Usos educatius dels blogs

of 18 /18
SÍNTESIS DE LES PARTS MÉS IMPORTANTS DEL LLIBRE: USOS EDUCATIUS DELS BLOGS. Roser Andreu Valle Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Embed Size (px)

Transcript of Usos educatius dels blogs

Page 1: Usos educatius dels blogs

SÍNTESIS DE LES PARTS MÉS

IMPORTANTS DEL LLIBRE: USOS

EDUCATIUS DELS BLOGS.

Roser Andreu Valle

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Universitat Ramon Llull

Gestió de la informació i Tic, Jordi Simón

Page 2: Usos educatius dels blogs

1. Tipus de blogs

- Blogs de centre.

Generalment consisteixen en revistes digitals, que integren textos informatius, d’opinió, de creació, testimonis gràfics d’activitats realitzades, etc.

De vegades són el mitjà perquè els alumnes publiquin alguns dels treballs fets a classe.

Poden ser blogs de la biblioteca amb informacions sobre novetats bibliogràfiques, notícies relacionades amb el llibre, programes d’animació a la lectura etc.

- Blogs destinats a seminaris i cursos de formació en Tic per al professorat.

Els professors d’aquestes assignatures usen blogs i wikis perquè els alumnes tinguin informacions a la seva disposició.

- Blogs de professors (individuals).

Blogs de professors per explicar les seves reflexions sobre educació, sobre metodologia, sobre les TIC en l’educació, etc.

Per comentar blogs educatius o relacionats amb l’educació que consideren interessants, etc.

Aspectes culturals relacionats amb l’activitat docent.

Page 3: Usos educatius dels blogs

- Blogs d’aula

Segons el mode de gestió hi ha:

A. Blogs d’aula del professor.La funció és proporcionar als alumnes informació, proposar activitats complementàries, donar instruccions per a tasques diverses, mostrar recursos multimèdia i enllaços a llocs d’interès, mostrar recursos multimèdia d’activitats realitzades a l’aula. Els sistemes de blogs més útils per a aquestes funcions són els que podem incloure pàgines estàtiques; ex. WordPress.També pot limitar-se a un paper informatiu i instructiu, però en molts casos busca la interacció amb l’alumnat (els alumnes deixen comentaris...).Conclusió: comunitat de professors i alumnes que “conversen” i interactuen a través dels seus respectius blogs.

B. Blogs de professor-alumnes.Blogs que permeten la gestió compartida, però amb diferents graus de responsabilitat. (Nireblog, Blogger i WordPress).- Quadern digital (el professor publica feina i els alumnes les activitats). La informació s’agrupa tant per temes com per usuaris.- Projectes de lectura compartida d’un llibre.- Treballs d’investigació (el blog és el diari de treball).- Confecció d’antologies o contes breus.- Revista de classe.- Carpeta d’aprenentatge amb una selecció dels treballs més representatius de cada alumne, etc.

C. Bloc d’aula de l’alumne. Funcions:- Fer les tasques proposades pel professor en el seu bloc d’aula. L’alumne pot trobar informacions, instruccions i recursos. - Carpeta d’aprenentatge digital (portafoli). Mostres de treballs en una assignatura. - Guia de navegació: per informar sobre llocs i recursos d’interès relacionats amb la matèria i comentar-los.- Guia de recursos per al bloc: per informar d’aplicacions usades en el bloc, trucs, consells, etc. - Desenvolupament de temes de lliure elecció: aficions, notícies d’actualitat i opinió, tecnologia, etc.Entre d’altres.

Page 4: Usos educatius dels blogs

D. Bloc grupal.És pot utilitzar amb les mateixes funcions que el bloc col·lectiu de professors i alumnes, però ara són petits grups d’alumnes els que es responsabilitzen d’administrar el bloc.

Exemples:

Page 5: Usos educatius dels blogs
Page 6: Usos educatius dels blogs

2. Web 2.0

És una nova web basada en comunitats, on els usuaris són els creadors de continguts.

Es tracta d’un nou marc d’interacció, participació i comunicació social on les grans empreses abans oferien continguts i els usuaris eren simples lectors i ara alhora poden ser redactors. L’usuari és protagonista, decideix, etiqueta, crea, comparteix, organitza, etc...

La web, doncs, esdevé un gran espai de lectura i escriptura, on la informació es converteix en conversa.

- Característica principal de la web 2.0

Són els mateixos usuaris els que creen i organitzen continguts, amb la qual cosa s’estableix una estructura de la informació més horitzontal i democràtica.

Web 2.0: web social perquè està tenint moltes implicacions a nivell social, és a dir, en tots els nivells de la societat. Està penetrant en tots els àmbits (personal, professional, empresarials o educatius).

3. Plataforma

Al llibre ens citen unes quantes plataformes, però n’hi ha moltes més. Els que apareixen són blogger o blogspot (www.blogger.com) , la Coctelera

Page 7: Usos educatius dels blogs

(www.lacoctelera.com), Nireblog (nireblog.com) i wordpress (www.wordpress.com). Aquestes les han utilitzat per explicar les semblances i les diferències i les característiques.

També es citen altres plataformes o sistemes que no s’expliquen tant detalladament com les anteriors i són; Lynksee, Drupal, Joomla, WordpressMu, Moodle.

