Uspjeh Banke

Click here to load reader

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uspjeh Banke

 • 8/13/2019 Uspjeh Banke

  1/47

  PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

  FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

  MIRJANA GRUBIA

  MIKROEKONOMSKI I MAKROEKONOMSKI FAKTORI

  USPJENOSTI BANAKA

  SPECIJALISTII RAD

  BANJA LUKA, SEPTEMBAR 2008.

 • 8/13/2019 Uspjeh Banke

  2/47

  Grubia Mirjana Specijalistiki rad

  1

  PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

  FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

  MIKROEKONOMSKI I MAKROEKONOMSKI

  FAKTORI USPJENOSTI BANAKA

  SPECIJALISTIKI RAD

  Predmet: Bankarski menadment

  Mentor: Doc. dr. Bogdana Vujnovi-Gligori

  Student: Grubia MirjanaIndeks br. 0003-07/RMU-S

  Smjer: Bankarstvo,finansije i trgovina

  BANJA LUKA, SEPTEMBAR 2008.

 • 8/13/2019 Uspjeh Banke

  3/47

  Grubia Mirjana Specijalistiki rad

  2

  PREDGOVOR

  Ovaj rad predstavlja krunu mog kolovanja. Ovim putem elim dase zahvalim Prof. dr uri Mikiu, koji me je uveo u vode ekonomije,zatim

  mom mentoru Doc.dr Bogdani Vujnovi-Gligorina nesebinoj podrci inajveu zahvalnost dugujem svojim roditeljima koji su uvijek stajali uz

  mene i podravali me u svemu to sam do sada radila.

  Hvala od srca,

  MIRJANA

 • 8/13/2019 Uspjeh Banke

  4/47

  Grubia Mirjana Specijalistiki rad

  3

  S A D R A JUVOD....................................................................................................................................4

  1. POJAM, FUNKCIJE I AKTIVNOSTI BANKE..................................................51.1. Pojam i funkcije banke................................................................................51.2. Aktivnosti banaka na finansijskom tritu..................................................7

  1.2.1. Aktivnosti na prikupljanju sredstava ...........................................71.2.2. Aktivnosti na plasiranju sredstava ...............................................81.2.3. Aktivnosti investicionog bankarstva ............................................8

  2. PROFITABILNOST..................................................................................................9

  2.1. Koncept profitabilnosti banaka...................................................................92.2. Novi koncept profitabilnosti banaka ..........................................................92.3. Upravljanje p rofitabilnou banke..............................................................102.4. Profitabilnost kao funkcija cilja banke........................................................102.5.Tokovi formiranja profita banke..................................................................122.6. Indikatori profitabilnosti...........................................................................13

  3. FAKTORI PROFITABILNOSTI........................................................................143.1. Mikroekonomski faktori profitabilnosti....................................................14

  3.1.1. Kvalitet menadmenta.................................................................143.1.2. Kvalitet aktive.............................................................................173.1.3. Ekonomija obima .......................................................................20

  3.1.4. Ekonomija okvira.........................................................................223.1.5. Vanbilansne operacije..................................................................243.1.6. Trokovi poslovanja banke..........................................................273.1.7. Profitni centri...............................................................................29

  3.2. Povezivanje mikroekonomskih faktora profitabilnosti..............................323.3. Makroekonomski faktori............................................................................32

  3.3.1. Faza ekonomskog ciklusa.............................................................323.3.2. Okruenje banaka..........................................................................33

  4. UTICAJ FAKTORA PROFITABILNOS TI KROZ PRIMJERE...................344.1.Bankarski sektor BiH..................................................................................34

  4.1.1. Kapital i aktiva komercijalnih banaka.......................................34

  4.1.2. Krediti.........................................................................................374.1.3. Finansijski rezultat i broj zaposlenih...................................... 374.1.4. Makroekonomsko okruenje bankarskog sistema BiH...............38

  4.2. Faktori profitabilnosti Balkan Investment banke........................................39

  ZAKLJUAK.....................................................................................................................42

  LITERATURA...................................................................................................................45

 • 8/13/2019 Uspjeh Banke

  5/47

  Grubia Mirjana Specijalistiki rad

  4

  UVOD

  Osnovni motiv poslovanja svake banke je da ostvari to vei p rofit kako bi preko profita

  poveala dividendu svojim akcionarima, a reinvestiranjem u kapital banke (akcije) stvorila uslove

  za poveanje kreditnog i finansijskog potencijala. U savremenim uslovima izraene trine

  konkurencije za banku je od velikog znaaja da prati faktore koji mogu uticati na profitabilnost

  banke i na taj nain stvoriti najbolje uslove za razvoj.

  U okviru ovoga rada analizira se pojam, funkcije, aktivnosti banke, profitabilnost banke kao i

  faktori koji utiu na profitabilnost banake, a koji se mogu svrstati u dvije grupe:

  mikroekonomske i makroekonomske faktore.

