječijakolicasuprikladnaza1dijeteod0mjesecadotežineod15kg.• Korpadječjihkolicajeprikladnasamozajednodijetekojesejošnemožesamostalno

uspravitiodn.okrenutinastranuilipoduprijetiserukamanakoljena.Najvećatežinadijeteta:9kg

• PAŽNJA:Dijetenemojteostavljatibeznadzora.• PAŽNJA:Uvjeriteseprijeupotrebe,dasusveblokadezatvorene.• PAŽNJA:Uvjeritese,dasevašedijeteprilikomrasklapanjaisklapanjakolicanalazi

izvandometa,kakobiseizbjeglepovrede.• PAŽNJA:Dijetetunemojtedozvolitidaseigrasakolicima.• PAŽNJA:Koristiteuvijekpričvrsnisistem.• PAŽNJA:Potrebnojeprovjeriti,dajenasadnidiodječjihkolicailijedinicazasjedenje

prijeupotrebepravilnouskočena.• PAŽNJA:Ovajproizvodnijepodesanzatrčanjeilizarolšue.• PAŽNJA:KoristitesigurnosnikajškadaVašedijetemožesamostalnodasjedi.• Maksimalniteretzakorpuiznosi3kg.• Ovadječijakolicasukonstruiranazajednodijete,ismijubitikorištenasamozatransport

jednogdjeteta.• UPOZORENJE:Uvjeritesedajevašedjetepriotvaranjuizatvaranjuautomobilaizvan

domašaja,kakobistespriječiliozljede.• UPOZORENJE:Auto-sjedištazadjecu,kojasemogukoristitiujednosavoznimpostol-

jem,nemogusekoristitikaokolijevkailidječjikrevetić.Akovašedjetemoradaspava,tadatrebabitismještenouodgovarajućukolijevkuiliodgovarajućikrevetić.

• UpotrebljavatiisključivosamoodHAUCK-aponuđeneipreporučenerezervnedijelove!• Svaopterećenjapostavljenanazasunuinapoleđininaslonjačazaleđakaoinastrani-

camadječijihkolicautičunasigurnoststajanjadječijihkolica.• Kodpostavljanjaivađenjadjecemorabitiaktiviranasigurnosnakočnica.• EN1888-2012BIHUpute• PAŽNJA:Teretiprikačeninaguraluumanjujučvrstinukolica.• PAŽNJA:Koristiteuvjekkočnicekakojeopisanoodnosnonaslikano,kadaostavite

dječijakolica.• PAŽNJA:Ovajproizvodnijeprikladamzadžogiranjeiliskejtovanje.• Teretpriloženeilidodatnokupljeneplatformenesmijeprekoračiti20kg.BIHNjegaiodržavanje• Obratitepažnjunatekstilniznak.• Provjeriteredovitofunkcionalnostkočnica,točkova,zakračuna,spojnihelemenata,

kajšnogsistemaišavova.• Neispoljavajteproizvodjakimsunčevimzracima.• Daseizbjegnehrđa,proizvodsemoranakonkorištenjapokišiilisnijeguosušitiitočkovi

semorajupodmazatisasredstvomzapodmazivanje.• Redovitočistite,održavajteikontrolirajteovajproizvod.• Dodatnidijelovikojinisuodobreniodproizvođačasenesmijukoristiti.GEO gafrTxileba sabavSvo etli• gamoyenebamde yuradRebiT waikiTxeT instruqcia da SeinaxeT igi. Tuki Tqven zustad

ar daicavT instruqcias, SesaZloa amis gamo Tqveni Svili daSavdes. • es sabavSvo etli gaTvaliswinebulia 15 kg.-mde wonis 1 bavSvisTvis 0 Tvis asakidan. • bavSvis Casawveni gaTvlilia mxolod erT bavSvze, romelsac jer ar SeuZlia

damoukideblad jdoma, gadabruneba, xelebze an muxlebze dayrdnoba. Cvilis maqsi-maluri wona ar unda aRematebodes 9 kilograms.

• gafrTxileba: nu dastovebT bavSvs uyuradRebod.

W15

• gafrTxileba: xmarebis win gadaamowmeT kidev erTxel Caketilia Tu ara yvela sake-ti.

• gafrTxileba: sabavSvo etlis dakecva-gaxsnis dros izruneT imaze, rom bavSvi etli-sagan moSorebiT iyos, raTa Tavidan iqnas acilebuli dazianebis saSiSroeba.

• gafrTxileba: nu darTavT bavSvs etliT TamaSis uflebas.• gafrTxileba: yovelTvis gamoiyeneT usafrTxoebis damcavi sistema.• gafrTxileba: xmarebis win gadaamowmeT sworad aris Tu ara Camjdari sabavSvo et-

lis zeda nawili. igive iTqmis dasajdom elementzec.• gafrTxileba: es produqti ar aris skeitis rbolisTvis an sxva sportuli saqmiano-

bisTvis gamiznuli.• gafrTxileba: rogorc ki Tqvens bavSvs SeeZleba damoukideblad jdoma, gamoiyeneT

usafrTxoebis Rvedi. • kalaTis maqsimalurma datvirTvam 3 kg.-s ar unda gadaaWarbos. • ესსაბავშვოეტლიკონსტრუირებულიაერთიბავშვისთვისდააქედან

გამომდინარემისიგამოყებებადასაშვებიამხოლოდერთიბავშვისტრანსპორტირებისათვის.

• usafrTxoebis wesis dacvis mizniT, sabavSvo etlis gaxsna-dakecvisas darwmundiT, rom Tqveni Svili imyofeba etlisagan moSorebiT.• bavSvis savarZeli, romelic iseve rogorc manqanaSi, aseve sabavSvo etlis saval nawilze magrdeba, ar scvlis arc akvans da arc sawols. Tu Tqvens pataras Zili esaWiroeba moaTavseT is loginSi.• saTadarigo nawilebad gamoiyeneT mxolod firma „Hauck“ – is mier SemoTavazebuli

nawilebi!• bavSvis etlze sxvadasxva mxridan dakidebuli tvirTi etlis stabilurobaze uary-

ofiTad moqmedebs.• bavSvis etlSi Cajdomis an misi iqidan amoyvanis dros gaaqtiurebuli unda iyos

samuxruWe sistema.• EN1888-2012GEO gafrTxileba• gafrTxileba: saxelurze damagrebuli tvirTi gavlenas axdens etlis simyareze. • gafrTxileba: sabavSvo etlis gaCerebisas gamoiyeneT mudam muxruWebi insturqciis

Tanaxmad.• gafrTxileba: TeZoze SemosaWdobi Rvedi unda gamoiyenoT mudam fexebs Soris gasatarebel RvedTan erTad kombinaciaSi. • Tan darTuli an mogvianebiT SeZenili „platformis“ (Kiddy Board) wona ar unda

aRematebodes 20 kg-s.GEO movla da teqnikuri momsaxureba• ggTxovT yuradReba miaqcioT teqstilze miTiTebul monacemebs. • gTxovT regularulad gadaamowmoT muxruWebis, borblebis, saketebis, SemaerTebeli elementebis, Rvedis sistemebisa da nakerebis funqcionaluroba. • nu gaaCerebT am nivTs mcxunvare mzeze. • Jangis Tavidan acilebis mizniT am nivTis wvimaSi an TovlSi gamoyenebis Semdeg unda

gaaSroT igi da borblebs wausvaT Sesabamisi nivTiereba. • am nivTs esaWiroeba regularuli gasufTaveba, movla da gadamowmeba.• nebadarTulia mxolod mwarmoeblis mier daSvebuli nawilebis gamoyeneba.MK НапоменизапредупредувањеДетскиколички• Внимателнопрочитајтегоупатствотозаупотребаисочувајтегозаподоцнежна

употреба.ДоколкунегиследитеупатстватаможноеВашетодетедасеповреди.• Оваадетскаколичкаенаменетаза1детеод0месеципасéдотежинаод15кг.• Додатокотзадетскаколичкаенаменетсамозадеца,коисèуштенеможатда

седатсамиодносноштонеможатдасетркалаатнастранаилинесепотпираатнарацеиколена.Максималнатежинанадетето:9кг.

• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Никогашнегооставајтевашетодетебезнадзор.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Предупотребауверетеседекаситерезињасезатворени.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Уверетеседекавашетодетеевонподрачјетонадофатпри

составувањеисобирањенаколичкатазадаизбегнетеповреди.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Негооставајтевашетодетедасииграсоколичката.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Секогашупотребувајтегосистемотзапоткрепа.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Предупотребаепотребнодасеуверитедекасоставниот

делоддетскатаколичкаилиелементотзаседењееисправнолегнат.

W16 WS0+_2012-2

• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Овојпроизводнеенаменетзаџогирањеиливозењеролери.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:УпотребетебезбедносенременведнашоткакоВашетодете

можесамостојнодаседи.• Максималнататежинанатоварењезакорпатаизнесува3кг.• Оваадетскаколичкаеконструираназаеднодетеисмеедабидекористена

исклучивозатранспортирањенаеднодете.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:уверетеседекаприотворањетоисобирањетонаколичката

вашетодетеевонподрачјетонадофатзадасеизбегнатповреди.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:детскитеседиштазаавтомобилиштосеупотребуваат

заедносопостолје,непретставуваатзаменанитузаколевканитузадетскикревет.Доколкунавашетодетемуепотребноспиење,потребноедабиделегнатовосоодветнаколевкаиливосоодветенкревет.

• ДасеупотребуваатисклучивоодHAUCKпонуденитеилипрепорачанитерезервниделови!

• Секаквитоварикоиштосенанесеникајтуркачотиназаднатастранаодгрбниотнаслонкакоитоваринанесенинастранитеоддетскатаколичкајанамалуваатбезбедностаистабилностанадетскатаколичка.

• Припоставувањеивадењенадецатакочницатазазакочувањеморадабидеактивирана.

• EN1888-2012MKНапомени• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Товаркојштоеприцврстензарачкатазатуркањеја

загрозувастабилностанаколичката.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Когајаоставатедетскатаколичкасекогашупотребувајтеја

кочницатананачинкакоштоеопишаноодноснонасликано.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Употребувајтегоременотзамеѓунозетесекогашво

комбинацијасоременотзаколковите.• Тежинатанаплатформакојаеиспорачанаиликојаедополнителнокупенане

смеедапречекори20кг.MKНегаиодржување• Вемолимедаобратетевниманиенаознакитезаодржувањенатекстилните

материјали.• Вемолимередовнодајапроверуватефункционалностанакочниците,тркалцата,

затворачите,спојнитеелементи,ременскитесистемиишавовите.• Негоизложувајтепроизводотнапосилносончевозрачење.• Задасеизбегнеоксидација,производотморапослеупотребазавременадожд

илиснегдасесушиатркалатадасепремачкуваатсосоодветносредство.• Редовночистете,негувајтеиконтролирајтегоовојпроизвод.• Несмеатдасеупотребуваатделовинаопремакоиштонеседозволениодстрана

напроизводителот.TR İkazbilgileriÇocukarabaları• Kullanmadanöncebutalimatlarıitinalışekildeokuyunuzvebunusaklayınız.Eğerbu

talimatlarıyerinegetirmezseniz,çocuğunuzunemniyetietkilenebilir.• Buçocukarabası1çocukiçin0aydanitibaren15kgağırlığakadaruygundur.• Çocuktaşımasepetiyalnızcahenüzkendibaşınasepetinüzerineçıkamayanveya

yanlarayuvarlanamayanyadahenüzellerininveyadizlerininüzerineçömelemeyenbirçocukiçinuygundur.Çocuğunazamiağırlığı:9KG.

• İKAZ:Çocuğunuzuhiçbirzamandenetimsizbırakmayın.• İKAZ:Kullanmadanöncetümkilitlerinkapalıolduğundaneminolun.• İKAZ:Yaralanmalarıönlemekiçin,çocukarabasınıaçarkenvekapatırkençocuğunuzun

çarpmamesafesinindışındaolduğundaneminolun.• İKAZ:Çocuğunuzunarabaylaoynamasınamüsaadeetmeyin.• İKAZ:Korumasisteminidaimakullanın.• İKAZ:Arabayıkullanmadanönceçocuktaşımasepetininveyaoturmaünitesinindüzgün

birşekildeyerineoturupoturmadığıkontroledilmelidir.• İKAZ:Buürünhızlıcakoşturmakveyakaykayolarakkullanılmakiçinuygundeğildir.• İKAZ:Çocuğunuzkendibaşınaoturabildiğizamanbiremniyetkemerikullanınız.• Sepetiçinenfazlayükağırlığı3kg‘dır.• Buçocukarabasıtekbirçocukiçintasarlanmıştırvesadecebirçocuğutaşımakiçin

kullanılabilir.• İKAZ:Yaralanmalarıönlemekiçinarabayıaçarkenvekatlarkençocuğunuzunçarpma

W17

mesafesinindışındaolmasınaeminolun.• İKAZ:Şasiilebağlantılıolarakkullanılançocukarabakoltuklarınebeşiğinyerinitutarne

debirçocukyatağının.Şayetçocuğunuzuykuyaihtiyaçduyarsa,bununiçinuygunbirbeşikveyauygunbiryatakkullanılmalıdır.

• YalnızcaHAUCKtarafındansunulanveyatavsiyeedilenyedekparçalarkullanılmalıdır!• Çocukarabasınınarkalığınınsürgüsünevearkakısmınavearabanınyantaraflarına

yüklenentümyüklerçocukarabasınınstandartgüvenliğinezararvermektedir.• Çocuklarıoturturkenveçıkartırkenarabanınsabitlemefrenidevredeolmalıdır.• EN1888-2012TRİkaz• İKAZ:Sürmekısmınatutturulmuşyüklerarabanındurmadayanıklığınıetkilemektedir.• İKAZ:Çocukarabasınıdurdurduğunuzzamananlatıldığıveyaresimdegösterildiğigibi

daimasabitdurmafreninikullanınız.• İKAZ:Adımkemerinidaimakalçakemeriilekombineederekkullanınız.• Beraberindeteslimedilmişveyasatınalınmışbirplatformunyükağırlığı20kg’ıaşmamalıdır.TR Bakımveonarım• Lütfentekstilişaretinedikkatediniz.• Lütfenfrenlerin,tekerleklerin,kilitlerin,bağlantıelemanlarının,kemer sistemlerininvedikişlerinfonksiyonunudüzenliolarakkontrolediniz.• Ürünüaşırıgüneşışınlarınamaruzbırakmayınız.• Pasoluşmasındankaçınmakiçinürün,yağmurveyakarlıhavadakullandıktansonra

kurutulmasıvetekerleklerininyağlanmasıgerekmektedir.• Buürünüdüzenliolaraktemizleyiniz,bakımınıyapınızvekontrolediniz.• İmalatçıtarafındanmüsaadeedilmeyenaksesuvarparçalarıkullanılmamalıdır.SK Výstražnépokynypredetskýkočík• Prečítajtepečlivopredpoužitímtietopokynyauložteich.Keďneuposlúchnetetieto

pokyny,môžebyťbezpečnosťVášhodieťaťaohrozená.• Tentodetskýkočíkjevhodnýpre1dieťaod0mesiacovažpohmotnosť15kg.• Nadstavecnadetskýkočíkjevhodnýlenpredeti,ktorésaeštesamineposadiaresp.

nepretáčajúnabokalebosanedokážuopieraťorukyakolená.Maximálnaváhadieťaťa:9KG.

• VÝSTRAHA:Nikdynenechávajtevašedieťabezdozoru.• VÝSTRAHA:Predpoužitímsaubezpečte,žesúvšetkyzaisťovaciezariadeniazatvore-

né.• VÝSTRAHA:Uistitesa,žeprirozloženíazloženíkočíkajevašedieťavdostatočnej

vzdialenosti,abystepredišlizraneniam.• VÝSTRAHA:Nedovoľtesvojmudieťaťu,abysahraloskočíkom.• VÝSTRAHA:Vždypoužitezadržiavacísystém.• VÝSTRAHA:Predpoužitímskontrolujte,čisúnadstavecnadetskýkočíkalebosedačka

správnezaistené.• VÝSTRAHA:Tentovýrobokniejevhodnýnabehaniealeboinlinekorčuľovanie.• VÝSTRAHA:Použitebezpečnostnýpás,akonáhleVašedieťaviesamostatnesedieť.• Maximálneužitočnézaťaženienakošje3kg.• Taotroškivozičekjekonstruiranzaenegaotrokainselahkouporabljalezaprevoz enegaotroka.• VÝSTRAHA:Abysazabrániloporaneniam,prirozkladaníaskladaníkočíkasauistite,

žeVašedieťasanenachádzavjehodosahu.• VÝSTRAHA:Autosedačky,ktorésapoužívajúvkombináciispodvozkom,nenahra-

diaanikolískuanidetskúpostieľku.AkVašedieťapotrebujespánok,mábyťknemuuloženédovhodnejkolískyalebopostieľky.

• PoužívajtelenfirmouHAUCKponúkanéaleboodporúčanénáhradnédiely!• Akékoľvekbremenopripevnenékrukoväti,kzadnejstraneoperadlaalebokbočným

stranámkočíkaovplyvňujestabilitudetskéhokočíka.• Privkladaníavyberanídetímusíbyťkočíkzaistenýbezpečnostnoubrzdou.• EN1888-2012SK Výstražné• VÝSTRAHA:Naposúvacejrukovätipripevnenébremenázhoršujústabilitukočíka.• VÝSTRAHA:Vždykeďodstavítedetskýkočík,použiteustavovaciubrzdutak,akotoje

popísanéresp.znázornenénaobrázku.• VÝSTRAHA:Použitevždypopruhprerozkrokvkombináciispanvovýmpopruhom.• Užitočnézaťaženiespoludodanejaleboprikúpenejplatformynesmieprekročiť20kg.

