V. 1.0 Quenya-English English-Quenya - Ambar Eldaron · 2019. 3. 13. · Quenya Verb Chart v. 1.0...

of 26 /26
Presented by http://www.ambar-eldaron.com [email protected] V. 1.0 Quenya-English English-Quenya

Embed Size (px)

Transcript of V. 1.0 Quenya-English English-Quenya - Ambar Eldaron · 2019. 3. 13. · Quenya Verb Chart v. 1.0...

 • Presented by http://www.ambar-eldaron.com [email protected]

  ��������

  � �������������V. 1.0

  Quenya-English

  English-Quenya

 • Presented by http://www.ambar-eldaron.com [email protected]

  Here is a

  Quenya Verb Chart

  based on

  Helge Fauskanger’s ' ‘Quenya Course’

  and

  Thorsten Renk’s ‘Quetin i Lambë Eldaiva’

  We tried to make it as complete and right as possible. If there are some mistakes, please forgive us and send us a mail for we can do the corrections.

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  ahya- change ahya ahyëa ahya ahyuva ahyanë aháhië, háhië á ahya ahyala ahyaina ahië

  aista- hallow aista aistëa aista aistuva aistanë ahaistië á aista aistala aistana aistiëal- thrive alë ála alë, ali- aluva allë álië, alálië á alë álala alda aliëala- thrive ala álëa ala aluva alanë álië, alálië á ala alala alaina aliëalála- continually grow alála alálëa alála aláluva alálanë álië, alálië á alála alálala alálaina aláliëalta- dread alta altëa alta altuva altanë áltië, aláltië á alta altala altaina altiëamorta- heave amorta amortëa amorta amortuva amortanë ámortië,

  amámortiëá amorta amortala amortaina amortië

  amu- raise amo ámua amwë, amwi- amúva amunë ámië, amámië

  á amo amúla amuina amië

  anta- give anta antëa anta antuva antanë, ánë ántië, anántië á anta antala antaina antië

  ap- affect, concern apë ápa apë, api- apuva ampë ápië, apápië á apë ápala ápina apiëappa- touch (literally) appa appëa appa appuva appanë áppië,

  appápiëá appa appala appaina appië

  apsene- forgive (+dative of person forgiven)

  apsenë apsénëa apsenë apsenuva apsennë apsénië á apsenë apsénala apseneina apsenië

  arca- pray arca arcëa arca arcuva arcanë árcië á arca arcala arcaina arciëascat- break asunder ascatë ascáta ascatë, ascati- ascatuva ascantë ascátië á ascatë ascatala ascatina ascatië

  atalta- collapse, fall in atalta ataltëa atalta ataltuva ataltanë atáltië á atalta ataltala ataltaina ataltiëauta- /1 leave, go away auta autëa auta autuva anwë, vánë avánië á auta autala vanwa autiëauta- /1 leave physically auta autëa auta autuva oantë oantië á auta autala vanwa autiëauta- /2 invent, originate auta autëa auta autuva autanë avánië á auta autala vanwa autiëáva- refuse, prohibit áva ávëa ava avuva avanë ávië, avávië áva avala avaina aviëavalatya- close avalatya avalatyëa avalatya avalatyuva avalatyanë ávalatië á avalatya avalatyala avalatyaina avalatiëavalerya- bind, deprive of

  libertyavalerya avaleryëa avalerya avaleryuva avalernë ávalérië á avalerya avaleryala avaleryaina avalerië

  avaquet- refuse, say no avaquetë avaquéta avaquetë, avaqueti-

  avaquetuva avaquentë avaquetië á avaquetë avaquétala avaquetina avaquetië

  avatyar- forgive avatyarë avatyara avatyarë avatyaruva avatyaranë avatyarië á avatyarë avatyarala avatyarna avatyariëcaita- lie (horizontally) caita caitëa caita caituva caitanë acaitië á caita caitala caitaina caitië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com2

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  cal- shine calë cála calë, cali- caluva callë, caltanë acálië á calë cálala calda calië

  calpa- draw water calpa calpëa calpa calpuva calpanë acalpië á calpa calpala calpaina calpiëcalta- kindle (set light to) calta caltëa calta caltuva caltanë acaltië á calta caltala caltaina caltiëcalya- illuminate- calya calyëa calya calyuva calyanë acálië á calya calyala calyaina caliëcamta- accommodate camta camtëa camta camtuva camtanë acámië á camta camtala camtaina camtiëcan- command, order canë cána canë, cani- canuva cannë acánië á canë cánala canna caniëcap- jump capë cápa capë, capi- capuva campë acápië á capë cápala cápina capiëcar- build carë cára carë, cari- caruva carnë acárië á carë cárala carna cariëcen- see cenë céna cenë, ceni- cenuva cennë ecénië á cena cénala cenna ceniëcenda- watch cenda cendëa cenda cenduva cendanë ecendië á cenda cendala cendaina cendiëcim- heed cimë címa cimë, cimi- cimuva cimnë icímië a cimë címala cimna cimiëcir- sail cirë círa cirë, ciri- ciruva cirnë icírië a cirë círala cirna ciriëcol- bear colë cóla colë, coli- coluva collë ocólië á colë cólala colla coliëcosta- quarrel costa costëa costa costuva costanë ocostië á costa costala costaina costiëcúna- bend (intr.) cúna cúnëa cúna cúnuva cúnanë ucúnië á cúna cúnala cúnaina cuniëëa be, exist ëa ëa engëeccoita- wake up eccoita eccoitëa eccoita eccoituva eccoitanë eccoitië á eccoita eccoitala eccoitaina eccoitiëeffir- expire, die effirë effíra effírë effíruva effírnë effírië á effírë effírala effírna effíriëenquat- refill enquatë enquáta enquatë,

  enquati-enquantuva enquantë enquátië á enquatë enquátala enquátina enquatië

  entul- return, come back entulë entúla entulë, entuli-entuluva entullë entúlië á entulë entulala entulda entulië

  envinyata- heal, renew envinyata envinyatëa envinyata envinyatuva envinyatánë envinyatië á envinyata envinyatála envinyanta envinyatië

  enyal- renew enyalë enyála enyalë, enyali-

  enyaluva enyallë enayálië á enyala enyalala enyalla enyaië

  er- recall, remember erë éra erë, eri- eruva ernë ehernië á erë erala erna eriëesta- remember esta estëa esta estuva estanë ehestië, estië á esta estala estaina estië

  etelehta- prick, sting etelehta etelehtëa etelehta etelehtuva etelehtanë etelehtië á etelehta etelehtala etelehtaina etelehtiëeterúna- sting eterúna aterúnëa eterúna eterúnuva eterúnanë eterúnië á eterúna eterúnala eterúnaina eterúniëetrúna- name eterúna aterúnëa eterúna eterúnuva eterúnanë etrúnië á eterúna eterúnala eterúnaina eterúniëfaina- free faina fainëa faina fainuva fainanë afainië á faina fainala fainaina fainië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com3

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  falasta- deliver (save) falasta falastëa falasta falastuva falastanë afálastië á falasta falastala falastaina falastiëfanta- redeem, deliver fanta fantëa fanta fantuva fantanë afantië á fanta fantala fantaina fantiëfarya- emit light farya faryëa farya faryuva farnë afárië á farya faryala faryaina, fariëfasta- foam fasta fastëa fasta fastuva fastanë afastië á fasta fastala fastaina fastiëfaut- veil fautë fauta fauta fautuva fauntë afautië á fautë fautala fautina fautiëfeuya- be enough feuya feuyëa feuya feuyuva feuyanë efeuië á feuya feuyala feuyaina feuiëfifíru- suffice fifíro fífírua fifírui fifírúva fifírúnë ifífirië á fifíro fifírúla fifíruina fifíriëfir- die, fade firë fíra firë, firi- firuva firnë ifírië, fírië á firë fírala fírna firiëhaca- squat haca hácëa haca hacuva hacanë ahácië á haca hácala hacaina haciëhalta- leap halta haltëa halta haltuva haltanë ahaltië á halta haltala haltaina haltiëhalya- conceal halya halyëa halya halyuva halyanë ahálië á halya halyala halyaina haliëham- sit hamë háma hamë, hami- hamuva hamnë ahámië á hamë hámala hamna hamiëham- judge hamë háma hamë, hami- hamuva hamnë ahámië á hamë hámala hamna hamiëhanta- thank, give thanks hanta hantëa hanta hantuva hantanë ahantië á hanta hantala hantaina hantiëhanya- understand, know

  abouthanya hanyëa hanya hanyuva hanyanë ahánië á hanya haryala hanyaina hanië

  har- sit harë hára harë, hari- haruva handë ahárië á harë hárala harna hariëharna- wound harna harnëa harna harnuva harnanë aharnië á harna harnala harna harniëharya- have, possess harya haryëa harya haryuva harnë ahárië á harya tévala haryaina hariëhasta- mar hasta hastëa hasta hastuva hastanë ahastië á hasta hastala hastaina hastiëhat- break asunder hatë háta hatë, hati- hatuva hantë ahátië á hatë hátala hátina hatiëhauta- cease,take rest, stop hauta hautëa hauta hautuva hautanë ahautië á hauta hautala hautaina hautiëhehta- abandon, put aside hehta hehtëa hehta hehtuva hehtanë ehehtië á hehta hehtala hehtaina hehtiëheru- rule hero hérua herwë, herwi-herúva herunë ehérië herúla heruina herië

  hilya- follow hilya hilyëa hilya hilyuva hilyanë ihílië á hilya hilyala hilyaina hiliëhimya- abide by himya himyëa himya himyuva himyanë ihímië á himya himyala himyaina himiëhir- find hirë híra hirë, hiri- hiruva hirnë ihírië á hirë hirala hirna hiriëhlapu- blow, fly or stream in

  the wondhlapo hlápua hlapui hlapúva hlapunë ahlápië á hlapo hlápula hlapuina hlapië

  hlar- hear hlarë hlára hlarë, hlari- hlaruva hlarnë ahlárië á hlarë hlárala hlarna hlariëhóciri- cut off hócirë hócíra hócirë hóciruva hócirnë ohócirië á hócirë hócirila hócirina hóciriëhorta- speed, urge horta hortëa horta hortuva hortanë ohortië á horta hortala hortaina hortië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com4

