VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA -03-01 · PDF file3 17.Darbo...

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA -03-01 · PDF file3 17.Darbo...

 • 1

  PATVIRTINTA

  Vilniaus lopeliodarelio Pasaka

  direktoriaus 2018 m. kovo 1 d.

  sakymu Nr. V-11 (1.7)

  VILNIAUS LOPELIO DARELIO PASAKA

  DARBO TVARKOS TAISYKLS

  sigalioja nuo 2018-03-01

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Darbo tvarkos taisykls (toliau Taisykls) yra lokalus teiss aktas, parengtas pagal Darbo kodekso

  ir kit normini teiss akt reikalavimus, reglamentuojantis darbuotoj primim ir atleidim, pagrindines

  darbuotoj ir darbdavio teises, pareigas, atsakomyb, darbo reim, poilsio laik, etikos reikalavimus, taip pat

  kitus darbo santykius reguliuojanius klausimus lopelyje - darelyje Pasaka.

  2. Taisykles tvirtina lopelio - darelio Pasaka direktorius.

  3. Taisykls galioja ir yra privalomos visiems lopelio - darelio Pasaka darbuotojams nuo darbuotojo

  darbinimo dienos iki darbo sutarties, sudarytos tarp darbuotojo ir darbdavio, pasibaigimo arba nutraukimo

  dienos.

  4. Darbuotojas, sudarydamas darbo sutart, supaindinamas su taisyklmis pasiraytinai arba

  elektroninmis priemonmis siuniant el. dokument per eDVS darbuotojo nurodyt el. pat, kuris yra

  apsaugotas slaptaodiu, kur ino tik darbuotojas.

  5. Lopelio - darelio Pasaka direktorius (arba jo galiotas asmuo) turi teis pakartotinai supaindinti

  darbuotojus su Taisyklmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidiai laikosi i Taisykli reikalavim. Darbdavys

  turi pareig pakartotinai supaindinti darbuotoj pasiraytinai su darbo tvarkos taisyklmis, jeigu jos yra

  keiiamos.

  6. Vilniaus lopelyje-darelyje Pasaka ugdomj proces organizuoja pagal Vilniaus lopelio-darelio

  Pasaka direktoriaus patvirtint individuali ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi program ir bendrj

  priemokyklinio ugdymo ir ugdymosi program.

  Vadovaujamasi pagrindiniais principais: pilietikumo, humanikumo, demokratikumo, atsinaujinimo,

  integralumo, traukaus ugdymo.

  II. SKYRIUS

  DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, VYKDYMAS, PASIBAIGIMAS

  7. Darbo sutartis darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kur darbuotojas sipareigoja bdamas

  pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkcij, o darbdavys sipareigoja u tai mokti darbo umokest.

  8. Darbo sutartis sudaroma ratu dviem egzemplioriais, kuri kiekvien pasirao abu sutart pasiraantys

  atstovai. Vienas sutarties egzempliorius teikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui.

  9. Sudarant darbo sutart, ali susitarimu gali bti sulygstamas ibandymas. Jis gali bti nustatomas

  siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui.

 • 2

  Ibandymo slyga turi bti nustatoma darbo sutartyje. Ibandymo terminas negali bti nustatomas ilgesnis

  negu trys mnesiai. termin nra skaiiuojamas laikas, kai darbuotojas nebuvo darbe dl laikinojo

  nedarbingumo, atostog ar kit svarbi prieasi.

  10. Priimamas darb asmuo pateikia iuos dokumentus: praym priimti darb, asmens tapatyb

  patvirtinant dokument, isimokslinim patvirtinani dokument kopijas (jei reikia), usienio valstybse

  iduot isimokslinimo dokument, legalizuot Studij kokybs vertinimo centre, kopijas bei dokument

  vertimus lietuvi kalb (jei toki yra). Jeigu darbas einant pareigas siejamas su tam tikru isimokslinimu,

  profesiniu pasirengimu ar sveikatos bkle, priimamas darb asmuo privalo pateikti t isimokslinim,

  profesin pasirengim ar sveikatos bkl patvirtinanius dokumentus. Darbdavys gali paprayti pateikti ir kitus

  dokumentus gyvenimo apraym, kvalifikacijos klimo paymjimus, sertifikatus (pirmos medicinins

  pagalbos teikimo, higienos mokym, turizmo rengini vadovo ir kt.), nuotraukas, privalomo sveikatos

  patikrinimo paym arba asmens medicinin knygel, darbo sta patvirtinanius dokumentus, vaik gimimo

  liudijim kopijas, gyvenimo apraym ir kt.

  11. Darbo sutartis sigalioja darbuotojui pradjus dirbti.

  12. Darbdavys leidia darbuotojui pradti dirbti tik tada, kai pasiraytinai supaindina darbuotoj su darbo

  slygomis, tvark darbovietje nustataniomis darbo teiss normomis (lopelio darelio nuostatais,

  kolektyvine darbo sutartimi, pareigybs apraymu ir kt.), darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavimais.

  13. Pasiraydamas darbo sutart darbuotojas sutinka, kad teiss akt nustatyta tvarka ir darbo santyki

  valdymo tikslais darbdavys turi teis kaupti ir valdyti darbuotojo asmens duomenis. Informacija apie

  darbuotojus yra naudojama lopelio - darelio Pasaka veiklos valdymo tikslais. Informacija ir statistiniai

  duomenys apie darbuotojus gali bti teikiami valstybinms institucijoms, remiantis Lietuvos Respublikos

  statymais ir teiss aktais bei gavus i valstybini institucij ratik praym.