W18 WS0+_2012-2

SK Ošetrovanieaúdržba• Dbajteprosímnaoznačenietextilu.• Skontrolujteprosímpravidelnefunkčnosťbŕzd,kolies,zaisťovacíchzariadení, spojovacíchprvkov,popruhovýchsystémovašvov.• Nevystavujtetentoproduktsilnejšiemuslnečnémužiareniu.• Prezabráneniehrdzaveniu,samusítentoproduktpopoužitívdaždiaprisnežení

vysušiťakolesásamusiaošetriťmastiacimiprostriedkami.• Pravidelnečistite,ošetrujteakontrolujtetentoprodukt.• Častipríslušenstvanepripustenévýrobcom,sanesmúpoužiť.UAПопереджуючівказівкиДитячіколяски• Передвикористаннямвиробупрочитайтеуважноцівказівкитазбережітьїх.Якщо

Винебудетевиконуватицівказівки,тоцеможевплинутинабезпекуВашоїдитини.• Цяколяскапередбаченадля1дитинивід0місяцівтадодосягненнявагив15кг.• Знімначастинадитячоїколяскипризначенатількидлядитини,якащене

можесамостійносидіти,перекочуватисянабікабоспиратисярукамиіногами.Максимальнавагадитини:9КГ.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Ніколинезалишайтедитинубезнагляду.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Переконайтесяпередвикористанням,щобусіфіксаторибули

закритими.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Щобуникнутитравм,переконайтеся,щобпідчасрозкладанняі

складанняколяскивашадитиназнаходиласяпозамежамидосяжності.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Недозволяйтедитинігратисязколяскою.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Завждивикористовуйтеутримувальнусистему.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Слідперевірити,щобзнімначастинаколяскиабосидіння

передвикористаннямправильноувійшливканавкуфіксатора.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Цейвирібнепризначенийдляджоггінгаабоїздинаскейтборді.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Користуйтесьременембезпеки,яктількиВашадитина

навчитьсясидітисамостійно.• Максимальненавантаженнякошикаскладає3кг.• Цядитячаколяскасконструйованадляоднієїдитини,їїдозволяється використовуватидляперевезеннятількиоднієїдитини.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Зметоюзапобіганнятравмпереконайтеся,щобприскладанні

тарозкладанніколяскивоназнаходиласяпозамежамидосяжностіВашоїдитини.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Автомобільнідитячісидіння,використовуванівпоєднанні

зходовоючастиною,незамінюютьніколискинідитячоголіжечка.Якщовашадитинаповиннапоспати,їїслідпокластиввідповіднуколискуабовідповіднедитячеліжечко.

• ПроханнявикористовуватитількизапропонованітарекомендованізапаснічастиникомпаніїHAUCK!

• Будь-яківантажі,прикріпленінарукоятці,назаднійчастиніспинкиізбоківдитячоїколяски,впливаютьнаїїстійкість.

• Nårbarnetsættesnedellertagesopskalbremsenværelukket.• EN1888-2012UAПопереджуючі• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Вантажі,підвішенінаручціколяски,впливаютьнастійкістьколяски.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Завждивикористовуйтестоянковігальма,якописаночи

зображено,якщоВипаркуєтеколяску.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:Використовуйтекроковийреміньвкомбінаціїзнастегеннимременем.• Ваговенавантаженняпоставленоївкомплектічикупленоїплатформинеповинно

перевищувати20кг.UAДоглядтаобслуговування• Звертайтеувагунамаркуваннятекстилю.• Перевіряйте,будьласка,регулярнодіюгальмів,колес,блокуючихзасобів,

з’єднуючихелементів,системиременівташви.• Непідвергайтевирібсильномусонячномувипромінюванню.• Щобзапобігтиіржі,вирібтребапіслявикористовуваннявдощчиснігвисушити,а

колесаопрацюватизмазуючоюречовиною.• Регулярночистіть,обслуговуйтетаконтролюйтеданийвиріб.• Неможнакористуватисязапчастинами,недопущенимивиробником.CZ Výstražnípokynyprodětskýkočárek

W19

• Přečtětepečlivěpředpoužitímtytopokynyauložteje.Kdyžneuposlechnetetytopokyny,můžebýtbezpečnostVašehodítěteohrožena.

•Tentodětskýkočárekjevhodnýpro1dítěod0měsícůažpohmotnost15kg.•Nástavecnadětskýkočáreksehodíjenproděti,kteréseještěnedokážousamyposadit

resp.otočitnabokneboseopřítoruceakolena.Maximálníváhadítěte:9kg.• VAROVÁNÍ:NikdynenechávejteVašedítěbezdozoru.• VAROVÁNÍ:Předpoužitímsepřesvědčete,žejsouvšechnazajišťovacízařízení

uzavřená.• VAROVÁNÍ:Abystezabrániliporanění,přesvědčetese,žejeVašedítěběhemrozklá-

dáníaskládáníkočárkuvbezpečnévzdálenosti.• VAROVÁNÍ:Nedovoltesvémudítěti,abysiskočárkemhrálo.• VAROVÁNÍ:Vždypoužívejtezádržnýsystém.• VAROVÁNÍ:Předpoužitímvždyzkontrolujte,zdajsounádstavecnadětskýkočárek

anebosedačkasprávnězajištěny.• VAROVÁNÍ:Tentovýrobeknenívhodnýkpoužívánípřiběháníneboinlinebruslení.• VAROVÁNÍ:Použijtebezpečnostnípás,jakmileVašedítěumísamostatněsedět.• Maximálníužitečnézatíženíprokošje3kg.• Tentodětskýkočárekbylzkonstruovánprojednodítěajemožnéhopoužívatpouzepro

přepravujednohodítěte.• Tentovýrobekjekompatibilníspřenosnoutaškouhauck„2in1“.• VAROVÁNÍ:Abysezabrániloporaněním,ujistětese,žejekočárekpřirozkládáníasklá-

dánímimodosahdítěte.• VAROVÁNÍ:Autosedačky,kterésepoužívajívkombinacispodvozkem,nenahradíko-

lébkuanidětskoupostýlku.PokudVašedítěpotřebujespánek,mělobybýtuloženodovhodnékolébkynebopostýlky.

• PoužívejtevýlučněnáhradnídílynabízenénebodoporučenéfirmouHAUCK!• Veškerábřemenapřipevněnákrukojeti,nazadnístraněopěrákuanabočníchstranách

kočárkuovlivňujístabilitudětskéhokočárku.• Přiukládáníavyjímánídětímusíbýtkočárekzajištěnbezpečnostníbrzdou.• EN1888-2012CZVýstražní• VAROVÁNÍ:Naposouvacírukojetipřipevněnábřemena,zhoršujístabilitukočárku.• VAROVÁNÍ:Vždykdyžodstavítedětskýkočárek,použijtezajišťovacíbrzdutak,jaktoje

popsanéresp.znázorněnénaobrázku.• VAROVÁNÍ:Používejtevždypopruhprorozkrokvkombinacispánevnímpopruhem.• Užitečnézatíženíspoludodanéanebopřikoupenéplatformynesmípřekročit20kg.CZ Ošetřováníaúdržba• Dbejteprosímnaoznačenítextilu.• Zkontrolujteprosímpravidelněfunkčnostbrzd,kol,zajišťovacíchzařízení,spojovacích

prvků,popruhovýchsystémůašvů.• Nevystavujtetentoproduktsilnějšímuslunečnímuzáření.• Prozabráněnírezavění,semusítentoproduktpopoužitízadeštěapřisněženívysušit

akolasemusíošetřitmazacímiprostředky.• Pravidelněčistěte,ošetřujteakontrolujtetentoprodukt.• Částipříslušenstvínepřipuštěnévýrobcem,senesmípoužít.H Figyelmeztetésekgyerekkocsi• Használatelőttolvassaelgondosanazitttalálhatóutasításokatésőrizzemegőket.Ha

Önazutasításokatnemköveti,veszélyeztethetigyermekebiztonságát.• Ezagyerekkocsi0hónaposkortólalkalmazható1gyermekszámára15kgtestsúlyalatt.• Agyerekkocsikiegészítőrészecsakolyangyermekszámáraalkalmas,akimégnemtud

magátólfelülni,azazoldalárafordulni,vagykezéreéstérdéretámaszkodni.Agyermekmax.súlya9kglehet.

• FIGYELMEZTETÉS:Sohanehagyjagyermekétőrizetlenül.• FIGYELMEZTETÉS:Használatelőttgyőződjönmegarról,hogymindenreteszzárva

van.• FIGYELMEZTETÉS:Asérülésekelkerüléseérdekébengyőződjönmegarról,hogygyer-

mekeagyerekkocsiszétnyitásaésösszezárásasoránnincsaközelben.• FIGYELMEZTETÉS:Neengedjegyermekétagyerekkocsivaljátszani.• FIGYELMEZTETÉS:Mindighasználjaabiztonságiövrendszert.• FIGYELMEZTETÉS:Ellenőriznikell,hogyhasználatelőttagyerekkocsifelsőrészvagy

W20 WS0+_2012-2

azülésmegfelelőenbevan-ekattintva.• FIGYELMEZTETÉS:Ezaterméknemhasználhatókocogásvagygörkorcsolyázásmel-

lett.• FIGYELMEZTETÉS:Mihelytgyermekeönállóantudülni,kapcsoljabeabiztonságiövvel.• Akosárlegfeljebb3kgsúllyalterhelhető.• Ezagyermekkocsiegygyermekáltalihasználatraterveztetettéscsakegygyermek

szállításáraalkalmazható.• FIGYELMEZTETÉS:Asérülésekelkerülésevégettbizonyosodjonmegarról,hogygyer-

mekeagyerekkocsiszétnyitásakorésösszehajtásakornincsútban.• FIGYELMEZTETÉS:Ababakocsivázracsatlakoztathatógyermek-autósüléseknem

helyettesítikseabölcsőt,seagyermekágyat.Hagyermekénekalvásravanszüksége,akkoraztegyarraalkalmasbölcsőbevagyágybakellfektetnie.

• KizárólagcsakaHAUCKáltalkínáltésajánlottpótalkatrészekethasználjafel!• Atolókánésaháttámlahátsórészén,valamintagyermekkocsioldalánelhelyezettsúly-

okbefolyásoljákagyermekkocsistabilitását.• Agyerekekbeültetésekoréskivételekorarögzítőféketbekellhúzni.• EN1888-2012H Figyelmeztetések• FIGYELMEZTETÉS:Atolókaronrögzítettteherhátrányosanbefolyásoljaakocsistabilitását.• FIGYELMEZTETÉS:Haagyerekkocsitleállítja,mindighasználjaaleírásnakill.az

ábránakmegfelelőenarögzítőféket.• FIGYELMEZTETÉS:Ezaterméknemhasználhatófutáshozvagygörkorcsolyázáshoz.• Akocsivalegyüttszállítottvagykülönvásároltplatformterhelésenemhaladhatjamega20kg-t.H Ápoláséskarbantartás• Kérjük,tartsaszemelőttatextiljelölését.• Kérjük,rendszeresenellenőrizzeafékek,kerekek,reteszelések,összekötőelemek,

övrendszerekésvarrásokfunkcionalitását.• Netegyekiaterméketerősebbnapsugárzásnak.• Arozsdásodáselkerüléseérdekébenazesőbenvagyhóbantörténőhasználatutána

terméketmegkellszárítani,akerekeketpedigkenőanyagokkalkellkarbantartani.• Rendszeresentisztogassa,ápoljaésellenőrizzeaterméket.• Agyártóáltalnemengedélyezetttartozékelemeknemalkalmazhatók.PL WskazówkiostrzegawczeWózkidziecięce • Przedrozpoczęciemużytkowanianależyuważnieprzeczytaćniniejsze wskazówkiistaranniejeprzechowywać.Nieprzestrzeganietychwskazówekmoże negatywniewpływaćnabezpieczeństwodziecka.• Tenwózekjestprzeznaczonydla1dzieckaod0miesiącażyciadoosiągnięciawagi15kg.• Gondoladowózkaprzeznaczonajesttylkodladziecka,któreniepotrafisamousiąśćlub

obrócićsięnabok,anipodpieraćsiędłońmiikolanami.Maksymalnyciężardziecka:9kg.• OSTRZEŻENIE:Nigdyniewolnopozostawiaćdziecibeznadzoru.• OSTRZEŻENIE:Przedużyciemnależysięupewnić,czywszystkieblokadyzostały

zamknięte.• OSTRZEŻENIE:Należysięupewnić,czyprzyrozkładaniuiskładaniuwózkadziecko

znajdujesięwodpowiedniejodległości,abyuniknąćobrażeń.• OSTRZEŻENIE:Nienależypozwalaćdzieciombawićsięwózkiem.• OSTRZEŻENIE:Zawszenależystosowaćpasybezpieczeństwa.• OSTRZEŻENIE:Przedużyciemnależysprawdzić,czygondolawózkalubsiedzisko

spacerówkizostałyprawidłowowpięte.• OSTRZEŻENIE:Produktnienadajesiędouprawianiajogginguijazdynarolkach.• OSTRZEŻENIE:Należyużywaćpasabezpieczeństwa,gdytylkodzieckopotrafi samodzielniesiedzieć.• Maksymalneobciążeniekoszawynosi3kg.• Tenwózekjestskonstruowanydlajednegodzieckaimożebyćużywanywyłączniedo

przewożeniajednegodziecka.• OSTRZEŻENIE:Proszęzadbaćoto,abyprzyrozkładaniuiskładaniuproduktudziecko

nieznajdowałosięwjegopobliżu,wceluuniknięciaobrażeń.• OSTRZEŻENIE:Samochodowefotelikidziecięcestosowanewpołączeniuzpodwoziem

niezastępująkołyskianiłóżeczkadziecięcego.Jeślidzieckopotrzebujesnu,należyjeumieścićwodpowiedniejkołyscelubłóżeczku.

• UżywaćwyłącznieczęścizamiennychoferowanychlubpolecanychprzezHAUCK!• Jakiekolwiekobciążeniaumieszczonenarączceorazwtylnejczęścioparciaipobokach

W21

wózkadziecięcegomająnegatywnywpływnajegostabilność.• Przywsadzaniuiwyjmowaniudziecihamulecpostojowymusibyćaktywny.• EN1888-2012PL Wskazówki• OSTRZEŻENIE:Ciężaryumieszczonenakierownicypowodująniestabilnośćwózka.• OSTRZEŻENIE:Gdywózekjestodstawiany,należyużywaćhamulcablokującegow

sposóbopisanylubpokazany.• OSTRZEŻENIE:Pasakrokowegoużywaćzawszewkombinacjizpasembiodrowym.• Obciążeniedołączonejlubdokupionejplatformyniemożeprzekraczać20kg.PL Konserwacjaipielęgnacja• Prosimyprzestrzegaćoznaczeńmateriałówtekstylnych.• Prosimyregularniesprawdzaćdziałaniehamulców,kół,blokad,elementówłączących,

systemówpasówiszwów.• Produktuniewystawiaćnadziałaniesilnychpromienisłonecznych.• Abyuniknąćrdzy,produktpoużyciuwdeszczulubśniegupowinienzostaćwysuszonya

kołanasmarowaneśrodkiemsmarującym.• Tenproduktnależyregularnieczyścić,konserwowaćikontrolować.• Niewolnoużywaćakcesoriów,którychniedopuściłdoużytkuproducent.ESTEttevaatusabinõudLapsevanker• Ennetootekasutuselevõttulugegehoolikaltkäesolevaidjuhiseidjasäilitageneed.

Nendeeiraminevõibsaadalapseleohtlikuks.• Sedatüüpilapsevankersobib1lapselealatesesimestestelupäevadestkunikaaluni15kg.• Vankrikorvsobibainultlastele,keseisuudaiseveelistulitõusta,küljelekeerataega

kätelejapõlvedeletoetuda.Lapsemaksimaalnekaal:9kg.• HOIATUS.Ärgejätkeomalastmittekunagijärelevalveta.• HOIATUS.Veendugeennevankrikasutamist,etkõiklukustusedoleksidsulgunud.• HOIATUS.Veendugeselles,etteielapsoleksvankrilahti-jakokkupanemiselsellest

piisavaltkaugel,etvältidatemavigastamist.• HOIATUS.Ärgelaskeomalapselvankrigamängida.• HOIATUS.Kasutagealatikinnitussüsteemi.• HOIATUS.Tulebkontrollida,etennevankrikasutamistoleksvankrikorvvõiisteosaõige-

stifikseerunud.• HOIATUS.Seetoodeeisobisörkjooksuksegarulluisutamiseks.• HOIATUS:Niipea,kuilapssuudabiseseisvaltistuda,võtkekasutuseleturvavöö.• Korvimaksimaalnekoormusvõibolla3kg.• Seelapsevankeronkonstrueeritudühelapsejaoksjasedavõibkasutadaüksnesühe

lapsesõidutamiseks.• HOIATUS:Veenduge,etTeielapsoleksvankrilahti-jakokkupanekulsellestkaugemal,

etvältidavigastusteteket.• HOIATUS:Lasteautoistmed,midakasutataksekooskarkassiga,eiasendaeihälliega

lapsevoodit.KuiTetahatelapsemagamapanna,tulekstapannasellekssobivassehällivõivoodisse.