4. Tipus d’activitat

A. Col·laboracions dels alumnes en una revista d’aula o de centre.

B. Selecció de treballs per a carpetes d’aprenentatge digital. Pot ser individual o col·lectiu.

C. Respostes que els alumnes deixen en el bloc del professors a tall de comentaris.El professor pot proposar preguntes perquè els alumnes les responguin individualment o en parelles. D. Entrades dels alumnes en blogs col·lectius administrats pel professor o pels mateixos alumnes.(Elaboració d’una antologia col·lectiva de poemes, fragments significatius d’una novel·la que la classe està llegint, exemples de relats de tradició oral recollits en l’entorn, discussió de problemes plantejats pel professor, presentació per

Page 8: Usos educatius dels blogs

part dels alumnes de fora una característica del lloc d’origen, entrevistes, discursos, selecció de treballs per a una carpeta d’aprenentatge del curs.

E. Entrades en blogs individuals.Blogs que creen i administren alumnes en hores d’escola per aprendre a utilitzar aquest mitjà de comunicació.Bloc temàtic. Els alumnes elaboren i comuniquen continguts relacionats amb un tema de lliure elecció, informen sobre llocs interessants que han trobat a la xarxa i que estan relacionats amb el tema del bloc. També es pot aplicar una fórmula mixta: s’inicia com un diari i quan s’aprenen els conceptes bàsics s’elabora un bloc temàtic amb tema de lliure elecció.

5. Tipus d’entrada

Poden ser entrades temàtiques, de diari, d’una antologia col·lectiva de poemes, fragments significatius d’una novel·la que la classe està llegint, exemples de relats de tradició oral recollits en l’entorn, discussió de problemes plantejats pel professor, presentació per part dels alumnes de fora una característica del lloc d’origen, entrevistes, discursos, selecció de treballs per a una carpeta d’aprenentatge del curs, entre d’altres coses.

6. Eines utilitzades

- Eines externes al bloc: wikis, fòrums de discussió, marcadors socials, sindicació, etc.- Eines preparades per ser integrades al blog: podcàsting, presentacions, etc.

Definició d’algunes eines:

- Podcàsting.Consisteix en la creació d’arxius de so i de vídeo i la seva distribució mitjançant un arxiu RSS que permet subscriure’s i usar un programa que el descarrega perquè l’usuari l’escolti en el moment que vulgui, generalment en un reproductor portàtil.La majoria de plataformes bloc estan dissenyades per incorporar arxius d’àudio, encara que no sempre sigui una tasca senzilla. Sovint cal utilitzar servidors d’àudio com ara ww.odeo.com o www.goear.com per allotjar l’arxiu i després integrar-los al blog.

- Sindicació/RSSÉs una manera ràpida d’estar al dia. L’únic que has de fer es crear-te un compte de lector per exemple a google.com/reader i un cop fet això has

Page 9: Usos educatius dels blogs

d’establir una connexió entre el compte lector i els teus llocs web preferits. Per fer això has d’anar a la pàgina que t’agrada i donar-li a subscriure’t, però si la pàgina no té aquesta opció el que has de fer és anar al teu compte lector i pitjar a “agregar subscripció” o “agregar feed” i fent això al nostre compte lector podrem llegir totes les novetats de les nostres pàgines preferides. Per veure tota l’explicació podeu consultar el següent enllaç: http://dotsub.com/view/69aa48a4-a95f-4bc8-a511-bb0a1ee95e12;jsessionid=1txk7lbqjbcoj

- WikisÉs una tecnologia específicament dissenyada per al treball col·laboratiu.

- Fòrums virtualsÉs un entorn que s’utilitza per discutir idees, elaborar propostes, etc.

- Marcadors socials.Aquest servei permet ordenar i facilitar l’accés dels enllaços favorits personals des de qualsevol lloc.

- Editors de documents i altres eines.Podem utilitzar dos editors en línea que són; Zoho Writer (writer.zoho.com) o Google docs (docs.google.com). També, però, hi ha editors pensats exclusivament per escriure i publicar en blogs.

7. Paper interacció alumne-professor

Page 10: Usos educatius dels blogs
Page 11: Usos educatius dels blogs
Page 12: Usos educatius dels blogs
Page 13: Usos educatius dels blogs
Page 14: Usos educatius dels blogs
Page 15: Usos educatius dels blogs

8. Aspectes didàctics

- Diversitat de funcions: informar, proporcionar ajuda, opinar, suscitar el debat, mantenir el contacte amb la comunitat de blogaires...- Estructura clara que faciliti la lectura: un tema estructurat en uns quants paràgrafs.- Ús de recursos tipogràfics com la negreta, la numeració i les vinyetes en sèries de dades o idees...- Reutilització de fragments aliens, ús de cites i enllaços de fonts.- Ús de multimèdia: imatges, àudio, vídeo...- Implicació del “jo” (ús de la primera persona, subjectivitat...) i presència del destinatari (preguntes, apel·lacions...)- Estil informal i espontani, però respectuós amb les normes ortogràfiques i gramaticals.- Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge. - Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques d’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

Page 16: Usos educatius dels blogs

- Procediments que intervenen en la construcció dels sabers conceptuals propis de cada àrea: identificar, analitzar, contrastar, ordenar, classificar, etc.- Procediments que intervenen en la recerca, selecció, organització, contrast i valoració de la informació, així com en la comunicació dels coneixements, de les idees pròpies, de mons de ficció, etc.- Procediments que intervenen en el control i regulació de les activitats pròpies d’aprenentatge (comprendre o escriure un text, buscar explicació a un fet, elaborar un projecte, etc.): establir la meta, buscar i seleccionar els mitjans, traçar un pla d’actuació, supervisar i avaluar la marxa del procés i els seus resultats.- Actitud de cooperació i de respecte en situacions d’aprenentatge compartit.- Interès per la cura i la presentació dels textos escrits i respecte per la norma ortogràfica.- Desenvolupament de l’autonomia lectora, de la capacitat d’elecció de temes i textos i d’expressió de les preferències personals. - Ús de la biblioteca del centre i participació en activitats literàries.