UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara · UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara Concursul de...

of 2 /2
UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara Concursul de Chimie organics - choTM 2014 Facultatea de Chimie Industrial6 si lngineria Mediului Date aenerale despre concurs Concursul se adreseazl elevilor de clasa a XII-a, in special celor ce doresc s3 devinl studenfi ai Universitlfii Politehnica Tirnigoara gi are ca obiective: - asigurarea unei tranzifii optirne a absolvenfilor de liceu spre inv8f8rnantul superior tehnic; - preggtirea exarnenului de bacalaureat; - oportunitatea de a-gi evalua cunogtinfele de chirnie organics gi de a afla nivelul de perforrnanf: la care se situeazg, in perspectiva viitoarelor cornpetifii locale, judefene gi nafionale. Concursul se va desflgura cu .informarea, acceptul gi sprijinul Inspectoratelor scolare Judefene, in cadrul parteneriatelor incheiate intre lnspectoratele $colare Judefene gi Universitatea Politehnica Tirnigoara. Perioada si modalitatea de tnscriere Perioada de inscriere este 03 februarie 2014 - 20 martie 2014. inscrierea se va face electronic, accesand: htt~:lhnrww.chim.u~t.ro/Facultatea-de-Chirnilndustriala-si-lngineria-Mediului Concursul- de-Chirnie-Organica-Ch0-TM-2014 URP.htrnl Participarea la concurs este gratuiti. fnscrierea presupune furnizarea de &itre fiecare participant a urm5toarelor date de identificare: - numele gi prenurnele; - adresa de ernail; - nurnilr telefon; - liceul, localitatea gi judeful; - nurnele profesorului de chirnie de la clas2i. Este de dorit ca participarea elevilor sli fie coordonat: gi supervizatg de profesorul de chirnie de la das8 sau de un profesor din liceul respectiv. Elevii doritori pot i n s l participa gi individualinscriindu-se electronic la adresa de rnai sus. Desf&surarea concursului Concursul va avea loc in doug runde: mnda vi~fuaIii qi nrnda final&. Runda virtual3 - wnstil din sesiuni virtuale ce se w>r demurs in afara orelor de curs In perioada 27 februarie 2014 - 27 martie 2014; - fiecare sesiune virtual: va presupune rezolvarea unui test grill cuprinzhd 20 problem; - problernele vizeazg cuno#infele de chirnie organid aferente claselor X gi XI din prograrna gcolara trunchi cornun gi curriculum diferentiat; - problemele pentru teste vor fi asern&n&oare cu cele din culegerea de problerne disponibilg in format electronic pe site-ul Facult4ii de Chirnie lndustrialil qi lngineria Mediului, la adresa htt~:l~.chirn.u~t.ro/Facultateade-Chirni~lndustriala-si- Inaineria-Mediului Concursul-de-Chirnie-Omanica-ChO-TM-2D14 URP.htrnl; - fiecare problem2 este notat3 cu 5 punete, punctajul maxim pentru fiecare test fiind de 100 de punde;

Embed Size (px)

Transcript of UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara · UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara Concursul de...

Page 1: UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara · UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara Concursul de Chimie organics - choTM 2014 Facultatea de Chimie Industrial6 si lngineria Mediului

UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara

Concursul de Chimie organics - choTM 2014

Facultatea de Chimie Industrial6 si lngineria Mediului

Date aenerale despre concurs Concursul se adreseazl elevilor de clasa a XII-a, in special celor ce doresc s3 devinl

studenfi ai Universitlfii Politehnica Tirnigoara gi are ca obiective: - asigurarea unei tranzifii optirne a absolvenfilor de liceu spre inv8f8rnantul superior

tehnic; - preggtirea exarnenului de bacalaureat; - oportunitatea de a-gi evalua cunogtinfele de chirnie organics gi de a afla nivelul de

perforrnanf: la care se situeazg, in perspectiva viitoarelor cornpetifii locale, judefene gi nafionale.

Concursul se va desflgura cu .informarea, acceptul gi sprijinul Inspectoratelor scolare Judefene, in cadrul parteneriatelor incheiate intre lnspectoratele $colare Judefene gi Universitatea Politehnica Tirnigoara.

Perioada si modalitatea de tnscriere Perioada de inscriere este 03 februarie 2014 - 20 martie 2014. inscrierea se va face

electronic, accesand: htt~:lhnrww.chim.u~t.ro/Facultatea-de-Chirnilndustriala-si-lngineria-Mediului Concursul-

de-Chirnie-Organica-Ch0-TM-2014 URP.htrnl

Participarea la concurs este gratuiti. fnscrierea presupune furnizarea de &itre fiecare participant a urm5toarelor date de identificare:

- numele gi prenurnele; - adresa de ernail; - nurnilr telefon; - liceul, localitatea gi judeful; - nurnele profesorului de chirnie de la clas2i. Este de dorit ca participarea elevilor sli fie coordonat: gi supervizatg de profesorul de

chirnie de la das8 sau de un profesor din liceul respectiv. Elevii doritori pot insl participa gi individual inscriindu-se electronic la adresa de rnai sus.