• KasutadatulebüksnesHAUCKIpooltpakutudvõisoovitatudvaruosi!• Kõiklükandmehhanismijaseljatoetagaküljekülgeninglapsevankrikülgedelepandud

raskusedmõjutavadseda,kuikindlaltlapsevankerpüstiseisab.• Agyerekekbeültetésekoréskivételekorarögzítőféketbekellhúzni.• EN1888-2012ESTEttevaatusabinõud• HOIATUS:Käepidemekülgekinnitatudkoormusedmõjutavadvankriseisukindlust.• HOIATUS:Lapsevankritseismajätteskasutagealatifiksaatorpidurit,naguonkirjeldatud

võijooniselkujutatud.• HOIATUS:Kasutagealativööturvarihmakoosjalgaderihmaga.• Komplektigakaasasolevavõijuurdeostetudseisulauakoormuseitohiületada20kg.ESTHooldaminejakorrashoid• Pööraketähelepanutekstiilimärgistusele.• Kontrolligeregulaarseltpidureid,rattaid,riivistusi,ühenduselemente,rihmasüsteemejaõmblusi.• Ärgejätketoodettugevapäikesekiirgusekätte.• Pealevihmasvõilumeskasutamistkuivatagetoodetroostetamisevältimiseksjamäärigerattaid.• Puhastage,hooldagejakontrolligesedatoodetregulaarselt.• Ärgekasutagetootjapooltmitteettenähtudlisadetaile.

W22 WS0+_2012-2

LV Brīdinājumanorādesbērnuratiņiem• Pirmslietošanasrūpīgiizlasietšosnorādījumusunuzglabājiettos. Janetiekievērotišienorādījumi,tadtasvarietekmētjūsubērnadrošību.• Šiebērnuratiņiirparedzēti1bērnamnodzimšanasbrīžalīdz15kgsvarasasniegšanai.• Ratiņuuzliekamādaļairpiemērotatikaivienambērnam,kuršvēlpatsnevarapsēsties,

pagrieztiesuzsāniemvaiatbalstītiesuzrokāmunceļiem.Bērnamaksimālaissvars:9kg.• BRĪDINĀJUMS:Nekadneatstājietsavubērnubezuzraudzības.• BRĪDINĀJUMS:Pirmslietošanaspārliecinieties,kavisiaizslēgiiraizvērti.• BRĪDINĀJUMS:Laiizvairītosnotraumāmpārliecinieties,karatiņuatvēršanasun

salocīšanaslaikāJūsubērnsneatrodastotuvumā.• BRĪDINĀJUMS:Neļaujietbērnamspēlētiesarratiņiem.• BRĪDINĀJUMS:Vienmērlietojietpasažierudrošībassistēmu.• BRĪDINĀJUMS:Pirmslietošanasobligātijāpārbauda,vaibērnuratiņuuzliekamādaļa

vaisēdeklītisirpareizinofiksēti.• BRĪDINĀJUMS:Šisproduktsnavpiemērotsizmantošanaiskrienotvaibraucotar

skrituļslidām.• BRĪDINĀJUMS:Lietojietdrošībasjostulīdzbrīdim,kamērbērnssēžpatstāvīgi.• Maksimālaisratiņugrozanoslogojumsir3kg.• Šiebērnuratiirkonstruētivienambērnam,tosdrīkstizmantottikaivienabērnatransportēšanai.• BRĪDINĀJUMS:Laiizvairītosnotraumām,pārliecinieties,karatiņuatvēršanasun

salocīšanaslaikāJūsubērnsneatrodastotuvumā.• BRDĪDINĀJUMS:Bērnuautosēdeklīši,kastieklietotikopāarbraucamošasiju,

neaizstājnešūpulīti,nebērnugultiņu.JaJūsubērnamirjāguļ,viņširjāieliekpiemērotāšūpulītīvaigultiņā.

• IzmantottikaiHAUCKpiedāvātāsvaiieteiktāsrezervesdaļas!• Jebkuripieroktura,sēdekļaatzveltnesaizmuguresunbērnuratiņumalāmpiestiprinātie

smaguminegatīviietekmēbērnuratiņustabilitāti.• Bērnuiesēdināšanasunizcelšanaslaikābremzeiirjābūtnofiksētai!• EN1888-2012LV Brīdinājuma• BRĪDINĀJUMS:Pierokturapiestiprinātaskravasietekmēratiņustabilitāti.• BRĪDINĀJUMS:Novietojotbērnuratiņus,vienmērlietojietapstādināšanasbremzeskā

raksturotsvaiattēlotsattēlā.• BRĪDINĀJUMS:Vienmērkopāargurnujostulietojietpakāpeniskodrošībasjostu.• Klātpievienotāsvaiatsevišķiiegādātāsplatformaskravassvarsnedrīkstpārsniegt20

kg.LV Kopšanaunapkope• Lūdzu,ņemietvērātekstilijumarķējumu.• Lūdzu,regulāripārbaudietbremžu,riteņu,fiksējumu,savienojošoelementu,drošības

jostusistēmuunšuvjufunkcionalitāti.• Nepakļaujietizstrādājumutiešussaulesstaruiedarbībai.• Laiizvairītosnorūsasveidošanāspēcizstrādājumalietošanaslietūvaisniegaapstākļos,

tasjānožāvēunriteņijāieziežarsmērvielām.• Regulāritīriet,kopietunpārbaudietšoizstrādājumu.• Nedrīkstizmantotražotājaneatļautuspiederumus.LT Įspėjimaivaikųvežimėlis• Priešpradėdaminaudoti,atidžiaiperskaitykitešiuosnurodymusirišsaugokitejuos

ateičiai.Jeišiųnurodymųnesilaikysite,taigalipakenktiJūsųvaikosaugai.• Šisvaikųvežimėlisskirtas1vaikuinuo0mėnesiųikijosvorispasieks15kg.• Vaikiškovežimėliokrepšystinkatikkūdikiui,kurisdarnegalipatsatsisėstiarpersiversti

antšonoarbaatsistotiketurpėsčias.Maksimalusvaikosvoris:9kg.• ĮSPĖJIMAS:nepalikitesavovaikobepriežiūros.• ĮSPĖJIMAS:priešnaudodamiįsitikinkite,kadbūtųuždarytosvisosužsklandos.• ĮSPĖJIMAS:kadnesužeistumėte,priešišskleisdamiirsudėdamivežimėlįįsitikinkite,kad

Jūsųvaikasbūtųpakankamaitoli.• ĮSPĖJIMAS:neleiskitesavovaikuižaistisuvežimėliu.• ĮSPĖJIMAS:visadanaudokitelaikomąjąsistemą.• ĮSPĖJIMAS:priešnaudojantreikiapatikrinti,arvaikiškovežimėliokrepšysarbasėdynė

yratinkamaiužsifiksavusi.• ĮSPĖJIMAS:šisproduktasnetinkanaudotibėgiojantarbavažinėjantriedučiais.

W23

• ĮSPĖJIMAS:JeiJūsųvaikasgalisavarankiškaisėdėti,būtinainaudokitesaugosdiržą.• Įšįkrepšįgalimaįdėtidaugiausia3kg.• Šisvaikiškasvežimėlissukonstruotasvienamvaikui,juogalimavežtitikvienąvaiką.• ĮĮSPĖJIMAS!Kadišvengtumėtesužeidimų,priešsudėdamiirišskleisdamivežimėlį

įsitikinkite,kadvaikasbūtųtoliau.• ĮĮSPĖJIMAS!Autokėdutės,naudojamossuvažiuokle,neatstojaneilopšio,neivaikiškos

lovos.JeiguJūsųvaikasužsinorėtųmiego,paguldykitejįįtinkamąlopšįarbalovą.• NaudokitetikHAUCKsiūlomasarbarekomenduojamasatsarginesdalis!• Betkokieantstūmimorankenosarbaatlošonugarėlėsirvaikiškovežimėliošonuose

uždėtikroviniaimažinavaikiškovežimėliostabilumą.• Įsodinantiriškeliantvaikusstabdysturibūtiįjungtas.• EN1888-2012LT Įspėjimai• ĮSPĖJIMAS:Antvežimėliorankenospritvirtintisvoriaikenkiavežimėliostabilumui.• ĮSPĖJIMAS:Kaivežimėlįpastatote,visadaįjunkitestabdįtaip,kaipaprašytaarba parodytapaveikslėlyje.• ĮSPĖJIMAS:Diržą,einantįtarpkojų,visadanaudokitekartusudubensdiržu.• Kartuarbapapildomainupirktosplatformossvorissuapkrovanegaliviršyti20kg.LT Priežiūrairaptarnavimas• Prašomatkreiptidėmesįįtekstilėspriežiūrossimbolius.• Prašomreguliariaitikrintistabdžių,ratų,užraktų,jungiamųjųelementų,saugosdiržų

sistemųirsiūliųfunkcionavimą.• Nelaikykitešiogaminiosaulėsatokaitoje.• Kadišvengtumėterūdžių,panaudojęgaminįperlietųarsniegą,turėtumėtejįišdžiovinti,

oratussutepti.• Šįgaminįreikiavalyti,prižiūrėtiirtikrintireguliariai.• Negalimanaudotipriedų,kuriųneleidžianaudotigamintojas.SLO Opozorilninapiszaotroškitovornjak • Preduporabopazljivopreberitetanavodilainjihhranite.Četehnavodilneupoštevate,

jelahkozmanjšanavarnostvašegaotroka.• Taotroškivozičekjenamenjenza1otrokaodstarosti0mesecevdoteže15kg.• Nastavekzaotroškivozičekjepredvidenzgoljzaenegaotroka,kisešeneznasamo-

stojnovzravnatioz.seprekotalitivstranaliseopretinarokeinkolena.Največjatežaotroka:9KG.

• OPOZORILO:vašegaotrokanepuščajtenikdarnenadzorovanega.• OPOZORILO:preduporaboseprepričajte,dabodovsizapahizaprti.• OPOZORILO:vizogibpoškodbamseprepričajtese,dabomedrazklapljanjemin

sklapljanjemvozička,otrokizvendometa.• OPOZORILO:nedovoliteotrokuigrezvozičkom.• OPOZORILO:zmerajuporabljajtezadrževalnisistem.• OPOZORILO:preveritijetreba,pravilenzaskoknastavkaotroškegavozičkaalienoteza

sedenje.• OPOZORILO:taproizvodniprimerenzaJoggingaliskate-anje.• OPOZORILO:Kakorhitrolahkootroksamostojnosedi,uporabitevarnostnipas.• Največjanosilnostkošareznaša3kg.• Taotroškivozičekjekonstruiranzaenegaotrokainselahkouporabljalezaprevoz enegaotroka.• OPOZORILO:Preverite,alisevašotrokprirazpiranjuinzlaganjuvozičkanahajaizven

dosega,danepridedopoškodb.• OPOZORILO:Otroškiavtomobilskisedeži,kiseuporabljajoskupajzvoznimogrodjem,

nisonadomestilozazibkoaliotroškoposteljico.Čevašotrokpotrebujespanja,gamo-ratevtanamen.

• UporabljatijepotrebnoizključnosstraniHAUCKponujeneinpriporočenenadomestnedele!

• Slehernanapotiskaluinhrbtnistraninaslonaternastranehotroškegavozičkanameščenabremena,vplivajonastabilnostotroškegavozička.

• Privstavljanjuinizvzemanjuotrokjepotrebnosprožitiparkirnozavoro.• EN1888-2012SLO Opozorilnanavodila• OPOZORILO:Nadrsnikupritrjenabremenavplivajonastabilnostvozička.

W24 WS0+_2012-2

• OPOZORILO:Kotjeopisanooziromaprikazano,zmerajuporabljajteparkirnozavoro,kovozičekpostavite.

• OPOZORILO:Mednožnipaszmerajuporabitevkombinacijistrebušnimpasom.• Težabremenapriloženealidokupljeneploščadinesmepresegati20kg.SLO Negainvzdrževanje• Prosimo,upoštevajteetiketenatkanini.• Prosimo,rednopreveritedelovanjezavor,koles,zapahov,povezovalnihelementov,

sistemapasovinšive.• Izdelkaneizpostavljajtemočnisončnisvetlobi.• Dapreprečiterjo,morateizdelekpouporabinadežjualisneguposušitiinkolesa

vzdrževatizmazalnimisredstvi.• Rednočistite,negujteinkontrolirajtetaizdelek.• Delov,kijihproizvajalecniodobril,nesmeteuporabljati.HRUputeupozorenjaDječjakolica• Pročitajtepomnooveuputeprijekorištenjaproizvoda,teihsačuvajte.Akoneslijedite

oveupute,sigurnostVašegdjetetamožebitiugrožena.• Ovadječjakolicasunamijenjenazadijeteod0mjeseciido15kgtežine.• Košaradječjihkolicajeprikladnasamozajednodijetekojesejošnemožesamostalno

uspravitiodn.okrenutinastranuilipoduprijetirukamanakoljena.Najvećatežinadijeteta:9kg.• UPOZORENJE:Dijetenemojtepuštatibeznadzora.• UPOZORENJE:Uvjeriteseprijeupotrebe,dasusvablokiranjaaktivirana.• UPOZORENJE:Uvjeritese,dasevašedijetekodrasklapanjaisklapanjakolicanalazi

izvandosega,dabiseizbjeglepovrede.• UPOZORENJE:Dijetetunemojtedozvolitiigratisesakolicima.• UPOZORENJE:Koristiteuvijekpričvrsnisustav.• UPOZORENJE:Moraseprovjeriti,dajenasadnidiodječjihkolicailijedinicazasjedenje

prijeupotrebepravilnouskočena.• UPOZORENJE:Ovajproizvodnijeprikladanzatrčanjeilizavožnjuskatea.• UPOZORENJE:KoristitesigurnosniremenčimVašedijete budemoglosamostalnosjediti.• Maksimalnatežinaopterećenjakorpeiznosi3kg.• Ovadječjakolicasukonstruiranazajednodijete,tesmijubitirabljenasamozatransport

jednogadjeteta.• UPOZORENJE:Uvjeritesedajevašedijetepriotvaranjuizatvaranjuautomobilaizvan

dosega,kakobistespriječiliozljede.• UPOZORENJE:Auto-sjedalazadjecu,kojasemogukoristitiujednosvoznimpostoljem,

nemogusekoristitikaokolijevkailidječjikrevetić.Akovašedijetemoraspavati,tadatrebabitismještenouprikladnukolijevkuilipogodankrevetić.

• KoristitiisključivosamoodHAUCK-aponuđeneipreporučenerezervnedijelove!• Sviteretipostavljeninazasunuinapoleđininaslonazaleđakaoinastranamadječjih

kolicaškodesigurnomstajanjudječjihkolica.• Kodpostavljanjaivađenjadjecesemoraaktiviratizapornakočnica.• EN1888-2012HRUputeupozorenja• UPOZORENJE:Opterećenjakojasepostavenaguračukolicaštetestabilnostikolica.• UPOZORENJE:Koristiteuvijekručnukočnicukakojeobjašnjenoodnosnopokazanona

slici,akoostavljatedječjakolicadastoje.• UPOZORENJE:Koristitemeđunožniremenuvijekukombinacijisremenomzakarlicu.•Težinaopterećenjaisporučeneiliuztokupljeneplatformenesmijeprijeći20kg.HRNjegaiodržavanje• MolimoVasobratitepažnjunanaznakutekstila.• MolimoVas,provjeravajteredovitofunkcionalnostkočnica,kotača,zapirača,poveznih

elemenata,remenihsustavaišavova.• Neizlažiteproizvodjakomsunčevomzračenju.• Dabisespriječilahrđa,prikorištenjunakišiilisnijeguproizvodsemoraosušiti,akotači

podmazatisredstvomzapodmazivanje.• Čistite,održavajteikontrolirajteredovitoovajproizvod.• Dijeloviopremekojinisuodobreniodproizvođačanesmijubitikorišteni.SRB UputstvaupozorenjaDečijakolica• Pročitajtepažljivoovauputstvaprekorištenjaproizvoda,teihsačuvajte.Akonesledite

ovauputstva,sigurnostVašegdetetamožebitiugrožena.• Ovadečijakolicasunamenjenazadeteod0meseciido15kgtežine.• Корпадечијихколицајеподеснасамозаједнодетекојејошнеможесамостално

дасеусправиодноснодасеокрененастрануилидасеподупрерукаманаколена.

W25

Максималнатежинадетета:9кг.• UPOZORENJE:Detenemojtedaostavljatebeznadzora.• UPOZORENJE:Uveritesepreupotrebe,dasusveblokadezatvorene.• UPOZORENJE:Uveritese,dasevašedetekodrasklapanjaisklapanjakolicanalazi

vandometa,dabiseizbeglepovrede.• UPOZORENJE:Detetunemojtedozvolitidaseigrasakolicima.• UPOZORENJE:Koristiteuvekpričvrsnisistem.• UPOZORENJE:Moradaseproveri,dajenasadnideodječjihkolicailijedinicazase-

denjepreupotrebepravilnouskočena.• UPOZORENJE:Ovajproizvodnijepodesanzatrčanjeilizavožnjuskatea.• UPOZORENJE:KoristitesigurnosnipojasčimVašedetebudemoglosamostalnosediti.• Maksimalnatežinaopterećenjakorpeiznosi3kg.• Овадечијаколицасуконструисаназаједнодете,исмејубитикоришћенасамоза

транспортједногдетета.• УПОЗОРЕЊЕ:Уверитеседајевашедетеприотварањуизатварањувозилаван

домашаја,какобистеизбеглиповреде.• УПОЗОРЕЊЕ:Дечјаауто-седиштакојасеупотребљавајузаједносавозним

постољемнемогудазамененитиколевкунитидечјикреветац.Уколиковашедетежелидаспава,ондагаставитеуодговарајућуколевкуилиодговарајућидечјикреветацнаспавање.

