'V - .ocmber in Surabaja- terugsokserd waarbij de "LAPAI" ondorweg met een ... Kodam 1...

download 'V - .ocmber in Surabaja- terugsokserd waarbij de "LAPAI" ondorweg met een ... Kodam 1 Atjeh ajet

of 15

 • date post

  27-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 'V - .ocmber in Surabaja- terugsokserd waarbij de "LAPAI" ondorweg met een ... Kodam 1...

 • , . ,'V

  P e r i o d i e k

  P.I.P.. no. 1/60

  Periodes tot 8 februari 1960.

  Nummer. : .GM/V440,

  Z e ^e_ r g e h e i mexemplaar no.:

 • HB 1/60 - 2 - SEJR GEHEIMexemplaar no,

  2, Fregatten, . ,De "IMAM BOSDJOL" heeft van 12 tot 28 of 29 november een reisnaar Noord Celebes,, de Noord Molukken en Ambon gemaakt. Hierbijwerd o.a. gepatrouilleerd bij Halmaheira, terwijl artillerie-beschietingen werden uitgevoerd op Noord Halmaheira en Morotaiop opstandelingen concentraties Van 10 december tot 6 januariwerd met een gezelschap hoge AiRI officieren aen inspectie-reisdoor Oost Indonesi gemaakt Na terugkomst in Surabaja is hetschip in groot onderhoud. ..gegaan.

  De "UNTUNG SUHOPATI" bevindt zich' vanaf november in groot on- ...dsrhoud te Surabaja.

  3 Korvetten, ' .

  Divisie A: De "BANTBNG" en "RADJAWALI" zijn opgelegd te Surabaja,De "PATUWS" is vaargereed, . - ;ft ..

  Divisie Bj .De ''PATTIMRA'1 en "HASaANTJDDIN" zijn 'te Surabaja in !klein onderhoud geweest. De "IL..SANUD.IH1 is medio janu-ari niet ha.-.r pro of vaart en begonn'en, terwijl ook de

  ' "PATTIHUBA" spoedig gereed zou zijn. ' '

  4 Kustondorzeeboptjagers.De kustonderzeebootjagers zijn momenteel als volgt georganiseerd,

  Flottil'le onderzeebootgagers I:

  SuadrqrMO . Sauadron^l^g :Divisie JOT = ^~ Divisie 102 DxyfsjlQ_.Jf2J.=f"r=~"=]3ivj.sie ^22.

  "BUMBA LIMBA') ' "MOMAR2" ) "TENGGIBI" ex-Amerika "TJAKALAHG" ex^A-^"TONOKDL" ) "LAPAI" )type "LAJMG") exr. J, merika"TJUTJUT" )type "KATLA" JKron- "KRAPU" ) Slavi "TODAK" ) ex-''4ADIDIHMG" )Kronsht^dt "LADJBU" Jshtadt ""DOEANG"; "^MD JTG") J.Sla-

  "BUBARA" ) vi.

  De "ALU ALU" (ox-AJierifea) is niet in dit verband opgenomen on ie op-gelegd te Surabaja. .Van divisie 101 aijn 2 schepen, t.w, de "LIB/IBALinytBA" om-de "TJUTJUT"van npvombor t

 • PIR 1 6 0 -.3'- ZJ3.-JJE a - f)/f. exemplaar no.s *\

  Van divisie 122 is de "TJAKALANG" steeds in onderhoud- .geweest.Do "TODAK" heeft oorspronkelijk met de "LEMADAUG" M j Nrd. Celebesgepatrouilleerd, doch beide schepen aijn inmiddels in Surabajateruggekeerd waarna do "TODAK" in onderhoud is gegaan. Do "LEMA-DANG" heeft tijdens haar patrouille vele machinodefecten gehaddoch is nu v/eer vaargoreed, De "BUBASA" is begin januari, naarNoord Celebes vertrokken. Aangenomen kan worden dat de ex-JugoSlavische schepen spoedig allen in onderhoud zullen gaan, daaris gebleken dat deze schepen oorspronkelijk vr de overname.in onderhoud zouden gaan, hetgeen niet is geschied, terwijl deschepen ook na hun aankomst in Indonesi geen behoorlijk onder-rhoud hebben gehad.Voor zo ver bekend is de standaard-bewapening vaii de ex-Jug(j)Slavische jagers momenteel als volgt t1 kanon van 3" met 220 granaten AP en 50 .granaten AA 5 1 Bofors

  e/-- .-i /;-f r''-w- - ''* 4 mm me^ 735 granatenj 6 mitrailleurs 20 mm met 720 patronen'v", per 'loops 6 Browning machinegeweren (waarschijnlijk BAG's)f