Desf&surarea concursului Concursul va avea loc in doug runde: mnda vi~fuaIii qi nrnda final&. Runda virtual3 - wnstil din sesiuni virtuale ce se w>r demurs in afara orelor de curs In perioada 27

februarie 2014 - 27 martie 2014; - fiecare sesiune virtual: va presupune rezolvarea unui test grill cuprinzhd 20

problem; - problernele vizeazg cuno#infele de chirnie organid aferente claselor X gi XI din

prograrna gcolara trunchi cornun gi curriculum diferentiat; - problemele pentru teste vor fi asern&n&oare cu cele din culegerea de problerne

disponibilg in format electronic pe site-ul Facult4ii de Chirnie lndustrialil qii lngineria Mediului, la adresa htt~:l~.chirn.u~t.ro/Facultateade-Chirni~lndustriala-si- Inaineria-Mediului Concursul-de-Chirnie-Omanica-ChO-TM-2D14 URP.htrnl;

- fiecare problem2 este notat3 cu 5 punete, punctajul maxim pentru fiecare test fiind de 100 de punde;

Page 2: UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara · UP- t Universitatea Politehnica Timi~oara Concursul de Chimie organics - choTM 2014 Facultatea de Chimie Industrial6 si lngineria Mediului

I Universitatea Politehnica Timisoara I

- timpul de lucru aferent fiecarei sesiuni este de 2 ore; - rundele virtuale se vor desf5gura pe platforma Campusului Virtual al Universitifii Politehnica Timigoara, fiec5rui elev fiindu-i creat un cont individual pe baza datelor furnizate in forrnularul de inscriere. Detalii despre modalitatea de conectare la Campusul Virtual, precum si despre modul de indrcare de d t re elevi a rezultatelor considerate corecte vor fi transmise prin email participanfilor In timp util; - datele gi orele la care vor avea loc sesiunile virtuale vor fi anunfate prin email tuturor participanfilor cu cel pufin 1 saptarnfin6 inaintea desfa~urarii acesteia;

- punctajele individuale obfinute intr-o sesiune vor fi disponibile in cel mult 1 s5pt5miinii de la incheierea acesteia. La cerere elevul va putea fi informat ~i despre locul ocupat intr-un clasament at judefului din care face parte; - d a d un elev nu participil la o sesiune virtual5 el poate s4 participe in continuare la sesiunile r5mase.

Runda final5 - dupg incheierea sesiunilor virtuale vor fi intocmite clasamentele pe judefe cu punctajele obfinute;

- un numar de elevi (minimum 30) din fiecare judef, dintre cei ce cu rezultate meritorii gi care au manifestat interes fafii de concurs, insofifi de cadre didactice desemnate de d t re lnspectoratul $colar Judefean respectiv, vor fi recompensafi cu un sejur gratuit (transport, cazare, mas5) de 3 zile la Timigoara in perioada 28-30 martie 2014, interval in care va avea loc runda final&

- nrnda finala va consta intr-o prob5 scri.4 de 2 ore, tot de tip test grilil cu 20 probleme, exact ca la sesiunile virtuale;

- nota obfinutii la runda final5 se va calcula exact ca nota pentru o sesiune virtualil; - lucrgrile vor fi corectate in prezenfa fiecirui participant, rezultatele urrnand a fi afigate atat la avizier c?lt gi pe site-ul Facultiitii de Chimie Industrial4 gi lngineria Mediului. La cerere, rezultatele vor fi de asemenea puse gi la dispozifia inspectoratelor judefene; - in cadrul rundei finale se vor acorda premii gi diplome de performanfi, precum gi diplome care s4 ateste, d a d este cazul, calitatea de potenfial admis a participantului la Facultatea de Chimie Industrial5 gi lngineria Mediului. De asemenea, se vor acorda diplome de excelenfi profesorilor coordonatori ai cilror elevi au obfinut rezultate deosebite gi care s-au implicat in buna desfsgurarea a concursului; - pentru runda final5 elevii trebuie s5 aib5 asupra lor carnetul de elev sau cartea de identitate pentru identicare;

- dup8 runda final5 elevii vor fi invitafi s i viziteze laboratoarele facultiitilor din Universitatea Politehnica Timigoara, ptincipalele repere studenfeqti ale universit5tii1 punctele de atracfie f i cu studenfii universitgtii la

- programul detaliat al ru judefene gi participanfilor cu c

Alte ~recirari

Corrducerea Universit5tii Politehnica llmigozlra iqi aswM respmabilitatea ca datele de identificare ale elevilor s5 rarnanil conf idenf i qi uthate n u m i In soopul aeestui concurs.

I I RECTOR