Uspjeh i smisao

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Karika koja nedostaje

Transcript of Uspjeh i smisao

 • MARIO UVELA

  USPJEH I SMISAOKARIKA KOJA NEDOSTAJE

  PRIJATELJ VAEG USPJEHA KATELA, 2013

 • 4Uspjeh i smisao 5

  IMPRESUM:

  USPJEH I SMISAO -Karika koja nedostajeMario uvela

  Nakladnik: Prijatelj vaeg uspjehaGrafika priprema: Ivana uvelaSlike: Dinko BekavacTiskara: Printanje.hrKatela, 2013. ISBN 978-953-57768-3-3

 • 4 5 Uspjeh i smisao

  UVOD

  Dajte ovjeku ribu; nahranili ste ga za jedan dan. Nauite ovjeka da lovi ribu; nahranili ste ga za cijeli ivot.

  KINESKA POSLOVICA

  Mnogiljudinisuzadovoljnisvojimivotom,alisebojebilotounjemupromijeniti.Promjenajetolikobolnadaeoniradijepatiti,bitinesretni,zanemarivatisvojeeljeipotrebesvedoknedotaknudno.Nekaistraivanjapokazujudajemanjeod15%ljudizadovoljnokvalitetomivotakojegive,izegaproizlazidaostalih85%ljudinijezadovoljno.Nijelitozabrinjavajue?Zamisliteovjekakojijepaouprovalijupaseplaipomaknutismjestadamusenebidogodilotogore.Neeliriskiriatiibitispaendanebinaiaonanekiveiprob-lem.Takvihljudidanasimaposvuda,iivesvojeivoteulanojsig-urnosti,odbijanjuprihvaanjaodgvornostiivjenomzanovijetanju. Darvinjenegdjelijeporekao:Ne opstaju oni najvei i najjai, ve oni koji se uspiju prilagoditi.Opstajuonikojiseipakodvaenapromjenu.Nopromjene izazivajuotpore i ljudi ih izbjegavaju.Vje-rujemdauzimajuiovuknjiguusvojerukeivielitetupromjenu.Akovjerujetedamoeteboljeodovogatojesteiimatetoznaidajesazrelovrijemedasezaputitenatajput.Nokogamijenjati?Svi misle kako promjeniti svijet, a nitko ne misli kako promjeniti seberekaojeLavTolstoj.Iakobismonajradijemijenjalidrugetimenebismonitapostigli jer najvei nai problemi i dileme nalaze se ipak u nama.Oitojedamnogovieproblemaimamosasobomnegosadrugima,samotoneelimopriznatijerbitoznailodamoramomijenjatisebe.Samo je jedan kutak svemira koji sigurno moemo promijeniti, a to smo mi samirekaojeHeraklit.Zadrimosenanjemu.Otomenamgovoriisljedeapria.

  Kad bijah mlad i slobodan i kad moja mata nije poznavala granice, sanjao sam o tome da promijenim svijet. No postajah sve starijim i sve mudrijim i shvatih da se svijet ne eli promijeniti.Pomalo suzih svoje domete i odluih promijeniti samo svoju zemlju. Ali, i ona se inila postojanom. U svojim se starim danima, u jednom oajnikom pokuaju, namjerih promijeniti samo svoju obitelj, one meni najblie. Ali jao, ni oni to ne prihvatie.Sada, dok leim na svojoj samrtnikoj postelji, odjednom shvatih: da sam samo najprije promijenio sebe, svojim bih primjerom promijenio svoju obitelj.Oni bi mi svojim nadahnuem i ohrabrenjem dali snage kojom bih mogao poboljati svoju zemlju i, tko zna, moda bih tada mogao promijeniti svijet.

