Všetky práva vyhradené. - SK- • Euro-2000T Alpha, • Euro-2000TE...

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Všetky práva vyhradené. - SK- • Euro-2000T Alpha, • Euro-2000TE...

 • Čítačka žurnálu JODO Používateľská príručka

  verzia príručky 1.3

 • Tento manuál neprešiel jazykovou korektúrou.

  Tento manuál a ani žiadna z jeho častí nesmú byť kopírované, alebo inak šírené bez súhlasu firmy ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov.

  Všetky práva vyhradené.

  © 2011, ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

 • 3

  Obsah

  Obsah ÚvOD ............................................................................................................................................ 5 Dôležité upozornenia .................................................................................................................................... 6 Zapojenie zariadenia JODO ......................................................................................................................... 8 Rýchly štart ..................................................................................................................................................... 8

  Minimálne požiadavky na operačný systém ..........................................................................8 Inštalácia ovládačov zariadenia JODO ................................................................................8 Konfigurácia JODO pre použitie s registračnou pokladnicou ..................................................9

  Možnosti použitia.........................................................................................................................................10 USB kľúč .....................................................................................................................10 Virtuálny COM port ........................................................................................................ 11 Prepojenie s PC pomocou sériového portu ........................................................................12 Replikátor portov ...........................................................................................................12

  Zoznam podporovaných pokladníc ..........................................................................................................13 Spôsoby napájania zariadenia JODO .......................................................................................................14

  InštalácIa OvláDača ..........................................................................................................15 Podmienky inštalácie ..................................................................................................................................16 Postup inštalácie .........................................................................................................................................16 Zistenie komunikačného portu ..................................................................................................................19 Aplikácia Jodocon .......................................................................................................................................20

  SťAhOvAnie žuRnálOv ........................................................................................................21 Spustenie zálohovania ................................................................................................................................22 Bezpečnosť zálohovania ............................................................................................................................22 Formát ukladania žurnálov .........................................................................................................................22 Podpora konverzie textového žurnálu ......................................................................................................24

  KOnFiGuRáCiA RePliKOvAnÝCh PORTOv nA ZARiADenÍ JODO ..................................25 nastavenie pokladníc s podporou pre replikované porty ......................................................................26

  KOnFiGuRáCiA ZARiADeniA JODO ......................................................................................29 Režim JODO .................................................................................................................................................30

  MODE=0.....................................................................................................................30 MODE=1.....................................................................................................................31 MODE=2.....................................................................................................................32

  Konfigurácia JODO prepojakmi .................................................................................................................32 Aktualizácia firmware ..................................................................................................................................34 výmena Micro-SD karty (súčasť balenia) .................................................................................................36 Detekcia pokladnice ...................................................................................................................................36 indikácia chybových stavov .......................................................................................................................36

  I

 • ÚvOd

 • Ďakujeme Vám, že ste si vybrali produkt JODO. Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tento návod na použitie, aby ste sa oboznámili s jeho vlastnosťami a funk- ciami. Túto príručku si odložte aj pre jej použitie v budúcnosti. Príručka Vám pomôže pri riešení niektorých problémov.

  Zariadenie JODO (obchodný názov) je čítačka žurnálu resp. kontrolného záznamu určená na sťahovanie a mazanie textového a binárneho žurnálu z fiskálnych a nefiskál- nych verzií elektronických pokladníc spoločnosti ELCOM a jeho následné uloženie na pamäťovú kartu, nachádzajúcu sa v zariadení. Vo svojej podstate sa zariadenie JODO tvári ako PC pripojený k pokladnici. Doplnkovými funkciami je podpora USB, ktorá poskytuje prístup k uloženým súborom na karte z PC – tzv. mass storage a podpora virtuálneho COM portu na PC, pomocou ktorého je možné komunikovať s pripojenou pokladnicou. Ďalšou vlastnosťou je možnosť replikácie jedného sériového portu – táto funkcionalita však vyžaduje SW podporu na strane pokladnice.

  DôležiTé uPOZORneniA

  • Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru! • Produkt používajte a skladujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavený pria-

  memu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod 0°C a nad 45°C) a vysokej vlhkosti. Takéto podmienky by mohli spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektronických súčiastok.

  • Pre správnu činnosť zariadenia JODO je nutné minimálne raz za rok pripojiť k za- riadeniu adaptér (súčasť dodávky) a dobiť internú batériu. Čas potrebný na dobitie batérie je minimálne 2 hodiny.

  • Pri nabíjaní batérie môže dôjsť k zohriatiu vonkajšieho krytu zariadenia, preto ne- odporúčame umiestňovať zariadenie blízko horľavých látok.

  • Pri prenášaní zariadenia z chladného prostredia do teplého a naopak, zariadenie nezapínajte minimálne 20 minút.

  • Zariadenie nesmie byť obsluhované osobou, ktorá má mokré ruky. Voda by mohla preniknúť do vnútra zariadenia a spôsobiť zlyhanie súčiastok.

  • Zariadenie čistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu zariadenia alebo jeho farby.

  • Zabráňte poliatiu zariadenia nápojmi. Tekutiny môžu poškodiť zariadenie. • Zariadenie pripojte cez dodaný adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky (230V±10%).

  Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie zapojené v rovnakom sieťovom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia. V takomto prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané výrobcom zariadenia.

  Upozornenie: Adaptér je určený len pre interiérové použitie! Poznámka: Ak je JODO napájané cez komunikačný konektor (USB alebo COM) tak

  nie je potrebné používať dodaný 5V adaptér. Pripojenie adaptéra s vyšším napätím môže zariadenie JODO poškodiť.

  • Ak má byť zariadenie úplne odpojené od napájania, vytiahnite sieťovú zástrčku adap- téra a odpojte komunikačný kábel (USB, COM).

  6

  Úvod

 • • Pre napájanie zariadenia používajte dodaný typ adaptéra, alebo zdroj výhradne doporučený autorizovaným predajcom Elcom. Použitie iného zdroja môže viesť k poškodeniu zdroja alebo zariadenia JODO a zároveň k strate záruky!

  • Pri výmene Micro SD karty za inú, používajte výhradne karty dodávané spoločnosťou ELCOM. Pri kartách od iných výrobcov, ktoré spoločnosť ELCOM neschválila, nemusí zariadenie JODO pracovať správne.

  • Pri otváraní krytu zariadenia dbajte na to, aby ste sa nedostali do kontaktu so súčiast- kami osadenými na plošnom spoji. Prípadný výboj statickej elektriny môže poškodiť zariadenie.

  • Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.

  • Pre komunikáciu zariadenia s počítačom používajte l