  Rad je podijeljen u etiri tematske jedinice u kojima se nastoji da se to bolje upoznamo

  sa bankom, njenom profitabilnou, faktorima profitabilnosti i sve to analiziramo kroz praktine

  primjere.

  U prvom dijelu, specijalistiki rad se se odnosi na pojam banke, tanije etimoloki pojam

  banke, njene funkcije koje se sve vie proiruju i prelaze granice klasinih bankarskih poslova,

  jer banke sve v ie i dublje zalaze u poslove drugih finansi jskih inst itucija. Takoe, u okviru prvogdijela analizira se i aktivnost kojima se banka bavi, a to su aktivnosti prikupljanja sredstava,

  njihovo plasiranje ali i poslove investicionog bankarstva.

  U drugom dijelu rada vie panje posveuje se profitabilnosti banke kao jednom od

  osnovnih ciljeva banke, klasinom i novom konceptu profitabilnosti, takoe i tokovima

  formiranja profitabilnosti banke kao i indikatorima profitabilnost i.

  Trei dio specijalistikog rada je dosta detaljniji od prethodna dva dijela i odnosi se na

  analizu mikroekonomskih i makroekonomskih faktora to i predstavlja centralnu temu ovog

  specijalistikog rada. Mikroekonomske faktore ine kvalitet menadmenta, kvalitet aktive,

  ekonomija obima, ekonomija okvira, vanbilansne operacije, trokovi poslovanja i profitni centri.

  U okviru makroekonomskih faktora analizira se faza ekonomskog ciklusa i okruenje u kojem

  banke posluju.

  etvrti dio predstavlja analizu faktora profitabilnosti na primjeru bankarskog sektora

  Bosne i Hercegovine. Analiza bankarskog sektora Bosne i Hercegovine je dop unjena analizom

  faktora profitabilnosti Balkan Investment banke.

 • 8/13/2019 Uspjeh Banke

  6/47

  Grubia Mirjana Specijalistiki rad

  5

  1. POJAM, FUNKCIJE I AKTIVNOSTI BANKE

  1.1. Pojam i funkcije banke

  Banke predstavljaju najznaajniju grupu depozitnih finansijskih institucija. Pojam

  "banka" vodi porijeklo od latinske rei "banca" koja oznaava klupu ili "sto za razmjenu novca".

  Korijene savremenih banaka nalazimo u srednjem vijeku u sjevernoj Italiji, ali poneke elemente

  banakarstva moemo nai i u staroj Grkoj i Rimu.

  Banka se u svom poslovanju rukovodi sa tri osnovna principa, a to su profitabilnost,

  likvidnost i stabilnost.

  Razlikuju se dva shvatanja banaka, klasino i novije shvatanje. Po klasinom shvatanju

  banka je finansijska institucija koja do sredstava dolazi prikupljanjem depozita na osnovu kojih

  e kasnije odobriti kredite. Ukoliko sakupi vie depozita moi e odobriti i vie kredita. Pri tome

  obavlja i neke druge poslove p oput plaanja, davanja garancija i slino.

  Smisao bankarskog poslovanja je da kamate koje banke plaaju na primljene depozite budu

  manje od kamata koje naplauju na date kredite. Iz te razlike banka ostvaruje pokrie trokova i

  zaradu. Bankarsko poslovanje prati i odreeni rizik. Jedan od najveih rizika je da deponentiponu masovno povlaiti svoje depozite. Zbog toga banka mora stvoriti odreene rezerve kako bi

  u svakom trenutku bila likvidna i sp osobna izvriti sve naloge svojih klijenata.

  U poslednje dvije do tri decenije uloga banaka se znatno poela mijenjati. Na to su uticali

  brojni faktori pop ut internacionalizacije, globalizacije, poveanje broja finansijskih usluga,

  podizanje nivoa konkurencije, tehniko-tehnoloki razvoj, pojava velikog broja inovacija itd. Sve

  navedene promjene su dovele do toga da mnogi teoretiari tvrde da klasine banke prosto umiru.

  Razlog nestajanja klasine banke je povezan sa potrebom podizanja ukupne efikasnosti

  cjelokupnog f inansijskog sist ema.

  Subjekti kojima su potrebna finansijska sredstva se trude da pronau alternativne izvore

  sredstava pod povoljnijim uslovima. Sa druge strane i deponenti dobijaju nove alternative dranja

  svojih sredstava. Zbog toga banke su bile prinuene da uvode promjene, odnosno da nude nove

  servise, da obavljaju druge finansi jske usluge, da vre tehnoloke inovacije, da uvode p romjene u

  sistemu plaanja, procedurama i nainu rada.

 • 8/13/2019 Uspjeh Banke

  7/47