Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een...

12
Voor een progressief Uitgeest Verkiezingsprogramma 2018

Transcript of Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een...

Page 1: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Voor een

progressief

Uitgeest

Verkiezingsprogramma 2018

Page 2: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Voorwoord

“Ruimte voor initiatief!”

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dit leidt ertoe dat de gemeente faciliteert waar gewenst, ondersteunt waar nodig en stimuleert waar afwezig.

D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze niet aan zonder de gemeenschap. Denk daarbij aan de opgaven voor zorg voor elkaar, voor onze leefomgeving en voor de ontwikkeling van onze jeugd. D66 wil door vooruit te kijken de uitdagingen samen het hoofd bieden en de kansen pakken.

In dit kader hebben wij een aantal thema’s benoemd. Dit zijn:

● Ruimte voor initiatief

◌ Gezond samenleven

◌ Gelukkig opgroeien

◌ Prettig wonen en

◌ Goede verbindingen

Op deze thema’s kijken wij vooruit en geven wij aan wat dat betekent voor de gemeente. Per onderdeel benoemen we speerpunten. We nodigen u uit deze punten aan te vullen. Daarmee geven wij ruimte aan uw initiatief!

Laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,

René Oud Fractievoorzitter D66 Uitgeest

Page 3: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Onze 20 speerpunten

Het verkiezingsprogramma van D66 Uitgeest in 20 punten:

>>Ruimte voor initiatief

1. Burgers en bedrijven meer ruimte geven voor initiatief 2. Een wijkbudget voor elke wijk 3. Burgerinitiatieven omarmen en helpen deze ook écht uit te laten voeren

>>Gezond samenleven 4. De openbare ruimte moet beter aansluiten op bewegen en ontmoeten 5. Een nieuw dorpscentrum met daarin een horecaplein, een nieuw te bouwen IKC en een nieuw-

Geesterheem 6. Een exploitatieovereenkomst voor onbepaalde tijd voor zwembad De Zien 7. Een gras-ijsbaan in het recreatiegebied 8. AED op veel plekken beschikbaar: Uitgeest wordt hartveilig!

>>Gelukkig opgroeien 9. Een Integraal Kind Centrum op de ijsbaan

10. Elke school krijgt een eigen sportzaal. Dus niet alleen het nieuwe IKC, maar ook de Kornak! 11. Sociaal maatschappelijk belangrijke voorzieningen, zoals het cultureel centrum, de speeltuin, het zwembad en bibliotheek, blijven we faciliteren en behouden 12. Alle basisschool kinderen leren gegarandeerd zwemmen

>>Prettig wonen 13. Meer woningbouw met een focus op huur- en koopwoning voor starters voor meer doorstroming 14. Meer appartementen die geschikt zijn voor het verlenen van zorg 15. Een sociaal en duurzame wijk in de Limmerkoog die aardgasvrij wordt gebouwd 16. Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s 17. De gemeente ondersteunt de aanleg van een glasvezelnetwerk 18. Hondenbelasting afschaffen

>>Goede verbindingen 19. Starten met herontwikkeling stationsgebied. Dit wordt een betere plek om te verblijven, met meer

parkeermogelijkheden voor zowel fiets als auto 20. De aansluiting tussen de A8 en A9 komt er. Daarbij is de Heemskerk-variant de minst slechte

optie

Page 4: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Inhoudsopgave

Blz.