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  horya- have an impulse, becompelled to do something

  horya horyëa horya horyuva hornë ohorië á horya horyala horyaina horië

  hosta- gather, collect hosta hostëa hosta hostuva hostanë ohostië á hosta hostala hostaina hostiehum- not to do humë húma humë humuva húmë uhúmië á huma humala humna humiëhúna- howl húna húnëa húna húnuva húnanë uhúnië á húna húnala húnaina húniëhwesta- puff hwesta hwestëa hwesta hwestuva hwestanë ehwestië á hwesta hwestala hwestaina hwestiëhwinya- swirl, girate hwinya hwinyëa hwinya hwinyuva hwinnë ihwínië á hwinya hwinyala hwinyaina hwinië-hyam- pray hyamë hyama hyamë,

  hyami-hyamuva hyammë ahyámië á hyama hyamala hyamna hyamië

  hyar- cleave hyarë hyára hyarë, hyari-hyaruva hyandë ahyárië á hyarë hyárala hyarna hyarië

  ilca- gleam (white) ilca ilcëa ilca ilcuva ilcanë ililcië, ilcië á ilca ilcala ilcaina ilciëintya- guess intya intyëa intya intyuva intyanë inintië, intië á intya intyala intyaina intiëista- suppose ista istëa ista istuva sintë isintië, sintië á ista istala istaina istië

  ita- sparkle ita itëa ita ituva itanë ihitië, itië á ita itala itaina itiëlaita- bless laita laitëa laita laituva laitanë alaitië á laita laitala laitaina laitiëlala- deny lala lálëa lala laluva lalanë, lallë alálië, á lala lalala lalaina laliëlala- laugh lala lálëa lala láluva lalanë alálië á lala lálala lalaina laliëlamya- sound lamya lamya lamya lamyuva lamnë alámië á lamya lamyala lamyaina lamiëlanta- fall lanta lantëa lanta lantuva lantanë/lanti

  ëalantië á lanta lantala lantaina lantië

  lanya- bound, enclose lanya lanyëa lanya lanyuva lanyanë alánië á lanya lanyala lanyaina laniëlanya- weave lanya lanyëa lanya lanyuva lanyanë alánië á lanya lanyala lanyaina laniëlapsa- lick (frequentative) lapsa lapsëa lapsa lapsuva lapsanë alapsië á lapsa lapsala lapsaina lapsiëlasta- listen lasta lastëa lasta lastuva lastanë alastië á lasta lastala lastaina lastiëlav- allow lave láva lavë, lavi- lavuva lávë alávië á lavë lávala lávina laviëlav- lick lave láva lavë, lavi- lavuva lávë alávië á lavë lávala lávina laviëlehta- loose, slacken lehta lehtëa lehta lehtuva lehtanë elehtië á lehta lehtala lehtaina lehtiëlelta- send lelta leltëa lelta leltuva leltanë eleltië á lelta leltala leltaina leltiëlelya- go, proceed lelya lelyëa lelya lelyuva lendë elélië á lelya lelyala lelyaina leliëlenca- loose, slacken lenca lencëa lenca lencuva lencanë elencië á lenca lencala lencaina lenciëlenda- linger lenda lendëa lenda lenduva lendanë elendië á lenda lendala lendaina lendië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com5

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  lenna- go lenna lennëa lenna lennuva lendë elennië á lenna lennala lennaina lenniëlenu- stretch leno lénua lenwë lenúva lenunë elénië á leno lenúla lenuina leniëlepta- pick up with fingers lepta leptëa lepta leptuva leptanë eleptië á lepta leptala leptaina leptiëlerta- can, be free to do lerta lertëa lerta lertuva lertanë elertië a lerta lertala lertaina lertiëlerya- release lerya leryëa lerya leryuva leryanë elérië á lerya leryala leryaina leriëlesta- leave lesta lesteä lesta lestuva lendë elestië á lesta lestala lestaina lestiëlilta- dance lilta liltëa lilta liltuva liltanë ililtië á lilta liltala liltaina liltiëlinda- sing linda lindëa linda linduva lindanë ilindië á linda lindala lindaina lindiëlinga- hang, dangle linga lingëa linga linguva linganë ilingië á linga lingala lingaina lingiëlir- sing lire líra lirë, liri- liruva lirnë ilirië á lire lirala lirna liriëlocta- sprout locta loctëa locta loctuva loctanë oloctië á locta loctala loctaina loctiëlohta- sprout lohta lohtëa lohta lohtuva lohtanë olohtië á lohta lohtala lohtaina lohtiëlom- hide lomë lóma lomë, lomi- lomuva lomnë olómië á lomë lómala lomna lomiëlor- slumber lorë lóra lorë, lori- loruva lornë olórië á lorë lórala lorna loriëlosta- bloom losta lostëa losta lostuva lostanë olostië á losta lostala lostaina lostiëluhta- enchant luhta luhtëa luhta luhtuva luhtanë uluhtië á luhta luhtala luhtaina luhtiëlumna- lie heavy lumna lumnëa lumna lumnuva luvë ulumnië á lumna lumnala lumnaina lumniëlussa- whisper lus sa lussëa lussa lussuva lussanë ulussië á lussa lussala lussaina lussiëlutta- flow, float lutta luttëa lutta luttuva luttanë uluttië á lutta luttala luttaina luttiëlutu- flow, float luto lútua lutui lutúva lutunë ulútië á luto lutúla lutuina lutiëluvu- lower, brood luvo lúvua luvui luvúva luvunë ulúvië á luvo luvúla luvuina luviëmac- hew (with sword) macë máca macë, maci- macuva mancë amácië á macë mácala mácina maciëmaca- forge maca mácëa maca macuva macanë amácië ámaca mácala macaina maciëmahta- fight mahta mahtëa mahta mahtuva mahtanë amahtië á mahta mahtala mahtaina mahtiëmahta- handle mahta mahtëa mahta mahtuva mahtanë amahtië á mahta mahtala mahtaina mahtiëmahta- manage mahta mahtëa mahta mahtuva mahtanë amahtië á mahta mahtala mahtaina mahtiëmanca- trade manca mancëa manca mancuva mancanë amancië á manca mancala mancaina manciëmapa- grasp mapa mapëa mapa mapuva mapanë amápië á mapa mapala mapaina mapiëmaquet- ask maquetë maquéta maquetë, maquetuva maquentë amaquétië á maquetë maquétala maquétina maquétiëmar- abide mare mára mare maruva marne amárie á mara márala marna mariemarta- it happens

  (impersonnal)marta martëa marta martuva martanë amartië á marta martala martaina martië

  martya- destine martya martyëa martya martyuva martyanë amartië á martya martyala martyaina martiëmasta- bake masta mastëa masta mastuva mastanë amastië á masta mastala mastaina mastië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com6

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  mat- eat mate máta mate, mati- matuva mantë amátië á matë mátala mátina matiëmauya- compel (+dative) mauya mauyëa mauya mauyuva mauyanë amauië á mauya mauyala mauyaina mauiëmel- love melë méla melë, meli- meluva mellë emélië á melë mélala melda meliëmenta- send, cause to go menta mentëa menta mentuva mentanë ementië á menta mentala mentaina mentiëmer- desire merë méra merë, meri- meruva mernë emérië ámerë mérala merna meriëmetya- put an end to metya metyëa metya metyuva metyanë emétië á metya metyala metyaina metiëmilya- long for milya milyëa milya milyuva milyanë imílië á milya milyala milyaina miliëmina- wish to go somewh. mina minea mina minuva minane imínië a mina minala mmaina miniëmirilya- glitter mirilya mirilyëa mirilya mirilyuva mirillë imírilië á mirilya mirilyala mirilyaina miriliëmista- stray about mista mistëa mista mistuva mistanë imistië á mista mistala mistaina mistiëmitta- insert mitta mittëa mitta mittuva mittanë imittië á mitta mittala mittaina mittiëmittanya- (+allatif)

  lead mittanya mittanyëa mittanya mittanyuva mittanyanë imittanië á mittanya mittanyala mittanyaina mittanië