• UpotrebljavatiisključivosamoodHAUCK-aponuđeneipreporučenerezervnedelove!• Svaopterećenjapostavljenanazasunuinapoleđininaslonjačazaleđakaoinastrani-

camadečijihkolicanahuđujusigurnomstajanjudečijihkolica.• Kodpostavljanjaivađenjadecemoradaseaktivirasigurnosnakočnica.• EN1888-2012SRB Uputstvaupozorenja• UPOZORENJE:Opterećenjakojasepostavenaguračukolicaštetestabilnostikolica.• UPOZORENJE:Koristiteuvekručnukočnicukakojeobjašnjenoodnosnopokazanona

slici,akoostavljatedečijakolicadastoje.• UPOZORENJE:Koristitemeđunožnipojasuvekukombinacijisapojasomzakarlicu.•Težinaopterećenjaisporučeneiliuztokupljeneplatformenesmepreći20kg.SRB Negaiodržavanje• MolimoVasobratitepažnjunaoznakutekstila.• MolimoVas,proveravajteredovnofunkcionalnostkočnica,točkova,zapirača,poveznih

elemenata,pojasnihsistemaišavova.• Neizlažiteproizvodjakomsunčevomzračenju.• Dabisesprečilarđa,prikorištenjunakišiilisneguproizvodsemoraosušiti,atočkovi

podmazatisredstvomzapodmazivanje.• Čistite,održavajteikontrolišiteredovnoovajproizvod.• Deloviopremekojinisuodobreniodproizvođačanesmejubitikorišteni.

FA

W26 WS0+_2012-2

FA

FA

AR

EN1888-2012•

EN1888-2012

W27

AR

AR

CN 婴儿车警告及注意事项• 请细读以下说明书,并保留此说明书以备日后使用。假如阁下不遵照说明书内指示操

作,有可能影响您的孩子的安全性。• 此婴儿车只可载带1个0岁或以上,而重量在15公斤以下之小孩使用。• 此提篮只适用于不能独立坐起,反转,用手或脚撑起身体的小孩.小孩重量不可超过9公斤.• 警告:切勿把小孩单独留在婴儿车内.• 警告:使用此婴儿车前,请确保婴儿车已完全打开及锁定.• 警告:为避免意外发生,在打开及收合此婴儿车时,请远离小孩.• 警告:请勿让小孩把玩此产品.• 警告:请经常扣上安全带.• 警告:此婴儿车不适合用於奔跑及滑行.• 警告:使用此婴儿车前,请确保提篮,车台坐位或汽车坐椅已正确地锁上.• 当婴儿已学会坐起时,请切记替小孩扣上安全带• 购物篮最多可承受重量为3公斤• 此婴儿推车是设计给一个小孩使用,亦只能乘载一位小孩.• 此产品可配合的提袋。• 应在小孩接触范围外开车,收车• 车架可配合婴儿车座使用,此车台不可取替一般提 或睡床,请使用合适的提篮或睡床以作小孩睡觉用途• 请只使用Hauck提供或建议的零件更换.• 在婴儿车的手把上,坐位的靠背上,车台的两侧掛上物件或负重,均会影响婴儿车的稳定性. • 当放进或提出小孩时,请固定剎车制• EN1888-2012CN 警告及注意事项• 在婴孩车手把上挂上物件或负重会影响婴儿车的运作及稳定性,请安放物件在已设的位

置,并勿过重• 当停止推动婴儿车时,请按下刹车制• 请于安全情况下使用婴儿车,并注意推车的速度,切勿奔跑。请勿在行人电梯或楼梯上使用CN 保养• 注意车件上的洗水标指示• 请定期检查婴儿车的功能,确定车架的稳定性,螺丝的紧固度及安全锁功能情况。注意

轮胎及刹车制是否操作正常。• 请勿长期把婴儿车在阳光下暴晒。• 在雨后或降雪后,用柔软清洁布抹干车架,亦可用温和清洁剂或温水去除污垢,而塑料

W28 WS0+_2012-2

件则可用一般清洁用品清理。• 要定时清理轮胎及轮轴,要用防滑剂保护轮胎组合,以防生锈。特别是落雪后残留在轮

子上的泥巴,一定要及早清理及用温水清洗。• 请只用HAUCK系列的配件做维修,请勿随便更换零件。TW嬰兒車警告及注意事項• 請細讀以下說明書,並保留此說明書以備日後使用。假如閣下不遵照說明書內指示操

作,有可能影響您的孩子的安全性。• 此嬰兒車只可載帶1個0歲或以上,而重量在15公斤以下之小孩使用。• 此提籃只適用於不能獨立坐起,反轉,用手或腳撐起身體的小孩.小孩重量不可超過9公斤.• 警告:切勿把小孩單獨留在嬰兒車內.• 警告:使用此嬰兒車前,請確保嬰兒車已完全打開及鎖定.• 警告:為避免意外發生,在打開及收合此嬰兒車時,請遠離小孩.• 警告:請勿讓小孩把玩此產品.• 警告:請經常扣上安全帶.• 警告:此嬰兒車不適合用於奔跑及滑行.• 警告:使用此嬰兒車前,請確保提籃,車台坐位或汽車坐椅已正確地鎖上.• 當嬰兒已學會坐起時,請切記替小孩扣上安全帶• 購物籃最多可承受重量為3公斤• 此嬰兒推車是設計給一個小孩使用,亦只能乘載一位小孩.• 此產品可配合的提袋。• 應在小孩接觸範圍外開車,收車.• 車架可配合嬰兒車座使用,此車台不可取替一般提籃或睡床,請使用合適的提籃或睡床

以作小孩睡覺用途.• 請只使用Hauck提供或建議的零件更換.• 在嬰兒車的手把上,坐位的靠背上,車台的兩側掛上物件或負重,均會影響嬰兒車的穩定性.• 當放進或提出小孩時,請固定剎車制.• EN1888-2012TW 警告及注意事項• 在嬰孩車手把上掛上物件或負重會影響嬰兒車的運作及穩定性,請安放物件在已設的位

置,並勿過重• 當停止推動嬰兒車時,請按下剎車制• 請于安全情況下使用嬰兒車,並注意推車的速度,切勿奔跑。請勿在行人電梯或樓梯上使用TW保養• 注意車件上的洗水標指示• 請定期檢查嬰兒車的功能,確定車架的穩定性,螺絲的緊固度及安全鎖功能情況。注意

輪胎及剎車制是否操作正常。• 請勿長期把嬰兒車在陽光下暴曬。• 在雨後或降雪後,用柔軟清潔布抹乾車架,亦可用溫和清潔劑或溫水去除污垢,而塑料

件則可用一般清潔用品清理。• 要定時清理輪胎及輪軸,要用防滑劑保護輪胎組合,以防生鏽。特別是落雪後殘留在輪

子上的泥巴,一定要及早清理及用溫水清洗。• 請只用HAUCK系列的配件做維修,請勿隨便更換零件。

WC_2012_1W2

D Warnhinweise Autositze• DiesesProduktistgeeignetfürKindermiteinemGewichtvon0bis13kg.• NurzurBenutzungindenangeführtenFahrzeugengeeignet,diemitderECE– RegelungNr.16odernachanderenvergleichbarenStandardsgenehmigtenDreipunkt-

Sicherheitsgurtausgerüstetsind.• AlleGurte,diezumbefestigenderRückhalteeinrichtungamFahrzeugbestimmtsind,

müssengespanntseinunddieGurte,mitdenendasKindgehaltenwird,straffangelegtwerden.AußerdemdürfendieGurtenichtverdrehtwerden.

• AchtenSieunbedingtdarauf,dasdieBeckengurtesotiefwiemöglichangelegtwerden,damitdasBeckenrichtiggehaltenwird.

• WechselnSiedieRückhalteeinrichtungaus,wennsiebeieinemUnfallstarkbelastetwurde.

• WARNUNG:Esistgefährlich,dieRückhalteeinrichtunginirgendeinerWeiseohne GenehmigungderzuständigenBehördezuverändern,zuergänzenunddievom HerstellerangegebenenEinbauanleitungenfürRückhalteeinrichtungennichtgenauzu

befolgen.• SchützenSiedenSitzvordirekterSonneneinstrahlung.• WARNUNG:LassenSieIhrKindnichtunbeaufsichtigtinIhrerRückhalteeinrichtung.• SichernSieGepäckstückeoderandereGegenständeausreichend,dieimFalleeines

ZusammenstoßesVerletzungenverursachenkönnten.• DieKinder-RückhalteeinrichtungnichtohneSitzbezugbenutzen.• DerSitzbezugisteinintegralerTeilderRückhalteeinrichtungunddarfnichtgegen

irgendeinenanderenalsvomHerstellerangegebenausgewechseltwerden.• StarreTeileundKunststoffteiledürfenbeimEinbaunichteingeklemmtwerden.• GurtführungnurverwendenwieinderZeichnungdargestellt.• WARNUNG:DiesesProduktentsprichtnichtderEN12790fürKinderliegesitze.• VerwendenSiediesesProduktnichtalsKinderliegesitz!D PflegeundWartung• BittebeachtenSiedieTextilkennzeichnung.• BitteüberprüfenSiedieFunktionalitätdesTragebügels,desGurtschlosses, Verriegelungen,GurtsystemenundNähtenregelmäßig.• Reinigen,pflegenundkontrollierenSiediesesProduktregelmäßig.GB Warningschildcarseats• Thisproductissuitableforchildrenwithaweightfrom0to13kg.• Onlysuitableforuseinvehiclesequippedwithathree-pointsafetybeltasapprovedby

theECEregulationNo.16orbyother,comparablestandards.• Allbeltsintendedforfasteningtotherestrainerfittingsinthevehiclemustbetightened.

Thebeltsusedtoholdthechildmustbefastenedtightly.Thebeltsmayfurthermorenotbetwisted.

• Itisessentialtoensurethatthecrutchbeltsarefastenedaslowaspossibletoensurethatthecrutchisretainedproperly.

• Replacetherestrainerfittingsiftheyhavebeensubjecttoheavyloadingduetoan accident.• WARNING:Itisdangeroustochangeorsupplementtherestrainerfittingsinanyway withoutapprovalfromthecompetentauthoritiesandtonotpreciselyobservethe assemblyinstructionsforrestrainerfittingsissuedbythemanufacturer.• Donotexposetheseattodirectsunlight.• WARNING:Donotleaveyourchildunattendedintherestrainerfittings.• Adequatelysecureitemsofluggageorotherobjectswhichcouldinjureyourchildincase

ofacollision.• Donotusethechildrestrainerfittingswithoutseatcover.• Theseatcoverisanintegralpartoftherestrainerfittingsandmaynotbeexchangedfor

anyotherthanthatstatedbythemanufacturer.• Rigidpartsandplasticpartsmustnotbejammedduringassembly.• Usethebeltguideonlyasshowninthedrawing.• WARNING:ThisproductdoesnotcomplytotherequirementsofEN12790forreclined cradles!• Neverusethisproductasreclinedcradle.GBCareandmaintenance• Pleasenotethetextiledesignation.

W3

• Pleasecheckonaregularbasisthatthecarrierbracket,thebeltlock,latches,belt systemsandseamsareproperlyfunctional.• Carefor,cleanandcheckthisproductregularly.NL Waarschuwingsinstructieskinderautozitje• Ditproductisgeschiktvoorkinderenvanaf0totmax.13KG • Alleengeschiktvoorgebruikinopgegevenvoertuigen,dievolgensECE-regelingnr.16,

ofvolgensanderevergelijkbarestandaard,metgoedgekeurdedriepuntsveiligheidsgor-delszijnuitgerust

• Allegordelsdievoorhetbevestigenvanautozitjenodigzijn,moetengespannenzijn.Dezegordelsmogennietverdraaidzijn.

• WAARSCHUWING:Deheupgordelmoetzolaagmogelijkaangebracht,zijnzodathetheupbekkencorrectwordtomsloten.

• WAARSCHUWING:Autozitjevervangenwanneerdittijdensongevalsterkbelastis.• WAARSCHUWING:Hetisgevaarlijkomautozitjeopeenderwelkewijze,zondergoed-

keuringvanbevoegdeautoriteitenteveranderen,aantevullenendedoordeproducentopgegevenhandleidingnietnatevolgen.

• Beschermhetzitjetegendirectezonnestraling.• WAARSCHUWING:Laatuwkindnooitzondertoezichtinautozitje.Bergbagageof

anderevoorwerpendusdanigeop,zodatzeingevalvaneenbotsinggeenen/ofongevalgevaarofletselkunnenveroorzaken.

• Hetautozitjemagnooitzonderbekledinggebruiktworden. • Debekledingisonderdeelvanautozitjeenmagniettegeneenderwelkanderdandoor

deproducentvoorgeschrevenbekledingwordenuitgewisseld. • Starreonderdelenenonderdelenvankunststofmogenbijdeinbouwnietworden vastgekneld.• Degordelgeleidingalleengebruikenindienditindetekeningisweergegeven.• WAARSCHUWING:DitproductstemtnietovereenmetdeeisenvannormEN12790 voorkinderligstoelen!• Gebruikditproductnietalskinderligstoel.NL Verzorgingenonderhoud• Gelievehettextieletiketinachttenemen.• Gelievedefunctionaliteitvandedraagbeugel,hetgordelslot,devergrendelingen,veilig-

heidsgordelennadenregelmatigtecontroleren.• Reinig,verzorgencontroleerditproductregelmatig.F Avertissementssiègeautopourenfant• Ceproduitestappropriépourdesenfantsquipèsententre0et13kg.• Iln‘estappropriéqu’àunemploidanslesvéhiculesindiquésquisontéquipésde ceinturesdesécuritétroispointshomologuéesselonlerèglementECEn°16ouselon

d‘autresstandardscomparables.• Touteslesceinturesquisontdestinéesàlafixationdudispositifderetenuesurle véhicule,doiventêtretenduesetlaceinturequiretientl‘enfant,doitêtrebientendue.Par

ailleurslesceinturesnedoiventpasêtretordues.• Veillezimpérativementàappliquerlesceinturesdehanchesaussibasquepossibleafin

quelebassinsoitcorrectementmaintenu.• Remplacezledispositifderetenues‘ilaétéfortementsollicitélorsd’unaccident.• AVERTISSEMENT:Ilestdangereuxdemodifieroudecompléterledispositifderetenue

d’unemanièrequelconquesansautorisationdesautoritéscompétentesetdenepassuivreàlalettrelesinstructionsd’insertionindiquéesparlefabricantpourlesdispositifsderetenue.

• Protégezlesiègecontrel‘expositiondirecteausoleil.• AVERTISSEMENT:Nejamaislaisserl’enfantdansletransatsanssurveillance.• Fixersuffisammentlesbagagesoud‘autresobjetsquipourraientcauserdesblessures

encasdecollision.• Nepasutiliserledispositifderetenuepourenfantsanshousse.• Lahoussedusiègefaitpartieintégraledudispositifderetenueetnedoitpasêtrerem-

placéeparuneautrehoussequecelleindiquéeparlefabricant.• Lespiècesrigidesetlespiècesenplastiquedusiègedoiventêtresituéesetinstallées

detellemanièrequ’ellesnepuissentpas,danslesconditionsnormalesd’utilisationduvéhicule,secoincersousunsiègemobileoudanslaporteduvéhicule.

• N’utiliserleguidedeceinturequedelamanièrerepresentéesurledessin.• Ceciestundispositifderetenuepourlesenfantsdelacatégorie“universel”.Ilest

WC_2012_1W4

homologueconformémentauRèglementn◦44,série04d’amendement,pourunusage généralsurlesvéhicules,etpeutêtreadaptéàlaplupartdessiègesdevéhicules. Ledispositifseravraisembablementcorrectementmontésurlevéhiculesile

constructeurdecelui-cispécifie,danslemanuelduvéhicule,quecedernierpeut recevoirdesdispositifsderetenuepourlesenfants“universels”pourcegrouped’âge. Cedispositifderetenuepourenfantsaétéclassécomme“universel”envertude prescriptionsplusrigoureusesquecellesquiétaientappliquéesauxmodèlesantérieurs

quineportentpascetteétiquette.Encasdedoute,consultezlefabricantoule revendeurdudispositifderetenuepourenfants.• Encasdedoutesurlabonneutilisationdusiège,consultezlefabricantoulerevendeur

deceproduit.• AVERTISSEMENT:silevéhiculeestéquipéd’unAIRBAGpassager,ilestobligatoire

d’installerlesiègeautosurlabanquettearrièreoudedésactiverl’AIRBAG.(figure10).• Toujoursutiliserlesystèmederetenue.• Avertissement:Ilestdangereuxdeposercetransatenhauteur.• L’utilisationdeceproduitentantquetransatn’estpasrecommandéepourlesenfants

quipeuvents’asseoirtoutseuls(âgésd’environ9mois;jusqu’à9kg)• AVERTISSEMENT:Aconserverpourlesfutursbesoinsderéférence.• AVERTISSEMENT:Ilestdangereuxdeposercetransatenhauteur.• Toujoursutiliserlesystèmederetenue.• Pourévitertoutrisquedechute,votreenfantdoittoujoursêtreatché.• AVERTISSEMENT:CeproduitneremplitpaslesexigencesdelanormeEN12790pour lestransatsbébés!• N’utilisezpasceproduitentantquetransatbébé.F Entretienetmaintenance• Veuilleztenircomptedel‘étiquettetextile.• Veuillezvérifieràintervallesrégulierslefonctionnementdel‘étrierdetransport,dela

fermeturedelasangle,desverrouillages,dessystèmesdeceintureetdescoutures.• Nettoyez,entretenezetcontrôlezceproduitàintervallesréguliers.E Precaucionesasientodecocheparaniños• Esteproductoesadecuadoparaniñosconunpesode0a13kg.• Sóloadecuadoparaserusadoenlosvehículosindicados,queesténequipadossegún

laregulaciónECEnº16uotrasnormascomparablesconuncinturóndeseguridaddetrespuntos.