>>Kandidatenlijst 5

>>Ruimte voor initiatief 6

>>Gezond samenleven 7

>>Gelukkig opgroeien 8

>>Prettig wonen 9

>>Goede verbindingen 11

>>Colofon 12

Page 5: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Kandidatenlijst

1. René Oud, 28 jaar, De Koog

2. Thijs van Herpen, 27 jaar, De Koog

3. Martine Enthoven, 35 jaar, Waldijk

4. Cees Hazenberg, 69 jaar, De Kleis

5. Antoine Tromp, 42 jaar, Oude Dorp

6. Klaas Boer, 79 jaar, Oude Dorp

Uitgeest

Page 6: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Ruimte voor initiatief

Het rijk geeft gemeentes steeds meer verantwoordelijkheid, zoals het zelf regelen van zorg. D66

Uitgeest ziet dit als een kans voor initiatieven vanuit bewoners en bedrijven. Helaas is de politiek

vaak nog té belemmerend om deze initiatieven de ruimte te geven. Dat vinden wij zonde, de

gemeente moet de mogelijkheden voor burgers en bedrijven juist duidelijk aangeven. Daar gaan

wij de komende 4 jaar voor!

>>Economie & Ondernemerschap

Minder regels, meer samen en meer kansen!

Het is belangrijk dat ons dorp ‘leeft’. Daarom vindt D66 ondernemerschap, lokale activiteiten en initiatieven van grote waarde. De lokale politiek moet ondernemende plannen daarom de ruimte geven die ze verdienen.

Over ondernemen gesproken: Nederland telt inmiddels al meer dan een miljoen ZZP’ers. Ook in ons dorp zijn steeds meer mensen eigen baas. D66 Uitgeest wil hiervoor passende faciliteiten bieden. Bijvoorbeeld door flexwerkplekken mogelijk te maken rondom het station. Of door werken aan huis te bevorderen door middel van de aanleg van een glasvezelnetwerk. Daarnaast zou de gemeente moeten onderzoeken waar woon-werkcombinaties mogelijk zijn, bijvoorbeeld rondom de Populierenlaan.

>>Openbaar bestuur

Vertrouwen in lokale democratie vergroten

D66 vertrouwt op de kracht van de inwoners van Uitgeest. Daarom vinden wij dat de gemeente voor zijn inwoners een betrouwbare partner moet zijn waarvan inwoners op aan kunnen. Daarom onderschrijft D66 de code voor integriteit in het openbaar bestuur. Naast de burgemeester is het een ieders rol in college en raad elkaar daaraan te houden.

Toch is er wat ons betreft meer voor nodig om het vertrouwen van bewoners in hun lokale democratie te vergroten. Wij zijn daarom niet alleen voorstander van burgerparticipatie, maar ook van overheidsparticipatie bij de initiatieven van inwoners van Uitgeest. Daarnaast vinden wij dat er ook ruimte moet zijn voor nieuwe vormen van directe inspraak, bijvoorbeeld via een burgerpanel gebaseerd op een loting.

D66 Uitgeest vindt dat het uitgangspunt van de gemeente altijd moet zijn dat het financieel gezond is. Structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele middelen. We kunnen niet potverteren.

Page 7: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Gezond samenleven . D66 Uitgeest maakt zich hard voor een zo breed mogelijk aanbod van sport, zorg, welzijn en

cultuur. Met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Wij willen dat de gemeente zorgt dat

Uitgeesters elkaar meer in de openbare ruimte kunnen ontmoeten. Wat dat betreft mist er een

centraal plein zoals wij die voor ogen hebben in het plan voor de herinrichting van ons

dorpscentrum. Daar gaan wij de komende 4 jaar voor!

>>Sport & Cultuur

Samen in beweging

Uitgeest is een sportieve gemeente waarin de jeugd boven het landelijk gemiddelde sportief actief is. Dit komt omdat we de afgelopen jaren flink investeerden in sport. D66 Uitgeest vindt dat dit zo moet blijven. Verenigingen hebben een sterk verbindend effect en moeten daarom, wat ons betreft, voor iedereen toegankelijk zijn.

Hier willen wij na de verkiezingen extra aandacht aan geven. Daarnaast vindt D66 dat er ook meer nodig is om het cultuuraanbod voor jong en oud verder te stimuleren. Het Dorpshuis kan hier een belangrijke rol in spelen samen met de basisscholen, de SUS en andere maatschappelijke partijen. Het sport- en cultuuraanbod op school mag wat D66 betreft verder gestimuleerd worden. Hierin zien wij een mooie rol weggelegd voor lokale verenigingen.