  moru- hide moro mórua morwë morúva morunë omórië á moro morúla moruina moriëmóta- labour móta mótëa móta mótuva mótanë omótië á móta mótala mótaina mótiëmuru- slumber muro múrua murwë murúva murunë umúrië á muro murúla muruina muriëná- be ná ná, nar nauva nénac- bite nacë náca nacë, naci- nacuva nancë anácië á nacë nácala nácina naciënaham- summon nahamë naháma nahamë,

  nahami-nahamuva nahamnë anáhamië á hahamë nahámala nahamna nahamië

  naina- lament naina nainëa naina nainuva nainanë anánië á naina nainala nainaina nainiënainaina- lament nainaina nainainëa nainaina nainainuva nainainë anainainië á nainaina nainainala nainainaina nainainiënam- judge namë náma namë, nami- namuva nammë anámië ánamë námala namna namiënamba- hammer namba nambëa namba nambuva nambanë anambië á namba nambala nambaina nambiënanda- harp nanda nandëa nanda nanduva nandanë anandië á nanda nandala nandaina nandiënarca- rend narca narcëa narca narcuva narcanë anarcië á narca narcala narcaina narciënarta- kindle narta nartëa narta nartuva nartanë anartië á narta nartala nartaina nartiënasta- prick, sting nasta nastëa nasta nastuva nastanë anastië á nasta nastala nastaina nastiënattira- despise nattira nattirëa nattira nattiruva nattiranë anattirië á nattirë nattirala nattirna nattiriënav- judge navë náva navë, navi- navuva navë anávië á navë navala navina naviënicu- be cold (weather) nico nícua niquë nicúva nicunë inícië á nico nicúla nicuina niciëninquita- shine (white) ninquita ninquitëa ninquita ninquituva ninquitanë ininquitië á ninquitala ninquitaina ninquitiënir- force, press, thrust nirë níra nirë, niri- niruva nindë inirnië á nira nirala nirna niriënosta- beget nosta nostëa nosta nostuva nostanë onostië á nosta nostala nostaina nostië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com7

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  not- count note nóta note, noti- notuva nontë onótië á notë nótala nótina notiënuhta- stop, not allow to nuhta nuhtëa nuhta nuhtuva nuhtanë unuhtië á nuhta nuhtala nuhtaina nuhtiënumenda- set (of the sun) númenda númendëa númenda númenduva númendanë unúmendië á númenda númendala númendaina númendië

  númeta- set (of thesun) númeta númetëa númeta númetuva númetanë unúmetië á númeta númetala númetaina númetiënuru- growl nuro nurua nurui nurúva nurunë unurië á nuro nurula nuruina nuriënurru- growl nurro nurrua nurrui nurrúva nurrunë unurrië á nurro nurrula nurruina nurriënurta- hide nurta nurtëa nurta nurtuva nurtanë unurtië á nurta nurtala nurtaina nurtiënut- bind, tie nutë núta nutë, nuti- nutuva nuntë unútië á nutë nútala nútina nutiënwalya- pain, torment nwalya nwalyëa nwalya nwalyuva nwalyanë anwálië á nwalya nwalyala nwalyaina nwaliënyar- tell nyarë nyára nyarë, nyri- nyaruva nyarnë anyárië á nyarë nyárala nyarna nyariënyéna- lament nyéna nyénëa nyéna nyénuva nyénanë enyénië á nyéna nyénala nyénaina nyéniëohtacar- war (make war upon) ohtacarë ohtacára ohtacarë,

  ohtacari-ohtacaruva ohtacarnë ohohtacarië,

  ohtacáriëá ohtacarë ohtacárala ohtacarna ohtacárië

  óla- + dative dream (impersonal) óla ólëa óla óluva olanë olólië, ólië á óla ólala ólaina ólië

  oloiya- flood oloiya oloiyëa oloiya oloiyuva oloiyanë olólië, olóië á oloiya oloiyala oloyaina óloiëonot- count up onotë onóta onotë, onoti- onotuva onontë onótië á onotë onótala onótina onotië

  onta- beget, create onta ontëa onta ontuva ónë, ontanë onontië, ontië

  á onta ontala ontaina ontië

  or- + dative impel (impersonal) orë óra orë, ori- oruva oranë, ornë orórië, órië á ora órala orna oriëora- impel (impersonal) ora órëa ora oruva oranë, ornë orórië, órië a ora órala oraina oriëorta- rise, raise orta ortëa orta ortuva ortanë orortië, ortië á orta ortala ortaina ortie

  pal- beat palë pála palë, pali- paluva pallë apálië á pala palala palda paliëpalap- beat palapë palapa palapë,

  palapi-palapuva palampë apálapië á palapa palapala palápina palapië

  palpa- beat palpa palpëa palpa palpuva palpanë apalpië á palpa palpala palpaina palpiëpalu- open wide palo pálua palwë, palwi- palúva palunë apálië á palo palúla paluina palië

  palya- spread, open wide palya palyëa palya palyuva palyanë apálië á palya palyala palyaina paliëpanta- open wide, expand panta pantëa panta pantuva pantanë apantië á panta pantala pantaina pantiëpanya- fix, set panya panyëa panya panyuva panyanë apánië á panya panyala panyaina panië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com8

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  pel- Go round, return pelë péla pelë, peli- peluva pelle epélië á pelë pélala pelda peliëpelecta- hew pelecta pelectëa pelecta pelectuva pelectanë epélectië á pelecta pelectala pelectaina pelectiëpelehta- hew pelehta pelehtëa pelehta pelehtuva pelehtanë epélehtië á pelehta pelehtala pelehtaina pelehtiëpenga- pout penga pengëa penga penguva penganë epengië á penga pengala pengaina pengiëperya- divide in middle perya peryëa perya peryuva peryanë epérië á perya peryala péryaina periëpica- lessen pica picëa pica picuva picanë ipícië ápica pícala picaina piciëpol- be able to (physic.) polë póla polë, poli- poluva pollë opólië ápolë pólala polda poliepusta- stop pusta pustëa pusta pustuva pustanë upustië á pusta pustala pustaina pustiëquat- fill quatë quáta quatë, quati- quantuva quantë aquátië á quatë quátala quátina, quatiëquel- fail quelë quéla quelë, queli- queluva quellë equélië á quelë quelala quelda queliëquet- say quetë quéta quetë, queti- quetuva quentë equétië á quetë quétala quétina quetiërac- break race ráca race, raci- racuva rancë arácië áracë rácala rácina raciëracta- reach racta ractëa racta ractuva ractanë aractië á racta ractala ractaina ractiërahta- strech out rahta rahtëa rahta rahtuva rahtanë arahtië á rahta rahtala rahtaina rahtiëraita- /1 make network or lace raita raitëa raita raituva raitanë araitië á raita raitala raitaina raitië

  raita- /2 catch in a net raita raitëa raita raituva raitanë araitië á raita raitala raitaina raitiërama- shout rama rámëa rama ramuva ramanë arámië árama rámala ramaina ramiëranya- stray ranya ranyëa ranya ranyuva rannë aránië á ranya ranyala ranyaina raniërem- snare remë réma remë, remi- remuva remmë erémië á remë remala remna remiëremba- entrap (in a net) remba rembëa remba rembuva rembanë erembië á remba rembala rembaina rembiërer- sow rerë réra rerë, reri- reruva rendë erérië árerë rérala rerna reriëric- twist ricë ríca ricë, rici- ricuva rince irícië áricë ricala ricína riciërihta- jerk rihta rihtëa rihta rihtuva rihtanë irihtië á rihta rihtala rihtaina rihtiërista- cut rista ristëa rista ristuva ristanë iristië á rista ristala ristaina ristiëroita- hunt (pursue) roita roitëa roita roituva roitanë oroitië á roita roitala roitaina roitiëruc- fear (+ablative) rucë rúca rucë, ruci- rucuva runcë urúcië á rucë rùcala rúcina ruciëruc- fly (take refuge) rucë rùca rucë, ruci- rucuva runcë urúcië árucë rúcala rúcina ruciëruhta- terrify ruhta ruhtëa ruhta ruhtuva ruhtanë uruhtië á ruhta ruhta ruhtaina ruhtiërúma- heave (intransitive, of

  heavy things)rúma rúmëa rúma rúmuva rúmanë urúmië á rúma rúmala rúmaina rúmië

  rúna- free rúna rúnëa rúna rúnuva rúnanë urúnië á rúna rúnala rúnaina ríniëruxa- crumble ruxa rùxëa ruxa ruxuva ruxanë urúxië á ruxa ruxala ruxaina ruxiësaca- /1 pursue, look for saca sacëa saca sacuva sácë asácië á saca sacala sacaina sacië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com9

