viewzahteva se podpora virtualizacije podatkovnih sistemov razlinih ponudnikov pod novo podatkovno...

download viewzahteva se podpora virtualizacije podatkovnih sistemov razlinih ponudnikov pod novo podatkovno infrastrukturo (EMC, HP, NetApp, Fujitsu, IBM, Dell, Hitachi), za celotno konfiguracijo

of 51

 • date post

  27-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of viewzahteva se podpora virtualizacije podatkovnih sistemov razlinih ponudnikov pod novo podatkovno...

JHL

Naronik:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovkova ulica 70

1000 Ljubljana

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROILA(RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROILA

PO POSTOPKU NAROILA MALE VREDNOSTI

za RAZIRITEV OBSTOJEEGA IBM PRODUKCIJSKEGA PODATKOVNEGA OKOLJA SDS

Ljubljana, november 2016

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovkova ulica 70, 1000 Ljubljana

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predloijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naroila:

za RAZIRITEV OBSTOJEEGA IBM PRODUKCIJSKEGA PODATKOVNEGA OKOLJA SDS

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natanno doloa predmet javnega naroila ter pogoje za izbiro cenovno najugodnejega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno naroilo.

S spotovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Direktorica

l.r Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

1. SPLONA DOLOILA

1.1. Predmet javnega naroila

Predmet javnega naroila je raziritev obstojeega IBM produkcijskega podatkovnega okolja SDS.

1.2. Pravna podlaga

Javno naroilo se izvaja skladno z dolobami:

Zakona o javnem naroanju (Ur. l. RS, t. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),

Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naroanja (Ur. l. RS, t. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),

ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter

ostalih predpisov, ki se nanaajo na predmet naroila.

1.3. Jezik in denarna enota

Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priloiti uradno preveden dokument takega originala. Finanni podatki morajo biti podani v evrih.

1.4. Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naroil ali pisno po elektronski poti na naslov: tanja.dermastja@jhl.si ali s priporoeno poto ali na faks 01/ 474-08-80, pod ifro JHL-31/16 raziritev obstojeega IBM produkcijskega podatkovnega okolja SDS, vendar najkasneje do tri (3) dni pred potekom roka za predloitev ponudb. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na portalu javnih naroil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravoasno.

1.5. Variantna ponudba

Variantnih ponudb naronik ne bo sprejemal.

1.6. Predloitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroke priprave in predloitve ponudbe. Rok za predloitev ponudbe je 07.12.2016 do 10. ure na naslov:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovkova ulica 70, 1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zapeatenem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec v prilogi 11.

V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v pritliju, v vloiu podjetja.

Nepravoasne ponudbe bo naronik neodprte vrnil ponudnikom.

1.7. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 07.12.2016 ob 12:00 uri v sejni sobi v pritliju, na sedeu JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., Verovkova ulica 70, 1000 Ljubljana, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (priloga 12).

1.8. Dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe, odprava raunskih napak in preveritev ponudbe

Naronik bo pred oddajo javnega naroila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odloil oddati javno naroilo.

e so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napane oziroma e posamezni dokumenti manjkajo, lahko naronik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predloijo manjkajoe dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takna zahteva popolnoma skladna z naeloma enake obravnave in transparentnosti. V taknim primerih bo naronik postopal v skladu z dolobami 89. lena ZJN-3. e gospodarski subjekt ne predloi manjkajoega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naronik ponudbo gospodarskega subjekta izkljuil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev oitne napake, e zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega lena in ponudbe v okviru meril,

tistega dela ponudbe, ki se vee na tehnine specifikacije predmeta javnega naroila,

tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugano razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naronik prejel v postopku javnega naroanja.

Na glede na prejnji odstavek sme izkljuno naronik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti raunske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se koliina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Naronik lahko od ponudnikov zahteva razlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naronik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

1.9. Opredelitev postopka

Naronik bo predmet javnega naroila izvedel po postopku naroila male vrednosti z upotevanjem 47. lena ZJN-3. Naronik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb izbral ponudnika z najugodnejo ponudbo glede na postavljena merila.

Naronik bo o vseh odloitvah v skladu z 90. lenom ZJN-3 obvestil ponudnike na nain, da bo podpisano odloitev iz tega lena objavil na portalu javnih naroil.

Izbrani ponudnik bo k podpisu pogodbe pozvan pisno.

1.10. Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naroanja (Ur. l. RS, t. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN).

1.11. Zaupnost podatkov

Naronik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloi in oznai kot poslovno skrivnost, kot to doloa zakon, ki ureja gospodarske drube, e ta ali drug zakon ne doloa drugae. Naronik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na dolobe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, tejejo za osebne ali tajne podatke. Naronik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. lenom ZJN-3.

1.12. Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naronik sklenil pogodbo bo moral jamiti za odpravo vseh vrst napak skladno z doloili Obligacijskega zakonika.

1.13. Kontaktna oseba

Kontaktna oseba v zvezi z javnim naroilom je Tanja Dermastja, elektronska pota: tanja.dermastja@jhl.si .

2. PONUDBENI POGOJI

2.1. Splone zahteve

2.1.1. Celovitost ponudbe

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

2.1.2. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloi skupina ponudnikov, ki mora predloiti pravni akt o skupni izvedbi naroila. Navedeni pravni akt mora natanno opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih lanov skupine za izvedbo naroila znotraj skupine;

neomejeno solidarno odgovornost lanov (partnerjev) skupine do naronika glede vseh pogodbenih obveznosti;

pooblaenega glavnega nosilca (pooblaenca, tj. lana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naronik komuniciral in je v razmerju do naronika pooblaen za dajanje izjav v imenu vseh lanov konzorcija;

nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti;

vse nosilce finannih obraunov in transakcij z navedbo transakcijskega rauna, preko katerih se bo izvajalo plaevanje pogodbenih obveznosti;

doloila v primeru izstopa partnerja ter pod kaknimi pogoji lahko pride do spremembe lanov skupine izvajalcev;

opredelitev deleev in podroje dela partnerjev;

podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi lani skupine ali pooblaen lan);

obveznost lanov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naroila, redno obveati naronika.

Vsak lan skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naroniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naroila se priloi prilogi 1.

Ponudnik, ki nastopa v ve kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, lahko za isto naroilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izloijo vse ponudbe v katerih nastopa.

2.1.3. Ponudba s podizvajalci

e bo ponudnik izvajal javno naroilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naroila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

izpolnjeno prilogo 3/1 teh podizvajalcev v skladu z 79. lenom ZJN-3 ter

priloiti zahtevo podizvajalca za neposredno plailo, e podizvajalec to zahteva.

Ponudnik, ki izvaja javno naroilo z enim ali ve podizvajalci, mora v celoti upotevati obveznosti iz 94. lena ZJN-3 in zahteve iz razpisne