>>Zorg & Welzijn Iedereen doet mee!

Het decentraliseren van maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg verliep in Uitgeest goed. Nu is het tijd om de belofte van deze decentralisaties waar te maken: een samenleving waaraan écht iedereen meedoet.

Onze gemeente telt steeds meer kwetsbare inwoners, maar het aantal passende woningen is schaars. Hier moet écht dringend wat aan gebeuren. Het plan voor de herinrichting van ons centrum biedt ruimte voor woningbouw in de buurt van belangrijke voorzieningen. Dit plan moet wat D66 Uitgeest betreft zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Ook komt er, als het aan ons ligt, zo snel mogelijk een nieuw Geesterheem waar ook ‘zware’ zorg uitgevoerd kan worden.

Er moet een breder aanbod van welzijnsactiviteiten komen. Het nieuwe jongerenwerk en het vrijwilligers-informatiepunt (VIP) zijn een goede eerste stap die wij een warm hart toedragen. De algemene voorziening voor huishoudelijke hulp is wijkgericht en kan op termijn meer verbonden worden aan wel-zijnsactiviteiten in de buurt. Mantelzorgers worden zo ontlast en inwoners worden zo beter ondersteund wanneer dat nodig is.

Op het gebied van Jeugdzorg zorgt een Integraal Kind Centrum (IKC) voor een laagdrempelig aanbod van passende zorg. Ook is het sociaal team en medisch centrum zo het meest toegankelijk voor de gehele jeugd van Uitgeest.

Page 8: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Gelukkig opgroeien . De rol van de gemeente in het opgroeien van kinderen is belangrijker dan ooit. Daarom heeft

Uitgeest wat D66 betreft in 2020 een Integraal Kind Centrum (IKC) met genoeg buitenruimte, een

bieb op school én een sportzaal. In een IKC kunnen alle experts rondom de ontwikkeling van alle

Uitgeester kinderen optimaal samenwerken. Daar gaan wij de komende 4 jaar voor! Meer hierover

lees je in de FAQ over het IKC op onze website.

>>Onderwijs Krachten bundelen en investeren in het IKC

D66 wil een Integraal Kind Centrum in Uitgeest. Zo’n IKC bundelt de kracht van alle mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en zorg van onze kinderen. En dat zijn er een heleboel:

• De meester of juf; • Sportleraar; • Muziekdocent; • Leescoördinator; • Conciërge; • Pedagogisch medewerker van de opvang; • Logopedist; • Kinderpsycholoog; • Opvoedkundige; • Jeugdconsulent.

Met een IKC zitten al deze experts op één plek, namelijk het IKC. Op een mooie centrale locatie in ons dorp. Deze krachtenbundeling van al deze experts geven alle ruimte aan de brede ontwikkeling van onze kinderen. Echter, dit kan alleen als er goed geïnvesteerd wordt in het IKC, zodat er een sportzaal, voldoende buitenruimte, multifunctionele binnenruimtes van hoge kwaliteit en een bibliotheek op school is.

Page 9: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Prettig wonen . Er zijn te weinig betaalbare appartementen in Uitgeest te huur. Starters kunnen daardoor nergens

terecht en ouderen stromen niet door vanuit eengezinswoningen. D66 Uitgeest vindt dit een groot

probleem, want hierdoor stagneert de sociale huurmarkt. Bij de ontwikkeling van nieuwe

woningbouwlocaties pleiten wij daarom voor een hoog percentage aan betaalbare huur- én koop-

appartementen. Daar gaan wij de komende 4 jaar voor!