• Loscinturonesdestinadosasujetarelsistemaderetencióndelvehículodebenestartensados,yloscinturonesquesujetanalniño,debencolocarsefirmes.Tampocodebentorcerseloscinturones.

• Procurarsiemprequeloscinturonespélvicossecoloquenlomásbajoposibleparaquesujetenbienlapelvis.

• Cambiarelsistemaderetención,sisufriódebidoaalgúnaccidente.• Advertencia:Espeligrosomodificaroampliarelsistemaderetencióndealgunaforma,

sinpermisodelasautoridadescompetentes.Debencumplirseestrictamentelas instruccionesdemontajeparasistemasderetenciónindicadosporelfabricante.• Protegerelasientodelaradiaciónsolardirecta.• Advertencia:Nodejeasuniñosinvigilanciadentrodelsistemaderetención.• Asegurarlosbultosydemásobjetosque,encasodecolisión,puedancausar accidentes.• Noutilizarelsistemaderetencióndeniñossinelforro.• Elforroesunaparteintegrantedelsistemaderetenciónynodebecambiarseporotro,

másqueporelindicadoporelfabricante.• Laspiezasrígidasydeplásticonodebenquedarseaplastadasalmontarlas.• Laguíadelacorreasólodebeusarsecomoserepresentaeneldibujo.• Advertencia:EsteproductonocumpleconlanormativaEN12790sobrecunasreclinables.• Nouseesteproductocomocunareclinable.E Cuidadoymantenimiento • Tenerencuentaelsímbolodeltejidotextil.• Compruebeperiódicamentequeelestribodesoporte,elcierredelcinturón,lossistemas

decinturonesylassuturasfuncionanperfectamenteyestánenperfectoestado.• Limpie,cuideycompruebeperiódicamenteesteartículo.P Advertênciascadeiradebebéparaautomóvel

W5

• Esteprodutoéapropriadoparabebéscomumpesode0a13kgs.• Apropriadounicamenteparautilizaçãonosveículosmencionadosequipadoscomcintos

desegurançadetrêspontoshomologadossegundoo regulamentoECE,nº16oupadrõesequiparados.• Todososcintosdestinadosàfixaçãodoequipamentoderetençãonoveículo,devem

estardevidamenteesticadoseoscintosqueprotegemobebédevemestarbemjustosaomesmo.Alémdisso,oscintosnãodevemestartorcidos.

• Presteatençãoparaqueoscintosdabaciasejamcolocadosomaisabaixopossívelparaprotecçãocorrectadabacia.

• Substituaoequipamentoderetençãoseeleformuitoesforçadonumacidente.• Advertência:Éperigosoalterarecomplementarosistemaderetençãodequalquer formasemautorização,bemcomoinobservarasinstruçõesdemontagemindicadas

pelofabricante.• Protejaacadeiradaincidênciadirectadosraiossolares.• Advertência:nãodeixeoseufilhoporvigiarnoequipamentoderetenção.• Prendasuficientementetodaabagagemequaisqueroutrosobjectosque,nocasode

umacolisão,possamprovocarlesões.• Nãoutilizaroequipamentoderetençãodobebésemacapa.• Acapaéumcomponenteintegraldoequipamentoderetençãoenãodeveráser substituídaporqualqueroutra,quenãosejarecomendadapelofabricante.• Peçasrígidasepeçasdeplásticonãodevemserentaladasaoseremmontadas.• Utilizaraguiadocintounicamentecomoserepresentanafigura.• ADVERTÊNCIA:esteprodutonãosatisfazosrequisitosdanormaEN12790para alcofasdebebé!• Nãoutilizeesteprodutocomoalcofadebebé.P Limpezaemanutenção• Observeasindicaçõescontidasnasetiquetasdostêxteis.• Verifiqueperiodicamenteafuncionalidadedaasa,dofechodocinto,dos dispositivosdebloqueioedosistemadoscintosbemcomoascosturas.• Limpe,cuideecontroleperiodicamenteesteproduto.I Avvertenzeseggiolinoauto• Questoprodottoèadattoperbambiniconunpesoda0a13kg• Adattosoloperl’usonellevettureelencate,che,conformementeallanormaECEn.16o

secondoaltristandardcomparabili,sonodotatedicinturedisicurezzaatrepunti omologate.• Tuttelecinturedestinateafissaggiodeldispositivodiritenutasullavetturaequelleche

trattengonoilbambinodevonoesseretese.Lecinturenondevonoinoltreessere attorcigliate.• Assicurarsiassolutamentechelecintureaddominalivenganoapplicateilpiùinbasso

possibile,inmodochetrattenganocorrettamenteilbacino.• Seèstatofortementesollecitatoinoccasionediunincidente,sostituireildispositivodi

ritenuta.• Attenzione:Èpericolosomodificare,integrareoinqualsiasimodoildispositivodiritenuta

senzal’autorizzazionedelleautoritàcompetentienonrispettarescrupolosamenteleistruzioniperilmontaggiofornitedalproduttore.

• Proteggereilseggiolinodalleradiazionidelsoledirette.• Attenzione:Nonlasciareilbambinoincustoditoneldispositivodiritenuta.• Fissaresufficientementecollioaltrioggettiche,incasodiincidente,potrebberocausare

ferimenti.• Nonusareildispositivodiritenutaperbambinisenzailcoprisedile.• Ilcoprisedileèparteintegraledeldispositivodiritenutaenondeveesseresostituitocon

altrinonindicatidalproduttore.• Duranteilmontaggio,lepartirigideequelleinmaterialesinteticonondevonorimanere

incastrate.• Usareipassantidellecinghiesolocomeraffiguratoneldisegno.• ATTENZIONE:QuestoprodottononsoddisfairequisitidellaEN12790sullesdraiette!• Nonusarequestoprodottocomesdraietta.I Curaemanutenzione• Osservareilcontrassegnosultessuto.• Controllareregolarmentelafunzionalitàdell’impugnatura,chiusuradelle

WC_2012_1W6

cinture,fermi,sistemidellecinghieecuciture.• Pulire,manutentereecontrollareregolarmentequestoprodotto.DK Advarselshenvisningerbilsæder• Detteprodukteregnettilbørnmedenvægtfra0til13kg.• Kunegnettilbrugideopførtekøretøjer,deriht.ECE–bestemmelsenr.16ellerenanden

sammenligneligstandarderudstyretmedengodkendttrepunktssikkerhedssele.• Alleseler,dererberegnettilfastgørelseaftilbageholdelsesindretningenikøretøjetskal

værestrammeogselerne,derholderbarnet,skalliggestramttil.Desudenmåselerneikkeværesnoede.

• Værubetingetopmærksompå,atbækkenselernesiddersålangtnede,sommuligt,såledesatbækkenetholdesrigtigt.

• Udskifttilbageholdelsesindretningen,hvisdenblevstærktbelastetvedenulykke.• Advarsel:Deterfarligtpånogenmådeatændreellersupplere tilbageholdelsesindretningenudentilladelsefradenansvarligemyndighed,ogikkenøje

atfølgedefrafabrikantenangivnemonteringsvejledningerfor tilbageholdelsesindretninger.• Beskytsædetmoddirektesolindfald.• Advarsel:Ladikkeditbarnværeudenopsynidintilbageholdelsesindretning.• Sikrebagageellerandregenstande,derkanforårsagekvæstelservedetsammenstød

tilstrækkeligt.• Benytikkebarnetilbageholdelsesindretningenudensædebetræk.• Sædebetrækketerenintegraldelaftilbageholdelsesindretningenogmåikkeudskiftes

medetandetikkeaffabrikantenangivetbetræk.• Fastedeleogkunststofdelemåikkeklemmesvedmonteringen.• Anvendkunseleføringen,somvistpåtegningen.• Advarsel:DetteproduktopfylderkraveneiEN12790forbørneliggesæder!• Brugikkedetteproduktsombørneliggesæde.DK Plejeogvedligeholdelse• Værvenligstopmærksompåtekstilmærkningen.• Kontrollerfunktionalitetenafbærehåndtag,selelås,låseanordninger, selesystemerogsømregelmæssigt.• Rens,plejogkontrollerproduktetregelmæssigt.FINVaroituksetturvaistuimille• Tuotettavoivatkäyttäälapset,joidenpainoon0–13kg.• Voidaankäyttäävainajoneuvoissa,jotkaonvarustettuECE-säännönnro16taimuun

verrattavissaolevanstandardinmukaisellakolmipistevyöllä.• Kaikkiajoneuvonturvalaitteidenkiinnitykseentarkoitettujenvöidenonoltavakireällä,ja

vöiden,joillalapsiturvataan,onoltavatiukassa.Vyöteivätsaamyöskäänollakierteellä.• Huolehdisiitä,ettälantiovyötasetetaanniinalaskuinmahdollista,jottalantiotatuetaan

oikein.• Vaihdaturvalaitteet,josneovatonnettomuudessajoutuneetrasituksenkohteeksi.• Varoitus:Onvaarallistamuuttaaturvalaitteidenominaisuuksiailmanvastuullisen viranomaistenlupaa,tehdäniihinmuutoksiataiollanoudattamattaturvalaitteiden valmistajanantamiaasennusohjeita.• Suojaaturvaistuinsuoraltaauringonpaisteelta.• Varoitus:Äläjätälastakoskaanyksinturvalaitteeseen.• Varmistamatkatavaratjamuutesineetniin,ettäneyhteentörmäyksessäeivätvoi aiheuttaavammoja.• Lastenturvaistuimiaeisaakäyttääilmanistuimenpäällystä.• Istuimenpäällysonturvalaitteenoleellinenosa,jasensaavaihtaavainvalmistajan

hyväksymäänpäällykseen.• Kiinteätosatjamuoviosateivätsaakootessajoutuapuristuksiin.• Vöidenjohtimiasaakäyttäävainpiirustuksessaesitetyllätavalla.• VAROITUS:TämätuoteeiolebabysitterienvaatimuksetmäärittelevänstandardinEN 12790mukainen!• Äläkäytätätätuotettababysitterinä.FINHoitojahuolto• Otahuomioontekstiilimerkintä.• Tarkastasäännöllisestikantosangan,vyölukon,lukitsimien,vöidenjasaumojenkunto.• Puhdista,hoidajatarkastatuotesäännöllisesti.

W7

S Varningsanvisningarbilbarnstol• Dennaproduktäravseddförbarnmedenviktmellan0och13kg.• Endastföranvändningideuppräknadefordonen,somärutrustademedtrepunktsbälte

somärgodkäntenligtECE–bestämmelsenr16ellerandrajämförbarastandarder.• Allabältensomanvändsförattfästabilbarnstolenifordonetmåstevaraspända,och

bältenasombarnetspännsfastmedmåsteliggastramtmotkroppen.Dessutommåstebältenaliggaraktochinteharsnottsig.

• Dumåstesetillatthöftbandenläggssålångtnersommöjligt,såatthöftenhållsfastordentligt.

• Bytutbilbarnstolenomdenharbelastatskraftigtvidenolycka.• Varning:Detärfarligtattförändraellerkompletterabilbarnstolenominteansvarig myndighetgettsitttillstånd.Dessutommåstetillverkarensmonteringsanvisningföljas

exakt.• Skyddastolenmotdirektsolstrålning.• Varning:Lämnaintedittbarnutanuppsiktibilbarnstolen.• Säkraväskorochandraföremåltillräckligt,somkanförorsakaskadorvidenolycka.• Användintebilbarnstolenutanklädsel.• Klädselnärendelavbilbarnstolenochfårintebytasutmotnågonannanklädseländen

somtillverkarenangivit.• Fastadelarochplastdelarfårinteklämmasfastvidmonteringen.• Användbältesledarenendastsåsomvisaspåritningen.• VARNING:Dennaproduktuppfyllerintekravenenl.EN12790förbabysitters!• Användintedennaproduktsombabysitter.S Skötselochunderhåll• Beaktaskötselrådetpåtextilien.• Kontrolleraregelbundetattbärhandtaget,bälteslåset,förreglingarna,bältsystemenoch

sömmarnafungerar.• Rengör,vårdaochkontrolleradennaproduktregelbundet.N Advarslerbarnebilsete• Detteprodukteteregnetforbarnmedenvektpå0til13kg.• Erkunegnetforbrukideoppførtekjøretøyenesomerutstyrtmeddettillatte trepunktsbeltetiht.ECEreguleringnr.16elleriht.andrestandardersomkan sammenlignes.• Allebeltersomskalbrukesforåfesteinnretningenpåkjøretøyetmåværestrammet,og

beltenesomskalholdebarnetmåleggesstramtpå.Itilleggmåenikkedreiebeltene.• VærOBSpåatbekkenbelteneleggespåsådyptsommulig,slikatbekkenetholdes

riktig.• Skiftutinnretningenhvisdenblebelastetsterktvedenulykke.• Advarsel:Deterfarligåbrukeinnretningenpåannenmåteenntillattfraansvarlig myndighet,utføreendringerellersupplementerelleråikkefølgeprodusentens monteringsveiledningerforinnretningennøyaktig.• Beskyttsetetmotdirektesol.• Advarsel:Laaldribarnetværealeneisetet.• Bagasjeellerandregjenstandermåsikrestilstrekkelig,slikatdisseikkekanforårsake

skadervedulykker.• Barnesetetmåikkebrukesutensetetrekk.• Setetrekketerendelavinnretningenogmåikkeskiftesutmedandreenndesom anbefalesavprodusenten.• Stivedelerogkunststoffdelermåikkeklemmesfastvedmontering.• Førbeltetkunsliksomdetvisespåtegningen.• ADVARSEL:DetteproduktettilsvarerikkekravenetilEN12790forliggestolerforbarn!• Ikkebrukdetteproduktetsomliggestolforbarn.N Pleieogvedlikehold• Væroppmerksompåtekstilmarkeringen.• Kontrollerregelmessigatbærebøylen,beltelåsen,slåene,beltesystemeneogsømmene

fungerer.GRΠροειδοποιητικέςυποδείξειςΠαιδικόκάθισμααυτοκινήτου• Τοπαρόνπροϊόνείναικατάλληλογιαπαιδιάβάρουςαπό0έως13kg.• Κατάλληλογιαχρήσημόνοστααναφερθένταοχήματα,πουδιαθέτουνζώνηασφαλείας

WC_2012_1W8

τριώνσημείων,εγκεκριμένηβάσειτηςρύθμισηςECEΑρ.16ήάλλωνπαρόμοιωνπροτύπων.

• Όλεςοιζώνες,πουπροορίζονταιγιαστήριξητουσυστήματοςσυγκράτησηςστοόχημα,πρέπειναείναιτεντωμένεςκαιαυτές,μετιςοποίεςδένεταιτοπαιδί,ναείναισφιχτάδεμένες.Επίσης,οιζώνεςδενπρέπειναείναιπεριεστρεμμένες.

• Οιζώνεςλεκάνηςπρέπειναφοριούνταιόσοπιοκάτωγίνεται,ώστεηλεκάνηνακρατιέταισωστά.

• Αντικαταστήστετοσύστημασυγκράτησης,σεπερίπτωσηπουεπιφορτίστηκεέντονασεατύχημα.

• Προειδοποίηση:Είναιεπικίνδυνητυχόναλλαγήήσυμπλήρωσητουσυστήματοςσυγκράτησηςκαθ’οποιονδήποτετρόποχωρίςέγκρισητηςαρμόδιαςαρχής,καθώςκαιημητήρησητωνοδηγιώνεγκατάστασηςσυστημάτωνσυγκράτησης,πουδίνονταιαπότονκατασκευαστή.

• Προστατεύετετοκάθισμααπότηνάμεσηηλιακήακτινοβολία.• Προειδοποίηση:Μηναφήνετετοπαιδίσαςμόνοχωρίςεπίβλεψηστοσύστημα

συγκράτησης!• Ασφαλίζετεεπαρκώςβαλίτσεςκαιάλλααντικείμενα,πουθαμπορούσαν,σεπερίπτωση

σύγκρουσης,ναπροκαλέσουντραυματισμούς.• Μηνχρησιμοποιείτετοπαιδικόσύστημασυγκράτησηςχωρίςκάλυμμαγιατοκάθισμα.• Τοκάλυμματουκαθίσματοςείναιέναενσωματωμένομέροςτουσυστήματος

συγκράτησηςκαιδενεπιτρέπεταινααντικατασταθείαπόάλλο,εκτόςαπόαυτόπουαναφέρειοκατασκευαστής.

• Άκαμπτατεμάχιακαιπλαστικάότανσυναρμολογούνταιδενπρέπειναμπλοκάρουν.• Χρησιμοποιείτετονοδηγότηςζώνηςμόνονόπωςδείχνειτοσχέδιο.• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Αυτότοπροϊόνδενανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτουπροτύπου EN12790γιαριλάξ!• MηνχρησιμοποιείτετοπροϊόναυτόσανριλάξGR Περιποιησηκαισυντηρηση• Προσέχετετηνυφασμάτινηετικέτα.• Ελέγχετετακτικάτηλειτουργικότητατηςχειρολαβής,τηςασφάλειαςτηςζώνης,των

ασφαλίσεων,συστημάτωνπρόσδεσηςκαιραφών.• Καθαρίζετε,περιποιείστεκαιελέγχετετοπαρόνπροϊόντακτικά.RUS Предупреждающиеуказаниядетскоеавтомобильноесиденье• Этоизделиепредназначенодлядетейсвесомдо13кг.• Использоватьтольковуказанныхавтомобилях,которыеоснащенысистемой

ремнейбезопасности«3-пункта»согласноПравилу№16 илижесравнимымснимстандартом.