  *r 19 geweren M 1 1 4 revolvers Coltf 2 seinpistolen? 1 jachtge-en 12 stuks oefendieptebommen,-.,. / f,,,vr;'-

  '"" . ', , Bij veelvuldige beschi.tingen door n' dezer schepen 'is gebleken" " schieten met het 3" kanon veel schade aan boord is''''-

  / / 'ir. :'" . ontstaan, o. a. aan barometer, thermoraeters wandlclok, lampen,'"" cL

 • PIR 1/60 . - 4 - ZE3Rexemplaar no , i

  8 i Tankers.De "SAMBU" en de "BOTJU" hebben in;' Surabaja klein onderhoud ge-had. De "BUNJU" was eind december WQIT vaargereed" en is in januat-

  :'- . ri naar V/est Surnatra gegaan voor brandstofvoorziening van de"SILIH7ANGI". ..De "PLADJU" heeft tot januari de' brandstof voorziening verzorgdin Nrd. Celebes en Ambon en is toon, na door de "TJiPAJ" te zijnafgelost naar Surabaja teruggekeerd,DG "TJjPIT' is op 5 februari Zuid-wost van Makassar aan de grondgelopen. Het schip had o p dat monent geen lading aan boord enzit momenteel nog steeds vast ondansk 'meerdere pogingen om hetmet' sleepboten los te trokken, .:

  c , Landingsvaartuigen. - , , - . , .'L.S.T.'ss Do "TELUK WADJO" is steeds ; in. onderhoud te Surabaja

  geweest. Momenteel., i s een ALRI bemanning in Amerikabezig om een 2o L. S. T. to bemannonj deze krijgt de naam"T LUK LANGSA"

  "(/ ; -Lva-Hsl '

  " , [.t.' .' - L.C. T. 'g: De "TELUK W3DA" en "TELUK KATB I" in consorvatiej_,.,,^ /:a ct- \, . te Surabaja. De "TELUK WORI" bevind't zich aldaar vaarrr. - / {-".uit. ..T.. ' t'r'l'(/tt'a-'" 'gereed en heeft enkele localo rei zon, gemaakt.

  ' L. G, I. 's: De'llAJIAHAI1',. "NAMLSA" en "PIRU" opgelegd, to Surabaja|de "J3KBSRA" is niet vaargorgod terwijl.de "MARICH"eind januari naar Euid-Cclobe'S is vertrokken,

  L, C. V. P, 's; In 1959 zouden 18 L,C.V,P's aan de-, sterkte. van d'e ALRIzijn tpcgovoegd. Deze zouden medio 196.0 worden opge-volgd door nog 40 stuks hotseen betekent dat de-- KKO

  over 80 tot 90 L. C. V. P. 'a zou beschikken,

  d. Luchtmacht,De ATJRI gaat voort met het o^loiden van bemanningen in gebruik van

  : de uit Rusland ontvangen straal jagors on straalbomienworpers, Voor: - ' .?0yor\bQkQnd zijn deze vliegtuigen noj nimuier door de AUBI opera'biqnbl gebruikt. Bij 4e bestrijding van 'do rebellen v/ordt steodsgowerkt met MitehellVbommenwerpors on Mustang-r jagers en dan nog

  . in kloino aantallen, -Bodoc?ldo oploid^n^on yindon infeleine aantal-len in Indonesi zelf on voor de rest in het buitenland plaats,Vsrvvacht wordt dat eind 1960 eon squadron J3L ?8 en gen of tweesquadrons MIG' s operationeel gorood zullen zijn.,Vorder is men bosig brandstof voor deae vliegtuigen over de ver-schillende vlicgvol-den to distribuoren. Dit geldt ook voorvolden in O st IndonesiS, die momenteel echter gedeeltelijk nogniot goschikt; zijn voor het gebruik van straalvliegtuigen, Ookis gebleken dat mon momontoul bezig Ie met het installeren van ra*-darapparatuur, Vooraover bokond vindt- dit p. a. plaats .op de vjieg*'voldon MapangGt (Monado), Morokremba,itg^4 te Surabaja, Abdulra.chmanSaleh )M&lang) .en Maospati (Medium). Op Komajoran is radar gereed,Ook bij Ked^r-an, 'post van do haven van Surabaja aal radarden geinstallaerd.