 • 6Uspjeh i smisao 7

  Postoje dva velika dana u ivotu dan kada se rodimo i dan kada shvatimo zato smo se rodili rekaojeWilliamBarclay.Traenjerazlogaivotatemeljnojeovjekovopitanje.inisedajeveinanaihproblemapovezanaupravostimetoneznamozatoivimo,tesetoodraavanaonokakoivimo.Nikadatonijebilotolikooitokaodanas,kadaivimouvremenubeznaa,obeshrabrenosti ibesper-spektivnosti. Shvatiti zato ivimo u konanici znai dobiti odgov-orenasvapitanja.Nojesmolisazrelidatraimoodgovornapitanjezato,pitanjesmislaivota.Samonamtiodgovorimogureizatojepromjenanunaizatosmominezadovljni. enjaovjekovabiajeusmjerenakasrei.Tojeenjadaseuspijeostvaritionotoseuvamanalazikaosjeme,odnosnodasedoneseplod.Svesposobnostiivrijednostinalazeseuovjekuujednompotencijaluilimoiirenjairasta.Unamasedaklenalazemnogemogunosti dobra, istine, pravednosti, ljepote, kreativnostiibezbrojdrugihvrijednosti.To jenaabit,naaduhovnapriroda.Nekaodtihsjemenjazauvijekostanusamosjemenjainikadasenerealiziraju.Noonakojaostvarimopostanunaivot.PhilBosmansjejednomrekao:Ne radi se o tome da ovjek uspije, nego da donese plod. Uspjeh, njega sam uiva. Plod, od njega ive drugi. Samotakomoemobitisretnijernismosamoostvariliuspjehveipostiglismis-aotogauspjeha.Kakogodzvalitoovjekovoostvarenjeuosobnimimeuljudskimodnosima,iliotkrivanjarazlogaivotaputjeisti,ato jeupoznavanjeonihuniverzalnihnaela,onih ispravnihzakonaivotanakojimasvepoiva.Nodonjihtrebadoi.Tojedinomoemouinitiakoupoznamosebeiupoznamosvijetokosebe.Stogakreni-monatajput.

  Vidik postaje iri kada otkrijete jednu jednostavnu injenicu, a to je da su sve oko vas, to nazivate ivotom, stvorili ljudi koji nisu bili nita pametniji od vas.

  STEVEJOBS

  Svijet se oko nas danas mijenja bre nego to mi bivamospremnidaprihvatimotupromjenu.Kadashvatimosadanjestanjestvarinjegovapravilaveiezavajuipoinjuvaitinekanovapravi-la.Svemirnasfascinirasvojomveliinomibrzinom.Izazoviskojimasedaklesuoavadananjiovjektraeodnjeganekudubljurazinurazmiljanjaidjelovanja,odnosnoveupripremljenost.Noovjekjebie koje razmilja i djeluje samou okviru prolosti i sagledavan-japosljedica.Kakoondapromjenitiovustarurazinurazmiljanjaipripremitisezanoveizazove?

 • 6 7 Uspjeh i smisao

  Naime da biste proitali neku knjigu vi prije svega moratepoznavati abecedu. Abeceda vam omoguuje susret sa svim kn-jigamakojepostoje.Upravo je toparadigmasagledavanjanovera-zinerazmiljanja.Toznaidamorateupoznatijednunovuabecedurazmiljanja,abecedupokojojdanasfunkcionirajuljudiistvari.Iakosvijetizgledakaosloenomjestoukojemjebezbrojpravilaonasesvamogudeifriratipoznavanjemtemeljnihpravila.Pitamosestogakojajetoabecedarazmiljanjakojanammoeomoguitisusretsasvimizazovima? to tomoe omoguiti kvalitetan pristup sadanjim izazovi-maiizazovimakojiesepojavitiunaojbliojidaljojmogunosti?Postojilinekasposobnostkojaeuvijekbitiaktualnaikojaenasprilagoavatisvakojnovonastalojsituaciji?Moglibismodanaemosposobnostikojesenalazekaozajednikinazivniksvihsposobnosti.Radisesposobnostimasluanja,shvaanja,prihvaanja,otvaranja,usmjeravanjaidjelovanja.Onesunaaabecedaivota. Ovaknjigagovorionjima,sposobnostimaljudskeprirode.Onepostojebezobziraoemuseradi.Svetesposobnostidiosuprirod-nih zakona koje vasmogu odvesti do svakoga cilja premakojemunaumite poi. Ukoliko elite nauiti svirati klavir, otvoriti biznis,postati sporta, profesor, predava, bolji roditelj, programer, ku-harilinetostototemeljnesposobnostipostajupolazitesakojegasvakakomoratepoi.Mnogi ljudisvojputpremaciljueleubrzatiikretati sepreicama te izgraujusamospecifinusposobnostalionaihjakobrzoodvedeuzatvorenikrugsvojihmogunosti.Upravoihtaspecifinasposobnostbrzodovededozida.Natemeljnojrazinisvesusposobnostipovezaneistimprincipimaizatovodebeskrajnimmogunostimaljudskeprirode. Temeljnesusposobnostislikovitoreenopoputsanteledakojaspajavidljiviinevidljivisvijet.Sviproblemikojinastajunavidljivojraziniposljedicasunekogporemeajakojijenastaonanevidljivojrazi-ni.Beznae,cinizam,sagorijevanjenaposlu,mentalitetrtve,nesa-mostalnost, neumjerena elja za posjedovanjem stvari, nedostatakravnoteeimnogidrugifenomeniposljedicasunaenerazvijenostiutimsposobnostimaaliinastajukaonedostatakkljunihvrijednosti.Upravosuvrijednostigramatikanaegaivota,onapravilaizakojihstojeuniverzalniivotnizakoni.Tekkadauemoupodrujenaihsposobnosti ivrijednostimoemorazumijeticjelinunaegaivota isagledatisvakiproblemizkutacjeline.Tojenaeputovanje.

