Utv£¤rdering av st£¶dinsatser f£¶r barn som upplevt ... FamR 261...

download Utv£¤rdering av st£¶dinsatser f£¶r barn som upplevt ... FamR 261 Barn BUP 576 Barn Basdatablad barn

of 12

 • date post

  04-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Utv£¤rdering av st£¶dinsatser f£¶r barn som upplevt ... FamR 261...

 • 2011-11-25

  1

  www.gu.se

  Syfte, upplägg och genomförande Linnéa Almqvist

  Projektkoordinator

  Linnea.Almqvist@psy.gu.se

  Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin

  familj

  www.gu.se

  Regeringsuppdrag

  Hösten 2007 regeringsbeslut om en Nationell handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2007/08: 39)

  Dåvarande IMS vid Socialstyrelsen gav år 2008 professor Anders Broberg, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, i uppdrag att utvärdera effekterna av stödinsatser riktade till barn som bevittnat våld mot mamma

 • 2011-11-25

  2

  www.gu.se

  Projektgruppen bestod av Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet

  Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads universitet

  Åsa K Cater & Anna Forssell, Örebro universitet

  Maria Eriksson & Clara Iversen, Uppsala universitet

  www.gu.se

  Studiens syfte och frågeställningar

  Syfte: att studera förändringar i barns hälsa och välbefin- nande efter stödinsatser för barn som bevittnat våld mot sin mamma, inklusive:

  • Beskriva barnens situation utifrån vårdnad, boende, umgänge och utsatthet för våld, samt barnens hälsa och välbefinnande när insatsen påbörjades

  • Förändrades barnens hälsa och välbefinnande från när insatsen påbörjades till ett år senare och skiljde sig förändringen åt mellan olika typer av insatser?

  • Hur stor andel av barnen hade problem på klinisk nivå gällande allmän psykisk ohälsa och posttraumatiska symtom före och efter de olika insatserna?

  • Vad tyckte mammorna och barnen om de insatser de hade fått? Skiljde sig deras ”nöjdhet” mellan olika insatser?

 • 2011-11-25

  3

  www.gu.se

  Val av verksamheter till studien

  • RCT studie inte möjligt

  • Under våren 2008 kontakt med verksamheter inriktade på att ge stöd till barn som bevittnat våld mot mamma.

  • Väl etablerade

  • Kunna beskriva sin metod

  • Finansiellt och personellt rimligt stabila

  • Rimliga ur datainsamlings synvinkel (mellersta Sverige)

  • Jämföra med varandra OCH med realistiska alternativ: Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), Skyddade boenden och Socialtjänsten (IFO och Familjerätt).

  www.gu.se

  Inkluderade verksamheter

  1. Verksamheter med särskild inriktning på barn som bevittnat våld mot mamma

  • Trappan - individuella krissamtal med barn enligt Trappan- modellen (Arnell & Ekbom):

  • Etablera kontakt

  • Rekonstruktion

  • Förmedla kunskap om krisreaktioner

  • 4 - 10 samtal

  (Frizon Södertälje, Trappan Uppsala, Gruppverksamheten Fridlyst Huddinge)

 • 2011-11-25

  4

  www.gu.se

  Inkluderade verksamheter (forts)

  1. Verksamheter med särskild inriktning på barn som bevittnat våld mot mamma

  • Gruppstöd för barn utifrån en anpassad version av CAP Children Are People too (Bojen Göteborg, Grinden Gävle)

  • Gruppbehandling av barn inom ramen för myndighetssam- verkan, Utväg. (Utväg Göteborg, Utväg Skaraborg)

  • Traumafokuserad korttidsterapi i grupp (BUP Grinden Stockholm)

  • 10 - 15 ggr i grupp

  www.gu.se

  Inkluderade verksamheter (forts)

  2. Jämförelseverksamheter med stödjande insatser för barn

  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP Skärholmen, BUP Värmland, BUP Gamlestaden)

  • Socialtjänstens IFO (Individ o familjeomsorg, Karlstad och Kristinehamn)

  • Skyddade boenden (Siri Uppsala, Kvinnohuset Örebro)

  3. Jämförelseverksamhet utan stödjande insatser för barn

  • Socialtjänsten familjerätt (Familjerättsbyrån Göteborg)

 • 2011-11-25

  5

  www.gu.se

  16 verksamheter i fem grupper

  VÅ-Grupp VÅ-Individ BUP Sbo/IFO FamR

  www.gu.se

  Hur gick studien till?

  Alla verksamheter: Basdatablad för alla nybesök Rekrytering av forskningsdeltagare från BUP och Socialtjänstverk- samheter genom “screening” av nybesök

  • Systematisk undersökning av förekomsten av våld mot mamma med hjälp av Partner Violence Screening (PVS).

  • Mammor vars svar indikerade att de varit utsatta för våld i en nära relation informerades om projektet och tillfrågades om deras namn och telefonnummer fick lämnas till forsknings-projektets kontaktperson för mer information.