  . Leger,

 • PIR 1/60 - 5 - ZEER GEHEIMexemplaar nd.i

  In januari heeft in Indonesi een "belangrijke reorganisatie plaatsgevonden on de territoriale indeling. De vanouds bekonde TT's(territoriale- en troepen cdo's), werden opgeheven, terwijl hetgehele gebied word verdeeld, in militaire gewesten (KommandoDaerah Muiter - Kodam's), Volledi.3-heidsha.lvu volgt hierondereen overzicht van do r.iouwo indeling,

  Kodam 1 Atjeh ajet HK_in. Kota Rad j a,Kodam 2 Nrd.Sumatra (het voormalige TT 1) met HK in Medan.Kodam 3 Midden Sum&tra mot HK te Padang.Kodam 4 Zuid Sumatra (het voormalige TT 2) mst HK te Palembang.Kodam 5 DjakartaKodam 6 West Java (hot voormalige- TT 3) met HK te Bandung.Kodam 7 Midden Java (het voormalige TT 4) mot HK in Semarang.Kodam 8 Oost Java(het voormalige TT 5) mot HK in MalangKodam 9 Oost Borneo mot HK in Balikpapan.Kodam 1g Zuid Borneo met H in Bandjermasii),

  .' Kodam 11 Middon Borneo met HK vermoedelijk in Pangkalan Buran.Kodam 12 West Bornoo met HK in Pontianak,Kodam 13 Noord on midden Celebes met HK in Menado,Kodam 14 Zuid en Zuidt-oost Gelbes met HK in Makassar.Kodam 15 Mplukken (en Wost Meuw-Guinoa) met HK in Jpbon.Kodam 16 Kloine Sunda ailanden met HIC te Don Passar,

  2Infanterie.In do loop van 1960 dienen ds 120 vanouds bostaande infantsrie -bataljons-vollsdig op sterkte te zijn gebracht sn te aijn af.ge-oefend. Verdur moet men dan tevens gereed zijn-met do formatievan 20 nieuwe infanterie bataljons. In totaal r,al Idoneci dus"binnenkort do beschikking hebber, ovor 140 infanterie bataljons.Hieronder volgt oen overzicht van du aantallen dzr,, bakende in-fanterie batalj-ns zoals deze c-ind van de verslagperiode over deverschillende Kodam'-s v/aren gedisloceerdj

  Kodam 1 ( Mil t gew, At jeh)Kodam 2 (Mil.gcw.Trd.Suuatra)Kodam 3 (Mil. gew. 17 aug,/M. Sumatra)Kodam 4 ( Mi I, gew. Zd. Sumatra)Kodam 5 (Mil. gew. Djakarta)Kodam 6 (Hil.Gew.Wost Java)Kodam 7 (Mil. gew. M, Java)Kodam 8 (Mil. gew.O. Java)Kodam 9 (Mil. gew.O, Borneo) ,Kodam 10 (Llil. gew. Zd. Borneo)Kodam 11 - Mil.gov/. M, Borneo) Kodam 12 Mil. gew. west Borneo)Kodam 13 Mil. gew, Medeka/Nrd,& H. CelKodam 14 (Mil.gew. Zd.& ZO Celebes)Kodara 15 (Mil.gew, Mp lukken)

  Organiekebats.

  2835328

  ' 11-14

  1! 2

  1

  Van eldersj edet.bats.

  3310_

  42

  . ___

  ' ' 2 -bes) 3

  Totaal

  511135332131412 ' .12

  12 i 15, 1 5 j ; -15 *

  1 ! 1 2Kdam 16 (Mil. gew, Kleine Sunda oilandonl 1 1 ; 2

  136 tataljons

 • PIE t/60 - 6 Z5LJRexemplaar no. :

  Speciale inf anteri.. eenheden. "Het reeds van ouds bokendc Regiment Commandotroepen ADRI werdin deceiabo.r onder, rechtstreekse bevelen gesteld van de CS ADEI,Voorts is men momenteel bezig met de oprichting van eenheden"Raiders" on ''Speciale troepen". .Op Java .-aeuden 3 "bataljons"Raidors"> t, w. voor de Kodams.6, 7 en 8 worden opgericht, . tebewapenen met T jechische wapens terwijl voor de overige mili-taire gowesten ciqo'n "Raiders" worden geformeerd dia een Ame-iikaanso bewapening zullen krijgen. Niet .alle militaire .ge?-westen zullen echter een 'dergelijk eenheid krijgen.Wl zullen alle militaire gewesten een eenheid "Spe.ciale Troe-pen" krijgen, waartoe in maart op Java een opleidingscursuszal aanvangjn van -50 officieren en 50 onderofficieren, allenmilitair en die osn commando of raidors opleiding hebben gegehad en die bestemd zijn voor deze "Speciale Troepen"".Hot is das. nog nio't bekend wat men precies bedoeld, met "Rai- 'ders" en "Speciale Troepen", doch in dit verband is het in-teressant te' wijzen op een persbericht over dij oprichtingvan Amerikaanse 'eenheden "Speciale Troepen", Deze eenheden zou-den als taak Hebben in goval van oorlog of conflict,' na het uit-breken der vijandelijkheden onmiddellijk di