  Putovanje od tisuu kilometara mora poeti jednim korakom.KINESKA POSLOVICA

 • 8Uspjeh i smisao 9

  OVJEKOVAELJADASENADRASTE

  Zamislitedauposuduod5litarapokuavatenaliti10litaravode.toesedogoditi?Logikagovoridaeveinavodeprolitiidaesenaputnitisamo5litara.Iliakoimatedjejulopaticu,moetelisnjomeokopatipoljeodparhektara?Naravnodajeitonemoguamis-ija.Zamislitenadaljeovjekakojinamentalnomsklopuprosjenogovjeka iz 18. stoljeamora se suoavati sa izazovimadrutva 20stoljea.Dakakodatajovjekneeumijetirazumijetimnotvostvarikojeseokonjegadogaaju.Iupravotonamsesvakogadanadogaa.Nismo sazreli, odnosno nismo osposobljeni za izazove s kojima sesuoavamo.Izviemosenaneposlunodijete,nemoemokontroli-ratisvojeapetite,nemoemorazvitipotrebnesposobnosti,brzoodu-stanemoodsvogacilja,neplaniramosvojubudunostiostalo. Sveoveslikenamgovoredajenaastvarnostpodjeljenanarazine,nieivie,nesamoudrutvenomveiuosobnomkontekstu.Usvakodnevnimsituacijamaiodnosimamoemoprimjetitidasvakiovjekimadrugaijikapacitetonogosnovogtogainiovjekom,atosunjegovasvijestisloboda.Dokjesveuredunitaneprimjeujemo,no kada se pojavi problem to poinjemo shvaati kao nedostataksvijesti o sebi,drugome, situaciji, problemu ili izazovuukojemsenaemo,odnosnonedostakuslobodedapravilnoreagiranonapoje-dinidogaajilisituaciju.Iupravojetorazlogdazaponemoraditinasebi.MichaelJordanjejednomrekao:Dan kada prestajem da se usavravam je dan kada odlazim iz koarke. Tureenicumoereisvaki od nas. Dan kada prestanemo raditi na sebi postajem loijiovjek. Svaki se ovjek suoava s problemima, nomnogi problemapostanusvjesnitekkadaonikulminirajudobola,todakakonijedo-bro.Zamisliteovjekakojiulaziuvoduipostajesvjestantevodetekkadamuonadoedogrla.Onpoinjeonjojrazmiljatitekkadavienemoedisati,kadavienemaizbora.Problemisuupravopoputteslike.Nenastajuodjednomnegopostepeno.Svejeusvijetupostup-no.Samsvijet jenastajaopostupno i razvijaose tisuamagodina.Nomipoinjemoreagirati tekodnekihpragova.Upravozipragovinamgovoredapostojerazineunaembiu.Mnogitakonevidesvojeproblemejeronijonisudolidopojedinihpragova.Sljedeaprianamnajboljegovoriotimpragovima.

  - Reci mi, koliko tei jedna snjena pahuljica? - upita mala sjenica divlju golu-bicu.- Teina joj nije vea od nita - glasio je odgovor.

 • 8 9 Uspjeh i smisao

  - Onda ti moram ispriati jednu priu - ree sjenica - Sjedila sam na grani jele, blie deblu, kad je poeo padati snijeg. Nije padao kao meava, ve je padao kao u snu, bez urbe i estine. Budui da nisam imala pametnija posla, poeh brojati snjene pahuljice, koje su padale na granice i iglice moje grane. Do-brojala sam do broja tri tisue sedam stotina i jedne pahuljice. A kad je pala tri tisue sedam stotina i druga pahuljica, pahuljica o kojoj kae da joj teina nije vea od nita, grana se slomila.Rekavi to, mala je ptiica odjetjela.Golubica, koja je jo od vremena patrijarha Noe znamen mira, razmiljala je o ovoj prii, i na kraju rekla samoj sebi:- Ma kako se nekom inilo da je njegov mali glas nevaan za mir u svijetu, moda upravo on jo nedostaje.