• Всеремни,которыепредназначеныдляукреплениясистемырегулировкиспинкинаавтомобиле,должныбытьнатянуты,аремни,предназначенныедляребёнка,должныбытьтугоналоженынаребёнка.Крометогоонинедолжныбытьперекручены.

• Обязательноследитезатем,чтобынабедренныеремнибылиналоженыкакможнониже,длятогочтобыправильноудерживатьнижнюючастьтела.

• Сменитесистемуудержанияспинки,еслинаподвергласьсильнойнагрузкеприавтодорожномпроисшествии.

• Предупреждение:Крайнеопасноизменятьилидополнятькакимлибообразомсистемуудержанияспинкибезразрешениясоответствующегоучрежденияилиженестрогоследоватьинструкциипомонтажу,предписаннуюизготовителем.

• Защищайтесидениеотпрямогосолнечногоизлучения.• Предупреждение:Никогданеоставляйтеребёнкабезприсмотравэтомсидении.• Укрепляйтедостаточнымобразомдорожныесумкиилидругиепредметы,которые

вслучаеДТПмогутпривестикнанесениютелесныхповреждений.• Непользуйтесьсистемойукрепленияспинкибезчехла.• Чехолявляетсянеотъемлемойчастьюсиденияиегонельзязаменятькакимлибо

другим,неразрешённымизготовителем.• Жесткиеипластмассовыедеталинедолжнызажиматьсявовремямонтажа.• Обязательнопротягивайтеремень,какпоказанонарисунке.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ЭтотпродуктнесоответствуеттребованиямEN12790для детскихсиденийсоткиднойспинкой!• Неиспользуйтеэтотпродуктвкачестведетскогосиденьясоткиднойспинкой.

W9

RUS Уходиобслуживание• Обратите,пожалуйста,вниманиенамаркировкутекстиля.• Пожалуйста,регулярнопроверяйтедействиепереноснойручки,замкаремней,

фиксирующихустройств,системыремнейикачествошвов.• Регулярнопроводитечистку,уходзаизделиемиконтролируйтевсёизделие.ROIndicaţiideavertizarepentruscăuneledemaşină• Acestprodusesteconceputpentrucopiicuogreutateîntre0şi13kg.• Elsepreteazăexclusivlautilizareînvehiculeleprecizate,dotatecucenturădesiguranţă

întreipuncteconformreglementăriiECEnr.16sauavizatădupăaltestandardesimilare.• Toatecureleledestinatefixăriilavehiculadispozitivuluidesprijinireaspateluitrebuiesă

fieîncordate,iarcenturacucareesteţinutcopilultrebuiesăfieaplicatăînstareîntinsă.Înplus,curelelenuauvoiesăstearăsucite.

• Aveţineapăratgrijăcacenturilepentrubazinsăfieaplicatecâtmaijosposibil,astfelîncâtbazinulsăfiesusţinutcorect.

• Încazulîncaredispozitivuldesprijinireaspateluiafostputernicsolicitatcuprilejulvreunuiaccident,eltrebuieînlocuit.

• Avertizare:Oricefeldemodificaresaucompletareadispozitivuluidesprijinireaspateluiexecutatăfărăavizuloficiuluicompetentsaunerespectareainstrucţiuniideinstalaredinparteaproducătoruluicomportăpericole.

• Feriţiscăuneluldemaşinădeincidenţadirectăarazelorsoarelui.• Avertizare:Nuvălăsaţicopilulnesupravegheatpedispozitivuldesprijinireaspatelui.• Asiguraţiînmodadecvatbagajeleşicelelalteobiectecare,încazulunuiimpactla accident,arputeaproducevătămări.• Nufolosiţidispozitivuldesprijinireaspateluifărăafiaplicatăhusascăunelului.• Husascăuneluluiconstituieparteintegrantăadispozitivuluidesprijinirea spatelui,nefiindpermisăînlocuireasacuvreunaltacoperământdecâtcelindicatde

cătreproducător.• Cândsemontează,pieselerigideşiceledinplasticnuauvoiesăseînţepenească.• Asefolosighidajulpentrucenturănumaiaşacumestearătatîndesen.• ATENŢIE:AcestprodusnucorespundecerinţelordesecuritateEN12790pentru balansoarelepentrucopii!• Nufolosiţiacestproduscabalansoarpentrucopii.ROÎngrijireşiîntreţinere• Vărugămsăaveţiînvedereetichetareatextilă.• Vărugămsăverificaţiînmodregulatfuncţionalitateatoarteidepurtare,aînchizătorului

centurii,ablocărilor,precumşiansamblulcurelelorşicusăturile.• Curăţaţi,îngrijiţişicontrolaţiacestprodusînmodregulat.BGПредупредителниуказанияДетскостолчезакола• Тозипродуктеподходящзадецастеглоот0до13кг.• Подходящзаизползванесамовпосоченитепревознисредства,коитосъгласно

нормативнауредба№16наИкономическатакомисиязаЕвропаилисъгл.• другисравнимистандартисаоборудванистриточковпредпазенколан.Всички

колани,предназначенизазакрепваненаобезопасяващатасистемакъмПСтрябвадасаобтегнатикактоипридържащитедететоколанидасапоставенистегнато.Освентоваколанитенебивадасаусукани.

• Следетенепременнонадбедренитеколанидасапоставениколкотосеможепо-нискосцелправилнопридържаненатаза.

• Сменетеобезопасяващатасистема,акоебилазначителноповреденавследствиенакатастрофа.

• Внимание:Опасноепонякакъвначинобезопасяващатасистемадабъдепроменянаидопълванабезразрешениенакомпетентнотоучреждение,кактоиданебъдатсъблюдаваниточнопосоченитеотпроизводителяинструкциизамонтажнаобезопасителнисистеми.

• Пазетеседалкатаотдиректнослънчеволъчение.• Предупреждение:Неоставяйтедететосибезнадзорвустройствотоза

обезопасяване.• Обезопасетедобречастиотбагажилидругипредмети,коитовслучайнасблъсък

бихадовелидонаранявания.• Неизползвайтеобезопасяващотостолчебезкалъф.• Калъфътнаседалкатаесъставначастнаобезопасяващотостолчеинебивада

WC_2012_1W10

сеподменяпроизволно,асамоспосоченитеотпроизводителякалъфи.• Твърдитеелементиичаститеотпластмасанебивабъдатприклещенипри

монтажа.• Коланитедасеизползваткактоеуказаноначертежа.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ПродуктътнеотговарянаизискваниятанаEN12790за бебешкикошници!• Неизползвайтетозипродукткатобебешкакошница.BGCъхраняванеиподдръжка• Моляобърнетевниманиенамаркировкатавърхутекстила.• Проверявайтередовногодносттанадръжкатазапренасяне,ключалкатана

колана,фиксаторите,системитеотколаниишевовете• Почиствайте,поддържайтеиконтролирайтередовнопродукта.BIHUputstvaupozorenjaSjedalozaautomobil• Ovajproizvodjeprikladanzadjecustežinomod0do13kg.• PogodnozakorištenjesamounavedenimvozilimakojasuuskladusECE-pravilubr.

16ilipremadrugimsličnimstandardimaopremljenasigurnosnimpojasomstritačkekontakta.

• Svipojasevikojisunamijenjenipričvršćenjusjedalanavozilomorajubitiutegnuti,apojaskojidržidijetemorabitizategnut.Osimtogaremenovinesmijubitiuvrnuti.

• Paziteobaveznonatodapojaszakarlicubudeštonižepostavljen,takodakarlicabudepravilnoučvršćena.

• Promjenitedječijesjedaloakojeprinezgodibilojakoopterećeno.• UPOZORENJE:Opasnojedječijesjedalonabilokojinačinibezodobrenjanadležne

službemijenjati,nadopunjavati,tesestriktnonevoditiproizvođačevimuputstvimazamontažudječijegsjedala.

• Čuvajtesjedalooddirektnogsunčevogzračenja.• UPOZORENJE:Neostavljajtedijetebeznadzorausjedalu.• Dovoljnoosigurajteprtljaguidrugepredmetekojibiuslučajusudaramogliprouzrokovati

ozljede.• Dječijesjedalonekoristitibeznavlakezasjedalo.• Navlakazasjedalojeintegranidiosjedalainesmijebitizamijenjenanekomdrugom

izuzevonomnevedenomodstraneproizvođača.• Krutiidijeloviodumjetnogmaterijalanesmijubitiuklještenipriugradnji.• Pojaskoristitisamokakojeprikazanonacrtežu.• UPOZORENJE:OvajproduktneodgovarazahtjevimaEN12790zadječjasjedala!• Neupotrebljavajteovajproduktkaoležaljkuzadijete.BIHNjegaiodržavanje• MolimoVasobratitepažnunaoznakutekstila.• MolimoVasredovnoprovjeravajtefunkcionalnostdržačazanošenje,kopčaremena,

zapirača,pojasnihsistemaišavova.• Čistite,njegujteikontrolirajteredovnoovajproizvod.GEO gamaprtxilebeli mititebani avyomankanisatvis ganfutvnili saJdomebi • es nivti ganfutvnilia 0-dan 13 filogramamde Conis bavwvebisatvis.• misi gamoqeneba mxolod im mititebul sayransPoryo sawualebebwi weijleba, romlebic eef-s 16 normayivis an sxva romelime msgavsi syandaryis tanaxmad nebadartuli usaprtxoebis samCeryiliani veditaa aGurvili. • sayransPoryo sawualebawi sazurgeze misamagrebeli dasaJdomis qoveliGvedi daH imuli unda iqos xolo is Gvedi, romelmac unda daamagros bavwvi, gansafutrebit

unda daiHimos. amastan Gvedi ar unda iqos gadabrunebuli. • aucileblad miakciet quradGeba imas, rom menJze wemosaHdobi Gve- di rac weijleba

kvemot amosdot, rata menJi sCorad damagrdes. • gamocvalet sazurgeze misamagrebeli dasaJdomi, tu igi avariis wede- gad weilaxa.• gaprtxileba: saxipatoa sazurgeze misamagrebeli dasaJdomis raime saxit wecvla

fomPeyenyuri daCesebulebis nebartvis garewe, mistvis raimes damayeba anda tvit mCarmoeblis mier wedgenili damonyaKebis insyrukciis arazusyad gatvalisCineba.

• daicavit saJdomi mcxunvare mzisagan.• gaprtxileba: nu dayovebt bavwvs sazurgeze misamagrebel dasaJdomwi metvalqure-

W11

obis garewe. • satanadod daamagret bargi an raime sxva nivtebi, romlebmac weJaxe- bisas weijleba

yravma gamoiCvion. • nu gamoiqenebt sazurgeze misamagrebel dasaJdoms walitis garewe.• walita sazurgeze misamagrebeli dasaJdomis wemadgeneli naCilia da ar weijle-

ba misi wecvla mCarmoeblis mier wemotavazebulisagan gan- sxvavebuli raime sxva walitit.

• gafrxileba : es produqti ar Seesabameba EN 12790 bav Sva s kamebisavis gavalis wine-bul moxovnilebebs.

• gxov,am produqtsbav Svis Sezlongadnugamoiyeneb.GEO movla da momsaxureba • gtxovt quradGeba miakciot ksovilze aGniwnul mititebebs. • gtxovt gadaamoCmot jiritadi rfalis, Gvedis safeyis, hamfeyebis, G vedis sisyemebisa da naferta mdgomareoba.• mouprtxildit am nivts, sisyemayurad Cmindet da weamoCmet igi.MKНапоменизапредупредувањеСедиштазаавтомобил• Овојпроизводенаменетзадецасотежинаод0до13кг.• Погоденсамозакористењевонаведенитевозила,коиштоспоредрегулацијатана

ЕЦЕбр.16илидругисличнистандардисеопременисоодобрениотбезбедносенременспоредсистемотнатриточки.

• Ситеремени,коиштосенаменетизаприцврстувањенаседиштетозавозилотоморадабидатзатегнатиаременитесокоиштодететоќеседржидабидатпоставенипритегнато.Покрајтоаременитенесмеатдабидатпревртени.

• Обавезновнимавајтенатоа,ременитепоставеникајкарлицатадабидатпоставеништоевозможнопониско,задасеовозможидобразаштитаидобродржењенакарлицата.

• Доколкунаправатазаприцврстувањенаседиштетозавозилотооднекојасообраќајнаилидруганезгодабилаоптоварена,веднашзаменетеја.

• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Опасноенаправатазаприцврстувањенаседиштетозаседиштетонабилокојначинбезсогласностоднадлежнатаслужбадасеизменува,надополнуваилипакданесеследатпрецизноодпроизводителотнаведенитеупатствијазамонтирањенанаправатазаприцврстувањенаседиштетозавозилото.

• Заштитетегоседиштетооддиректносончевозрачење.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:НегооставајтедететодаседибезнадзорвоВашата

направазаприцврстувањевовозилото.• Деловиодбагажотилидругипредметитребадабидатдоброобезбедени,за

вослучајнанесреќадасеспречинивнолетањенизвозилотоиповреданапатниците.

• Детскотоседиштезавовозилотоданесекористибезнавлаказаседиште.• Навлакатанаседиштетоеинтеграленделнанаправатазаприцврстувањево

возилотоинесмеедасезаменизанекаквадруганавлакаосвензатаква,којаштоенаведенаодпроизводителот.

• Крутиделовииделовиодпластикапривградувањетонесмеатдабидатприклештени.

• Ременотдасеупотребувасамонаначинприкажаннацртежот.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:ОвојпроизводнеодговаранабарањатанаEN12790за детскиседиштазалежење!• •Негоупотребувајтеовојпроизводкакодетскоседиштезалежење. MKНегаиодржување• Вемолимедавнимаватенаознакитенатекстилот.• Вемолимередовнопроверувајтејафункционалностанадржачотзаносење,на

механизмотзазакопчувањенаременот,насопирачите,ременскитесистемиишавовите.

• Редовночистете,негувајтеиконтролирајтегоовојпроизвод.

W11

• gamocvalet sazurgeze misamagrebeli dasaJdomi, tu igi avariis wede- gad weilaxa.• gaprtxileba: saxipatoa sazurgeze misamagrebeli dasaJdomis raime saxit wecvla

fomPeyenyuri daCesebulebis nebartvis garewe, mistvis raimes damayeba anda tvit mCarmoeblis mier wedgenili damonyaKebis insyrukciis arazusyad gatvalisCineba.

• daicavit saJdomi mcxunvare mzisagan.• gaprtxileba: nu dayovebt bavwvs sazurgeze misamagrebel dasaJdomwi metvalqure-

obis garewe. • satanadod daamagret bargi an raime sxva nivtebi, romlebmac weJaxe- bisas weijleba

yravma gamoiCvion. • nu gamoiqenebt sazurgeze misamagrebel dasaJdoms walitis garewe.• walita sazurgeze misamagrebeli dasaJdomis wemadgeneli naCilia da ar weijle-

ba misi wecvla mCarmoeblis mier wemotavazebulisagan gan- sxvavebuli raime sxva walitit.

• • • :pSEN12790Skw

• pSSGEO movla da momsaxureba • gtxovt quradGeba miakciot ksovilze aGniwnul mititebebs. • gtxovt gadaamoCmot jiritadi rfalis, Gvedis safeyis, hamfeyebis, G vedis sisyemebisa da naferta mdgomareoba.• mouprtxildit am nivts, sisyemayurad Cmindet da weamoCmet igi.MKНапоменизапредупредувањеСедиштазаавтомобил• Овојпроизводенаменетзадецасотежинаод0до13кг.• Погоденсамозакористењевонаведенитевозила,коиштоспоредрегулацијатана

ЕЦЕбр.16илидругисличнистандардисеопременисоодобрениотбезбедносенременспоредсистемотнатриточки.

• Ситеремени,коиштосенаменетизаприцврстувањенаседиштетозавозилотоморадабидатзатегнатиаременитесокоиштодететоќеседржидабидатпоставенипритегнато.Покрајтоаременитенесмеатдабидатпревртени.

• Обавезновнимавајтенатоа,ременитепоставеникајкарлицатадабидатпоставеништоевозможнопониско,задасеовозможидобразаштитаидобродржењенакарлицата.

• Доколкунаправатазаприцврстувањенаседиштетозавозилотооднекојасообраќајнаилидруганезгодабилаоптоварена,веднашзаменетеја.

• Предупредување:Опасноенаправатазаприцврстувањенаседиштетозаседиштетонабилокојначинбезсогласностоднадлежнатаслужбадасеизменува,надополнуваилипакданесеследатпрецизноодпроизводителотнаведенитеупатствијазамонтирањенанаправатазаприцврстувањенаседиштетозавозилото.

• Заштитетегоседиштетооддиректносончевозрачење.• Предупредување:НегооставајтедететодаседибезнадзорвоВашатанаправа

заприцврстувањевовозилото.• Деловиодбагажотилидругипредметитребадабидатдоброобезбедени,за

вослучајнанесреќадасеспречинивнолетањенизвозилотоиповреданапатниците.