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  saca- /2 draw, pull saca sacëa saca sacuva sácë asácië á saca sacala sacaina saciësahta- induce sahta sahtëa sahta sahtuva sahtanë asahtië á sahta sahtala sahtaina sahtiësalpa- sip salpa salpëa salpa salpuva salpanë asalpië á salpa salpala salpaina salpiësana- think, reflect sana sanëa sana sanuva sananë asánië á sana sánala sanaina saniësen- compress senë séna senë, sem- senuva senne esénië asene sénala senna semëser- rest serë séra serë, sen- seruva sendë esérië áserë serala serna senësil- shine (with white

  light)silë síla silë, sili- siluva sillë isílië ásilë silala silda silië

  sinta- fade sinta sintëa sinta sintuva sintanë isintië á sinta sintala sintaina sintiësir- flow sirë síra sirë, siri- siruva sirnë isírië ásirë sirala sirna siriësisila- shine (white) freq. sisila sisilëa sisila sisiluva sisilanë isísilië á sisila sisílala sisilaina sisiliësuc- drink sucë súca sucë, suci- sucuva suncë usúcië á sucë sucala súcina suciësulp- lick sulpë sulpa sulpë, sulpi- sulpuva sulppë usulpië á sulpë sulpala sulpina sulpiësúya- breathe súya súyëa súya súyuva súnë usúië á súya súyala súyaina súiëtac- fasten tacë táca tacë, taci- tacuva tancë atácië á tacë tácala tácina taciëtaita- prolong taita taitëa taita taituva taitanë atáitië á taita taitala taitaina taitiëtalta- collapse, slide talta taltëa talta taltuva taltanë ataltië á talta taltala taltaina taltiëtam- tap tamë tama tamë, tami- tamuva tamnë atámië á tamë tamala tamna tamiëtamba- knock tamba tambëa tamba tambuva tambanë atambië á tamba tambala tambaina tambiëtana- indicate, show tana tanëa tana tanuva tananë atánië á tana tanala tanaina taniëtanta- harp tanta tantëa tanta tantuva tantanë atantië á tanta tantala tantaina tantiëtap- stop, block tape tápa tapë, tapi- tapuva tampë atápië á tape tapala tápina tapietatya- double tatya tatyëa tatya tatyuva tatyanë atátië á tatya tatyala tatyaina tatiëtec- write tecë téca tecë, teci- tecuva tencë etécië átecë tecala técina teciëtelconta- stride telconta telcontëa telconta telcontuva telcontanë etelcontië á telconta telcontala telcontaina telcontiëtelë- end (intransitive) telë téla telë, teli- teluva telenë etélië átelë telela télina teliëtelta- overshadow telta teltëa telta teltuva teltanë eteltië á telta teltala teltaina teltiëtelya- conclude (trans.) telya telyëa telya telyuva telyanë etélië á telya telyala telyaina teliëten- hear tenë téna tenë, teni- tenuva tennë eténië á tenë tenala tenna teniëterhat- break apart terhatë terháta terhatë,

  terhati-terhatuva terhantë eterhátië á terhatë terhátala terhátina terhátië

  teve- hate tevë téva tevë, tevi- tevuva tévenë etévië átevë tevala tévina teviëtihta- blink (peer) tihta tihtëa tihta tihtuva tihtanë itihtië á tihta tihtala tihtaina tihtiëtin- glint tinë tína tinë, tini- tinuva tinnë itínië átinë tinala tinna tinië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com10

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  tinga- to twang, to make a twang

  tinga tingëa tinga tinguva tinguva itingië á tinga tingala tingaina tingië

  tinta- twinkle tinta tintëa tinta tintuva tintanë itintië á tinta tintala tintaina tintiëtintila- kindel tintila tintilëa tintila tintiluva tintilanë itintilië á tintila tintila tintilaina tintiliëtintina- sparkle tintina tintinëa tintina tintinuva tintinanë itintinië á tintina tintinala tintinaina tintiniëtir- watch tire tíra tirë, tiri- tiruva tirnë itírië átirë tirala tirna tiriëtiuya- swell tiuya tiuyëa tiuya tiuyuva tiunë utúië á tiuya tiuyala tiuyaina tiuië?top- cover topë tópa topë, topi- topuva tompë otópië á topë tópala tópina topiëtópa- roof tópa tópëa tópa tópuva tópanë otópië á tópa tópala tópaina tópaiëtuc- draw tucë túca tucë, tuci- tucuva tuncë utúcië á tuce tucala túcina tuciëtuia- sprout tuia tuiëa tuia tuiuva tuianë utúië á tuia tuiala tuiaina tuiëtul- corne tulë tula tulë, tuli- tuluva tulle, túlë utúlië á tulë tulala tulda tuliëtulca- establish, fix tulca tulcëa tulca tulcuva tulcanë utulcië á tulca tulca tulcaina tulciëtulta- fetch tulta tultëa tulta tultuva tultanë utultië á tulta tultala tultaina tultiëtulya- lead tulya tulyëa tulya tulyuva tulyanë utúlië á tulya tulyala tulyaina tuliëtup- cover tupë tupa tupë, tupi- tupuva tumpë utúpië á tupë tupala túpina tupiëtur- govern turë túra turë, turi- turuva turnë utúrië á turë tùrala turna turiëtuv- find (accidentally?) tuvë túva tuvë, tuvi- tuvuva tùvë utúvië á tuvë tùvala túvina tuviëtuvu- receive tuvo túvua tuvui tuvúva tuvunë utúvië á tuvo tuvúla tuvuina tuviëtyal- play tyalë tyála tyalë, tyali- tyaluva tyallë atyálië á tyalë tyálala tyalda tyaliëtyar- cause tyarë tyára tyarë, tyari- tyaruva tyarnë atyárië á tyarë tyárala tyárina tyariëtyav- taste tyavë tyáva tyavë, tyavi- tyavuva tyavë,

  tyambëatyávië á tyavë tyávala tyávina tyavië

  tyel- end, cease tyelë tyéla tyelë, tyeli- tyeluva tyellë etyélië á tyelë tyélala tyelda tyeliëulya- pour (intransitive) ulya úlëa ulya ulyuva ullë ulúlië, ulië á ulya ulyala ulyaina uliëulya- pour (transitive) ulya úlëa ulya ulyuva ulyanë, ulúlië, ulië á ulya ulyala ulyaina uliëum- not be, not do umë umëa umë, umi- úva úmë uhúmië,

  húmië á umë umela umna umië

  unca- hollow out unca uncëa unca uncuva uncanë uhuncië, huncië

  á unca uncala uncaina uncië

  untúpa- cover, down-roof untúpa untùpëa untúpa untùpuva untùpanë unúntupië, úntupië

  á untúpa untùpala untúpaina untúpië

  urya- burn (intransitive) urya uryëa urya uryuva uryanë urúrië, úrië a urya uryala uryaina uriëus- escape usë úsa usë, usi- usuva ussë usúsië, úsië á usë úsala úsina usië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com11

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  usta- burn (transitive) usta ustëa usta ustuva ustanë usústië, ustië á usta ustala ustaina ustië

  vahta- stain vahta vahtëa vahta vahtuva vahtanë avahtië, vahtië

  á vahta vahtala vahtaina vahtië

  vaita- clothe vaita vaitëa vaita vaituva vaitanë avaitië, vaitië

  á vaita vaitala vaitaina vaitië

  vala- rule (divine power) vála valëa valë, vali- valuva valanë aválië, válië a vala válala valaina valiëvanta- walk vanta vantëa vanta vantuva vantanë avantië,

  vantië á vanta vantala vantaina vantië

  vanya- depart vanya vanyëa vanya vanyuva vannë avánië, vánië á vanya vanyala vanyaina vanië

  váquet- refuse, say no váquetë váquéta váquetë, váqueti-

  váquetuva váquentë aváquétië, vaquetië

  á váquetë váquétala váquetina váquetië

  vard- rule, govern varda vardëa varda varduva varnë avardië, vardië

  á varda vardala vardina vardië

  varya- protect varya varyëa varya varyuva varyanë avárië, várië á varya varyala varna varievasarya- veil vasarya vasaryëa vasarya vasaryuva vasaryanë avásarië,

  vásarië á vasarya vasaryala vasaryaina vasarië

  vél- see velë véla velë, veli- véluva vélanë evélië, vélië á véla vélala vélda véliëverya- dare verya veryëa verya veryuva veryanë evérië, vérië á verya veryala veryaina veriëvesta- wed vesta vestëa vesta vestuva vestanë evestië,

  vestië á vesta vestala vestaina vestië

  vil- fly vile víla vilë, vili- viluva villë ivílië, vílië á vilë vilala vilda viliëvinda- fade vinda vindëa vinda vinduva vindanë ivindië,

  vindië á vinda vindala vindaina vindië

  vinta- fade vinta vintëa vinta vintuva vintë, vintanë

  ivintië, vintië á vinta vintala vintaina vintië

  wil- fly wilë wíla wilë, wili- wiluva willë iwílië, wílië á wilë wilala wilda wiliëwinta- scatter, blow about winta wintëa winta wintuva wintanë iwintië,

  wintië á winta wintala wintaina wintië

  yal- summon yalë yála yalë, yali- yaluva yallë ayálië, yálië á yalë yálala yalda yaliëyanga- yawn yanga yangëa yanga yanguva yanganë ayangië,

  yangië á yanga yangala yangaina yangië

  yarra- growl, snarl yarra yarrëa yarra yarruva yarranë ayarrië á yarra yarrala yarraina yarrië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com12

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  �������

  ��

  ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ ������ �����

  �������

  �������

  �������

  ������

  yav- bear fruit yavë yáva yavë, yavi- yavuva yávë? ayávië áyavë yávala yávina yaviëyelta- loathe, abhor yelta yeltëa yelta yeltuva yeltanë eyeltië á yelta yeltala yeltaina yeltiëyerya- get old yerya yeryëa yerya yeryuva yernë eyérië á yerya yeryala yeryaina yeriëyesta- desire yesta yestëa yesta yestuva yestanë ihyestië á yesta yestala yestaina yestiëyéta- look at yéta yétëa yéta yétuva yétanë eyétië áyéta yétala yétaina yétië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com13