 • 2011-11-25

  6

  www.gu.se

  IFO 72 Barn

  FamR 261 Barn

  BUP 576 Barn

  Basdatablad barn 3-13 år

  Tillfrågade om förekomst av våld

  Barnen vars mammor utsatts för våld

  IFO 63 Barn (88%)

  FamR 230 Barn (88%)

  BUP 473 Barn (82%)

  IFO 43 Barn (68%)

  FamR 150 Barn (65%)

  BUP 111 Barn (23%)

  www.gu.se

  Forskningsdeltagare

  • Mammorna – grundläggande kunskap i Svenska språket (möjlighet att genomföra intervjun utan tolk)

  • Barn i åldern 3 - 13 år

  • Barn 9 - 13år egna informanter

  • Förövare med gemensam vårdnad

  - behövde vara informerade om att barnet deltog i stödinsats

  - ge samtycke till att barn 9 - 13år fick delta som egen informant

 • 2011-11-25

  7

  www.gu.se

  Etiska överväganden

  • Godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr. 565-08)

  • Svåraste frågan – gemensam vårdnad

  Samtyckesblankett skickades till pappan under förutsättning:

  a) Att mamman och barnet själva samtyckt till att delta

  b) Att mamman accepterade att vi tog kontakt med pappan (en förutsättning för barnets deltagande vid gemensam vårdnad)

  • Pappan erbjöds möjligheten att fylla i formulär om sig och sitt barn

  www.gu.se

  Hur gick studien till?

  Upprepad mätning vid tre tillfällen:

  T1 – Förmätning; före eller i samband med att stödinsatsen påbörjades

  T2 – Eftermätning (4 - 6 månader senare) efter avslutad stödinsats

  T3 – Ettårsuppföljning (11 - 13 månader efter förmätningen)

  Rekrytering av forskningsdeltagare (T1) påbörjades i augusti 2008 och avslutades i april 2010.

  Sista ettårsuppföljningen (T3) gjordes i mars 2011.

 • 2011-11-25

  8

  www.gu.se

  Hur gick studien till? (forts)

  Oberoende intervjuare genomfört insamlingen

  • Intervju med mamman om henne själv bakgrund, relationen till förövaren, utsatthet, nuvarande livssituation, socialt stöd mm.

  • Intervju med mamman om barnet (en intervju om varje barn), bakgrund, relationen till förövaren mm.

  • Intervju med barnet (9-13 år) skola och fritid, familjesituation, mm.

  www.gu.se

  Hur gick studien till? (forts) Standardiserade skattningsskalor

  Mamma om sig själv

  •Förekomst av våld i nära relationer (CTS-2)

  •Allmän psykisk ohälsa (SCL-90)

  •Posttraumatisk stress (IES)

  •Känsla av sammanhang (KASAM)

  •Upplevd livskvalitet (Stegen)

 • 2011-11-25

  9

  www.gu.se

  Hur gick studien till? (forts)

  Standardiserade skattningsskalor

  Mamma om barnet •Styrkor och svårigheter hos barn (SDQ)

  •Social kompetens (Soc-komp)

  •Emotionell reaktivitet/regleringsfömåga (ER-P)

  •Våld barnet upplevt (CTS-2)

  www.gu.se

  Hur gick studien till? (forts)

  Standardiserade skattningsskalor

  Barnet om sig själv •Våld barnet bevittnat (VBB)

  •Social känslighet

  •Trauma (TSCC)

  •Trygghet i relation till mamma/pappa (JoMM/P)

  •Hur mår du?

 • 2011-11-25

  10

  www.gu.se

  Barn och mammor som deltog i studien

  321 vuxna med 428 barn accepterade att kontaktas av forskningspersonalen för att få mer information om studien

  Sammanlagt inkluderades

  227 vuxna informanter varav

  219 mammor som utsatts för våld i sin nära relation, som lämnade uppgifter om

  315 barn mellan 3 och 13 år (47% flickor), varav

  69 barn mellan 9 och 13 år själva deltog som informanter.

  www.gu.se

  Barn och mammor som deltog i studien

  321 vuxna med 428 barn accepterade att kontaktas av forskningspersonalen för mer information om studien

  227 vuxna informanter och 315 barn som samtycker till forskning

  Bortfall redan innan första mättillfället, pga.

  • Ville inte längre

  • Inte orkade med fler kontakter för sig själv eller sitt barn

  • Så svårt att få till intervju att det tillslut inte blev av

  • Rädsla

 • 2011-11-25

  11

  www.gu.se

  Barn och mammor som deltog i studien

  Bortfall av forskningsdeltagare Av de 315 barnen vid T1

  Bortfall vid T2: 28 procent (87 barn)

  Bortfall vid T3: 38 procent (119 barn)

  Av de 69 barnen i ålder 9-13 som var egna informanter vid T1

  Bortfall vid T2: 32 procent (22 barn)

  Bortfall vid T3: 48 procent (33 barn)