• Детскотоседиштезавовозилотоданесекористибезнавлаказаседиште.• Навлакатанаседиштетоеинтеграленделнанаправатазаприцврстувањево

возилотоинесмеедасезаменизанекаквадруганавлакаосвензатаква,којаштоенаведенаодпроизводителот.

• Крутиделовииделовиодпластикапривградувањетонесмеатдабидатприклештени.

• Ременотдасеупотребувасамонаначинприкажаннацртежот.• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:ОвојпроизводнеодговаранабарањатанаEN12790за

детскиседиштазалежење!

WC_2012_1W12

TR İkazbilgileriçocuklariçinarabakoltuğu• Buürün0–13kgarasındakiağırlıktakiçocuklariçinuygundur.• SadeceECE16No.’ludüzenlemeyegöreveyabaşkakıyaslanabilir standartlaragöreonaylanmışüçnoktalıemniyetkemeriiledonatılmışolanbelirtilen

araçlardakullanmakiçinuygundur.• Araçtakigeritutmatertibatınısabitleştirmekiçinbelirlenmişolanbütün kemerleringerginolmasıveçocuğututankemerleringerginbirşekildetakılmışolması

gerekmektedir.Ayrıcakemerlerdönmüşvaziyetteolmamalıdır.• Kalçanındoğrututulmasıiçinkalçakemerininmümkünolduğuncaalçaktakılmasına

mutlakadikkatediniz.• Eğergeritutmatertibatıbirkazadurumundaaşırışekildezorlanmışise,bunudeğiştiriniz.• İKAZ:Geritutmatertibatınınherhangibirşekildeilgilidaireninmüsaadesiolmadan

değiştirilmesi,eklenmesiveüreticitarafındangeritutmatertibatlarıiçinbelirtilentakmatalimatlarınatamolarakuyulmamasıtehlikelidir.

• Koltuğudoğrudangüneşışınlarındankoruyunuz.• İKAZ:Çocuğunuzugeritutmatertibatınızdagözetimsizbırakmayınız.• Çarpışmadurumundayaranmalarayolaçabilecekbagajlarıveyabaşkaeşyalarıyeterin-

cegüvencealtınaalınız.• Çocuklariçingeritutmatertibatınıkoltukkılıfıolmadankullanmayınız.• Koltukkılıfı,geritutmatertibatınınentegreedilmişbirparçasıdırveüreticitarafından

belirtilmişbaşkabirisiiledeğiştirilmemelidir.• Takarkensertparçalarveplastikpaçalarkıstırılmamalıdır.• Kemerkılavuzunuçizimdegösterildiğişekildekullanınız.• İKAZ:BuürünyatançocukkoltuklarıiçingeçerliEN12790talepleriniyerine getirmemektedir!• Buürünüyatançocukkoltuğuolarakkullanmayınız.TR Bakimveonarim• Lütfentekstilişaretinedikkatediniz.• Lütfentaşımakancasının,kemerkilidinin,kilitlemelerin,kemersistemlerininve

dikişlerininfonksiyonunudüzenliolarakkontrolediniz.• Buürünüdüzenliolaraktemizleyiniz,bakımınıyapınızvekontrolediniz.SK Výstražnépokynydetskáautosedačka• Tentoproduktjevhodnýpredetiohmotnostiod0do13kg.• Vhodnáibaprepoužitievudanýchvozidlách,ktorésúvybavenétrojbodovým

bezpečnostnýmpásom,povolenýmpodľapredpisuECEč.16alebopodľainýchporovnateľnýchštandardov.

• Všetkypásy,ktorésúurčenénaupevneniezadržovaciehozariadeniavovozidle,musiabyťnapnutéapásy,ktorýmijedieťadržané,musiabyťpriloženévnapätomstave.

Okremtohonesmúbyťpásyprekrútené.• Bezpodmienečnedbajtenato,abybolipanvovépásypriloženéčonajnižšie,abybola

panvasprávnezadržovaná.• Vymeňtezadržovaciezariadenie,keďboloprinehodesilnezaťažené.• Výstraha:Jenebezpečnéakýmkoľvekspôsobom,bezpovoleniapríslušnéhoúradu

zadržovaciezariadeniezmeniť,doplniťaniepresnedodržaťvýrobcomudanénávodyprezabudovaniezadržovacíchzariadení.

• Ochraňujtesedačkupredpriamymslnečnýmžiarením.• Výstraha:NenechajteVašedieťabezdozoruvzadržovacomzariadení.• Zaistitedostatočnebatožinyaleboinépredmety,ktorébymohlivprípadezrážky

spôsobiťporanenia.• Nepoužívajtedetskézadržovaciezariadeniebezpoťahu.• Poťahsedačkyjeintegrálnousúčasťouzadržovaciehozariadeniaanesmiebyť vymenenýzanejakýiný,nežakýudávavýrobca.• Primontážinesmiedôjsťkzovretiupevnýchdielovačastízumelejhmoty.• Vedeniepásupoužívajteibatak,akojeznázornenénavýkrese.• VAROVANIE:TentoproduktnespĺňapožiadavkyEN12790predetskéležadlá!• Nepoužívajtetentovýrobokakoopornéležadlo.SK Ošetrovanieaúdržba• Dbajteprosímnaoznačenietextilu.• Skontrolujteprosímpravidelnefunkčnosťnosnéhodržadla,zámkupásu,zaisťovacích

zariadení,popruhovýchsystémovašvíkov.• Pravidelnečistite,ošetrujteakontrolujtetentoprodukt.

W13

UA ПопереджуючівказівкиАвтомобільнісидіння• Цейвирібпередбаченодлядітейзвагоювід0до13кг.• Придатнийтількидлятихвказанихавтомобілівякімаютьреміньбезпеки«три

пункти»,дозволеномувідповіднимпунктом№16РозпорядженняЕкономічноїкомісіїдляЄвропиабоіншимпорівняльнимзнимстандартом.

• Усіремні,якіпередбаченівавтомобілідлясистемиутриманняспинкисидіння,повиннібутинатягнутими,аремні,якимиутримуєтьсядитина,маютьбутитіснонакладеними.Окрімтогоремнінеповиннібутиперекрученими.

• Обов’язковослідкуйтезатим,щобремні,якінакладаютьсянастегна,булинакладеніякомоганижче,длятогощобтазбувправильноутриманим.

• Замінітьсистемуутриманняспинкисидіння,якщовонавразідорожньо-транспортноговипадкубуласильнопорушенаабоперевантажена.

• Попередження:Дуженебезпечнимможутьбутибудь-якізміниабододаткидоконструкціїсистемиутриманняспинкисидіння,якіпроводятьсябездозволувідповідноїслужби,атакожте,якщоВинебудететочнослідкуватикерівництвувиготовлювачапомонтуваннюсистемиутримуванняспинкисидіння.

• Недавайтепрямомусонячномувипромінюваннюпопадатинасидіння–оберігайтейого.

• Попередження:НезалишайтеВашудитинубездоглядувцьомусидіннідляавтомобіля.

• Потурбуйтепроте,щобречібагажутаіншіпредметивавтомобілібулинадійнозакріплені,бовонивразідорожньо-транспортноговипадкуможутьпривестидотілеснихушкоджень.

• Некористуйтесядитячимсидіннямдляавтомобілябезйогочохла.• Чохолдлясидінняєінтегрованоючастиноювсієїсистемиінеможебутизаміненим

будьякиміншим,атількитаким,якийвказановиготовлювачем.• Жорсткііпластмасовідеталінеповиннізатискуватисяпідчасмонтажу.• Обов’язковопротягуйтеремінь,якпоказанонамалюнку.• ПОПЕРЕДЖЕННЯ:ЦейпродуктневідповідаєвимогамEN12790длядитячих сидіньзвідкидноюспинкою!• Невикористовуйтецейпродуктвякостідитячогосидіннязвідкидноюспинкою.UA Доглядтаобслуговування• Будьласказвертайтеувагунамаркуваннятекстилю.• Перевіряйте,будьласка,регулярнодієздатністьручки,замкаременів,усіх

закріпляючихелементів,системуременівішвів.• Регулярночистіть,обслуговуйтетаконтролюйтеданийвиріб.CZ Výstražnépokynydětskáautosedačka• Tentoproduktjevhodnýprodětiohmotnostiod0do13kg.• Vhodnápouzepropoužitívudanýchvozidlech,kterájsouvybavenatrojbodovým

bezpečnostnímpásem,povolenýmpodlepředpisuECEč.16anebopodlejiných sovnatelnýchstandardů.• Všechnypásy,kteréjsouurčenénaupevněnízadržovacíhozařízenívevozidle,musí

býtnapnutéapásy,kterýmijedítědržené,musíbýtpřiloženévnapnutémstavu.Kromětohonesmíbýtpásypřekroucené.

• Bezpodmínečnědbejtenato,abybylypánevnípásypřiloženéconejníže,abybyla pánevsprávnězadržovaná.• Vyměňtezadržovacízařízení,kdyžbylopřinehoděsilnězatížené.• Výstraha:Jenebezpečnéjakýmkolivzpůsobem,bezpovolenípříslušnéhoúřadu

zadržovacízařízenízměnit,doplnitanepřesnědodržetvýrobcemudanénávodyprozabudovánízadržovacíchzařízení.

• Ochraňujtesedačkupředpřímýmslunečnímzářením.• Výstraha:NenechteVašedítěbezdozoruvzadržovacímzařízení.• Zajistětedostatečnězavazadlaanebojinépředměty,kterébymohlyvpřípaděsrážky

způsobitporanění.• Nepoužívejtedětskézadržovacízařízeníbezpotahu.• Potahsedačkyjeintegrálnísoučástízadržovacíhozařízeníanesmíbýtvyměněnýza

nějakýjiný,nežjakýudávávýrobce.• Přimontážinesmídojítksevřenípevnýchdílůačástízuměléhmoty.• Vedenípásupoužívejtepouzetak,jakjeznázorněnonavýkrese.• VAROVÁNÍ:TentoproduktnesplňujepožadavkyEN12790proopěrnálehátkaproděti!

WC_2012_1W14

• Nepoužívejtetentovýrobekjakoopěrnélehátko.CZ Ošetřováníaúdržba• Dbejteprosímnaoznačenítextilu.• Zkontrolujteprosímpravidelněfunkčnostnosnéhodržadla,zámkupásu,zajišťovacích

zařízení,popruhovýchsystémůašvů.• Pravidelněčistěte,ošetřujteakontrolujtetentoprodukt.H Figyelmeztetésekgyermekautósülés• Ezatermékújszülöttkortólmax.13kgtestsúlyúgyermekekrészérehasználható.• Csakazokbanafelsorolásbanszereplőjárművekbentörténőhasználatraalkalmas, melyeka16.számúECEszabályozásvagyegyébhasonlószabványszerint engedélyezetthárompontosbiztonságiövvelvannakfelszerelve.• Valamennyi,abiztonságiszerkezetjárműbentörténőrögzítésétszolgálóövnek feszítettnekkelllennie,agyermekmegtartásátszolgálóövetpedigfeszesenkellbekötni.

Mindemellettnemszabadazöveketmegcsavarni.• Feltétlenülügyeljenarra,hogyacsípőhelyestartásaérdekébenacsípőövekalehető

legmélyebbenlegyenekbekötve.• Cseréljekiabiztonságiszerkezetet,haaztegybalesetsoránerősterhelésérte.• FIGYELMEZTETÉS:Abiztonságiszerkezetilletékeshatóságengedélyenekültörténő bármilyenmódosítása,kiegészítéseésagyártóáltalmegadottbiztonságiszerkezetekre

vonatkozóbeszerelésiútmutatóknempontosszemelőtttartásaveszélyes.• Óvjaazüléstaközvetlennapsugárzástól.• FIGYELMEZTETÉS:Gyermekétnehagyjafelügyeletnélkülabiztonságiszerkezetben.• Biztosítsamegfelelőenapoggyászokatvagyazegyébolyantárgyakat,melyekütközés

eseténsérüléseketokozhatnak.• Agyermekeknekkészültbiztonságiszerkezetetnehasználjaüléshuzatnélkül.• Azüléshuzatabiztonságiszerkezetszervesrészeésagyártóáltalmegadottóleltérő

huzatranemcserélhetőki.• Amerevelemeketésaműanyagbólkészültelemeketbeszerelésközbennemszabad

beszorítani.• Azövvezetőcsakarajzonbemutatottmódonalkalmazható.• FIGYELMEZTETÉS:EzaterméknemfelelmegazEN12790gyermekpihenőszékekre vonatkozókövetelményeinek!• Eztaterméketnehasználjagyermekpihenőszékként.H Ápoláséskarbantartás• Kérjük,tartsaszemelőttatextiljelölését.• Kérjük,rendszeresenellenőrizzeahordozókengyel,azövzár,areteszek,azövrendsze-

rekésavarrásokfunkcionalitását.• Rendszeresentisztogassa,ápoljaésellenőrizzeaterméket.PL WskazówkiostrzegawczeFoteliksamochodowy• Tenproduktjestprzeznaczonydladzieciowadzeciałaod0do12kg.• Fotelikprzeznaczonywyłączniedoużytkowaniawwymienionychpojazdach,które

wedługprzepisówECEnr16lubinnychporównywalnychstandardówsąwyposażonew3-punktowepasybezpieczeństwa.

• Wszystkiepasy,któresłużądomocowaniafotelikadopojazdu,musząbyćnaprężoneapasy,którymiprzytrzymywanejestdziecko,musząbyćnapięte.Pozatympasyniemogązostaćprzekręcone.

• Należykonieczniezwrócićuwagęnato,abypasbiodrowyzostałzałożonymożliwiegłęboko,abymiednicadzieckabyławłaściwieprzytrzymywana.

• Foteliksamochodowynależywymienić,jeślizostałpodanywysokimobciążeniom podczaswypadku.• Ostrzeżenie!Jakiekolwiekzmiany,uzupełnieniafotelikasamochodowegobez pozwoleniawłaściwegoorganuoraznieprzestrzeganieinstrukcjimontażufotelików

samochodowychpodanychprzezproducentamogąbyćniebezpieczne.• Należychronićdzieckoprzedbezpośrednimdziałaniempromienisłonecznych.• Ostrzeżenie!Niepozostawiaćdzieckawfotelikusamochodowymbezopieki!• Bagażeiinneprzedmiotynależyporządniezabezpieczyć,abywraziezderzenianie

spowodowałyoneobrażeńciała.• Fotelikasamochodowegoniewolnoużywaćbezpowleczeniasiedzenia.• Powleczeniesiedzeniajestintegralnączęściąfotelikasamochodowegoniemożezostać

wymienionenainneniżwskazaneprzezproducenta.

W15

• Podczaszabudowyniewolnozaklinowaćelementówsztywnychielementówztworzywasztucznego.

• Stosowaćprowadnicępasazgodniezewskazówkamipodanyminarysunku.• Ostrzeżenie:produktnieodpowiadawymaganiomzawartymwnormieEN12790dla leżaczkówniemowlęcych.• Prosimynieużywaćproduktujakofotelikadosiedzeniadladzieci.PL Pielęgnacjaikonserwacja• Prosimyprzestrzegaćoznaczeńmateriałówtekstylnych.• Prosimyregularniesprawdzaćdziałaniepałąkadonoszenia,zamkapasów,blokad,

systemówpasówiszwów.• Tenproduktnależyregularnieczyścić,konserwowaćikontrolować.EST EttevaatusabinõudLapseturvatoolid• Käesolevtoodesobiblastelekaalugakuni13kg.• Kasutageainultsõidukites,misonvarustatud3-punktiturvavööga,nagunäebetteECE

määrusnr.16võiteisedvõrreldavadstandardid.• Kõiksõidukiseljatoekülgekinnitamiserihmadpeavadolemapingulninglasthoivad

rihmadtihedaltlapseümber.• Jälgigekindlasti,etvaagnarihmoleksvõimalikultmadalaljalapseistumisasendõige.• Vahetageturvavöövälja,kuitaonmõneõnnetusekorraltugevakoormusesaanud.• Hoiatus:Turvatoolikinnitusesüsteemimuutminejatäiendamineükskõikmilliselmoel

ilmakompetentseteinstantsideloataonohtlik.Järgigetäpselttootjapooltantud paigaldusjuhendeid.• Kaitskeistetotsesepäikesekiirguseeest.• Hoiatus:Ärgejätkelastjärelvalvetaturvatooliistuma.• Kinnitagekorralikultkõikpakidvõimuudesemed,miskokkupõrkekorralvõivadvigastusi

tekitada.• Ärgekasutageturvatooliilmasisemuseta.• Turvatoolisisemusonturvatoolilahutamatukoostisosaningsedaeitohivahetada teistsugusekuiainulttootjapooltantudsisemusevastu.• Kõvasidningplastmassistvalmistatuddetaileeitohipaigaldamisekäiguskokkusuruda

egamuljuda.• Vööjuhikutkasutadaainultvastavaltjooniselkujutatule.• ETTEVAATUST:KäesolevtoodeeivastaEN12790nõuetelelapsehällidekohta!• Mittekasutadakäesolevattoodetlapsehällina!EST Hooldaminejakorrashoid• Pööraketähelepanutekstiilimärgistusele.• Kontrolligeregulaarseltkandekaare,rihmaluku,riivistuste,rihmasüsteemidejaõmbluste

korrasolekut.• Puhastage,hooldagejakontrolligetoodetkorrapäraselt.LV Brīdinājumanorādes,automašīnassēdeklīši• Šisizstrādājumsirpiemērotsbērniem,kurusvarsir0līdz13kg.• Izstrādājumspiemērotstikainorādītajiemtransportalīdzekļiem,kuriatbilstošiderECE

direktīvaiNr.16vaiatbilstošicitiemsalīdzināmiemstandartiemiraprīkotiarakceptētajāmtrīspunktudrošībasjostām.