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  abandon, put aside hehta- hehta hehtëa hehta hehtuva hehtanë ehehtië á hehta hehtala hehtaina hehtiëabide mar- mare mára mare maruva marne amárie á mara márala marna marieabide by himya- himya himyëa himya himyuva himyanë ihímië á himya himyala himyaina himiëaccommodate camta- camta camtëa camta camtuva camtanë acámië á camta camtala camtaina camtiëaffect, concern ap- apë ápa apë, api- apuva ampë ápië, apápië á apë ápala ápina apiëallow lav- lave láva lavë, lavi- lavuva lávë alávië á lavë lávala lávina laviëask maquet- maquetë maquéta maquetë, maquetuva maquentë amaquétië á maquetë maquétala maquétina maquétiëbake masta- masta mastëa masta mastuva mastanë amastië á masta mastala mastaina mastiëbe ná- ná ná, nar nauva nébe able to (physic.) pol- polë póla polë, poli- poluva pollë opólië ápolë pólala polda poliebe cold (weather) nicu- nico nícua niquë nicúva nicunë inícië á nico nicúla nicuina niciëbe enough feuya- feuya feuyëa feuya feuyuva feuyanë efeuië á feuya feuyala feuyaina feuiëbe, exist ëa ëa ëa engëbear col- colë cóla colë, coli- coluva collë ocólië á colë cólala colla coliëbear fruit yav- yavë yáva yavë, yavi- yavuva yávë? ayávië áyavë yávala yávina yaviëbeat pal- palë pála palë, pali- paluva pallë apálië á pala palala palda paliëbeat palap- palapë palapa palapë,

  palapi-palapuva palampë apálapië á palapa palapala palápina palapië

  beat palpa- palpa palpëa palpa palpuva palpanë apalpië á palpa palpala palpaina palpiëbeget nosta- nosta nostëa nosta nostuva nostanë onostië á nosta nostala nostaina nostiëbeget, create onta- onta ontëa onta ontuva ónë, ontanë onontië,

  ontië á onta ontala ontaina ontië

  bend (intr.) cúna- cúna cúnëa cúna cúnuva cúnanë ucúnië á cúna cúnala cúnaina cuniëbind, deprive of liberty

  avalerya- avalerya avaleryëa avalerya avaleryuva avalernë ávalérië á avalerya avaleryala avaleryaina avalerië

  bind, tie nut- nutë núta nutë, nuti- nutuva nuntë unútië á nutë nútala nútina nutiëbite nac- nacë náca nacë, naci- nacuva nancë anácië á nacë nácala nácina naciëbless laita- laita laitëa laita laituva laitanë alaitië á laita laitala laitaina laitiëblink (peer) tihta- tihta tihtëa tihta tihtuva tihtanë itihtië á tihta tihtala tihtaina tihtiëbloom losta- losta lostëa losta lostuva lostanë olostië á losta lostala lostaina lostiëblow, fly or stream in the wond

  hlapu- hlapo hlápua hlapui hlapúva hlapunë ahlápië á hlapo hlápula hlapuina hlapië

  bound, enclose lanya- lanya lanyëa lanya lanyuva lanyanë alánië á lanya lanyala lanyaina laniëbreak rac- race ráca race, raci- racuva rancë arácië áracë rácala rácina racië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com14

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  break apart terhat- terhatë terháta terhatë, terhati-

  terhatuva terhantë eterhátië á terhatë terhátala terhátina terhátië

  break asunder ascat- ascatë ascáta ascatë, ascati- ascatuva ascantë ascátië á ascatë ascatala ascatina ascatië

  break asunder hat- hatë háta hatë, hati- hatuva hantë ahátië á hatë hátala hátina hatiëbreathe súya- súya súyëa súya súyuva súnë usúië á súya súyala súyaina súiëbuild car- carë cára carë, cari- caruva carnë acárië á carë cárala carna cariëburn (intransitive) urya- urya uryëa urya uryuva uryanë urúrië, úrië a urya uryala uryaina uriëburn (transitive) usta- usta ustëa usta ustuva ustanë usústië, ustië á usta ustala ustaina ustië

  can, be free to do lerta- lerta lertëa lerta lertuva lertanë elertië a lerta lertala lertaina lertiëcatch in a net raita- /2 raita raitëa raita raituva raitanë araitië á raita raitala raitaina raitiëcause tyar- tyarë tyára tyarë, tyari- tyaruva tyarnë atyárië á tyarë tyárala tyárina tyariëcease,take rest, stop hauta- hauta hautëa hauta hautuva hautanë ahautië á hauta hautala hautaina hautiëchange ahya- ahya ahyëa ahya ahyuva ahyanë aháhië, háhië á ahya ahyala ahyaina ahië

  cleave hyar- hyarë hyára hyarë, hyari-hyaruva hyandë ahyárië á hyarë hyárala hyarna hyarië

  close avalatya- avalatya avalatyëa avalatya avalatyuva avalatyanë ávalatië á avalatya avalatyala avalatyaina avalatiëclothe vaita- vaita vaitëa vaita vaituva vaitanë avaitië,

  vaitië á vaita vaitala vaitaina vaitië

  collapse, fall in atalta- atalta ataltëa atalta ataltuva ataltanë atáltië á atalta ataltala ataltaina ataltiëcollapse, slide talta- talta taltëa talta taltuva taltanë ataltië á talta taltala taltaina taltiëcommand, order can- canë cána canë, cani- canuva cannë acánië á canë cánala canna caniëcompel (+dative) mauya- mauya mauyëa mauya mauyuva mauyanë amauië á mauya mauyala mauyaina mauiëcompress sen- senë séna senë, sem- senuva senne esénië asene sénala senna semëconceal halya- halya halyëa halya halyuva halyanë ahálië á halya halyala halyaina haliëconclude (trans.) telya- telya telyëa telya telyuva telyanë etélië á telya telyala telyaina teliëcontinually grow alála- alála alálëa alála aláluva alálanë álië, alálië á alála alálala alálaina aláliëcorne tul- tulë tula tulë, tuli- tuluva tulle, túlë utúlië á tulë tulala tulda tuliëcount not- note nóta note, noti- notuva nontë onótië á notë nótala nótina notiëcount up onot- onotë onóta onotë, onoti- onotuva onontë onótië á onotë onótala onótina onotië

  cover top- topë tópa topë, topi- topuva tompë otópië á topë tópala tópina topië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com15

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  cover tup- tupë tupa tupë, tupi- tupuva tumpë utúpië á tupë tupala túpina tupiëcover, down-roof untúpa- untúpa untùpëa untúpa untùpuva untùpanë unúntupië,

  úntupië á untúpa untùpala untúpaina untúpië

  crumble ruxa- ruxa rùxëa ruxa ruxuva ruxanë urúxië á ruxa ruxala ruxaina ruxiëcut rista- rista ristëa rista ristuva ristanë iristië á rista ristala ristaina ristiëcut off hóciri- hócirë hócíra hócirë hóciruva hócirnë ohócirië á hócirë hócirila hócirina hóciriëdance lilta- lilta liltëa lilta liltuva liltanë ililtië á lilta liltala liltaina liltiëdare verya- verya veryëa verya veryuva veryanë evérië, vérië á verya veryala veryaina veriëdeliver (save) falasta- falasta falastëa falasta falastuva falastanë afálastië á falasta falastala falastaina falastiëdeny lala- lala lálëa lala laluva lalanë, lallë alálië, á lala lalala lalaina laliëdepart vanya- vanya vanyëa vanya vanyuva vannë avánië, vánië á vanya vanyala vanyaina vanië

  desire mer- merë méra merë, meri- meruva mernë emérië ámerë mérala merna meriëdesire yesta- yesta yestëa yesta yestuva yestanë ihyestië á yesta yestala yestaina yestiëdespise nattira- nattira nattirëa nattira nattiruva nattiranë anattirië á nattirë nattirala nattirna nattiriëdestine martya- martya martyëa martya martyuva martyanë amartië á martya martyala martyaina martiëdie, fade fir- firë fíra firë, firi- firuva firnë ifírië, fírië á firë fírala fírna firiëdivide in middle perya- perya peryëa perya peryuva peryanë epérië á perya peryala péryaina periëdouble tatya- tatya tatyëa tatya tatyuva tatyanë atátië á tatya tatyala tatyaina tatiëdraw tuc- tucë túca tucë, tuci- tucuva tuncë utúcië á tuce tucala túcina tuciëdraw water calpa- calpa calpëa calpa calpuva calpanë acalpië á calpa calpala calpaina calpiëdraw, pull saca- /2 saca sacëa saca sacuva sácë asácië á saca sacala sacaina saciëdread alta- alta altëa alta altuva altanë áltië, aláltië á alta altala altaina altiëdream (impersonal) óla- + dative óla ólëa óla óluva olanë olólië, ólië á óla ólala ólaina ólië

  drink suc- sucë súca sucë, suci- sucuva suncë usúcië á sucë sucala súcina suciëeat mat- mate máta mate, mati- matuva mantë amátië á matë mátala mátina matiëemit light farya- farya faryëa farya faryuva farnë afárië á farya faryala faryaina, fariëenchant luhta- luhta luhtëa luhta luhtuva luhtanë uluhtië á luhta luhtala luhtaina luhtiëend (intransitive) telë- telë téla telë, teli- teluva telenë etélië átelë telela télina teliëend, cease tyel- tyelë tyéla tyelë, tyeli- tyeluva tyellë etyélië á tyelë tyélala tyelda tyeliëentrap (in a net) remba- remba rembëa remba rembuva rembanë erembië á remba rembala rembaina rembiëescape us- usë úsa usë, usi- usuva ussë usúsië, úsië á usë úsala úsina usiëestablish, fix tulca- tulca tulcëa tulca tulcuva tulcanë utulcië á tulca tulca tulcaina tulcië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com16