>>Wonen

Een plek voor iedereen

D66 Uitgeest denkt dat er de komende jaren steeds meer behoefte zal zijn aan verschillende manieren van wonen. Momenteel biedt Uitgeest vooral veel eengezinswoningen, maar dit past steeds minder bij de behoefte van onze inwoners. Nieuwe woningbouwplannen moeten plek bieden voor wonen, zorg en welzijn van kwetsbare groepen. Ook moeten er betaalbare appartementen gebouwd worden in de vrije huur- en koopsector. Naast het herinrichten van het centrumgebied en de kassen van Baars in de Limmerkoog, wil D66 hiervoor ook een aantal andere bouwlocaties onderzoeken:

• Bestaande inbreidingslocaties; • Stationsgebied; • Mogelijk vrijkomende schoollocaties; • De oude havenkom .

Helaas moeten we concluderen dat veel jonge mensen die geboren en getogen zijn in Uitgeest steeds vaker noodgedwongen verhuizen naar een andere gemeente. Dit zijn dus de inwoners die ‘gewoon’ in Uitgeest wilden blijven en dus niet zijn verhuisd voor studie of werk. Helaas, door de zeer beperkte door-stroming en conservatieve houding van sommige politieke partijen verhuizen zij nu noodgedwongen naar de plaatsen om ons heen.

>>Milieu & Duurzaamheid Groene economische ontwikkeling

Inwoners werken samen hard om van Uitgeest een duurzamer dorp te maken. Dit initiatief ondersteunt D66 Uitgeest van harte. Daarom vinden wij dat de gemeente moet helpen deze initiatieven moet helpen te coördineren en faciliteren. Dit met het oog op twee doelstellingen voor de lange termijn:

• D66 wil dat Uitgeest in 2030 klimaatneutraal is; • D66 wil dat Uitgeest in 2050 energieneutraal is.

Om dit te bereiken, willen we principes als klimaatadaptatie en circulaire economie bevorderen. Ook wordt wat ons betreft elke nieuw te bouwen woning aardgasvrij aangelegd. Ter aanvulling is goede voorlichting en ondersteuning aan bewoners belangrijk om elk huishouden zichzelf te laten verduurzamen.

Dat is niet alleen een kwestie van subsidies geven. Bewustwording en gedrag spelen daarin ook een belangrijke rol. Zo beloont een duurzame investering zich vanzelf.

Voor het ‘verduurzamen’ van Uitgeest heeft D66 een aantal aandachtsgebieden:

• Reduceren van afval; • Investeren in groene daken en gevels; • Investeren in een klimaatbestendige openbare ruimte (zoals het gemeentehuis ); • Energie moet meer worden afgenomen uit hernieuwbare bronnen (zoals wind- en zonne-energie); • Meer oplaadpunten voor elektrisch rijden; • Meer energieneutraal wonen en bouwen.

Page 10: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

>>Recreatie & Toerisme

Natuur, historie en recreatie in één gebied

Uitgeest ligt op een kruispunt tussen drie grote steden: Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. D66 Uitgeest vindt: benut het! We hebben een prachtig recreatiegebied: een oude haven, twee jachthavens en daar tussenin een ontwikkelgebied. Dit willen we benutten voor recreatie en toerisme, maar er zijn twee grote obstakels hiervoor:

• De ontsluiting: hoe leiden we het verkeer daar naartoe? • De scheiding die de A9 maakt met het oude dorp en het recreatiegebied.

D66 Uitgeest wil het verkeer via de Broekpolderweg naar het recreatiegebied leiden. De ontsluiting hiervoor moet daarvoor wél worden verbeterd. Er is een mooie kans op komst die we kunnen benutten om de verkeerssituatie via de Broekpolderweg te verbeteren. Langs de provinciale weg richting Krommenie komt een opstelterrein voor treinen én er komt een verbindingsweg tussen de A8 en A9. Dit geeft voldoende aanleiding om het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de Broekpolderweg te bepleiten bij andere overheden.