• Visāmdrošībasjostām,kurasparedzētasdrošībasunatbalstaierīcesstiprināšanaipietransportlīdzekļa,jābūtnospriegotām,unsiksnām,kurasnoturbērnu,jābūtciešiuzliktām.Drošībassiksnasnedrīkstbūtsagriezušās.

• Noteiktipievērsietuzmanībutam,laigurnusiksnastiktuapliktastikzemucikiespējams,laigurnudaļatiktupareizinoturēta.

• Janegadījumalaikādrošībasunatbalstaierīcetiekstipribojāta,tadnomainietto.• Brīdinājums:Drošībasunatbalstaierīcesjebkādaveidaizmainīšana,papildināšanaar

citiemelementiembezkompetentoierīčuatļaujas,kāarīražotājanorādītodrošībasunatbalstaierīcesmontāžasnosacījumuprecīzaneievērošanavarbūtbīstama.

• Sargājietsēdeklītinotiešusaulesstaruiedarbības.• Brīdinājums:Neatstājietbērnubezuzraudzībasbērnudrošībasunatbalstaierīcē.• Pietiekošinodrošinietbagāžasdaļasuncituspriekšmetus,kassadursmesgadījumā

varēturadītsavainojumus.• Neizmantojietbērnudrošībasunatbalstaierīcibezpārsega.• Sēdeklīšapārsegsirbērnudrošībasunatbalstaierīcesintegrētadaļauntonedrīkst

mainītpretcitu,kurunavatļāvisražotājs.

WC_2012_1W16

• Cietāsunplastmasasdetaļasiemontēšanaslaikānedrīkstiespiest.• Lietotjostasvadīklutikaikānorādītsattēlā.• BRĪDINĀJUMS:ŠisizstrādājumsneatbilstEN12790prasībāmbērnušūpulīšiem!• Lūdzu,neizmantojietšoizstrādājumukābērnušūpulīti!LV Kopšanaunapkope• Lūdzu,ņemietvērātekstilijumarķējumu.• Lūdzu,regulāripārbaudietnešanasroktura,siksnassprādzes,fiksējumu,siksnu

sistēmuunšuvjufunkcionalitāti.• Regulāritīriet,kopietunpārbaudietšoizstrādājumu.LT Įspėjamiejinurodymai,skirtiautomobilineikėdutei• Šisproduktas,skirtasvaikams,kuriųsvorisyranuo0iki13kg.• Skirtanaudotitiktosetransportopriemonėse,kuriosepagalECE(Europosekonominė

komisija)taisyklęNr.16arbapagalkitussuderintusstandartusyraįmontuotasleistinastritaškissaugosdiržas.

• Visidiržai,kurieskirtiatraminioįrenginioprietransportopriemonėstvirtinimui,turibūtiįtempti,odiržai,kuriaisprilaikomasvaikas-tampriaiuždėti.Betosaugosdiržainegalibūtipersisukę.

• Būtinaiįsidėmėkitetai,kadjuosmenssaugosdiržasbūtųkiekįmanomatvirtaiprigludęs.Juosmuoturibūtitinkamaiprilaikomas.

• Pakeiskiteatraminįįrenginįnauju,jeijisavarijosmetubuvostipriaiįtemptas.• ĮSPĖJIMAS:Rizikingakokiunorsbūdukeisti,papildytiatraminįįrenginįbeatsakingųjų

įstaigųsutikimo,taippatnesilaikytitiksliųgamintojopateiktųatraminioįrenginiotvirtinimoinstrukcijų.

• Automobilinękėdutęsaugokitenuotiesioginiųsaulėsspindulių.• ĮSPĖJIMAS:Nepalikitesavovaikosbepriežiūrosgretaatraminioįrenginio.• Saugiaipritvirtinkitebagažąarbakitusdaiktus,kuriesusidūrimoatvejugalėtųsukelti

susižeidimopavojų.• Vaikųatraminioįrenginionenaudokitebesėdynėsapmušalo.• Sėdynėsapmušalasyrasudėtinėatraminioįrenginiodalis,todėljonegalimapakeisti

kokiunorskituneinurodėgamintojas.• Cietāsunplastmasasdetaļasiemontēšanaslaikānedrīkstiespiest.• Lietotjostasvadīklutikaikānorādītsattēlā.• ĮSPĖJIMAS:šisproduktasneatitinkaEN12790reikalavimųvaikiškomskėdutėmssu atverčiamuatlošu!• Nenaudokitešioproduktokaipvaikiškoskėdutėssuatverčiamuatlošu.LT Priežiūrairtechninėapžiūra• Prašomevadovautisskiriamaisiaisženklais,skirtaistekstilei.• Prašomereguliariaitikrintilankančiosiosrankenos,saugosdiržospynelės,fiksuojamųjų

įrenginių,diržosistemųbeisuvirinimosiūliųfunkcionalumą.• Kaskartvalykite,prižiūrėkiteirtikrinkitešįproduktą.SLO Opozorilnanavodilaavtosedeži• Taizdelekjenamenjenotrokomstežodo13kg.• Primernolezauporabovnavedenihvozilih,kiso,vskladuzECEpredpisomšt.16alis

kakšnimdrugimprimerljivimstandardom,opremljenistritočkovnimsistemomvarnostihpasov.

• Vsipasovi,kisonavozilunamenjenipritrjevanjuzadrževalnenapravemorajobitinapetiinpasovi,skaterimijeotrokpripet,morajobitinameščeninapeti.Razentegapasovinesmejobitizaviti.

• Obveznopazitenato,dasotrebušnipasovinameščenikarsedanizko,takodajetrebušnidelpravilnopritrjen.

• Zadrževalnonapravozamenjajte,čejebilaobnesrečimočnoobremenjena.• Opozorilo:Kakršnokolispreminjanje,dopolnjevanjezadrževalnenapravebrezodobritve

odgovornegaorganainnenatančnoupoštevanjenavodilzavgradnjo,navedenihsstraniproizvajalcazadrževalnenaprave,jenevarno.

• Sedežzaščititepredneposrednosončnosvetlobo.• Opozorilo:Otrokavvašizadrževalninapravinepustitenenadzorovanega.• Dovoljzavarujteprtljagoalidrugepredmete,kibivprimerutrkalahkopovzročili

poškodbe.• Napravezazadrževanjeotrokaneuporabljajtebrezsedežneprevleke.• Sedežnaprevlekajeintegralendelzadrževalnenapraveinjenesmetezamenjatis

katerokolidrugo,kotjodoločaproizvajalec.

W17

• Togedeleindeleizumetnemaseprivgradnjinesmemoukleščiti.• Vodilozapasuporabljajtesamotako,kotjetoprikazanonasliki.• OPOZORILO:TaizdelekneustrezazahtevamEN12790zaotroškeležalnesedeže!• TegaizdelkaneuporabljajtekototroškegaležalnegasedežaSLO Negainvzdrževanje• Prosimo,upoštevajteetiketenatkanini.• Prosimo,preveritedelovanjenosilnegastremena,zaskočitev,sistempasovinšive.• Rednočistite,negujteinkontrolirajtetaizdelek.HR UputeupozorenjaSjedalozaautomobil• Ovajproizvodjeprikladanzadjecustežinomod0do13kg.• PogodnozakorištenjesamounavedenimvozilimakojasusukladnoECE-pravilubr.

16ilipremadrugimsličnimstandardimaopremljenasigurnosnimremenomstritočkekontakta.

• Sviremenovikojisunamijenjenipričvršćenjusjedalanavozilomorajubitiutegnuti,aremenkojidržidijetemorabitizategnut.Osimtogaremenovinesmijubitiuvrnuti.

• Paziteobveznonatodaremenzakarlicubudeštonižepostavljen,takodakarlicabudepravilnoučvršćena.

• Promjenitedječjesjedaloakojeprinezgodibilojakoopterećeno.• UPOZORENJE:Opasnojedječjesjedalonabilokojinačinibezodobrenjanadležne

službemijenjati,nadopunjavati,tesestriktnonevoditiproizvođačevimuputamazamontažudječjegsjedala.

• Čuvajtesjedalooddirektnogsunčevogzračenja.• UPOZORENJE:Neostavljajtedijetebeznadzorausjedalu.• Dovoljnoosigurajteprtljaguidrugepredmetekojibiuslučajusudaramoguprouzročiti

ozljede.• Dječjesjedalonekoristitibeznavlakezasjedalo.• Navlakazasjedalojeintegranidiosjedalainesmijebitizamijenjenanekomdrugom

izuzevonomnevedenomodstraneproizvođača.• Krutiidijeloviodumjetnogamaterijalanesmijupriugradnjibitiuklješteni.• Pojaskoristitisamokakojeprikazanonacrtežu.• UPOZORENJE:OvajproizvodneodgovarazahtjevimaEN12790zadječjasjedala!• Neupotrebljavajteovajproizvodkaoležaljkuzadijete.HR Njegaiodržavanje• MolimoVasobratitepažnunanaznakutekstila.• MolimoVasredovitoprovjeravajtefunkcionalnostdržačazanošenje,kopčaremena,

zapirača,remenihsustavaišavova.• Čistite,njegujteikontrolirajteredovitoovajproizvod.SRB UputstvaupozorenjaSedištezaautomobil• Ovajproizvodjepogodanzadecusatežinomod0do13kg.• PogodnozakorištenjesamounavedenimvozilimakojasupremaECE-pravilubr.16ili

premadrugimsličnimstandardimaopremljenasigurnosnimpojasomsatritačke kontakta.• Sviremenovikojisunamenjenipričvršćenjusedištanavozilomorajubitiutegnuti,a

pojaskojidržidetemorabitizategnut.Osimtogapojasinesmejubitiuvrnuti.• Paziteobaveznonatodapojaszakarlicubudeštonižepostavljen,takodakarlicabude

pravilnoučvršćena.• Promenitedečijesedišteakojeprinezgodibilojakoopterećeno.• UPOZORENJE:Opasnojedečijesedištenabilokojinačinibezodobrenjanadležne

službemenjati,nadopunjavati,tesestriktnonevoditiproizvođačevimuputamazamontažudečijegsedišta.

• Čuvajtesedišteoddirektnogsunčevogzračenja.• UPOZORENJE:Neostavljajtedetebeznadzorausedištu.• Dovoljnoosigurajteprtljaguidrugepredmetekojibiuslučajusudaramoguprouzročiti

povrede.• Dečijesedištenekoristitibeznavlakezasedišto.• Navlakazasedištojeintegranidiosedištainesmebitizamenjenanekomdrugom izuzevonomnevedenomodstraneproizvođača.• Крутииделовиодвештачкогматеријаланесмејуприуградњидасеуклеште.• Појаскориститисамокакојеприказанонацртежу.• UPOZORENJE:OvajproduktneodgovarazahtevimaEN12790zadečjasedala!• Neupotrebljavajteovajproduktkaoležaljkuzadete.

WC_2012_1W18

Warnings_ECE44_carseat_100721W18

UAE

••

•UAE

povrede. • Dečije sedište ne koristiti bez navlake za sedišto. • Navlaka za sedišto je integrani dio sedišta i ne sme biti zamenjena nekom drugom izuzev onom nevedenom od strane proizvođača. • Крути и делови од вештачког материјала не смеју при уградњи да се уклеште. • Појас користити само како је приказано на цртежу.• UPOZORENJE: Ovaj produkt ne odgovara zahtevima EN 12790 za dečja sedala!• Ne upotrebljavajte ovaj produkt kao ležaljku za dete.SRB Nega i održavanje • Molimo Vas obratite pažnu na oznaku tekstila. • Molimo Vas redovno proveravajte funkcionalnost držača za nošenje, kopča pojasa,

zapirača, pojasnih sistema i šavova. • Čistite, negujte i kontrolišite redovno ovaj proizvod.

.

) ( .

.

. . . :

. . : .

. .

. . .

) ( • •

• • •

SRB Negaiodržavanje• MolimoVasobratitepažnunaoznakutekstila.• MolimoVasredovnoproveravajtefunkcionalnostdržačazanošenje,kopčapojasa,

zapirača,pojasnihsistemaišavova.• Čistite,negujteikontrolišiteredovnoovajproizvod.

AR

FA

CN儿童汽车座椅警告及注意事项:• 本产品适用於体重在0-13公斤的儿童。• 本产品适用ECE规则16条或者与之相当的法规所许可的装有三点式安全带的汽车上。• 使用时,用来固定汽车座椅的带子务必要拉紧,用来固定小孩的带子也务必要拉紧,另

W19

FA

" . "

. .

• •

.

) ( .

.

. . . :

. . : .

. .

. . .

• • •

• •

• • • •

• •

• • •

CN 儿童汽车座椅警告及注意事项:• 本产品适用於体重在0-13公斤的儿童。• 本产品适用ECE规则16条或者与之相当的法规所许可的装有三点式安全带的汽车上。• 使用时, 用来固定汽车座椅的带子务必要拉紧,用来固定小孩的带子也务必要拉紧, 另 外所有的绑带在使用的时候不可扭曲。• 注意: 前胯带要在尽量低的位置拉紧才可以正常发挥作用。• 如果由於事故导致汽车座椅过度受重, 在使用前请务必更换新的汽车座椅。• 注意! 未经权威机构许可私自改变该汽车座椅, 或者没有仔细地阅读由生产商提供的组 装说明书, 都会对使用者造成危险。• 不要将儿童汽车座椅在日光下暴晒。• 注意: 不要将小孩单独留在汽车座椅中。• 请将车内的行李和物品放在安全的位置以免因移动碰撞汽车座椅伤害小孩。• 不放坐垫的时候请勿使用本汽车座椅。• 坐垫是汽车座椅不可分割的一部分,请勿随便更换。• 当组装此产品时, 请确保坚硬部件及塑胶部件不能被堵塞着• 请按说明书上的图示使用及安装安全带• 警告: 此产品并不付合后趟摇椅EN 12790的安全标准• 请勿把本产品当作后趟摇椅使用CN 保养:• 经常整理,清洁及检查此产品。• 请定期检查座椅的支架,锁扣,插销,安全带等是否工作正常,检查是否有缝线脱缝的现象。• 注意产品上的洗水标指示。TW 兒童汽車座椅警告及注意事項:• 本產品適用於體重在0-13公斤的兒童。• 本產品適用ECE規則16條或者與之相當的法規所許可的裝有三點式安全帶的汽車上。• 使用時, 用來固定汽車座椅的帶子務必要拉緊, 用來固定小孩的帶子也務必要拉緊, 另 外所有的綁帶在使用的時候不可扭曲。

W19

外所有的绑带在使用的时候不可扭曲。• 注意:前胯带要在尽量低的位置拉紧才可以正常发挥作用。• 如果由於事故导致汽车座椅过度受重,在使用前请务必更换新的汽车座椅。• 注意!未经权威机构许可私自改变该汽车座椅,或者没有仔细地阅读由生产商提供的组 装说明书,都会对使用者造成危险。• 不要将儿童汽车座椅在日光下暴晒。• 注意:不要将小孩单独留在汽车座椅中。• 请将车内的行李和物品放在安全的位置以免因移动碰撞汽车座椅伤害小孩。• 不放坐垫的时候请勿使用本汽车座椅。• 坐垫是汽车座椅不可分割的一部分,请勿随便更换。• 当组装此产品时,请确保坚硬部件及塑胶部件不能被堵塞着• 请按说明书上的图示使用及安装安全带• 警告:此产品并不付合后趟摇椅EN12790的安全标准• 请勿把本产品当作后趟摇椅使用CN 保养:• 经常整理,清洁及检查此产品。• 请定期检查座椅的支架,锁扣,插销,安全带等是否工作正常,检查是否有缝线脱缝的现象。• 注意产品上的洗水标指示。TW 兒童汽車座椅警告及注意事項:• 本產品適用於體重在0-13公斤的兒童。• 本產品適用ECE規則16條或者與之相當的法規所許可的裝有三點式安全帶的汽車上。• 使用時,用來固定汽車座椅的帶子務必要拉緊,用來固定小孩的帶子也務必要拉緊,另 外所有的綁帶在使用的時候不可扭曲。• 注意:前胯帶要在盡量低的位置拉緊才可以正常發揮作用。• 如果由於事故導致汽車座椅過度受重,在使用前請務必更換新的汽車座椅。• 注意!未經權威機構許可私自改變該汽車座椅,或者沒有仔細地閱讀由生產商提供的組 裝說明書,都會對使用者造成危險。• 不要將兒童汽車座椅在日光下暴曬。• 注意:不要將小孩單獨留在汽車座椅中。• 請將車內的行李和物品放在安全的位置以免因移動碰撞汽車座椅傷害小孩。• 不放坐墊的時候請勿使用本汽車座椅。• 坐墊是汽車座椅不可分割的一部分,請勿隨便更換。• 當組裝此產品時,請確保堅硬部件及塑膠部件不能被堵塞著• 請按說明書上的圖示使用及安裝安全帶• 警告:此產品並不付合後趟搖椅EN12790的安全標準• 請勿把本產品當作後趟搖椅使用TW 保養:• 經常整理,清潔及檢查此產品。• 請定期檢查座椅的支架,鎖扣,插銷,安全帶等是否工作正常,檢查是否有縫線脫縫的現象。• 注意產品上的洗水標指示。

hauck GmbH + Co KGFrohnlacher Str. 8D-96242 SonnefeldGermany

Tel. : Fax : E-mail : Internet:

+49(0)9562/986-0+49(0)9562/[email protected] http://www.hauck.de

IM-Viper_DS_TS_12-07-23