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  expire, die effir- effirë effíra effírë effíruva effírnë effírië á effírë effírala effírna effíriëfade sinta- sinta sintëa sinta sintuva sintanë isintië á sinta sintala sintaina sintiëfade vinda- vinda vindëa vinda vinduva vindanë ivindië,

  vindië á vinda vindala vindaina vindië

  fade vinta- vinta vintëa vinta vintuva vintë, vintanë

  ivintië, vintië á vinta vintala vintaina vintië

  fail quel- quelë quéla quelë, queli- queluva quellë equélië á quelë quelala quelda queliëfall lanta- lanta lantëa lanta lantuva lantanë/lanti

  ëalantië á lanta lantala lantaina lantië

  fasten tac- tacë táca tacë, taci- tacuva tancë atácië á tacë tácala tácina taciëfear (+ablative) ruc- rucë rúca rucë, ruci- rucuva runcë urúcië á rucë rùcala rúcina ruciëfetch tulta- tulta tultëa tulta tultuva tultanë utultië á tulta tultala tultaina tultiëfight mahta- mahta mahtëa mahta mahtuva mahtanë amahtië á mahta mahtala mahtaina mahtiëfill quat- quatë quáta quatë, quati- quantuva quantë aquátië á quatë quátala quátina, quatiëfind hir- hirë híra hirë, hiri- hiruva hirnë ihírië á hirë hirala hirna hiriëfind (accidentally?) tuv- tuvë túva tuvë, tuvi- tuvuva tùvë utúvië á tuvë tùvala túvina tuviëFix, set panya- panya panyëa panya panyuva panyanë apánië á panya panyala panyaina paniëflood oloiya- oloiya oloiyëa oloiya oloiyuva oloiyanë olólië, olóië á oloiya oloiyala oloyaina óloiëflow sir- sirë síra sirë, siri- siruva sirnë isírië ásirë sirala sirna siriëflow, float lutta- lutta luttëa lutta luttuva luttanë uluttië á lutta luttala luttaina luttiëflow, float lutu- luto lútua lutui lutúva lutunë ulútië á luto lutúla lutuina lutiëfly vil- vile víla vilë, vili- viluva villë ivílië, vílië á vilë vilala vilda viliëfly wil- wilë wíla wilë, wili- wiluva willë iwílië, wílië á wilë wilala wilda wiliëfly (take refuge) ruc- rucë rùca rucë, ruci- rucuva runcë urúcië árucë rúcala rúcina ruciëfoam fasta- fasta fastëa fasta fastuva fastanë afastië á fasta fastala fastaina fastiëfollow hilya- hilya hilyëa hilya hilyuva hilyanë ihílië á hilya hilyala hilyaina hiliëforce, press, thrust nir- nirë níra nirë, niri- niruva nindë inirnië á nira nirala nirna niriëforge maca- maca mácëa maca macuva macanë amácië ámaca mácala macaina maciëforgive avatyar- avatyarë avatyara avatyarë avatyaruva avatyaranë avatyarië á avatyarë avatyarala avatyarna avatyariëforgive (+dative of person forgiven)

  apsene- apsenë apsénëa apsenë apsenuva apsennë apsénië á apsenë apsénala apseneina apsenië

  free faina- faina fainëa faina fainuva fainanë afainië á faina fainala fainaina fainiëfree rúna- rúna rúnëa rúna rúnuva rúnanë urúnië á rúna rúnala rúnaina ríniëgather, collect hosta- hosta hostëa hosta hostuva hostanë ohostië á hosta hostala hostaina hostie

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com17

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  get old yerya- yerya yeryëa yerya yeryuva yernë eyérië á yerya yeryala yeryaina yeriëgive anta- anta antëa anta antuva antanë, ánë ántië, anántië á anta antala antaina antië

  gleam (white) ilca- ilca ilcëa ilca ilcuva ilcanë ililcië, ilcië á ilca ilcala ilcaina ilciëglint tin- tinë tína tinë, tini- tinuva tinnë itínië átinë tinala tinna tiniëglitter mirilya- mirilya mirilyëa mirilya mirilyuva mirillë imírilië á mirilya mirilyala mirilyaina miriliëgo lenna- lenna lennëa lenna lennuva lendë elennië á lenna lennala lennaina lenniëgo round, return pel- pelë péla pelë, peli- peluva pelle epélië á pelë pélala pelda peliëgo, proceed lelya- lelya lelyëa lelya lelyuva lendë elélië á lelya lelyala lelyaina leliëgovern tur- turë túra turë, turi- turuva turnë utúrië á turë tùrala turna turiëgrasp mapa- mapa mapëa mapa mapuva mapanë amápië á mapa mapala mapaina mapiëgrowl nuru- nuro nurua nurui nurúva nurunë unurië á nuro nurula nuruina nuriëgrowl nurru- nurro nurrua nurrui nurrúva nurrunë unurrië á nurro nurrula nurruina nurriëgrowl, snarl yarra- yarra yarrëa yarra yarruva yarranë ayarrië á yarra yarrala yarraina yarriëguess intya- intya intyëa intya intyuva intyanë inintië, intië á intya intyala intyaina intiëhallow aista- aista aistëa aista aistuva aistanë ahaistië á aista aistala aistana aistiëhammer namba- namba nambëa namba nambuva nambanë anambië á namba nambala nambaina nambiëhandle mahta- mahta mahtëa mahta mahtuva mahtanë amahtië á mahta mahtala mahtaina mahtiëhang, dangle linga- linga lingëa linga linguva linganë ilingië á linga lingala lingaina lingiëharp nanda- nanda nandëa nanda nanduva nandanë anandië á nanda nandala nandaina nandiëharp tanta- tanta tantëa tanta tantuva tantanë atantië á tanta tantala tantaina tantiëhate teve- tevë téva tevë, tevi- tevuva tévenë etévië átevë tevala tévina teviëhave an impulse, becompelled to do something

  horya- horya horyëa horya horyuva hornë ohorië á horya horyala horyaina horië

  have, possess harya- harya haryëa harya haryuva harnë ahárië á harya tévala haryaina hariëheal, renew envinyata- envinyata envinyatëa envinyata envinyatuva envinyatánë envinyatië á envinyata envinyatála envinyanta envinyatië

  hear hlar- hlarë hlára hlarë, hlari- hlaruva hlarnë ahlárië á hlarë hlárala hlarna hlariëhear ten- tenë téna tenë, teni- tenuva tennë eténië á tenë tenala tenna teniëheave amorta- amorta amortëa amorta amortuva amortanë ámortië,

  amámortiëá amorta amortala amortaina amortië

  heave (intransitive, of heavy things)

  rúma- rúma rúmëa rúma rúmuva rúmanë urúmië á rúma rúmala rúmaina rúmië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com18

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  heed cim- cimë címa cimë, cimi- cimuva cimnë icímië a cimë címala cimna cimiëhew pelecta- pelecta pelectëa pelecta pelectuva pelectanë epélectië á pelecta pelectala pelectaina pelectiëhew pelehta- pelehta pelehtëa pelehta pelehtuva pelehtanë epélehtië á pelehta pelehtala pelehtaina pelehtiëhew (with sword) mac- macë máca macë, maci- macuva mancë amácië á macë mácala mácina maciëhide lom- lomë lóma lomë, lomi- lomuva lomnë olómië á lomë lómala lomna lomiëhide moru- moro mórua morwë morúva morunë omórië á moro morúla moruina moriëhide nurta- nurta nurtëa nurta nurtuva nurtanë unurtië á nurta nurtala nurtaina nurtiëhollow out unca- unca uncëa unca uncuva uncanë uhuncië,

  huncië á unca uncala uncaina uncië

  howl húna- húna húnëa húna húnuva húnanë uhúnië á húna húnala húnaina húniëhunt (pursue) roita- roita roitëa roita roituva roitanë oroitië á roita roitala roitaina roitiëilluminate- calya- calya calyëa calya calyuva calyanë acálië á calya calyala calyaina caliëimpel (impersonal) or- + dative orë óra orë, ori- oruva oranë, ornë orórië, órië á ora órala orna oriëimpel (impersonal) ora- ora órëa ora oruva oranë, ornë orórië, órië a ora órala oraina oriëindicate, show tana- tana tanëa tana tanuva tananë atánië á tana tanala tanaina taniëinduce sahta- sahta sahtëa sahta sahtuva sahtanë asahtië á sahta sahtala sahtaina sahtiëinsert mitta- mitta mittëa mitta mittuva mittanë imittië á mitta mittala mittaina mittiëinvent, originate auta- /2 auta autëa auta autuva autanë avánië á auta autala vanwa autiëit happens (impersonnal)