Daarna willen wij dat de Meldijk alleen nog voor fietsers en voetgangers toegang geeft tot het recreatiege-bied. Dit, samen met de mogelijke ontwikkeling van de oude havenkom, bieden kansen om ook de aanwezigheid van de A9 te verzachten. Het plan van anderen om de A9 te ‘ondertunnelen’ is mooi en sympathiek, maar niet realistisch. Voor zowel het zicht als geluid zijn er meer én betere mogelijkheden.

Als verblijf is Uitgeest een aantrekkelijke bestemming voor toeristen. Met de trein ben je snel in Amsterdam, de Zaanstad, Haarlem en Alkmaar en ook het strand is prima te bereiken . D66 Uitgeest wil vooral dagtoerisme promoten en daarin moet de herbestemming van onze forten niet worden vergeten. Wij zijn voorstander voor de ontwikkeling van het Erfgoedpark. Activiteiten en ontwikkelingen daar moeten passend zijn bij dit stukje Uitgeest.

Page 11: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Goede verbindingen d D66 vindt het belangrijk dat je vanuit Uitgeest snel op je werk bent. Daarom komt de verbinding

tussen de A8 en A9 er wat ons betreft zo snel mogelijk. Ook zijn wij voor het Programma

Hoogfrequent Spoor, zodat er meer treinen rijden. Hiervoor moet het stationsgebied op de schop.

Het station moet toegankelijker en veiliger worden. Ook willen wij Noord- en Zuid-Uitgeest zo met

elkaar verbinden. Daar gaan wij de komende 4 jaar voor!

>>Mobiliteit Het station als aangenaam startpunt van de dag

Het herinrichten van het stationsgebied wordt de komende jaren voor Uitgeest één van de belangrijkste items. De gemeente gaat proberen de N203, de provinciale weg die door Uitgeest naar Krommenie en Castricum loopt, voor een deel te verplaatsen: vanaf het tankstation ter hoogte van de sportvelden moet de weg worden omgelegd langs het spoor. De gemeente moet hier andere betrokken partijen, zoals de provincie en ProRail, van proberen te overtuigen. Als dit lukt, kan het vrijgekomen gebied opnieuw ontwikkeld worden.

Voor het herinrichten van het stationsgebied moet een uitgebreide integrale gebiedsvisie worden ge-maakt. Wat D66 betreft ligt hierbij de focus op dat het station straks een aangenaam startpunt van de dag is. Veel Uitgeesters gaan namelijk dagelijks met de trein naar werk of school.

Zodra het station wordt aangepakt, kan er meteen gekeken worden naar snelfietsroutes en (fiets)parkeermogelijkheden. Ook de ontwikkelingen rond de A9 vragen van ons gemeentebestuur de nodige aandacht. D66 Uitgeest blijft bij haar standpunt dat de Heemskerk-variant van de aansluiting tussen de A8 en A9 de minst slechtste is. Dit geldt ook voor de locatie voor het opstelterrein voor treinen voorbij de A9 langs de N203: ook dit is de minst slechte optie. Het is weliswaar goed voor de bereikbaarheid van Uitgeest, toch blijft het een aanslag op onze leefbaarheid. Het liefst ziet D66 Uitgeest dat het Programma Hoogfrequent Spoor doorgetrokken wordt tot aan Heerhugowaard en dat daar de treinen ‘s nachts worden opgesteld.

Page 12: Verkiezingsprogramma 2018 Voor een progressief Uitgeest · 2018. 2. 10. · D66 is voor een progressief Uitgeest! De gemeente staat de komende tijd voor grote uitdagingen en kan deze

Colofon

Redactie

Rene Oud

Martine Enthoven

Antoine Tromp

Thijs van Herpen

Eindredactie

Bouke van den Berg

Beeld

D66 Beeldbank

Marianne Jonker

Contact

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/d66uitgeest/

Instagram: D66uitgeest

Website: https://uitgeest.d66.nl/