Vaccin ph²ng b»‡nh

download Vaccin ph²ng b»‡nh

of 11

Embed Size (px)

description

Vaccin phòng bệnh sử dụng cho đối tượng dịch vụ ít sốt hơn, phòng bệnh hiệu quả hơn

Transcript of Vaccin ph²ng b»‡nh

  • 1. Nhng chung loaiVaccines cua GlaxoSmithKlineTrnh by : DS. Dinh Thanh Huan

2. Vaccines cua GSK co mat hau het cac quoc gia tren the gii 3. Ni nhng vaccines tot nhat cua GSK c sang tao Tru s chnh cua GlaxoSmithKline Biologicals Rixensart , Belgium 4. GSK Biologicals Nha sang tao ra nhng vaccine au tien tren the giiVaccine bai liet dang chch (Salk type - injectable) 1956 Vaccine bai liet uong au tien(Sabin type - oral) 1961 Vaccine rubella uong au tien tren the gii 1969Vaccine si on nh nhiet au tien tren the gii 1976Vaccine thuy au au tien tren the gii 1984Vaccine viem gan B tai to hp au tien tren the gii 1986 Vaccine viem gan A au tien tren the gii 5. GSK Biologicals Nha sang tao ra nhngvaccine au tien tren the giiVaccine phoi hp au tien the gii DTPw HBV Hib1996Vaccine phoi hp viem gan A&B au tien the gii 1996Vaccine phoi hp DTPa / Hib1997 DTPa IPV vaccine au tien tren the giiVaccine phoi hp DTPa IPV Hib1998Priorix nga si - quai b -rubella1998Vaccine DTPa HBV IPV (Penta) au tien tren the gii2000DTPa HBV IPV/ Hib (HeXa) vaccine2000Vaccine phoi hp Viem gan A& thng han au tientren the gii2000 6. Nha Cung Cap Vaccine Hang au Cho Cac To Chc Quoc Te WHO / UNICEF / GAVI 750 trieu lieu vaccine Polio / nam 30 trieu lieu vaccine DTP-HB cho GAVI trong nam 2001 Moi giay troi qua co hn 45 ngi tren the gii s dung vaccine cua GlaxoSmithKline 25% th phan vaccine toan cau. 7. Nhng vaccine cua GSK ang co tai Viet Nam 1.EngerixB: Nga vim gan siu vi B 2.Hiberix: Nga vim mng no m typ B 3.Priorix: Nga Si - Quai B - Rubella 4.Tritanrix HB: Nga Bch hu Ho g Un vn v vim gan siu vi B 5.Varilrix: Nga Thy u 6.Infanrix Hexa: Nga 6 bnh, Bch hu Ho g Un vn Bi lit Vim gan B v Hemophilus Influenzea nhm B 7.Fluarix: Nga cm 8.Twinrix: Nga Vim gan siu vi A v B 9.Rotarix: Nga tiu chy do Rotavirus 10. Cervarix: Nga Ung th c t cungROT GP 001079 8. LCH TIM CHNG Vc xinLa tuiC bnNhc li 0,1,2 hoc 0,2,4 hoc1, 5-7EngerixBMi la tui0,1,6 thng nm0,7,21 ngy1 mi 3 mi 2-6 thng T 12 thngCch 1 thngtuiHiberix 2 mi 6-12 thng 1 miCch 1 thng>12-60 thng 1 mi ROT GP 0010710 9. LCH TIM CHNGVc xinLa tuiC bnNhc li Priorix1 mi sauSi-Quai b- >=1 tui 1 mi 4-5 nmRubella1-12 tui1- 2 mi Varilrix 2 mi cch Thy u >=13 tuinhau 1-2thngROT GP 0010711 10. LCH TIM CHNGVc xin La tui C bn Nhc li3 miInfanrix Hexa >=2 1 mi:2,3,4 hoc12-18 thng Phng 6 bnh thng 3,4,5 hoctui2,4,6 thngRotarix 2 thng 2 liu ungPhng tiu chy 6 thng Cch nhau 1 do RotavirusthngROT GP 0010712 11. LCH TIM CHNGVc xin La tuiC bn Nhc li2 mi Twinrix1-15 tui0,6 (12) thngPhng2 mi1 mi vim ganCch 1 thng Sau 6 thngA&B >=16 tui3 mi1 mi0,7,21 ngySau 12 thng 2 mi Fluarix6-36 thng Hng nm Cch 1 thngPhng cm>36 thng 1 miHng nmROT GP 0010713