  marta- marta martëa marta martuva martanë amartië á marta martala martaina martië

  jerk rihta- rihta rihtëa rihta rihtuva rihtanë irihtië á rihta rihtala rihtaina rihtiëjudge ham- hamë háma hamë, hami- hamuva hamnë ahámië á hamë hámala hamna hamiëjudge nam- namë náma namë, nami- namuva nammë anámië ánamë námala namna namiëjudge nav- navë náva navë, navi- navuva navë anávië á navë navala navina naviëjump cap- capë cápa capë, capi- capuva campë acápië á capë cápala cápina capiëkindel tintila- tintila tintilëa tintila tintiluva tintilanë itintilië á tintila tintila tintilaina tintiliëkindle narta- narta nartëa narta nartuva nartanë anartië á narta nartala nartaina nartiëkindle (set light to) calta- calta caltëa calta caltuva caltanë acaltië á calta caltala caltaina caltiëknock tamba- tamba tambëa tamba tambuva tambanë atambië á tamba tambala tambaina tambiëlabour móta- móta mótëa móta mótuva mótanë omótië á móta mótala mótaina mótiëlament naina- naina nainëa naina nainuva nainanë anánië á naina nainala nainaina nainiëlament nainaina- nainaina nainainëa nainaina nainainuva nainainë anainainië á nainaina nainainala nainainaina nainainiëlament nyéna- nyéna nyénëa nyéna nyénuva nyénanë enyénië á nyéna nyénala nyénaina nyéniëlaugh lala- lala lálëa lala láluva lalanë alálië á lala lálala lalaina lalië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com19

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  lead tulya- tulya tulyëa tulya tulyuva tulyanë utúlië á tulya tulyala tulyaina tuliëlead mittanya-

  (+allatif)mittanya mittanyëa mittanya mittanyuva mittanyanë imittanië á mittanya mittanyala mittanyaina mittanië

  leap halta- halta haltëa halta haltuva haltanë ahaltië á halta haltala haltaina haltiëleave lesta- lesta lesteä lesta lestuva lendë elestië á lesta lestala lestaina lestiëleave physically auta- /1 auta autëa auta autuva oantë oantië á auta autala vanwa autiëleave, go away auta- /1 auta autëa auta autuva anwë, vánë avánië á auta autala vanwa autiëlessen pica- pica picëa pica picuva picanë ipícië ápica pícala picaina piciëlick lav- lave láva lavë, lavi- lavuva lávë alávië á lavë lávala lávina laviëlick sulp- sulpë sulpa sulpë, sulpi- sulpuva sulppë usulpië á sulpë sulpala sulpina sulpiëlick (frequentative) lapsa- lapsa lapsëa lapsa lapsuva lapsanë alapsië á lapsa lapsala lapsaina lapsiëlie (horizontally) caita- caita caitëa caita caituva caitanë acaitië á caita caitala caitaina caitiëlie heavy lumna- lumna lumnëa lumna lumnuva luvë ulumnië á lumna lumnala lumnaina lumniëlinger lenda- lenda lendëa lenda lenduva lendanë elendië á lenda lendala lendaina lendiëlisten lasta- lasta lastëa lasta lastuva lastanë alastië á lasta lastala lastaina lastiëloathe, abhor yelta- yelta yeltëa yelta yeltuva yeltanë eyeltië á yelta yeltala yeltaina yeltiëlong for milya- milya milyëa milya milyuva milyanë imílië á milya milyala milyaina miliëlook at yéta- yéta yétëa yéta yétuva yétanë eyétië áyéta yétala yétaina yétiëloose, slacken lehta- lehta lehtëa lehta lehtuva lehtanë elehtië á lehta lehtala lehtaina lehtiëloose, slacken lenca- lenca lencëa lenca lencuva lencanë elencië á lenca lencala lencaina lenciëlove mel- melë méla melë, meli- meluva mellë emélië á melë mélala melda meliëlower, brood luvu- luvo lúvua luvui luvúva luvunë ulúvië á luvo luvúla luvuina luviëmake network or lace raita- /1 raita raitëa raita raituva raitanë araitië á raita raitala raitaina raitië

  manage mahta- mahta mahtëa mahta mahtuva mahtanë amahtië á mahta mahtala mahtaina mahtiëmar hasta- hasta hastëa hasta hastuva hastanë ahastië á hasta hastala hastaina hastiëname etrúna- eterúna aterúnëa eterúna eterúnuva eterúnanë etrúnië á eterúna eterúnala eterúnaina eterúniënot be, not do um- umë umëa umë, umi- úva úmë uhúmië,

  húmië á umë umela umna umië

  not to do hum- humë húma humë humuva húmë uhúmië á huma humala humna humiëopen wide palu- palo pálua palwë, palwi- palúva palunë apálië á palo palúla paluina palië

  open wide, expand panta- panta pantëa panta pantuva pantanë apantië á panta pantala pantaina pantiëovershadow telta- telta teltëa telta teltuva teltanë eteltië á telta teltala teltaina teltië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com20

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  pain, torment nwalya- nwalya nwalyëa nwalya nwalyuva nwalyanë anwálië á nwalya nwalyala nwalyaina nwaliëpick up with fingers lepta- lepta leptëa lepta leptuva leptanë eleptië á lepta leptala leptaina leptiëplay tyal- tyalë tyála tyalë, tyali- tyaluva tyallë atyálië á tyalë tyálala tyalda tyaliëpour (intransitive) ulya- ulya úlëa ulya ulyuva ullë ulúlië, ulië á ulya ulyala ulyaina uliëpour (transitive) ulya- ulya úlëa ulya ulyuva ulyanë, ulúlië, ulië á ulya ulyala ulyaina uliëpout penga- penga pengëa penga penguva penganë epengië á penga pengala pengaina pengiëpray arca- arca arcëa arca arcuva arcanë árcië á arca arcala arcaina arciëpray hyam- hyamë hyama hyamë,

  hyami-hyamuva hyammë ahyámië á hyama hyamala hyamna hyamië

  prick, sting etelehta- etelehta etelehtëa etelehta etelehtuva etelehtanë etelehtië á etelehta etelehtala etelehtaina etelehtiëprick, sting nasta- nasta nastëa nasta nastuva nastanë anastië á nasta nastala nastaina nastiëprolong taita- taita taitëa taita taituva taitanë atáitië á taita taitala taitaina taitiëprotect varya- varya varyëa varya varyuva varyanë avárië, várië á varya varyala varna variepuff hwesta- hwesta hwestëa hwesta hwestuva hwestanë ehwestië á hwesta hwestala hwestaina hwestiëpursue, look for saca- /1 saca sacëa saca sacuva sácë asácië á saca sacala sacaina saciëput an end to metya- metya metyëa metya metyuva metyanë emétië á metya metyala metyaina metiëquarrel costa- costa costëa costa costuva costanë ocostië á costa costala costaina costiëraise amu- amo ámua amwë, amwi- amúva amunë ámië,

  amámiëá amo amúla amuina amië

  reach racta- racta ractëa racta ractuva ractanë aractië á racta ractala ractaina ractiërecall, remember er- erë éra erë, eri- eruva ernë ehernië á erë erala erna eriëreceive tuvu- tuvo túvua tuvui tuvúva tuvunë utúvië á tuvo tuvúla tuvuina tuviëredeem, deliver fanta- fanta fantëa fanta fantuva fantanë afantië á fanta fantala fantaina fantiërefill enquat- enquatë enquáta enquatë,

  enquati-enquantuva enquantë enquátië á enquatë enquátala enquátina enquatië

  refuse, prohibit áva- áva ávëa ava avuva avanë ávië, avávië áva avala avaina aviërefuse, say no avaquet- avaquetë avaquéta avaquetë,

  avaqueti-avaquetuva avaquentë avaquetië á avaquetë avaquétala avaquetina avaquetië

  refuse, say no váquet- váquetë váquéta váquetë, váqueti-

  váquetuva váquentë aváquétië, vaquetië

  á váquetë váquétala váquetina váquetië

  release lerya- lerya leryëa lerya leryuva leryanë elérië á lerya leryala leryaina leriëremember esta- esta estëa esta estuva estanë ehestië, estië á esta estala estaina estië

  rend narca- nara narcëa narc narca narcanë anarcië á narca narcala narcaina narcië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com21