  14. Kiekvienas lopelio - darelio Pasaka darbuotojas yra atsakingas u savo asmenini duomen

  (eimins padties, vaiko gimimo, isilavinimo, asmenini dokument, adreso, kontaktini asmen ir t. t.)

  pasikeitimo atnaujinim laiku ir dokument, susijusi su pasikeitimais, pristatym lopelio darelio Pasaka

  vadovui. Asmenin informacija apie darbuotoj naudojama visoms lopelio - darelio Pasaka veikloms.

  Teisinga informacija padeda modeliuoti darbuotojo karjeros galimybes, matyti tiksli statistin mediag,

  pritaikyti teisingas darbo ir ijimo i darbo slygas, atlyg, mokesi dyd ir kt.

  15. Darbuotojas privalo pradti dirbti kit po darbo sutarties sudarymo dien, jeigu alys darbo sutartyje

  nesusitar kitaip.

  16. Iki darbo pradios lopelis - darelis Pasaka darbuotojui turi pateikti i informacij:

  16.1. visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveins adresas;

  16.2. darbo funkcijos atlikimo vieta;

  16.3. darbo sutarties ris;

  16.4. darbo funkcijos apraymas arba darbo (pareigybs arba pareig, profesijos, specialybs)

  pavadinimas ir, jeigu nustatyta, jos hierarchinis ir kvalifikacijos ar sudtingumo lygis;

  16.5. darbo pradia;

  16.6. numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

  16.7. kasmetini atostog trukm;

  16.8. spjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

  16.9. darbo umokestis ir jo sudedamosios dalys, umokesio u darb mokjimo terminai ir tvarka;

  16.10. nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaits trukm;

  16.11. informacija apie monje galiojanias kolektyvines sutartis, nurodant

  susipainimo su iomis sutartimis tvark.

  17. Lopelio - darelio Pasaka darbuotojai dirbdami vadovaujasi Darbo kodekso, kit normini teiss

  akt, darbo sutarties, ios tvarkos, pareigybi apraym, lopelyje darelyje Pasaka galiojani vidini

  teiss akt nuostatomis.

 • 3

  17. Darbo umokestis lopelio - darelio Pasaka darbuotojams mokamas du kartus per mnes pervedant

  j nurodytas banko atsiskaitomsias sskaitas. Avansas imokamas mnesio 23 d., o atlyginimas imokamas

  mnesio 8d. Vien kart per mnes darbo umokestis gali bti mokamas tik darbuotojui pateikus praym

  ratu.

  18. Darbuotojas i darbo gali bti atleistas Darbo kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka: darbuotojo

  pareikimu, darbdavio iniciatyva, darbdavio valia, ali susitarimu, sujus terminui ir kitais Darbo kodekse

  numatytais atvejais.

  19. Nutraukdamas darbo santykius su lopeliu - dareliu Pasaka ar ieidamas motinysts ir vaiko

  prieiros atostog, ne vliau kaip paskutin darbo dien darbuotojas privalo visikai atsiskaityti su lopeliu -

  dareliu Pasaka, t. y. upildyti paym apie grintas materialines ir kitas vertybes, grinti visas turimas

  darbo priemones ir patekimo lopelio - darelio Pasaka patalpas raktus.

  20. Vis darbiniame kompiuteryje ir tinkle saugot darbin informacij i darbo ieinantis darbuotojas

  privalo perduoti savo tiesioginiam vadovui ar kitam jo nurodytam asmeniui (forminama primimoperdavimo

  aktu).

  21. Prieiga prie informacijos, taip pat prie informacini ir taikomj sistem panaikinama paskutins

  darbuotojo darbo dienos lopelyje - darelyje Pasaka pabaigoje, j panaikina lopelio - darelio Pasaka

  direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

  III. SKYRIUS

  DARBO UMOKESTIS IR SU JUO SUSIJUSIOS IMOKOS

  22. Darbo umokestis u darb ir kitos su darbo santykiais susijusios imokos mokamos Darbo kodekso

  ir kit teiss akt nustatyta tvarka. Darbo umokesio skaiiavimo ir mokjimo nuostatos bei mokjimo

  terminai ir tvarka lopelyje darelyje Pasaka detalizuotos Darbo apmokjimo sistemos aprae.

  23. Virvalandi apmokjimas:

  23.1.1. virvalandi apmokjim numato Darbo kodekso ir Darbo apmokjimo sistemos nuostatos.

  23.1.2. lopelio-darelio Pasaka direktoriui virvalandiai nra skaiiuojami ir u juos

  23.1.3. papildomai nemokama.

  23.1.4. lopelio-darelio Pasaka vadovaujantiems darbuotojams, kurie turi teis duoti

  23.1.5. privalomus nurodymus kitiems darbuotojams ir kurie vadovaujaniais darbuotojais pripainti

  23.1.6. lopelio-darelio Pasaka direktoriaus sakymu, virvalandiai skaiiuojami, bet u juos

  mokama

  23.1.7. kaip u darb prastiniu darbo laiko reimu.

  24. Darbo umokestis, dirbant ne vis darbo laik, mokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam

  darbui.

  25. U kasmetines atostogas darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo umokestis (atostoginiai).

  26. Keisti kasmetini atostog pinigais negalima. Kompensacija u nepanaudotas atostogas imokama tik

  darbuotojo atleidimo atveju, jei iki atleidiant darbuotoj, jis nepageidauja pasinaudoti neinaudotomis

  kasmetinmis atostogomis, ir nra prarads teiss kasmetines atostogas, nes nra pasinaudojs jomis dl nuo

  darbuotojo priklausani prieasi trejus metus.

  IV. SKYRIUS

  DARBO IR POILSIO LAIKAS

  27. Darbuotojai privalo laikytis lopelyje - darelyje Pasaka nusta