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  renew enyal- enyalë enyála enyalë, enyali-

  enyaluva enyallë enayálië á enyala enyalala enyalla enyaië

  rest ser- serë séra serë, sen- seruva sendë esérië áserë serala serna senëreturn, come back entul- entulë entúla entulë, entuli-entuluva entullë entúlië á entulë entulala entulda entulië

  rise, raise orta- orta ortëa orta ortuva ortanë orortië, ortië á orta ortala ortaina ortie

  roof tópa- tópa tópëa tópa tópuva tópanë otópië á tópa tópala tópaina tópaiërule heru- hero hérua herwë, herwi-herúva herunë ehérië herúla heruina herië

  rule (divine power) vala- vála valëa valë, vali- valuva valanë aválië, válië a vala válala valaina valiërule, govern vard- varda vardëa varda varduva varnë avardië,

  vardië á varda vardala vardina vardië

  sail cir- cirë círa cirë, ciri- ciruva cirnë icírië a cirë círala cirna ciriësay quet- quetë quéta quetë, queti- quetuva quentë equétië á quetë quétala quétina quetiëscatter, blow about winta- winta wintëa winta wintuva wintanë iwintië,

  wintië á winta wintala wintaina wintië

  see cen- cenë céna cenë, ceni- cenuva cennë ecénië á cena cénala cenna ceniësee vél- velë véla velë, veli- véluva vélanë evélië, vélië á véla vélala vélda véliësend lelta- lelta leltëa lelta leltuva leltanë eleltië á lelta leltala leltaina leltiësend, cause to go menta- menta mentëa menta mentuva mentanë ementië á menta mentala mentaina mentiëset (of the sun) numenda- númenda númendëa númenda númenduva númendanë unúmendië á númenda númendala númendaina númendië

  set (of thesun) númeta- númeta númetëa númeta númetuva númetanë unúmetië á númeta númetala númetaina númetiëshine cal- calë cála calë, cali- caluva callë, caltanë acálië á calë cálala calda calië

  shine (white) ninquita- ninquita ninquitëa ninquita ninquituva ninquitanë ininquitië á ninquita

  ninquitala ninquitaina ninquitië

  shine (white) freq. sisila- sisila sisilëa sisila sisiluva sisilanë isísilië á sisila sisílala sisilaina sisiliëshine (with white light)

  sil- silë síla silë, sili- siluva sillë isílië ásilë silala silda silië

  shout rama- rama rámëa rama ramuva ramanë arámië árama rámala ramaina ramiësing linda- linda lindëa linda linduva lindanë ilindië á linda lindala lindaina lindiësing lir- lire líra lirë, liri- liruva lirnë ilirië á lire lirala lirna lirië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com22

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  sip salpa- salpa salpëa salpa salpuva salpanë asalpië á salpa salpala salpaina salpiësit ham- hamë háma hamë, hami- hamuva hamnë ahámië á hamë hámala hamna hamiësit har- harë hára harë, hari- haruva handë ahárië á harë hárala harna hariëslumber lor- lorë lóra lorë, lori- loruva lornë olórië á lorë lórala lorna loriëslumber muru- muro múrua murwë murúva murunë umúrië á muro murúla muruina muriësnare rem- remë réma remë, remi- remuva remmë erémië á remë remala remna remiësound lamya- lamya lamya lamya lamyuva lamnë alámië á lamya lamyala lamyaina lamiësow rer- rerë réra rerë, reri- reruva rendë erérië árerë rérala rerna reriësparkle ita- ita itëa ita ituva itanë ihitië, itië á ita itala itaina itiësparkle tintina- tintina tintinëa tintina tintinuva tintinanë itintinië á tintina tintinala tintinaina tintiniëspeed, urge horta- horta hortëa horta hortuva hortanë ohortië á horta hortala hortaina hortiëspread, open wide palya- palya palyëa palya palyuva palyanë apálië á palya palyala palyaina paliësprout locta- locta loctëa locta loctuva loctanë oloctië á locta loctala loctaina loctiësprout lohta- lohta lohtëa lohta lohtuva lohtanë olohtië á lohta lohtala lohtaina lohtiësprout tuia- tuia tuiëa tuia tuiuva tuianë utúië á tuia tuiala tuiaina tuiësquat haca- haca hácëa haca hacuva hacanë ahácië á haca hácala hacaina haciëstain vahta- vahta vahtëa vahta vahtuva vahtanë avahtië,

  vahtië á vahta vahtala vahtaina vahtië

  sting eterúna- eterúna aterúnëa eterúna eterúnuva eterúnanë eterúnië á eterúna eterúnala eterúnaina eterúniëstop pusta- pusta pustëa pusta pustuva pustanë upustië á pusta pustala pustaina pustiëstop, block tap- tape tápa tapë, tapi- tapuva tampë atápië á tape tapala tápina tapiestop, not allow to nuhta- nuhta nuhtëa nuhta nuhtuva nuhtanë unuhtië á nuhta nuhtala nuhtaina nuhtiëstray ranya- ranya ranyëa ranya ranyuva rannë aránië á ranya ranyala ranyaina raniëstray about mista- mista mistëa mista mistuva mistanë imistië á mista mistala mistaina mistiëstrech out rahta- rahta rahtëa rahta rahtuva rahtanë arahtië á rahta rahtala rahtaina rahtiëstretch lenu- leno lénua lenwë lenúva lenunë elénië á leno lenúla lenuina leniëstride telconta- telconta telcontëa telconta telcontuva telcontanë etelcontië á telconta telcontala telcontaina telcontiësuffice fifíru- fifíro fífírua fifírui fifírúva fifírúnë ifífirië á fifíro fifírúla fifíruina fifíriësummon naham- nahamë naháma nahamë,

  nahami-nahamuva nahamnë anáhamië á hahamë nahámala nahamna nahamië

  summon yal- yalë yála yalë, yali- yaluva yallë ayálië, yálië á yalë yálala yalda yaliësuppose ista- ista istëa ista istuva sintë isintië, sintië á ista istala istaina istië

  swell tiuya- tiuya tiuyëa tiuya tiuyuva tiunë utúië á tiuya tiuyala tiuyaina tiuië?

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com23

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  swirl, girate hwinya- hwinya hwinyëa hwinya hwinyuva hwinnë ihwínië á hwinya hwinyala hwinyaina hwinië-tap tam- tamë tama tamë, tami- tamuva tamnë atámië á tamë tamala tamna tamiëtaste tyav- tyavë tyáva tyavë, tyavi- tyavuva tyavë,

  tyambëatyávië á tyavë tyávala tyávina tyavië

  tell nyar- nyarë nyára nyarë, nyri- nyaruva nyarnë anyárië á nyarë nyárala nyarna nyariëterrify ruhta- ruhta ruhtëa ruhta ruhtuva ruhtanë uruhtië á ruhta ruhta ruhtaina ruhtiëthank, give thanks hanta- hanta hantëa hanta hantuva hantanë ahantië á hanta hantala hantaina hantiëthink, reflect sana- sana sanëa sana sanuva sananë asánië á sana sánala sanaina saniëthrive al- alë ála alë, ali- aluva allë álië, alálië á alë álala alda aliëthrive ala- ala álëa ala aluva alanë álië, alálië á ala alala alaina aliëto twang, to make a twang

  tinga- tinga tingëa tinga tinguva tinguva itingië á tinga tingala tingaina tingië

  touch (literally) appa- appa appëa appa appuva appanë áppië, appápië

  á appa appala appaina appië

  trade manca- manca mancëa manca mancuva mancanë amancië á manca mancala mancaina manciëtwinkle tinta- tinta tintëa tinta tintuva tintanë itintië á tinta tintala tintaina tintiëtwist ric- ricë ríca ricë, rici- ricuva rince irícië áricë ricala ricína riciëunderstand, know about

  hanya- hanya hanyëa hanya hanyuva hanyanë ahánië á hanya haryala hanyaina hanië

  veil faut- fautë fauta fauta fautuva fauntë afautië á fautë fautala fautina fautiëveil vasarya- vasarya vasaryëa vasarya vasaryuva vasaryanë avásarië,

  vásarië á vasarya vasaryala vasaryaina vasarië

  wake up eccoita- eccoita eccoitëa eccoita eccoituva eccoitanë eccoitië á eccoita eccoitala eccoitaina eccoitiëwalk vanta- vanta vantëa vanta vantuva vantanë avantië,

  vantië á vanta vantala vantaina vantië

  war (make war upon) ohtacar- ohtacarë ohtacára ohtacarë, ohtacari-

  ohtacaruva ohtacarnë ohohtacarië, ohtacárië

  á ohtacarë ohtacárala ohtacarna ohtacárië

  watch cenda- cenda cendëa cenda cenduva cendanë ecendië á cenda cendala cendaina cendiëwatch tir- tire tíra tirë, tiri- tiruva tirnë itírië átirë tirala tirna tiriëweave lanya- lanya lanyëa lanya lanyuva lanyanë alánië á lanya lanyala lanyaina laniëwed vesta- vesta vestëa vesta vestuva vestanë evestië,

  vestië á vesta vestala vestaina vestië

  whisper lussa- lus sa lussëa lussa lussuva lussanë ulussië á lussa lussala lussaina lussiëwish to go somewh. mina- mina minea mina minuva minane imínië a mina minala mmaina minië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com24

 • Quenya Verb Chart v. 1.0

  ���������� ����

  ����

  ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ������

  ���������

  �������

  ���������

  �����

  wound harna- harna harnëa harna harnuva harnanë aharnië á harna harnala harna harniëwrite tec- tecë téca tecë, teci- tecuva tencë etécië átecë tecala técina teciëyawn yanga- yanga yangëa yanga yanguva yanganë ayangië,

  yangië á yanga yangala yangaina yangië

  Presented by http://www.ambar-eldaron.com25